Page 1

Skelager Kirke

www.skelagerkirke.dk

2009

juli august september

Indhold Herren velsigne dig

2

Fra indvielsen

3

Kalender

4-5

Dåbsjubilæum

6

Babysang

6

Kor

6

Kristendom fortolket

6

Darwin-året

7

Løgnhalsen

8

Årets konfirmander

8


”Herren velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed…” Den 1.og 2.søn‑ dag efter påske konfirmeredes – også i år ‑ to hold konfirmander ved tre festlige konfirmations‑ gudstjenester i Skelager Kirke. Konfirmanderne fra Vorrevangs‑ skolen blev kon‑ firmeret den 19.april og dem fra Børnenes Friskole den 26.april. Man kan se billederne af de glade og festklædte unge men‑ nesker her i bladet. Men hvad betyder selve ordet ”konfirmation” egentlig? Ja, det betyder ”bekræftelse” – og det kommer af det latinske ord ”confirmare”. Og hvad er det så, der bekræftes ved konfirma‑ tionen? Ja, det er jo dåben. Dåben er Guds ”ja” til os mennesker. Det er hans tilsagn til os om, at vi hører sammen med ham – altid! Ikke forstået på den måde, at Gud så er nødt til at fortælle os to gange, at han elsker os – først ved dåben og senere ved konfirmationen. Han har fortalt os

2

det én gang for alle, da vi blev døbt – og dét står ved magt. Vi har derimod godt af at høre det to gange. Vi har godt af at høre, at Guds tilsagn til os ikke kun gælder i barndomsårene, men at det selvfølgelig også står ved magt voksenlivet igennem. Derfor lyder konfirmationsvelsignelsen da også: ”Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrke dig i din tro og give dig håb, han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed.” Guds kærlighed bærer os, med andre ord, hele vejen. Noget andet vi kan sige om dåben er, at den rækkes hver enkelt af os – som en helt og alde‑ les uvurderlig og evig gave, der tilmed gives be‑ tingelsesløst. Dét bekræftes også i konfirmationen. For at få glæde af vores dåbsgave må vi dog pakke den op og bruge den, ligesom det er til‑ fældet med alle andre gaver, vi får givet. Og hvis vi blev døbt som små, er det først og frem‑ mest vore forældre, vore faddere, vores skole og vores kirke, der – op gennem barndomsårene ‑ hjælper os med denne opgave – hjælper os med at finde ud af, hvad det er for et fællesskab med Gud og med hinanden, vi er døbt til at være en

del af. Her kommer konfirmationsforberedelsen også ind i billedet. De otte måneder, hvor kon‑ firmanderne mindst én gang om ugen kommer i kirken og deltager i undervisning og gudstjene‑ ste, skal nemlig ses i forlængelse af denne op‑ gave. Men dåben er altså forudsætningen for det hele – også for at kunne blive konfirmeret. Derfor må man også døbes inden konfirmationen, hvis man ikke er det i forvejen. Her i sognet kan det ske under en normal gudstjeneste om søndagen – eller umiddelbart efter en gudstjeneste. Dåb kan ske ved alle tre præster i kirken – uanset hvilken alder man har. Man henvender sig bare til én af præsterne eller til kirkekontoret, som så formidler kontakten til præsten videre. Der har allerede været indskrivning til næste års konfirmandundervisning. Hvis man var for‑ hindret i at komme den 28.maj, kan man stadig nå at melde sig til. Det kan se ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.86785132, åbent mandag‑ fredag kl.10‑12 og tillige torsdag kl.16‑18. Husk at medbringe dåbsattest eller fødsels‑navneat‑ test.

AmR


Fra indvielsen af vestfløjen Vi havde en festlig dag den 17.maj, hvor vi efter gudstjenesten indviede vest‑fløjen af sognegården. Arkitekt Knud Friis klippede silkesno‑ ren over, efter at han og menigheds‑ rådsformanden havde holdt taler med historiske tilbageblik og fremadrettede ønsker. Inden døre sang Skelager‑koret forårssange, provsten lykønskede os med færdiggørelsen, og vi fik dejlig mad både fra den indendørs buffet og fra spejdernes bål. Til sidst kom trylle‑ kunstneren og fortryllede børn og barnlige sjæle. Derefter kunne det ses på det nylagte teglstens‑gulv, at huset var taget i brug. Og det var jo meningen. Alle de fine billeder er taget af Torben Hvid, som i øvrigt også fotograferede konfirmanderne i år. KFP

3


7.søndag efter Trinitatis, Lukas 19,1-10 Karin Friis Plum

 

10.søndag efter Trinitatis,

  Søndag den 16. august

8.søndag efter Trinitatis, MatthÌus 7,15-21 Annemarie Ross 9.søndag efter Trinitatis, Lukas 16,1-9 Annemarie Ross

Søndag den 9 august

 

Søndag den 2. august

Søndag den 26. juli6.søndag efter Trinitatis, MatthÌus 5,20-26 Karin Friis Plum

 

Søndag den 19. juli

5.søndag efter Trinitatis, Lukas 5,1-11 Karin Friis Plum

4.søndag efter Trinitatis, Lukas 6,36-42 Karin Friis Plum

 

 

Søndag den 12. juli

 

Søndag den 5. juli 


Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning. Annemarie Ross. Tema: Høst

Onsdag den 30. september

 

 

PrimĂŚrt for Lokalcentret Skelager, men alle er velkomne Karin Friis Plum

16.søndag efter Trinitatis, Lukas 7,11-17 Karin Friis Plum

DübsjubilÌum for døbte i 2004. Kort gudstjeneste med efterfølgende traktement.

15.søndag efter Trinitatis MatthÌus 6,24-34 Karin Friis Plum

14.søndag efter Trinitatis Lukas 17,11-19 Annemarie Ross

13.søndag efter Trinitatis Lukas 10,23-37 Bo Holm12.søndag efter Trinitatis, Markus 7,31-37 Karin Friis Plum

Tirsdag den 29. september

 

Søndag den 27.september

    

Lørdag den 26.september

  

Søndag den 20.september

 

Søndag den 13.september

 

Søndag den 6. september

 

Søndag den 30. august

 

Tirsdag den 25. august PrimĂŚrt for Lokalcentret Skelager, men alle er velkomne Karin Friis Plum

11.søndag efter Trinitatis, Lukas 18,9-14 Karin Friis Plum

Søndag den 23. august

 

Lukas 19,41- 48 Annemarie Ross

 


Babysalmesang Så er der atter mulighed for at deltage i den musikalske babyhygge, da vi begynder et nyt hold torsdag den 20. august kl. 10‑11. Man mel‑ der sig til 8 gange, og det er gratis at deltage. Vi synger, vugger, danser og berører børnenes sanser på mange

forskellige måder med en musikalsk helhedsoplevelse for øje. Fædre og bedstefor‑ ældre er naturligvis også velkomne, og der er mulig‑ hed for en snak og en kop kaffe bagefter. Tilmelding til kirkekontoret. A‑MM

Kristendommen fortolket Vi forsætter kristendomsun‑ dervisningen for voksne med både gamle og nye emner. Det overordnede tema er ”kristendommen fortolket”, bl.a. i kirkerum og gudstje‑ neste, i billedkunst, littera‑ tur, salmer, film og musik. Møderne vil finde sted tirs‑ dage aftener henover efterår og vinter.

6

Man er velkommen til at ønske emner til forelæg‑ gelse og diskussion. Tilmelding (nødvendig) til sognepræsten, tlf.86109899 eller kfplum@stofanet.dk. Derefter fremsendes pro‑ gram. KFP

Skelagerkoret Skelagerkoret, som er et lo‑ kalt kvindekor, begynder en ny sæson den 26. august kl. 19.30. Vi synger os derefter hver onsdag aften igennem efteråret og vinteren. Reper‑ toiret er meget blandet, og vi afholder den traditionelle ad‑

ventskoncert i kirken 1. søn‑ dag i advent. Det er gratis at deltage, og nye medlemmer er altid velkomne. Man kan møde op ved sæsonstart eller kontakte korlederen, kirkens organist, tlf.: 86 17 55 85. A‑MM

Gensyn med døbefonten “Lad de små børn komme til mig” ‑ sådan lød det, da Sofie, Magnus, Oskar og Nanna og alle de andre blev døbt i Skela‑ ger Kirke for ca. 5 år siden. Dengang hørte de kun vandet risle og lagde nok ikke mærke til døbefonten, men nu er de så store, at de kan se den og klappe den. Lørdag den 26.september kl.14 holder vi gensyns‑gudstjeneste for alle børn, der blev døbt i Skel‑ ager Kirke i 2004. Forældre, fad‑ dere, bedsteforældre og

søskende er naturligvis også vel‑ komne. Nogle bor her stadig, andre er flyttet, og børn, som er døbt i andre kirker, er flyttet her‑ til. Nogle har været her siden, andre ikke. Alle er de velkomne. Vi holder en kort gudstjeneste, og bagefter er der kage og saf‑ tevand i sognegården. Der van‑ ker også en gave til jubilarerne. Man kan ‑ af hensyn til trakte‑ mentet ‑ tilmelde sig til kirke‑ kontoret senest 21.september. AmR & KFP


Darwin- året Allerede nu vil vi gøre op‑ mærksom på to foredrag i ef‑ teråret med tilknytning til Darwin‑året 2009. Tirsdag den 6.oktober kl.19.30 vil John Kruuse, forskningsbibliotekar, cand.scient., tage os med til Sydamerika, Galapagos, Au‑ stralien og Stillehavets koral‑ rev for at se på nogle af de fænomener, som Darwin samlede i sin teori om Arter‑ Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, tlf. 86 10 98 99 e-mail:kfplum@stofanet.dk Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdage tillige kl. 17-18 tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat sognepræst: Annemarie Ross, Tlf.86 21 70 42 Træffes i kirken tirsdag kl. 10-12 tlf. 86 78 50 44 Ulønnet hjælpepræst: Bo Kristian Holm

nes Oprindelse ved Naturlig Udvælgelse. Den teori, som forklarer diversiteten i jor‑ dens plante‑ og dyreliv, og som danner grobund for na‑ turvidenskabens forståelse af livets opståen og udvikling frem til i dag. Tirsdag den 24.november kl.19.30, på 150‑års‑dagen for udgivelsen af On the Ori‑ gin of Species, vil professor i samtidsteologi ved Køben‑

tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Jesper Solhøj Afløser: David Spurlin-Roe Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandag-fredag

havns Universitet, Niels Henrik Gregersen, give os en forklaring på, hvordan det kunne det gå til, at Darwins udviklingslære i den grad føltes som religiøst oprø‑ rende i hans århundrede og samtidig diskutere, hvordan det ligger med forholdet mellem tro og viden i dag? Mere i næste nummer af kir‑ kebladet.

kl. 10-12. tlf. 86 78 50 99 Afløsere: Solvejg Dam-Hein Ulla Eskildsen Kirkeassistent: Nikolaj Lauritzen Organist: Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf.: 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup

Skelagervej 268 Tlf.: 86785001 Fødsler: Fødsler, der finder sted her i landet, skal senest 14 dage efter fødslen anmeldes til bopælssognets kirkekontor. Anmeldelsen sker på blanketten "fødselsanmeldelse", som findes på www.personregistrering.dk. Anmeldelsen kan ske via denne side eller ved henvendelse til kirkekontoret. Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6

måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald: Anmeldes senest efter to dage til kirkekontoret. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed. Kirkelige handlinger som vielse, dåb og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren tlf. 86 78 50 99.

7


Årets konfirmander 2009

Løgnhalsen og de medskyldige Carl Quist Møller fortæller løgnehi‑ storier i Skelager Sognegård søndag den 4.oktober kl.14.

derlægningsmusik og sangene fra TV‑serien om Løgnhalsen. Det er både sjovt og poetisk. Sho‑ wet er egnet til børn fra 5 år og op.

Carl Quist Møller fortæller fede løgnehistorier, mens hans tre super dygtige musikere, (Jan Rørdam sang, guitar, jugolele), Kaare Munkholm (marimba, vi‑ brafon, kor) og Morten Ramsbøl (kontrabas, fløjte, kor) spiller un‑

Billetter á 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn kan købes på Skela‑ ger Kirkekontor fra mandag den 21.september (mandag‑fredag kl.10‑12, torsdag tillige kl.16‑18). Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.

Skelager Kirke 3 2009  

Skelager Kirkes Kirkeblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you