Page 1

Sammenslutningen af Kræftafdelinger

Årsrapport 2016

SKA 20 å r! www.skaccd.org


SKA fylder rundt for anden gang:

20 år med kursusvirksomhed, samarbejde og netværk 2016 er SKA´s store jubilæumsår. Der er gået tyve år, siden Heine Høi Hansen grundlagde SKA i 1996 med ambitionerne om at bringe det faglige niveau på de onkologiske afdelinger på samme niveau samt udbygge samarbejdet mellem de onkologiske centre og de perifere afdelinger. På den baggrund har SKA lang erfaring med kursusvirksomhed og SKA´s kurser er fortsat meget populære blandt det sundhedsfaglige personale i Region Hovedstaden og Region Sjælland – regioner, der ikke eksisterede, da SKA blev grundlagt. Ansvarshavende redaktør: Peter Michael Vestlev Redaktion: Henrik Reinberg Simonsen Design & grafisk tilrettelæggelse: Mayapapaya ved Maya Ikeda Madsen Forsidefotos: Kaare Smith + Colourbox.com Tryk: Hertz Bogtrykkergården a/s

SKA ÅRSRAPPORT 2016

SKA’s velbesøgte kurser nyder stor interesse – i hele landet Der har i 2016 været afholdt 15 kurser, et Post-ASCO og dette årsmøde. 10 af kurserne har været fuldt besat og har genereret ventelister, og årets Post-ASCO var det største i SKA´s historie. Det viser behovet for en centraliseret uddannelsesfunktion, hvor både det faglige input og muligheden for at netværke står stærkt. Der har således været mange kursister fra Fyn og Jylland og dette har styrket samarbejdet blandt andet i de kliniske forskningsenheder. Hurtigere flow i protokoldatabasen Det andet ben, som SKA har stået på, er forskningsdatabasen. Der har været en fast søgning på denne og det er lykkedes at inddrage forskningsprojekter fra kirurgiske og pædiatriske afdelinger i højere grad, og der er kommet et hurtigere flow fra afdelingerne til SKA med medfølgende hurtigere opdatering af databasen. Databasen har været gennemført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og den nuværende struktur er under omarbejdning – men databasen vil bestå og er blevet udvidet med protokoller sponsoreret af KB, også udenfor kræftafdelingernes kliniske forskningsenheder. Databasen er et nyttigt redskab for læge og sygeplejerske i informationen til


Årsrapport 2016

Ny koordinerende aktør melder sig på banen I det strategiske landskab har kræftplan I-IV i stigende grad lagt fokus på patientdeltagelse og fokus er i højere grad kommet på patientoplevet forløb. Dette 20. årsmødes foredrag berører denne udvikling. Det nye Danish Comprehensive Cancer Center – der involverer Danske Regioner samt patientorganisationer og forskningsinstitutioner – vil være en vigtig ny koordinerende aktør på den danske kræftscene. Spirerne til dette så vi for cirka 10 år siden i forbindelse med den task-force, der blev nedsat i Sundhedsstyrelsen-regi i forbindelse med kræftplan I. Heine Høi Hansen så tidligt de muligheder, som nu realiseres i DCCC: SKA har kompetencerne til at løfte nogle af de opgaver, der er indlejret i DCCC.

i København. Det er væsentligt, at vi i Danmark fortsat kan fastholde rekrutteringen til international forskning og at Danmark kan være med til at generere international kræftforskning. Danmark er allerede spydspids i immunterapien, en behandlingsmodalitet der er ved at finde sine rammer efter de første store gennembrud. Der er fortsat meget ny teknologi på vej indenfor immunterapi. Vores tiltagende dybe indblik i normalbiologien og kræftens biologi og vores evner til at opsamle biologiske og kliniske data vil kunne give os nye gennembrud de næste ti år, når vi bringer dem i spil i forskningen. Og det store gennembrud for niraparib inden for ovariecancer viser, at der også i kendt farvand findes spændende fisk. Joe Bidens Moonshot-projekt kan forhåbentlig være med til at øge samarbejdet lokalt, nationalt og internationalt – husk, at det tog godt 10 år fra idélancering til den første månelanding faktisk fandt sted i 1969.

Internationalt samspil Fagligt har Danmark manifesteret sig tydeligt i forbindelse med ESMO 2016, der på vellykket vis blev afviklet

Må årsmødet give inspiration til de næste 20 år i SKA´s udvikling som samarbejdspartner for kræftafdelingerne i Danmark.

Peter Michael Vestlev lægelig leder af SKA

Niels Henrik Holländer formand for forretningsudvalget i SKA

patienterne om patientdeltagelse i forskning – også udenfor hospitalet.

S. 3


Fra KFE til hjemmepleje:

Fuldt bookede kurser inden for alle aspekter af moderne kræftbehandling

Næ kurs sten 40 iste 0 i et S r deltag er KA-k i 201 ursus 6

Supportive care 10 u d i 201 af 15 ku 6 en rse ledig dte ud r en e pla over d hove ser det!

Immunterapi og Lungekræft Smertebehandling af kræftpatienter Modulkursus for projektsygeplejersker Mænd og kræft Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien

Klinisk onkologi for sundhedsprofessionelle i hjemmesygeplejen Sundhedsprofessionel kommunikation – en udfordring! Øvre gastrointestitenale kræftsygdomme Immnunologi og behandlingsvisioner i klinisk onkologi

SKA’s målgrupper er blandt andet: Læger Forskere Sygeplejersker Diætister Fysioterapeuter Portører Psykologer

SKA ÅRSRAPPORT 2016

Lægesekretærer Ergoterapeuter Social- og sundhedsassistenter Bioanalytikere Socialrådgivere Farmaceuter Præster


Årsrapport 2016

”de interaktive indslag fik et ekstra niveau, da en professionel skuespiller bidrog med roller som blandt andet frustreret pårørende og kriseramt patient. Det var både udfordrende og lærerigt og gjorde det muligt at nærme sig situationer fra den virkelige verden.” Maja Rostgaard Sonne, sygeplejerske, om kurset Sundhedsprofessionel kommunikation – en udfordring

“Når jeg er ude og kommunikere med [patienter og læger] omkring en lille del af deres hverdag, har jeg nu en større forståelse, både for patienternes behov, og for behandlernes behov” Jannie Nørreskov, Field Product Manager, Norpharma, om Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien

”et utroligt spændende, inspirerende og provokerende kursus” Ole Raakjær, hospicepræst og ph.d.-studerende, om kurset Eksistensens Assistenter

S. 5


Landsdækkende database

Vidensdeling Protokoldatabasen bygger bro mellem klinikkerne – og interessen er igen for opadgående blandt sundhedspersonale, patienter og pårørende

Besøgstal 4500

SKA og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om en database, der giver oversigt over alle igangværende protokoller inden for onkologi, hæmatologi, børnekræft og kræftkirurgi.

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011

2012

2013

2014

2015

Graf leveret af Comvis.com

”Det har været en rigtig god kombination af teori og praksis. De to klinikdage var simpelthen guld værd. Jeg havde på forhånd et indtryk af bredden og dybden i onkologien, det er absolut blevet bekræftet her” Ole Bruun-Andersen, Country Medical Manager, Roche, om Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien

SKA ÅRSRAPPORT 2016


Årsrapport 2016

Samarbejdet omkring protokoloversigten bliver til i et tæt samarbejde mellem SKA og de kliniske forskningsenheder på de onkologiske og hæmatologiske afdelinger. Foto: Colourbox.com

Foto: Kræftens Bekæmpelse

Omlægning af protokolarbejdet på vej i 2017 SKA og Kræftens Bekæmpelse omlægger arbejdet med protokollerne i 2017. Flere af detaljerne er stadig under udarbejdelse, men medicinstuderende Iben Østergaard Fog er allerede ansat til at vedligeholde databasen; flere nyansættelser følger. Projektsygeplejerskerne Louise Rolin og Lene Bie er fratrådt deres stillinger i 2016, og det har gjort, at både KB og SKA har ønsket at tage protokolarbejdet til fornyet overvejelse.

Medicinstuderende Iben Østergaard Fog er ansat til at tage hånd om databasen. Foto: Kaare Smith

Screenshot fra skaccd.org

S. 7


Fra Chicago til Kalvebod Brygge

Mest velbesøgte Post-ASCO nogensinde Over 150 tilhørere oplevede ni flotte indlæg fra yngre læger, med dertilhørende supplement fra rutinerede onkologer. Årets ASCO i Chicago var ifølge de fleste en årgang på det jævne, men SKA’s Post-ASCO i København var en stor succes med gode, faglige diskussioner og professionelle oplæg fra de unge læger.

”Jeg synes, muligheden er fantastisk. Jeg stifter bekendtskab med en sygdomsgruppe, som jeg endnu ikke kender så meget til. Jeg får også fornemmelsen af, hvad det vil sige at være til en stor kongres og få inspiration omkring, hvor videnskaben bevæger sig hen.” Niels Fristrup, sendt til ASCO for at berette om forskning inden for hoved/hals-kræft, reservelæge, Onkologisk Afdeling, AUH

SKA ÅRSRAPPORT 2016


Årsrapport 2016

Hvad er Post-ASCO? SKA sender hvert år en gruppe yngre læger til den onkologiske verdenskongres ASCO i Chicago. Opgaven: at indsamle den vigtigste nye viden inden for hvert deres diagnosområde. Resultatet bliver derefter præsenteret til et SKA-arrangeret symposium i København, Post-ASCO.

S. 9


SKA bliver mere synlig 1/3

SKA på pletten til ESMO ESMO blev i år afholdt i København. ESMO Congress 2016 var den største af sin slags nogensinde og også på det faglige plan fyldt med milepæle. SKA havde en stand i det såkaldte Society Village, hvor også DSKO, AACR, ASCO, ECCO og mange flere holdt til.

”vi kunne lufte vores frustrationer over de udfordringer, som lovgivningsmæssige spørgsmål kan give i en dagligdag, hvor patienternes sikkerhed og behandling er det vigtigste” Margit Søgaard, forskningssygeplejerske, om Modulkursus for projektsygeplejersker

SKA ÅRSRAPPORT 2016


Årsrapport 2016

Over 20.000 deltog i ESMO 2016 i Bella Center, København.

Snak og udveksling ved SKA’s stand i det såkaldte Society Village.

Medarbejdere hos SKA, fra venstre mod højre: Peter Michael Vestlev, Hanne Skovfoged, Henrik R. Simonsen, Lene Bie.

Rigshospitalets Ulrik Lassen er en af ESMO’s danske ambassadører.

Posters, også i elektronisk form.

Deltagere fra over 100 lande var forbi SKA’s stand.

Fotos: Kaare Smith S. 11


SKA bliver mere synlig 2/3

SKA NYT bliver læst SKA NYT har fået en overhaling og er blevet et populært blad blandt danske onkologer, lyder det ifølge mange tilbagemeldinger til den lille redaktion, bestående af lægelig leder Peter Michael Vestlev og informationsmedarbejder Henrik Reinberg Simonsen. I årets løb har SKA NYT interviewet bl.a. Ulrik Lassen, Svend Aage Madsen, Inge Marie Svane, Ditte Naundrup Therkildsen, Nanette Quistorff, Jens Ersbøll og Peter Buhl Jensen. Oplaget på det fysiske blad er steget til 450; derudover udsendes SKA NYT elektronisk. SKA NYT udkommer fremover 5 gange om året i stedet for 4.

3/2016

juli

ANG 13. ÅRG-5682 ISSN 1901

der

INGER

til dig,

ft KRÆFT AFDEL

viden

med kræ

SAMM

ENSLU

SAMM

TNING

ENSLU

EN AF

TNING

EN AF

AFDEL KRÆFT

INGER

faglig

r arbejde

faglig

viden

til dig,

der arb

ejder

med kræ

4/2

016 august

ft

13. ÅRG ISSN 1901 ANG -5682

ER: UM M SÆ RN SC O -A PO ST

faglig

viden

til dig

, de

ejder

med

kræ

ft

OM

IS K

ANA

R NGE DELI FTAF KRÆ

faglig

INGER

EN AF

AFDEL KRÆFT

NING SLUT

viden

til dig,

der arb

ejder

R

NGE

DELI

FTAF

ft med kræ

LIQ

EN AF

MEN

KRÆ

ANG 13. ÅRG-5682 ISSN 1901

LYSE

er rbejd n an a ede Såd e 1 Enh Fas aksis r ip ENSLU

TNING

SAM

EN AF

5/2016

G EN

SAM

r arb

PERSIM øget vi UNE giver os de immun n om forsva ret

er re læg 9 yng r om e berett ning k ny fors Annual O r for fra AnoSC vembeinden ng Meeti t si hvert iske g onkolo . de S OP SIE områ UI D BI

NING

13. 1-5682 190 ISS N

SLUT

16

ar februÅRGANG

MEN

1/20

BI G DA TA

SAMM

Nye

ED FF, R WM SK E RV IE U IS TO JE R IN TE ET TE Q YG EPLER ST E N A N EL IN G SSR K S FØ A FD A N M A IC E D SP O PÅ N EH BØR

faglig

, de

r arb

ejder

med

Progn

kræ

ose

ft

SK A FY

LD ER

SN AR

T 20 ÅR

SO R, OFES H ED PR IEW M L RØ RT IN TE RV GE M IK AE LÆ OV ER

IN TE RV DI TT E IEW M ED FO RM NAUN DR UP AN D FO R FS TH ER KI LD K SE

”Vi ka n af hina lære meget nden.”

N,

A! SK

A FY LD

ER 20

LO G

16

Præ

13. ISS N ÅRG AN 190 1-5682G

IS K

IN N

OVA

TI O Hos N In Pro noCan g spille nosis In og Med ical s offe r det p titute ri ntlig e sa vate og mm en

Behan

dling

IN TE SV EN RV IE W M DA AG E ED C H EF M

A D SE P SY KO Hv a N LO G d ved vil ma n d ove en ma gøre rdød ndli g elig hed e ?

havde ”Heine altid ret” næsten HU RR

2/20

maj

KO NF ER I EF TE EN CE R OG RÅ RE KU RS T ER

SKA ÅRSRAPPORT 2016

til dig

O N KO

r t de r” ist, a det he ar v r ”Vi h ehov fo er b

GE ØDE O R TA Å R SM D R EP K ET B IL LE V EL LY K FR A

viden

j

på ve ktiver perspe

ÅR

B ER O G ET N IN G D SK O’S ER FR A LA N SK D SM A-KU Ø D E R SE R

Behan

dling

B

A


Årsrapport 2016 SKA bliver mere synlig 3/3

SKA er på Facebook og hverver konstant nye følgere Følg SKA på Facebook og bliv orienteret, når SKA slår nye spændende kurser op m.m. Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

SKA e på L r også inke din

Posters SKA har arbejdet ihærdigt på at få en poster med på både ASCO og ESMO; hidtil uden held, men vi vil arbejde videre på at fortælle historien om SKA, om 20 års samarbejde og kursusvirksomhed – også til det helt store, internationale publikum.

Foto: ASCO

S. 13


Et kig i Kurser om ulighed, supportive care, den døende kræftpatient, længere ude i horisonten er der intention om at arrangere kurser om gynækologisk kræft og hæmatologi. SKA arbejder på at udvikle et rejsehold, der kan tage rundt på afdelingerne og holde personalet opdateret på den seneste forskning inden for større sygdomsområder, første felt er brystkræft; SKA har allerede dialog i gang med centrale brystonkologer på Rigshospitalet.

Et spændende år følger; hold dig orienteret på www.skaccd.org

SKA ÅRSRAPPORT 2016


Årsrapport 2016 Nye kurser:

Kræft i et ulighedsperspektiv SKA sætter fokus på ulighed i nyt endagskursus. Undersøger de sociale, kulturelle, religiøse, geografiske og økonomiske forhold, der kan ligge til grund. Uligheden vokser i samfundet, hører man ofte. Har den stigende ulighed også konsekvenser for kræftbehandlingen og den kliniske hverdag? Oplæg om interkulturel kommunikation og troens rolle inden for kræftområdet bliver efterfulgt af workshops. Her kan kursisterne sammen drøfte praksis, problemer og potentialer i forhold til de stadig mere forskelligartede patienter, der strømmer gennem klinikkerne.

Kurs et på H finder s otel t Adm ed d. Tilm 4. maj, 2 iral el 0 på w dingen e 17. ww. r skac åben cd.o rg Oplæg om interkulturel kommunikation og troens rolle inden for kræftområdet bliver efterfulgt af workshops. Fotos: Colourbox.com

Statistik for onkologer SKA kan gøre dig mere komfortabel med de mange statistikker, der præger specialet. For mange kliniske onkologer er statistik et område, der føles svært. Dette kursus vil få kursisterne til at trække vejret roligere, og hjælpe med at gennemskue de mest anvendte statistiske analyser i onkologisk litteratur. Kurset vil fokusere på den kliniske tolkning af data og design og i mindre grad matematikken. Kurset vil til en vis grad blive tilpasset kursisterne via spørgeskemaer og feedback på kursusdagene. Kurset er målrettet læger med klinisk onkologisk erfaring. /SKA

Kurs på ID et finder AM ste d. 28 ødecen d ter . fe + 14 . ma bruar rts, 2 017

Klinisk tolkning af data og design. Ill: Colourbox.com

S. 15


Formålsparagraf Sammenslutningens formål er at varetage afdelingernes fælles klinisk onkologiske, videnskabelige samt uddannelsesmæssige interesser såvel nationalt som internationalt. SKA skal indsamle, koordinere og formidle information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende. Desuden har SKA til formål at fremme samarbejdet imellem de deltagende afdelinger inden for videnskabelige og uddannelsesmæssige aktiviteter; og endvidere at standardisere og kvalitetssikre diagnostik, behandling, pleje og kontrol af onkologiske patienter. SKA organiserer efteruddannelseskurser inden for specifikke aspekter af klinisk onkologi for medarbejdere inden for sundhedsvæsenet og andre personer med interesse for specialet. Professor Michael Borre og ledende overlæge Mads N. Svendsen til SKA’s 19. årsmøde. Foto: Kaare Smith

SKA ÅRSRAPPORT 2016


Årsrapport 2016

Samlet kursusvirksomhed i 2016 Immunologi og behandlingsvisioner i klinisk onkologi Praktisk statistik i klinisk onkologi Øvre gastrointestinale kræftsygdomme Sundhedsprofessionel kommunikation - en udfordring! Klinisk onkologi for sundhedsprofesionelle i hjemmesygeplejen, modul ll Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien Kritisk litteraturlæsning Mænd og kræft Modulkursus for projektsygeplejersker Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring ‘Supportive Care’ Modulkursus for projektsygeplejersker ll Menneskesyn til debat - for præster og psykologer Immunterapi og Lungekræft

FANTASTISK kursus, lærerigt, men meget komprimeret. Kommer gerne igen. Kursusdeltager evaluerer kurset om Supportive care

Overlæge og SKA-formand Niels Henrik Holländer har for første gang i 2016 været kursusleder på SKA’s onkologiske kursus for medicinalindustrien. Her holdt han også oplæg om fusionen mellem Roskilde og Næstveds onkologiske afdelinger.Foto: SKA S. 17


FORRETNINGSUDVALG Overlæge Niels Henrik Holländer (formand) Lægelig leder Peter Michael Vestlev Afdelingssygeplejerske Charlotte Belli Afdelingssygeplejerske Camilla Kjærulf Klinikchef Professor Hans von der Maase Overlæge Ditte Nielsen Ledende overlæge Lisa Sengeløv Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen

REPRÆSENTANTSKABET INKLUDERER DERUDOVER: Afdelingssygeplejerske Ulla Rasmussen Overlæge Ole Larsen Overlæge Jim Stenfatt Larsen Overlæge Morten Mau-Sørensen Ledende projektsygeplejerske Lone Jensen Overlæge + uddannelsesansvarlig Fahimeh Z. Andersen Ledende oversygeplejerske Charlotte Larsen

Ledende overlæge Thomas Broe Christensen

”Det har været en rigtig god kombination af teori og praksis. De to klinikdage var simpelthen guld værd. Jeg havde på forhånd et indtryk af bredden og dybden i onkologien, det er absolut blevet bekræftet her” Ole Bruun-Andersen, Country Medical Manager, Roche, om Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien

SKA ÅRSRAPPORT 2016


Årsrapport 2016

Årsmødet 2015 SKA’s 19. årsmøde, afholdt på IDA Mødecenter i København, blev et dynamisk af slagsen, hvor opfølgningsprogrammer blev belyst og diskuteret fra forskellige vinkler, med relevante indspark fra både PLO, Sundhedsstyrelsen, DMCG og mange flere. Fotos: Kaare Smith

S. 19


SKA’s Sekretariat Lægelig leder Peter Michael Vestlev peter.michael.vestlev@regionh.dk

Informationsmedarbejder Henrik Reinberg Simonsen henrik.reinberg.simonsen@regionh.dk

Kursusleder Fahimeh Z. Andersen fahimeh.andersen@regionh.dk

Studentermedhjælper Iben Søndergaard Fog iben.søndergaard.fog.02@regionh.dk

Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged hanne.skovfoged.hansen@regionh.dk Projektsygeplejerske Marianne Cumberland marianne.cumberland.hansen@regionh.dk Kursussekretær Susanne Justesen susanne.justesen@regionh.dk

SKA Sekretariat Rigshospitalet, afsnit 9601 Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf: 35454090 info@skaccd.org www.skaccd.org

Hjælp os med at hjælpe dig: Kontakt SKA, hvis du eller din afdeling ønsker understøttelse til uddannelse, vidensdeling eller andet

SKA ÅRSRAPPORT 2016

SKA Årsrapport 2016  

Årsrapport med orientering om årets vigtigste begivenheder og arbejdsområder hos Sammenslutningen af Kræftafdelinger.

SKA Årsrapport 2016  

Årsrapport med orientering om årets vigtigste begivenheder og arbejdsområder hos Sammenslutningen af Kræftafdelinger.