SKG-IKOB: een sterke formule!

Page 1

SKG-IKOB: een sterke formule!


Colofon Dit is een uitgave van SKG-IKOB, Houten, Wageningen Eindredactie:

Ligthart Communicatie, Capelle aan den IJssel

Teksten:

SKG-IKOB, Houten, Wageningen Ligthart Communicatie, Capelle aan den IJssel

Foto omslag:

Thea van den Heuvel / DAPh

Vormgeving en drukwerk:

Stdesign Concept + Creatie, Monster

juni 2014


SKG-IKOB: een sterke formule!


Inhoudsopgave Voorwoord

SKG-IKOB: een sterke formule!

6

1

SKG-IKOB in vogelvlucht

8

2

Directie SKG-IKOB Bastiaan Benz en Olaf van Panhuys: “We kunnen nu alles!”

18

3

De rijke historie van SKG-IKOB

22

4

Voorzitter RvC SKG-IKOB Jack de Leeuw: Strategie van een CI wordt steeds belangrijker!

26

5

Carel de Reus, voorzitter Stichting IKOB: Het nieuwe ondernemen is de vinger aan de pols houden

30

6

Albert Zegelaar, voorzitter Stichting SKG: Herziening nationaal kwaliteitsbeheersingssysteem noodzakelijk!

32


Inhoudsopgave - 5

7

Unit gebouwschil: Ontwikkeling nieuwe beoordelingsrichtlijnen sluit aan bij markt

34

8

Unit constructie: SKG-IKOB wederom Notified body

36

9

Unit uitvoering: Anticiperen op markt levert nieuwe beoordelingsrichtlijnen op

40

10

Unit gebouwde omgeving: Privaat bouwtoezicht hot item

44

11

Unit laboratorium: Synergie fusie leidt tot uitbreiding aanbod

48

12

Unit systeemcertificatie: MVO steeds belangrijker

50

13

Wie werken er bij SKG-IKOB?

52

14

Wie doet wat?

58

15

Bijlagen

62


SKG-IKOB: een sterke formule!

Voor u ligt een publicatie, die u misschien

We horen voorzichtig positieve economische ontwik-

doet denken aan de vorige jaarverslagen van

kelingen om ons heen. De crisis in de bouw is nog

IKOB-BKB. Maar die vergelijking gaat maar

niet voorbij, maar het dieptepunt lijkt nu wel bereikt.

ten dele op. Deze publicatie houdt een beetje

Juist nu moeten we op zoek naar nieuwe markten

het midden tussen een jaarverslag en een

en innoverende producten en processen. Door de

brochure. Voor de klanten van IKOB-BKB een

fusie hebben we als SKG-IKOB een belangrijke troef

herkenning, voor de klanten en relaties van SKG

in handen gekregen. De fusie stelt ons in staat, door

zal dit nieuw zijn.

verbreding en verdieping van kennis, verbetering

Natuurlijk hebben we voor u op een rij gezet

van innovatiekracht en efficiency, om zowel onze

wat we allemaal voor mooie dingen hebben

bestaande als nieuwe klanten en branches op het

gedaan, maar we willen vooral ook laten

hoogste niveau te blijven bedienen.

weten waar we nu mee bezig zijn en hoe we

Met de fusie achter de rug, zijn we hard aan het

naar de toekomst kijken.

werk met de implementatiefase. Onze mensen


SKG-IKOB: een sterke formule! - 7

Olaf van Panhuys

Bastiaan Benz

moeten aan elkaar wennen en op elkaar ingespeeld

In deze publicatie vindt u een nieuw organisatieschema

raken. Bedrijfsprocessen moeten worden gehar-

en maakt u kennis met onze zes nieuw gevormde

moniseerd en we zijn op zoek naar een nieuwe

units: gebouwschil, constructie, uitvoering, gebouwde

locatie centraal in het land. We werken aan een

omgeving, laboratorium en systeemcertificatie.

nieuwe, gezamenlijke uitstraling, onderscheidend van anderen, maar op een dusdanige manier dat we

Certificeringsland is en blijft een dynamisch

herkenbaar blijven voor onze achterban.

werkveld. Maatschappelijk verantwoord werken wordt steeds belangrijker, op steeds meer vlakken

In de structuur van beide organisaties is ook het een

worden er beoordelingsrichtlijnen ontwikkeld, en we

en ander veranderd. We zijn van bestuursmodel naar

zoeken steeds meer samenwerking met de onder-

een toezichtmodel gegaan. Dat vergt van alle partijen

wijswereld in het belang van de ontwikkeling van

zoeken naar een nieuwe balans. U leest dat terug

innovaties. Wij proberen als directie daar proactief en

in deze uitgave in het interview met Jack de Leeuw,

dienstverlenend op te anticiperen. En dat gaat ons

voorzitter van de Raad van Commissarissen. Verder

lukken. U gaat nog veel van ons horen.

komen Carel de Reus, voorzitter bestuur Stichting IKOB en Albert Zegelaar, voorzitter bestuur SKG, aan het

Bastiaan Benz & Olaf van Panhuys

woord over hun toekomstverwachting voor SKG-IKOB.

Directie SKG-IKOB


SKG-IKOB in vogelvlucht

1

2013 was het jaar van de fusie en SKG-IKOB

Bouwtechnische diensten

stond in de startblokken om enthousiast met

Sinds begin 2012 heeft IKOB-BKB flink ingezet op

elkaar aan de slag te gaan.

procescertificatie van bouwtechnische diensten.

Met de fusie is er door synergie een breder en

Dat heeft geresulteerd in de BRL 5023 ‘Trillings-

beter aanbod voor klanten, versterking van de

metingen’, die begin 2013 bindend is verklaard en in

eigen organisatie en toename van de innova-

2014 volgen er meer BRL-en.

tiekracht bereikt. De fusie paste in een trend van verbreding en schaalvergroting binnen

BRL 5023 Trillingsmetingen

de certificatiebranche. De nieuwe organisatie

Het meten van trillingen kan een belangrijke

onderscheidt zich daarin door zich te focussen

bijdrage leveren aan het voorkomen van schade aan

op de bouw- en vastgoedbranche.

gebouwen en hinder voor personen in de omgeving

Zowel bij het oude IKOB-BKB als bij SKG

van bouw- en sloopactiviteiten. Met de inwerking-

speelden en spelen er veel ontwikkelingen.

treding van Bouwbesluit 2012 stelt de overheid eisen


SKG-IKOB in vogelvlucht - 9

aan trillingshinder. BRL 5023 voldoet dan ook aan de

muren een onderzoeks- en beoordelingsmethodiek

eisen die Bouwbesluit 2012 stelt aan deze metingen.

ontwikkeld. Op basis van die methodiek heeft IKOB-BKB een beoordelingsrichtlijn gepubliceerd

BRL 5028 Monitoring van bouwputten

voor bureaus die deze onderzoeken uitvoeren. De

In het directe verlengde van de beoordelingsrichtlijn

beoordelingsrichtlijn zal in het voorjaar van 2014

voor trillingsmetingen wordt gewerkt aan een BRL

worden vastgesteld.

voor het meten van deformatie, geluidniveaus en grondwaterstanden in de omgeving van bouw- en

BRL 5025 Funderingsherstel

sloopwerkzaamheden. Naar verwachting zal deze

Mede dankzij de inzet van het Kennis Centrum

beoordelingsrichtlijn aan het begin van de zomer van

Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is de

2014 definitief worden vastgesteld.

funderingsproblematiek in 2013 goed op de agenda gezet. In samenwerking met een groot aantal

BRL 5024 Bouwkundige vooropnamen

partijen is een BRL ontwikkeld. Met deze BRL

Begin 2014 zijn de eerste bedrijven gecertificeerd voor

wordt het gehele werkterrein van funderingsherstel

bouwkundige vooropnamen. Deze breed gesteunde

geborgd en ontstaat een goede waarborg voor een

regeling is van groot belang voor schadevaststelling

verantwoorde aanpak van funderingsproblemen.

als gevolg van bouwactiviteiten. Een goede registratie van de vooraf aanwezige gebreken is onmisbaar bij de beoordeling van eventuele schade achteraf. BRL 2109 Spouwmuuronderzoek In de afgelopen jaren is er regelmatig in de pers aandacht geweest voor het risico van instortende buitenspouwbladen. SBR-CURnet heeft voor de beoordeling van de veiligheid van dergelijke spouw-


Duurzaamheid en MVO

bedrijven, die al enige ervaring hebben met MVO, maar ook voor bedrijven die willen starten met MVO.

Zonne-energie

Bedrijven hoeven geen angst te hebben voor nog

Op initiatief uit de branche heeft IKOB-BKB in

meer administratieve lasten doordat Bouwen aan

samenwerking met SKG twee nieuwe beoordelings-

MVO naadloos aansluit bij al bestaande standaarden

richtlijnen ontwikkeld voor zonne-energiesystemen.

zoals VCA of ISO 14001. Met MVO kan een organi-

BRL 9931 heeft betrekking op de productcertificatie

satie in de bouwsector zich aantoonbaar onder-

van componenten van zonne-energiesystemen en

scheiden van anderen.

BRL 9933 richt zich op de montage van zonne-energiesystemen op en aan gebouwen. Beide BRL’en hebben zowel zonnewarmte (collectoren) als zonne-

Overige nieuwe BRL’en

stroom (PV) en gecombineerde systemen in hun toepassingsgebied. Beide BRL-en zullen in de eerste

BRL 1801 Betonmortel

helft van 2014 worden vastgesteld.

Op verzoek van de sector biedt IKOB-BKB nu ook certificatie van betonmortel. Inmiddels is hiervoor het eerste

MVO

productcertificaat afgegeven. Beoordelingsrichtlijn

SKG-IKOB heeft het initiatief genomen een

1801 is van toepassing op productcertificatie van

standaard te ontwikkelen voor Maatschappelijk

betonmortel in constructief en niet-constructief beton.

Verantwoord Ondernemen (MVO). De standaard, Bouwen aan MVO, is specifiek voor de bouwsector

BRL 9334 Straatwerk

en is afgestemd op relevante MVO onderwerpen

De totstandkoming van deze nieuwe beoordelings-

van het duurzaam gebruik van bouwmaterialen,

richtlijn voor straatwerk is bijzonder. De Vereniging

veiligheid op de bouwplaats, energiezuinige

Modern Straatwerk (VMS) heeft zelf het initiatief

woningen tot duurzaam wonen.

genomen om een beoordelingsrichtlijn voor goed

Bouwen aan MVO is niet alleen geschikt voor

straatwerk te laten ontwikkelen en is vervolgens met


SKG-IKOB in vogelvlucht - 11

de beoordelingsrichtlijn naar IKOB-BKB gekomen.

montage behoefte aan een beproeving on-site om

Begin van de zomer 2014 zullen de eerste certifi-

vast te stellen dat het geleverde product voldoet

caten worden uitgereikt.

aan de gestelde veiligheidseisen. Door de ontwikkeling van BRL 4107 kan het ontwerp van een

BRL 4108 en BRL 4109 Hekwerken en poorten

balustrade beoordeeld en vastgelegd worden in een

Samen met de Nederlandse Hekwerk Industrie heeft SKG

SKG-KOMO attest. Hiermee kan een leverancier

twee nieuwe beoordelingsrichtlijnen ontwikkeld voor de

aantonen dat het ontwerp van het product geschikt

kwaliteitsborging van de productie en de montage van

is om een veilige balustrade te produceren.

hekwerksystemen en poorten. Met deze certificatieregeling worden de producten beoordeeld op aspecten zoals veiligheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.

Wet- en regelgeving

BRL 0105 Daklichten en lichtstraten

Bouwbesluit 2012

SKG is al jarenlang actief op het beproeven van

In het jaarverslag over 2012 meldde IKOB-BKB nog

daklichten, lichtkoepels en lichtstraten op eigen-

druk bezig te zijn met de aanpassing van de beoor-

schappen zoals waterdichtheid, luchtdichtheid,

delingsrichtlijnen aan het nieuwe Bouwbesluit 2012.

doorvalveiligheid en inbraakwerendheid. De jaren-

Inmiddels is dat project afgerond en voldoen alle

lange ervaring heeft er toe geleid dat er naast de

BRL’en weer aan de meest actuele wetgeving.

mogelijkheid voor het beproeven, deze producten ook gecertificeerd kunnen worden conform de BRL 0105.

CE-Markering Met de invoering van de Construction Products

BRL 4107 Balustraden

Regulation (CPR) per 1 juli 2013 heeft Europa de

SKG is eveneens actief op het beproeven van

noodzaak voor kwaliteit in de bouw verankerd in

balustraden en doorvalbeveiligingen in fabrieken

de wetgeving en het vrije handelsverkeer geborgd.

en op bouwplaatsen. Bij veel projecten is er na

SKG-IKOB ziet dit als een goede stap voorwaarts.


Met CE-markering verklaart de producent van een

industrie en de certificerende instelling kan dan tot

bouwproduct zĂŠlf wat de essentiĂŤle eigenschappen

verrassende resultaten leiden.

van zijn product zijn, bepaald volgens de desbetref-

SKG-IKOB heeft meegewerkt aan het promotie-

fende Europese geharmoniseerde norm.

onderzoek naar kalkzandsteen in de hoogbouw en het

Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd dat een

onderzoek financieel ondersteund. Het onderzoek is

product met CE-markering ook aan de Nederlandse

uitgevoerd door Lex van der Meer aan de Technische

wet- en regelgeving voldoet of aan de private

Universiteit Eindhoven en inmiddels afgerond.

eisen die de bouwsector en haar afnemers aan de

Het onderzoek richtte zich op het kwantificeren

materialen stellen.

van voorspanverliezen door krimp en kruip en het

De invoering van CE-markering en de verhouding

analyseren van het constructieve gedrag van een

tot KOMO-certificaten en -attesten heeft in de

nagespannen stabiliteitswand van kalkzandsteen.

markt nogal wat stof doen opwaaien. Met name de complexiteit en de interpretatieruimte van de CPR-wetteksten en definitiekwesties waren daar

Energieprestatie

debet aan. Elders leest u hier meer over. Energielabel Samenwerking onderwijs (promotieonderzoek)

Het energielabel houdt de gemoederen nog altijd flink

De samenwerking tussen bedrijfsleven en de onder-

bezig. Het wetsvoorstel uit 2012, met onder meer

wijswereld is van belang voor productontwikkeling

de sanctionering op het ontbreken van het verplichte

en innovatie. Met gedegen onderzoek is het mogelijk

energielabel, werd niet aangenomen. Het voorstel voor

meer te halen uit materialen, constructies en hun

sanctionering kwam er op neer dat als het energielabel

toepassing. Voor innovatieve producten is een goede

er niet was, dat dan de akte bij de notaris niet zou

onderbouwing van de eigenschappen bepalend voor

kunnen passeren. Dat betekent dat de verkoop van

de kansen van het product op de markt.

een woning dan niet door zou kunnen gaan.

De bundeling van kennis van de universiteit, de

De verplichting blijft echter. Het ministerie heeft een


SKG-IKOB in vogelvlucht - 13

eenvoudige methode voor de labeling van woningen in

Nieuwe collega’s

het vooruitzicht gesteld, maar biedt daarnaast ruimte

In 2013 hebben wij Jos van Schijndel en Patrick Bart

voor een beter onderbouwd energieprestatiecertificaat.

als nieuwe medewerkers bij SKG-IKOB verwelkomd.

Intussen wordt het energielabel voor nieuwe utiliteits-

Drie collega’s gingen met pensioen: Corrie Jonkvorst,

gebouwen wel van kracht per 1 juli 2014. SKG-IKOB

Frans van den Toorn en Frans Reintjes.

volgt de ontwikkelingen en houdt u op de hoogte.

Luchtdichtheidsmeting Er zijn de afgelopen jaren meetmethoden ontwikkeld die inzicht in de energieprestaties van een gebouw geven. SKG-IKOB biedt de mogelijkheid om de luchtdichtheid van uw gebouw te meten met de ‘blowerdoor’-test. Het energieverlies door een matige luchtdichtheid wordt vaak onderschat. Een ‘lek’ gebouw betekent veel warmteverlies en dus hoge energiekosten. Bovendien kan bij luchtlekkage ongewenste condensatie ontstaan. Met een blowerdoortest wordt winddruk op het gebouw nagebootst, waarbij de hoeveelheid binnendringende lucht wordt gemeten. Met gerichte acties kunt u de luchtdichtheid en dus de energieprestatie van uw gebouw verbeteren. De metingen worden uitgevoerd volgens NEN 2686 en EN 13829.


Cijfers IKOB-BKB in 2013 Aantal inspecties procescertificatie

4193

Aantal audits en bedrijfsbezoeken

1247

Aantal opschortingen en schorsingen

7 resp. 4

Aantal actuele certificaten

1201

Aantal afgegeven certificaten

157

Aantal beoordelingsrichtlijnen

83 (waarvan KOMO: 60)

Cijfers SKG in 2013 Aantal inspecties procescertificatie

53

Aantal audits en bedrijfsbezoeken

1453

Aantal opschortingen en schorsingen

2 resp. 0

Aantal actuele certificaten

2063

Aantal afgegeven certificaten

147

Aantal beoordelingsrichtlijnen

30 (waarvan KOMO: 13)


SKG-IKOB in vogelvlucht - 15

Organigram SKG-IKOB Certificatie BV Directie Planning

Secretariaat

Kwaliteitszorg

FinanciĂŤle administratie / P&O

Marketing / Innovatie Certificatie managers

Constructie

Gebouwschil

Uitvoering

Gebouwde omgeving

Systeem Certificatie

CoĂśrdinatoren / Projectleiders Auditor / Keurmeester / Inspecteur / Laborant

Laboratorium
Directie SKG-IKOB Bastiaan Benz en Olaf van Panhuys:

2

“We kunnen nu alles!”

Met de fusie van IKOB-BKB en SKG is er

IKOB-BKB komt voort uit de bouwmaterialen-

een nieuwe, krachtige certificatie-instelling

industrie (IKOB) en het vroegere Bouwcentrum (BKB).

ontstaan: SKG-IKOB Certificatie BV. Olaf van

IKOB-BKB kan bogen op ruim 60 jaar ervaring als

Panhuys en Bastiaan Benz vormen samen de

onderzoeks- en certificatie-instelling, met speciali-

directie van de nieuwe organisatie.

satie bouwmaterialen en bouwprocessen en met SKW Certificatie (volks)huisvesting. IKOB-BKB biedt

SKG is ruim 35 jaar geleden als certificatie- en keurings-

een compleet dienstenpakket aan op het gebied van

instituut op initiatief van de industrie opgericht.

kwaliteitszorg voor de gehele bouwkolom.

Sindsdien heeft SKG zich ontwikkeld tot dé partner, die de prestaties en de veiligheid van industriële producten voor de gebouwschil duurzaam borgt.

Sinds de fusie Olaf van Panhuys geeft aan dat de fusie van SKG en IKOB-BKB nieuwe mogelijkheden biedt in het ontwik-


Directie SKG-IKOB - 19

kelen van diensten aan de gehele bouwkolom. “Beide bedrijven waren toonaangevend op het eigen vakgebied en nu onze krachten zijn gebundeld, kunnen we deze expertise inzetten in de gehele bouw. We kunnen klanten nog beter en efficiënter bedienen.” Hij vervolgt: “In de korte tijd sinds de daadwerkelijke fusie hebben we al op verschillende gebieden synergie-effecten bereikt die ook daadwerkelijk voor onze klanten positieve gevolgen hebben.” Bastiaan Benz haakt hierop in: “Het fusieproces gaat soepeler dan verwacht. Wat mij opvalt is dat mensen elkaar opzoeken, er wordt veel samengewerkt. Het verloopt als een natuurlijk proces en dat heb ik wel eens anders meegemaakt.” Olaf vervolgt: “Wat eigenlijk nog het meeste tegenviel is alle administratieve rompslomp. Een van de voorzitters waarschuwde al dat het maar goed is, dat je nog niet weet wat er allemaal op je af komt op het moment dat je de fusie tekent: verzekeringen regelen, Kamer van Koophandel actualiseren, banken die nieuwe handtekeningen willen hebben. Het zijn allemaal zaken die geen toegevoegde waarde hebben maar die wel geregeld moeten worden.”


Over de nieuwe formele structuur zeggen beide

aan de winkel. We moeten onszelf straks als één

directeuren dat het zich nog moet uitkristalliseren.

organisatie gaan presenteren. Een organisatie die

“We moeten met zijn allen op zoek naar een nieuwe

totaalconcepten gaat ontwikkelen op het gebied van

balans en dat heeft even tijd nodig.”

certificatie en beproeving van de gehele gebouwschil en de gebouwde omgeving.“ Het zoeken naar een

Gezamenlijke huisvesting

geschikt pand is in volle gang. Bastiaan: “Voor de nieuwe locatie hebben we te maken met bijvoor-

Over de fasering van het fusieproces zegt Bastiaan:

beeld specifieke eisen met betrekking tot het

“We zijn bezig met het samenvoegen en harmoni-

laboratorium. Daarnaast willen we centraal in het

seren van de verschillende bedrijfsonderdelen. Met

land en in de buurt van een snelweg zitten.”

betrekking tot een heleboel zaken hebben we praktisch hetzelfde werkproces. Inmiddels zijn de financiële administratie, het laboratorium en de unit

Het fusieproces

systeemcertificatie geïntegreerd. Met bijvoorbeeld

Bastiaan geeft aan dat de fusie zelf is geslaagd,

kwaliteitssystemen en IT zijn we bezig. Dat moet je

het is efficiënt gegaan. “Vanaf het ‘go’ moment in

goed en beheerst doen. Daar nemen we dit jaar de

december 2012 is het zeer voorspoedig verlopen. De

tijd voor. Op dit moment werken er, inclusief zuster-

eerste drie maanden van 2013 hebben we gebruikt

bedrijf Keurhuis Nederland BV, ruim 50 medewerkers

voor de inventarisatie: wat moeten we regelen? De

op twee locaties. Logisch gevolg van de fusie is dat

daaropvolgende maanden hebben we alles uit-

we straks ook fysiek in één pand zitten. Vanaf medio

gewerkt en konden juristen en notarissen aan de

2015 hebben we de intentie een gezamenlijke

slag. In juli van hetzelfde jaar was de fusie een feit.

huisvesting centraal in Nederland te betrekken.”

In een paar maanden tijd is gewoon alles gedaan.”

Olaf voegt hier nog aan toe: “Natuurlijk is gezamen-

Olaf voegt toe: “Echt extreem snel, ik denk dat je

lijke huisvesting een logisch gevolg van de fusie.

daar normaal een jaar over gedaan had. Bastiaan

Maar voor het zover is, is er nog genoeg werk

en ik zitten op dezelfde lijn en zijn complementair


Directie SKG-IKOB - 21

aan elkaar, dat scheelt heel veel. Als je allebei een

koffiedik kijken, want er spelen veel ontwikkelingen

eigen agenda hebt, dan wordt het knokken.”

die niet los van elkaar te zien zijn. Er gaan drastische veranderingen komen, maar niemand weet nog

Totaalpakket

precies waar het naartoe gaat. Onze kracht ligt in het feit dat we constant dicht bij

SKG-IKOB zet steeds meer in op maatschappelijke

de sector blijven, voortdurend in gesprek zijn met de

thema’s. Bastiaan legt uit: “Er zullen veel meer

branches over de ontwikkelingen. Dat hebben we

innovatieve regelingen komen, dat kan bijvoorbeeld

de afgelopen jaren ook bewezen. We zitten er kort

duurzame energie zijn, windturbines, zonnepanelen,

op, maar doen niet mee met alle speculaties en alle

maar dit kan ook wat abstracter zijn, bijvoorbeeld

cowboyverhalen. Pas op het moment dat er meer

MVO. Deze thema’s hebben onze volle aandacht en

duidelijkheid en zekerheid is, informeren we de sector.”

daarnaast focussen we ook op de verbreding van

Olaf vult aan: “Daarna denken we met de sector mee

bestaande segmenten.”

om te kijken hoe je op de ontwikkelingen moet antici-

Olaf gaat hier op verder: “We kunnen nu een

peren, wat betekenen bepaalde ontwikkelingen.” Als

totaalpakket aanbieden van productcertificaat van

voorbeeld noemt Olaf de CE-markering: “Dat betekent

het kozijn tot en met de hele gebouwomhulling

meer behoefte aan Initiële Type Testen (ITT) en meer

inclusief management, systeemcertificatie, labora-

behoefte aan controles van de Interne Kwaliteits

torium, en als Notified Testing Body mogen we ook

Bewaking (IKB). Daar maken we dan samen met de

voor CE-markering testen uitvoeren: in feite kunnen

klant maatwerk voor.” Bastiaan sluit af: ”Daar zijn we

we alles voor de bouw en vastgoed!”

heel actief in en we zijn nu zo groot, dat we kunnen innoveren, maar tegelijkertijd ook nog zo klein dat de

Toekomst Bastiaan vertelt over de toekomst van certificeringsland: ”Op dit moment is het een beetje

lijnen met de klant kort blijven. Dat is echt een van onze sterke punten!”


De rijke historie van SKG-IKOB

3

BKB

In 1982 werden de eerste KOMO/BKS-kwaliteits-

Bouwcentrum richtte tijdens de energiecrisis midden

verklaringen afgegeven.

zeventiger jaren het Bureau Kwaliteitsbewaking Spouwmuurvullingen (BKS) op. De overheid stimu-

Daarnaast kende Bouwcentrum het Bureau Attesten.

leerde woning- en gebouwbezitters om hun onroerend

Dit bureau voerde in opdracht van KOMO werkzaam-

goed middels subsidie op spouwmuurisolatie beter te

heden uit op het gebied van attesten en attesten-met

isoleren, om zodoende energie te besparen.

productcertificaat. EĂŠn van de eerste productcertifi-

BKS had de taak om het proces van isoleren te

catieregelingen was die voor woonwagens.

controleren. De uitvoerende isolatiebedrijven stonden

In 1985 zijn BKS en Bureau Attesten samengevoegd.

dan ook onder permanente kwaliteitsbewaking.

Bouwcentrum besloot om zich meer te gaan richten

Begin tachtiger jaren is de stichting KOMO bij de

op certificeren en attesteren.

toenmalige erkenningsregeling spouwmuurisolatie

Om certificering en advies duidelijker te scheiden

betrokken om een kwaliteitslabel toe te voegen.

werd eind jaren tachtig in joint-venture met


De rijke historie van SKG-IKOB - 23

TNO Bouw een aparte BV opgericht, BV Kwaliteits-

productcertificatie in combinatie met attestering en

verklaringen Bouw (BKB). Enkele jaren na de

systeemcertificatie, had BKB zich toegelegd op proces-

oprichting heeft TNO zich teruggetrokken uit BKB.

certificatie met eenzelfde combinatie. Om de fusie te

Gelijktijdig met de (tijdelijke) opheffing van de

bezegelen is in 2004 besloten om per 1 januari 2005

Stichting KOMO in 1993 werden alle certificatie-

te verhuizen naar ĂŠĂŠn locatie in Houten.

instellingen die KOMO-kwaliteitsverklaringen afgaven, geaccrediteerd door de toenmalige Raad voor de Certificatie.

IKOB In 1960 is de Stichting Kalkzandsteen Laboratorium

Na de verhuizing van Bouwcentrum en de overname

(SKL) opgericht. Dit laboratorium was gevestigd

van enig aandeelhouder Bouwcentrum door PRC

in Hillegom. In verband met uitbreiding van de

bleef BKB als zelfstandig bedrijf in Rotterdam achter.

keuringswerkzaamheden met research, zowel op

Begin 2000 ontwikkelde zich tussen IKOB en BKB

materiaaltechnisch als op bouwtechnisch gebied,

een hechtere samenwerking, die in 2003 resulteerde

heeft dit in 1966 geleid tot de oprichting van de

in een fusie: IKOB-BKB. De werkgebieden waarin de

Stichting Research Centrum Kalkzandsteenindustrie

beide certificerende instellingen opereerden waren

(RCK), gevestigd in Barneveld.

complementair. Daar waar IKOB haar focus had op

Stichting RCK hield zich bezig met research en


onderzoek voor de kalkzandsteenindustrie, maar

SKG

voerde daarnaast ook onderzoekopdrachten uit voor

Op 22 november 1977 is de Stichting Kwaliteits-

andere instanties en bedrijven in de bouw.

centrum Gevelelementen (SKG) opgericht met als

De vraag naar kwaliteitsproducten door de consument,

doel ‘het bevorderen van de optimale kwaliteit van

maar eveneens de toenemende zorg voor kwaliteit

gevelelementen in de meest uitgebreide zin van het

in de ondernemingen heeft ertoe geleid dat in 1978

woord’. Zowel de naam als het doel van de stichting

de Stichting Keuringsinstituut Bouwmaterialen (KIB)

wordt in de toekomst nog gewijzigd. Vanaf de

is opgericht o.a. met het doel kwaliteitsverklaringen

oprichting timmerde SKG aan de weg met haar

voor bouwmaterialen af te geven.

testen, keuringen en certificatie

Het beleid van KIB was erop gericht positief bij

waarbij het SKG-huisje met sterren

te dragen en mee te werken aan de nationale en

op hang- en sluitwerk een begrip

internationale ontwikkelingen ten aanzien van

was. Aangezien de stichting nog

de kwaliteitszorg in de bouw. Dit is mede door

geen eigen medewerkers had werden de testen

toenaderingen van andere sectoren uit de bouw-

en keuringen in het begin uitbesteed. De stichting

materialen aanleiding geweest om contact te zoeken

had hierdoor een vliegende start en was een van

met Stichting KOMO om na te gaan of een samen-

de eerste Certificerende Instellingen (CI) die erkend

werkingsverband mogelijk zou zijn.

werd door de Raad voor Certificatie (tegenwoordig

Daarvoor was echter een verdere verzelfstandiging van

RvA). Tot op de dag van vandaag heeft SKG het

KIB noodzakelijk en vervolgens is op 2 augustus 1983

accreditatienummer C003.

de Stichting ‘Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen’ (IKOB) opgericht. De overeenkomst

Vanaf 1991 ging SKG ook zelfstandig de

met KOMO is getekend op 15 mei 1984.

keuringen uitvoeren en werden de SKG-certificaten langzamerhand vervangen door SKG-KOMOcertificaten. Het kantoor en laboratorium werden gevestigd in De Meern. Aansluitend werden accre-


De rijke historie van SKG-IKOB - 25

ditaties verworven voor Managementsysteem-

deskundige bureaus met een certificaat afgegeven

certificaties zoals ISO 9001 en VCA.

door het geaccrediteerde SKW.

In 2005 is SKG naar Wageningen verhuisd en werd de

De fusie tussen NWR en NCIV leidde er toe dat

naam gewijzigd in Stichting Kwaliteit Gevelbouw en

SKW onderdeel werd van de Woningraad groep

werd de missie van SKG verbreed tot ‘Het deskundig

waarin alle dienstverlenende onderdelen van de

en onafhankelijk certificeren, keuren en testen

voormalige koepelorganisaties waren opgenomen.

van industriële producten voor de gebouwschil en

De belangenbehartiging van de corporatiesector

diensten voor de industrie’. In 2008 was ook de accre-

werd de taak van Aedes.

ditatie van haar laboratoriumactiviteiten een feit.

Na de ontvlechting van de Woningraad groep medio 2000 is SKW, op een korte periode als onderdeel

SKW

van de Van Voorden – de Groot groep (VG:g groep) na, zelfstandig doorgegaan tot de overname van

SKW Certificatie is op 16 november 1992 opgericht als

de aandelen door IKOB-BKB op 11 november 2010.

Stichting Kosten Kwaliteitszorg Woningbouw door de

SKW richt zich vanuit haar oorsprong op certificaten

Nationale Woningraad (NWR), de toenmalige koepel-

die met name van belang zijn voor de eindgebruiker

organisaties van woningcorporaties, en het Nederlands

of daarmee in relatie staan zoals bijvoorbeeld de

Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (NCIV), nu

ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van

samengegaan met Aedes. Het was de eerste stap naar

vastgoed. Vanuit het verleden heeft SKW nauwe

de decentralisatie van de volkshuisvesting. De Rijks-

contacten met de corporatiesector, organisaties van

overheid wilde niet langer de verhouding tussen kosten

woonconsumenten en overheden.

en kwaliteit van ieder individueel woningbouwplan beoordelen en hierover een beschikking verlenen. De corporatiesector speelde hierop in, door van de corporaties te verlangen dat ieder bouwplan nu getoetst werd door gecertificeerde bouwkosten-


Voorzitter Raad van Commissarissen SKG-IKOB Jack de Leeuw:

4

Strategie van een certificerende instelling wordt steeds belangrijker!

“Ondernemerschap, plezier en enthousiasme

“Op dit moment hebben we twee stichtingen SKG

in het werk en oog voor nieuwe ontwikke-

en IKOB-BKB, die aandeelhouder zijn en een BV met

lingen: dat zijn essentiële factoren om het met

een Raad van Commissarissen als toezichthouder.

SKG-IKOB te gaan redden in de toekomst!”,

De directeuren van SKG en IKOB-BKB, Olaf van

aldus Jack de Leeuw.

Panhuys en Bastiaan Benz, hebben op deze wijze de mogelijkheid snel en adequaat te handelen, zolang

Sinds de fusie van IKOB-BKB en SKG tot SKG-IKOB

ze zich maar kunnen verantwoorden. Ze hoeven

heeft Jack de Leeuw zijn rol als voorzitter van het

niet voor ieder wissewasje de RvC te raadplegen.

bestuur van IKOB-BKB verruild voor die van voorzitter

Bestuurders en commissarissen kunnen een organi-

van de Raad van Commissarissen (RvC) van SKG-IKOB.

satie niet runnen, dat moeten directeuren doen en

De functies van de voorzitters van de besturen van

daar zijn ze prima toe in staat.”

SKG en IKOB-BKB worden respectievelijk vervuld door Albert Zegelaar en Carel de Reus.


Voorzitter Raad van Commissarissen SKG-IKOB - 27

Fusie Jack de Leeuw geeft aan het fusieproces snel en soepel verliep mede dankzij de klik tussen beide directeuren. Er was nooit echt een verschil van inzicht. “Een fusieproces gedijt het beste bij consensus, bij de gezamenlijke wil om dingen te bereiken. Ik ben heel positief over hoe het nu loopt en is georganiseerd. Uiteindelijk was er maar één vraagpunt, want de bestuurlijke structuur van beide clubs verschilde. Bij SKG vormden de drie brancheorganisaties het bestuur, terwijl bij IKOB-BKB al sprake was van een veel verdere verbreding, een groot en breed gevormd bestuur en een dagelijks bestuur. Aandachtspunt voor SKG was dus dat het branchebelang voldoende zou worden gedekt. De RvC bestaat nu uit een onafhankelijk voorzitter en drie commissarissen uit de afzonderlijke organisaties. De directie heeft meegekregen te zorgen voor een goede verstandhouding met alle branches en daar service level agreements mee af te sluiten. Op deze wijze kan inhoudelijk beter worden ingespeeld op de behoeften van de branches.”


Marktomstandigheden

Huisvesting

Jack vertelt verder dat ook onder deze lastige

IKOB-BKB en SKG werken nog vanuit twee vesti-

marktomstandigheden, nieuwe markten ontwikkeld

gingen. Daar is op dit moment bewust voor

moeten worden. “De positie is door de fusie

gekozen. De volgende stap is het realiseren van

versterkt en dat is nodig, want er gebeurt op dit

gezamenlijke huisvesting in 2015.

moment erg veel in certificeringsland. Heel veel

In de twee organisaties heersen weliswaar eigen

bedrijven en organisaties hebben het zwaar in deze

culturen, maar de mensen zijn stuk voor stuk profes-

tijden, dus SKG-IKOB ook. Ik wil hier dan ook een

sionals. Er wordt al veel kennis uitgewisseld, mensen

compliment geven. Een fusie brengt veel extra

werken regelmatig afwisselend op de verschil-

kosten met zich mee en ik constateer dat ondanks

lende vestigingen. “De directeuren zijn gericht op

de extra kosten die zijn gemaakt, dat er gezien de

zakendoen, op mensen laten bijdragen in de groei

marktomstandigheden afgelopen jaar een mooi

van de onderneming en daar wordt op gestuurd.”

resultaat is bereikt.“


Voorzitter Raad van Commissarissen SKG-IKOB - 29

Toekomst

Op dit moment zijn het roerige tijden. Er gebeurt

Zoals het de afgelopen tien jaar was, de vanzelf-

veel rondom de private kwaliteittoetsing en de

sprekendheid dat men je bedrijf weet te vinden, is

CE-markering. Jack vervolgt: “De politiek is hier

voorbij. Er komen steeds meer full-service certifi-

druk mee en we moeten afwachten welke kant het

cerende instellingen en dat betekent dat je van alle

opgaat. Wat SKG-IKOB doet is alert blijven en daar

markten thuis moet zijn. “De eerste jaren dat ik bij

waar het kan, meepraten. We moeten de kansen

IKOB-BKB zat hadden we het nooit over concurrentie,

pakken die het nieuwe stelsel straks biedt. Maar of

die was er wel, maar het speelde geen grote rol. Nu is

het nu rechtsom of linksom gaat: kwaliteitsborging

die concurrentie wel van belang. Dat betekent dat je

blijft altijd noodzakelijk ofwel via de traditionele

je veel meer naar buiten moet profileren, om te laten

ofwel via andere modellen. Het is en zal altijd een

zien wie je bent en waar je voor staat, om bekendheid

spel tussen overheid en bedrijfsleven blijven!”

te genereren en je product te verkopen. De strategie van een certificerende instelling wordt steeds belangrijker: op welke terreinen wil ik nu opereren, welke terreinen zijn in de toekomst belangrijk, alles is in beweging, welke kant moeten we nu op?”


Carel de Reus, voorzitter Stichting IKOB:

5

Het nieuwe ondernemen is de vinger aan de pols houden

De maatschappij is volop in beweging. Veran-

op een creatieve en innovatie manier op inspelen.

deringen gaan snel en zijn steeds moeilijker

Het mooie van het nieuwe bedrijf SKG-IKOB is dat

voorspelbaar. Wet- en regelgeving verschuiven

alle ingrediënten aanwezig zijn om daadwerkelijk

deels naar ‘Europa’ en deels naar gemeenten of

een nieuwe en vooraanstaande rol te vervullen

worden overgelaten aan de markt. De bouwsector

in certificeringsland. De schaal van het bedrijf is

ontkomt niet aan deze trend. De CE-markering en

groot genoeg om alle benodigde kennis in huis te

de private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

hebben, maar is voldoende lean en mean om, in de

zijn exponenten van de geconstateerde maat-

nieuwe werkelijkheid, flexibel te kunnen inspelen

schappelijke ontwikkelingen.

op de wensen van de klant met een scherpe prijs-

Natuurlijk is daar van alles over te zeggen, maar

kwaliteitsverhouding.

bestrijden zal een gevecht tegen windmolens worden. Het nieuwe ondernemen is de vinger aan

Het is goed te zien dat de directie van SKG-IKOB de

de pols houden bij de nieuwe werkelijkheid en er

ontwikkelingen binnen de bouwsector goed op het


Carel de Reus, voorzitter Stichting IKOB - 31

netvlies heeft en daar met veel ambitie op inspeelt. De komende periode zal al het mogelijke vergen van de onderneming en haar medewerkers. Niet alleen heeft men te maken met een veranderende omgeving, maar ook moeten de gevolgen van de economische crisis, die in de bouwsector hard heeft toegeslagen, nog bedwongen worden. SKG-IKOB kan een solide basis leggen om elke zich voordoende uitdaging te lijf te kunnen gaan. Dat is nu precies wat gebeurd is met de fusie tussen SKG en IKOB-BKB. Als ik een voorspelling zou moeten doen, dan is het de voorspelling dat SKG-IKOB haar nieuwe rol met passie zal vervullen en over 5 jaar nog steeds haar vooraanstaande rol in certificeringsland zal vervullen, hoe dat land er ook zal uitzien.


Albert Zegelaar, voorzitter Stichting SKG:

6

Herziening nationaal kwaliteitsbeheersingssysteem noodzakelijk!

De ontwikkelingen op het gebied van CE-markering

aansluiting op het bouwproces en de nationale

en private kwaliteitstoetsing zijn niet los van elkaar

bouwregelgeving totaal niet aanwezig is. De

te zien. De producenten van bouwproducten

terechte angst is dat dit zal leiden tot een achter-

worden geconfronteerd met een verplichting van

uitgang van de integrale bouwkwaliteit.

CE-markering en daarbij behorende prestatieverklaringen (DOP’s.)

Er was en is nationaal een gedegen solide erkende

Nut en noodzaak van deze door Europa opgelegde

kwaliteitsverklaring die perfect aansluit op de Neder-

fabrikant-eigen kwaliteitsverklaringen is lastig uit te

landse bouwregelgeving. Door de introductie van de

leggen aan de producenten die hiervoor in deze barre

CE markering is er verwarring alom. Wat mag er wel

economische tijden extra investeringen moeten doen.

en wat mag er niet gemeld worden in een private

Tegelijkertijd moeten producenten concurreren

kwaliteitsverklaring? De waarde van CE-markering

tegen kwalitatief mindere producten slechts

wordt overschat, de gevolgen voor de bestaande

voorzien van een CE-markering, waarbij de

kwaliteitsverklaringen worden onderschat.


Albert Zegelaar, voorzitter Stichting SKG - 33

Een herziening van het nationale kwaliteitsbeheersingssysteem is noodzakelijk om te voorkomen dat de kwaliteit in de bouw in Nederland afkalft. Gelukkig is de overheid zich hier inmiddels ook van bewust. Reden te meer om het private stelsel van kwaliteitsbeheersing meer en beter te positioneren, efficiĂŤnter en effectiever te maken en uit te breiden over het hele bouwproces. Dus ook onderhoud en exploitatie zouden hier een rol in moeten krijgen. Hier liggen kansen voor SKG-IKOB! Met expertise op het gebied van kwaliteitsborging en certificering in de bouwschil en in de bouwconstructie kan SKG-IKOB in de toekomst op basis van het one-stop-shop principe haar diensten verlenen aan een groot aantal bouwpartners. Opdrachtgevers, ingenieurs- en architectenbureaus, aannemerij en toeleverende industrie, kortom de hele keten in de bouw, kunnen zich rijk rekenen met een dergelijk lean en mean certificatie instituut voor de bouw.


Harm van Dartel Certificatiemanager

Unit gebouwschil:

7

Ontwikkeling nieuwe beoordelingsrichtlijnen sluit aan bij markt

Binnen de unit gebouwschil houden we ons

Nieuwe BRL’en

bezig met het deskundig en onafhankelijk

In 2013 werden de eerste SKG-KOMO attesten voor

certificeren, keuren en testen van industriële

de BRL 0105 voor de attestering en certificering van

producten voor de gebouwschil en diensten

daklichten en lichtstraten uitgereikt. VELUX Nederland

voor de industrie.

BV was het allereerste bedrijf dat het attest ontving.

De unit gebouwschil beschikt over een goed

Samen met SKG namen zij destijds het initiatief om de

team met een grote deskundigheid. Het is een

beoordelingsrichtlijn te ontwikkelen.

actieve afdeling, waar de afgelopen jaren veel

De aanleiding was dat afnemers behoefte hebben

gerealiseerd is. We ontwikkelden verschillende

aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde

BRL’en, reikten SKG-KOMO attesten en certi-

producten en voor daklichten en lichtstraten was

ficaten uit in nieuwe vakgebieden en werden

dat nog niet geregeld. De branchevereniging NRK

wederom aangewezen als Notified Body voor

Daklicht was ook bij het proces betrokken.

het afgeven van CE-certificaten.

Ook werden de eerste SKG-KOMO attesten voor de


Unit gebouwschil - 35

BRL 4107 voor de attestering en certificering van

Notified Body

balustrades uitgereikt. Sinds 2012 is SKG door de

Door de invoering van de Europese Verordening

Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor het

Bouwproducten (CPR) per 1 juli 2013 zal SKG-IKOB

attesteren en certificeren van balustrade-systemen.

onder toezicht komen te staan van de RvA bij alle

Dat betekent dat we beschikken over de juiste

activiteiten met betrekking tot CE-markering. De RvA

competenties, werkmethoden en faciliteiten om

heeft het onderzoek gestart om SKG-IKOB te accre-

deze certificatie-regeling te mogen uitvoeren.

diteren en te notificeren als Notified Body op diverse

Daarnaast ontwikkelden we samen met de Neder-

productnormen. Het werkterrein van SKG-IKOB als

landse Hekwerk Industrie (NHI) de BRL’en voor de

Notified Body zal gedurende dit traject aanzienlijk

certificering van hekwerken en poorten, namelijk de

uitgebreid worden.

BRL 4108 en de BRL 4109. Deze producten worden

SKG-IKOB is al aangewezen als Notified Body op EN

onder andere getoetst op het gebied van bruik-

1090-1 voor het certificeren van staal- en aluminium

baarheid, duurzaamheid en veiligheid.

constructiebedrijven. Binnen de organisatie is een certificatie-schema opgezet en de eerste bedrijven

Kwaliteitslabel zonneenergiesystemen BRL 9931 voor de certificering van componenten van

worden inmiddels ge-audit. Dit zal er toe leiden dat in 2014 de eerste certificaten uitgereikt zullen worden.

zonne-energiesystemen (panelen, omvormers, beves-

Verwachtingen voor 2014

tigingssystemen) is in de laatste fase van ontwik-

In het komende jaar zal de verbreding van de

keling. Nog voordat de BRL definitief geaccepteerd

unit voortgezet worden in de ontwikkeling van

is door Stichting KOMO en SBK, hebben wij de de

certificatie-schema’s op thema’s zoals luchtdicht

eerste aanvragen voor certificatie al ontvangen. De

bouwen en het gebruik van nieuwe materialen in de

markt heeft dus sterk behoefte aan een betrouwbaar

gevelsector zoals composieten.

kwaliteitslabel voor zonne-energiesystemen.


Unit constructie:

8

Ton van Beek Certificatiemanager

SKG-IKOB wederom Notified Body

Het jaar 2013 stond in het teken van de

In het kader van de energiebesparing blijven isolatie-

renovatie, energie en innovatie. Daarnaast

materialen in het middelpunt van de belangstelling. In

speelde de CE-markering een belangrijke rol.

november 2013 werd een serie nieuwe normen van kracht voor de isolatiematerialen PUR en PIR, zoals de

Met de introductie van de uitvoeringsrichtlijn voor het

NEN-EN 14318. De isolatiewaarden van een breed scala

aanbrengen van renovatiespouwankers (URL 40.01)

van materialen worden beproefd in ons laboratorium.

werd een belangrijke stap gezet op het gebied van de renovatie van bestaande spouwmuren. De regeling

Innovatie is voor vele bedrijven een must om zich

maakte een vliegende start met de eerste 11 certifi-

te ontwikkelen. Die noodzaak lezen wij af aan de

caten op 27 juni 2013. Deze URL stelt ook eisen aan

hoeveelheid materialen en bouwsystemen die bij

de renovatiespouwankers en verschillende ankers zijn

ons getest worden. In het kader van het IPC-project

uitvoerig in ons laboratorium getest. De eerste goed-

‘Tegels op gevels’ test IKOB-BKB in het laboratorium

gekeurde ankers worden nu gebruikt in de praktijk.

de duurzaamheid van isolatiemateriaal met erop


Unit constructie - 37

gelijmde tegels. Het doel is om de juiste criteria te

FAQ

vinden voor deze systemen. Hiervoor zijn diverse

Voor onze klanten betekent de CE-markering

combinaties van isolatie, lijm en tegels onderworpen

dat zij de prestatieverklaringen (ook wel Decla-

aan een verouderingsproef met onze veroude-

ration of Performance DoP) voor hun producten

ringskast ‘Trudy‘. In de loop van 2014 zullen de

op orde moeten hebben. Een prestatieverklaring

resultaten bekend zijn.

is een verklaring van de producent waar in staat waar hun producten aan voldoen. Een nieuwe

CE-markering

ontwikkeling roept altijd veel vragen op. Om deze vragen te beantwoorden, hebben we een rubriek

Sinds 1 juli 2013 moeten alle bouwproducten, die

met Frequently Asked Questions (FAQ) opgesteld

onder een geharmoniseerde productnorm vallen

voor KOMO en hebben we presentaties over het

op grond van de Construction Product Regulation

onderwerp gehouden. (Zie voorbeelden van vragen

(CPR), CE-markering dragen. De CPR vervangt de

op de volgende pagina in het kader.)

Construction Products Directive (CPD). In tegenstelling tot de CPD is de CPR een Europese wet die directe werking heeft in de lidstaten.

CE-markering en KOMO

Door de overheid wordt hierop gehandhaafd.

De laatste vraag uit het kader laat zien dat de

Voor SKG-IKOB betekende dit dat de status als

CE-markering ook invloed heeft op KOMO-

aangemelde instantie (Notified Body) veranderde.

kwaliteitsverklaringen en -beoordelingsrichtlijnen.

Deze status moest opnieuw verworven worden

Altijd als er wetgeving verandert, zal SKG-IKOB de

en SKG-IKOB moest hiertoe ook zijn geaccredi-

desbetreffende BRL’en en kwaliteitsverklaringen

teerd. Inmiddels is de Raad voor Accreditatie het

aanpassen. Hierbij vormt de CE-markering een goede

onderzoek gestart om ons blijvend te accrediteren

wettelijke basis en kan KOMO extra vertrouwen

en te notificeren als Notified Body (NoBo).

inbouwen daar waar dat nodig is. De toegevoegde waarde van KOMO-kwaliteitsverklaringen ligt in


de controle op andere belangrijke eigenschappen

laboratoria kunnen we overeenkomstig de geharmo-

en vooral de toepassingsmogelijkheden van de

niseerde normen de eigenschappen bepalen, die u

producten binnen de Nederlandse bouwregelgeving.

op uw prestatieverklaring moet vermelden.

Wij verwachten de komende tijd nog veel vragen

Kortom: we zijn toekomstgericht bezig en kijken

over de CE-markering. We gaan verder met het

graag samen met u hoe we uw bedrijf laten voldoen

aanpassen van beoordelingsrichtlijnen. In onze

aan de Europese wetgeving.

Een kleine greep uit de FAQ met bijbehorende antwoorden:

Welke eigenschappen moeten er in de prestatieverklaring opgenomen worden? Minimaal ĂŠĂŠn essentiĂŤle eigenschap moet worden opgenomen, welke dat is mag de producent zelf bepalen. Mag ik waterdichtheid ook opnemen in de prestatieverklaring? Als waterdichtheid geen essentieel kenmerk is, mag deze niet opgenomen worden in de prestatieverklaring.


Unit constructie - 39

Wat zijn de essentiële kenmerken?

Kan ik mijn KOMO certificaat gebruiken als

Essentiële kenmerken zijn eigenschappen, die

prestatieverklaring?

belangrijk zijn in het kader van de fundamentele

Nee, met de prestatieverklaring verklaart u zelf hoe

eisen voor bouwwerken, zoals mechanische

uw product presteert. Met de KOMO kwaliteitsver-

weerstand en brandveiligheid, en die als zodanig zijn

klaring laat u zien dat uw product is beoordeeld door

aangemerkt in de desbetreffende geharmoniseerde

een externe onafhankelijke partij. Daarmee geeft u

(product)norm. Wat de geharmoniseerde normen

aan dat het product extern gecontroleerd is.

zijn, kan worden gevonden in de module ‘Werken met CE-markering’ op www.rijksoverheid.nl.


AndrĂŠ Stam Certificatiemanager

Unit uitvoering:

9

Anticiperen op markt levert nieuwe beoordelingsrichtlijnen op

De unit uitvoering heeft mede door haar

BRL Funderingsherstel

actieve houding en het anticiperen op de

De beoordelingsrichtlijn BRL 5025 Funderingsherstel

behoefte van de markt een aantal nieuwe

is de jongste loot aan de stam van het College van

Beoordelingsrichtlijnen ontwikkeld. Het

Deskundigen Bouwtechnische Diensten. De beoorde-

gaat om de BRL 5025 Funderingsherstel,

lingsrichtlijn is op 18 oktober 2013 vastgesteld door

de BRL 5024 Bouwkundige vooropname

het college en niet veel later ter kritiek gepubliceerd.

en gezamenlijk met de Vereniging Modern

In de voorjaarsvergadering van het CvD zal de beoor-

Straatwerk (VMS) de BRL 9334 Straatwerk.

delingsrichtlijn worden vastgesteld ter aanvaarding

Speciaal voor de BRL Straatwerk is een nieuw

door KOMO en SBK.

College van Deskundigen geĂŻnstalleerd. Ook in de toekomst blijft de unit de ontwikkelingen in

Het proces van funderingsherstel is relatief complex.

de markt met veel aandacht volgen.

Het begint met een funderingsonderzoek en loopt via het constructief ontwerp naar uitvoering.


Unit uitvoering - 41

Daarnaast spelen de procesbegeleidingsbureaus een

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

belangrijke rol in de ondersteuning van de opdracht-

Koninkrijksrelaties (BZK), waar de bouw onder valt.

gevers bij zaken als haalbaarheidsonderzoek,

IKOB-BKB verwacht veel nieuwe certificaathouders te

aannemersselectie, financiering en subsidie,

mogen begroeten.

vergunningen e.d. De beoordelingsrichtlijn beoogt het gehele proces onder ĂŠĂŠn regeling te brengen. Onderzoek, beoordeling en advies, Ontwerp en

BRL 5024 Bouwkundige Vooropname

engineering, Procesbegeleiding en Uitvoering. In

De Beoordelingsrichtlijn Bouwkundige Vooropname

de opzet van de beoordelingsrichtlijn is dat terug te

is in 2013 aanvaard door KOMO en SBK. Begin

zien. Naast een algemeen deel is voor elk van de vier

2014 zijn de eerste twee certificaten voor deze tak

scopes een bijzonder deel ontwikkeld, dat per scope

van sport uitgereikt. Inmiddels hebben zich meer

de nadere eisen geeft. Een certificaat kan dus alleen

partijen gemeld, die zich voor deze BRL zouden

worden afgegeven als zowel aan de eisen in het

willen laten certificeren.

algemene deel als aan de eisen in het desbetreffende

BRL 5024 Bouwkundige Vooropname voorziet in

bijzondere deel wordt voldaan.

eisen aan opnamen in de directe omgeving van

De beoordelingsrichtlijn is tot stand gekomen in

bijvoorbeeld bouw- of sloopactiviteiten. Het doel is

nauwe samenwerking met een breed samengestelde

het in tekst en beeld vastleggen van de situatie voor

technische begeleidingscommissie, waarin ruim

aanvang van de werkzaamheden. Aan de hand van

dertig personen zitting hadden. Voor de beoorde-

de rapportage kan achteraf in geval van vermeende

lingsrichtlijn lijkt dan ook op voorhand een breed

schade worden vastgesteld of het een nieuwe

draagvlak aanwezig. Van belang daarbij is dat in

schade betreft dan wel dat de schade al voor de

de begeleidingscommissie ook toezichthouders en

werkzaamheden aanwezig was.

financiers deelnemen en dat de ontwikkeling van de

Als er sprake is van schade kunnen de belangen groot

beoordelingsrichtlijn ook financieel is ondersteund

zijn en dat onderstreept het nut van een kwalitatief

Daarom wordt de BRL onderscheiden in vier scopes:


goede opname vooraf. Met name verzekeringsmaat-

De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief en

schappijen van bouwondernemingen hechten hier

in opdracht van de Vereniging Modern Straatwerk

waarde aan. Zij waren dan ook goed vertegen-

(VMS), een ketenorganisatie die zich inzet voor de

woordigd in de technische begeleidingscommissie.

kwaliteit van straatwerk. Het toepassingsgebied is gedefinieerd als aanbrengen

College van Deskundigen Openbare Ruimte / BRL 9334 Straatwerk

van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de (onder)fundering en de aansluiting aan, al of niet door derden te leveren en/ of te plaatsen inrichtingselementen, zoals verkeers-

Op 17 december 2013 heeft IKOB-BKB een nieuw

borden, putringen, lantaarnpalen en straatmeubilair.

College van Deskundigen ge誰nstalleerd met de naam

Met de introductie van deze beoordelingsrichtlijn

CvD Openbare Ruimte.

verwachten VMS en IKOB-BKB een belangrijke stap

Bas Jan van Bochove, oud Tweede Kamerlid, is bereid

te zetten in de verbetering van de kwaliteit van

gevonden als onafhankelijk voorzitter van dit college

straatwerk en het imago van de branche.

op te treden. Het CvD Openbare Ruimte is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van betrokken branches. Met de naamgeving van dit college anticipeert IKOB-BKB op een ontwikkeling van meer beoordelingsrichtlijnen in dit vakgebied. Het CvD heeft direct na de installatie de beoordelingsrichtlijn 9334 Straatwerk vastgesteld. De beoordelingsrichtlijn is begin 2014 ter kritiek gepubliceerd. In het voorjaar van 2014 zullen de eerste certificaten worden uitgereikt.


Unit uitvoering - 43


Unit gebouwde omgeving:

10

Willem Englebert Certificatiemanager

Privaat bouwtoezicht een hot item

hard gewerkt aan het maximaliseren van de

Privatisering Bouwplantoetsing

efficiency met de andere units van IKOB-BKB.

Op landelijk niveau zijn door het Rijk ‘kwartier-

Door de integratie is een grote stap gemaakt

makers’ benoemd die de private kwaliteitsborging

naar optimale dienstverlening in het kader van

van het Bouwbesluit moeten gaan voorbereiden. De

de one-stop-shop gedachte.

kwartiermakers moeten hiervoor criteria ontwikkelen.

De unit houdt zich verder bezig met de

Uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van een Level

ontwikkelingen op het gebied van de gecerti-

Playing Field. Het Rijk gaat er van uit dat per 1 januari

ficeerde bouwplantoetsing, EPA/EPBD, de VvE

2015 het private stelsel in de wet is verankerd.

Vanuit de unit gebouwde omgeving is er

branche en huisvesting arbeidsmigranten.


Unit gebouwde omgeving - 45

BRL 5019

EPA/EPBD

De accreditatieprocedure voor de beoordelings-

Het certificaat EPA/EPBD is nog niet in rustiger

richtlijn voor het KOMO-managementsysteemcerti-

vaarwater. Op het moment van publicatie is nog

ficaat Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit (BRL

onduidelijk of er een lightlabel komt en hoe dit door

5019) is positief afgerond en SKW en IKOB-BKB zijn

de Europese Unie wordt beoordeeld.

geaccrediteerd voor deze regeling. Hiermee is de

SKW is gestart met de voorbereidingen voor de

BRL 5019 het eerste private kwaliteitssysteem voor

nieuwe delen 05 en 06 van BRL 9500 voor nieuw-

bouwplantoetsing waarvan de kwaliteit objectief is

bouwwoningen en utiliteitsgebouwen. Er zijn certifi-

geborgd én dat voldoet aan de hoogste certificatie-

caathouders geïnteresseerd in deze deelcertificaten.

standaard, die in Nederland gehanteerd wordt.

Gecertificeerd Toezicht op de Bouw

VvE Branche De certificaten in deze branche ontwikkelen zich gestaag. In 2014 zijn er vijf nieuwe beheer-

In aansluiting op de BRL 5019 is de beoordelings-

kantoren gecertificeerd. In totaal zijn er nu zo’n

richtlijn voor het managementsysteemcertificaat

30-tal vestigingen gecertificeerd. Van alle VvE’s die

voor Toezicht op de Bouw (BRL 5006) bindend

een beheerder inhuren is nu ongeveer 30 procent

verklaard. De accreditatieprocedure start zodra

in beheer bij een gecertificeerd beheerder. De

de ervaringen met de eerste onderzoeken bekend

vraag om kwaliteit neemt vanuit de appartements-

zijn. Door de samenvoeging van beide colleges

eigenaren toe. SKW werkt bij deze certificaten nauw

van deskundigen wordt een optimale afstemming

samen met branche-organisaties als VvE Belang en

tussen beide certificaten geborgd.

Vastgoed Management Nederland (VastgoedNL). Eind 2013 heeft SKW Certificatie opdracht gekregen van de Stichting Persoonscertificering VvE Beheerders (PCVB) om een beoordelings-


Persoonscertificatie sluit aan op de beide andere

Huisvesting Arbeidsmigranten

certificaten: het Productcertificaat voor Beheerders

In de loop van 2013 is SKW benaderd door een

van VvE (BRL 5016,) dat gericht is op de beheer-

aantal organisaties of men bereid was om huis-

kantoren, en het Procescertificaat voor VvE’s (BRL

vestingslocaties te gaan keuren voor het keurmerk

5013). Het persoonscertificaat doet een uitspraak

van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

over de kennis en kunde op het vakgebied van het

Omdat SKW in het verlengde hiervan met het

VVE Beheer. Het toetst niet of een gecertificeerde

Procescertificaat voor het Verhuren van Onzelf-

persoon ook in de praktijk naar behoren een VvE

standige Woonruimte al op de markt van niet

beheert. Dit is geborgd door de certificatie van het

zelfstandige woonruimte opereert, is een licentie-

beheerkantoor waarbij jaarlijks aan de hand van

overeenkomst aangegaan met de stichting SNF. Eind

een steekproef daadwerkelijk wordt nagegaan hoe

2013 zijn de eerste pilots geweest. Begin 2014 zijn

en of de VvE goed wordt beheerd. Immers een

de eerste certificatieonderzoeken uitgevoerd.

goed beheerder kan in een organisatie werkzaam

Het SNF keurmerk en het SKW-procescertificaat

zijn die niet borgt dat VvE’s goed beheerd worden.

sluiten op elkaar aan. Het keurmerk is exclusief

richtlijn voor een Persoonscertificaat op te stellen.

gericht op verhuur voor korte perioden waarbij met Het VvE certificaat vult de lacune in het geval dat

tijdelijke huurcontracten wordt gewerkt. Het proces-

een beheerkantoor wel goed beheert en de juiste

certificaat sluit deze verhuur niet uit maar kijkt in

voorstellen voor bijv. reserveringen voor onderhoud

principe naar verhuur over langere termijn.

voorstelt, maar dat de VvE anders beslist, waardoor een VvE op termijn in financiële problemen kan komen en het onderhoud niet kan worden uitgevoerd. Bij een gecertificeerde VvE is dit niet het geval. Hierdoor hebben appartementseigenaren een aan/ verkoopargument in handen.


Unit gebouwde omgeving - 47


Unit laboratorium:

11

Joop van Diggelen Technisch manager

Jeroen Boersma (per 1-9-14 Technisch manager)

Synergie fusie leidt tot uitbreiding aanbod

De fusie van SKG en IKOB-BKB biedt meer

Accreditatie

mogelijkheden dan op het gebied van certi-

Van oudsher heeft SKG veel internationale klanten.

ficatie alleen. Beide organisaties beschikten

Om de onderzoeksrapporten ook in het buitenland

al over een eigen laboratorium. Omdat het

geaccepteerd te krijgen, was accreditatie van SKG

laboratorium van SKG al door de Raad voor

een must voor de klanten. Het belang van accre-

Accreditatie geaccrediteerd was, biedt de

ditatie neemt, mede door de Verordening Bouw-

fusie nieuwe kansen voor het laboratorium

producten (CPR), alleen maar toe: om beproevingen

van IKOB-BKB in Houten. Deze synergie leidt

in het kader van de CE-markering te mogen

tot een flinke uitbreiding van het aanbod voor

uitvoeren, moet een laboratorium worden erkend

klanten van beide fusiepartners.

als Notified (Testing) Body. Om die erkenning te verwerven, is accreditatie een voorwaarde.


Unit laboratorium - 49

Laboratoria worden beoordeeld op basis van

aanpak opgesteld dat inmiddels voor een belangrijk

NEN-EN-ISO \ IEC 17025. De accreditatie bestaat uit

deel is gerealiseerd. De procedures uit het labora-

een algemene erkenning (onder andere op onafhan-

toriumhandboek van IKOB-BKB zijn begin 2014 in

kelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid) en

het kwaliteitssysteem van SKG-IKOB ge誰ntegreerd.

een specifieke erkenning. De specifieke erkenning

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van

wordt toegekend op de beproevingen, die dan ook

beproevingen waarvoor accreditatie wordt verlangd

op het accreditatiecertificaat worden vermeld. SKG

en de aanvraag bij de Raad van Accreditatie (RvA)

is bijvoorbeeld geaccrediteerd voor wind- en water-

loopt. Inmiddels heeft de RvA de eerste beproe-

dichtheidsbeproevingen voor ramen en deuren.

vingen ook al bijgewoond.

CE-markering

Onderzoek

Als uitvloeisel van de nieuwe verordening bouw-

Beide laboratoria zijn toonaangevend op het gebied

producten worden er nadere eisen gesteld aan

van isolatiematerialen en isolatiesystemen. Daarnaast

testhuizen en certificatie-instellingen die Notified

verrichten de laboratoria ook veel onderzoek op

Body willen zijn.

cement en mortel.

Binnen het werkveld van zowel SKG als IKOB-BKB worden veel beproevingen uitgevoerd, die een relatie hebben met CE-markering en die straks dus alleen

Wisseling manager

nog maar mogen worden uitgevoerd als SKG-IKOB

In september 2014 zal Joop van Diggelen vanwege

daarvoor is geaccrediteerd.

het bereiken van zijn pensioen afscheid nemen als technisch manager van het laboratorium in de

Daarom is ervoor gekozen beide laboratoria onder

wetenschap dat het laboratorium van SKG-IKOB

de bestaande accreditatie van SKG te brengen. Voor

klaar is voor de toekomst. Jeroen Boersma zal

de daarvoor noodzakelijke acties is een plan van

hem opvolgen.


Unit systeemcertificatie:

12

Remco Kruit Certificatiemanager

MVO steeds belangrijker

Onder de unit systeemcertificatie vallen

mate behoefte aan een invulling van dit begrip,

de regelingen VCA, ISO 9001, ISO 14001,

ook in de vorm van certificaten en erkenningen.

Groenkeur, OHSAS 18001, Bouwgarant en de erkenningsregeling ‘Bouwen aan MVO’. De laatstgenoemde regeling is aanleiding

Efficiency door verbreding

geweest om ’maatschappelijke’ regelingen

De unit systeemcertificatie binnen SKG-IKOB heeft in

zoveel mogelijk bij systeemcertificatie onder

2013 hard gewerkt aan het samengaan van de opera-

te brengen. Dat is een belangrijk besluit

tionele activiteiten van SKG en IKOB-BKB. Ondanks

omdat SKG-IKOB hiermee ook benadrukt dat

dat systeemcertificatie volgens een redelijk eenduidig

maatschappelijk verantwoord ondernemen en

stramien verloopt, ongeacht om welke certificatie-

onderwerpen zoals duurzaamheid en milieu

instelling het gaat, bleek er nog een aantal detail-

een steeds belangrijker aandachtsgebied zijn.

verschillen te zijn. Intussen kunnen we vaststellen dat

Klanten en branches hebben in toenemende

het samengaan goed is gelukt en dat de unit systeem-


Unit systeemcertificatie - 51

certificatie van SKG-IKOB klaar is voor de toekomst.

MVO

Het is duidelijk dat de fusie ook voor systeemcerti-

De nieuwe erkenningsregeling ‘Bouwen aan MVO’

ficatie een goede stap is geweest. Door volume-

is een belangrijke stap voor SKG-IKOB. Het is een

vergroting maar vooral verbreding van ons

laagdrempelige regeling waar zowel bedrijven in de

gemeenschappelijk werkterrein zijn we in staat

bouw als de toeleverende industrie van die bouw

klanten beter en efficiënter te bedienen.

op basis van eigen ambities kunnen kiezen op welke MVO-thema’s zij verder willen ‘groeien’. Met

Toename vraag certificatie

deze erkenning kunnen bedrijven transparanter communiceren over wat zij doen op het gebied

In de tweede helft van 2013 is de vraag naar certifi-

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De

catie van milieumanagementsystemen (ISO 14001)

verwachting is dat ‘Bouwen aan MVO’ de komende

bij SKG-IKOB toegenomen. ISO 14001 is een certi-

jaren een goede positie in de duurzaamheids-

ficatieregeling die aansluit op ISO 9001 en door

initiatieven zal gaan krijgen.

certificaathouders en hun opdrachtgevers als een belangrijke toegevoegde waarde wordt gezien. De belangstelling voor VCA-certificatie is onverminderd groot. Ondanks de slechte economische tijden in de bouwsector blijft de meerderheid van gecertificeerde bedrijven de meerwaarde van VCA zien. Sinds 2013 is Remco Kruit (certificatiemanager SKG-IKOB) namens de Vereniging Overleg Certificatie-instellingen (VOC) lid van het Centraal College van Deskundigen VCA. Dit is belangrijk voor SKG-IKOB omdat hierdoor ook de minder grote certificerende instellingen een stem hebben.


13

Wie werken er bij SKG-IKOB?

Bas Arends Assistent projectleider

Peter Assink Auditor

Willem Bakker Projectleider

Patrick Bart Projectleider


Wie werken er bij SKG-IKOB? - 53

Bastiaan Benz Directeur

Ton van Beek Certificatiemanager constructie

Adnan Bekteševic´ Projectleider

Olaf van Panhuys Directeur

Bieswa Biekhram Assistent attesteerder

Jeroen Boersma Assistent technisch manager


Jeffrey Bogaard Auditor / Projectleider

Zoïtsa Bosma Hoofd administratie

Matthijs Daatselaar Projectleider

Harm van Dartel Certificatiemanager gebouwschil

Eugène Donné Laborant

Gerda Dusschooten Officemanager

Jeroen van der Eeze Business developer

Christel van Emmerik Assistent projectleider

Henny van Gelder Senior keurmeester

René de Graaff Senior keurmeester

Sandra de Hoogen-van Straaten Secretarieel medewerker


Wie werken er bij SKG-IKOB? - 55

Joop van Diggelen Technisch manager

Martin van Dijk Technisch coördinator

Ingrid Endenburg-Mulder Staffunctionaris

Leen Iseger Projectleider

Natascha Kamping Directiesecretaresse

Vincent van der Donk Projectleider

Gijs Donkersteeg Keurmeester

Willem Englebert Certificatiemanager gebouwde omgeving

Dominique Ewald Medewerker financiële administratie

Erik Kampman Projectleider

Martin Kloppenberg Sectorcoördinator


Eva Knist-van der Linden Officemanager Keurhuis Nederland

Frits Koldenhof Assistent sectorcoรถrdinator

Susanne Reitsema Secretarieel medewerker

Chantal Roelofsen Secretaresse

Charles Wallert Sectorcoรถrdinator

Eelco Warmerdam Planner

Chris de Koning Senior inspecteur

Albert Kruider Senior inspecteur

Ellis Roos-van Middelaar Hoofd laboratorium

Stef Weenink Projectleider

Marjolijn Weiffenbach Secretarieel medewerker


Wie werken er bij SKG-IKOB? - 57

Remco Kruit Certificatiemanager systeemcertificatie

Sander Luiten Commercieel manager

Ard van de Meeberg Auditor / Projectleider

Marcel Peters Assistent sectorcoördinator

Pieter Scheerman Keurmeester

Jos van Schijndel Projectleider

Guido Soontiëns Sectorcoördinator

André Stam Certificatiemanager uitvoering

Kees de Wolf Senior keurmeester

Rachel Wouterse-Kok Kwaliteitsmanager

Joost van de Wetering Laborant


Wie doet wat?

14

Algemene Woning Keuring (AWK)

Peter Assink

Aluminium en staalconstructies

Guido SoontiĂŤns

Anti flippervoorzieningen

Charles Wallert

Anti manipulatieplaten

Charles Wallert

Arbomanagement (OHSAS 18001)

Remco Kruit

Armaturen (slagvast en vandaalbestendig)

Charles Wallert

Baanvormige dakbedekkingen

Matthijs Daatselaar

Balkonbeglazing

Martin Kloppenberg

Balustraden

Martin Kloppenberg

Barrièrevoorzieningen voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Beglazing (inbraak- en letselwerend)

Charles Wallert

Beheerders van Vereniging van Eigenaars

Jeffrey Bogaard

Beslag voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Betonmortel

Jos van Schijndel

Betonreparatie

Erik Kampman

Bindmiddelen

Jos van Schijndel

Bitumen

Matthijs Daatselaar


Wie doet wat? - 59

Bouwgarant

Remco Kruit / Christel van Emmerik

Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Willem Englebert

Bouwsystemen

Matthijs Daatselaar

Brandattesten

Martin Kloppenberg

Brievenbusbeveiligingen

Charles Wallert

Buitengevelisolatie (proces)

Ferdinand Luigjes

Buitengevelisolatiesystemen (attest)

Adnan Bekteševic´

Cellenbeton

Stef Weenink

Cement

Ton van Beek / Ellis van Middelaar

Cementgebonden houtspaanplaat

Stef Weenink

Cilinders voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Computersloten

Charles Wallert

Dak-, wand- en plafondluiken

Martin Kloppenberg

Dakdekken

Leen Iseger

Deurklinken en knoppen

Charles Wallert

EDR-Software

Willem Englebert

Elektrische openstandhouders voor draaideuren

Charles Wallert

Fietsenbergingen

Charles Wallert

Gipskartonplaat

Stef Weenink

Granulaten

Jos van Schijndel

Groenkeur

Remco Kruit

Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Hangsloten

Charles Wallert

Hekwerksystemen en poorten

Charles Wallert

Inbraakwerendheidsattesten

Bieswa Biekhram

Isolatiesystemen

Adnan Bekteševic´

Kalkzandsteen

Stef Weenink

Keramiek

Stef Weenink

Keurmerk Leegstand

Jeffrey Bogaard

Keurmerk ZZP’ers

Willem Englebert

Kierstandhouders

Charles Wallert

Klimaatcorporatie

Willem Englebert


KOMO-Afbouw

Ferdinand Luigjes

Korrelvormige materialen

Bas Arends / Ton van Beek

Kwaliteitssysteemcertificatie (ISO 9001)

Remco Kruit / Christel van Emmerik

Lichtkoepels

Martin Kloppenberg

Lichtstraten

Martin Kloppenberg

Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen

Martin Kloppenberg

Lijmen voor tegels

Stef Weenink

Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten

Charles Wallert

Meten van trillingen

André Stam / Bas Arends

Metselen, lijmen en voegen

Ferdinand Luigjes

Metselwerkwapening

Matthijs Daatselaar

Milieu (ISO 14001)

Remco Kruit / Christel van Emmerik

Montage van hekwerksystemen en poorten

Charles Wallert

Montage van kunststof gevelelementen

Guido Soontiëns

Montage van zonnepanelen

Leen Iseger

Mortels voor metselwerk

Stef Weenink

MVO

Remco Kruit

Naadbeveiligingen voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Na-isolatie (attesten)

Adnan Bekteševic´

Na-isolatie (procescertificaat)

Vincent van der Donk

NL-EPBD

Ard van de Meeberg / Christel van Emmerik

Onderzoek

Erik Kampman

Panelen (inbraakwerend)

Charles Wallert

Plaatmateriaal

Matthijs Daatselaar

PolitieKeurmerk Veilig Wonen

Willem Englebert

PPI-erkenning

Erik Kampman

PVC-hout-kunstof-composiet profielen

Guido Soontiëns

Ramen, deuren en gevelelementen (kunststof)

Guido Soontiëns

Ramen, deuren en gevelelementen (metaal)

Martin Kloppenberg


Wie doet wat? - 61

Recyclinggranulaten

Stef Weenink

Schakelkasten

Charles Wallert

Scharnieren voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

SGAT-ekenning

Matthijs Daatselaar

(Sleutel-)kluizen

Charles Wallert

Sloten voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Sluitingen voor nooduitgangen

Charles Wallert

Spiegels (slagvast en vandaalbestendig)

Charles Wallert

Steenmeel

Bas Arends / Ton van Beek

Straatwerk

Ard van de Meeberg

Structureel verlijmde beglazing

Martin Kloppenberg

Stenen en blokken

Ton van Beek

Systeemattesten

Matthijs Daatselaar

Thermische isolatieplaten

Matthijs Daatselaar

TIS-erkenning

Matthijs Daatselaar

Toezicht op de Bouw

Willem Englebert

VCA-certificatie

Remco Kruit / Christel van Emmerik

Ventilatieroosters

Martin Kloppenberg

Vereniging van Eigenaars en Onderhoud Safe

Jeffrey Bogaard

Vergrendelingen voor dak- en gevelelementen

Charles Wallert

Verhuren van onzelfstandige woonruimte

Willem Englebert

Vlamdetectoren

Charles Wallert

Vliesgevels

Martin Kloppenberg

Vluchtdeuren

Martin Kloppenberg / Guido SoontiĂŤns

Vulstoffen voor asfalt

Matthijs Daatselaar

Wandconstructies en binnenspouwbladen

Matthijs Daatselaar

Woonkeur NB + BB

Willem Bakker

Woonwagens

Matthijs Daatselaar

Zink

Leen Iseger

Zonne-energiesystemen

Harm van Dartel

Zonnewoning

Willem Englebert

Zonweringen

Marcel Peters


Bijlagen

15

Bestuur Stichting IKOB C.E.C. de Reus, voorzitter

Ongebonden lid

M.P.D. Peerdeman, penningmeester

VNK

F.J.M. Jans

NCV

J.J.F. van de Kant

NOA

G.P.M. Kirkels

NEVUL

W. Reedijk

Ongebonden lid

A.H.J. Wagener

VKO

T. Zanen

AFNL


Bijlagen - 63

Bestuur Stichting SKG A.J. Zegelaar, voorzitter

VKG

G.J.J. Lieverse, penningmeester

VMRG

A.J. Koole, secretaris

VHS

Raad van Commissarissen SKG-IKOB Holding BV J. de Leeuw, onafhankelijk voorzitter

SBRCURnet

C.E.C. de Reus, vice-voorzitter

IKOB-BKB / Ongebonden lid

A.J. Zegelaar, vice-voorzitter

SKG / VKG

A.J. Koole

SKG / VHS

G.J.J. Lieverse

SKG / VMRG

M.P.D. Peerdeman

IKOB-BKB / VNK

W. Reedijk

IKOB-BKB / Ongebonden lid

Bestuur en directie SKG-IKOB Certificatie BV en SKG-IKOB Holding BV B. Benz

SKG-IKOB

O.T.H. van Panhuys

SKG-IKOB


Colleges van Deskundigen IKOB-BKB College van Deskundigen Stapelbouw F.J.M. Scheublin, onafhankelijk voorzitter A. van Beek, secretaris

IKOB-BKB

F. de Bever

VLK

G. Bouwman

NEMO

R. van Boxtel

VKL

B.J.G. Jansen

NCV

J. Jensma

BFBN

S. Kemper

VNV

H. Klein Poelhuis

AVM

F.M.E. Luigjes

IKOB-BKB

R. Mulder

KNB

M.H.M. Nieuwenhuys

VNK

G.M.J. Nieuwenhuijzen

GeNie Consult en Partners

K. van de Velde

Remix Droge Mortel

R. van Veldhoven

Steinzeug-Keramo

S.M.M. Weenink

IKOB-BKB

G.A. Westenbroek

KNB

J.H. van Wijck

TCKI


Bijlagen - 65

College van Deskundigen Tegelwerken J.H. van Wijck, voorzitter

TCKI

A. van Beek, secretaris

IKOB-BKB

F. de Bever

VLK

T. Borrenbergs

BOVATIN

B. van Buuren

Woningborg Groep

M.W. Daatselaar

IKOB-BKB

A. Harkema

HIBIN

A. Mooiman

KNB

T. Zanen

BOVATIN

College van Deskundigen Dak- en Gevelbekleding G.M.J. Nieuwenhuijzen, voorzitter

GeNie Consult en Partners

A. van Beek, secretaris

IKOB-BKB

Mw. Dappers-Bogaerts

Bogaerts van Nuland

J. Goorhuis

Folieproducenten

P. de Graaf

NBvT

J. Hamminga

HHD

L. Iseger

IKOB-BKB

N. Kamp

Eternit

J.L.H. Kouwenberg

HHD

J.C. van Leeuwen

BFBN

D. van Moorsel

Prodak

A.P.J. Peters

KNB

M. Schreuder

NedZink

B. van der Vegte

KIWA

S.M.M. Weenink

IKOB-BKB

G.J.M. Westgeest

Zinkmeesters

J.H. van Wijck

TCKI


College van Deskundigen Na-isolatie J.J. Wentink, onafhankelijk voorzitter A. Bekteševic, ´ secretaris

IKOB-BKB

P. Andela

NVPU

J.C. van Es

VENIN

J. Grobet

MWA

F.H.R. Koster

VENIN

M. Lamers

Stybenex

R. Loenen

VENIN

W.J. Renger

Theca Isolatie Nederland

A. Stam

IKOB-BKB

G.A. Westenbroek

KNB

College van Deskundigen Buitengevelisolatie en Gepleisterde gevels J.J. Wentink, onafhankelijk voorzitter A. Bekteševic, ´ secretaris

IKOB-BKB

R. van Boxtel

NOA

H. Brocken

Deskundige

E. Groendijk

PGB

H.E. Las

NII

F.M.E. Luigjes

IKOB-BKB

W.J. Renger

Theco Isolatie Nederland

A. Stam

IKOB-BKB

B. ter Woerds

Stichting Garantiefonds Gevelsystemen


Bijlagen - 67

College van Deskundigen Bouwsystemen F.J.M. Scheublin, onafhankelijk voorzitter A. van Beek, secretaris

IKOB-BKB

B. van Buuren

Woningborg Groep

M.W. Daatselaar

IKOB-BKB

B.J.G. Jansen

NCV

G.M.J. Nieuwenhuijzen

GeNie Consult en Partners

M.H.M. Nieuwenhuys

VNK

W. Toonder

NBVG

G.A. Westenbroek

KNB

College van Deskundigen Vulstoffen voor Asfalt M.H.M. Coppens, onafhankelijk voorzitter A. van Beek, secretaris

IKOB-BKB

J.P.C.M. van der Aa

Rijkswaterstaat Noord-Brabant

J.B.M. Hudales

CementBouw Mineralen BV

M.W. Daatselaar

IKOB-BKB

C. van der Plas

Ankerpoort NV

H.R. Roos

VBW Asfalt


College van Deskundigen Bouwtechnische Diensten C.M.I. Richter, onafhankelijk voorzitter P.H.J. Ligthart, secretaris

IKOB-BKB

H. de Bruin

BTFund

J.G. van Leeuwen

COBc / Gemeente Almere

S. van Monsjou

Van Monsjou & Partners

H. Netzel

Crux BV

C. Ostendorf

DPA Cauberg-Huygen

A. Stam

IKOB-BKB

C. Veels

Nivre

T. Winters

Verbond van Verzekeraars

H. Zandberg

ProRail

College van Deskundigen Openbare Ruimte B.J. van Bochove, onafhankelijk voorzitter P.H.J. Ligthart, secretaris

IKOB-BKB

R.J. van den Berg

CROW

F. J.M. Clemens

VMS

J.A. Dooremalen

Gemeente Rotterdam

H.C.J. Legger

Gemeente Purmerend

A. Martinus

VMS

A. Stam

IKOB-BKB

J. Teuns

ROC West-Brabant

H. Tuenter

Tuenter

G.A. Westenbroek

KNB

J. van der Wurf

BFBN/Best


Bijlagen - 69

College van Deskundigen Technical Inspection Services (TIS) J.J. Wentink, onafhankelijk voorzitter W.C.M. Englebert, secretaris

IKOB-BKB

M.W. Daatselaar

IKOB-BKB

Mw. B. Donders

RGD

W.M. ’t Hart

Bouwend Nederland/Ballast Nedam Engineering

P.P.J.J. van der Hoorn

ProRail

W. Hoppenbrouwers

Branche vereniging TIS, SECONED

R.P.H. Kröner

Bouwend Nederland/BAM PPP

P.H.J. Ligthart, adviseur

Ligthart Advies

J.W.C. Rooijakkers

Branche vereniging TIS, BouwQ

F. Schipper

Allianz/Verbond van verzekeraars

S. Wiendels

RWS


Colleges van Deskundigen SKG College van Deskundigen Kunststof gevelelementen Th. van der Molen Kuipers, onafhankelijk voorzitter A.N.H. van der Drift, 1e secretaris

KIWA

G.P.M. SoontiĂŤns, 2e secretaris

SKG

H. Bielsma

Ongebonden lid

H.A.J. van Dartel

SKG

E. de Groot

VKG

H.M. Nieman

NL Ingenieurs

H.W. Sprick

VKG

J. van der Ploeg

VKG

N. van der Waal

KIWA

G.A.M. Zwanenburg

Woningborggroep

College van Deskundigen Veilige en Inbraakwerende producten P.J.W. van Leerdam, onafhankelijk voorzitter J. Ch. Wallert, secretaris

SKG

J. Boumans

ABHS

J. Cals

VvV

H.A.J. van Dartel

SKG

A. Jaspers

NPI

F.M. van de Kant

SKH

E. Koenhorst

VHS


Bijlagen - 71

J. Koopman

VHS

J. Kupers

NL ingenieurs

P. van Leeuwen

GBO/SVB

H.J.J. Iesberts

NSSG

C. van der Nat

CCV

C.J.W. Riemers

ABHS

College van deskundigen Sector Metalen gevelelementen J.Th. Rutgers, onafhankelijk voorzitter M. Kloppenberg, secretaris

SKG

A. Bakker

VMRG

H.A.J. van Dartel

SKG

C. Dirks

BNA

J. Eijgelaar

ROZ

J.T. Koudijs

NL ingenieurs

W.J. van Manen

VAS

E. Mikrut

VMRG

J. Oldekamp

VMRG

J. van der Roest

VAS

J.H. van der Veen

VISEM


Colleges van Deskundigen SKW Certificatie College van Deskundigen AWK (Algemeen Woningkeur) C.M.I. Richter, onafhankelijk voorzitter W.C.M. Englebert, secretaris

SKW Certificatie

P.J. Assink, plv. secretaris

SKW Certificatie

W. Burgler

Expex bv

H.C.M. van Egmond

Geregeld

P.J. Fraanje

NVTB

E. Jung

COMOG

A. Pierik

USHI, Kenniscentrum Bouwen

R. de Reuver

Nova College, Unit Techniek

College van Deskundigen VvE Branche H. Adriani, onafhankelijk voorzitter W.C.M. Englebert, secretaris

SKW Certificatie

J. Bogaard, plv. secretaris

SKW Certificatie

B.M.H. Bos

Vastgoed Belang

R. Brinkhuijsen

VvE Beheer BV

C.A.P. Domenie

FICIM BV

E.J. Kleingeld

VNG/Gemeente Rotterdam

K. Oomen

VvE Belang

Mw. C.M. Philippa

Triant/Aedes

S.L. Wayenberg

Vereniging Eigen Huis

Mw. M. Wijburg-van Ingen

VvE Kennis & Advies


Bijlagen - 73

College van Deskundigen Woonkeur H.J. Visscher, voorzitter

TU Delft

W.C.M. Englebert, secretaris

SKW Certificatie

W. Bakker, plv. secretaris

SKW Certificatie

J.M. Hofman

Neprom

W. Jagersma

CG-Raad

B. Mulder

Stichting VACpunt Wonen

B.C.M. van Rooij

Bouwend Nederland

E. Schellekens

Schellekens Advies

Mw. A.M. Waterborg

ANBO

Mw. S. van Waveren- van Voorst

CSO

L. Weismann

VNG, gemeente Utrecht

M. Wijk

OKA Advies

Mw. M. Wijnties

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

College van Deskundigen Verhuren Onzelfstandige Woningen Mw. H.T. Bolsman-Ruiter, voorzitter

Huurbeleid & Meer

W.C.M. Englebert, secretaris

SKW Certificatie

W.M. van Beuzekom

VNG

B.H.M. Bos

Vastgoed Belang

V. Buitenhuis

Kences

Mw. M. Kaufman

LSVB

R. de Maaijer

SSHU


College van Deskundigen Energiecertificaten C.M.I. Richter, onafhankelijk voorzitter A. van de Bree

Ecofys

L. Brouwer

Senter Novem

W.C.M. Englebert

SKW Certificatie

P. Hameetman

BAM Vastgoed

A. Harting

Gemeente Utrecht DSO/M&D

H. Valk

Adviesbureau Nieman

J. van Wijgerden

Volksbelang Raamsdonkveer

Gezamenlijk College van Deskundigen Bouwplantoetsing Bouwbesluit en Toezicht op de bouw C.M.I. Richter, onafhankelijk voorzitter W.C.M. Englebert, secretaris

SKW Certificatie

C.R.M. von den Benken

SKW Certificatie

P.J.M.W. Clerx

Bouwend Nederland

F.G.J.M. Dams

Kiwa

L.R.G. van Doornum E. Jansen

Oculus

A.D.G. Kanters

INBO

A.M.A. Konings

Vereniging BTW Nederland

J. Kroon

SWK

H.M. Nieman

Nieman Raadgevende Ingenieurs

J. Niemantsverdriet

Witteveen & Bos

R.H.M. Nouwen

NEN


Bijlagen - 75

H. de Ru

Alphaplan

A. Scheer

VROM-DGW-BO

E. Schot

Woningborg

H.J. Visscher

TU Delft

H.H. van Zeeland

Bureau van Zeeland


Vestigingsadressen:

Ringveste 1

Ringveste 1

Nieuwe Kanaal 9 F

3992 DD Houten

3992 DD Houten

6709 PA Wageningen

T +31 (0)30 635 80 60

T +31 (0)30 634 00 99

T +31 (0)317 421 720

info@ikobbkb.nl

skw@skw-certificatie.nl

info@skg.nl

www.ikobbkb.nl

www.skw-certificatie.nl

www.skg.nl