Page 1

МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

Впровадження інновацій у систему роботи керівників гуртків

м.Миколаїв, 2013

1


Впровадження інновацій у систему роботи керівників гуртків Педагоги не можуть успішно когось учити Якщо в цей же час ретельно не вчаться самі. Алі Апшероні, вчений, гуманіст

Народна мудрість каже: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатись уперед і не зупинятись, а досягнувши вершини, підійматися вище. У цьому і полягає основна місія сучасного педагога. У загальновизнаному тлумаченні "інновація" означає «нововведення». В педагогіці інновацію ми розглядаємо як реалізоване нововведення в освіті – у змісті, методах, прийомах і формах навчальної діяльності та виховання особистості (методиках, технологіях), у змісті та формах організації управління освітньою системою, а також в організаційній структурі закладів освіти, у засобах навчання і виховання. Є три основні стратегії нововведень. 1. Стратегії локальних змін - раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності (наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секцій, творчих об'єднань тощо). Цих змін може бути кілька, але всі вони реалізуються незалежно одна від одної. В умовах наших закладів це: робота над авторськими програмами; розробка підручників і навчальних посібників нового покоління; модернізація навчально-виховного процесу. Використання на заняттях психологічних вправ, завдань, які взяті з превентивних програм. Проведення моніторингу, пошук шляхів для більш повного застосування в навчальному закладі цих програм, їх адаптація до умов позашкільного навчального закладу. інновації-трансформації, котрі змінюють форму занять. Наприклад: нетрадиційні форми проведення занять і виховних заходів. 2. Стратегія модульних змін - реалізація кількох комплексних нововведень одночасно на різних рівнях: навчального, виховного, організаційного. наприклад, це співпраця різних за напрямком гуртків. 3. Стратегія системних змін - докорінна реконструкція закладу, його ланок, змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо. 2


Але яку б модернізацію закладу не проводили б, керує навчальним процесом педагог. Цицерон говорив, що маючи поганих кравців, - не матимемо гарного одягу, поганих пекарів - їстимемо такий-сякий хліб, а якщо матимемо поганих учителів, то не буде в нас майбутнього. Який же він, сучасний педагог, готовий до застосування нових освітянських ідей, здатний постійно навчатися, перебувати у постійному творчому пошуку? Адже ці якості не видаються з дипломом про освіту, а формуються в результаті наполегливої щоденної праці. Тільки творчий учитель, творча особистість може навчати й виховати творчу особистість учня. А для цього необхідно переглянути свої вміння, перебудувати свою роботу з учнями відповідно до вимог сьогодення. Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності. Інноваційна професійна діяльність педагога потребує відповідної підготовки педагога до серйозної діяльності щодо перетворювання, насамперед, самого себе. Головним у системі інноваційного навчання в позашкільному навчальному закладі є ситуація спільної продуктивної та творчої діяльності педагога й дитини, педагога й групи, що впливає на навчання як на процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації. Творчість педагога-новатора проявляється в: - ефективному використанні вже створеного досвіду в нових умовах, удосконаленні відомого у відповідності з новими завданнями, в освоєнні наукових розробок та їх розвитку; - гнучкості при використанні запланованого в нестандартних ситуаціях; - влучній імпровізації як на основі точних знань і компетентного розрахунку, так і на високорозвинутій інтуїції; - умінні обґрунтувати як завчасно підготовлені, так і інтуїтивні рішення, в умінні фантазувати: бачити ближню, середню та далеку перспективи; - умінні продукувати ідею, реалізувати її в конкретних умовах, бачити всі варіанти вирішення однієї й тієї ж проблеми, використовувати досвід інших. Педагоги-новатори постійно працюють над тим, щоб вдосконалювати методику навчання. Виходячи з основних принципів навчання виникли нові сучасні інноваційні технології навчання, які є фактично алгоритмом діяльності педагога і учнів: 3


-

Програмоване Диференційоване Інтерактивне Інтегральне Мультимедійне Осмислювально-концентроване Особистісно-орієнтоване

Програмоване навчання — це відносно самостійне й індивідуальне засвоєння знань і умінь по навчальній програмі за допомогою комп’ютерних засобів навчання. У традиційному навчанні гуртківець звичайно читає повний текст підручника і відтворює його, при цьому його робота з відтворення майже ніяк не керується, не регламентується. Головна ідея програмованого навчання – це керування навчанням, навчальними діями. Найважливішим у програмованому навчанні є текст (програма). Але програмоване навчання не є універсальним методом, якому можна з успіхом використовувати замість загальноприйнятих методів і за допомогою якого удається вирішити всі дидактичні задачі, програмоване навчання має право на існування як допоміжний метод. На всіх ступенях навчання програмоване навчання без участі викладача не приносить результатів Найбільш поширеною формою диференціації на занятті є поділ учнів групи на групи із врахуванням індивідуальних особливостей учнів. Саме в ній керівники гуртків вбачають нові можливості максимального розвитку дітей з різним рівнем здібностей. Диференціацію навчання доцільно використовувати на всіх етапах проведення заняття: при пояснення нового матеріалу, при заріплення матеріалу, при виконанні практичних завдань, при проведенні контролю та корекції. Ця технологія навчання допомагає здійснювати індивідуальния підхід в залежності від можливостей учнів, їх інтересів;проводити поглиблену роботу з учнями, яким властиві підвищені навчальні можливості; своєчасно реагувати на окремі факти відставання, виявлення їх причин і прийняття оперативних заходів по їх усуненню. Інтерактивне навчання Багато основних методичних інновацій пов'язано із застосуванням інтерактивних технологій. Інтерактивний - означає взаємодіяти або знаходитися у процесі бесіди, діалога з чим-небудь або з ким-небудь. Відповідно, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогічне навчання, в 4


процесі якого взаємодіють педагог та вихованець. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де педагог і вихованець є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і цінностей, створює атмосферу співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:  аналіз конкретних ситуацій;  уведення в досліджувану проблему;  визначення задачі;  групова робота над ситуацією;  групова дискусія;  підсумкова бесіда. На даний момент методисти i вчителi-практики розробили багато форм групової роботи для навчання. Найвiдомiшi з них : • «Велике коло»,  «Акваріум»,  «Займи позицію»,  «Мозковий штурм»,  «Вертушка»,  «Дебати»,  «Мікрофон»,  «Брейн-ринг»,  «Аукціон»,  «Реклама»,  «Конференція»,  Рольові імітаційні ігри,  Робота в парах та групах з подальшою презентацією та захистом проектів. На минулих зустрічах ми багато говорили про ці форми роботи, тому не будемо зупинятися.

5


Інтегральна технологія. Основою цієї технології є специфiчна подача навчального матерiалу. Типова структура блоку занять складається з 8 модулiв: 1) Це заняття-бесіда. Педагог ставить запитання, відповідаючи на якi, учні згадують усе, необхідне для вивчення нового матерiалу; 2) вивчення нового матеріалу (основний обсяг). Для цього найбільше підходить така форма роботи як лекція, бесiда чи розповiдь; 3) тренінг-мінімум. Цей модуль передбачає довести вмiння розв’язувати шаблоннні завдання до автоматизму. Нiяких рiвнiв на цьому етапi нема, всi учнi вважаються некомпетентними в опрацюванні цiєї теми; 4) подача нового матерiалу. Особливості цього етапу в тому, що учні порізному потребують вивчення нового. Найбільш ідеальною формою вивчення нового матеріалу є семiнар. 5) розвивальне диференцiйоване навчання. В цьому модулі блок занять стає реальною схемою розвитку для кожного учня; 6) узагальнююче повторення; 7) контроль знань – самостійна робота; 8) корекція недолiкiв у системі знань. Для iнтегральної технології було розроблено нову форму заняття – семiнарпрактикум. Учні об’єднуються в групи, кожна група одержує завдання. Час обмежений, після виконання група доповідає про результати. Мультимедійне навчання. Останнiм часом велику популярнiсть у свiтi здобули комп’ютерні системи, які можна об’єднати загальною назвою – мультимедіа. Переваги комп’ютера, що дозволять підвищити ефективність навчального процесу:  За своїми зображувальними можливостями комп’ютер розширює подання навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку дає змогу відтворити реальну обстановку діяльності.  Комп’ютер підсилює мотивацію навчання. Новизна роботи з ПК сприяє підвищенню інтересу до навчання. Робота на ПК дозволяє регулювати подання навчальних завдань за складностями, виробляти інформаційну культуру вихованця.  Комп’ютер активно залучає дітей до навчального процесу. Набагато розширюються набори застосування навчальних задач. Комп’ютери дають змогу успішно застосовувати в процесі навчання задачі на моделювання різних ситуацій, на постановку діагнозу.  Комп’ютер дає змогу якісно здійснювати контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом. 6


 Дає змогу відчути і побачити школярам корисність своєї діяльності, усвідомити себе інженерами, технологами, економістами, дизайнерами, відчути свою працю, пізнати комп’ютер з іншого боку як інструмент різного роду діяльності людини. Апаратні засоби multimedia, дозволили створити і використовувати в навчальному процесі комп’ютерні дидактичні розвиваючі ігри, що викликають особливий інтерес у гуртківців. Такі ігри можна розділити на логічні та абстрактно-логічні, сюжетні і рольові. У навчальному процесі комп’ютерні ігри можуть забезпечити розширення кругозору учнів, стимулювати їхній пізнавальний інтерес, формувати ті або інші уміння і навички (ігрові тренажери) і сприяти психофізичному розвиткові дитини. Однак зайве захоплення іграми може нанести шкоди. Концентроване навчання. В основi концентрованого навчання покладено iдеї П.Блонського, дослiдження нiмецького психолога Г.Еббінгауза про механізми роботи пам’ятi та наробки сучасної педагогiки та психології. Навчальний процес побудований за блоками (лекція; осмислення матеріалу учнем самостійно за допомогою підручників, посібників, інструктивних карток, практикум або формування практичних вмінь та навичок). Така форма організації навчального процесу мотивує високу пізнавальну установку та зумовлює високу активність учнів, яким необхідно протягом блоку засвоїти, осмислити, застосувати набуті знання та звітувати про результати роботи. Недоліком даної технології є „робота” на короткочасну пам’ять. Особистісно-орієнтоване навчання – спосіб організації навчання, метою якого є створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів, розвитку їхніх індивідуальних здібностей. Саме ця технологія навчання спрямована на реалізацію майже повністю всіх вимог до заняття. А саме: освітня, виховна(моральна), розвиваюча та гігієнічна. Новітніх методів і технологій навчання дуже багато, вони всі досить різні, але у них всіх спільна мета – підвищення ефективності навчання та розвитку учнів. Наведені педагогічні прийоми і приклади їх використання є лише невеличкими цеглинками у будівлі власного педагогічного досвіду кожного керівника. Кожен, хто працює з дітьми, має свій арсенал прийомів, методів, власних таємниць і здогадок, помилок і перемог - всього того, з чого викладається педагогічна стежинка у світ дитячої творчої душі.

7

Інновації позашкілля  

З досвіду роботи міськСЮТ