Page 1

Skautský ples?

Gameweekend

Na sedáka s Vojtou Brožem Hra: Temelín Výprava: Kolín

Tvoříme: Kofoláčci Betlémské světlo

Skautská křižovatka Rozhovor: Linda Despekt: Skauty postihla finanční krize! Kultura: Komiks


Spousta z vás už to máte za sebou a říkáte si, co blázním s maturitou už v lednu,

ale

musím

předchozích

ne

zkušenostech

s

přiznat,

zrovna

že

po

příjemných

mým studiem

není

nikdo, kdo by mě dokázal v plašení uklidnit. A tak jsem přišla nedávno za Skippy, jakožto šéfkou FLEXu a řekla jí, že končím, tak, jako jsem to udělala například činností

se na

svou Teepkovi

redaktorskou nebo

dalším

elévováním na ČLK Pračolek. Pokud se nepletu, bylo tohle tak v říjnu, ale asi to nebylo bráno dost vážně, tak jsem se ozvala ještě jednou. Naštěstí teď s

větším

úspěchem,

a

tak

tento

editorial, který jsem dostala skoro za Taky se vám někdy zdá, že se toho na

trest (promiň Skippy :)) ), je zároveň na

vás valí moc a nevíte, co s tím? Já mám

nějakou dobu můj poslední článek ve

tento pocit zhruba poslední měsíc a

skautFLEXu. Ale abyste si nemysleli, že

není

jsem

končím se skautem, tak slibuju, že

přičichla k různým možnostem, které

to

vlivem

Vánoc.

Když

zahálet nebudu. Rádcák, Efekt a k

skauting dává, uvrtala jsem se do

tomu ještě několik méně příjemných

některých věcí míň či víc a teď jak z

záležitostí s oddílem mi můj nastřádaný

toho na čas ven?

čas zase vezmou. Ale už bylo dost vysvětlování, nezbývá, než vám za celou

Musím říct, že zatím jsem stále plná

redakci popřát pohodový nový rok a

touhy něco dělat, ale vnější okolnosti mi

příjemné čtení FLEXu.

staví do cesty překážky. V současné době je pro mě největší vnější okolností maturita a přijímačky na vejšku.

2

5. a 6. 2.

Gameweekend

13. 2.

Plesová náhražka

Zdeňka Pavlišová - Zipi


Nejen výchovné a vzdělávací programy

Jste-li počítačoví fanatici, je tato akce pro

dají se ve skautu podnikat. To dokazuje

vás. Pokud si někdo myslí, že mu hraní

18. smečka vlčat každý rok na své

opravdu jde, přijďte si to zkusit. My vám

tradiční akci GameWeekend. Z původně

ukážeme, že ještě musíte hodně trénovat.

čistě oddílové záležitosti o pěti stolních

Máte

počítačích

deprimoval

akce

vykrystalizovala

postupem do

času

toho

poslední vás

čas

dny

Vánoc,

hodně, nebo

je

megalomanské

zkouškové období a máte učení až nad

záležitosti o více jak dvaceti počítačích.

hlavu? Přijďte virtuálně postřílet vše, co

Již dávno na akci není jen jeden oddíl, ale

se hýbe, zajisté se vám uleví.

akci vzali za svou zástupci z několika středisek.

5. - 6. února, Sokolovská

A jak taková akce vypadá? Obvykle v pátek se sejdeme a po těžkém boji

Pokud vás tato akce zaujala, máte 5. až

nastavování sítě mezi počítači nastává

6. února 2010 čas a jste schopní se

maratón

dostat s počítačem do klubovny Karla

různých

her.

Povětšinou

se

držíme tradičních a osvědčených. Na

Šimka,

začátku je většina přesvědčená, že spát

Vosečka

přihlaste

se

na

mail

Vítka

nejde a hrát se bude nonstop. Nicméně

Kapacita je omezená a naplní se velmi

nad ránem to zabalí úplně každý. Druhý

rychle. Kdy jindy se vám poštěstí dobývat

den však má opravdu grády. Od rána

pláž Omaha, plížit se bunkrem, když v

dlouho do noci jen sedíte, sledujete

tom najednou jste pod palbou těžkého

obrazovku, klikáte myší, nadáváte, když

kulometu, všude lítají granáty a poslední

se nedaří a radujete se, když se daří. Do

věcí, co vidíte, je oheň z plamenometu.

neděle vydrží málokdo.

Konec. Ale nevadí, vždyť za dvacet vteřin

(vosecekv@windowslive.com).

jim to vrátím. (sve)

Možná jste to už slyšeli. Možná právě na

13. února, Kukleny

tuto informaci napjatě čekáte. Skautský ples se letos neuskuteční. Důvodů je mnoho, doufejme, že se je do příštího

Kdo se však těšil hlavně na setkání s

roku podaří vychytat. Milovníci tance se

ostatními rovery a vedoucími, nemusí

budou muset spokojit s jinými plesy,

věšet hlavu. Roverské společenství pro

které nám naše kulturní město nabízí.

nás

na sobotu 13. února připravuje

pseudoples s podtitulem sójová náhražka. Rozhodně nezůstaneme u povídání. (sk)

3


Poslední nekomerční část Vánoc. I tak by

Vrcholem celého maratonu akcí bylo

se dal souhrnně nazvat letošní, velice

tradiční zpívání pod stromem na Velkém

úspěšný ročník Betlémského světla v

náměstí, kde promluvil biskup Mons.

Hradci Králové. 19. prosince jsem s dětmi

Duka a za skauty také Kobra. Kvalitní

na hlavním nádraží přebral plamínek z

pěvecký

Betléma

množstvím zpěváků z davu, čímž se

od

skautů

cestujících

z

sbor

byl

doplněn

Pardubic. Již na nádraží na nás čekala

vytvořila

smečka novinářů z MF Dnes, Hradeckých

pohody a přátelství. Letos poprvé zahráli

novin a Českého rozhlasu. Přinesli jsme

Standa

světlo na hradecké biskupství, kde ho od

ozvučené kytary, což bylo velice pozitivně

nás převzal mons. Duka. Odtud se pak

hodnoceno. Na závěr pár čísel: zpívání

rozšířilo do všech hradeckých kostelů.

navštívilo asi 281 lidí a celkově se světlo

Dále světýlko hořelo také v Českém

dostalo zhruba ke 4000 lidem z Hradce

rozhlase, muzeu a na magistrátu města,

Králové. Pro mne osobně je Betlémské

kde

světlo ztělesněním Vánoc a proto jsem byl

nechybělo

ani

oficiální

předání

neopakovatelná

velkým

Lang

a

Petr

atmosféra

Náhlovský

na

primátorovi města.

rád, že i letos tyto „Vánoce“ proběhly v

Dnem Betlémského světla však byl 23.

klidu a míru.

prosinec, kdy roverský kmen Hranostaj, doplněn Čepcem a Hafčusem, rozdával v ulicích skleničky se svíčkami, aby si lidé mohli odnést světlo i domů. Reakce nás překvapily. Někteří lidé světlo odmítali, protože se domnívali, že za něj chceme peníze. Jiní ho nadšeně brali a slibovali za něj chlebíčky (a opravdu slib dodrželi). Mnoha

lidem

to

bezpochyby

udělalo

radost. Odpoledne pak vlčata, skauti, světlušky

i

roveři

navštívili

Domov

důchodců na Novém Hradci, kde šířili vánoční poselství mezi důchodce.

4

(Fugas)


Předvánoční

beseda

NaSedáka

se

uskutečnila 18. prosince v již tradičně nevyhřáté

kuklenské

klubovně.

Ústředním tématem, o kterém se vzácný host ThLic. Vojtěch Brož rozpovídal, bylo, jestli mladý člověk potřebuje náboženství. Po úvodu, ve kterém jsme se dozvěděli něco

o

křesťanství

a

víře

v

transcendentno, se rozpoutala celkem příjemná diskuze. S teplým čajem, který nám hostitelka máma Želva uvařila, jsme vydrželi dlouho. Dotazy padaly různorodé. Od hrozby Islámu po propagaci církve

Můžu se zeptat, jak vypadá takový

mezi

intenzivní okamžik?

mladé lidi, z pohledu skautů jistě

zajímavá záležitost. Více nám o svých

Hrála jsem dětskou hru, kdy mají karty

dojmech

ke

odpovídat ano, nebo ne. Mě bez jediného

křesťanské víře řekne Lenka Čermáková

zaváhání karty odpovídaly, že cestou na

– Linda ze střediska Kukleny. Není to ani

hory bude mít náš autobus nehodu a že

rok, co se nechala pokřtít.

tam téměř všichni zemřeme. Ani jednou

z

besedy

a

o

postoji

mi ty karty neodpověděly proti, a to jsem Co

vedlo

k

tak

zásadnímu

rozhodnutí? Odpovím

trochu

si ten balíček prošla víckrát. Tenkrát jsem poprvé

zeširoka.

K

dostala

strach

z

takových

tomu

„věštících“ metod. Večer jsme odjížděli na

rozhodnutí mě vedl celý můj život. Že je

hory a na mostě nad údolím nám praskla

nějaká vyšší moc jsem věděla odmala. O

zadní pneumatika. Byla to díra jako

tom, že je opravdu Bůh, jsem byla

hrom, nikdo neví z čeho se to mohlo stát,

přesvědčena intenzivním zážitkem, který

na dálnici nic nebylo. Naštěstí to bylo na

se mi přihodil. A ke křtu mě pět let od

zadní nápravě, kde jsou na každé straně

toho okamžiku vedl můj kamarád a

dvě kola. Řidič při výměně kola řekl, že

kmotr Matěj. Nebylo to nikterak násilné,

kdyby to bylo přední, převrátili bychom

jen občasné hovory při čaji.

se do toho údolí. Pro někoho to může být hloupost, ale

já tenkrát byla hodně

Díváš se teď na svět jinak?

vyděšená a hodně jsem děkovala za to, že

Od křtu určitě, ale větší rozdíl ve vnímání

se to stalo na zadní nápravě.

světa u mě nastal po onom intenzivním zážitku.

To zní strašidelně. Jak tě vnímají ostatní mladí lidé? Ti, kteří mě opravdu znali, to berou přirozeně, ale široké okolí je občas v šoku, že opravdu chodím do kostela každou neděli a každý svátek.

5


Změnila bys něco zásadního v církvi?

Co sis ty osobně odnesla s diskuze s

Například v jejím postoji k mladým

Vojtou?

lidem?

Přišla jsem později a proto nemůžu

Myslím,

že

církev

je

tak

obrovská

objektivně hodnotit. Spíše řeknu, že jsem

instituce, že se zásadními otázkami v ní

ráda, kolik lidí se tam sešlo a že diskuze

nemůžeme zahýbat za jednu generaci. Ale

na závěr byla opravdu na úrovni. Líbila se

já osobně jsem spokojená, už jen fakt, že

mi tolerance křesťanů a nekřesťanů, kteří

jsem se ke vstupu do tohoto společenství

se tam snažili najít společnou cestu a

rozhodla sama a jako dospělá, svědčí o

myšlenku.

tom, že se mi líbí. Jen bylo těžké najít tu vstupní bránu. Myslím tím, že lidé, kteří

Chtěla

se chtějí nechat pokřtít a nemají čas v

čtenářům do nového roku?

době, kdy jsou schůzky pro zájemce o

Vzhledem k tomuto rozhovoru vám přeji,

křest, jsou trochu mimo hru.

abyste se nikdy nedostali do situace, kdy musíte

bys

jít

něco

proti

popřát

svému

našim

svědomí.

A

Měl rozhovor s knězem význam i pro

samozřejmě aby se vám dařilo ve všem,

nevěřící?

na co sáhnete.

Myslím, že určitě. Myslím, že kněz není

Jestli si můžu dovolit malé moudro na

jen

závěr,

pro

věřící,

krásně

může

svým

jedna

chytrá

paní

(Loukotová)

zasvěceným pohledem na otázku víry

řekla: „Věřit. To je velké slovo. A velký je

vysvětlit obecné omyly a mýty, nebo

také člověk, který je víry schopen.“ Držte

ukázat správnou cestu. A osobu, která

se toho.

trochu v takových tématech tápe, muže trochu pošťouchnout, kam se má vydat. Tím nemyslím křesťanství, ale víru ve vyšší principy.

6

(sk)


Pokud patříte mezi ty, kteří si myslí, že

Důkazem dospělosti komiksu je počet

komiks je pro děti a to nejlepší, co u nás

filmů, které z něj vychází. V posledních

kdy vyšlo, je čtyřlístek, ve čtení raději

deseti letech je jich čím dál víc a jsou

nepokračujte. A nebo ano, ať si rozšíříte

úspěšnější.

Ne

obzory. I u nás už se komiks stal součástí

komiksová

nakladatelství

všeobecného kulturního rozhledu, stejně

vlastní filmové společnosti. V komiksech

jako ve Spojených státech, Anglii nebo

je zkrátka více a více peněz.

Belgii.

Podíl

na

tom

mají

náhodou

si

velká

zakládají

odvážní

nakladatelé (BB Art, Comics Centrum a

A jak je to u nás? Obsahuje naše

další), propagátoři, kteří o komiksu píšou

komiksová tradice, pokud něco takového

články

vůbec

do

neposlední

novin řadě

a i

časopisů

čtenáři,

a

kteří

v za

komiksy utrácejí nemalé peníze.

existuje,

i

něco

jiného,

než

Čtyřlístek a Rychlé šípy? Pravdou je, že není

příliš

bohatá,

ale

komiksy

vycházející v ABC a díla Káji Saudka Ano,

komiks

v

knihkupectvích

snesou srovnání se západní produkcí. Po

nenajdete v oddělení dětské literatury, ale

roce 1989 u nás začalo vycházet to

spíše ve fantastické literatuře, a často i ve

nejlepší ze světové produkce a i čeští

vlastním oddělení. Jak došlo k tomu, že

autoři se začali činit. Vznikl tak Alois

komiks dospěl? V USA a v dalších

Nebel,

zemích, kde má komiks dlouhou tradici,

Monstrkabaret Freda Brunolda a další.

především díky tomu, že dospěli jeho

Stále však máme co dohánět.

Nitro

těžkne

glycerínem,

čtenáři. Příběhy superhrdinů, kde je na první pohled jasné, kdo je hodný a kdo

K jednomu z nejúspěšnějších počinů pak

zlý, je zkrátka přestaly bavit. Vznikla tak

patří české vydání Dobrodružství Luthera

přelomová

Arkwrighta od Bryana Talbota. Comics

komiksová

díla,

například

Návrat Temného rytíře od Franka Millera

centrum

si

na

něm

a Strážci od Alana Moora, ve kterých je

shromáždilo

a

superhrdinství dokonale dekonstruováno

naskenovalo

původní

a patos tu působí spíše jako parodie.

vydalo ve velikosti 23 na 34 centimetrů v

Zkrátka, ukázalo se, že i superhrdinové

luxusní vazbě a s mnoha dodatky. Vydání

mohou mít své temné stránky.

pochválil i sám Talbot a Komiks centrum

ve

dalo

vysokém listy

záležet, rozlišení

a

komiks

tak mohlo vydat jeho nejnovější knihu Dalším

důležitým

prvkem

dospívání

Grandville v exkluzivní světové premiéře.

komiksu byl přerod z krátkých příběhů v

K podobným skvostům patří i české

grafické romány. Krátké obrázkové stripy

vydání Ligy výjimečných od Alana Moora,

se zvětšily na celou stranu, později začaly

se kterou si zase vyhrálo nakladatelství

vycházet celé komiksové časopisy. Éru

BB Art.

grafických románů začal Bryan Talbot, když

vytvořil

Dobrodružství

Luthera

Jak a kam se bude světový a český

Arkwrigta, mnohoúrovňový a místy až

komiks

filozofující

netroufám odhadovat, ale rozhodně bude

příběh.

Díky

tomu

mohla

později vycházet díla jako Liga výjimečných,

vyvíjet

v

příštích

letech,

si

zajímavé tento vývoj sledovat.

Z pekla, Sandman a další velké komiksy. (sw)

7


Narodili jste se v roce '89? Projekt

Výstupem

Generace

'89

propojení

Generace '89 – dokument představující

pohledů

na

minulost,

pohled lidí narozených v roce 1989 na

se

snaží

o

nedávnou

projektu

bude

vzdělávání,

Deklarace

přítomnost i budoucnost mladých lidí z

otázky

celé Evropy. Pokud jste se narodili v roce

kultury, sociálních problémů, migrace,

1989, máte jedinečnou příležitost potkat

rovných příležitostí, životního prostředí,

své vrstevníky z řady evropských zemí a

ekonomiky a postavení Evropy ve světě.

nechat zaznít své názory na celoevropkém

Cílem deklarace je aktivně zapojit mladé

fóru.

lidi do vytváření představ o budoucnosti Evropy

a

zaměstnanosti,

představit

jejich

názory

Projekt Generace '89 propojuje mladé lidi

rozhodujícím politikům na evropské i

z Rakouska, Belgie, Bulharska, České

národní úrovni.

republiky, Německa, Maďarska, Polska,

Záštitu nad celým projektem převzal pan

Rumunska

Pro

Václav Havel. Partnerem projektu v České

připravena

republice je Respekt institut, Ústav pro

simultánní dvoudenní setkání probíhající

soudobé dějiny a Česká asociace orální

v Bukurešti, Bruselu, Praze a Varšavě.

historie.

účastníky

a

Velké

projektu

Británie. jsou

Pro bližší informace navštivte stránky www.generation89.eu. Hledáte-li námět na

roverskou

aktivitu,

můžete

se

účastnit. (sve)

Na www.skaut.cz/akce najdete přehled

Nebo

můžete

přejít

do

podrobného

vzdělávacích akcí Junáka.

vyhledávání, kde máte možnost najít kurz podle názvu, termínu, kraje nebo věkové

V přehledu vzdělávacích akcí najdete

kategorie, na kterou je program akce

informace

zaměřen.

o

pořádaných

kurzech

a

školách. V případě, že máte zájem o účast na Po vstupu na tyto stránky si můžete

jakémkoli kurzu, nechte si poradit od

nechat

svého vůdce nebo známých, kteří mají

zobrazit

akce

stejného

například všechny čekatelské kurzy.

typu,

větší zkušenosti. (sve)

8


Na podzim jsem byla s jedním kurzem v klubovně

skautů

z

Kolína.

Kdybyste

hledali na netu nabídku ubytování v Kolíně, asi byste hledali marně. Zdejší skauti ubytovávají přes známosti. Klubovna se nachází nedaleko vlakového nádraží, kousek od řeky Labe. Je plně vybavena

a

připravena

ubytovat

asi

padesát lidí. V dolním patře, které nám bylo otevřeno, je kuchyňka, wc, tři menší klubovny, z nichž jedna je vybavena fotbálkem a prostorná herní místnost,

Ubytování nám zprostředkoval Michal

která slouží zároveň i pro nocování.

Peroutka -

Kdyby vás bylo opravu hodně, určitě vám

823 757.

Momiray@seznam.cz, 606

skauti poskytnou ještě horní patro, ve kterém jsou dvě prostorné klubovny.

(zp)

Cena za ubytování je dvacet pět korun na osoboden.

Místo: kdekoliv (lepší v čistém prostředí)

Nejprve rozdělíte hráče do dvou družstev,

Počet hráčů: max. 20

stejně početných. Jedna parta budou

Čas: asi 10 minut

demonstranti,

kteří

Příprava: žádná

Temelína

druzí

Pomůcky: žádné

Demonstranti mají za úkol držet co

a

nechtějí jsou

stavbu policisté.

nejdéle pospolu a nenechat se rozehnat policií. Ta má za úkol přesný opak. Rozehnat demonstranty. Před začátkem hry je dobré dát několik jasných pravidel, například

zákaz

kousání

a

podobně.

Určitě si vymezte čas, po který se bude hrát.

Po

uplynutí

se

snadno

rozhodnout, která strana zvítězila. Může se stát, že při ukončení hry budou držet spolu už jen dva demonstranti – i to je úspěch.

Taky

doporučuju

zavázat

pořádně

kalhoty

před a

hrou

zastrkat

Tato hra je u nás v oddíle velmi oblíbená.

podolky, aby se vám nestalo, že bude z

Na poslední výpravě nás děti vyhecovaly

kalhot někdo v zápalu boje stažen.

udělat tým vedoucích a pak nám při hře oplácely všechna příkoří, která jsme jim kdy bezděky způsobili.

9

(zp)


Letos na vánočních trzích mě zaujal netradiční výrobek. V jednom stánku prodávali

malé

vlněné

panáčky

„kofoláčky“. Prý jsou k vidění v reklamě na Kofolu, nevím, televizi nemám. Pojďme si ho vyrobit s dětmi na schůzce. Není to tak těžké, jak by se zdálo. Materiál: noviny silnější provázek různé barvy vlnek a bavlnek dva knoflíky dva drátky na čištění dýmek (seženete v obchodě s kuřáckými potřebami) Drátky ohneme napůl a v přechodu svážeme

provázkem.

neustřihneme!

Asi

půl

Provázek strany

novin

zmačkáme do koule, přiložíme k provázku a začneme obmotávat (viz foto). Během motání utahujeme, aby se nám některé provázky neodchlíply. Představte si, že namotáváte zpět vlnu na klubko. Když noviny

nejsou

vidět,

s

dostatečnou

rezervou.

knoflíky.

Provázek

provázek Navlékneme

odstřihneme

protáhneme dírkami ve vzdálenosti, ve které chceme mít oči (viz foto). Zbylý provázek pak namotáme k hlavičce a konec kolem krčku. Nyní nám z hlavičky vyčuhují

čtyři

konce

drátků,

dva

rozpažíme jako ručičky a dva začneme do půlky obmotávat jako tělíčko. Dole se nám rýsují nožičky. Až bude tělíčko dost tlusté, můžeme navázat další bavlnku (oblečení). Tady už je na dětech, jak pestrého kofoláčka si vyrobí. Obmotáme i nožičky,

ručičky

zastřihneme

na

před

obléknutím

požadovanou

délku.

Konec bavlnky zauzlujeme a kofoláček je hotov! (sk)

10


Po

obrovských

finančních

debaklech

Rozhodla

jsem

se

navštívit

Tadeáše

SKAUTweeks 2 a Skautského bálu 3

Mereltu, vedoucího střediska Kabrňáci

skauti ze Svébohovic u Zábřehu zjistili, že

Svébohovice a hlavního iniciátora akcí,

zcela

které

vyčerpali rozpočet.

Na tom

by

potopily

rozpočet.

vystavěný

výrazná vlastnost většiny skautů. Proč se

daroval středisku a i s ženou Helgou se

ale skauti z tak malého střediska vrhají

nastěhoval do sklepní klubovny. O situaci

do akcí, na které nemají prostředky?

se nechtěl příliš bavit, v hlase mu zněly

Zeptala jsem se hlavní organizátorky bálů

známky únavy a ironie. „V klubovně

Vanesy Zvonečkové - Lastury. „Už první

nejsou

ples se nezdařil podle plánu. Říkali jsme

vychovávat tu tři děti. Ale bývá tu i

si tenkrát, že těch 200 lidí do místního

veselo, když mají světlušky a vlčata

kulturáku určitě dorazí. Až druhý rok

schůzky. Všude je spoustu křiku, děti se

nám došlo, že Svébohovice nemají ani

honí po celé místnosti. Je skvělé, že

tolik obyvatel. Ale pak jsme si hlavně

pracuji doma. Ale už jsem situaci začal

uvědomili, že nás to baví a začali jsme

řešit,“ uvedl Merelta.

další

SKAUTweeks

ročník

bálu.

došly

peníze,“

Jenže

okna.

Je

dům.

nově

nebylo nic zvláštního, megalomanství je

chystat

rodinný

Prodal

to

Peníze

pro

nás

pak

těžké

po

uvedla

Lastura.

A skutečně, řešení dorazilo ještě při mé návštěvě

Svébohovic.

Místní

skauti

povolali zkušenější bratry z velkých měst. Skauti

jsou

smolaři.

Peter Kulát – Fuňas řešil podobnou

malého

muzea

situaci v Hradci Králové a Patrik Marek –

skautských odznáčků a vyznamenání,

Pink zase v sousedních Pardubicích.

které spravují místní oldskauti, zmizela

„Nepovažuji se za odborníka, ale už mám

celá sbírka. „Jako každou noc se střídaly

plán, jak z téhle díry vyprášit spousty

hlídky po dvou hodinách. Nechápu, kde

peněz.

se stala chyba. Možná si někdo zdříml,“

přitahuji.“ svěřil se Kulát. „Já se za

sdělil nám pohoršeně jeden z oldskautů s

odborníka považuji. V každém městě, kde

přezdívkou Korba. „Chtěli jsme je vydražit

jsem působil, po mně něco zůstalo. Řídím

a

se heslem, nestanovit si příliš vysoké

Minulý

z

ze

Svébohovic

týden

výdělku

z

splatit

dluhy

a

zrekonstruovat klubovnu. Ale hlavně, že se

nikomu

nic

nestalo,“

Myslím,

že

peníze

přirozeně

cíle,“ uvedl Marek.

prozradila

vedoucí oddílu Máňa Šindeláková.

Do Svébohovic u Zábřehu se určitě ještě vypravíme.

Zanikne

místní

skautské

středisko nebo splní páni Kulát a Marek své sliby? Čtěte v příštím Despektu! Světlana Slezáková s přispěním Milouše Pisálka

11


Stále nejsi spokojený s dostupností skautFLEXu? Přečti si o třech zaručených způsobech, jak časopis získat. Tentokrát si určitě vybereš.

1

V elektronické podobě ti časopis každý měsíc chodí na mail. Můžeš si ho také stáhnout na www.skaut-hradec.cz . Tento způsob je nejrychlejší, nejlevnější a nejbarevnější.

2

Pokud ti nevadí dostávat černobílou kopii skautFLEXu, navíc s několikadenním zpožděním, vyzkoušej druhý způsob získávání. V každém středisku máme kontaktní osobu, která ti časopis každý měsíc předá do rukou nebo nechá v klubovně. Záleží na dohodě. Nevýhodou je horší kvalita tisku a pozdní dodání.

3

Předplatné skautFLEXu! Pokud ti nevadí za jedno číslo časopisu zaplatit 15 Kč (tj. 165 Kč ročně), bude ti chodit jeho černobílá kopie

domů do schránky. Konečně si skautFLEX

přečteš ve vlaku nebo ve škole pod lavicí. A to vše jen s malým zpožděním, takže ti neunikne žádná akce. Jako předplatitel můžeš očekávat řadu výhod, například přílohy!

Rozhodl ses přeplatit skautFLEX? Nechodí ti na mail? Chybí ti v časopise nějaká rubrika nebo naopak nějakou považuješ za zbytečnou? Uvítáme jakékoliv připomínky, protože chceme být nejlepší! Ozvi se na mail: skippy.radka@seznam.cz nebo na tel.: 775 048 483.

skautFLEX - měsíčník hradeckého skautingu Vydává okresní rada Junáka - Hradec Králové Kontakt na redakci: skippy.radka@seznam.cz Redakce: Radka Fabiánová - Skippy (sk), Zdeňka Pavlišová - Zipi (zp), Jakub Fabián - Swišť (sw), Martin Pavlík - Světluška (sve), Jiří Rind Kajmánek (kj) Jazyková a obsahová korektura: Jakub Fabián - Swišť

12

Grafická podoba a sazba: Ondra Koupil - Okoun

skautflex19  

Rozhovor: Linda Na sedáka s Vojtou Brožem Skautský ples? Despekt: Skauty postihla finanční krize! Skautská křižovatka Výprava: Kolín Betléms...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you