Page 1

Мирнінко Ірина Григорівна, вчитель історії і суспільствознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Миколаївського морського ліцею ім. проф. М.Александрова

Проблемна тема: «Формування аксіологічної компетентності старшокласників засобами суспільних дисциплін». У сучасних умовах розвитку освіти пріоритетними завданнями навчально-виховного процесу є формування у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей. Останні пов’язуються з особистісно орієнтованим та компетентнісним підходами, які передбачають глибоку аксіологізацію підготовки учнівської молоді. Високого рівня сформованості ціннісних орієнтацій у старшокласників можна досягти, якщо технологія їх формування спиратиметься на: пізнання і відповідне врахування психологічних особливостей учнів старшої вікової групи, їх цінностей, ідеалів, переконань; можливості виховного потенціалу навчального матеріалу з суспільних дисциплін, що містить значний гуманістичний зміст; взаємопов’язане включення в педагогічний процес пізнавальної, емоційної і вольової сфер особистості учнів, розвиток їх ціннісної свідомості в контексті гуманізації міжособистісних стосунків, індивідуалізації і активізації навчально-виховної діяльності в процесі вивчення суспільствознавчих предметів.

РОЗРОБКА ЦИКЛУ УРОКІВ З ТЕМИ «Закони в житті твоєї сім`ї» Розділ 4 Урок 1 Що таке сім`я і шлюб. Урок 2 Права та обов’язки батьків і дітей. Урок 3 Як держава захищає права дитини. Мета вивчення теми: використовуючи положення Сімейного кодексу України, розкрити суть понять «сім`я», «шлюб», познайомити учнів з порядком реєстрації шлюбу, з правами й обов'язками батьків і дітей; з органами захисту прав дитини, які існують в Україні, з підставами й порядком позбавлення батьківських

прав,

з

поняттями

«усиновлення»,

«опіка»,

«піклування»;

удосконалювати вміння школярів аналізувати життєві ситуації з точки зору норм


права, уміння складати порівняльні таблиці; виховувати у школярів готовність до свідомого створення сім`ї, повагу до старшого покоління, розуміння взаємності прав та обов'язків батьків і дітей; формувати вміння вирішувати правові ситуації за допомогою нормативних актів. Після вивчення теми учні повинні: - вміти розтлумачити поняття «сім`я», «шлюб», обґрунтувати важливість права людини на створення сім`ї; - пояснювати, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, зокрема, порядок укладання шлюбу неповнолітньою особою; - називати окремі особисті немайнові права й обов’язки подружжя; - пояснювати, чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними; - називати державні органи та установи, що опікуються правами людини; - оцінювати ситуації порушення прав дитини в сім`ї; - розповідати про підстави та процедуру позбавлення батьківських прав. Основні поняття теми: - сім`я; - шлюб; - усиновлення; - опіка; - піклування; - особисті немайнові права подружжя; - позбавлення батьківських прав. Урок 1 Тема: Що таке сім`я і шлюб (1 год.) Очікувані результати

Учні: Розтлумачують

поняття

«сім'я» і «шлюб», обґрунтовують

важливість

права людини на створення сім'ї. Пояснюють, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України,


умови укладання шлюбу,

зокрема

порядок

укладання

шлюбу

неповнолітньою особою. Називають

окремі

особисті

немайнові

права

і обов'язки

подружжя

і

характеризують їх на конкретних прикладах. Аналізують правові ситуації і пропонують шляхи їх розв 'язання на підставі норм сімейного права. Висловлюють власні думки щодо створення сім'ї. Обладнання: витяги із Сімейного кодексу України, схеми «Підстави належності до сім'ї», «Обставини, за наявності яких шлюб не може бути зареєстрований». Основні поняття уроку: сім'я, шлюб, подружжя, шлюбний договір. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Структура уроку: І. Організаційна частина. ІІ. Актуалізація опорних знань. ІІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів. ІV. Вивчення нового матеріалу. V. Закріплення нових знань і вмінь. VІ. Підсумок уроку. VІІ. Домашнє завдання. І.Організаційний момент. ІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності

? дайте,

Пригаякі

ви

знаєте

конституційні особисті (громадянські) права, особисті немайнові права громадян, закріплені Цивільним кодексом». Учням пропонується назвати асоціації відносно елементу дитячої гри - пазлов, оскільки саме вони (ці асоціації) співвідносяться з наступною темою - «Закони в житті твоєї сім`ї». ІІІ. Вивчення нового матеріалу План 1. Що таке шлюб і сім'я?


2. Порядок та умови реєстрації шлюбу. 3. Права й обов'язки подружжя. Мотивація: за допомогою мозкового штурму визначіть, навіщо люди створюють сім`ю? Закінчіть речення: я маю намір у майбутньому: - створити сім`ю, тому що… - залишитися вільним, тому що… Підводимо до думки, що сім`я - дуже важливе утворення як для окремої особи, так і для держави в цілому. 3.1. Що таке шлюб і сім'я? ? Запропонуйте своє визначення сім'ї й назвіть ознаки (підстави), за якими люди можуть об'єднуватися в сім'ю. ? Зверніться до витягу із Сімейного кодексу України на с. 124-125 підручника, перевірте визначення сім'ї. Особливі випадки існування сім'ї: — надання прав члена сім'ї одинокій особі, — надання права па створення сім'ї особі, яка народила дитину, незалежно від її віку. Робота зі схемою. ?Завдання: наведіть приклади членів сім'ї, які належать до неї за кожною з указаних у схемі підстав. Підстави належності до сім`ї

шлюб

Народження (кровне споріднення)

усиновлення

3.2. Порядок та умови реєстрації шлюбу. Завдання: обговорити в групах і визначити умови, які, на думку учнів, необхідні для реєстрації шлюбу, а також ті обставини, які є перешкодою для реєстрації шлюбу. Обґрунтувати ці обмеження, використовуючи знання з права, історії, біології.


Увага! Необхідно розрізняти умови й обставини, які потрібно закріпити законодавчо, і ті, які мають переважно моральне значення. Перевірте свої пропозиції, порівнявши їх зі схемою та витягом із Сімейного кодексу України: Обставини, за яких шлюб не може бути зареєстрований

Недієздатність однієї з осіб, яка бажає зареєструвати шлюб

Перебування особи, яка бажає зареєструвати шлюб, в іншому зареєстрованому шлюбі

Родині зв’язки між особами, які бажають зареєструвати шлюб

Встановлений законом шлюбний вік — 18 років для чоловіків, 17 років для жінок, обов’язково - необхідність реєстрації шлюбу в державних органах реєстрації цивільного стану. Завдання учням ?Проаналізуйте фотографії на с. 125 підручника й визначіть, що їх об'єднує, а що розрізняє; Висловіть думку, яка реєстрація шлюбу необхідна з точки зору закону, яка з них (чи обидві) законна. Звертаємо увагу на особливості укладання шлюбу неповнолітніми особами, які не досягнули шлюбного віку:

шлюбний вік може бути знижений за

рішенням суду у випадку, якщо суд уважатиме, що таке рішення відповідатиме інтересам неповнолітньої особи. 3.3. Права й обов'язки подружжя. Укладання шлюбу породжує взаємні права і обов’язки подружжя. Права: - право вільно і самостійно обирати місце проживання: -

право вільно і самостійно обирати професію;

- право вільно і самостійно обирати місце роботи; - право самостійно визначати свої майбутнє прізвище;


- рівні права на спільне майно та особисту власність. Українське законодавство передбачає можливість укладання шлюбного договору. Робота по групах ? Ознайомтесь з нормами Сімейного кодексу (витяг на с. 127-128 підручника), які регулюють порядок укладання шлюбного договору. ? Висловіть думку щодо доцільності укладання шлюбного договору. Ваші аргументи

можуть

бути

як

правовими,

так

і

морально-етичними.

Запропонуйте проект шлюбного договору. Проміжні підсумки: нині в Україні лише незначна кількість шлюбів укладається з одночасним складанням шлюбного договору (на відміну від багатьох країн Західної Європи та Америки), що в подальшому (у разі припинення шлюбу) часом призводить до багаторічних судових суперечок щодо майна подружжя. Шлюбний договір може регулювати виключно питання матеріального характеру і не може торкатися особистих немайнових прав подружжя. Закріплення Аналіз та розв'язання юридичних ситуацій: використати витяги із Сімейного кодексу України, уміщені в підручнику, а також текст підручника (с. 130). Підсумки уроку. Отже, знання норм сімейного права дає змогу уникнути прикрих проблем і непорозумінь, які часом заважають спокійному існуванню сім'ї, а також те, що більшість норм сімейного права тісно пов'язані з нормами моралі, спираються на них і підкріплюють їх. 1. Домашнє завдання: опрацювати § 17 підручника, дати відповіді на питання 7, 8 - письмово. Урок 2 – 3 Права та обов’язки батьків і дітей. Як держава захищає права дитини (2 год.)


Очікувані результати

Учні: Пояснюють, чому права та обов'язки батьків і дітей є взаємними, наводять приклади окремих прав батьків і дітей. Описують

обов`язок

матері,

батька

утримувати дитину

та

обов'язок

повнолітніх дітей утримувати батьків. Моделюють та розв'язують правові ситуації, пов'язані з правами і обов'язками батьків і дітей. Висловлюють власне ставлення до взаємних прав і обов'язків батьків і дітей Називають державні органи та установи, що опікуються правами дитини. Оцінюють ситуації порушення прав дитини в сім'ї. Розповідають про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав. Розрізняють усиновлення та опіку і піклування. Моделюють й розв'язують правові ситуації. Висловлюють судження щодо важливості і значення виховання дитини в сім'ї. Обладнання:

витяги з Конституції України та Сімейного кодексу України,

витяги із Сімейного кодексу України, фотографії (малюнки) із зображенням порушень прав дитини та правомірних відносин батьків і дітей, схеми «Підстави позбавлення батьківських прав», «Шляхи захисту прав дитини», «Шляхи влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки». Основні поняття уроку:

аліменти, взаємні обов'язки батьків і дітей,

позбавлення батьківських прав, усиновлення, опіка, піклування. Тип уроку: комбінований. ?

Поясніть

поняття «сім'я»

1. Організаційний момент. 2.

і

Актуалізація

пізнавальної

діяльності

«шлюб». ? Назвіть передбачені законом підстави належності до сім'ї (у вигляді схеми на дошці).


? Наведіть перелік прав та обов’язків подружжя. ? Складіть шлюбний договір (індивідуальне завдання для декількох учнів). Мотивація (учням пропонується прослухати оповідання Л.Толстого та придумати його кінець): СТАРЫЙ ДЕД И ВНУЧЕК Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И, когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел её подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им всё в доме портит и чашки бьёт, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка их на полу дощечками играет— что-то слаживает. Отец и спросил: —

Что ты это делаешь, Миша?

А Миша и говорит: — Это я, батюшка, лоханку делаю. Коеда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить. Учням пропонується надати свій варіант закінчення оповідання, а потім пропонується авторський. Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. Оголошення теми та мети уроку. 1. Вивчення нового матеріалу План 3.1Права й обов'язки батьків. Взаємність прав та обов'язків батьків і дітей. 3.2. Шляхи захисту прав дитини.


3.3. Позбавлення батьківських прав. 3.4. Улаштування дитини, яка залишилася без батьківської опіки. 3.1. Права й обов'язки батьків. Мозковий штурм: висловіть думку щодо того, якими є функції сім'ї (продовження людського роду —одна з основних функцій сім'ї. Важливість цієї функції підтверджує велика кількість прислів'їв і приказок, присвячених відносинам між батьками та дітьми). Саме зважаючи на соціальну значимість цих відносин, норми щодо них закріплено в нормативних актах, у тому числі в Конституції України. Завдання учням дається по групах: І група: аналізує витяги з Конституції України та Сімейного кодексу України; визначає основні обов'язки батьків щодо своїх дітей (СК: ст. 150-155). ІІ група: аналізує витяги з Конституції України та Сімейного кодексу України; обов'язки батьків щодо утримання своїх дітей (підручник, с. 132, п. 2). ІІІ група: аналізує витяги з Конституції України та Сімейного кодексу України; визначає основні обов'язки дітей щодо своїх батьків (СК: ст. 202206). По закінченню роботи кожна група презентує роботу, під час обговорення учні складають конспект. Проміжне закріплення вивченого матеріалу: ? З якими із зазначених обов'язків ваших батьків щодо вас ви мали справу? ? Чому право на спілкування батьків із дітьми є важливим? ?

Пригадайте випадки з повідомлень засобів масової інформації, коли

батькам доводилося захищати своє переважне право на виховання дитини. ? Спробуйте навести приклади, коли користування батьківськими правами може завдати шкоди дітям. Зазначаємо також, що батьки несуть рівну відповідальність, мають рівні права й обов'язки щодо виховання дітей. Розв'язання задач: • Батько дванадцятирічної дитини перебував у довгостроковій експедиції на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (протягом року). У


період відсутності раптово померла його дружина, дитину забрали до себе батьки матері. Коли батько повернувся додому після закінчення строку відрядження, дідусь і бабуся відмовилися повернути дитину батькові, мотивуючи це постійними відрядженнями батька і неможливістю, унаслідок цього, ефективно виконувати свої батьківські обов'язки. Хто правий у цій ситуації? • Учень-десятикласник унаслідок конфлікту з учителями категорично відмовився від подальшого навчання у своїй школі та припинив її відвідувати. Батько застосував силу й привів сина на уроки. Після повторної відмови сина ходити в школу батько прийняв рішення віддати його в спеціалізований інтернат. 3.2. Шляхи захисту прав дитини. Завдання учням ? Проаналізуйте ситуації - порушення прав дитини у відомих вам творах, які ви вивчали в школі, або прочитали самостійно. Робота з малюнками в підручнику: 1) батько застосовує пасок для покарання сина, 2) мати залучає доньку до прибирання квартири, 3) батько вимагає від сина вимкнути телевізор. Мозковий штурм ? Визначіть, у яких із наведених випадків права дитини порушено, а де батьки діють у межах своїх повноважень і батьківських прав. ? Які можливі шляхи захисту прав дитини? ? Ознайомтеся з витягом із Сімейного кодексу України,

і визначіть, як

батьки і сама дитина може себе захистити (опрацювання ст. 150-152 СК, ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства»). Проміжний висновок: батьки і дитина мають право не лише самотужки захищати права дитини, а й звернутися за допомогою до державних органів, суду (дитина самостійно — з 14 років). ? Чи достатньо норм у законодавстві для повноцінного захисту дитини? Які ще норми ви додали? 3.3.

Позбавлення батьківських прав.


Обговорення ? Сформулюйте власний висновок: чому для дитини є надзвичайно важливим зростати та виховуватися в сім`ї? Найтяжчим покаранням для батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки, є позбавлення батьківських прав. ? Назвіть, у яких випадках, на вашу думку, необхідно позбавляти людей батьківських прав. Опрацювання схеми на с. 137 підручника: «Позбавлення батьківських прав здійснюється виключно судом». ? Визначіть, хто має право звертатися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Складання конспекту. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав: - батьки втрачають будь-який юридичний зв'язок із дітьми, - у подальшому вони не мають права на утримання від дітей, - утрачають право на спілкування з дітьми, однак при цьому не позбавляються обов'язку матеріально забезпечувати дитину (шляхом виплати аліментів). 3.4. Улаштування дитини, яка залишилася без батьківської опіки. У житті часом виникають ситуації, коли дитина залишається без батьківської опіки. ? У яких випадках це може статися? Йдеться не лише про випадки, коли батьки померли або загинули, а й у разі позбавлення їх батьківських прав, якщо батьки відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, пропали без вісти тощо. ? Висловіть припущення, які проблеми можуть виникнути в дитини, яка опинилася в такій ситуації (хто її утримуватиме, хто діятиме від імені дитини в цивільно-правих відносинах тощо, хто у разі потреби захищатиме права дитини)? ? Як можна вирішити ці проблеми. Зрозуміло, що хтось має взяти на себе відповідальність за дитину та піклування про неї.


Можливі шляхи влаштування дитини, яка залишилася без батьківської опіки: -

усиновлення;

-

опіка;

-

патронат

Завдання. ? Ознайомитися з витягами із Сімейного кодексу України (ст. 207, 211, 243, 244, 249, 252) на с. 139-140 підручника та за їх допомогою заповнити порівняльну таблицю, подану на тій самій сторінці Усиновлення

Опіка та піклування До 14 років — опіка,

Особи, щодо яких

Неповнолітня або

установлюється

повнолітня особа

Особи, які мають

Повнолітня

Повнолітня дієздатна

право здійснити

дієздатна особа

особа

Орган, який приймає рішення

Суд

з 14 до 18 —

Безоплатно

установлюється

Сім'я

Орган опіки та

Орган опіки та

піклування або суд

піклування

Безоплатно

безоплатно) Строк, на який

Неповнолітня особа

піклування

Порядок здійснення (за плату чи

Патронат

За плату згідно з договором

Опіка — до 14 років, Безстроково

піклування — до

До повноліття

повноліття

Проміжне закріплення. ? Назвіть позитивні й негативні риси кожного зі шляхів улаштування дитини, яка залишилася без батьківської опіки. Підсумки уроку. Дитина потребує батьківської уваги, турботи,

будь-якому випадку, коли

вона залишилася без батьківської опіки, держава намагається різними шляхами забезпечити дитині належну увагу й турботу, піклування. ? Прокоментуйте народні приказки: Не доспи, не доїж, а дитину потіш. Великі діти – великі й клопоти.


Батько й мати – два сонця гарячі. Учи дітей не страшкою, а ласкою. Як батька покинеш, то й сам загинеш. 5. Домашнє завдання: прочитати § 18, § 19 підручника, словникова робота, виконати завдання 6 після § 18.

Досвід мірненко