Page 1

Климент Охридски 7/1  Поштенски фах 589  тел. 3217 242, 3113 966   тел/факс.    3217 240  info@cv.org.mk www.cv.org.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  2007 Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

I - ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Основни информации Официјално име на организацијата Здружението на граѓани за поддршка на меѓуетничкиот дијалог и развој на заедницата „Заеднички вредности“, (CV) Адреса на организацијата: Климент Охридски, 7/1, 1000 Скопје

Телефон: +389(0) 2 3 217 242, +389(0) 2 3 113 966, +389(0) 2 3 113 907 Факс: +389(0) 2 3 217 240 е-маил адреса:info@cv.org.mk URL site:www.cv.org.mk

Име на законскиот застапник на организацијата (лицето овластено да го преставува и застапува)

Домашна адреса Борис Кидриќ 23/5, 1230 Гостивар

Самет Скендери (од 10/12/2007 - )

Дом. телефон: +389(0) 42 215 442

Хајрије Ахмед (09/02/2005 – 10/12/2007)

Моб.телефон: 070 226 718 е-маил адреса: skenderi@cv.org.mk

Име на банката: Извозна и кредитна Банка Даночен број МК 4300005533474 Датум на создавање на НВО 09.02.2005 Датум на последна регистрација 09.02.2005 Број на членови на вашата НВО:

Број на жиро сметка 270-0000010171-26 Број на деловен субјект-БДС (од решението во статистика): 5942934

Регистарски број:1922 20

Активни;

11

Пасивни;

9

Мисија на организацијата Заеднички вредности е насочена кон иницирање и поддршка на граѓанскиот дијалог за рамноправно учество на етничките заедници во оддржлив развој на локално и национално ниво. 1. Поттикнување и поддршка на иницијативи кои се во насока на соработка и делување во правец на граѓански дијалог меѓу луѓето од различна етничка припадност, развој на демократија и граѓанско општество; 2.

Поттикнување на дијалог меѓу граѓаните, локалните институции, како и заложби за рамноправно учество на граѓаните без разлика на нивната етничка и верска припадност во развојот и функционирањето на локалните заедници;

3.

Следење и подобрување на легислативата од областа на малцинските права, поддршка на иницијативи за заштита и промовирање на човековите права.

Целна група на вашата НВО (ако има неколку различни целни групи, наведете ги одделно) 1. Претставници на здруженија на граѓани кои ги застапуваат потебите на немнозински етнички заедници 2. Преставници на институции и административни работници 3. Лица кои работат на потребите на немнозинските заедници. Организацијата функционира со активности на: 1.

локално ниво

3. интернационално ниво

2. национално ниво

Страна 2 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

Која од овие области најдобро ја опишува работата на вашата НВО (Доколку е потребно можете да заокружите повеќе области) ‰ Заштита на животната средина ‰ Хуманитарни прашања ‰ Економски развој ‰ Социјални прашања ‰ Женски прашања ‰ Човекови права ‰ Проблеми на младите и децата ‰ Спорт и рекреација ‰ Меѓуетнички односи ‰ Влијание врз јавната политика ‰ Научни истражувања ‰ Маргинализирани групи ‰ Прашања на хендикепирани лица ‰ Друга област (наведете која):

Која од наведените методи на работење е карактеристична за вашата организација (заокружете најмногу три): ‰ Истражување ‰ Обезбедување услуги (наведете кои) ‰ Обука Советодавни и административно технички ‰ Јавна едукација и подигање на свеста ‰ Застапување и лобирање ‰ Друго (наведете кои): ___________________________________

Финансиски извори и опрема Ве молиме опишете го буџетот на вашата НВО во последниве три години: Износ на средства Извори на финансирање (во илјади МКД) за 2005 година Сопствени извори на НВО (префлени обврски од 0 претхона година) Поддршка од локалната самоуправа 0

Износ на средства (во илјади МКД) за 2006 година

Износ на средства (во илјади МКД) за 2007 година

644

1.203

0

0

Поддршка од централната власт

0

0

0

Донации од корпорации

0

0

0

Донации од поединци

0

0

0

Грантови од македонски организации Грантови од меѓународни организации (ве молиме наведете кои) Камати Друго (ве молиме објаснете) Опрема / вонредни приходи Приходи разграничени за наредната година

1.598

2.919

7.508

1.225

2.922

1.873

2

15

14

0.00

310

10

(644)

(1.203)

(3.642)

ВКУПНО

2.181

5.607

6.967

Страна 3 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

Опрема и други ресурси Во зависност од прашањето одговорете со ДА или НЕ или наративно Дали Вашата НВО има канцеларија? Дали Вашата НВО има телефон?

Да Да

Не Не

Дали Вашата НВО има факс?

Да

Не

Дали Вашата НВО има компјутер? Кој друг вид на канцелариска опрема поседува вашата НВО (фотокопир, скенер, графоскоп и сл.)? Дали Вашата НВО е приклучена на Интернет?

Да

Не

Да

Не

Колку м² : 70м2?

Колку?

6

Колку членови од вашата НВО знаат да работат со следниве компјутерски програми? Word Excel Power Point

11 11 11

Интернет, е-маил

11

На кој начин вашата НВО ги покрива трошоците за канцеларија, телефон, струја, вода, интернет?

Преку проекти

Организациско раководење и проценка на човечките ресурси Број на вработени лица со полно работно време Број на вработени лица со скратено работно време Број на волонтери со полно работно време Број на волонтери со скратено работно време Процент на застапеност на жени во вашата НВО

6 0 4 3 67%

Процент на лица помлади од 35 години

83%

Дали имате управен и/или извршен одбор? (заокружете)

ДА

НЕ

Дали имате генерално собрание? (заокружете)

ДА

НЕ

Колку членови/вработени во вашата НВО... (ставете соодветен број на лица веднаш до описот): -

знаат и имаат вештини да подготват предлог проект? ___6_______ имаат претходно искуство во спроведување на проект? __6_____ имаат искуство во админстративна работа (архивирање, преписка,итн...)? ___4_ имаат искуство во финансиска работа (подготовка на буџет, финан. извештаи, итн.)? ____6_____ зборуваат англиски јазик? ___6______ се стручно компетентни во полето на работа поврзана со мисијата на вашата организација.?__6___

На кој начин вашата НВО регрутира нови членови? Анимирање на млади како волонтери во проекти. Разни повици при одржување на средби со целната група, трибини или јавни дебати. Планирање на на човековите ресурси и работа со студентите средношколци, и др. На кој начин ги вклучувате волонтерите во работата? Во спроведување на активности во проекти, работилници за идентификации на потреби. Објаснете на кој начин ги информирате членовите на организацијата (за состаноци, донесени одлуки, активности, можности за обука или патувања)? а) преку службен е-маил г) по факс б) по телефон д) со писмо в) состаноци (колку редовно?) ѓ) друго (објаснете)

Страна 4 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

Историја Во 1996 година во рамки на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија ФИООМ започна со работа Програмата за унапредување на меѓуетничките односи. Во почетокот, оваа програма беше исклучиво насочена кон доделување на финансиска поддршка на формални граѓански иницијативи на полето на меѓуетничките односи. Програмата беше финансирана од ФИООМ, Фондација Крал Бодуен (King Baudouin Foundation–KBF) и Фондацијата Чарлс Стјуарт Мот (Charles Sewart Mott Foundation) По вооружениот конфликт во 2001 година, се наметна нов предизвик пред Програмата за унапредување на меѓуетничките односи. Од тука, во периодот од 2002-2005 година, програмата имаше основна идеја да излезе во пресрет на локалните заедници преку проактивен пристап. Продолжија финансиски да се поддржуваат локални формални и неформални групи на граѓани. Во овој период целите на програмата беа: - Воспоставување и развој на подобри односи меѓу различните групи во етнички мешани средини; - Градење меѓусебна доверба преку подобро меѓусебно запознавање на традицијата, културата, религијата и јазикот; - Промоција на вредностите на толеранцијата, дијалогот, соживотот и зачувувањето на мирот; - Соработка и вмрежување на НВО и неформални граѓански групи. Заеднички вредности Како резултат од 9 годишната работа на Програмата – Унапредување на меѓуетничките односи се појави потребата оваа програма да се осамостои и истата да продолжи да делува како независно Здружение на граѓани. Во Фебруари, 2005 година се формираше Здружението на граѓани за поддршка на меѓуетничкиот дијалог и развој на заедницата ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ. Мисијата на здружението е насочена кон иницирање и поддршка на граѓански дијалог за рамноправно учество на етничките заедници што живеат во РМ во одржлив развој на локално и на национално ниво. Цели кои се поставија пред здружението: - Промоција на граѓанскиот принцип и активно учество на етничките заедници во процесот на донесување одлуки; - Информирање на јавноста и нејзино активно лобирање на одржлив развој на заедницата; - Засилување на капацитетите на НВО за успешно адресирање проблеми и потреби и активно вклучување во процесите на донесување одлуки на локално и на национално ниво Целите ЗВ ги остварува преку следните: Области на делување: 1. Легислатива / имплементација на закони - Публикување на брошури, прирачници - Организирање на јавни дебати - Истражувања на јавно мислење - Мониторинг на локална администрација во спроведување на законите - Јавни кампањи 2. Градење на капацитети - Обуки за институции, НВО и граѓани - ТоТ – Спроведување на обука за обучувачи 3. Меѓународна соработка - Членство во неформални и формални меѓународни мрежи - Регионални партнерства - Меѓународни конференции и семинари - Состаноци со ЕК

Страна 5 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

II. КОМПЕТЕТНОСТ НА НВО ПЕРСОНАЛОТ Вработени Име и презиме

Ниво1: Директор, Претседател

Хајрије Ахмед

Позиција

Највисоко стекнато образование

Вработување (полно, половина работно време, договор на дело)

Платено или волонтер

претседател

ВСС

Полно работно време

платено

Наведете етничка припдност Албанка

Телефон (мобилен, на работа, дома) или друг контакт hahmed@cv.org.mk

Ниво1: Директор, Претседател

Самет Скендери

претседател

ВСС

Полно работно време

платено

Ниво 2а: Програмски координатор

Климент Глигоров

Проектен координатор

ВСС

Полно работно време

платено

македонец

klime@cv.org.mk

Ниво 2а: Програмски координатор

Анита Војновска

Проектен координатор

ВСС

Полно работно време

платено

македонка

anita@cv.org.mk

Ниво 2а: Програмски координатор

Едита Мерсими

Проектен координатор

ВСС

Полно работно време

платено

албанка

edita@cv.org.mk

Ниво 2а: Координатор на проект)

Елена Ангеловска

Проектен координатор

ВСС

Полно работно време

платено

македонка

elena.angelovska@cv.or g.mk

Ниво 2б: Експерт или специјалист во полето на работа на НВО (права на етнички заедници)

Сабахета Мерсими

советник

ССС

Договор за авторско дело

платено

албанка

sabaheta@cv.org.mk

Ниво 2б: Експерт или специјалист во полето на работа на НВО (права на етнички заедници) Ниво 2б: Експерт или специјалист во полето на работа на НВО (права на етнички заедници)

Сретен Коцески

советник

ВСС

Договор за авторско дело

платено

македонец

sreten@cv.org.mk

Веса Шкортова

советник

ВСС

Договор за авторско дело

платено

македонка

vesna@cv.org.mk

Ром

skenderi@cv.org.mk

Советници

Страна 6 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

Управни тела Извршен одбор Извршен одбор

Владмир Милчин

член

ВСС

македонец

vmilcin@soros.org.mk

Извршен одбор

Бардил Јашари

член

ВСС

албанец

bjasari@soros.org.mk

Извршен одбор

Љубиша Николовски

Член

ВСС

македонец

lyubisha@yahoo.com

Извршен одбор

Шеннур Сулејман

член

ВСС

турчинка

sennurs@yahoo.com

Надзорен одбор Надзорен одбор

Лилјана Ристевска

член

ВСС

македонка

lristesk@soros.org.mk

Надзорен одбор

Марија Савовска

член

ВСС

македонка

msavo@soros.org.mk

Надзорен одбор

Данче Даниловска

член

ВСС

македонка

ddani@soros.org.mk

Страна 7 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

Експерти и волонтери Експертисоработници

Татјана Петрушевска

Соработник за прашања од правната сфера

Доктор по правни науки

Договор за авторско дело

македонка

tpetruseska@gmail.com

Експертисоработници

Марјан Маџовски

Соработник за прашања од правната сфера

Магистер по правни науки

Договор за авторско дело

македонец

mmadzovski@yahoo.com

Експертисоработници

Николина Кенинг

Соработник за методологија и спроведување истражувања

Доктор по психолошки науки

Договор за авторско дело

Неопределена

nikolina@fzf.ukim.edu.mk

Експертисоработници

Сашко Тодоровски

Соработник за мониторинг на ЕЛС

Дипломиран правник

Договор за авторско дело

Неопределена

nikolina@fzf.ukim.edu.mk

Волонтери

Љубица Спасковска

Волонтер

Всс

македонка

Волонтери

Ирена Стојановска

Волонтер

Всс

македонка

alex100@freemail.com.mk

Волонтери

Бојан Јаневски

Волонтер

Всс

македонец

bojan_janevski@yahoo.com

Волонтери

Фатмир Шакири

Волонтер

Всс

албанец

fatmir_shaqiri83@yahoo.com

Волонтери

Страна 8 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

III - ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТИ / АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Проекти во тек на спроведување: -

Права на мацинства во практика 2005-2007

02/2005 – 02/2007

-

Дијалог за интеракција - застапување и градење на капацитетите на мрежите за правата на малцинствата во практика во Југоисточна Европа (ДИАНЕТ)

01/2006 – 07/2007

-

Права на немнозински етнички заедници (НЕЗ)

03/2006 – 10/2007

-

Живеење во мултиетничка средина – Граѓани со еднакви права можности и заштита

01/2007 – 06/2009

-

Права на мацинства во практика 2005-2007

04/2007 – 08/2008

-

Механизми за заштита на Човековите права

10/2007 – 07/2008

Страна 9 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

ПРОЕКТ: Донатори: Партнери:

ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ПРАКТИКА- МРП ФИООМ и Фондација Крал Бодуен • • • • • •

Општина Сопиште – Општина Чаир – Општина Шуто ОризариОпштина Маврово и Ростуше – Комитет за однои помеѓу заеднците; Комисиите за односи со заеднците во општините: Сопиште, Чаир, Шуто Оризари и Маврово – Ростуше; • Советите на општините Сопиште, Чаир, Шуто Оризари и Маврово – Ростуше; • Народниот правобранител 01.04.2007- 30.09.2008 60.000.00 евра

Времетраење: Буџет: Цели на проектот: Генералната цел на проектот е подобрување на статусот на малцинските заедници и нивна активно учество во процесот на донесување одлуки на локално и национално ниво, за побрза интеграција на Република Македонија во Европската Унија. Проектна цел Влијание врз локалните авторитети и институции за вклучување на малцинските заедници во процесите за поефективно учество во креирањето на јавната политика и општествено опкружување во Република Македонија. • Подобрување и оставрување на правата на етничките заедници • Подобрување на капцитетите на НВО за лобирање и застапување за правата на етничкитие заедници • Поголема вклученост на етничките заеднци во процесот на донесување на одлуки на локално и национлано ниво • Зголемување на ефикасноста на работењето на Комсиите за односи меѓу заедниците • Воспоставуање соработка меѓу невладиниот сектор, локалните власти и Народниот правобранител. Целна група: • Општина Сопиште – доминантен број на Македонскта заедница • Општина Чаир – доминантен број на Албанската заедница • Општина Шуто Оризари- доминантн број на Ромската заедница • Општина Маврово и Ростуше – со значителен број на Турската заедница • Комитет за однои помеѓу заеднците; • Комисиите за односи со заеднците во општините: Сопиште, Чаир, Шуто Оризари и Маврово – Ростуше; • Советите на општините Сопиште, Чаир, Шуто Оризари и Маврово – Ростуше; • Локални НВО организации кои работат на полето на човекови и малцинкси права • Омбудсман и • Медиуми Активности: • Градење на капацитети и вмрежување • Лобирање и застапување- подигање на јавната свест • Истражување • Мониторинг • Меѓународна соработка Очекувани резултати: • Да се воспостават практични форми за соработка на претставниците на етничките заедници преставени преку (здруженија на граѓани), регионалните канцеларии на Народниот правобранител, единиците на локална самоуправа и институциите на локално ниво. • Воспоставување на практични модели за партиципирачки начин на заштитата, практикувањето и промовирањето на правата на етничките заедници. • Зајакната доверба и чувството за заедничко учество при носење на јавните политики на локално и национално ниво, во делот на заштитата на правата на малцинствата. • Малцинските заедници имаат форма на локално ниво за адресирање на нивните потреби во делот на остварување на нивните права.

Страна 10 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ      ПРОЕКТ: Донатори:

                       Годишен извештај 2007

ДИЈАЛОГ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА. ЗАСТАПУВАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МРЕЖИТЕ ЗА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ПРАКТИКА ВО ЈИЕ (DIANET) Европската комисија – од КАРДС програма Мрежа на Мрежа преку Кинг Бодуен Фондација – Белгија .

Партнери:

• Албанија, • Република Македонија, • Србија, • Бугарија, • Романија • Босна и Херцеговина, • Хрватска и • Косово. Времетраење: 01.01.2006- 30.07.2007 Буџет: 40,066.00 евра Генералната цел е зголемување на можностите за рамноправно учество и пристап на етничките заедници, во контекст на демократската стабилизација на регионот и кон интеграциските цели на ЕУ. Цели на проектот: На регионално ниво (оргнизатор е Крал Бодуен) - Зајакнење на постојните регионални мрежи на НВО - Зајакнување на врските помеѓу организациите од регионот и ЕУ На локално ниво: ( Албанија, Македонија и Србија) - Креирање и зајакнување на локални мрежи и коалиции заради поттикнување на ефективен дијалог и интеракција со локалните власти, надлежните државни институции и медиуми. - Зголемување на потенцијалите за влијание на малите локални НВО во креирање на политики на локално и национално ниво преку кампањи, форуми и акции, преку кои ќе се зголеми свесноста на локалната и централната власт за еднаков пристап и партиципација на етничките заедници. - Поттикнување на конструктивен дијалог за прашањата од сверата на правата на етничките заедници преку организирање на форум за размена на информации Активностите кои се спроведуваат на локално и национално ниво се со единствена цел да се поттикне ефективна имплементација на законите кои се однесуваат на заштита на правата на етничките заедници како и градење на капацитети на НВО секторот за лобирање и застапување. Тие се насочени кон: 1. Промовирање и информирање за правната легислатива (законите) - Издавање на публикација за сите конвенции, декларации и меѓународни документи за правата на малцинствата; - Публикување на водич/прирачник за граѓаните и институциите, со толкувања на законите и обврските кои Република Македонија треба да ги исполнува во поглед на малцинските права. Публикациите ќе бидат преведени и печатени на сите јазици кои се зборуваат во РМ. 2. Градење на капацитети На локално ниво ќе: - организирање на 3 семинари на теми: Човекови и малцински права, Успешно претставување и лобирање на малцинските права и Односи со јавност. На секој семинар ќе учествуваат по 25 претставници од НВО, медиумите и претставници на локалната власт; - Тркалезни маси / дебати во 12 градови на РМ (каде што ФИООМ има отворено Центри за Поддршка на НВО) на различнни теми поврзани со правата на етничките заедници кои живеат во РМ. По 30 претставници од НВО, локалните медиуми, граѓаните и локалните институции ќе присуствуваат на секоја локална тркалезна маса/дебата. На национално ниво: - Национална конференција за презентирање на финалните резултати каде што ќе се оценат како и специфицирање на насоки за идни делувања. На оваа конференција ќе присуствуваат претставници од централната и локалната власт, медиуми и НВО Очекувани резултати се: •

• • •

Да се воспостават практични форми за соработка на претставниците на етничките заедници преставени преку (здруженија на граѓани), регионалните канцеларии на Народниот правобранител, единиците на локална самоуправа и институциите на локално ниво. Воспоставување на практични модели за партиципирачки начин на заштитата, практикувањето и промовирањето на правата на етничките заедници. Зајакната доверба и чувството за заедничко учество при носење на јавните политики на локално и национално ниво, во делот на заштитата на правата на малцинствата. Малцинските заедници имаат форма на локално ниво за адресирање на нивните потреби во делот на остварување на нивните права.

Страна 11 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ      ПРОЕКТ: Донатори: Партнери:

                       Годишен извештај 2007

НЕЗ - ПРАВАТА НА НЕМНОЗИНСКИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО ФИООМ Центрите за подрршка на НВО- Кичево. Прилеп, Струга, Делчево и Дебар Соработка со НВОи: Арт- Штип, Жупа Туркулери- Центар Жупа, ТолеранцаСтруга, Центар за рурален развој- Кичево, Мултикултура- Долнени, КХАМДелчево 01.03.2006- 31.10.2007 1.537.720,00 денари

Времетраење: Буџет: Цели на проектот: Целта на проектот е да придонесе кон унапредување на меѓуетничката доверба преку промовирање на правата на немнозинските етничките заедници ( НЕЗ) на локално ниво во РМ, преку зголемување на учеството во процесот на донесување одлуки и креирање политки за заштита на правата на НЕЗ на локално ниво. Активности: Подготовка и дистирибуција на флаери за улогата на комисиите и законската регулатива која се однесува на правата на НЕЗ одпечатени на 6 јазици (Македонски, Албански, Српски, Турски, Ромски и Влашки). Формирање на мониторинг групи во секоја од општините опфатени со проектот со по 2 претставници на НВОи, по еден советник од ЗВ и по еден претставник од Центрите за поддршка на НВО. Вкупно 4 члена рбски, Турски, Ромски и Влашки). Обуки за зајакнување на капацитети на мониторинг групата - организирање на 3 обуки на теми сврзани со мониторингот на состојбата на НЕЗ во опфатените општини. Мониторинг и анализа на состојбите на НЕЗ од страна на мониторинг групите Подготовка на локални извештаи во сенка на секои 3 месеци и по еден финален извештај на крај од програмата за секоја општина. Организирање на пресс конференции- 24 на локално ниво и 2 на национално ниво. Резултати: Зајакнување на капацитетите на НВО и Центрите за поддршка на НВО за следење и мониторинг на состојбите со НЕЗ Ефективна имплементација на законската одредби врзани за НЕЗ

Страна 12 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ      ПРОЕКТ: Донатори: Партнери: Времетраење: Буџет: Цели на проектот:

                       Годишен извештај 2007

ЖИВЕЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКА СРЕДИНА – ГРАЃАНИ СО ЕДНАКВИ ПРАВА, МОЖНОСТИ И ЗАШТИТА (ЕИДХР) Европска комисија и ФИООМ ФИООМ и 12 Центри за подрршка на НВО 01.01.2007- 30.06.2009 174.549,00 евра

Да ја зголеми јавната свест за правата на малцинските групи и да промовира почитување и заштита на малцинствата во согласност со релевантните меѓународни конвенции и со националното законодавство; • Да изврши мониторинг на спроведувањето на постоечките антидискриминациски одредби во општините; • Да ги мотивира претставниците на малцинските групи да учествуваат во креирањето на јавните политики и во реформите, посебно во областа на заштита на нивните права; • Да ги развива капацитетите и соработката меѓу НВО и институциите што работат со маргинализираните етнички малцинства и со етничките заедници; • Да влијае врз владините институции во поглед на натамошно спроведување на стратегијата за правична застапеност на малцинствата во јавната администрација и јавните претпријатија. Целна група: • НВО што работат на прашања за малцинствата, кои ќе ги зајакнат сопствените капацитети, посебно во насока на лобирање и застапување за спроведување на меѓународните и националните одредби и за активно учество во процесите за донесување на одлуки. • локалните власти, кои ќе го зголемат сопственото знаење за признавање и справување со потребите на заедниците коишто не го сочинуваат мнозинството и ќе бидат поттикнати да практикуваат и промовираат ефективно граѓанско учество во изготвувањето нацрти на соодветните политики. • јавните институции на локално и на национално ниво, кои ќе ја подобрат сопствената соработка со субјектите од граѓанското општество во однос на заштитата на малцинските права. • медиумите, кои ќе ја развијат сопствената сензитивност во однос на малцинските права и дискриминацијата, разбирањето на механизмите за заштита и улогата на различните институции. • граѓаните, кои ќе бидат соодветно информирани за одговорностите на централната и на локалните влади за изведување на нивните должности во однос на заштитата на малцинските права и ќе бидат поттикнати да се стекнат со средства и одредби за активно учество во формулацијата на политиките и во донесувањето на одлуки.

Активности: Компонента 1: Градење капацитети и вмрежување - има за цел да ги развие способностите на релевантните институции, комисиите за меѓуетнички односи и НВО коишто работат со малцински групи/на прашања за малцинствата преку проценката на потребите, обуки и обуката за обучувачи. Оваа компонента ќе обезбеди подобра комуникација и ќе охрабри вмрежување и соработка на локално и на национално ниво меѓу НВО, експертите и институциите што работат на полето на заштита на малцинските права. Компонента 2: Лобирање и застапување и зголемување на јавната свест - има за цел да ги зајакне капацитетите за лобирање и застапување на малцинските групи во поглед на промоција и заштита на нивните права. Оваа компонента ја сочинуваат следниве активности: публикација и промоција на меѓународните конвенции и декларации и националното законодавство за малцинските права, кампања за зголемување на јавната свест во однос на прашањето за малцинските права, локални и национални дебати, состаноци, работилници со соодветните институции со цел да се дискутира за актуелните проблеми поврзани со малцинските права. Компонента 3: Мониторинг на локалната администрација - со цел да се набљудуваат и анализираат тековните процеси на децентрализацијата во поглед на меѓуетничките односи, особено во немнозинските етнички заедници, како и за да се обезбедат информации и препораки за следните активности, можни мерки и решенија. Мониторинг тимовите, основани во 12 градови, ќе изведуваат мониторинг на работата на локалната администрација во поглед на спроведувањето на меѓународното и домашното законодавство поврзано со правата на малцинските групи и ќе изготвуваат извештаи со препораки

Резултати: • • • • • •

Зголемени капацитети на НВО и институциите кои работат на прашањата за малцинските права. Создавање на зголемен број на ефективни мрежи на НВО кои ќе се застапуваат за прашањата што се важни за малцинските групи на локално, регионално и на национално ниво. Подобрените односи и соработката меѓу релевантните засегнати страни ќе доведат до подобро разбирање на правата и обврските на обете страни (институции-граѓани) и ќе влијаат на креирањето на сензитивни политики. Граѓаните ќе бидат информирани за законодавството за малцинските права. Ќе се зголеми јавната свест за значењето на „правична застапеност на малцинствата“ (и жени и мажи) во сите области на социјалниот живот. Активностите за застапување и лобирање ќе влијаат на процесите за донесување на одлуки на локално и на национално ниво.

Страна 13 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ      ПРОЕКТ:

                       Годишен извештај 2007

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ЈУГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА” КБФ КБФ и членките на регионалната мрежа Март, 2008 година 35.000.00 евра

Донатори: Партнери: Времетраење: Буџет: Цели на проектот: Цел на конференцијата: е размена на практики и искуства во однос на политичката партиципација на малцинствата во земјите од регионот на ЈИЕ (Македонија, Албанија, Романија, Бугарија, Србија, Косово (со посебна делегација), Црна Гора и Хрватска. Учество: Предвидено е да бидат присутни вкупно 80 тина учесници. (Партнери од регионот, Експерти за малцински ичовекови права) Активности: Конференцијата ке се состои од четири панел-дискусии и четири работилници. На секоја панелдискусија ќе имаат излагање по двајца експерти за соодветната тема. Работилниците ќе ги спроведат, исто така, експерти докажани во својата област. Имајќи предвид дека се работи за регионална конференција, експерти од други држави од регионот ќе имаат свои излагања. Следниве теми ќе бидат обработени во рамки на панел-дискусиите: Влијанието на малцинствата во процесот на донесување одлуки на владино ниво Процесите на децентрализација и политичката партиципација на малцинствата на локално ниво Малцинствата и политичките партии ЕУ условеноста во однос на политичката партиципација на малцинствата Следниве работилници ќе бидат дел од конференцијата: Начини на остварување истереси преку преговарање во пракса и на национално ниво Создавање и спроведување успешна изборна платформа Влијанието на НВО во зголемувањето на политичката партиципација на малцинствата Што велат извештаите на ЕУ за малцинските прашања Резултати: По одржувањето на регионалната конференција ќе следува издавање публикација која ќе ги содржи есеите претходно подготвени за соодветната панел-дискусија. За таа цел ќе биде ангажиран експерт кој ќе биде задолжен за уредување на истата.

Страна 14 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

ПРОЕКТ: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА – SPIN OFF Времетраење: 2008 година Буџет: 8,000 € Цели на проектот: Административна поддршка на Зеднички вредности Активности: Покривање на трошоци за телефон, интернет, струја, вода, ревизија , сметководтсво, техничка опрема, осигурување на опрема, преплтата на списанија, освежување, хонорар за хигиеничарка, банкарски провизии. Очекуван резултат: Административан стабилност и покнзистентна оперативност на Зеднички вредности. Заеднички вредности да стане попрепознатлива во опкружувањето како здружение на граѓани кои го развива дијалогот и соработката на немнозинските етнички заедници.

ПРОЕКТ:

КОНЦЕПТ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧOВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ЛОЛАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СКОПЈЕ И ПРИЛЕП Европска Комисија- ЕИДХР Центар за граѓанска иницијатива Прилеп 10 месеци 7000 €

Донатори: Партнери: Времетраење: Буџет: Цели на проектот: Градење на капацитети на Комисиите за родови прашања во општините Прилеп, Кривогаштани, Крушево, Гази Баба, Бутел и Чаир. Целна група: • Преставници на Комисиите за родова еднаквост и еднакви можности од општините: • Прилеп, Кривогаштани, Крушево, Гази Баба, Бутел и Чаир. • Здруженија на граѓани кои се занимаваат со заштита на човековите права и правата на немнозинските етнички заедници. • Советници и Административни работници од општините: Прилеп, Кривогаштани, Крушево, Гази Баба, Бутел и Чаир. Активности: • Градење капацитети • Промотивни активности • Проактивна работа со Комисиите за родови прашања Резултати: Ќе се создаде функционална група која ќе стекне знаења за достапни ресурси во креирање механизми за заштита на ранливи групи граѓани.

Страна 15 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

ПРОЕКТ:

МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА СКОПЈЕ, ДЕБАР И СТРУГА

Динатори:

Delta for the Balkans (Development Education and Leadership Teams in Action)

Партнери:

Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар

Времетраење:

Септември 2008 - Август, 2009 година

Буџет:

30.000.00 €

Цели на проектот: Поттикнување на тренинг програми посветени на хуман развој,човекови права,демократија и интер-етнички дијалог Целна група: Активности: Организирање тренинг програми кои вклучуваат практична работа на терен и работа на развој на проекти базирани на интер-етнички дијалог и соработка (средни училишта Скопје и Дебар) Инфорамции за ДЕЛТА: Delta for the Balkans (Development Education and Leadership Teams in Action) е НВО регистрирана од страна на УНМИК во Косово во 2003 година. Изминатите пет години, Делта има реализирано програми за подигање на свеста и градење на капацитетите на младите во партнерство со повеќе од 20 организации и институции кои работат на Балканот. Целите на ДЕЛТА програмата се остваруваат преку: • • • •

тренинг програми за членови на НВО и други институции посветени на хуман развој,човекови права,демократија и интер-етнички дијалог. Тренинг програми фокусирани на заедницата со цел развивање способности кај поединците за градење одговорен однос спрема сопствениот живот и животот на другите луѓе во заедницата Тренинг програми кои вклучуваат практична работа на терен и работа на развој на проекти базирани на интер-етнички дијалог и соработка Постојана соработка со НВО и институциите кои учествуваат во програмите на ДЕЛТА за градење на отворена демократска култура која ги почитува разликите меѓу граѓаните и нивните човекови права.

Страна 16 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

IV. СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО. Партнерството и во моментов е активно (ДА/НЕ) Да Не

Име на програма/проект

Име на НВО партнер/ соработник

Контакт лице

КУСО објаснување на партнерството/ соработката

ЖИВЕЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКА СРЕДИНА – ГРАЃАНИ СО ЕДНАКВИ ПРАВА, МОЖНОСТИ И ЗАШТИТА (ЕИДХР)

ФИООМ, 12 Центри на НВО од градовите: Велес, Прилеп, Штип, Кичево, Струга, Ресен, Гевгелија, Неготино, Струмица, Делчево, Кратово и Дебар. КБФ и членките на регионалната мрежа од државите: Албанија, Романија, Бугарија, Србија, Косово, Црна Гора и Хрватска

Сунчица Костовска

Да се подобри статусот на малцинските групи и да се зајакнат капацитетите за активно учество во креирањето на јавните политики на локално и на национално ниво

Елена Ангеловска

Да

Не

Заеднички вредности - Скопје и Центар за граѓански иницијативи - Прилеп

Игор Талески

Размена на практики и искуства во однос на политичката партиципација на малцинствата во земјите од регионот на ЈИЕ (Македонија, Албанија, Романија, Бугарија, Србија, Косово (со посебна делегација), Црна Гора и Хрватска. Градење на капацитети на Комисиите за родови прашања во општините Прилеп, Кривогаштани, Крушево, Гази Баба, Бутел и Чаир.

Да

Не

28 организации од Косово, 21 локална НВО, Oxfam, CARE и Mercy Corps и здружениаја на граѓани од Босна и Херцеговина , Косово, Македонија и Србија.

Enda Byrne

‘Меѓуетнички дијалог за демократија и човекови права “

Да

Не

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА” КОНЦЕПТ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧOВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ЛОЛАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СКОПЈЕ И ПРИЛЕП “DELTA” МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА СКОПЈЕ, ДЕБАР И СТРУГА

Страна 17 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

V. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗАСЕГАНАТИ СТРАНИ. Име на програма/проект

ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ПРАКТИКА- МРП

“DELTA” МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА СКОПЈЕ, ДЕБАР И СТРУГА ДИЈАЛОГ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА. ЗАСТАПУВАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МРЕЖИТЕ ЗА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ПРАКТИКА ВО ЈИЕ (ДИАНЕТ)

Партнерството и во моментов е активно (ДА/НЕ) Да Не

Име на партнер/ соработник/организација/ институција/агенција Општина Сопиште – Општина Чаир – Општина Шуто ОризариОпштина Маврово и Ростуше Комитет за однои помеѓу заеднците; Комисиите за односи со заеднците во општините: Сопиште, Чаир, Шуто Оризари и Маврово – Ростуше; Советите на општините Сопиште, Чаир, Шуто Оризари и Маврово – Ростуше; Народниот правобранител Средни училишта во Дебар и Струга

Контакт лице

КУСО објаснување на партнерството/ соработката

Елена Ангеловска

Подобрување на статусот на малцинските заедници и нивна активно учество во процесот на донесување одлуки на локално и национално ниво, за побрза интеграција на Република Македонија во Европската Унија.

Едита Мерсими

Поттикнување на тренинг програми посветени на хуман развој, човекови права, демократија и интер-етнички дијалог

Да

Не

КБФ и членките на регионалната мрежа од државите: Албанија, Романија, Бугарија, Србија, Косово, Црна Гора и Хрватска

Хајрије Ахмед

Размена на практики и искуства во однос на политичката партиципација на малцинствата во земјите од регионот на ЈИЕ (Македонија, Албанија, Романија, Бугарија, Србија, Косово (со посебна делегација), Црна Гора и Хрватска.

Да

Не

Страна 18 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

ПАРТНЕРИ НА ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ Меѓународни организации King Baudouin Foundation – Белгија European Commision DELTA for the Balkans - Косово The Ethnocultural Diversity Resource Center (EDRC) – Романија Centers For Civic Initiatives (CCI) – Босна и Херцеговина Humanitarian Law Center (HLC) – Косово The Coalition for the Protection and Promotion of Human Rights (CPPHR) – Хрватска Center for Peace, Legal Advice and Psychosocial Assistance Vukovar – Хрватска Interethnic Initiative for Human Rights Foundation (IEI) – Бугарија Civic Initiatives (CI) – Србија The Human Development Promotion Center (HDPC) – Албанија Nansen Dialogue Center Montenegro – Црна Гора National Democratic Institute – Macedonia

Домашни организации Фондација Институт отворено општество – Македонија Центар за одржлив развој “Порта” Струмица Центар за поддршка на заедницата Ресен Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар Регионален центар за застапување – Делчево ЗГ Регионален центар за одржлив развој –Кратово Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија Здружение за развој и активизам „Аква”, Струга ЗГ Центар за развој на заедницата Кичево Фондација за поддршка и развој- Прилеп Фондација за развој на локалната заедница Штип Фондација за локален развој и демократија “ФОКУС” Велес Центар за локален развој АНТИГОНЕА Неготино Метаморфозис Институт за демократија АДРР Сонце - Тетово ХДЗР Месечина - Гостивар АДИ - Гостивар Центар за граѓански иницијативи – Прилеп Центар за институционален развој (ЦИРа) Младински образовен форум Институт за развој на заедниците – Тетово Организација на жени – Житоше Акција Здруженска – Скопје Заедница на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) Милениум - Врапчиште

Страна 19 од 20


Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедниците  

ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ     

                       Годишен извештај 2007

V. ПЛАНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА •

Јакнење на капацитетите на вработените.

Организациско јакнење во делот на bachmarking, зголемување на капациетот на здружението.

Координирање и членување во домашни и меѓународни мрежи и сојузи за малцински права.

Градење на партнерски односи со локални институции.

Јакнење на капацитети на немнозински заедници за нивно општествено учество.

Лобирање и застапување за потербите на немнозинските заедници.

Мониторинг на процесите на ЕУ интеграција во контекст на исполнување на стандардите за уживање на правата на немнозинските заедници.

Скопје, 22,05,2008

Претседател, Самет Скендери

Страна 20 од 20


Censum

ail sil

qEHCyM AOOEflCronje ApyurrBo3a peerasraja Sax12 l00l Cronje Maxe4oHlrja

9nes ua I4OPPM ,floseonasa pa6ora h3AaAeHaoA Mr,rnncrepcrBorosa SnnaHcnn xa PM xa 21.10.2004 Y a e p e n r j a 3 a o B n a c r e H np e B u 3 o p r 6 p o j 4 4 , 4 0 , I O L n 1 4 3

I43BE tII TAJ HA HE3ABVICHIIOT PEBI43OP !o 3IPY]I{EHIIE HA IPAIAHII 3AEAHITIKI4BPEAHOCTI{- CKOfIJB hJeseuraj sa Qnnancncxnre ngBeraran penzauja Ha npunolKeHr,rre Suuaucucxu r{3Berrrrar4 Ha Hr.re LI3BpIITI,IBMe 34pyNennero na rpafauu 3aeAsuqKr,rBpeAHocrur- Cxouje Korrrrrro ro BKnyr{yBaar bnlancor Ha cocroj6a 3aKnyrrHoco 31 lereMBpr.r 2007 KaKo u 6urrancor Ha rrplrxoArr H pacxoAl,I v rrperneAor Ha ruauajHu cMerKoBoAcrBeHr{ noJrr4TriKu u Apyrpr o6jacryBaqKn 6ererurn.

O4roaopuocTHapaKoBo4crBoro3a QunancucxureusBeurau ParoeoAcrBoro e oAroBopHo 3a noArorByBarLero kr o6jerrnnHoro rlpe3eHTllparbe Ha oBr{e Snnancucrcu rl3Berrrralr Bo corJracHocr co 3axonor 3a cMerKoBoAcrBo Ha Henpo$uruu opranr,r3agu, Lr3rorBenr4Ha roroBlrHcKa ocHoBa. Osaa oAroBopHocr BKnyrryBa: o6mrrynarbe, prMfrJreMeHTr{pane14 oAp)KyBarbe Ha prHTepHara KoHTpona xojaurro e peneBaHTHa 3a rroArorByBarbe rr o6jerrunno rrpe3eHTr.rparbe na SunaHcrircKrlrreH3Berrrrar{ocJro6oAeuu oA Marepujanno rrorperrrHo rrprrKaxyBarbe, 6es pasnvrKa ruu e pe3yJrrar Ha rr3MaMa vIrH rperrrKa; uz6upawe u npI,IMeHa Ha cooABeTHu cMeTKoBoAcTBeHLrIIOnUTLrKrr; KaKO Lr npaBerbe Ha CMeTKOBOACTBeHT4 npOUeHKrrKor{rrrro Cepil3yMHrrBOOKOIHOCTT4Te.

O4roaopuocrHapenusopor Haua oAroBopHocr e ra Lr3pa3HMeMlrcJrerre 3a oBrre $raHaHcucKlrLr3Berrrrarr Bp3 ocHoBa Ha Harrrara peeusrEja. HHe ja crpoBeAoBMe Harrrara penzsnja Bo corJracHocr co MefyHapoAHlrre craHAapAH3a pena:uja. Tue craHAapgu 6apaar rarkr norrr,rryBaMe err,rqKr,rre 6apat+a Lr Aa ja nnanlrpaMe r,r Lr3BprrrlrMepeBuzujara 3a [a Ao6verraepa3yMHo yBepyBarbe 3a roa AaJrr{SuuancucKprre rl3BeruTalrce ocro6oAeH[ oA Marepuj amro [orperrrHlr rplrKalxyBarra. Penu:ujara BKnfryBa n3BpruyBarbe Ha rrocrarrKr{ 3a upn6anyBarbe Ha peBkr3opcKlrAoKa3vr3a u3Hoclrre u o6eroAeHyBarbara no $zHaucrrcKlrre u3Berrrrau. I4z6pauure nocrarrKrr 3aBr{car oA pacyAyBarbero Ha peBpr3opor, BKnyqyBajku ja ^ [porleHKara Ha plr3[uprre oA rr,rarepnjilrrHo rrorperuHr4 rrprrKaxcyBarba Ha pasnr,rKa u3Berrrrar{, 6es Aâ‚Źuru e pe3ynrar Ha Lr3MaMavrilpr rperuKa. SrEHancHcKprre Kora rr{ rrpaBlr rlre rporleHKlr Ha ppr3r4KorpeBpr3opor ja pa3rneAyBa rdHTepHara rrpe3eHTlrparbe Ha KoHTpona peJreBaHTHa 3a rroArorByBarbe kr o6jerrunHoro

Kaxqenaprja: Cronje Eyn. ,,Tpera MaKeAoHcKa 6prra4a" 6.6. 3rpaAa na MareAonrja Ta6arc, B r o p r 4c n p a r , r a x q . 6 p . 2 1 4

TeneSoxn: +389 (0)2 3233 301 + 3 8 9 ( 0 ) 2 3 2 3 33 0 2 Oaxc: +389 (0)2 3216 186 Mo6nnex: +389 (0)70 250 434 m.com.mk stojan.jordanov@censu

)l(xpo cmerKa: 210-0592133301-68 TyryHcra 6anra A,QCronje AaHoqeH 6poj: MK4030004526679

www.censum.com.mk

-4-


Censum

nil

qEHCyM AOOEflCrconje flpyurrBo3a pearasraja

ss

$ax 12 1001Cxonje Maxe4onuja

Hnexsa ]4OPPM o4 MrxncrepcrBoroaa $ruaucrr sa PMxa 21,10.2004 floseonaaa pa6orah3AaAeHa peBn3opr,r Vaepenrja3a oBnacreHh 6poj 44, 40, t0l n 143

$uuancHcKI,ITe H3BeIIrraH Ha eHTr,rreror 3a Ia o6nurcyna peBlr3opcKr4 rrocrarrKu KOI,IruTO BO OKOJTHOCTI{Te, Ce COOABeTHT{ HO He 3a IIeJITaHa r,r3pa3yBarbe Ha MpICneIbe 3a eQeKTr{BHocraHa LrHTepHaraKonTpona. Penusujara Lrcro raKa BKnyrryBarr orIeHKa Ha cooABeTHocTaHa KoplrcreHr4TecMeTKoBoAcTBeHLr froJrr4TvrKvr v Ha pa3yMHocTaHa cMerKoBoAcrBeHLrTerrporleHKr{ HarrpaBeHlr oA crpaHa Ha paKoBoAcTBoTo,KaKo Lr oIIeHKaHa ceBKytlHoro npe3eHTr{parbena QuuaucprcKnTer{3Berrrralr. Hne BepyBaMeAeKa peBlr3opcKlrre AoKirrrr Kolrrrrro rpr LrMaMeupn6aBeHo ce AocrarHra Lr cooABerHr{3a Ia o6es6e4ar ocHoBa3a Harrrero peBlr3opcKoMncJrerbe.

Mucnerce Cnope4 Harrrero MrrcJrerbe, SuHaHcrEcKLrre rr3Berrrran ja [pe3eHTvpaur Ha o6jerrunuo, oA clrre rvrarepujilJrHrr acrreKrlr, QuHanclrcKara cocroj6a 34pyxenprero Ha rpafaHu 3aeAsrrrrKraBpeAHocrv - Crouje sarnyrrHo co 31 4exeunpu 2007 roAprHa,KaKo r{ HeroBara SnHaHcprcKaycnerrrHocr Lr HeroB}rre [apFrHLr reKoBLI 3a roArrHara rojaruTo 3aBprrryBarorarrr, Bo corJracHocr co 3arosor 3a cMerKoBoAcrBo Ha HerrpoQurHnre opraHlr 3ar\vrvr.

tleaeuraj sa ycornaceHocr co nornffiaaHnre AoroBopn sa AoHaqnia 34pyxenprero ua rpafann 3aeAnrqxu BpeAHocrlr- Cxonje r.rMacKryqeHo AoroBoprtco nosefteAoHaropu.CnucoKHa ,{ouaropu cilopeAcKnyqeHr.r ,{oroBopl{ 3a Bo ce Ha [poeKTu, Bo rrpunor Ha Lr3Berlrajor. ce AaAeHu ,,{oroBopplTe SuHaHcuparbe Ha cpeAcrBara. cnequSuqupaHlro6npcrure Ha Kopr,rcHrrKor

Muanerce Cnopeg Harrre Mr,rcJrerbe, 34pyxeHlrero Ha rpafaHH 3aeAuuqrr.r BpeAHocrI,I Crouje rlr KopncreJro cpeAcrBara Bo corJracHocr co o4pe46rare Ha rlorrlllrrraHllTe AOfOBOpu.

Crconje, 21 maj 2008eoduua

CensLtl"fi

EIffiKq x

.{pyrurno 3a pennsnjaUEHCYM AOOEn Cronje

()

o J

s

ui

tgN%

o

OsracreH peBpr3op luur.eqq. Jop4anon Croj

Kaxqenaprja: Cronje 6yn. ,,Tpera MaKeAoHcKa 6pura4a" 6.6. 3rpaAa na MareAonrja Ta6ar, Broph cnpar, raxq.6p. 214

t{EHqIn[

: + 3 8 9 ( 0 ) 2 3 2 3 33 0 1 +389 (0)2 3233 302 + 3 8 9 ( 0 ) 2 3 2 1 61 8 6 Oaxc: Mo6nnex: +389 (0)70 250 434 com.mk stojan.jordanov@censum.

)f(npo crerKa: 210-0592133301-68 Tyryucrca 6aHraA.QCronje ffaxoven 6poj: MK4030004526679 www.censum.com.mk

-5-

Godisen izvestaj 2007  

Zaednicki vrednosti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you