Page 1

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at støtte elevgruppen på Vesterbakkeskolen. Foreningen kan tage initiativ til aktiviteter, udflugter arrangementer m.v. for Vesterbakkeskolens elevgruppe, samt indsamle og søge om økonomiske midler til denne

V ESTE R B A KKE SKOLE NS F ORÆ LDRE F ORENING

Støtte og medlemskab

Foreningens muligheder for at yde økonomisk tilskud afhænger af de midler vi får ind fra:

V ESTE R B A KKE SKOLE NS F ORÆ LDRE F ORENING Blommevej 50, 8930 Randers NØ Telefon : 89154289 Hjemmeside: www.vbsff.dk

Medlemskontingent

Mail: info@vbsff.dk

Frivillige indbetalinger, donationer

Bank: Danske Bank

Midler fra ansøgte legater og fonde

Konto: 3440—XXXXX

Blommevej 50, 8930 RANDERS NØ Tlf.: 89154289 - www.vbsff.dk


O m Ve s t e r b a k ke s ko l e n

M e d l e m s k a b og s t ø t t e

opnås ved indbetaling af kontingent. Brug formularen i

ringsvanskeligheder og varigt nedsat funktionsevne.

kan optages som medlemmer. Gyldigt medlemskab

Randers kommune for elever med generelle indlæ-

Alle der ønsker at støtte forældreforeningens arbejde

Vesterbakkeskolen er en kommunal specialskole i

denne folder til at melde dig selv og din familie ind i vores forening, eller brug den blot til at yde et bidrag. Ønsker Du at yde et bidrag til Foreningen, kan beløbet indbetales på vor bankkonto . Husk at anføre navn og adresse. Anonyme bidrag respekteres naturligvis.

B l i v s p o n s o r og s t ø t o s

Indmeldelsesblanket Sponsorat eller Støttebidrag

Til Vesterbakkeskolens forældreforening

2011 — 2012

Kr. 100,00

Årskontingent / Forældre og Familie til barn

Kr. 100,00

Årskontingent / Bedsteforældre til barn

Støttebidrag /Støtteperson

Sponsorat / Firma / forening/Gruppe m.m.

Skriv beløb:

Skriv beløb:

Kr.

Kr.

Navn / og evt. firma navn ved sponsorat

M e d l e m s fo rd e l e

aktiviteter.

øger vores muligheder for at hjælpe.

delige, meld dig ind i vores forening og tag del i vores

ler. Ingen bidrag er for små, selv mindre beløb for-

gementer, foredragsaftner, m.m. mulighederne er uen-

genter, da Foreningen ikke modtager offentlige mid-

til medlemmerne; sociale aktiviteter, udflugter, arran-

virksomheder, fonde og legater og medlemskontin-

Vi vil i det kommende tid have mange forskellige tilbud

Vores arbejde er helt afhængigt af frivillige bidrag fra

Adresse

Barnets navn og Klasse

Tlf.

Betalingsmåde

Bliv sponsor for forældreforeningen; Check

Hvis du som privatperson eller som firma har lyst til at støtte eller sponsorere vores foreningsarbejde til

Indsættes på foreningens Bank konto

gavn for børnene på Vesterbakkeskolen, kan du ind-

Afregnes /betales kontant

gå en sponsoraftale med os. Udover glæden ved at støtte et godt projekt og en god sag, kan dit eget eller dit firmas navn blive nævnt på en separat sponsorside på vores hjemmeside. Sponsoraftaler er et-

Underskrift

Dato

årige engangsaftaler med mulighed for fornyelse efter et år. Hvis du er interesseret i at blive sponsor, er du velkommen til at sende os en e-mail og giv et

Dato

Kasserers Underskrift og kvittering

bud på dit bidrag og en nærmere aftale om et evt. samarbejde med os og skolen til gavn for børnene.

Folder Vesterbakkeskolens Forældreforening 2011-12  

Folder Vesterbakkeskolens Forældreforening 2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you