Page 1

Sammenslutningen af Kræftafdelinger

Årsrapport 2018

www.skaccd.org


2018: SKA tager hul på et nyt kapitel SKA’s sekretariat flyttede i sommeren 2018 til Region Sjælland, idet Region Hovedstaden har trukket sin økonomiske støtte. SKA er i gang med et mindre hamskifte. Efter 20 år på Rigshospitalet fortsætter SKA i år som Region Sjælland-baseret sekretariat beliggende på Sjællands Universitetshospital i Næstved.

SKA vil fortsat betjene det onkologiske og hæmatologiske personale, men sigtet bliver bredere. I tråd med kræftpakkernes krav om multidisciplinært samarbejde og be-

Ansvarshavende redaktør: Mads N. Svendsen Tekst + redaktion: Henrik R. Simonsen Layout: Maya Ikeda Madsen Forsidefoto: Kaare Smith

Det nye SKA inviterer alle afdelinger med aktie i kræftpatienternes behandling inden for. Mads Nordahl Svendsen præsenterer her tankerne om det nye SKA til årets Post-ASCO. Foto: Kaare Smith

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018

hovet for færre gab mellem sektorerne vil SKA fremover lave kurser rettet mod hele MDT-spektret af klinikker, der direkte eller indirekte møder kræftpatienter i deres kliniske, faglige hverdag. SKA fortsætter også med at udvikle kur-

sustilbud til kommunerne, der i stigende grad skal forholde sig til kræftpatienters mangeartede behov i deres hverdag.

SKA skal ligge i tråd med Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers vejledningsarbejde og i tråd med det konkrete arbejde, som dagligt bliver gjort i MDT’erne. Formålet er at hjælpe sundhedspersonalet med at give patienterne oplevelsen af ét samlet sundhedsvæsnet. Foto: Region Sjælland.

S. 3


SKA I KRONER OG ØRER

SKA’s økonomi: 2017-regnskabet SKA har midler til at finde sig selv i en ny virkelighed. Der er i 2017 realiseret et overskud på 333.070 kr. Det akkumulerede overskud kan herefter opgøres således: Kr. Overført fra tidligere år 4.509.520 Årets resultat 333.070 Overført til næste år 4.842.590 Foreningens aktiviteter vil overgå til Region Sjælland og foreningens værdier vil efter aftale med udgangen af 2018 blive fordelt mellem de hidtidige medlemmer: Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ophørsdatoen forventes at være 31. december 2018, hvor resterende nettoformue deles mellem de to regioner med 2/3 til Region Hovedstaden og 1/3 til Region Sjælland. SKA vil frem til ophørsdatoen have tilstrækkelig likviditet til at afholde nettoudgifterne ved foreningens aktiviteter. Regnskabet er udarbejdet af BDO og er underskrevet af SKA’s tidligere forretningsudvalg bestående af ledende overlæger på de onkologiske afdelinger i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

SKA har en sund økonomi også i sin nye konstellation. Foto: Colourbox.com

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018

Selvom jeg har været mange år i faget, synes jeg, at jeg fik nogle nye redskaber i fht. at gå til borgere med anden etnisk herkomst Godt med patienthistorier undervejs!

Super formidling og vigtig viden Fantastiske rammer

Meget givende med workshops -og at vi kom fra forskellige dele af sundhedsvæsnet

Særdeles relevant og afsindig spændende at dykke helt ned i molekylernes verden En god formidler der samtidig var god til at forholde sig åbent overfor de alternative råd i stedet for at skyde dem ned med det samme

Alle citater er hentet fra modtagne SurveyXact-evalueringer af SKA-kurser S. 5


FORANDRINGER I SKA

Et slankere sekretariat med skærpet fokus på kursusvirksomhed Driften af SKA’s populære hjælpemidler i den kliniske hverdag og i forskningssammenhænge blandt onkologisk og hæmatologisk personale, protokoldatabasen og medicamina-håndbogen, bliver ikke fortsat grundet færre midler og reduceret personale. Reducerede økonomiske rammer og mindre personale betyder, at SKA har måttet sige farvel til flere dele af sin hidtidige tilbud. Protokoldatabasen, hidtil drevet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, bliver videreført af Kræftens Bekæmpelse og på sigt eventuelt i DCCC-regi. Medicamina-håndbogen har SKA skønnet kan undværes grundet pro.medicin.

SKA’s medicaminahåndbog, med en opdateret fortegnelse over kræftmedicin, udgår. SKA har modtaget flere henvendelser fra personale, der savner tilbuddet, men er nødsaget til at henvise til pro. medicin. Foto: Region Sjælland

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018

Farvel til lægelig leder Tidligere ledende overlæge Peter Michael Vestlev forlader SKA. SKA’s lægelige leder har i flere år været brystonkolog, tidligere ledende overlæge Peter Michael Vestlev. SKA’s nuværende konstruktion er uden en fysisk tilstedeværende daglig leder, så sekretariatet skal navigere uden Peter Michael Vestlevs brede og nuancerede viden om både onkologi, medicin, klinik, markedsføring, ledelse, økonomi og adskillige andre emner. Peter Michael Vestlev har også fungeret som SKA’s forretningsudvalgsformand, inden han blev deltidsansat som lægelig leder, ved siden af en lang række andre poster i Lægemiddelstyrelsen, Oncology Venture, Medicinrådet m.m. Peter Michael Vestlev er fortsat tilknyttet Region Sjælland som lægelig konsulent, derudover er den forhenværende klinikchef nyligt tiltrådt som CMO hos Scandion Oncology SKA retter en dybfølt tak til Peter Michael Vestlev for mange års lederskab og inspiration.

Foto: Kaare Smith

S. 7


GLADE KURSISTER

SKA’s kerneprodukt: efteruddannelse af allerhøjeste standard SKA’s kursusårgang 2017 var endnu en tour de force gennem en lang række spændende emner med relation til kræftområdet. Vi giver nogle af kursisterne ordet. Børnepalliation og kommunikation Mandag d.22. maj, 2017, Hotel Kong Arthur, København

Professionelt tilrettelagt og styret

Jeg synes det var en god oplevelse med at have en skuespiller som en del af dagen

Meget virkelighedsnær træning af kommunikation

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018 Bivirkninger til immunterapi Torsdag d. 5. oktober, 2017, Comwell Hotel Aarhus Godt og relevant for min hverdag som sygeplejerske på kræftafdeling Godt med case-baserede fremlæggelser

En masse ny læring, inspirerende foredragsholdere Oplægsholderne var alle meget, meget inspirerende, og de ramte et niveau, så man var holdt helt vågen hele dagen Aktiv sundhed og kræft Torsdag d. 7. december, 2017, Hotel Skt. Petri, Købehavn Jeg synes det var godt at der var så meget forskelligt, lige fra mikrobiologi til psykologi God struktur, gode faciliteter, relevante emner

Rigtig godt tilrettelagt og havde en god rød tråd, men med forskellige oplæg, der ikke mindede om hinanden Interessant at tale mere om hvad der er evidensbaseret

Alle citater er hentet fra modtagne SurveyXact-evalueringer af SKA-kurser S. 9


OVERBLIK

Samlede kurser i 2017 Mænd og kræft Statistik I + II Onkologi for ansatte i medicinalindustrien Bivirkninger til immunterapi Supportive Care Tværfagligt seminar om den døende kræftpatient Ovariecancer - symposium Kræft i et ulighedsperspektiv Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring Børnepalliation og Kommunikation 14. Post-ASCO Symposium Sorg og sørgende - i klinisk arbejde med kræftpatienter Palliation Mødet med kræftpatienten i kommunerne Bivirkninger til immunterapi SOTA: Brystkræft l / Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital SKA’s 21. årsmøde: Skyld, skam, sygdom og sundhed Aktiv sundhed og kræft

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018

Antal kurser i 2017:

20 Antal kursister i 2017:

778 Hvem bruger SKA’s kurser? Sundhedskonsulenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Kostkonsulenter Sygeplejersker Læger Klinisk Diætister Socialrådgivere Forløbskoordinatorer Kræftkoordinatorer Forebyggelseskonsulenter Hospitalspræster Præster Social- og sundhedsassistenter Farmaceuter Produktchef Medical Advisors Medicinstuderende

Post-ASCO, et af SKA’s største kurser med typisk over 100 tilmeldte kursister. De typiske SKA-kurser har 20 til 30 deltagere. Foto: Kaare Smith

S. 11


LEDELSE

SKA har fået ny bestyrelse og repræsentantskab SKA holdt i oktober, 2018 første stiftende møde i sin nye Region Sjælland-baserede, MDT-orienterede konstruktion. Hæmatologer, radiologer, kirurger, gynækologer og medicinere deltog i oktober måned, 2018 for første gang i et SKA-møde. Således er SKA’s nye MDT-orienterede arbejde blevet søsat og sekretariatet samarbejder i skrivende stund både med gynækologi og hæmatologi om nye kurser. Der blev af repræsentantskabet nedsat en daglig bestyrelse, som skal sparre med sekretariatet i hverdagen. Derudover blev der opridset en række mulige fremtidige kurser for SKA, som sekretariatet nu vil arbejde videre med.

SKA’s udvidede repræsentantskab SKA’s repræsentantskab udgøres af ledelsen fra alle afdelinger, hvor der arbejdes med kræftpatienter, på Region Sjællands hospitaler. Indbudt til at deltage i repræsentantskabet er således medlemmer fra · Kirurgisk Afdeling SUH · Kirurgisk Afdeling NSR · Lungemedicinsk afsnit, medicinsk afdeling NSR · Medicinsk afdeling, SUH · Øre-, næse- og halsafdelingen, Køge · Urologisk Afdeling SUH · Plastikkirurgisk Afdeling SUH · Patologiafdelingen · Radiologisk Afdeling SUH · Radiologisk Afdeling NSR · Hæmatologisk Afdeling SUH · Onkologisk Afdeling SUH · Gynækologisk Afdeling SUH · Dermatologisk Afdeling, SUH · Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, SUH · Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH + Holbæk Derudover er en repræsentant fra Patientforum SUH inviteret til at deltage.

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018

SKA’s nye bestyrelse SKA har fået en smidig, mindre bestyrelse, der fremover vil sparre med sekretariatet i her-og-nu spørgsmål og som skal varetage at input og oplæg fra det øvrige repræsentantskab bliver fyldestgørende udmøntet i sekretariatets daglige arbejde. Bestyrelsen tæller: Ledende overlæge Mads N. Svendsen, Onkologisk Afdeling, SUH, Roskilde Ledende overlæge Birgit Meinecke, Patologiafdelingen, Region Sjælland Ledende oversygeplejerske Tina Lanther, Hæmatologisk Afdeling, SUH, Roskilde Ledende overlæge Peder Fabricius, Medicinsk Afdeling, SUH, Roskilde

SKA ønsker at skabe sammenhæng, så patientens rejse gennem et sygdomsforløb ikke bliver labyrintisk. Illustration: Mayapapaya

S. 13


SKA, PUNKT FOR PUNKT

SKA’s nye vedtægter §1 Formål: · varetage afdelingernes fælles udvikling af det multidisciplinære arbejde med kræft, videre – og efteruddannelse samt understøtte fælles videnskabelige protokoller på kræftområdet. · standardisere og kvalitetssikre diagnostik, behandling, behandlingsforløb, pleje og opfølgning af patienter med kræft SKA skal · indsamle, · koordinere · formidle information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Region Sjælland og i sundhedsvæsenet generelt samt til offentligheden, herunder patienter og pårørende. SKA organiserer efteruddannelseskurser inden for specifikke aspekter af diagnostik, behandling, behandlingsforløb, pleje og kontrol af patienter med kræft. Kurserne er målrettet medarbejdere inden for Region Sjælland og tilbydes til det øvrige sundhedsvæsen og andre personer med interesse for specialet. SKA skal understøtte det multidisciplinære samarbejde omkring kræftpatienten. §2 SKA er en non-profit organisation, hvis aktiviteter finansieres af Region Sjælland samt indtægter ved bl.a kursusvirksomhed. Andre sygehusregioner vil kunne optages i SKA efter nærmere aftale. SKA`s hjemsted er på et af Regions Sjællands hospitaler. For sammenslutningens gæld hæfter udelukkende sammenslutningens formue. § 3a Medlemmer af sammenslutningen er hospitalsafdelinger i Region Sjælland, som varetager udredning, diagnostik og behandling af kræftpatienter i Region Sjælland. Optagelse af andre afdelinger kan ske efter enstemmig godkendelse i forretningsudvalget.

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018 § 3b Såfremt en medlemsafdeling som følge af forandringer i organisation eller specialeplan ikke længere har kræftsygdom som et væsentligt funktionsområde kan afdelingens medlemskab afsluttes ved førstkommende repræsentantskabsmøde. § 4a SKA’s øverste besluttende organ er Repræsentantskabet, der består af en repræsentant fra afdelingsledelsen fra hver af de deltagende afdelinger. Repræsentantskabet mødes mindst 2 x årligt med det formål at fastlægge de overordnede linjer i SKA’s aktiviteter. Efter behov kan relevante personer inviteres til at deltage i Repræsentantskabsmøderne. § 4b I Repræsentantskabet deltager en patientrepræsentant. Patientrepræsentanten deltager på linje med øvrige medlemmer af repræsentantskabet. Patientrepræsentanten sidder i perioder på 2 år, de udpeges af formanden for Bestyrelsen og godkendes af Bestyrelsen. § 4c Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer blandt sig til en bestyrelse. Valg til Bestyrelsen sker på Repræsentantskabsmøder. Medlemmer vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand for 2 år ad gangen. Genvalg kan normalt finde sted højst 2 gange. §5 Bestyrelsen har ansvar for sammenslutningens administrative og økonomiske såvel som planlægningsmæssige opgaver. Bestyrelsen mødes kvartalsvis, møder kan afholdes som telefon- eller videokonferencer. Bestyrelsen skal sikre koordination imellem de medvirkende afdelinger, de etablerede projektgrupper samt kontakt til andre kræftrelaterede organisationer. Bestyrelsen kan ansætte en lægelig chef til Sekretariatet. I så fald ansættes den lægelig chef for 5 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Bestyrelsen indstiller til afdelingsledelsen Klinisk Onkologisk Afdeling SUH, at varetage ansættelse og ledelse af medarbejdere. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet godkendes på repræsentantskabets første møde i året efter regnskabsårets udløb. Regnskabsmæssigt overskud/underskud kan overføres til næste regnskabsår. Årsregnskabet revideres af den revision, der reviderer Region Sjællands regnskaber. I tilslutning til revisionen af sammenslutningens årsregnskab udarbejder revisor revisionsprotokollat, der behandles og underskrives af Bestyrelsen.

S. 15


SKA BLIVER MERE SYNLIG 1/3

§6 Bestyrelsen kan nedsætte projektgrupper til at forestå nærmere definerede opgaver. Projektgrupperne refererer til Bestyrelsen, som udarbejder kommissorium for de enkelte projektgrupper. §7 Bestyrelsen indkalder én gang årligt til et årsmøde, hvortil alle medlemsafdelingernes personalegrupper samt andre interesserede indkaldes. På årsmødet skal præsenteres SKA’s aktiviteter i det forløbne år. Årsmødet vil desuden fokusere på et eller flere aktuelle/relevante emner inden for kræftområdet. §8 Vedtægtsændringer kan ske ved indkaldelse af Repræsentantskabet med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan vedtages såfremt 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. Opnås ved afstemningen flertal, men ikke den nødvendige majoritet, kan repræsentantskabet indkaldes til fornyet møde med samme varsel, og vedtægtsændringer kan da ske med et flertal af de fremmødte repræsentantskabs medlemmer. Eksklusion af en afdeling kan ske med en vedtagelse efter samme retningslinjer som vedtægtsændringer. §9 Ved repræsentantskabets eventuelle beslutning om nedlæggelse af SKA tilbageføres sammenslutningens midler til Region Sjælland. Godkendt på repræsentantskabsmøde den 4. oktober 2018

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018

SKA NYT leverer debat, faglig opdatering og nyt om kurser SKA NYT er fortsat et populære og efterspurgt magasin, der både indeholder nyt om medicin, forskning, sygepleje, sundhedspolitik, personaleforhold og SKA’s nyeste kurser og øvrige tilbud. SKA NYT bliver fortsat læst af en bred læserskare, der inkluderer både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, forskere, psykologer og mange andre typer sundhedspersonale. Oplaget er 600 fysiske eksemplarer, mens 900 modtagere får magasinet i elektronisk form. SKA’s nuværende leder Mads Nordahl Svendsen er fremover ansvarshavende redaktør, mens kommunikationsmedarbejder Henrik Reinberg Simonsen fortsætter som redigerende redaktør.

S. 17


Kontakt SKA er Region Sjællands nye sekretariat, der skal sikre transparens og sammenhæng i kræftforløbene. Det sker via uddannelser, kurser og vidensdeling til alle slags sundhedspersonale, der møder kræftpatienter. Lægelig leder Mads N. Svendsen mnsv@regionsjaelland.dk Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged hahanse@regionsjaelland.dk Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen hadj@regionsjaelland.dk Kursussekretær Susanne Justesen sjust@regionsjaelland.dk Kommunikationsmedarbejder Henrik Reinberg Simonsen hensi@regionsjaelland.dk Sjællands Universitetshospital Næstved Sygehus Onkologisk Afdeling Ringstedgade 61 4700 Næstved Tlf. 56513111 Find kurser, nyheder og viden om kræft på www.skaccd.org

SKA ÅRSRAPPORT 2018


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.