Page 1


Колектив Дитячого Центру Корабельного району


Мережа гуртків Дитячого Центру за рівнями навчання за останні три навчальних роки

61 60

841

60

836

831

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Кількість гуртків ДЦ

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Кількість вихованців в гуртках


Мережа гуртків Дитячого Центру за рівнями навчання за останні три навчальних роки Кількість гуртків

Профіль гуртків

Кількість вихованців у гуртках

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

20102011 н.р.

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

20102011 н.р.

Науково-технічний

5

5

6

56

56

71

▪ початковий рівень навчання

3

3

3

32

32

39

▪ основний рівень навчання

-

1

2

-

12

20

▪ вищий рівень

2

1

1

24

12

12

Художньо-естетичний

50

52

52

706

735

736

▪ початковий рівень навчання

27

29

29

379

409

387

▪ основний рівень навчання

18

18

18

250

252

260

▪ вищий рівень

5

5

5

77

74

89

Туристсько-краєзнавчий

2

2

2

30

30

24

▪ початковий рівень навчання

2

1

1

30

15

12

▪ основний рівень навчання

-

1

1

-

15

12

▪ вищий рівень

-

-

-

-

-

-

Інші (соціально-реабілітаційний)

3

3

2

39

15

15

▪ початковий рівень навчання

3

1

1

39

15

5

▪ основний рівень навчання

-

-

1

-

-

10

▪ вищий рівень

-

-

-

-

-

-

60

60

62

831

836

841

ВСЬОГО

навчання

навчання

навчання

навчання


Діти соціально незахищених категорій Дитячого Центру за останні три роки (станом на 1 вересня)

Діти з хронічн. Захворюва ннями

Діти ветеранів бойових дій (Афганістан)

Дітиінваліди

Діти з багатодіт. та малозабе зп. сімей

Діти постражд алих внаслідок аварії ЧАЕС

Діти, батьки яких загинули під час викон. служб. обовязків

6

2

30

2

1

-

6

1

48

2010

16

1

34

3

-

-

5

1

57

2011

4

2

29

-

-

-

2

-

37

Рік

Діти сироти та позбавлені батьк. піклування

2009

Діти групи ризику

Разом


Діаграми динаміки частки застосування різних навчальних програм в освітньому процесі Дитячого Центру

2007 рік Частина керівників гуртків, які працюють за програмами, адаптованими до умов освітнього процесу ДЦ

42%

Частина керівників гуртків, які працюють за програмами Міністерства освіти і науки України Частина керівників гуртків, які працюють за програмами керівників гуртків інших ПНЗ

26%

32%

2011 рік

Частина керівників гуртків, які працюють за програмами, адаптованими до умов освітнього процесу ДЦ Частина керівників гуртків, які працюють за програмами Міністерства освіти і науки України Частина керівників гуртків, які працюють за програмами керівників гуртків інших ПНЗ

32%

59%

9%


Залучення учнівської молоді до туристичних гуртків ДЦ через інформаційнопросвітницьку діяльність

Вивчення історії та культури рідного краю через фольклор, ДУМ, народний танець

Пропаганда здорового способу життя

Пропаганда здорового способу життя

Робота зі школами з туристсько-краєзнавчого напряму

Підвищення фахової майстерності керівника туристичних гуртків

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ПРОГРАМИ «ПІЗНАЙ СВОЮ КРАЇНУ»

Туристичнопізнавальна діяльність

Оволодіння практичними навичками з туризму у гуртках «Юний турист» та «Спортивне орієнтування»

Участь у культурномистецьких та туристськоспортивних заходах


Виявлення талановитих дітей та молоді району та залучення до гуртків Дитячого Центру

Допомога обдарованим вихованцям Дитячого Центру у професійному самовизначенні

Навчання, виховання і розвиток обдарованої дитини у гуртках Дитячого Центру

обдарованість

Участь обдарованих дітей у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, виставках та фестивалях, у суспільно-масових заходах

Соціально-правовий захист обдарованих дітей. Безкоштовне оздоровлення у позаміських таборах Криму, Одеси, Очакова, Рибаківки, у таборі з денним перебуванням дітей «Зоряний шанс», який працює на базі Дитячого Центру


Кількість обдарованих вихованців ДЦ відповідно до даних картотеки «Надія ХХІ століття»

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

50

53

75

75

76


Схема (структура) моделі творчого об’єднання «ЮніОР: юні, обдаровані, розумні» (на основі дитячого самоврядування)


Забезпеченість Дитячого Центру педагогічними кадрами

Кількість педагогічних працівників ДЦ

З середньою освітою Навчальний рік

%

З вищою освітою

%

Разом

%

Спеціальна

Загальна

2009-2010

7

1

27%

21

73%

29

100%

2010-2011

8

1

30%

21

70%

30

100%

2011-2012

7

-

26%

20

74%

27

100%


Стаж педагогічної роботи працівників Дитячого Центру

Стаж педагогічної роботи працівників Дитячого Центру До 3-х років

Навчаль ний рік

Від 3 до 10-ти років

Кількість педагогів

Кількість педагогів

% від загальної кількості педагогів

14%

8

27,5%

8

27,5%

4

13%

8

27%

8

27%

8

30%

6

22%

9

33%

Кількість педагогів

31%

4

10

33%

4

15%

Кількість педагогів

2009 -2010

9

2010- 2011

2011-2012

Більше 20-ти років

% від загальної кількості педагогів

% від загальної кількості педагогів

% від загальної кількості педагогів

Від 10-ти до 20-ти років


Узагальнена таблиця курсової перепідготовки педагогічних працівників Дитячого Центру (за 2007-2011 роки)

Рівень Обласний

Напрям

Кількість педагогів ДЦ, які пройшли курси підвищення кваліфікації 2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Художньоестетичний

1

3

4

2

1

11

Екологонатуралістичний .

-

-

-

-

-

-

Туристськокраєзнавчий

-

-

-

1

-

1

Науковотехнічний

-

-

-

-

1

1

Методистів

-

6

-

-

3

9

2

2

Керівників Всього Міжнародний

Разом

2007 рік

Охорона праці Всього

1

9

4

3

7

24

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1


Узагальнена таблиця міських, обласних, регіональних та міжнародних семінарів, в яких брали учать педагогічні працівники Дитячого Центру (за 2007-2011 роки)

Семінари Разом

Рівень 2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Міські

1

2

1

8

4

16

Обласні

8

8

5

9

6

36

Регіональні

-

-

-

-

1

1

Всеукраїнські

1

4

1

-

-

6

Міжнародні

-

1

-

-

-

1

10

15

7

17

8

57

Всього


Кількість педагогічних працівників Дитячого Центру, що пройшли атестацію за останні п’ять років

2 3 4

2006-2007 н.р. 2007-2008 н.р. 2008-2009 н.р. 2009-2010 н.р. 2010-2011 н.р.

3 3


У Дитячому Центрі самоосвітня діяльність педагогів ведеться за наступними напрямами:


МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ДИТЯЧОМУ ЦЕНТРІ Вихідна управлі нська інформ ація

Вхідні дані Причина виникнення проблеми

Управлі нська інформ ація

Аналіз управлінської інформації

Мет а

Діагнос тика пробле ми

Вибір критерії ві обмеже нь

Вибір і оцінка

Прийняття управлінського рішення Стан об’єкта

Зворотній зв’язок

Виконан ня управлін ського рішення


Реалізація проблемної теми «Соціально-педагогічна підтримка вихованців ДЦ»

Педагогічна підтримка вихованців ДЦ Гуртки науковотехнічного напряму

Гуртки художньо-естетичного напряму Музичні

Хореографічні

Розвиток музичних навичок дітей

Розвиток хореографічних навичок дітей

Гуртки туристськокраєзнавчого напряму

ДУМ

Розвиток образотворчих навичок дітей

Розвиток науковотехнічних навичок дітей

Розвиток туристських навичок дітей

Здобуття вихованцями ДЦ практичних знань, вмінь і навичок Участь у конкурсах, змаганнях, культурно-масових заходах різних рівнів

Соціальна підтримка вихованців ДЦ Соціальний захист обдарованих вихованців

Безкоштовне оздоровлення вихованців

Соціальний захист соціально незахищених категорій вихованців

Психологопедагогічна підтримка

Табір з денним перебуванням «Зоряний шанс» на базі ДЦ Позаміські табори: МДЦ «Артек», «Молода гвардія», «Дельфін» тощо.

Батьківський комітет Безкоштовне відвідування вистав, концертних програм, подарунки до свят

Професійна орієнтація вихованців

Розвиток активної громадян-ської позиції

Дитяче самоврядування

Здобуття вихованцями Д Ц допрофесійної освіти Інформаційно-просвітницька діяльність щодо вибору професії вихованцями ДЦ Співпраця ДЦ з ВНЗ І-ІІ ТА ІІІ-ІV рівнів акредитації

Робота педагогів ДЦ щодо питань профорієнтації Складання бази данних випускників ДЦ, які вступили до ВНЗ за профілем допрофесійної освіти


ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАВЧАЛЬНОВИХОВНА РОБОТА

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ СПІВПРАЦЯ З ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМИ РАЙОНУ ОРГАНІЗАЦІНО-МАСОВА РОБОТА

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СПІЛЬНА РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, УСТАНОВАМИ


Педагогічні ради, загальні наради, наради при директорі

Програмне забезпечення, навчального процесу Дитячого Центру

Підготовка колективів ДЦ до присвоєння та підтвердження звань

СКЛАДОВІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ

Розробка відкритих занять керівників гуртків Дитячого Центру

Курси підвищення кваліфікації, семінари, атестація

Спрямування роботи колективу на реалізацію проблемної теми

Підвищення фахової майстерності педагогів Дитячого Центру

Керування самоосвітньою діяльністю керівників гуртків, методичні рекомендації, методичні розробки

Методичні консультації керівників гуртків по проблемним питанням

Робота з загальноосвітніми навчальними закладами району

Школа педагогічної майстерності, Школа молодого фахівця


Кількісні показники реалізації складових методичної роботи Дитячого Центру Складові методичної 2007 2008 2009 2010 201 20111 рік рік рік рік рік роботи Педагогічні ради

3

3

3

3

3

Наради при директорі

10

10

10

10

10

Школа педагогічної майстерності

3

3

3

3

3

Школа молодого фахівця

10

10

11

11

11

Методичні розробки

3

5

4

6

6

Методичні рекомендації

8

11

10

11

11

Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків

3

2

2

1

1

Відкриті заняття керівників гуртків

27

28

28

29

35


Кількісні показники реалізації складових методичної роботи Дитячого Центру 35

29

28

11

10

11

11

10

10

11

10

11 6

6 4 2 3

3

3

3

1

2009 рік 2010 рік Педагогічні ради Наради при директорі Школа педагогічної майстерності Школа молодого фахівця Методичні розробки Методичні рекомендації Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків Відкриті заняття керівників гуртків

3

1

3 2011 рік


Організаційно-масова робота Дитячого Центру за останні три навчальні роки Масові заходи за участю вихованців Дитячого Центру Навчальний рік

Загальна кількість заходів

Загальна кількість учасників та глядачів

2008-2009

102

23963

2009-2010

105

26901

2010-2011

107

33658

Всього

314

84522


Загальна кількість масових заходів

107

107

106 105 105

104 103 102

102

101 100 99

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Загальна кількість учасників та глядачів масових заходів

33658 26901 23963

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.


Робота літнього табору з денним перебуванням “Зоряний шанс” на базі Дитячого Центру 90

80

80 70

81

69

85

84 68

68

63

59

60 50

40

40 30

32 23

24

22

20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 рік рік рік рік рік рік рік

Кількість вихованців Дитячого Центру, які оздоровились у літньому таборі «Зоряний шанс» З них обдарованих вихованців Дитячого Центру


Співпраця з загальноосвітніми навчальними закладами Корабельного району Оформлення документації щодо мережі гуртків ЗНЗ Корабельного району за різними напрямами

Організація і проведення етапів районних (міських) конкурсів

Інструктивнометодична та консультаційна допомога ЗНЗ Корабельного району

Проведення спільних культурномасових заходів району, міста

Інформаційна робота з ЗНЗ Корабельног о району

Робота гуртків ДЦ на базі загальноосвітніх навчальних закладів Корабельного району

Проведення нарад із заступниками директорів з виховної роботи ЗНЗ району

Програмне забезпечення діяльності гуртків ЗНЗ району

Опрацювання нормативних документів, наказів УО Миколаївської міської ради

Надання консультаційної допомоги керівникам гуртків ЗНЗ району


Динаміка складових методичної роботи з загальноосвітніми навчальними закладами Корабельного району за останні три навчальні роки 88

87

85

Проведе но нарад з заступниками директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

55 48 44 40

2008 - 2009 н.р.

Опрацьовано нормативних документів, наказів УО Миколаївської міської ради

19

16 4

Надано методичних консультацій заступникам директорів з виховної роботи та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, керівникам гуртків

4

2009 – 2010 н.р.

4

2010 – 2011 н.р.

Забезпечено навчальними програмами керівників гуртків загальноосвітніх навчальних закладів


Гуртки Дитячого Центру, які працюють на базі загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району Навчальний заклад

Назва гуртка

Кількість вихованців 2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Естрадні танці

40

45

45

ЗОШ № 14

Спортивне орієнтування

15

15

12

ЗОШ № 29

ДУМ

15

15

30

ДУМ

15

15

15

Юний турист

15

15

12

ЗОШ № 43

ДУМ

15

30

30

ЗОШ № 40

ДУМ

15

-

-

Ансамбль гітаристів

16

16

7

Ансамбль баяністів

5

5

-

Ансамбль домбристів

15

-

-

Народно-сценічні танці

24

30

42

-

-

30

Театральний гурток

15

15

-

Бально-спортивні танці

30

36

36

ДУМ

30

30

-

ДУМ

15

15

15

280

282

274

ЗОШ № 1 ім.О.Ольжича

ЗОШ № 33

ЗОШ № 44

ЗОШ № 48 ЗОШ № 54 ДНЗ № 140

ДУМ

Всього:


Зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей

Захист інтересів та прав дітей

ДІЯЛЬНІСТЬ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ

Допомога адміністрації при вирішенні матеріальних та господарських питань

Заохочення активних батьків

Участь батьків у представницькоінформаційній діяльності Дитячого Центру


ЗДОБУТТЯ ВИХОВАНЦЯМИ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНОПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ВИХОВАНЦЯМИ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ

СПІВПРАЦЯ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ І-ІІ ТА ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ

СКЛАДАННЯ БАЗИ ДАНИХ ВИПУСКНИКІВ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ, ЯКІ ВСТУПИЛИ ДО ВНЗ ЗА ПРОФІЛЕМ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНА РОБОТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ ЩОДО ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ


Управління освіти Миколаївської міської ради

Адміністрація Корабельного району

Будинки культури Корабельного району

Районна бібліотека №18

Науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ, СПІЛЬНА РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, УСТАНОВАМИ

Товариство червоного хреста України

Печатні

Засоби масової інформації

Телевізійні

Дошкільні навчальні заклади

Інтернетресурси

Позашкільні навчальні заклади області, міста

Промислові підприємства Корабельного району

Жовтнева центральна районна лікарня

Загальноосвітні навчальні заклади

Вищі навчальні заклади


Кількість інформаційних матеріалів, Кількість інформаційних матеріалів, опублікованих у друкованих та Internet-засобах опублікованих у друкованих та Internet-засобах масової (статей, нарисів, заміток) масовоїінформації інформації (статей, нарисів, заміток) 5

5

5

5 16

16 21

2007 рік

2007 рік

2008 рік

2008 рік

2009 рік

2009 рік

2010 рік

2010 рік

2011 рік

23 10

10

2011 рік


Презентація Корабельного БТДЮ  

презентація до атестації

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you