Page 1

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛІЦЕЮ№ 1 “ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МАТИ МАЙБУТНЄ, НЕОБХІДНО БУТИ ГОТОВИМ РОБИТИ ЩОСЬ НОВЕ”. Пітер Друкер


В чому полягає суть ефективного управління? • Суть ефективного управління полягає в умінні планувати результат, цілеспрямовано регулювати процес навчання та виховання, в умінні вибирати такі дії, які б забезпечували при найменших витратах сил, часу та засобів ефективність виконання поставлених завдань і досягнення мети.


Проблемо – орієнтований аналіз Соціальне замовлення

замовник и

Батьки ГРУПИ Вчителі Міністерст ВИМОГ во освіти України і науки Вузи Суспільство

1.Хто 1.Хто повинен вчити в ліцеї? ліцеї? 2.Чому 2.Чому повинні вчити в ліцеї? ліцеї? 3.Хто 3.Хто має навчатися в ліцеї? ліцеї? 4.З З яким 4. результатом повинні вчити в ліцеї? ліцеї? 5.Які 5.Які умови навчання і праці повинні бути в ліцеї? ліцеї? 6.На 6.На яку перспективу повинен працювати ліцей? ліцей?

Формуван ня вимог соціальног о замовленн я

Фактичні результати +

-

Позитивн і результа ти

Негативні результат и

Формув ання пробле м

Причини виникнення проблем Як недоліків організації НВП

Як невідп овідніс ть вимог

Структурування проблем (кого чи чого ці проблеми стосуються) стосуються)

Узагальнене замовлення до ліцею ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

УЧНІ

УПРАВЛІННЯ

ХТО?

Хто навчає? навчає? Проблема педагогічних кадрів

Хто вчиться? вчиться? Проблеми контингенту

ЧОМУ? ЧОМУ? ЧИМ? ЧИМ?

Чому вчать? вчать? Проблема змісту освіти: освіти: розвитку, розвитку, навчання і виховання

Чому вчаться? вчаться? Проблема змісту освіти по ступеню їх взаємозв' взаємозв'язку

Хто управляє? управляє? Проблеми структури управління Чим управляє? управляє? Проблема функціоналу управління

ЯК? ЯК?

Хто вчить? вчить? Проблема методики і технології

Як вчаться? вчаться? Проблема мотивації та результативності

З ДОПОМОГО Ю ЧОГО? ЧОГО?

З допомогою чого вчать? вчать? Проблеми методичного і матеріально – технічного забезпечення НВП

В яких умовах вчать? вчать? Проблема організаційного методу і технічного забезпечення процесу навчання

Як управляє? управляє? Проблема механізму управління З допомогою чого керують? керують? Проблеми


З опертям на інноваційний потенціал закладу створена відповідна модель Миколаївського економічного ліцею № 1 Конституція України Закон про освіту

Органи державної влади Освітні установи Умови регіону Підприємства Науковий простір Мистецтво Кадри Фінанси Програмно методичне забезпечення Матеріальна база Фонд підтримки ліцею

Педагогічний колектив Адміністрація

Самоактуалізована особистість

Закон про середню Самоактуалізована особистість загальну освіту

Психологічна служба Батьки


КОНЦЕПЦІЯ ЛІЦЕЮ


Місія ліцейної освіти Місія ліцейної освіти покликана розвинути розумові, інтелектуально – творчі, дослідницькі здібності учнів, озброїти їх методами дослідження, ввести у світ наукових проблем, підготувати до пошуку нових технологій, генерування нових ідей, спонукаючи до постійної роботи з самоосвіти і самовизначення, даючи певну професійну орієнтацію.


Програма з розвитку творчого потенціалу “ Шлях до успіху ”

Концепція розвитку закладу Ліцей Програма “ Обдарованість ”

Профільна програма “ Економічна освіта ”

Програма пошуково- дослідницької діяльності над реалізацією проблемної теми закладу “ Індивідуалізація навчально-виховного процесу в умовах ліцею як засіб самоактуалізаціі Програма особистості ” “ Управлінська підтримка інноваційної діяльності вчителя ”

Програма курсу “ Теорії та методики наукового дослідження ”


Висновок • Задовольняти освітні потреби згідно з гуманістичними засадами суспільства • Здійснювати постійний пошук нових способів задоволення освітніх потреб, враховуючи їх змінюваність, упроваджувати інновації • Розробляти та впроваджувати освітні програми, які враховують інтереси самого навчального закладу та є корисним для соціального розвитку регіону


Результативність і умови ефективності програмноцільового планування. • Досвід програмно-цільового планування дає можливість практично реалізувати стратегічні завдання ліцею на підставі використання нових технологій управління • Дає можливість ліцею задовольнити споживачів освітніх послуг більш ефективними та продуктивними засобами, сформувати позитивний імідж ліцею


Головним стратегічним напрямком роботи ліцею є Ø Плекати економічно компетентну особистість, здатну до самоосвіти, з високими рівнем духовної культури, навичками здорового способу життя, комунікативності , соціальної адаптації, професійно визначену Ø Забезпечувати зміст освіти, що відповідає державному стандарту з усіх навчальних предметів та задовольняє потреби особистості та суспільства. Впровадження в практику науково обґрунтованих, апробованих методичних посібників, методів і засобів навчання і виховання


Головним стратегічним напрямком роботи ліцею є Ø Зміцнення кадрового потенціалу ліцею, удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогів ліцею, підвищення престижу педагогічної праці, реалізація плану системного застосування педагогами сучасними інформаційними технологіями Ø Розвиток інформаційно-комунікативної бази освітнього процесу Ø Розвиток матеріально-технічної бази ліцею Ø Поповнення бібліотечного фонду ліцею довідковою, програмовою, художньою, методичною літературою, періодичними виданнями


Дякую за увагу!

З досвіду роботи економічного ліцею1  

матеріали семінару

Advertisement