Page 1

Досвід роботи практичного психолога ЗОШ №28 щодо подолання неуспішності учнів

Серед проблем, які одвічно хвилювали і хвилюють, є одна вирішення якої, багато в чому залежить не тільки від педагогічних, а головним чином, від суто психологічних чинників. Це проблема невстигаючих учнів. Першою і основною причиною поганого шкільного старту нормальної дитини стає її глибока педагогічна занедбаність. Якими б прекрасними не були вроджені задатки, вони потребують постійного тренування і розвитку, без яких, залишаючись певний час у вигляді прихованих можливостей, поступово, але невблаганно втрачають свій потенціал. Причинами невстигання учнів може бути і є умови сімейного виховання, і ослаблення здоров’я сучасних дітей, відвідування дошкільного закладу та вік, у якому дитина вступила до школи. Саме тому, починаючи вже з початкової ланки нашої школи учні проходять

ретельну

діагностику

з

метою

виявлення

та

подолання


неуспішності у навчанні. Також ґрунтовно будується робота щодо допомоги учням 1-х класів адаптуватись до школи, учням 5-х класів – пристосуватись до нових умов навчально-виховного процесу, вимог вчителів предметників, іноді навіть нового класного колективу тощо. Що стосується учнів 10-х класів, то з ними проводяться корекційно-розвиваючі заняття, які сприяють успішній адаптації до старшої школи та самореалізації підлітка. Успішність самореалізації підлітків тісно пов’язана з мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб вчителі предметники створили ситуації, які давали б змогу підлітку проявити ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, не авторитарну атмосферу навчання. Все це сприяє подоланню неуспішності у навчання та формуванні творчої, самостійної особистості, яка здатна приймати правильні рішення і нести за них відповідальність. А взагалі систему роботи психолога можна представити у такому вигляді: Робота з учнями ü Діагностика

Робота з педагогами v Надання інформації

Робота з батьками Ø Виступи на

пізнавальних

педагогам щодо

батьківських зборах з

процесів;

психологічних

метою ознайомлення

особливостей учнів на

з психологічними

памяті, мислення,

різних етапах їх

аспектами виховання

уваги і т.д.(ШТУР,

розвитку;

та розвитку дітей;

коректурна проба,

v Проведення

Ø Надання консультацій

ü Визначення рівня

таблиці Шульте

психолого-

та рекомендацій з

тощо)

педагогічного

питань допомоги

семінару "Як

батьками дітям при

діагностика за

допомогти дитині

виконанні

запитом батьків або

здолати навчальні

домашнього завдання

вчителів;

труднощі. Робота з

(Додаток 2),(Додаток

ü Додаткова


ü Складання плану корекційної роботи з учнями, які

невстигаючими учнями" (Додаток 1) v Проведення

3); Ø Рекомендації щодо допомоги дітям

демонструють

спеціальних тренінгів

навчатись краще

низький рівень

з метою допомоги

(Додаток 4) (Додаток

навчання;

педагогам розкрити

5) (Додаток 6);

ü Створення психолого-

приховані можливості Ø Надання кожної дитини.

індивідуальних

педагогічної картки v Використання

консультацій батькам

на кожну дитину;

інформаційних

з метою з'ясування

ресурсів і технологій

причин неуспішності

учнів до гурткової

для організації

учнів та в

роботи з метою

різноманітних форм

подальшому

розкриття скритих

взаємодії педагогів і

розв’язання та

потенційних

дітей з метою

вирішення

можливостей

розв’язання

проблемних ситуацій.

(психологічний

особистісно значущих

гурток "Пізнай

проблем

себе");

невстигаючих учнів;

ü Надання

v Надання консультацій

ü Залучення таких

індивідуальних

молодим педагогам

консультацій з

щодо ефективної

метою виявлення та

роботи з дітьми.

подолання причин неуспішності; ü Систематичне проведення корекційнорозвиваючих занять для учнів 1-х класів


(Додаток 7), для учнів 5-х класів (Додаток 8), для учнів 10-х класів (Додаток 9). Подоланню труднощів у навчання може сприяти цілеспрямована координація дій вчителів, батьків та учнів. Тільки якщо всі три суб’єкта навчально-виховної роботи будуть залучені до активних дій, ми зможемо отримати позитивний результат.

Psiholog  
Psiholog  

Досвід роботи практичного психолога ЗОШ №28 щодо подолання неуспішності учнів vНадання інформації педагогам щодо психологічних особливостей...

Advertisement