Skanfils Heureka-auksjon 26

Page 1

26HEUREKA Digital katalog 11.-12. februar 2023

Vi er kommet godt i gang med det nye året 2023. Et nytt år med mange muligheter og utfordringer for folk flest. Da er det ekstra godt å kunne sette seg ned, og nyte et avbrekk fra hverdagen med den nye Heureka-katalogen. For Heureka er endelig årets første auksjon klar for budgivning. Auksjonen er stappfull med mange godbiter innen de fleste kategorier. Mer enn 2100 objekter skal gå under den digitale «hammeren» 11. og 12. februar.

Fortsatt starter de aller fleste objektene med et utrop på kun 1 krone! Vi kan blant annet friste med kunst av flere anerkjente og populære kunstnere som Håkon Bleken, Kjell Pahr-Iversen, Håkon Gullvåg, Reidar Fritzvold og Salvador Dali . Mange flotte smykker, sølvbestikk, gamle leker, reklame og landhandel, møbler, glass og porselen, snurrepiperier, antikviteter og generelle samlerobjekter.

Ønsker du flere opplysninger eller ekstra bilder om våre objekter, eller har du ting du vil selge på en av våre kommende auksjoner? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig auksjonsprat.

Med dette vil vi ønske alle våre kunder et riktig godt auksjonsår!

Med vennlig hilsen Heureka-gjengen

Magnar Tove Eli Christina Izabela Paul Inge

Starttidspunkt:

Lørdag 11. februar: kl. 10.00 (objektnr. 1-866) Søndag 12. februar: kl. 10.00 (objektnr. 867-2115)

Forhåndsbud bør være oss i hende innen: Skriftlig/telefonisk: Fredag 10. februar kl. 15.30 for at vi skal garantere at de blir tatt med.

Visningstidspunkter:

Begrenset visning. Deler av auksjonen er utstilt i vår foajé i Stølsmyr 24. Det er mulig å komme og se på objektene i våre åpningtider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER!
2
2023

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Auksjonen foregår på «europeisk» vis, der vi går gjennom ett og ett objekt.

2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.

3. Bud mottas pr. brev, telefon, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl. 09.30 auksjonsdagen lørdag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør derfor være oss i hende innen kl. 10.00 lørdagen. Ønsker noen å by via telefon under selve auksjonen, må dette avtales i god tid på forhånd.

4. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: 1 - 300 høynes med 10 kr. 301 - 500 høynes med 25 kr.

501 - 1.000 høynes med 50 kr.

1.001 - 5.000 høynes med 100 kr.

5.001 - 10.000 høynes med 200 kr.

10.001 - 20.000 høynes med 500 kr.

20.001 - 50.000 høynes med 1.000 kr.

50.001 - 100.000 høynes med 2.000 kr

Over - 100.000 høynes med 5.000 kr

5. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne.

6. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen.

7. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.

8. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

9. Auksjonshuset kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. Auksjonslovens paragraf 11).

10. Kjøpte objekter utleveres mot kontant betaling i auksjonslokalet. Kunder som ønsker objektene tilsendt, vil motta forhåndsfaktura tillagt porto/frakt, med 14 dagers betalingsfrist. Dersom kjøpte objekter ikke er hentet/betalt innen 1 måned etter auksjonsdato, vil disse bli solgt på neste auksjon for kjøpers regning. Kjøper- og selgersalær, renter, samt evt. redusert salgspris vil bli avkrevd opprinnelig kjøper. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd.

11. Forsendelse av objekter: Vi kan besørge innenlands forsendelse av objekter fra Heureka-auksjonene. Objektene sendes primært som service-pakke med Posten. Store objekter (over 35 kg eller som er volumiøse), sendes som gods (Bring). Vi belaster porto/frakt ihht Posten/Brings satser + et tillegg på 100-500 kr for pakking og emballasje, samt forsikring. Mindre objekter kan avhentes på våre lokalkontorer. Vi sampakker, og fordeler frakt slik at kostnaden på hver enkelt kjøper skal bli minst mulig. Ta kontakt med skanfil@skanfil.no hvis du ønsker estimert fraktkostnad før evt. budgivning. Oppgi i så fall objektnr. og postnummer til mottakersted. Det er ikke mulig å avhente store objekter fra Heureka-auksjonene på våre avdelingskontorer. Uavhentede varer kan pålegges gebyr for ekstern oppbevaring og håndtering på kr. 200 inkl. moms per påbegynte uke.

12. Alle objekter selges «as is». Reklamasjoner kan kun gjøres gjeldende hvis det er store avvik mellom beskrivelse og reell tilstand.

13. Et salær på 23 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges ytterligere 5,75 % bruktmoms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 2000,inkl. salær tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Ved forsendelse tilkommer porto/eksp./forsikring.

14. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

15. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet.

16. Haugesund er verneting i tilfelle juridiske konflikter.

INNLEVERINGSBETINGELSER

INNLEVERING AV OBJEKTER skjer både på vårt kontor på Raglamyr og ved hjemmebesøk.

INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre Heureka-auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. Tidligst mulig innlevering øker muligheten for å evt. å korrigere vurderinger og beskrivelser før objektene legges ut. Vi forbeholder oss retten til å forskyve sene innleveringer til neste auksjon. Samlet vurderingspris pr. innlevering må være minst 2000,- kroner.

FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes normalt innleverer etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse. Vi holder innlevert materiale forsikret fra mottakelsen. Foreløpig kvittering gjelder som forsikringsbevis.

ENDELIG KVITTERING med objektnumre sendes ut etter at objektene legges ut på internett.

SALÆR: Normalt salgssalær vil være 20-30 %, avhengig av mengde/volum, prispotensiale og håndteringskostnader. I tillegg kommer lovbestemt bruktmoms av salæret. Innbakt i salæret er hele arbeidet med henting, beskrivelse, fotografering, katalog- og nettpresentasjon, salg og økonomisk oppgjør. Ved tilslag under kr. 100,beregnes ikke selgersalær.

UTROPSPRISENE: Alle objektene på Skanfils Heurekaauksjon har utropspris 1 krone, foruten avdelingen med Heureka+ objekter, der minste utropspris er 5000 kroner.

TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Siste måned før auksjonsdato er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen.

OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker.

AUKSJONSREGLEMENT
3 Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

Telefon Hgsd: +47 52 70 39 40

E-post: skanfil@skanfil.no

Budseddel

DnB Bank, Haugesund: 5337 06 24565

Danmark (DnB Bank): 5290 9010315007

Sverige (DnB Bank): 5704-2319 Tyskland (DnB Bank): IBAN: DE 34202201000070380004

BIC: DNBADEHX

Telefon Oslo: +47 922 03 173

Internett: www.skanfil.no

We accept: Visa Eurocard Mastercard

Telefon Sarpsborg: +47 922 01 427

Internett: www.skanfil.no

Heureka-auksjon 26 Lørdag 11. og søndag 12. februar 2023

Skanfils

Sendes: SKANFIL AUKSJONER AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på 52 70 39 40 (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to +47 52 70 39 40 (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK)

Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly!

Kundenr/Customer number:

Navn/Name: Adresse/Address:

Tlf.: E-mail: Dato/ Signatur/ Date: Signature:

Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% %

If necessary, please increase my bids with Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission)

Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid:

Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 3), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 3), they will be increased to the nearest allowed step.

Visning av objektene foregår i Haugesund uken før auksjonen. Viewing takes place in Haugesund the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund • Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) 52 70 39 40 Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded.

Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet.

4

Lørdag 11. februar fra klokken 10.00

Mynter, sedler og medaljer Mynter Norge

Mynter fra dansketiden (før 1814)

1 SKILLINGSMYNT SAMLING. 12 skilling 1721 (NM 18), 4 skilling 1809 (NM 2), 1825, 1842, 1871, 3 skilling 1869, 1872, 2 skilling 1666 (NM 225), 1699 (NM 242), 1780 (NM 78A), 1810 (NM 5A), 1833, 1842, 1870, 1 skilling 1771 (dansk mynt), 1820, 1870, 1/2 skilling 1841, 1867, varierende kvalitet. Kommer i treskrin.

Årgangsmynt

2 2 ØRINGER NÆR KOMPLETT. Sieg mappe med alle de ulike årgangene fra 1876 til 1972, bortsett fra den sjeldne 1968 utgaven. Varierende kvalitet.

Mynter utland

15 ISLE OG MAN Double crown 2020 gullmynt ”RAGNAROK” (Norrøn mytologi). 10 gram 99,9% rent gull. Proof kvalitet.

1

1

1

1

1

1 Minnemynter og spesialsett

3 5 ØRINGER BRA KOMPLETT. Sieg mappe med opp imot alle de ulike årgangene fra 1875 til 1970, bortsett fra 1908, 18, 20 og 45. Varierende kvalitet.

4 100 kr 1982, ni stk. i kv. 0 (den ene noe oksidert). Total sølvvekt/rent sølv: 205,92 gram. Brutto vekt: 222,57 gram.

1

5 200 kr 1980, 10 stk. Samlet totalvekt rent sølv 170,6 gram. Brutto vekt: 273 gram. 1

6 Proofsett 2002-2015 komplett 14 årganger i perioden. God kvalitet. 8 garantibevis medfølger (Kat.v. 6525).

1

Samlinger og lotter

20 AUSTRALIA SYDNEY OL 2000. 5 Dollar sølvmynter 1998/2000, 31,64 gram/hver i 999/1000 sølv. Proof kvalitet mynter i kapsler som kommer i pent treskrin. 505,6 gram rent sølv.

21 FRIGJØRINGEN 1945. Samling 12 store sølvmynter fra ulike land inkl. Norge i treskrin medfølgende fakataperm. De fleste i proof kvalitet og med 90% til 99,9% sølv.

22 OPPDAGELSESREISER. Komplett samling på 36 mellomstore til store sølvmynter fra hele verden, sammenstilt av Samlerhuset. Flott kvalitet mynter i kapsler som kommer i pent treskrin. 896,0 gram rent sølv.

1

1

1

1

7 MYNTSETT 1968-1980. Komplett fra start alle de 13 første årgangene med de blå hardplastsettene. 1968 2-øringen er lys og pen med godt preg. Noe overflate slitasje på hardplasten. Alle de andre også individuelt sjekket og er i meget god kvalitet uten anmerkninger som sprekker og slitasje (46.275).

8 MYNTSETT 1981-2008, 2010-2011. Lott 30 forskjellige myntsett i perioden. Alle individuelt beskyttet i plast og i meget god kvalitet (Kat.v. 6630).

9 FRIGJØRINGEN AV NORGE 75 ÅR utgitt av Det Norske Myntverket i pent treskrin. Består av en stor 1 oz Frigjøringsmedalje i 99,9% rent sølv i proof kvalitet. Også 200 kr 1980 og 25 kr 1970 i sølv (kv. 0). Også 1 kr 1946 og 4 eldre utenlandske mynter hvorav 3 av disse i sølv.

10 FRIGJØRINGSKONGENE. 8 mynter pent forseglet i pent etui med info hefte. Spesielt nevnes 100 kr 2005 Hundreårsmynt i 1 oz rent sølv samt 25 kr 1970 Frigjøringen sølvmynt (Kvalitet proof og 0). Også 50 øre 1918 Haakon sølvmynt. Opprinnelig kjøpspris fra Samlerhuset kr 2000,-.

11 GULLTRANSPORTEN 80 ÅR. Album med 9 myntgullbrev, bl.a. 25 kr 1970 Frigjøringsmynten i sølv (kv. 0), USA 1/2 dollar 1943 i sølv, England 2 shilling 1944, Tyske Riket 5 mark 1937 og 2 mark 1938. medfølger en del ark og brosjyrer med informasjon fra Samlerhuset.x

12 H.M. Kong Harald V 80 år 2017. Flott skrin inneholdende stor 99,9% sølvmedalje belagt med 24 karat gull. Også stor 1oz 100 kr OL sølvmynt fra 1992 samt 7 andre usirkulerte mynter fra 1 kr til 20 kr. Begrenset opplag nr. 368/800. Info/ dokumentasjon medfølger. Kjøpt for 5 år siden fra Samlerhuset for kr 3000,-.

25000

1

23 SYDNEY OL 2000. 12 store SØLV minnemynter i treskrin medfølgende faktaperm med garantibevis. 7 av myntene fra Australia i 99,9% sølv. Øvrige 5 i 92,5% stirling sølv. Proof kvalitet.

Antikke mynter

24 DET KONSTANTINSKE DYNASTIETS VEKST OG FALL. 6 forskjellige romerske mynter fra 6 romerske keisere fra perioden mellom år 272 og 363. Fra kvalitet 1 til nesten usirkulert. Beskyttet i mappe medfølgende mye informasjon. Opprinnelig kjøpt fra Samlerhuset for kr 4000,-.

Gullmynter

1

1

1

25 FRANKRIKE. 100 Francs gullmynt 1994 Filmen 100 år med portrett av Montand, Proof kvalitet i kapsel. 15,6 gram rent gull.

26 FRANKRIKE. 100 Francs gullmynt 1994 Filmen 100 år med portrett av Brødrene Lumiere, Proof kvalitet i kapsel. 15,6 gram rent gull.

27 FRANKRIKE. 100 Francs gullmynt 1995 Filmen 100 år med portrett av Jean Renoir, Proof kvalitet i kapsel. 15,6 gram rent gull.

28 FRANKRIKE. 100 Francs gullmynt 1995 Filmen 100 år med portrett av Romy Schneider, Proof kvalitet i kapsel. 15,6 gram rent gull.

1

1

1

1

1

1

29 ISLE OF MAN. 1/2 Crown gullmynt, Normandy 50-årsjubileum, Proof kvalitet i kapsel. 15,53 gram rent gull. Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

26 - 11. - 12. februar

--------------------------------------- Ex. 7 ---------------------------------------
1
1
5 Skanfils Heureka-auksjon
13 KONG HARALD V 85 ÅR 2022. Flott skrin med 13 mynter/medaljer. Stor jubileumsmedalje på 62,2 gram 99,9% SØLV. Diameter 60mm. I tillegg 4 andre sølvmynter; 50 kr 1994, USA 1/2 dollar 1945, SVERIGE 2 kr 1940 og JAPAN 1000 yen 1964 Tokyo OL. Brutto 126 gram sølv, men flere av sølvmyntene er verdt mer enn spot sølvpris. 2023
1
14 PROOFSETT EXCLUSIVE 2014, 2016, 2017. Alle 3 nummererte sett inneholder bl.a. gullmedalje á 3,10 gram rent gull (9,3 gram rent gull). Den eldste i treskrin nr. 047/200 og de to andre i metallskrin nr. 028/150 og 063/150. Et par sertifikat medfølger.
16 2 1/2 dollar 1928 Indian Head gullmynt. 4,18 gram 0.900 gull. (World Coins 2016 USD 340 i kv. 01).
17 AMERICAN DOLLAR COIN COLLECTION. Morgan Dollars; 1879, 1881 O, 1881 S, 1882, 1882 S, 1883 O, 1886, 1887, 1889, 1889 O, 1890, 1890 O, 1890 S, 1898, 1898 S, 1899 S, 1900 O, 1901 O, 1921, 1921 D, 1921 S, Peace Dollars; 1922 D, 1922 S, 1923 D, 1923 S, 1924, 1925, 1926 S, 1934 D, Eisenhower Dollars; 1971, 1971 D, 1972, 1972 D, 1972 S, 1973 S, 1974, 1974 D, 1976, 1976 D, 1977. This collection includes 40 different dollar coins, 31 of which are silver dollars. Mixed condition.
18 SILVER EAGLES. U.S.A. Silver Dollar collection, incl. 1986, 1987, 1990, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020, some in capsules. Lustrous coins. (Total ASW; 10 oz./311,1 grams pure silver).
19 SØLVDOLLARER 1892/2009. Totalt 12 jubileums sølvmynter hvorav 7 stk 1 dollar fra 1884, 1923, 1971, 1986, 1989, 1991, 2009 og 5 stk 1/2 dollar fra 1893, 1954, 1963, 1967, 1982. Totalt 8 stk i Proof/ kv.0. Innsatt i mappe under temaet Amerikansk mynthistorie.
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

30 ISLE OF MAN. 1/5 Crown gullmynt, år 2000, 100th Birthday of the Queen Mother, Proof kvalitet. 6,22 gram rent gull med ekte diamant innfattet. Kommer i original treskrin med attest.

1

31 ISLE OF MAN. 1/5 Crown gullmynt, kattemotiv, Proof kvalitet i kapsel. 1,24 gram rent gull. 1

32 NEDERLAND 5 Gulden gullmynt 1912, kv. 1+. 3,0 gram rent gull. 1

33 SOUTH AFRICA. Half-Sovereign 1925, AU condition. (AGW; 0.1178 oz./3,66 grams pure gold). 1

Sedler Norge

34 50 kr 1943 C, kv. 1+. 1

35 100 kr 1943 C, kv. 1/1+. 1

36 500 kr 1976, kv. 1. 1

46 LEVE NORGE 1905-2005. 24 forskjellige store SØLVMEDALJER i stirling sølv (92,5%) innsatt i treskrin medfølgende faktaperm med sertifikater. Medaljene inneholder 1 oz (31,1 gram) rent sølv = totalt 746 gram. Proof kvalitet.

47 LEVE NORGE 1905-2005. Samling á 24 store sølvmedaljer 925/1000 sterlingsølv, kvalitet proof. Kommer i pent brukt treskrin, utgitt av Samlerhuset. Medfølger ekthetssetifikater og eierbevis. (Totalt ASW; 24.0 oz./746,4 gram rent sølv).Utropspris: kr 2 400,-

48 NORGE 1814-2014. Stort treskrin med 19 sølvmedaljer á 20 gram i 99,9% sølv (ca. 380 gram rent sølv). Diameter 38,6 mm. Stort pent album i kunstskinn med informasjon medfølger.

49 NORGES SØLVSKATT - Kongeriket Norge. 24 forskjellige store SØLVMEDALJER i stirling sølv (92,5%) innsatt i treskrin medfølgende faktaperm med sertifikater. Medaljene inneholder 1 oz (31,1 gram) rent sølv = totalt 746 gram. Proof kvalitet.

50 SANGKORMEDALJER. 8 stk. Alle fra første halvdel av 1900 tallet. 3 medaljer i sølv, herav 2 med emalje. Medaljer fra Tromsø Arbeider mandskor. Nord Norges Sanger forbund. Trondhjems Mandskor. Medaljer datert 1919, 1922, 1926 og 1928. Normal bruksslitasje.

51 SIGNINGEN 30 ÅR KONG HARALD V. Flott skrin bestående av stor 999% sølvmedalje, 200 kr 2008 sølvmynt, 50 kr 1993 sølvmynt og øvrige 4 mynter i nysølv/CuNi. Også KUNSTBARRE på 50 gram, bronse belagt med platina i brilliant kvalitet.

37 1000 kr 1972, kv. 1-. 1

38 1000 kr. 1985 C, kv. 1+/01 1 Medaljer *)

52 Samling 25 forskjellige ekstra store og tykke 24 karat gullbelagte bronsemedaljer. I randen preget ”24 karat gold electroplate on bronze.” Medaljene har motiv av kjente personer og begivenheter gjennom flere tusen år. Hver medalje veier ca. 116 gram = 2,9 kilo. Kvalitet 0/Brilliant.

Bøker, tegneserier og dokumenter

Bøker

53 KJELL NUPEN ET PORTRETT. Av Kåre Valebrokk, Gunnar Danbolt og Sidsel Helliesen. Tittelbladet er signert av Kjell Nupen. Aschehoug, Oslo 2011. Folio. Originalt helshirtingbind med smussomslag. 344 s. Rikt illustrert i farger og svart-hvitt. I fin stand.

54 NORGES BEBYGGELSE. Aust-Agder. Vest Agder. Rogaland. A/S Norsk faglitteratur. G. Reinert. Oslo 1954. 814 sider. Rød innbinding. Pent eksemplar med minimal bruksslitasje.

55 MIN KAMP. HITLER, ADOLF. Bind I-II. Oslo 1941. 352 + 327 s. Innbd. i dek. shrtbd. med gullsnitt. Noen skader på omslaget på begge bøkene + smuss/slitasje.

1

39 17. MAI MEDALJE. 1901. Ole Bull. Medalje i bronse med slitt bånd. Pen medalje med noe patina. 1

40 ALT FOR NORGE 1940-1945. Samling 32 store medaljer á 28,5 gram komplett i treskrin. Laget i kobbernikkel og belagt med 24 karat gull. Diameter 39 mm. Medfølger album i kunstskinn med mye informasjon.

41 FRIGJØRINGSKONGEN HAAKON VII. Gedigen medalje i kobber og sink belagt med rent sølv i flott treskrin. Vekt ca. 400 gram og diameter 88,7mm. Opplag kun 499 stk. Prooflike kvalitet. Også FRIGJØRINGEN 1945-2020 tema i folder med 5 stk KRIGSFLYVERMEDALJER i bronse belagt med platina. Brilliant kvalitet.

42 GRUNNLOVENS JUBILEUMSMEDALJE NORGE 1814-2014, Riksforsamlingen i farger. Stor flott medalje i etui bestående av base av kobber belagt med sølv og 24 karat gull. Vekt 430 gram, diameter 89 mm og tykkelse 8mm. Brosjyre med info medfølger. Opprinnelig kjøpt fra Samlerhuset for kr. 3000,-. Semi-proof kvalitet.

43 KAMPEN FOR FRIHET 1940-1945. 24 store patinerte bronsemedaljer á 100 gram og diameter 61 mm innsatt i stort treskrin. Medfølger flott album i kunstskinn med mye informasjon. Høy kostpris fra Samlerhuset.

44 KAMPEN FOR FRIHET. To pene treskrin + innleggsbrett med 22 store bronsemedaljer hvorav et par er 2 dubletter. (Diameter 60 mm). I tillegg medfølger stort pent album i kunstskinn medfølgende mye informasjon,

45 KRIGSSEILER MEDALJENE, 6 stk komplett i 99,9% krigssølv innsatt i samlemappe. Brilliant (BU) kvalitet.

1

56 HAMSUN, KNUT. Aftenrøde. Slutningsspill. Skuespill. 1. utgave. København. 1898. Gyldendalske Boghandels Forlag. 201s. Skinnryggbind, privat. Et pent eksemplar, kun svak slitasje omslag og svakt brune kaner.

1

1

57

HAMSUN, KNUT. Ny jord. Roman. 1. utgave. København, 1893. P. G. Philipsens Forlag. 460s. Skinnryggbind. Etikettmerket ”ØrstedFalck Bogbinderi Tønsberg”. Navnetrekk og dato forsatsblad. Noe brune kanter, samt enkelte fuktflekker, forøvrig et pent eksemplar.

58 HAMSUN, KNUT. Stridende liv. Skildringer fra Vesten og Østen. Novellesamling. 1. utgave. København og Kristiania. 1905. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 318s. Skinnryggbind, privat. Navnetrekk med blyant, innside perm. Noe slitasje omslag, forøvrig et pent eksemplar.

1

59 SNORRE STURLASSON: Kongesagaer. Oversat af Gustav Storm. Kristiania 1899. Med illustrationer af Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Petersen, Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. 683 s. + 2 kart. Shrtbd. Litt slitasje.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 57 58
1
1
1

60 VEGENOR, SVERRE. Original manus fra boken En kamp for livet. Publisert 28 sept. 1940. 40 maskinskrevne sider. Håndskrevne korreksjoner av Vegenor. Meget spesielt og sjeldent utrop! Sverre Vegenor var det mest kjente pseudonymet for Sverre Nicolaisen (født 13. desember 1886 i Oslo, død 5. januar 1950 i Oppegård). Han var en norsk forfatter av humoresker, guttebøker, noveller og krimfortellinger. Han skrev 182 hovedfortellinger for DetektivMagasinet, alle var Knut Gribb-historier. Vegenor var en folkeskribent, og leverte til hundrevis av blader og aviser, typisk var publikasjoner som DetektivMagasinet, Romantikk og Tyrihans. Den første historien for Detektiv-Magasinet sto på trykk i nummer 14 i 1929, og het «Det gule gjenferd». Vegenor skrev for bladet helt til sin død. Vegenor blir gjerne regnet for å være den mest litterære av samtidige skribenter som leverte føljetonger, noveller og historier til ukeblader, magasiner, julehefter og vittighetsblader.

61 VEGENOR, SVERRE. Original manus til kriminalromanen. Livsslavens hevn. Publisert 28 des. 1946. (detektiv magasinet). 40 maskinskrevne sider. Håndskrevne korreksjoner av Vegenor. medfølger også brev fra Vegenor til direktøren datert 5. juli 1943. Meget spesielt og sjeldent utrop! Sverre Vegenor var det mest kjente pseudonymet for Sverre Nicolaisen (født 13. desember 1886 i Oslo, død 5. januar 1950 i Oppegård). Han var en norsk forfatter av humoresker, guttebøker, noveller og krimfortellinger. Han skrev 182 hovedfortellinger for Detektiv-Magasinet, alle var Knut Gribb-historier. Vegenor var en folkeskribent, og leverte til hundrevis av blader og aviser, typisk var publikasjoner som Detektiv-Magasinet, Romantikk og Tyrihans. Den første historien for DetektivMagasinet sto på trykk i nummer 14 i 1929, og het «Det gule gjenferd». Vegenor skrev for bladet helt til sin død. Vegenor blir gjerne regnet for å være den mest litterære av samtidige skribenter som leverte føljetonger, noveller og historier til ukeblader, magasiner, julehefter og vittighetsblader.

62 KLEPP BYGDESOGE. 2 bind. Bygdesoge bind 1: til 1837. Bind 2: 1837-1987. Utgitt av Klepp kommune i 1987 og 1990. Flotte bøker. Smussomslag med noe slitasje.

63 ROGALAND. Fra Vistehola til Ekofisk. Rogaland gjennom tidene. Bind 1 og 2. 502 + 575s. Hovland, Edgar, og Hans Eyvind Næss. 1987. Universitetsforlaget, Stavanger. Mørk røde originalbind m gullskrift. Pen stand.

64 SIRDAL, AGDER. 4 bøker. ”Sirdal. Gard og ætt” av Per Seland, bind I-III. 773s+533s+723s. Sirdal kommune 1980, 1987 og 1988. Røde kunstskinnbind i fin stand. ”Sirdal. Namn og stader” av Inge Særheim. Del 1: Namnetolkningar. 430s. Sirdal kommune, Kulturkontoret 1992.

65 SKÅNEVIK, ETNE, VESTLAND. ”Skåneviksoga. Andre bandet. Gardar og ætter i Åkra” av Anders Haugland. 685s. Utg. Skånevik bygdeboknemnd 1984. Rødt kunstskinnbind. Pent brukt stand, navnetrekk tittelblad.

66 TVEIT I KRISTIANSAND, AGDER. ”Tveits historie” av Johan Tveite. Bind I og II. 552s+237s. Utg. av Kristiansand kommune 1973. Røde kunstskinnbind i pent brukt stand.

67 HEGLAND, JON RUSTUNG. Nortraships flåte 1-2. Dreyer. Oslo. 1976. Originalbind. 292 + 470 sider + kart. Illustrert. Origbd. med smussomslag.

68 NANSEN, FRIDTJOF. Paa Ski Over Grønland. En skildring af den norske Grønlands-ekspedition 1888 - 89. 1890. 704 s. Illustrasjoner av A. Bloch, Th. Holmboe, Eiv. Nielsen og E. Werenskiold. 4 foldede kart. Pen bok med flott, flerfarget trykk på fronten. Noe slitasje.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

69

SKIBSREGISTER 1937. Norge, Sverige, Danmark, Finnland. Island. Det Norske Veritas. 993 s. pent eksemplar med normal bruksslitasje.

1

70 SKIBSREGISTER. 1917. Det Norske Veritas. 536 s. Pent eksemplar med minimal bruksslitasje. 1

1

71

71 72

SKIBSREGISTER. 1924. Det Norske Veritas. 917 s. Pent eksemplar med minimal bruksslitasje. 1

72 SKIBSREGISTER. 1936. Det Norske Veritas. 983 s. Pent eksemplar med noe bruksslitasje. 1

73 SKIP/SKIPSFART/MARITIMT, 37 bøker i stor kasse. Mye fin informasjon om båter/skipsfart mm., mange av bøkene er gjennomillustrerte. Engelsk/tysk tekst.

74 BIBELSAMLING. 1) Vor Herres og Frelsers Jesu Christi nye Testamente. 4. utgave, Chr. Grøndahl, Christiania 1848. 2) Vor Herres og Frelsers Jesu Christi nye Testamente. Chr. Grøndahl, Christiania 1855. 3) Bibelen, Det gamle og det nye testamentes kanoniserte bøker. Det norske bibelselskapets forlag, Oslo 1951. 4) Illustrerte Familiebibel. J.W. Cappelens forlag, Oslo 1961. 5) Hjemmets illustrerte Barnebibel. Hjemmets bokforlag, Oslo 1978. Meget varierende kvalitet. Til veldedighet. GI BUD!

75 HETLAND, AUDUN. 4 utgivelser. ”Hetlands Jubelår”, Samlaget 1990, 159s, innb., med smussomslag, Hetlands signatur og hilsen på forsatsblad. 3 rikt illustrerte hefter: ”Vi e’ søkkande go’”, Eides forlag 1955. ”Hele Bauekorpset”, Eides forlag 1957. ”900 men bergenser til tusen”, Helge Erichsens Forlag. Bok i fin stand, hefter i noe varierende stand.

1

1

1

76 HOLBERG, LUDVIG. Danische Reichs historie. 2 bind. Utgitt i 1757. Bruksslitasje. 904 + 844 sider. 1

77 SAMTIDENS DANMARK OG NORGE. Stort praktverk utgitt av Adolf Ecksteins Forlag i Berlin, etter 1905. ”Rigt illustreret Album med Biografier fra Kunstens, Videnskabens, Handelens og Industriens Verden”. Alle portretter er trykt på stiv kartong. Stort format; 46,x31 cm. Omslag i jugend-stil med stor slitasje. Løse ark, rester etter gamle reparasjoner og manglende sider forekommer. En sjelden utgivelse å se på markedet.

Tegneserier *)

Tegneserier innbundet/i bøker

1

1

1

1

1

1

78 PONDUS. 6 Bøker. Nr 1 - 6. Alle i pen stand. 1

79 PONDUS. 6 Bøker. Nr 7 - 12. Alle i pen stand. 1

80 PONDUS. 7 Bøker. Nr 13 - 19. Alle i pen stand. 1

81 TIN TIN. 8 Bøker. Utgitt 2010. Egmont Serieforlag. Bøkene tar for seg de ulike karakterene i Tin Tin sin verden. Bøker med minimal bruksslitasje.

1 Øvrige

*)

82 SUPERHELT TEGNESERIELOTT. 19 stk Edderkoppen fra 1978 - 1993. 19 stk Spiderman/ Scarlet spider/Bachlash Spider blader. Lovens Voktere (Suermann). Nr 1. 1988. Wonder Woman First Issue 98. 5 stk Amerikanske Turtles og 1 Norsk utgivelse. Generelt meget god kvalitet. De fleste er oppbevart i plastlommer. Totalt 45 blader.

1

83 VILD VEST/VILL VEST. 1953, komplett første årgang, 1-44. Varierende kvalitet fra ca. GD til FN. 1 Magasiner, aviser og tidsskrifter

84 KRIGSAVISER. Totalt 20 stk. De fleste fra 1945, men også noen fra 1940. Haugesund Dagblad, Haugesundspressen og Haugesund Avis. Variert kvalitet.

85 KRIGSAVISER. Totalt 20 stk. De fleste fra 1945, men også noen fra 1940. Haugesund Dagblad, Haugesundspressen, Dagbladet, Arbeiderbladet, Friheten radionytt og Haugesund Avis. Variert kvalitet.

1

1

7
Obj.nr. Utrop
Utrop
Obj.nr.
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Glass, keramikk og porselen Glass *) Glass *)

86 ANTIKKE VINGLASS. 11 stk. ”Jenny med fasett” fra Hadeland Glassverk. I produksjon 1856-1883. Hetvinstørrelse; H: 12 cm. I fin stand.

87 ANTIKT VINGLASS. Stort glass på stett. 1800-tallets første del. Håndblåst klart glass med gravert dekor. Delvis slipt puntmerke under. H: 13,5 cm. I fin stand, med svake aldersrelatert bruksspor.

1

1

97 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018). Håndmalt designerglass/eggeglass fra serien Somebody formgitt av Ulrica H. Vallien for Kosta Boda i 1993. Etikettmerket og signert ”Kosta Boda Arist Coll. Ulrica HV 99325 H: 8,2 cm. I flott stand. Ulrica Hydman Vallien var en folkekjær kunstner og en av Sveriges mest anerkjente glasskunstnere, også internasjonalt. Hun har hatt et utall utstillinger og er representert i hele verden på mange store museer.

98 VINGLASS. 15 store ”Adolf”, Hadeland Glassverk. 1900-tallets første del. 3 stk. øl H: 13,5 cm. 6 stk. øl/ rødvin H: 13 cm. 6 stk. rødvin H: 11,5 cm. Alle i fin stand.

99 VINGLASS. 5 hvitvinsglass med dekor i empirestil. Hadeland Glassverk, tidlig 1900-tallet. H: 15 cm. Ett glass med liten skade på fotplatens kant, forøvrig pent brukte glass.

100 VINGLASS. 6 stk. Rubinrød klokke med etset dekor. Lav stett av klart glass. H: 13,5 cm. I fin stand. 1

101 VINGLASS. 6+6 stk. ”Ebba”, Hadeland Glassverk. 1900-tallets første del. 6 rødvinsglass, H: 14 cm. 6 mindre glass, H: 9 cm. I pent brukt stand.

Figurer *)

88 DRAMMEGLASS. 6 stk drammeglass belagt med 24 karat gull. Alle i forskjellige farger - rødt, gult, lyseblått, mørkeblått, smaragdgrønt og brunlilla. Trolig tilvirket på Murano, Italia. Høyde: 11 cm. I pen stand med lite bruksslitasje.

89 HÅNDMALTE GLASS. 5 stk. vin- eller cocktail-glass. Klart glass med rikt dekorert klokke på høy stett. Glasstypen produseres både i Bøhmen, Tsjekkia og i Murano, Italia. Uten produsentmerking. Observert varierende grad av slitasje på gullkant langs stett og munning, forøvrig i fin stand. H: 14, Ø: 9 cm.

90 KNAPSTAD, CAMILLA. 2 glass på stett. Håndblåst kunstglass, signert ”Camilla 2005”. Snarlik form og størrelse. Varmbeige klokke, detaljer og snodd stett i mørk ametyst. Fra kunstnerens egen glassytte; Knapstad glass i Kristiansand. H: 25,5 og 26,5 cm.

91 KNAPSTAD, JARLE. 4 glass på stett. Håndblåst kunstglass. 2000-tallet. Modell ”Blå Klovn”. Blå klokke med detaljer i grønt og svart, stett i klart glass. Fra kunstnerens egen glasshytte; Knapstad glass i Kristiansand. Alle signert. H: ca 23 cm.

92 KNAPSTAD, JARLE. 4+1 glass på stett. Håndblåst kunstglass. 2000-tallet. 4 stk. modell ”Grønn Klovn”. Limegrønn klokke med detaljer i blått og svart, stett i klart glass. 1 stk glass signert ”Knapstad 2009”, H: 26,5 cm. Fra kunstnerens egen glasshytte; Knapstad glass i Kristiansand. Alle signert. H: ca 23 cm.

93 MINIATYRDRIKKEKRUS. Ant. Tyskland, sent 1800-tallet. Klart glass med rødmalt emaljemaling som overfang, med enkel skjærslepen dekor av fugl i front. Hank, jekk og lokk med tinnbeslag. Til brennevin. Bruksspor. H: 11 cm.

94 RØDVINSGLASS MM. 6 stk. Nachtmann rødvinsglass med mønster oppe på klokken H:22 cm. + 2 stk. Hadeland hvitvins glass Brillant. H:22,3 cm.

95

VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018). 10 glass ”Mine”. Kosta Boda, Sverige. Formgitt tidlig 2000-tallet. Klart glass med grønt (6 stk.), blått (2 stk.) og svart (2 stk.). Grønn og blå variant er ikke lenger i produksjon. Preget UHV i bunn. 4 med Kosta Boda-etikett. H: 10-11 cm. Vallien var en folkekjær kunstner og en av Sveriges mest anerkjente glasskunstnere, også internasjonalt, og er representert i hele verden på mange store museer.

96 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018). Håndmalt designerglass i rosa og grønt fra serien Open Minds, formgitt av Ulrica Hydman Vallien for Kosta Boda i 1986. Etikettmerket og signert ”Kosta Boda Artist Coll. Ulrica HV 98823”. Høyde: 23 cm. I meget pen stand. Hydman Vallien var en folkekjær kunstner og en av Sveriges mest anerkjente glasskunstnere, også internasjonalt. Hun har hatt et utall utstillinger og er representert i hele verden på mange store museer.

1

1

1

1

1

102 103

102 ENGMAN, KJELL (1946-). Fargerik maske i glass med veggoppheng. Signert ”005833 Kosta Boda Kjell Engman”. L: 8,5 cm u/hår og ca. 15 cm m/hår. Kjell Engman er en svensk glasskunstner som siden 1978 har vært formgiver for Kosta Boda. Han har vært en av Sveriges ledende glasskunstnere, og kunsten hans kjennetegnes av et fargefullt, lekent og humoristisk uttrykk.

1

1

1

103 ENGMAN, KJELL (1946-). Hestefigur/papirvekt fra serien Bon Bon formgitt av Kjell Engman i 1989. Etikettmerket og signert ”Kosta Boda Artist Coll. K. Engman 99163”. Høyde: ca. 10 cm. I meget pen stand. Kjell Engman er en svensk glasskunstner som siden 1978 har vært formgiver for Kosta Boda. Han har vært en av Sveriges ledende glasskunstnere, og kunsten hans kjennetegnes av et fargefullt, lekent og humoristisk uttrykk.

1

1

104 FIGURER. 4 stk. Kunstglass. Fra serien ”Husdyr”, formgitt av Lena Hansson for Hadeland Glassverk. Væren er 11 cm lang, 8 cm høy. I fin stand.

105 GLASSFISKER. 2 stk. Kunstglass i Murano-stil. Dekorative, snarlike figurer/vaser. I hvitt, blått og turkis glass med klart overfang. H: 26-27 cm. I fin stand.

106

1

107

108

GLASSFUGL. Kunstglass. Murano, Italia, eller Murano-stil. Fremstilling av svane i blågrønt og ravfarget glass med klart overfang. H: 30 cm. Fin kvalitet og i god stand.

GLASSFUGL. Murano, Italia. Fremstilling av due. Opakt, rosa glass med pent utførte detaljer. Ingen merking. Vintage, 1950/70-tallet. Pen stand. L: 15,5 cm.

1

1

1

1

GLASSFUGLER. 8 stk. diverse små glassfugler. Høyde fra: 3,5-9,5 cm. Usignerte. 1

109 GLASSFUGLER. 9 stk. diverse små glassfugler. Høyde fra: 3,2-11,2 cm. Usignerte. 1

110

111

112

LALIQUE, Frankrike. Modell ”Madonna”. Etikettmerket og sign. under. Støpt glass med mattetset finish. Fin stand. H: 25 cm.

1

MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). 5 fugler. Kunstglass fra Randsfjord Glassverk, 1970-tallet. 2 mellomstore, 3 små. L: 8 til 11 cm. I fin stand. 1

MURANO fugl. Made in Italy. Høyde til vingespiss 40 cm. Vekt 2,4 kilo. 1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

8
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

113 SKULPTUR. Magnor Glassverk. Stor glasskulptur ”Hunter”, formgitt av Ewan Allison, tidlig 2000-tallet. H: 40,5 cm. I fin stand.

114 SKULPTUR. Magnor Glassverk. Stor glasskulptur ”Hunter”, formgitt av Ewan Allison, tidlig 2000-tallet. Variant i klart glass med svart hode. H: 40,5 cm. I fin stand, med etikett.

115 VASE. Bøhmisk overfangsglass av høy kvalitet. Klart krystall med koboltblått overfang og fine slipninger. Midten av 1900-tallet. H: 31 cm.

Vaser, skåler, boller og fat *)

116 BLOMSTERVASER. 2 stk. ”brudekroner”. 1800/1900-tallet, trolig tilvirket ved et skandinavisk glassverk. Håndblåst klart glass med glass-løkker på toppen. Løkkene fungerer som blomsterspreder og holder blomstene på plass. Uslipte puntmerker. H: 14 og 34 cm. Den høye vasen med skitten innside, forøvrig pent brukt stand.

117

BRØRBY, SEVERIN (1932-2001). 7 deler fra serien ”Blå Drue”. Hadeland Glassverk, 1950/60-tallet. Fat Ø: 30 cm Dypt fat Ø: 26 cm. Lite fat Ø: 16 cm. Skål Ø: 21 cm. 3 ovale skåler største B: 12/13 og 23 cm. I pent brukt stand, med varierende grad av svake overflateriper.

118 BRØRBY, SEVERIN (1932-2001). Lott, 5+1 stk. 5 deler ”Fiolett Drue”, formgitt Brørby for Hadeland Glassverk, 1950/60-tallet. Fat Ø: 32,5 cm. 1+3 ovale skåler B: 23,5 og 12,5 cm. Stor trekantformet skål i samme stil og farge, største B: 31,5 cm. I pent brukt stand, med varierende grad av svake overflateriper.

119 DESSERTSKÅLER MED LUSTER. 14 stk. Magnor Glassverk, 1950/60-tallet. Dessertglass med gullkant og håndmalt luster i flere forskjellige skimrende farger. H: 8,5, Ø: 9,5 cm. 2 av 14 med etikett. I pent brukt stand.

120 DUBORGH, RICHARD. (1932-2007) for PLUS, Fredrikstad - Norway Design. 1960-tallet. 19 stk. assorterte småskåler/kuvertaskebegre. Grå, olivengrønne, gule, mangan, blå og ravfargede nyanser med pressede relieffmotiver i bunn. Bymotiver, vikingdekor mv. Pen stand, smuss. Noen luftbobler i glasset på munningsrender fra produksjonen på noe. Ca. 6x6 cm.

1

1

125 GLASSVASER. 3 stk. Den ene signert Severin Brørby. De andre usignerte. H: 10,3, 11,1 og 11,5 cm. Pen stand.

1

1

126 HADELAND DEKKETALLERKNER. Nyere produksjon, etikettmerket. Klart glass med frostet finish på utside i stilrent mønster. Pen stand, lite brukt. Noen få småriper på enkelte. 12 stk. Ø: 32 cm.

127 HADELAND FURUNÅL. Totalt 17 deler. 3 serveringsfat, 6 asjetter og 7 brikker. Største fat Ø: 32 cm. Pen stand.

128 HADELANDVASE MM. Feforvase signert Hadeland W.J. H:23,5 cm. + Holmegaard Per Lutken, High life glass. H:21,8 cm.

129 HADELANDVASER. Stor, fin vase signert W.J. (Willy Johansson). Mod. Atlantic. Ca. 20 x 13 x 15 cm. Nagg langs kanten. Hadelandvase signert Gro Bergslien. Flerfarget (jordfarger). H:17 cm.

1

1

130 HØVIK KABARETFAT. 2 stk. ”Nordlys” fra Høvik Glassverk, tidlig 1930-tallet. Hhv. klart og smaragdgrønt pressglass. Begge merket HØVIK og i fin stand. Ø: 23,5 cm eks. ”ører”. Serien ”Nordlys” ble formgitt av Sverre Pettersen (1884-1959).

131 HØVIK SUKKERSKÅL. Modell ”1900” i uranfarget glassmasse. Norsk pressglass fra tidlig 1900-tallet. Merket ”HØVIK” i glasset. H: 12, Ø: 13,5 cm. Enkelte ujevnheter i glasset (trolig produksjonsfeil) under stetten. Forøvrig et flott eksemplar.

1

1 121 124

121 ENGMAN, KJELL (1946-). Karaffel/vase fra serien Bon Bon formgitt av Kjell Engman i 1989. Etikettmerket og signert ”Kosta Boda Artist Coll. K. Engman 89062”. Høyde: ca. 10 cm. I meget pen stand. Kjell Engman er en svensk glasskunstner som siden 1978 har vært formgiver for Kosta Boda. Han har vært en av Sveriges ledende glasskunstnere, og kunsten hans kjennetegnes av et fargefullt, lekent og humoristisk uttrykk.

122 FIRE KING. 8 boller. Amerikansk, ildfast glass. Melkehvitt. Vintage, 1950/70-tallet. 2 stk. Ø: 22,5, H: 11 cm. 3 stk. Ø: 20,5, H: 10 cm. 1 stk. Ø: 17,5, H: 9 cm. 1 stk. Ø: 15, H: 7,5 cm. Arbeidsbolle med hank og helletur, Ø: 19, H: 9,5 cm. I pent brukt stand, enkelte deler med spor etter bruk.

123 FLETRE, LARS (1904-77). Vase. Hadeland Glassverk, 1947. Røkfarget glass med sandblåst motiv av knelende kvinne. Signert ”201 LF 47”. H: 15 cm. I fin stand. Fletre var en norsk treskjærer, formgiver og billedhugger.

1

132 JOHANSSON, WILLY (1921-1993). Vase, Hadeland Glassverk, 1960-tallet. Glass i blågrønne nyanser, med mattetset overflate. Signert ”Hadeland 2117 w.j”. H: 13 cm. Observert svake overflateriper og smuss innvendig, forøvrig i pent brukt stand.

1

133 JUTREM, ARNE JON (1929-2005) for Hadeland. Trolig ca. 1960. Sign. under ”Hadeland Jutrem”. Elegant vase i klart glass, med splitt oppe. Skjærslepen bølget dekor på front. Fin stand. H: 23,5 cm. Uvanlig modell å se fra Jutrem fra Hadeland. Lignende stiluttrykk ble utført fra hans hånd på Holmegaard i 1963/64, etter han sa opp jobben på Hadeland i 1962.

134 JUTREM, ARNE JON (1929-2005). 3 deler ”Grønland”. Formgitt av Jutrem på 1950-tallet for Hadeland Glassverk. Grønn glassmasse med små, ukontrollerte bobler. Stort fat Ø: 34 cm Dypt fat Ø: 23 cm. Skål Ø: 11,5, H: 8 cm. Alle deler signert ”Hadeland”. I pent brukt stand.

135 JUTREM, ARNE JON (1929-2005). Dypt fat. Kunstglass fra Hadeland Glassverk, 1990-tallet. Tungt fat av blåspettet og klar glassmasse, med grønn rand. Ø: 31, største H: 5,5 cm. Signert og etikettmerket. Syremerket midt under med et symbol forestillende en dråpe. I fin stand.

1

1

136 KGL. DANSK / ROYAL COPENHAGEN CRYSTAL. Lys koboltblått glass i runde former. Etikettmerket oppe. Nyere produksjon. Pen stand. Ø: 25/H: 15 cm. 1

137 KOBOLTBLÅ SKÅL MED STETT. Trolig Gjøvik Glassverk. Noe slitasje/skjevheter. Skade/slipning på kant, på innsiden av den hvite linjen. Boble i glasset. H: 6,7 cm. Ø: 13,3 cm. Skål fra 1800 tallet.

1

124 GJØVIK GLASSVERK. SKÅL MED STETT. Kobolt blå skål med bølgete hvit kant. 1800-tallet. H: 10,2 cm. Ø: 15,8 cm. Noe slitasje. 1

9
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1
1
1
1
133 137
1
1

138 141 ------ Ex. 143 ------

138 LINDSTRAND, VICKE (1904-1983). Vase i glassklar og grønn farge med stripet dekor. H: 30,7 cm. Usignert. Pen og dekorativ vase i et tidløst design. Lindstrand var en svensk glassdesigner, tekstil- og keramisk designer og maler. Han regnes som en pioner innen svensk glasskunst, og hans arbeid var blant annet en del av kunstkonkurransene ved sommer-OL i 1932 og 1936.

139 LÜTKEN, PER (1916-98). 2 vaser. Holmegaard Glasværk, Danmark, 1950-tallet. Hjerteformede vaser fra serien ”Menuet”, i lys blå glassmasse; ”Aqua”. H: 7 og 8,5 cm. Signert og datert hhv. 1956 og 1958. Per Lütken regnes som Danmarks mest betydningsfulle glassformgiver.

140 LÜTKEN, PER (Danmark 1916-1998). 2 skåler. ”Provence”, Holmegaard Glasværk/Royal Copenhagen. Designklassiker formgitt i 1955. Koboltblått glass. Stor skål H: 14,5, åpning Ø: 16,5, største Ø: ca. 27 cm. Liten skål H: 8 cm, åpning Ø: 9, største Ø: ca. 13 cm. Begge i fin stand.

141 MAGNOR GLASSVERK. Vase K-747 i lysegrønn farge med små kontrollerte bobler og klart overfang, formgitt av Eystein Sandnes på 1950-tallet. H: 26,5 cm. I flott stand.

142 MAGNOR SERVISE. Totalt 13 skåler + 1 fat. Pen stand. Største skål. H: 9 cm. Ø: 23,3 cm. Fat. Ø: 24 cm.

143 MAGNORVASER. 2 stk. Den ene rød m/ boblemønster. H:31,5 cm. Den andre militærgrønn. H:25 cm.

144

145

MELKERINGER. 2 stk. Norsk glassverk, 1800-tallet. I klart glass med ombrettet kant og puntelmerke. Ø: ca. 17,5 cm. Normal bruksslitasje.

MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). 2 kuleformede vaser. Kunstglass fra Randsfjord Glassverk, 1970-tallet. Blått og grønt glass med små, innesluttede bobler. Snarlik utforming og størrelse H: 9,5 og 10,5 cm. I pent brukt stand.

146 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Dypt fat. Syremerket PLUS, Fredrikstad. Bred fane med små metallspon og innesluttede bobler i den plommefargede glassmassen. Ø: 31,7 cm. Høyde ytterkant: 6,5 cm. Pent brukt stand.

147 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Kulevase. Kunstglass formgitt av Motzfeldt for Randsfjord Glassverk. Blå og grønn glassmasse med innesluttede bobler. H: 13,5 cm. I fin stand.

148 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Kvadratisk vase og lav skål. Kunstglass fra Plus, Norge, 1970-tallet. Svakt tonet glass med innesluttet metallspon og små bobler. Syremerket BM Plus. Vase H: 11,5 cm. Skål Ø: 16 cm. I fin stand.

149 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Stor kulevase. Randsfjord Glassverk. Blå og grønn glassmasse med ukontrollerte bobler. H: 13,5 cm. I fin stand.

1

150 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Vase. Kunstglass fra PLUS glasshytte, Norge, 1970-tallet. Melkehvit og gyllenbrun glassmasse med klart overfang. Syremerket BM Plus. H: 28 cm. I fin stand.

151 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Vase. Syremerket BM PLUS, Fredrikstad. Klart glass med metallspon og ukontrollerte små bobler. H: 19 cm. Diameter munning: 13 cm. I fin stand.

152 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Vase. Unikat signert BM 72. Munnblåst kunstglass, tilvirket ved PLUS, Fredrikstad. Opalhvit glassmasse med innlagt metallspon, klart overfang. 9,5x9,5 cm, H: 13,5 cm. I fin stand.

153 MOTZFELDT, BENNY. 2 Stk. Glassvaser. Blekkhus vase fra Randsfjord glassverk. H: 7 cm. Blå vase. H: 11,5 cm. Ø: 8,5 cm. Begge i pen stand.

154 MOTZFELDT, BENNY. Kunstglassvase fra Randsfjordglass. Vase med original etikett og trolig original prislapp på undersiden. Pen vase i meget pen stand. H: 16,8 cm.

155 MOTZFELDT, BENNY. Kunstglassvase. Signert BM og datert 68. Str: 8,8 x 7,6 x 7,4 cm. Pen stand. 1

156 MURANO. Burgunder skål omsluttet av ekspanderte sølvblader, produsert ved et av glassverkene på Murano. L: ca. 10 cm. Noen bruksmerker langs kanten.

1

157 158

157 MURANO. Skål i grønne og gule nyanser, laget på et av glassverkene på den italienske øya Murano. L: 24 cm. H: 12 cm. I pen, vintage stand.

1

1

158 NYMAN, GUNNEL. Glassvase, signert: G. Nyman Nuutajärvi Notsjö. Deler av klistremerke er fortsatt på vasen. Meget pen boblevase. H: 12 cm. Minimal slitasje.

159 OPPSATSSKÅL. Oppsats med skåler beregnet til salt, pepper og sennep. Trolig fra tidlig 1900 tallet. Sokkel/ oppsats i sølvplett. Skåler i rosa glass. Medfølger skje i 830s. meget dekorativ. Noe patina/slitasje. H: 18,5 cm.

1

160 PORSELENSSKÅL/STETTEFAT. Umerket. Pent eldre fat med blomster og fuglemotiv. Gulldekorerte kanter. H: 14 cm. B: 35,8 cm. D: 24,2 cm. Pen stand. (Det henger en håndskrevet lapp på undersiden om at dette er et Spode Felspar porselensfat, men dette kan vi ikke dokumentere).

1

1

1

1

161 163

161 SKÅL. Glass og skinn. Seetusee Glassware by Mayfair. Canada, 1960/70-tallet. Dekorativ og spesiell skål utført i tynt mangefarget glass med en underside av gullmalt, ekte skinn. Tydelig stemplet under. Ø: 30, H: 9 cm. I flott stand.

162 SKÅL. Magnor Glassverk, 1950/60-tallet. Vid skål på lav stett. Rødrosa og klart glass. Merket ”Magnor” under. Ø: 29 cm. Største H: 8,5 cm. I pent brukt stand.

163 SPANSK VASE. Grønn, dekorert spansk glassvase av Jose Cire Royo. H:26 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

10
2023 Obj.nr. Utrop
Utrop
Obj.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

164 STETTESKÅL I GLASS. Antikk skål fra 1800-tallet. H: 18,8 cm. Ø: Ca 22 cm. Skål med noe bruksslitasje.

165 STILL, NANNY (Finland 1926-2009). Stettskål ”Grapponia” i uranglass. Riihimäen Lasi, Finland. Formgitt 1968. H: 16,5, Ø: 16 cm. I pent brukt stand. Still var en av Nordens fremste designere, og glass formgitt av denne finske kunstneren er ikoniske samleobjekter.

166 SUKKERSKÅL. Antikk kandisskål i melkehvitt glass med kant og hank i hvittmetall. Blåst glass, planslipt under. H: 8, Ø: 11,7 cm. I fin stand, med svake spor etter bruk.

167 VALLIEN, BERTIL (1938-). Flaskeformet vase i gult fra serien Satellite, formgitt av Bertil Vallien i 1992. Høyde: 24 cm. Bredde: ca. 14 cm. Etikettmerket og signert ”Kosta Boda B. Vallien 7089252”. I pen stand. Bertil Vallien regnes i dag som en av verdens fremste glassformgivere. Hans merittliste er lang, og han har fått mange prestisjefylte utmerkelser gjennom årene.

1

1

173 VASE. Bøhmisk overfangsglass av høy kvalitet. 1940/50-tallet. Lyseblått krystallglass med hvitt overfang. Med slipninger og håndmalt dekor i emaljefarger og polergull. H: 21, munning Ø: 15,7 cm. Fin stand.

1

1

174 VASE. Håndblåst kvalitetsglass fra Murano, Italia. Urneformet, med kropp i filigranglass, ”Latticino”, av klart glass med innlagte hvite tråder. Hanker og stett i klart glass med innlagt gullstøv. H: 22 cm. I flott stand.

175 VASE. Kunstglass. 1950/60-tallet. Trolig skandinavisk glassbruk. Usignert. Stor og tung; 18,5 cm høy, 3,2 kilo. I fin stand.

176 VASE. Kunstglass. Formgitt av Frantisek Spinar for Beránek glassverk, Tsjekkia. Klart glass med små bobler, med grønt og blått overfang nedre del. H: 23,5 cm.

177 VASE. Kunstglass. Formgitt av Jan Koňařík for Beránek, Tsjekkia, slutten av 1990-tallet. Stor og tung vase i klart glass med rosa kjerne omgitt av dyp lilla glasstråder. H: 28 cm. 4,4 kilo. Etikettmerket. Flott kvalitet og stand.

168 170

168 VALLIEN, BERTIL (1938-). Stor og dekorativ skål fra serien Cirrus, formgitt av Bertil Vallien for Boda på 1970-tallet. Etikettmerket og signert ”Boda B. Vallien 57532”. Ø: 24,5 cm. H: 10,5 cm. I meget flott stand.

169 VALLIEN, BERTIL (1938-). Stor og flott vase i gult fra serien Satellite formgitt av Bertil Vallien for Kosta Boda i 1992. H: 29,2 cm. Bredde øverst: 9,5 cm. Signert ”Kosta Boda artist coll. B Vallien 49535”. I meget pen stand.

170 VALLIEN, BERTIL (Sverige 1938). Skål ”Chicko”. Kunstglass fra Kosta Boda, Sverige, 1990-tallet. Blått glass med spetter, ru overflate utside. Signert ”Kosta Boda, Art. coll, B. Vallien 59609”. H: 13,5, Ø: 17,5 cm. I pen stand.

171 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018) for Kosta Boda, Sverige. Bolle fra serien ”Tulipa” med håndmalt dekor. Sign. nede. H: 14,5/Ø: 22 cm. Fin stand med bruksspor.

1

1

1

1 172 174 177

172 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018). Rosa flaske/karaffel fra serien PET med et begrenset opplag på kun 1000 enheter. Etikettmerket og signert ”7323029 Kosta Boda Lim. Ed. 1000 Ulrica HV”. H: 35 cm. I svært pen stand. Ulrica Hydman Vallien var en folkekjær kunstner og en av Sveriges mest anerkjente glasskunstnere, også internasjonalt. Hun har hatt et utall utstillinger og er representert i hele verden på mange store museer.

1

178

179

178 VASE/SKÅL. Bøhmisk overfangsglass av høy kvalitet. Tungt, klart krystall med koboltblått overfang og fine slipninger. Andre halvdel av 1900-tallet. H:24 cm.

179 VISITTKORTFAT. Stettfat med skål i lyseblått glass på nysølv stett. Tidlig 1900-tallet. H: 24, Ø: 29,5 cm. Glass med silkematt overflate, med noe slitasje, forøvrig i fin stand.

180 WIRKKALA, TAPIO (1915-1985). Stor stettskål ”Puro” i klart glass. Formgitt av Wirkkala for Iittala, Finland, 1970-tallet. Med Iittala-etikett. H: 22,5, Ø: 21,5 cm. I fin stand.

181 WIRKKALA, TAPIO (Finland 1915-1985). Vase ”Sointu” i klart glass. Formgitt for Iittala Finland ca. 1980. H:17,5, B: 14, D:8 cm. I pen stand.

1

1

1

1 Øvrige *)

182 WIRKKALA, TAPIO (Finland 1915-1985). Vase ”Varsanjalka”. Formgitt av Wirkkala for Iittala, Finland, 1950-tallet. Klart glass med slipte, vertikale linjer. Signert ”Tapio Wirkkala Iittala”. H: 22,5 cm. I pent brukt stand.

183 ART DECO KARAFFEL M/GLASS. 9 deler. Svart og grønt glass. Skandinavisk glassbruk, 1930/40-tallet. Karaffel med rundslipt puntmerke under. Karaffel H: 16 cm. Glass med hank H: 8,5 cm. Små glass på stett H: 6 cm. I pent brukt stand.

184 BRØRBY, SEVERIN (1932-2001). Stor lysestake. Hadeland Glassverk. Modell ”Katedral”, formgitt 1968. I klart glass. Signert ”Hadeland S.B”. Plass til lys med diameter 5,5 cm. H: 27,5 cm.

185 CHRISTIANIA SAMLAG. 2 stk. karafler m/propp med håndmalt emaljedekor ”Martell” og målestreker på andre siden (H: 16/17 cm) og 5 stk. spissglass med graverte gotiske initialer ”CS” (H: 10/10,5 cm). Slutten av 1800-tallet. Patina og bruksspor.

186 EGGHØNER. 3 stk. høner på ”kurv”, forskjellige størrelser. Opalglass, presset i form. Mellomstor høne med spor av malt dekor. L: 13,5, 17,5 og 21 cm.

187 FLASKE. Åttekantet. Klart glass med emaljemaling. Trolig Mellom-Europa, 18/1900-tallet, etter tidlig 1700-tallsmodell. Dekorert for hånd, med motiv av kvinne, blomster og border. H: 17 cm. I pent brukt stand. H: 17 cm. I pent brukt stand.

1

1

1

11
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

188 FREIJ, EDLA (Porsgrunn 1944). 3 ampler. Fra serien ”Oase”, Hadeland Glassverk. Melkehvitt glass med hvite snorer. Ø: 16,5, H: 16 cm. Alle i pent brukt stand.

1

197 KARAFFEL. Munnblåst tung karaffel fra Rastal, enkelt tidløst design H:23,5 cm.

198 KARAFFEL. Penisformet. Klart glass, med kreppet strimmel under og propp av kork og metall. Trolig skandinavisk glassverk, 1900-tallets siste del. L: 40 cm. I fin stand.

199 KARAFFEL-LOTT. 3 stk. karafler. 1 stk. med metalltut og håndtak av nyere årgang. H:26cm. 1 stk. eldre med olivenslipinger. H:31 cm. Hadeland? + 1 stk. med flotte slipinger og blomsterdekor. H:35 cm.

200 KARAFLER M/PROPP. Sverige/Norge, mulig Hadeland. Ca. 1880-1900. Med emaljemalt dekor i blått og hvitt, samt pulverdekor og éne med tekst ”Se glad ud”. Én med paraplyformet propp og én løkformet med skjærslepen dekor. Historisme. Med puntmerke under. Patina, bruksspor, noen smånag. Høyde m/propper: 27-28 cm.

201 LITEN KANTINEFLASKE. Empire, tidlig 1800-tallet. Klart glass med gulldekor på skuldrene og kuleformet propp. Trolig tilvirket ved Gjøvigs Glasværk, Norge. H: 13 cm eks. propp. I pen stand.

189 FYLLEHUND. Klart, lyst manganfarget glass. Rikt med pålagte detaljer og kreppede lenker for siden. Manglende propp. Patina, bruksspor. Misfarging i halen/håndtaket. L: 25 cm.

190 GLASSPOKAL. Bøhmisk stil. Klart glass med rubinrød og lys grønn dekor i rokokko-stil. Høyde inkl. lokk: 34,5 cm. I pent brukt stand.

191 HADELAND LOKKPOKAL. Modell ”Monarch”, 1980-tallet. Klart, munnblåst glass. Inspirert av rokokkomodellene til Nøstetangen fra 1750/70-tallet. Konisk form, med tungede detaljer på fotplate, korpus og lokk. Lokknapp formet som gjennombrutt krone. Innlagte luftbobler/perler i stett og snodde luftspiraler. Umerket/usignert. Totalhøyde: 34 cm.

192 IITTALA FESTIVO LYSESTAKER. 3 stk. Ikonisk finsk glass, design Timo Sarpaneva. Hhv. 1, 2 og 3 ringer, H: 8, 12 og 14,5 cm. I pen stand.

193 IITTALA FESTIVO LYSESTAKER. Lott 4 stk. Ikonisk finsk glass, design Timo Sarpaneva (1926-2006). 3 forskjellige høyder; 1,2x2 og 3 ringer. 8 til 14,5 cm. En signert TS, 3 med etikett. Alle i pen stand.

194 JAKTFLASKER/LØVEFLASKER. 2 stk. snarlike. Blåst i form. Koboltblått glass med relieffdekor av kong Oscar 2’s kronede monogram og riksløve. Én m/propp i hvittmetall. Sent 1800-tallet. Bruksspor. H: 19 cm.

195 JOHANSSON, WILLY (1921-1993). 2+2 ”Blåtopp” krukker. Formgitt av Johansson for Hadeland Glassverk, Norge, 1960-tallet. Olivengrønt og koboltblått glass. Store krukker Ø: 14,5, H: 7,5 cm. Mellomstore krukker Ø: 10, H: 8,5 cm. 3 av 4 med etikett. Alle i pent brukt stand.

1

1

1

202 LOMMEURSTATIV/SKÅL. Gammel skål med bølgete kant i blått glass. Plass til ringer og lignende. Metallstativ oppi til å henge opp lommeuret. Skålen er håndmalt med blomsterdekor. Trolig fra tidlig 1900 tallet. H: 16,8 cm. Ø: 9,2 cm. Pen stand.

203 LYSESTAKE. Glass og krystall med slipninger, lysholder i nysølv. Stor, klassisk stake med stormglass og prismer. Totalhøyde 49 cm. En liten anmerkning på stormglassets munning, forøvrig i pent brukt stand.

1

1

204 SAMLING GLASSPROPPER. Totalt 20 stk. Hovedsaklig klart glass. Skjærslepne, olivenslepte, fasetterte og en del med ’diamond-cut’-slip. Fra lengde 13,5 til 5,5 cm. Ant. noen sent 1800-tallet men i hovedsak 1900-tallet. Bruksspor, noen med nag. Ellers fin stand og kvalitet.

1

1 196 205

196

1

1 Keramikk, stengods og fajanse *)

205 VINKANNE. Ant. Bøhmen, Tyskland/Tjekkia. Historisme, sent 1800-tallet. Klart glass med olivenslip og skjærslepen dekor, samt motiver av frukter og bladverk. Rikt monterte beslag og detaljer i messing. Pen stand med bruksspor. H: 37 cm.

206 BIE KERAMIKK. Stettefat i jordfarger signert Bie på undersiden. H:18,5 cm. Ø:31 cm. Følger med to stk. lysestaker som også er fra Bie. H:21 cm. 1

207 DANSKE FIGURER. 3 stk. Hundefigur fra Royal Copenhagen, modell 22774, H: 7 cm. Lekende bjørn fra Royal Copenhagen, modell 21432, L: 10 cm. Stor bjørn i stengods, fra Johgus Keramik, Bornholm, L: 17,5 cm. Alle i fin stand.

1 208 209

208 KÄHLER, HERMAN. Stor og flott vintage dansk designervase. Signert i bunnen: HK. Danmark. Flott vase med noe avslag oppe langs kanten og på kanten i bunnen. Flotte farger i blått, oker/brunt og grønt. H: 35 cm. cm. Vase trolig fra tidlig 1900-tall. Bruksspor.

209 LARSON, LISA (Sverige 1931). Figur. Pike med blomster. Glasert stengods. Gustavsberg, Sverige. H: 21 cm. Tydelig stemplet under. H: 23 cm. I pen stand. Lisa Larson er en av Sveriges mest folkekjære kunstnere, kjent langt utover landets grenser.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

12
KARAFFEL. Magnor Glassverk. Karaffel på stett. Klart glass med iriserende overflate, kombinert med skimrende lilla luster på stett, hank og propp. Etikettmerket. 38 cm høy. I flott stand.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

210 SYLTEKRUKKER. 4 stk. Glasert steingods. Tidlig 1900-tallet. 1 stor brun krukke H: 21,5 cm. 3 hollandske krukker med grå saltglasur og håndmalt, blå dekor. H: 14,5 og 12 cm. En av de minste med nag øvre kant, forøvrig aldersrelatert slitasje.

Figurer *)

1

211 AUSTIN-SKULPTUR. Austin-skulptur produsert 1980, naturfarget kvinne med barn. H:30,5 cm. 1

212 BARNEHODE. Eldre barnehode/byste i glasert steingods. Noen avskallinger av glasuren nederst og krakeleringer, ustemplet. H:26 cm.

1

224 DELFT VEGGFAT. Boch la Louviere. Pent stort fat. Ø: 39,3 cm.

225 EGERSUND FAJANCE LOTT. Tallerken med motiv av jeger på ski. Ø: 15,7 cm. Liten mugge med blå dekor. H: 11,2 cm. Liten barnekaffekanne med blomsterdekor. Endel krakkelering i godset. Umerket. H: 15 cm. Liten mugge med nissedekor. Skår/nagg og slitasje. H: 11 cm. Liten ”pottekopp”. Barnedekor. Skår/nagg på kanten. H: 5 cm. Liten skål med lokk. Blå dekor. Skadet/sprekker. H: 7 cm. Eldre mugge av ukjent fabrikant. Englemotiv. Krakkelert glasur. H: 13 cm.

226 EGERSUND FAJANCE. 3 Stk asjetter/fat med motiv fra Telemark. 2 ulike motiver. Ø: 17,5 cm. Pen stand, minimal bruksslitasje.

227 EGERSUND FAJANCE. barneservice deler. 7 Deler. Sauskål, serveringsfat, skål, 3 dype tallerkener og liten mugge med skår/skade. Motiv av høner, hane, kyllinger og hare. De fleste deler i meget pen stand. Serveringsfat. Str: 21 x 14 cm.

228 EGERSUND FAJANCE. Barneservise deler med nissemotiv. Eldre kaffekanne og 4 kopper. Pene deler med noe slitt dekor. Kanne. H: 15 cm. Kopp. H: 5,6 cm.

229 EGERSUND FAJANCE. SUPPETERRIN TIL BARNESERVICE. pen terrin med barnemotiver. H: 15,5 cm. Ø: 13 cm + håndtak. pen stand, kun noe krakkelering i godset.

230 EGERSUND FAYANCE. Fiskeformet fat. Sennepsfarget glasur med håndmalt dekor. 1920/40-tallet. L: 42,5, B: 21 cm (inkl. finner). I meget pent brukt stand.

231 EGERSUND SKÅL. Stetteskål med motiv fra Øvre Telemarken. Meget pen stand. H: 6,7 cm. Diameter oppe: 11,8 cm. Flott gammel skål, laget ved Egersund Fayancefabriks Co. Minimal bruksslitasje.

1

1

1

213 214

213 BYSTE. Formgitt av Gino Manca, signert G.M. Fremstilling av mørkhudet kvinne. Utført i svartmalt gips. Smykke av bast. Små anmerkninger på den svarte overflaten, manglende ørepynt, samt retusjert skade på hestehalen. H: 24 cm.

1

214 FIGUR. Dekorativ museumskopi av den greske gudinnen Hygieias hode. Bronsepatinert stengods. På svart sokkel. H: 23 cm. I fin stand. 1

215 FIGURER. 3 stk. Aluminia, Danmark, 1940-tallet. Fajansefigurer, dekorert for hånd. Fra en serie produsert 1941-1965, til inntekt for ”Børnehjælpen”. Pike med kurv/lysestake; 1943. Pike med kurv/ blomsterspreder på ryggen; 1945. Pike med eggkurv/lysestake på hodet; 1947. H: 13,5 - 15,5 cm.

216 FIGURLOTT. 9 stk. hundefigurer, 3 stk. fugler + 2 stk. like svenske keramikkfigurer. ”Pike med fugler i fanget”, er stemplet i bunnen. H:18 cm. + Nadalfigur.

217 HUNDEFIGURER. 12 stk. eldre hundefigurer. Flesteparten er umerket i steingods/porselen.

218 LARSON, LISA (Sverige 1931). Gustavsberg, Sverige. Figur ”Gustaf” fra serien ”Sekelskifte”, slutten av 1970-tallet. Delvis glasert chamotte stengods. H: 18 cm. I pent brukt stand. Lisa Larson er en av Sveriges mest folkekjære kunstnere, kjent langt utover landets grenser.

219 MADONNAFIGURER. 2 stk. Fremstillinger av Jomfru Maria. Vintage figurer, utført i gipslignende materiale. Begge med dekorslitasje og små skader. H: 43 og 56 cm.

220 PARHUNDER. Ett par store, engelske Staffordshirehunder. Stengods, dekorert for hånd. Speilvendte, forøvrig snarlike. Vintage, 1900-tallet. Noe utydelig stemplet under. H: 29,5 cm. I pent brukt stand, med varierende grad av krakelert glasur.

221 PINGVIN SPAREBØSSE. Knabstrup Keramik, Danmark, for Den Danske Banke. Trolig 1960/70-tallet. H:27 cm. I pent brukt stand. Nøkkel følger ikke med.

Vaser, skåler, boller og fat *)

222 ACANTHUS. SKÅLER OG FAT. 2 skåler og 2 håndmalte fat fra Acanthus, Risør Norge. Fat/skål. H: 4 cm. Ø: 21,3 og 21,7 cm. SKål. H: 8,2 cm. Ø: 18,2 cm. Normal bruksslitasje/Krakelert glasur.

223 BREKKE, ALBIN. 2 krukker, 1 skål. Keramikk, dreid og glasert for hånd. Stemplet Albin Brekke Håndarbeid Norge, samt håndsignert AB eller Albin. Trolig 1960-tallet. Brekke drev på denne tiden eget keramikkverksted på Karmøy, Rogaland. Krukker H: 12,5 og 14 cm. Skål H: 6,5, Ø: 11 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

232 EGERSUND SKÅL. Stetteskål med motiv fra Øvre Telemarken. Pen stand, mindre bruksslitasje. H: 9 cm. Diameter oppe: 17,3 cm. Flott gammel skål, laget ved Egersund Fayancefabriks Co.

233 GRAVEREN. 2 store, vide skåler, den ene på lave føtter. Keramikk fra Graverens Teglverk, 1950-tallet. Trolig formgitt av Nils Aa. Sivertsen. Dekorert for hånd, merket under. Ø: 28 cm. Noe krakelering observert under skål på føtter, forøvrig i pent brukt stand.

234 HANSEN, ROLF (1922-2004). Vase. Chamottekeramikk med tinnglasur og skravert geometrisk dekor. Kongsberg Keramikk, 1950-tallet. Signert ”RH Norway”. H: 9,5 cm. Hansen var en av Norges mest sentrale og kjente keramikere. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

235 JARDINIERE. Art nouveau, ca. 1900. Ant. Belgia/ Frankrike. Ustemplet. Glasert fajanse med svungne former med gjennombrutt dekor og fasan i front. Bruksspor. Ca. 25x1x11 cm.

1

1

1

1

1

1

236 KERAMIKKSKÅL/FAT. Signert Lennart E. (Eisenhart). Krukmakargården, Karlskoga. 1983. H: 8,5 cm. Ø: 38,2 cm. Pent utført fat i porselenskeramikk. Glasert.

237 KERAMIKKVASE. ”Eggformet” vase. Glasert. Meget spesiell og pent utført kunstkeramikk. H: 18 cm. Ø: ca 15 cm. Meget dekorativ.

238 KRUKKER. 2 stk. Gouda, Holland. Mattglasert stengods, rikt dekorert for hånd i senjugendstil. Fra Plateelbakkerij Zuid-Holland (PZH). Kvalitetsprodusenten PZH regnes som Hollands eldste produsent av Gouda-keramikk. H: 12, Ø: 13 cm (munning). Begge tydelig merket under og i pent brukt stand.

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 236 237
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

239 MESTERKOKKEN FLAMINGO CHEF.

Stavangerflint. Formgitt av Inger Waage (19231995). 1960-tallet. Gryte m/lokk, mod. 2017/2. Håndstafferts ståltrykkdekor. Ø: 17,5 cm. Pen stand med bruksspor. Ikke den mest vanlige mønstret å se fra Stavangerflint.

240 MJELVE, TURID (1931-). Eget verksted. Kulevase i keramisk gods. Glasert i brune nyanser. Sign. under. Pen stand. 1960/70-tallet. Ø: 11 cm.

1

1

241

242

241 PLØEN, ERIK (1925-2004). Eget verksted, Espa. Tidlig 1950-tall. Prydfat i keramisk gods med tinnglasur. Motiv av kvinne og sau. Sign. under, samt oppheng. Fin stand. L: 40 cm.

242 PLØEN, ERIK (1925-2004). Stort fat. Glasert steingods. Ca. 1980. Eget verksted. Signert Pløen Son. 44,5x44,5 cm. Største høyde (hjørne) 7,5 cm. Pløen var en av det moderne Norges mest sentrale og innflytelsesrike keramikere. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

243 RETRO KERAMIKK. 3 vaser. Keramikk med relieffdekor og håndmalt glasur. VEB Haldensleben, Øst-Tyskland, 1960/70-tallet. H: 18,5, 21,5 og 24,5 cm. I fin stand.

244 RONGVED, ALF (1924-2015) OG KARI. Keramikkskål. Delvis glasert og dekorert høybrent leirgods. Fra eget verksted, 1960-tallet. Ø: 20,5, H: 10,5 cm. Signert AK. Ekteparet Rongved samarbeidet fra 1950, i eget keramikkverksted på Paradis ved Bergen. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1

254 255

254 EGERSUND. Smøramber, 1900-tallets første del. Første gang i priskurant 1909 og formgitt av Andreas Ollestad. Blåmalt stengods med gullstafferte detaljer og sjablongmalt tekst ”Smör”. Fin stand. H: 11,5 cm.

255 HALD, FINN (1956-2001) OG DAGNY (1936-2001). Eget verksted. Bordlampe. Utført i keramisk gods med glasur i blått og brunt. Sign. under ”Hald Soon”. El. sokkel oppe til E27. Ikke funskjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. Totalhøyde: 45 cm.

1

1

256 KAFFESERVISE. 18 deler. ”Ruska”, Arabia, Finland. Formgitt av Ulla Procopé i 1960. Glasert stengods. Stilrent funksjonalistisk design, med karakteristisk rustikk glasur i mørke jordfarger. 6 asjetter Ø: 16,2, 6 skåler Ø: 12,5 og 6 kopper H: 7,5 cm. 1 kopp med skade munningsrand, forøvrig i pent brukt stand.

257 KRONPRINS HARALD VEGGPLATTE. Utgitt av Figgjo Flint. D: 27,5 cm. Pen platte med kun minimal slitasje.

1

1

1

1

245 SOLHEIM, INGE (1948-). Eget verksted. Lav bolle. Lyst keramisk gods med glasur i rosa nyanser. Sign. under. Pen stand. Ø: 19,5 cm. 1

246 STETTSKÅL OG LYSESTAKE. L. Hjorth, Bornholm. Danmark, 1920/40-tallet. Mattglasert stengods, dekorert for hånd. Stor stettskål Ø: 25,5, H: 15,5 cm. Lysestake H: 12,5 cm. Begge i fin stand.

247 URNE. Trolig Danmark, usignert/umerket. Jugend, tidlig 1900-tallet. Keramisk gods med renneglasur i petroleumsblått med delvis iridiserende effekt. Hanker for siden. Bruksspor. Noen små glasurnag. H: 27,5 cm.

248 von der LIPPE, MARGRETHE (1913-1999). Eget verksted. Prydfat. Keramisk gods med tinnglasur med tulipanmotiv i beige og brune toner. Sign. bak. Fin stand. Ø: 28,5 cm.

249 WAAGE, INGER. (1923-1995). 6 stk håndmalte kuvertaskebegere. 3 ulike motiv. Stavangerflint. Signerte I.W. Str: ca 1,5 x 9,5 x 4,8 cm. Pen stand, minimal bruksslitasje.

250 ÅSE, ARNE (1940-). Eget verksted. Glasert stengods. Fat ”Rose”. Sign. under. 1960/70-tallet. Fin stand. Ø: 37 cm.

Øvrige *)

251 BLÅ ELD. Rörstrand, Sverige. Fomgitt av Herta Bengtson (1917-1993) i 1950. Flintgods med koboltblå glasur. Fløtemugge (H: 10,5 cm) og et par salt- og pepperbøsser (H: 6 cm). Pen stand. Minimalt nag på ene bøssen.

252 BLOMSTERJARDINERE. Olsen keramikk, Egersund. Str: 12,2 x 40,5 x 17,5 cm. Lite avslag i glasuren på undersiden. Ellers i meget pen stand.

253 BLOMSTERURNER. 2 fine blomsterurner i majolika, antagelig tyske. Jugendstil. Noe misfarget og litt krakelering på innsiden, men det er ganske normalt etter alderen. H:14,5 cm. Ø:17,4 cm.

258 MIDDAGSSERVISE. 16 deler. ”Ruska”, Arabia, Finland. Formgitt av Ulla Procopé i 1960. Glasert stengods. Stilrent funksjonalistisk design, med karakteristisk rustikk glasur i mørke jordfarger. 6 tallerkener, Ø: 25,5, 6 skåler Ø: 17,5, serveringsfat 24,5x36, 1 sausenebb og 2 serveringsskåler Ø: 18 og 22,5 cm. Pent brukt stand.

1

1

259 260

259 MYRDAM, LEIF HEIBERG. (1938-). Eget verksted. Salt- og pepperbøsser. Eggeformede, liggende form. Blåglasert keramisk gods med enkelte brunspettede partier. Propp under i kork. Sign. under. Pen stand. L: 8,5 cm.

260 PLØEN, ERIK (1925-2004). Krukke. Norge, 1949. Leirgods med risset dekor. Hvit glasur utvendig, flott okseblodfarget glasur inni. Signert og datert under. H: 13,5, Ø: 16 cm. cm. I pent brukt stand. Pløen var en av det moderne Norges mest sentrale og innflytelsesrike keramikere.

261 PLØEN, ERIK (1925-2004). Stort veggfat. Norge, 1950-tallet. Leirgods med tinnglasur. Polykrom håndmalt dekor, med motiv av Kristus som den gode hyrde. Signert under. 49x23,5 cm. I pent brukt stand. Pløen var en av det moderne Norges mest sentrale og innflytelsesrike keramikere.

262 SELTERSKANNE. Egersund. 1900-tallets første del. Hvitglasert fajanse. Helletut, hank og knotter oppe med trykket skrift. Uten stempel under. En del patina, smuss/misfarging i topp og bruksspor. H: 25 cm.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

263 SERVISE. 26 deler Figgjo Flint ”Pompeii”. 1970-tallet. Dekor Rolf Frøyland, form Jørg Løve Nielsen. 6 middagstallerkener Ø: 26,5 cm. 6 fonduetallerkener Ø: 23,5 cm. 6 skåler/underfat Ø: 15 cm. 5 kopper Ø 10, H: 6 cm. Terrin m/lokk Ø: 22-23 cm. Liten terrin m/lokk Ø: 14 cm. Panne Ø: 20, m/hank 29,5 cm. I pent brukt stand.

264 SERVISEDELER. 11 stk. Cacf Faenza. Italia, 1900-tallets siste del. Håndmalt dekor ”Garofano”. 4 store tekopper (Ø: 11, H: 8 cm) med skåler (Ø: 16,5 cm). Dessuten to åttekantede skåler (Ø: 11,5 og 14 cm) samt lysestake (H: 11 cm). Alt i pent brukt stand.

265 SPISERISETT VILLEROY & BOCH. 16 deler. Hvit fajanse med koboltblå dekor og svart tekst. Stempel brukt i perioden 1874-1909. 5 store krukker, H:19 cm inkl. lokk. 10 små krukker uten stempel, H: 9,5 inkl. lokk. 1 fin skjærefjøl, 28x15,5 cm. De store krukkene i fin stand, men alle lokk med sprekker og/eller skår. De små krukkene i varierende stand, krakelering, sprekker og/eller skår observert.

1

1

1

275 276

275 DÅDYR. Royal Copenhagen figur av dådyr. Nr. 465. H:27,8 cm. L:22,5 cm. Sjelden! 1

266 SPISERISETT. Deler til Egersund spiserisett m/ stråmønster, 6 store krukker i god stand. 1

267 SPISERISETT. Eldre spiserisett, umerket steingods i fargene hvit med blått mønster med sort skrift. 6 store krukker H:ca. 16,5 cm. + mel kar til å henge på veggen. Noe missfarging, krakkelering og nagg på noen av krukkene.

276 FIGUR. Bing & Grøndahl, Danmark. Fremstilling av omsorgsfull storesøster med lillebror, modell nr. 1568. Dekorert og glasert porselen av høy kvalitet. Tydelig stemplet og signert. H:11,5 cm. I flott stand.

277 FIGUR. Cluj Napoca Iris, Romania. Sprøytedekorert og håndstaffert mattglasert porselen. Fremstilling av hest. Pen stand, med hårsprekk under fotplaten. 1900-tallets andre halvdel. H: 37 cm.

278 FIGUR. Wallendorf, Tyskland. Porselensfigur forestillende sittende danserinne. Modell nr. 1559. Glasert og uglasert porselen med håndmalte detaljer. Stemplet med den tyske kvalitetsprodusentens stempel. H: 20 cm. I fin stand.

279 FIGURER. 2 stk. fra Nao Lladro, Spania. Glasert porselen med håndmalte detaljer. Fremstilling hhv. av ung pike som ber og ung pike i nattkjolen. Stemplet med den spanske kvalitetsprodusentens stempler. H: ca. 27 cm. Begge i fin stand.

280 FIGUR-LOTT. 5 stk. porselensfigurer. Nao-figur, dame med vifte. H:23 cm. Pike med lam , spansk figur. H:22 cm. Pike med dukke fra Tyskland. H:18 cm. Pike med bambi fra Tyskland. + fugl fra Bing & Grøndal, nr. 1633. Alle med underglasur.

281 FISKERKONE. Bing & Grøndahl porselensfigur 2233 i serien realisme. Figuren viser en fiskerkone. Bing & Grøndahl 2233 er designet av Axel Locher og utført i underglasur. H:22 cm.

1

1

268 STOR EGGHØNE. Egersund Fayance, 1900-tallets første del. Stengods, dekorert for hånd. Kurv med lusterglasur. Kurv og overdel merket ”3.”. H: 21, L: ca 25 cm. Et fint eksemplar.

269 SYLTEKRUKKER. 4 stk. Glasert steingods. Norge og Sverige, 1900-tallets første del. 1 hollandsk krukke, 3 liter, H: 14,5, Ø: 19,5 cm. 3 brune krukker, hvorav en fra Höganæs og en fra Gannn. Fine krukker, med varierende grad av bruksspor.

270 TESERVISE. 19 deler. ”Ruska”, Arabia, Finland. Formgitt av Ulla Procopé i 1960. Glasert stengods. Stilrent funksjonalistisk design, med karakteristisk rustikk glasur i mørke jordfarger. 6 frokosttallerkener Ø: 20,3, 7 skåler Ø: 16,3 og 6 kopper H: 5,5, Ø: 10 cm. Pent brukt stand.

271

UNIONSOPPLØSNINGEN 1905. Ukjent produsent/ umerket. Seidel i glasert, lyst leirgods med rike relieffmotiver. I front kong Haakon og dronning Maud med ”Alt for Norge”, flankert av bl. a. andre storheter og politikere fra tiden: Nansen, Berner, Michelsen og Løvland, samt det nye riksvåpnet med løve av 1905 og mer tekst. I nedre del motiver av Slottet i Oslo og Bergenshus i Bergen og Nidaros fra Trondheim. Hengslet lokk med tinndetaljer og lokk med ”1905”. Pen stand, bruksspor. H: 19 cm.

Porselen *)

Figurer *)

272 ANTILOPEFIGUR. Flott antilopefigur av Bing & Grøndahl nr. 1693, design Laurits Jensen. H:19 cm. L:23 cm.

273 BING & GRØNDAHL, København. Glasert, hvitt porselen. Fremstilling av tre smågutter. Fin stand, H: 11,5 cm.

274 BING & GRØNDAHL. Koselig figur av Bing & Grøndal nr. 1614. ”Love Refused” underglasur, designer Ingeborg Plockross Irminger. H:17,5 cm. + ”Par som danser”, underglasur nr. 2385. Designer Claire Weiss. H:20,2 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

282 H.C. ANDERSEN. Porselensfigur av Bing & Grøndahl. H.C. Andersen forteller en historie til en liten jente. Produsert 1987, design Henning Seidelin. Nr. 2037. H:24 cm.

1

1

1

1

283

1

1

NAO-FIGUR. Stor, fin Nao-figur i blank glasur av kvinne som bærer korn. H:39,5 cm. 1

284 POINTER-HUND. Bing & Grøndahl. Pointer Nr. 2006. L: 34 cm. Design Lauritz Jensen. 1

285 PORSELENSFIGUR. Nao by Lladro, Spania. Ung pike med hatten i hendene. Spansk kvalitetsporselen med fine detaljer og håndmalt glasur i duse farger. Tydelig stemplet. H: 28 cm. I fin stand.

286 PORSELENSFIGUR. Nao Lladro, Spania. Figur av ung kvinne med hund. Spansk kvalitetsporselen med fine detaljer og håndmalt glasur i duse farger. Tydelig stemplet. H: 29 cm. I flott stand.

1

1

287 WALENDORF-FIGUR. Flott Walendorf-figur, 1764, av gutt som holder en is. Fra 1960-tallet. H:17 cm. 1

15
1 268 271
1
1
1
1
1 283 287

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Vaser, skåler, boller og fat *)

299 BLÅ BLOMST. ROYAL COPENHAGEN. Sjokolademugge. Meget pen stand. H: 23 cm.

300 BLÅ BLOMST. ROYAL COPENHAGEN. Terrin/skål med lokk. Meget pen stand. H: 14 cm. Ø: 22 cm + håndtak. 1

301 EGGEOPPSATS. Porsgrund Porselen, grønt ankerstempel (1911-1935). Med forglemmeei-dekor. 6 originale eggeglass, H: 5 cm. Eggoppsats Ø: 20,5 cm. Små anmerkninger på eggeglassenes stett eller munning observert, et eggeglass med limt stett. Forøvrig i pent brukt stand.

302 KAFFESERVISE. 60 deler. ”Old Country Roses” med gullkant. Royal Albert Bone China, England. Servise i romantisk engelsk stil. 15 asjetter, Ø: 18,2 cm. 15 skåler, Ø: 12,5 cm. 11 kopper, H: 6,5 cm. Dessuten 19 diverse deler tilbehør og bordpynt. Bl.a. sukker og fløte-sett, stettfat (Ø: 23,5 cm), stort og lite etasjefat, salt og pepper-bøsser og bordklokke. Alt i pent brukt stand.

288 293

288 BING & GRØNDAHL, København. Vase i porselen med håndmalt dekor i underglasur med motiv av landskap. Mod./dek.nr 8322/243. Pen stand. H: 24,5 cm.

289 KGL. DANSK / ROYAL COPENHAGEN. Hummerskål, formgitt av Jørgen Balsløv. Porselen med underglasurdekor. Stempel, sign. og mod/dek. nr 8/14. Bruksspor. Ø: 16 cm.

290 PORSGRUND PORSELEN. SVIBEL. Stort stettefat med håndmalt dekor i koboltblå underglasur med gullstafferte detaljer. Stort stettefat, med uvanlig rødt stempel, ant. mellom 1906-1914. Pen stand med lett slitasje. H: 20 cm. Ø: 26 cm.

291 PRAKTVASE. Porsgrund porselen. Vase signert: EK (Erik Kessheimer). Pen vase med malte bilder av skip og signaturer. H: 36 cm. Meget sjeldent utrop !

1

303 MEISSEN PORSELEN. 6 deler. Porselen med håndmalt dekor, staffert med polergull. 2 små fat, 10,2x10,9 cm. 2 sett kopp/skål med ulik form og dekor. Sett med rosa akeleie-dekor; skål Ø: 11 cm, kopp Ø: 6,5, H: 5,5 cm. Sett med mange forskjellige blomster; skål Ø: 12 cm, kopp Ø: 7, H: 4 cm. Tysk porselen av høy kvalitet. Alle deler 2. sortering i fin stand. Merket under, med Meissens kryssede sverd samt flere nummer.

1

1

1

1

292 PRYDSKÅL. Herend, Ungarn. Glasert, hvitt porselen med håndmalt blomsterdekor i bunn. Mod./dek.nr: 7372/BT. Pen stand. Ø: 11,5 cm. 1

293 STETTSKÅL. Porselen i rokokkostil. Håndmalt og rikt dekorert med blomster og polergull. Porzellanmanufaktur Schierholz Plaue. Tyskland, 1970-tallet. H: 21, Ø: 20,5 cm. I pent brukt stand.

294 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006) for Rosenthal Studio-line. Prydfat (Ø: 33 cm) og vase (H: 21,5 cm) i hvitt porselen med trykket dekor i grått og gull. 1980/90-tallet. Pen stand.

295 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006) for Rosenthal, Tyskland. 2 stk. prydfat fra serien ”Wolfgang Amadeus Mozart”. Rikt trykket dekor med gullstaffering. Oppheng i bakkant. Fin stand, noe smuss. 1980/90-tallet. Ø: 33 cm.

Øvrige *)

296 BING & GRØNDAHL, København. ”Empire”. Kaffekanne m/lokk i porselen med håndmalt dekor i koboltblå underglasur. 1900-tallet. Pen stand, men limrester etter teip. H: 24 cm.

297 BING & GRØNDAL. 3 deler ”Måkeservise”. Hånddekorert dansk kvalitetsporselen. 2 av 3 deler med gullstaffasje. Muslingformet skål, 17x17 cm. 2 lysestaker, H: 5,5, Ø: 11 cm. I fin stand.

1

304 MÅKESERVISE. BING & Grøndahl. Kaffeservise til 6 personer. Totalt 18 deler. Pent servise med gullkant. Kopp. H: 6,4 cm. Asjett. Ø: 15,5 cm. Pen stand.

1

1

1

1

298

306

298 BLÅ BLOMST. ROYAL COPENHAGEN. Kaffekanne. Meget pen stand. H: 24,5 cm. 1

1

305 MÅKESERVISE. BING & Grøndahl. Middagstallerkener. 6 stk. Ø: 21,5 cm. Pene tallerkener med gullkant. Normal bruksslitasje.

1

1 306 MÅKEVASE. BING & Grøndahl. Stor vase med gullkant. H: 22 cm. Ø: 10 cm. Normal bruksslitasje. 1 307 PORSGRUND PORSELEN BARNESERVISE. 5 deler. Kaffekanne (H: 15 cm) og asjett (Ø: 10 cm) med dekor ”Åse Gåse”. Kaffekanne (H: 11 cm), stettfat (H: 7 cm) og kopp (H: 5,5 cm) med nissedekor. Kaffekanne med nissedekor uten lokk, forøvrig i pent brukt stand.

308 PP KAFFESERVISE. Porsgrund porselen kaffeservise med mønsteret Vega med grønt stempel. Totalt 37 deler. 12 frokostfat, 11 underfat, 11 kopper, kaffekanne og fløtesett.

309 ROSENTHAL MIDDAGSSERVISE. Classic Sanssouci. Totalt 32 deler. Meget pen stand, de fleste deler ser ubrukt ut. 12 middagstallerkener, 12 dype tallerkener, serveringsfater, terrin/skål med lokk, 2 sausnebb.

310 ROYAL COPENHAGEN. 1+5 deler ”Blå Blomst”. Krukke med lokk, modell 8612, H: 16 cm. 5 små fat, modell 8554, Ø: 9,5 cm. Kvalitetsporselen med håndmalt, koboltblå underglasurdekor. Fin stand.

311 SKRIVEBORDSETT. IBSEN ENKE, Denmark. 3 deler. Blekkhus med lokk i bronse/diskometall. Pent sett med normal bruksslitasje.

312 VILLEROY & BOCH LOT MM. 6 stk. middagstallerkener i serien ”Pergamon”. Ø:27,4 cm. 6 store kokketallerkener, hvite uten mønster. Ø:31 cm. 2 stk. ovale serveringsfat. L:35,9 cm. I tillegg 2 stk. firkantede tallerkener fra Rosenthal. 27x27 cm. Totalt: 16 deler.

1

1

1

1

1

313 WINBLAD BJØRN. Komplett serie med Aladin. Rosenthal. 12 stk. Veggplatter med oppheng i originale esker. meget pen stand. Ø: 16,2 cm. 1

314 WINBLAD, BJØRN. Veggfjøl. Rosenthal. 100-årsjubileum. Tittel: Westen. Indianermotiv. Meget pen stand. Str: 25,8 x 15,7 cm.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

16
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Lørdag 11. februar fra klokken 11.44

Gull, smykker og sølvtøy Smykker *) Gull *)

315 ALIANSERING. 585/14 Karat gull. Gullring i hvitt gull med 5 diamanter. Pen ring med normal bruksslitasje. Fingermål: 18 mm. Vekt: 2,9 gram. 1

316 ALIANSERING. 585/14 Karat gull. Gullring med 5 diamanter. Pen ring med normal bruksslitasje. Fingermål: 18 mm. Vekt: 3,4 gram. 1

317 ANHENG I GULL. Gult gull 14K, stemplet 585. Kuleformet anheng med ilagt fargerik emaljedekor og glasstener. Pen stand med bruksspor. Ø: 15 mm. Vekt: 1,9 gram.

318 ANHENG M/KJEDE I GULL. Gult gull 14K. Kjede stemplet 585. Anheng utydelig stemplet, men testet og bekreftet 14K. Anheng formet som et 7-tall med guillochert dekor (ca. 15x7 mm) og kjede m/ karabinlås (L: 37 cm). Pen stand med bruksspor. Vekt: 1,8 gram.

319 ANHENG M/KJEDE I GULL. Gult gull 14K. Tynn lenke stemplet 585. Anheng utydelig stemplet, men testet og bekreftet 14K. Stilrent anheng i moderne uttrykk med gjennombrutt dekor (ca. 25x20 mm) og lenke (B: 2 mm) m/karabinlås (L: 45 cm). Pen stand med bruksspor. Vekt: 5,5 gram.

320 ANHENG MED KJEDE. 585/14 Karat gull. Kjede. L: 39 cm. Anheng str: ca 1,4 x 1,2 cm. Samlet vekt: 3,3 gram.

321 ANHENG. ”Be my valentine”. Gult gull med liten rosa sten. Stemplet 14K (585). Mangler øsken og en liten rosa sten. Personlig gravering bakside. B: 27mm. 4,2 gram.

322 ANHENG. 585/14 karat gullanheng med blank ”sten”. Vekt: 1,5 gram. Medfølger nål i Gulldouble med 2 røde ”stener”.

323 ANHENG. Gult gull med ekte perle. Stemplet 585 samt mesterstempel HRAS (Rasmussen Gull & Sølv, Kristiansand). H: 37mm inkl. hempe, B: 21mm. 2,45 gram. Elegant smykke i pen stand.

1

329 BISMARK. COLLIER/HALSKJEDE. 585/14 Karat gull. Pent smykke med dobbel hempet sikkerhetslås. L: 47 cm. Vekt: 15 gram. Normal bruksslitasje.

330 DOBBELT PERLEKJEDE M/LÅS I GULL. Lås m/ perledekor i gult gull 14K, stemplet 585. 2 stk. rader med kultiverte ferskvannsperler (Ø: ellom 5 og 6 mm) i tilnærmet hvit perlemor (L: 65 cm). Pen stand, bruksspor. Noen eldre knuter/rep. på tråden (anbefales skiftet). Stilrent uttrykk.

324 ARMBÅND. Hvitt gull fattet med smaragder og diamanter. 18 karat gull, stemplet 750, med 31 fasettslipte, ovale smaragder og 31 små diamanter. B: 3 mm. L: 18,5 cm. 7 gram. Fin kvalitet og stand. Følger med forsikringstakst (kr. 38.000) utstedt av Mestergull, Kristiansand, i august 2022.

325 ARMLENKE I SØLV MED DETALJER I GULL OG DIAMANTER. VAN BERGEN. Smykkelås i gult gull 14K, stemplet 585. Fattet med 2 stk. briljanter (én på hver side av låsen) beregnet til 0,01 karat hver i antatt klarhet VS. Hengslet, innside med av/ på-hempe til selve armlenken. 8 stk. tvunnede lenker i oksidert sølv, besatt med totalt 17 stk. små gullringer, samt étt heng med preget logo. L: 18 cm. Meget elegangt moderne smykke fra en av Norges ledende smykkeprodusenter og om mulig Bergens ledende. Svært høy nypris i butikk. Totalvekt: 23,6 gram.

326 ARMRING I GULL. David-Andersen, Oslo. Gult gull 14K, stemplet 585. Glatt, polert utførelse (B: 6 mm/indre Ø: 62 mm). Pen stand, med patina og bruksspor. Vekt: 15,1 gram.

327 ARMRING I JADE M/BESLAG I GULL. Asiatisk kulturområde. To-delt armring i polert, mørkgrønn jade (B: 10 mm) med beslag, lås og sikkerhetslenke i gult gull. Ustemplet, men testet og bekreftet 12K. Lås noe slarkete/løs og sikkerhetslenken m/ karabinlås er ant. sekundær. Forøvrig bruksspor. Indre Ø: 57 mm.

328 BISMARK ARMBÅND. 585/14 Karat gull. Pent armbånd med dobbel hempet sikkerhetslås. L: 17 cm. B: 7 mm. Vekt: 11,3 gram. Normal bruksslitasje.

1

1

1

1

331 FRIMURERKULE I GULL. 375/9 karat gull. Kulen brettes ut til et kors. Kulen har et ”hemmelig” rom når den er sammenfoldet. Rom til f.eks 1 pille. Kors str: ca 4,1 x 3 cm. Kors rikt stemplet: F. Bros. Pen stand. Vekt: 9,3 gram. Sjeldent utrop!

1

1

332 GULL/SØLVLOTT. Eldre giftering i 585/14 karat gull. Vekt: 2,1 gram. Tanngull med innmat. Vekt: 2,6 gram. 2 stk sølvlysestaker uten sølvstempel. Begge gravert med navn og takk for 25 års tjeneste i Rogaland Fylkeskommune. Lysestaker med gips i bunnen. Samlet vekt: 692 gram.

5000

1

12000

1

333

333 335

GULLANHENG MED KJEDE. 14 Karat gull. Merket 14K. Anheng med 5 ”stener”. Anheng str: ca 2,2 x 1,9 cm. Kjede. L: 42 cm. Samlet vekt: 6,1 gram.

334 GULLANHENG MED KJEDE. 585/14 Karat gull. Anheng laget av gammel giftering. Påmontert 1 perle. Svensk ring i 14 karat gull. Kjede i 585. L: 39,5 cm. Samlet vekt: 8,8 gram.

335 GULLANHENG MED KJEDE. 585/14 karat gull. Stjerneformet anheng med noe slitt grønn ”sten”. Tynt gullkjede. L: 48 cm. Samlet vekt: 3,8 gram. Normal bruksslitasje.

1

1

1

1

1

336 GULLANHENG. 375/9 karat gull. Hvitt, gult og rosegull. Vekt: 0,6 gram. Medfølger forgylt kjede i 925s. L: 42 cm.

337 GULLKJEDE. Gult gull 14K, stemplet 585. Kjede (B: 1,5 mm) med karabinlås. L: 50 cm. Meget pen stand. Vekt: 5,3 gram.

338 GULLKJEDE. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Tynt, elegant kjede (B: 1 mm) med lås m/ sikkerhetshempe. Fin stand med få bruksspor. L: 50 cm. Vekt: 3,0 gram.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1

339 GULLKJEDE. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Tynt, elegant kjede (B: 1 mm) med karabinlås. Fin stand med få bruksspor. L: 35 cm. Vekt: 1,3 gram. 1

17
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

340 GULLNÅL MED PERLE OG DIAMANT. 585/14 Karat gullnål med stor oval perle og 1 diamant. L: 5,3 cm. Vekt: 5,6 gram. Pen stand.

1

341 GULLNÅL/BROSJE. 585/14 Karat. Ø: 3,3 cm. Vekt: 7,1 gram. Pen stand. 1

342 GULLRING herre med sort Onyx sten. Profil av romersk soldat. 14 karat/585 gull. Brutto vekt 3,3 gram. Normal bruksslitasje.

343 GULLRING i 14 karat gull med stor pen fasettslipt Ametyst i etui. Brutto vekt 6,4 gram. Normal bruksslitasje.

344 GULLRING M/DIAMANT PÅ 0,5 CT. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Fattet med én briljant i kloinnfatning beregnet til hele 0,50 karat (Ø: 5 mm). Meget pen sten med godt, hvitt skinn, antatt klarhet P1/SI. Pen stand, men med noen meget små riper på stenen. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 1,7 gram. En særdeles elegant ring med en diamant i en oppsiktsvekkende størrelse. Svært høy nypris i butikk.

345 GULLRING M/DIAMANT. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Fattet med én briljant i kloinnfatning beregnet til 0,07 karat. Meget pen sten, antatt klarhet VS. Pen stand. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 1,3 gram.

346 GULLRING M/DIAMANT. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Fattet med én briljant i kloinnfatning beregnet til 0,25 karat. Meget pen sten, antatt klarhet VS. Pen stand. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 1,1 gram. Svært høy nypris i butikk.

1

354 GULLRING M/RUBINER. Rødt og gult gull 18K, stemplet 750. Knuteutførelse, fattet med 2 stk. rubiner i kloinnfatning i senter. Dyp bringebærrød farge med fin klarhet, beregnet til 0,03 karat hver. Ringskinnense maksimale bredde: 12 mm. Ringstørrelse: 19 mm. Vekt: 2,8 gram. Bruksspor, noe slitasje på stener.

1

1

1

1 347 350

347 GULLRING M/DIAMANT. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Glatt, moderne utførelse med én briljant i kloinnfatning på 0,2 karat (3,8 mm). Klarhet: VVS. Meget pen sten, med hvitlig, klart skjær. Ringstørrelse: 17 mm. Vekt: 1,7 gram. Bruksspor.

348 GULLRING M/DIAMANTER. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Glatt, moderne utførelse med ringskinne fattet med fem briljanter på 0,03 karat hver, samlet karat på 0,15. Antatt klarhet: Pent, fargeløst skjær. Ringstørrelse: 17 mm. Vekt: 1,8 gram. Bruksspor.

349 GULLRING M/DIAMANTER. Hvitt gull 14K, stemplet 585. Rund krone, fattet med totalt 7 stk. briljanter. I senter 1 stk. beregnet til 0,02 karat, omkranset av 6 stk. beregnet til 0.01 karat hver (samlet 0,08 karat). Antatt klarhet SI. Pen stand, bruksspor og smuss. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 1,8 gram.

350 GULLRING M/OPAL OG DIAMANTER. Hvitt gull 14K, stemplet 585. I senter én opaldoublé (ca. 8x6 mm), omkranset av 14 briljanter beregnet til 0,03 karat hver (samlet 0.42 karat) i antatt klarhet SI. Alle i kloinnfatninger. Pen stand med bruksspor. Kronens totalmål: ca. 15x12 mm. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 2,2 gram.

351 GULLRING M/PERLE. Gult gull 14K, stemplet 585. Glatt, moderne uttrykk fattet med én kultivert ferskvansperle (Ø: 8 mm) i senter. Ringstørrelse: 18 mm. Bruksspor. Vekt: 1,8 gram.

352 GULLRING M/ROSENKVARTS OG DIAMANTER. Roségull 14K, stemplet 585. I senter én uregelmessig cabochonslepen og polert rosenkvarts, omkranset av 30 briljanter beregnet til 0,01 karat hver (samlet 0.30 karat). Pen stand med bruksspor. Kronens totalmål: ca. 14x17 mm. Ringstørrelse: 19 mm. Vekt: 3,1 gram.

353 GULLRING M/RUBIN OG DIAMANTER. Hvitt gull, stemplet 14K. I senter én oval fasettslepet rubin (ca. 6x4 mm) med pen, dyp bringebærrød farge med noe klarhet. Omkranset av 12 briljanter beregnet til 0,02 karat hver (samlet 0.24 karat) i antatt klarhet VS. Alle i kloinnfatninger. Pen stand med bruksspor. Kronens totalmål: ca. 11x9 mm. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 2,3 gram.

1

355 358

355 GULLRING M/SMARAGD OG DIAMANTER. Hvitt gull 14K, stemplet 585. I senter én oval fasettslepet smaragd (ca. 8x6 mm) med pen, frisk grønnfarge, med noe sløret klarhet og inneslutninger. Omkranset av 14 briljanter beregnet til 0,03 karat hver (samlet 0.42 karat) i antatt klarhet VS. Alle i kloinnfatninger. Pen stand med bruksspor, smuss. Kronens totalmål: ca. 12x11 mm. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 2,9 gram.

356 GULLRING M/STEN. Gullsmed Nils Elvik, Oslo. Gult gull 14K, stemplet 585. Moderne uttrykk med fasettert, blank sten i senter (Ø: 3 mm). B: 3 mm. Ringstørrelse: 17 mm. Noen bruksspor. Vekt: 0,6 gram.

357 GULLRING MED PERLE. Stemplet 585, mesterstemplet Sigurd Homstvedt, Bergen. Ringstørrelse 57. 3,09 gram. Perlen er løs, forøvrig normal bruksslitasje.

358 GULLRING MED STEN. 585/14 Karat. Gullring fra Ivar T. Holthe. Ring i gult gull med ovalslipt blå Topas. Fingermål: 17 mm. Vekt: 4,7 gram. Meget pen stand.

359 GULLRING. 585/14 Karat gull. Signetring. Pen ring men med gravert navn inni. Fingermål: 21 mm. Vekt: 6,7 gram.

1

1

1

360 GULLRING. Egypt. Utydelig stemplet, men testet og bekreftet gult gull 21K. Klasissk utførelse og dekor etter egyptisk mytologi og hieroglyfer. Kronens mål: 23x9 mm. Ringstørrelse: 19 mm. Pen stand med bruksspor. Vekt: 2,6 gram.

361 GULLRING. Gult gull 14K, stemplet 585. Glatt utførelse. Bruksspor. B: 2 mm. Ringstørrelse: 21 mm. Vekt: 7,1 gram.

362 GULLRING. Utydelig stemplet, men testet og bekreftet gult gull 14K. Hamret utførelse (B: 4 mm). Ringstørrelse: 16 mm. Bruksspor. Vekt: 1,2 gram.

1

1

363 GULLØREPYNT MED MER. 14 Karat gull. 1 sett øreringer, 2 enkle øreringer (den ene med diamant). Ørepynt i hvitt gull (Syretestet) med lilla sten og liten diamant. Samlet vekt: 2,5 gram. Medfølger 1 sølvkjede og 1 am. double kjede.

364 HÅRARBEID M/GULLDETALJER. 1800-tallet. Ustemplet, men testet og bekreftet gult gull 14K. Flettet armbånd i hår (B: 9 mm/L: 13 cm) med endebeslag + kors i gull. Manglende lenke/lås. Pent utført. Bruksspor.

365

1

KAMÉANHENG M/LENKE I GULL. 14K gult gull, både lenke + anheng stemplet 585. Rikt skåret portrett av kvinne i klassisk stil med omramming i gull, ca. 47x38 mm. Kjede m/karabinlås, L: 40 cm. Pen stand. Totalvekt: 7,9 gram.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

366 KORSANHENG MED KJEDE. 585/14 Karat gull. Anheng Jesus på korset. Str: ca 2 x 1,3 cm. Kjede. L: 38 cm. Samlet vekt: 4,5 gram.

367 MANSJETTKNAPPER. Gult gull 14K, stemplet 585. Klassisk utførelse med knuter, Ø: 14 mm. Vekt: 4,6 gram. Bruksspor.

368 MEDALJONG. 585/14 Karat gull. Medaljong ned pent dekorert forside. Ovalt anheng med plass til 2 fotografier inni. Str: ca 4,1 x 3,2 cm. Pen medaljong med normal bruksslitasje. Vekt: 11 gram innkludert plastglass inni.

369 MILENIUM GULLRING MED DIAMANTER. 750/18 Karat gullring med 3 stk diamanter. Ring med noe bruksslitasje. Fingermål: 17 mm. Vekt: 1,8 gram.

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

18
1
1
1

370 PERLEKJEDE. Dobbelt perlekjede med ferskvannsperler. Lås i 585/14 karat hvitt gull med perle og 6 safirer. Meget pent kjede. Kjede er på hele 90 cm når det er dobbelt, eller ca 180 cm reel lengde. Meget pen stand. Eksklusivt smykke som ville kostet omkring 20.000 kr nytt i dag.

371 PERLEØREPYNT MED DIAMANTER. 14 Karat hvitt gull. 1 stor perle og 7 små diamanter. Totalt 00.35 ct på hver ørepynt. Meget pen stand. Samlet vekt: 3,4 gram.

372 RING I PLATNA M/BLÅ STEN OG DIAMANTER. Ustemplet, men testet og bekreftet platina. Moderne og stilren utførelse, fattet med baguetteslipt lysblå sten (10x7 mm) i kloinnfatning. På hver side, flankert med to diamanter i avkuttet trekantform (ca. 5x2 mm). Ringstørrelse: 19 mm. Bruksspor og noe slitasje på sentersten. Stenen er ant. topas eller akvamarin, men lot seg ikke verifisere hos gullsmed. Delikat og tidløs ring. Vekt: 3,6 gram.

373 SKROTGULL. 585/14 karat. Totalt 7,1 gram. bestående av skadet kjede, ørepynt, anheng og ørestoppere.

374 SMYKKESETT M/SORTE PERLER OG GULL. Collier med sorte kultiverte ferskvannsperler (Ø: 7-8 mm) med lås i gult gull 18K, stemplet 750 i børstet utførelse (L: 80 cm). Et par matchende ørepynt (Ø: 9 mm), stemplet 14K. Meget pent sett, god stand.

375 STANGNÅL MED STEN. 375/9 Karat gull. Pen stand. L: 5,4 cm. Lenken er ikke i gull. Total vekt: 4 gram.

376 STANGNÅLER. 585/14 Karat. 2 stk. Begge med liten blå sten. L: 5,2 og 5,3 cm. Samlet vekt: 4,1 gram. Normal bruksslitasje.

1

379 ØREPYNT I GULL. 585/14 Karat. Eldre ørepynt med skrulås. Samlet vekt: 3,9 gram. 1

380 ØREPYNT I GULL. 585/14 Karat. Tidløse øreringer. B: 6 mm. Samlet vekt: 3,3 gram. 1

381 ØREPYNT I GULL. Gult gull 14K, stemplet 585. Moderne utførelse med fasetterte, lyse stener (én manglende) med x-lås. Bruksspor. Ca. 15x15x6 mm. Vekt: 2,2 gram.

1

382 ØREPYNT MED DIAMANT. 14 Karat hvitt gull (Syretestet). Samlet vekt: 0,5 gram. 1

383 ØREPYNT MED DIAMANT. 14 Karat hvitt gull (Syretestet). Samlet vekt: 0,5 gram. 1

384 ØRERINGER I GULL. 585/14 Karat gull. Pen design. Samlet vekt: 3 gram. 1

385 ØRERINGER I GULL. Gult gull 14K, stemplet 585. Glatt, buet utførelse. Ø: 20 mm. Bruksspor. Vekt: 0,6 gram.

Sølv *)

386 ANHENG M/SMYKKESTENER. 5 stk. alle stemplet 925. Moderne utførelse, med polert lapis lazuli, rutilkvarts, malakitt, agat og sugilitt. Én kan brukes både som anheng og brosje. Bruksspor. L: 52-58 mm.

387 ANHENG. Peruansk sølv, stemplet 925. Stort dobbeltsidig anheng forestillende en Tumi, en seremoniell kniv fra Inka-kulturen i Peru. I dag symboliserer den hell og lykke. 38x17 cm. H: 10,4 cm inkl. hempe. Nestet fast til ramme med svart fløyelsbakgrunn.

1

1

1

1

1

388 ANTIKK HJERTESØLJE. Gullforgylt sølv, vakkert utformet med krone og store løv. Svenske sølvstempler; Gøteborg, Sverige, datert 1894, samt mestermerke. H: 75mm. 15,3 gram. I fin stand.

377 URKJEDE I GULL. Urkjede i 14 karat gull til lommeur. Kjede er ikke merket, men syretestet til 14 Karat gull. Pent urkjede bestående av 4 kjeder. L: 43 cm. Vekt: 34,1 gram. Nypris i dag på tilsvarende urkjede er omkring 35.000-40.000 kr.

378 ØREDOBBER I GULL M/PERLER. Gult gull 14K, stemplet 585. Øredobber med hjerteform oppe og heng med avslutning nede med én kultivert ferskvannserle (Ø: 6 mm). Pen stand med bruksspor. L: 33 mm. Vekt: 1,4 gram.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1 389 391

1

389 ARMBÅND. Stemplet 830S SI. Filigran med emaljerte dyremotiver på armbåndets 8 ledd. B: 1,8, L: 21 cm. I pent brukt stand.

390 ARMBÅND. Stemplet 830S, mestermerket Arne Nordlie, Oslo. L: 19, B: 1,8 cm. 18 gram. I pent brukt stand.

1

1

1

1

391 ARMRING I SØLV. 830S. Thune. Pen armring med blomsterdekor. Enkel hempet sikkerhetslås. B: 1,9 cm. Ø: ca 5,8 cm. Pen stand. Ligger i original esken. Vekt: 33,7 gram.

1

392 ARMRING I SØLV. 925S. Tostrup. Tidløst design. Normal bruksslitasje. Vekt: 19,9 gram. 1

393 ARMRING M/PERLE. Rauff, Danmark. Hamreret og polert, massiv 925S. Moderne uttrykk med én kultivert ferksvannsperle (Ø: 7 mm). Meget elegant utførelse. Største innvendige Ø: 68 mm. Bruksspor. Vekt: 44 gram.

394 ARMRING. Sterling sølv, stemplet 925. 56 gram. B: 35mm. Største innvendige diameter 65mm. Armbåndet er bekreftet 925S av gullsmed. I fin stand.

395 BJORG, TORIL (1944-) for David-Andersen mellom 1972-78. Smykkesett i 925S. Anheng (L: 40 mm) m/ kjede i 830S (L: 50 cm) og ett par øreheng m/skru (L: 40 mm). Bruksspor.

396 BROSJE. 925S. David Andersen. Brosjen er en kopi av en viking brosje/nål fra omkring år 1000. Str: ca 4,1 x 4,2 cm. Vekt: 13 gram.

8000

397 BROSJE. Aksel Holmsen, Oslo. Forgylt 925S. Særdeles rikt formet vintage brosje i blomsterform, med olivengrønn- og lysgul speilemalje over guillochert dekor. Ca. 62x65 mm. Pen stand, men noen små skjønnhetsfeil/småsprekker/mindre bortfall innerst i ”kronbladene”. Uvanlig modell å se på markedet!

398 BROSJE. Arne Nordlie, Oslo. Forgylt 925S med blå speilemalje over guillochert dekor. Myk, organsisk form fra 1960/70-tallet. Pen stand, liten overflateripe. Feilfri emalje. Ca. 50x24 mm.

1

1

1

1

1

19
Utrop
Obj.nr. Utrop Obj.nr.
1
1

399 402

399 BROSJE. David-Andersen, Oslo. Forgylt 925S med nyanser av hvit speilemalje over guillochert dekor. Ugleform, H: 40 mm. Noen småprekker/skader oppe på høyre øre og venstre fot. Vintage, 1960/70-tallet. Dekorativ.

400 BROSJE. Forgylt sterling sølv med avokadogrønn emalje. Nål formet som stilisert blomst/ blad. Stemplet ”925S Sterling Norway” samt mesterstempel. 59x37mm. I pent brukt stand.

401 BROSJE. Forgylt sterling sølv med hvit emalje. Stor, løvformet nål. Stemplet ”Norway Sterling 925S”, mesterstempel Aksel Holmsen. 70x40mm. I fin stand.

402 BROSJE. Gustav Gaudernack Fabrikk for Sølv-, Filigran- og Emaljevarer. Stemplet bak: GG. Tidlig 1900-tallet. Flerfarget speilemalje over delvis guillochert mønster. Håndmalt landskapsmotiv. Ca. 48x31 mm. Fin stand med bruksspor. To nag/avslag i emaljen på kortsidene.

1

410 CHATELAINE M/LENKER. Sølv. Historisme, sent 1800-tallet. Rikt utført med gjennombrutt dekor med amoriner, groteskmasker og rankverk, ca. 7x8 cm. Hempe i bakkant (liten sprekk v/festet). Med 5 stk. lenker (L: 19-21 cm) med holdere nede. Patina og bruksspor. Chatelaine er en dekorativ holder med lenker, som gjerne stod nede i kanten på skjørtet eller stakken på kvinnen. Her hadde hun festet nøkler, segl, etuier, punger og andre nødvendigheter.

411 CHRISTOFFERSEN, ERLING (1932-) for PLUS, Fredrikstad. Norway designs. 1960-tallet. Sterling/925S. Mansjettknapper (ca. 24x17 mm) og slipsnål (L: 50 mm). Geometrisk dekor. Bruksspor.

412 COLLIER M/RAV. Stemplet 925. Delikat flettet kjede av tynne sølvtråder, som dekker et polert stykke rav (ca. 44x28x8 mm) som et nettverk nede. M/lås. Bruksspor. Noen sammenklemte partier på kjedet. L: 45 cm.

1

1

413 DAVID-ANDERSEN, Oslo. 2 stk. Lisseslips, kan og benyttes som anheng i kjede. 925S. Den store forgylt. Trekløverformet vikingdekor, kopi fra vikingfunn på Kvarberg, Vågå i Oppland. Fra SAGAserien. Ca. 40x40x40 og 65x65x65 mm. Fin stand, upusset.

414 EMALJEBROSJER. 2 Stk. 830s/925s. Brosje med fuglemotiv. Str: 2,5 x 4,1 cm. Brosje med rosemotiv. Str: 3 x 4,4 cm. Pene brosjer, men noe overflateriper. Samlet vekt: 25,6 cm.

1

1

1

403 BROSJE. Stemplet 925, Sigmund Espeland, Made in Norway. Kopi fra akterstavnen på Osebergskipet. Kan også brukes som anheng. 14 gram. Ø: 41mm. 1

404 BROSJE/NÅL. 830S. Henrik Lund. Str: 1,3 x 7,5 cm. Vekt: 14 gram. Pen stand. 1 405 412

405 BROSJE/SØLJE. 925S. Stemplet ”FGH HANDARBEID”. 1900-tallets første halvdel. Okidert bakstykke med pålagte filigransarbeider i rankeformer. Ø: 62 mm. Bruksspor. Lite avbrekk bak på selve nålefestet.

406 BROSJER M/SPEILEMALJE. 2 stk. Forgylt 925S. Stor brosje fra Finn Jensen, Oslo med hvit speilemalje over guillocvert dekor (L: 60 mm). Liten brosje fra Aksel Holmsen, Oslo med gul speilemalje over guillochert dekor (L: 52 mm). Patina og bruksspor, defekt feste til nålen på den store + bitteliten emaljeskade i festet bak på denne. Ellers feilfri emalje.

407 BROSJER. 2 stk. i forgylt 925S med hvit speilemalje over guillochert dekor med håndmalte blomstermotiver. Ø: 25/42 mm. Pen stand, feilfri emalje.

408 BROSJER. 4 stk., derav 2 stk. med sølvstempler. De to ustemplede ant. i sølv, evt. hvittmetall. Alle fra tiden rundt år 1900 og opp mot 1920-tallet, med både støpt- og til dels gjennombrutte dekororer med rankeverk, akantus, drager og figurmotiver. Pen stand med patina og bruksspor. L: 45-55 mm.

409 BUNADSSMYKKE. 830s. H. Flateland. korsanheng med forgylte blad. Kors Str: 4,8 x 3,8 cm + anhengte blad. Kjede. L. 55 cm. Vekt samlet: 12,3 gram. Pent håndarbeid.

1

415 EMALJEBROSJER. 2 stk. norske sølv- og emaljesmykker. Brosje med blomster, stemplet 925S, Arne Nordlie, Oslo, H: 55mm. Brosje med hvit og svart emalje, stemplet 925S, Albert Scharning, Molde, B: 54mm. Upusset stand, forøvrig pent brukt.

416 EMALJEBROSJER. 3 Stk. 830S/925S. Pene brosjer, men med overflate riper. Ø: 2 cm og 3,3 cm. Oval brosje. Str: ca 1,7 x 3,4 cm. Samlet vekt: 19,8 gram.

417 EMALJENÅL. 830S. M. Aase. Pen eldre nål med hvit og blå emalje. Minimal bruksslitasje. Str: ca 6,3 x 4,8 cm. Vekt: 7,3 gram.

1

1

1 418 424

1

418

EMALJESMYKKE. Eldre, norsk emaljesmykke i sterlingsølv, 925s. L:38 cm. Vekt:26,6 gr. 1

419 EMALJESMYKKER. 4 stk. Stemplet 925S eller 930S, samt norske mesterstempler. Emalje over guillochert mønster, håndmalt dekor. Anheng Ø: 16mm. Brosje med blomsterdekor L: 45mm. Samlet vekt 20 gram. Brosje med rød klokke med emaljeskade, forøvrig kun svake spor etter bruk.

420 FILIGRANSMYKKER. Totalt 4 stk. 3 brosjer stemplet 925S, 1 anheng stemplet 830S. Kvadratisk brosje 37x37mm. Anhengets Ø: 42mm. Samlet vekt 34 gram. I fin stand.

1

1

1

421 FLORA DANICA SMYKKELOTT. 925S. Forgylte smykker. Ørepynt, 2 nåler/brosjer og anheng med kjede. Pene smykker.

1

1

1

422 HAMMER, MARIUS (1847-1937). 930S. Anheng i sølv og emalje. Forgylt anheng i filigransteknikk. Pent håndarbeid. Emaljerte kuler som skal imitere perler. Ligger i Originalt etui fra M. Hammers A/S Strandgaten, Bergen. Pent anheng med noe patina/ slitasje. Str: 5,7 x 3,5 cm. Vekt: 7,6 gram.

423 LIMOGES BROSJE OG SØLVPUNG. Fransk porselensbrosje. Str: ca 5 x 3,7 cm. Sølvpung, ustemplet. Skade/hull i bunnen. Vekt: 48 gram.

424 MEDALJONG. Stemplet 935. Hvit emalje over guillochert mønster. Håndmalt rosedekor på den ene siden. Plass til bilder inne i medaljongen. Ø: 22mm. Fin stand.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

1

1

20
2023 Obj.nr. Utrop
Utrop
Obj.nr.
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

425 MODERNE SØLVSMYKKER. 4 stk. deler. Én bred armring med punktdekor, mrk. ”Sterling made by hand in norway), B: 33 mm. Én armring i 835S stemplet ”JTB” med relieffdekor (B: 2 mm). Én glatt armring i 835S (B: 9 mm). Én leddet armlenke i 925S med blomsterdekor og lås (B: 12 mm, L: 20 cm). Lette bruksspor.

426 PERLEKJEDE OG ARMBÅND. JKA 925S. Pent halskjede bestående av 4 perlekjeder. Armbånd bestående av 3 kjeder. begge med sølvlås. Pen stand.

1

1

441 SØLV SMYKKESETT. 925S. Armbånd og halssmykke. Pene smykker. L: 21,5 cm og 46 cm. Samlet vekt: 73 gram.

442 SØLVANHENG MED KJEDE. 830S. Norsk designersmykkeanheng. bestående av 13 blad og 17 kuler. Pen stand. Str: ca 7,5 x 6,2 cm. Kjede. L: 44 cm. Vekt samlet: 11,7 gram.

443 SØLVANHENG/CHARMS. Totalt 20 stk. De fleste 925s. Variert utvalg. Samlet vekt: 28 gram.

444 SØLVBROSJER/NÅLER. 3 Stk. Alle utført i Filigransteknikk. 2 blomsterbrosjer og 1 sommerfugl. Str: 5,5 x 3,5 cm, 5 x 7 cm. Og 4 x 5,3 cm. Pen stand. Samlet vekt: 25,8 gram.

427 PERLEKJEDE OG ØREPYNT. Halskjede med sølvlås 925s. L: 48 cm. Ørepynt med en perle på hvert heng. Sterling sølv stikkere og bakstykke. meget pen stand.

428 SMYKKELOTT. 925S. 7 Stk små emaljeanheng, 1 ring, 1 barnearmbånd med skade/røket. 4 double kjeder. Noe variert utvalg.

429 SMYKKELOTT. 925S/830S. 5 Stk anheng, 4 stk kjeder og armbånd. Variert utvalg. Samlet vekt: 46 gram.

430 SMYKKELOTT. De fleste smykkene i sølv. Låsbart skrin med nøkkel. Inneholder sølvnåler, smykkesett, halskjede med stein, ørepynt, Flora Danica brosje. variert utvalg og kvalitet. Noen smykker med skade.

431 SMYKKELOTT. Samling brosjer, nåler, anheng og ørepynt. Noen deler i sølv observert. 1 nål laget av Hvaltann. Brosje/kopi av pilgrimsmerke i 925s. Str: 5,6 x 2,8 cm. Variert utvalg/slitasje.

432 SMYKKELOTT. Samling diverse enkle ørepynt, defekte smykker/armbånd med mer. Det meste i 830s/925s. Samlet vekt: 200 gram. Stammer fra nedlagt gullsmed/verksted.

433 SMYKKESETT M/EMALJE. Ingen produsentmerking. Forgylt 925S med hvit speilemalje over guillochert dekor på bladformer. Collier (L: 37 cm) og ørepynt m/klips (L: 22 mm). 1950-tallet. Bruksspor. Feilfri emalje.

434 SMYKKESETT. 830S. Arne Nordlie. Armbånd og kalssmykke/collier. Pent sett. Armbånd. B: 2,1 cm. L: ca 19 cm. Halssmykke. B: 1,1 cm. L: 41 cm. Samlet vekt: 90 gram.

435 SMYKKESETT. 925S. Fullstemplet Finland, 1980. Sten & Laine, Turku. Stram, moderne design i oksidert 925S, fattet med blanke fasettslepne stener. Armring (indre Ø: 60 mm), ring m/regulerbar ringskinne, ørepynt og anheng (ca. 37x22 mm). Lette bruksspor.

436 SOUVENIRSMYKKER I SØLV. 925S. Bryggen Bergen. Salgsdisplay fra nedlagt butikk med ubrukte/nye smykker. 18 stk anheng, 13 stk pins/ jakkemerker, 5 stk slipspynteknapper, 2 sett mansjettknapper og 8 stk slipsnåler. Smykker med stor salgsverdi for den rette ved videresalg.

437 SOUVENIRSMYKKER I SØLV. 925S. Smykker fra nedlagt butikk. Totalt 5 slipsnåler, 1 pengeklype, 4 par ørepynt, 4 anheng med kjede, 2 anheng og 47 pins/jakkemerker. Høy salgsverdi ved videresalg.

438

SPENNER OG KNAPPER M/SPEILEMALJE. H. C. Østrem, Oslo. 6 stk. deler. Forgylt 925S med hvit speilemalje over guillochert dekor med håndmalte rosemotiver. Én stor beltespenne (L: 65 mm), én mindre og 4 stk. knapper (Ø: 16 mm). Pent, delikat sett med lette bruksspor. Feilfri emalje. Tidlig 1900-tallet.

439 SØLV HJERTESMYKKER. 925S. 2 Stk anheng med stener. 2 sølvkjeder. ørepynt i sølv med stener. Pene smykker. Samlet vekt: 6,3 gram.

440 SØLV ØREPYNT. Totalt 16 sett. 830s/925s. Stammer fra nedlagt butikk/gullsmedverksted. Variert utvalg.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

445

446

445 SØLVEMALJE BROSJE. 925S. David Andersen. Pen blomsternål/brosje. Pen nål med noen svake overflateriper. Str: ca 4,2 z 4,6 cm. Vekt: 20,2 gram.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

446 SØLVEMALJE BROSJE/NÅL. Tostrup. 925s. pen brosje i hvit emalje. Formet som en fugl. Pen stand. Str: ca 5,2 x 5 cm. Vekt: 11,2 gram.

1

1 447 SØLVEMALJE HALSSMYKKE. 925S. David Andersen. Forgylt smykke med hvit emalje. Bestående av 21 ledd. L: 54 cm. Vekt: 25,7 gram. Pen stand.

448 SØLVEMALJE SETT. 925S. Brosje/nål + ørepynt med klips. Forgylt med pen rød emalje. Nål. Str: 2,3 x 6,3 cm. Ørepynt. Str: ca 2,7 x 2,3 cm. pen stand. Samlet vekt: 16,4 gram.

1

1 449 SØLVEMALJE SETT. 925S. Brosje/nål + ørepynt. Nål med lilla og hvit emalje. Str: 1,9 x 8 cm. Noe riper/skade ytterst på bladet. Ørepynt med hvit emalje. Samlet vekt: 15,7 gram.

450 SØLVEMALJE SMYKKER. 925S. 2 sett ørepynt (Det blå med klips). 2 små pene anheng. Armbånd. L: 18 cm. Pen emalje. Samlet vekt: 16,9 gram.

1 451 SØLVMYNTER LAGET TIL SMYKKER. 1) 2 kr 1906 Unionsoppløsningen, med anheng. 2) 2 kr 1914 Mor Norge med nål. 3) 2 kr 1914 Haakon med anheng. 1 452 SØLVNÅLER. 4 stk. Nåler/brosje i jugendstil. 3 stemplet 925, 1 stemplet ”silver”. 2 av 4 med små stener/perler. Brosje med kvinneansikt Ø: 39mm. Samlet vekt 23 gram. Pent brukt stand.

1 453 SØLVRING MED HAMATITT. 925S. From. Pen ring med oval slipt Hematitt ”sten”. Fingermål: 18 mm. Vekt: 8 gram.

1 454

SØLVRINGER M/STENER. Alle stemplet 925S. 10 stk. ulike, derav 2 stk. ant. med ametyst og 8 stk. ant. med granater. I tillegg med briljantslepne, klare stener. Ringstørrelse: 17-18 mm. Som nye, ubrukt. Dekorative!

1

455

456

457

SØLVRINGER TIL HERRE. Alle stemplet 830S. Tidlig 1900-tallet. 3 stk., derav én i art deco-stil. Patina og bruksspor. Ringstørrelse: 20-23 mm.

SØLVSMYKKELOTT. 6+1 stk. Alle stemplet med diverse sølvstempler. 2 ringer og 4 nåler/brosjer. Den største runde brosjen stemplet Sterling Denmark N.E.From 925S, Ø: 34mm. Samlet vekt 42 gram. I rundt smykkeskrin av nysølv, Ø: 10 cm, upusset.

SØLVSMYKKELOTT. 925S. 3 Stk. Smykker/ halskjeder. 2 med anheng. Armbånd i sølv. L: 21 cm. Nål i 830s. 3 sett ørepynt. Pene smykker med normal bruksslitasje. Samlet vekt: 85 gram.

1

1

1

458

459

460

SØLVSMYKKELOTT. 925S. 6 Stk. Smukker/kjeder i sølv. Det ene med anheng. Varierende lengder. L: 40 - 78 cm. Samlet vekt: 70 gram.

SØLVSMYKKER. 3 anheng og 5 nåler. 6 av delene med emalje. Medfølger 1 sølvkjede. Pen stand, normal bruksslitasje. Blant annet Planet av Willi Winnæs.

SØLVSMYKKER. 900 og 925S. Armring og ring i 925s. 1 Ring i 900. Vikinginspirerte. Samlet vekt: 21 gram.

1

1

1

21
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

461 VIKINGSTIL. Begge i 925S og stemplet FGH. Lisseslips med groteskmasker (ca. 85x85x85 mm) og kombinert anheng/brosje med gjennombrutt dekor hentet fra Oseberg-funnet (Ø: 62 mm). Fin stand.

Øvrige *)

462 BRONSESMYKKER. 9 stk. Håndlagde skandinaviske smykker fra 1970/80-tallet. De fleste uten stempler, men observert bl.a. Eivind Hillestads merke. Det største anhenget måler 70x60mm. Begge ringene med regulerbare ringskinner.

463 COLLIER M/LAPIS LAZULI. 27 stk. polerte kuler av lapis lazuli (Ø: 15 mm). Karabinlås i messing. Pen stand, med bruksspor. L: 45 cm.

464 COLLIER. Perler av elfenben. Eldre kjede med skrulås. L: 46 cm. 58 gram. Patina og små ujevnheter.

465 ELDRE SPENNER/NÅLER/HALSRINGER. Til bunad og folkedrakt. Sølv og hvittmetaller. Én med sølvstempling, ant. en del ustemplede. Totalt 6 stk. I hovedsak 1800-tallet. Støpte typer, derav to med gravert blomsterdekor. Patina, bruksspor og småskader. Ø: 20-50 mm.

466

EMALJESMYKKER. Brosje og øredobber med klips i 925 stirling SØLV og blå/grønn emalje. Design av Synnøve Korssjøen (merket S.K.). Solgt av DavidAndersen på 1990-tallet. Brosjelengde 9,6 cm. Orig. eske og liten infolapp medfølger.

467 FILIGRANSANHENG, LUKTEVANNSHUS

OG MEDALJONGER. Ant. ustemplet sølv og hvittmetall. 4 stk. deler. 1800/1900-tallet. Kuleformet filigransanheng (Ø: 27 mm), luktevannshus m/skrulokk og lenke (Ø: 15 mm) og to ulike medaljonger (Ø: 30 mm/L: 23 mm) med hengslet lokk med plass til bilde på innsiden. Begge sistnevnte med skader inni, noen bulker og graveringer. Spennende utbud.

1

1

478 SMYKKELOTT. Diverse anheng i sølv med store stener. Sølv korsanheng med kjede. Sølvhalssmykke. Brosjer. 2 kjeder laget av lilla stener. Korall halssmykke med sølvlås. ørepynt og brosje med granater. Sølvnål med krystaller formet som en sommerfugl. Perlearmbånd. Sølvkjede med mer. Variert utvalg. Det meste i pen stand.

1

1

1

1

1

468 HILLESTAD, EIVIND. Bronsesmykker. 2 stk. Brosjer. begge i pen stand. Ø: ca 4,5 cm og 5 cm. 1

469 KORALL. Tromlede og polerte, runde skiver av eplerød korall. Ca. 65 stk. Med hull i senter, bare å tre i tråd og lage et lekkert collier. Bruksspor. Noen med røff finish. Ø: ca. 20-23 mm.

470 NORSKE BRONSESMYKKER. 2 stk. Kombinert brosje/anheng formgitt av Unn Tangerud for DavidAndersen, Ø: 55mm. Ring fra Else & Paul Hughes, regulerbar ringskinne. Begge tydelig stemplet.

1

1 471 472

471

PERLEARMBÅND. Dobbelt perlearmbånd. Lås merket: Silver. Låsen er førgylt. L: 19,5 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: 26,9 gram.

472 RINGER. 2 Stk. Utskårede ringer i ben/tann. Trolig Elfenben eller lignende. Fingermål:18 og 20 mm. Trolig fra tidlig 1900 tallet.

473

474

SAMLING BRONSESMYKKER. Både finske Kalevala Koru og norske David-Andersen og Studio Else & Paul observert. 10 stk. deler. Derav 8 stk. anheng/brosjer (største Ø: 65 mm) og 2 stk. ringer m/regulerbar skinne. Stort sett fin stand med patina og bruksspor, et par med skader/mangler. Vintage, 1960/80-tallet.

SMYKKE/BIJOUTERILOTT. Smykkeskrin overfylt med diverse smykker, Nåler/brosjer, ørepynt med mer. Noe sølv observert. 1 smykke fra Snø of Sweden.

475 SMYKKE/BIJOUTERILOTT. Totalt over 20 smykker, nåler/brosjer, ringer og anheng. Blant annet Flora Danica nål og pen sølvring. Variert utvalg.

476

SMYKKE/BIJOUTERILOTT. Totalt over 50 deler. Smykker, brosjer, anheng, ørepynt og mye mer. Meget variert utvalg og kvalitet.

477 SMYKKELOTT. 6 bronsesmykker, 1 ravkjede. 5 av bronsesmykkene med finske stempler, blant annet ringer formgitt av Jorma Laine og Hannu Ikonen. Ravkjede L: 70 cm. Alt i pent brukt stand.

1

1

479 SMYKKELOTT. Totalt ca 20 smykker av og med steiner. Medfølger også noen små polerte steiner. Meget variert utvalg. Samlet vekt omkring 700 gram.

1 480 SMYKKESETT. Armbånd, halskjede. Laget i OnyxHematitt. Moderne sett i meget pen stand. Lås på halskjede i 925s/sterling sølv. Armbånd med magnetlås. L: 21 cm. Halskjede. L: ca 96 cm.

1 481 SNORRE SMYKKER. Øredobber m/skrufeste og brosje. Diameter hhv. 25 mm og 43 mm. Design er skapt etter funn fra ca. år 300-1000 etter Kristus (museumskopi). Laget i bronse. Original eske medfølger.

Sølvtøy *)

Bestikk og serveringsdeler *) 482 AASE. 830S. Kakespade. pen spade med normal bruksslitasje. Helsølvspade. L: 21,2 cm. Vekt: 52 gram.

1

1 483 ANITRA. 2 koldtgafler. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 15 cm. Samlet vekt 38 gram. Normal bruksslitasje. 1 484 ANITRA. 4 spiseskjeer. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 18,5 cm. Samlet vekt 130 gram. Normal bruksslitasje.

1 485 ANITRA. 4 spiseskjeer. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 18,5 cm. Samlet vekt 135 gram. Normal bruksslitasje.

1 486 ANITRA. 5 store spiseskjeer. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 20 cm. Samlet vekt 212 gram. Normal bruksslitasje.

1 487 ANITRA. 6 gafler. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 18,5 cm. Samlet vekt 200 gram. I pent brukt stand. 1 488 ANITRA. 6 gafler. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 20 cm. Samlet vekt 250 gram. I pent brukt stand. 1 489 ANITRA. 6 store kniver. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 24,5 cm. Normal bruksslitasje. 1 490 ANITRA. 8 teskjeer. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 11,5 cm. Samlet vekt 85 gram. Normal bruksslitasje. I pen eldre eske.

1 491 ANITRA. Stor suppeøse. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 30 cm. 173 gram. Pent brukt stand. 1 492 ANITRA. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 10 stk. frokost-/dessert-/isskjeer (L: 15 cm). Bruksspor. Vekt: 212 gram.

1 493 ANITRA. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 10 stk. teskjeer (L: 11,5 cm). Bruksspor. Vekt: 101 gram. 1 494 ANRETNING-/SERVERINGSDELER. 4 stk. deler i snarlikt mønster i nygotikk, 1870-tallet. 13 1/4. Ulike produsenter, bl. a. M. Nielsen og J. Tostrup. Tvunnet skaft med gjennombrutt dekor på endestykket. Forgyle skjeblader. Stor skje (L: 29 cm), to skjeer og gaffel (L: 17/19 cm). Alle med diskré graveringer bak. Bruksspor. Vekt: 146 gram.

495 ANRETNINGSBESTIKK. 830S. T. OLSEN. Eldre norsk mønster. 2 Deler. Gaffel L: 24,7 cm. Skje. L: 24,3 cm. Gravering på baksiden. Bruksslitasje. Vekt: 138 gram.

1

496 ANRETNINGSSETT. Ant. Frankrike. Skaft i sølv, stemplet 800 og gaffelhode+skjeblad i ben. Nyrokokko, ca. år 1900. Bruksspor. I orig. etui. L: 27,5 cm.

497 ANRETNINGSSKJE. 830S. Eldre norsk mønster. L: 21,3 cm. Bruksslitasje/trenger å pusses. Vekt: 60 gram.

498 ANRETNINGSSKJE. 830S. Eldre norsk mønster. L: 24,5 cm. Vekt: 74 gram. Pen skje med normal bruksslitasje.

1

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

22
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

499 ANRETNINGSSKJEER. 830S. T. OLSEN. Eldre norsk mønster. 2 Stk. L: 21,8 cm. Gravering på baksiden. Bruksslitasje. Vekt: 128 gram.

1

500 ANRETNINGSSPADE. 830S. Eldre norsk mønster. L: 19,1 cm. Vekt: 60 gram. Normal bruksslitasje. 1

501 ARVESØLV. 7 deler. 830S, Th. Marthinsen. 5 teskjeer, L: 11,5 cm. 1 syltetøyskje, L: 13 cm. 1 koldtgaffel, L: 12,5 cm. Samlet vekt 77 gram. Normal bruksslitasje. I fin gammel eske.

502 ARVESØLV. Ostehøvel. 830S, Th. Marthinsen. L: 21,5 cm. Sølv skaft, blad merket ”Norway St. Steel 18/8”. I flott stand, som ny.

1

522 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 12 stk. frokostskjeer eller is-/dessertskjeer, L: 15,5 cm. Pent brukt med lette bruksspor. Vekt: 313 gram.

523 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 12 stk. gafler, L: 18,5 cm. Pent brukt med kun lette bruksspor. Vekt: 455 gram.

524 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 12 stk. spiseskjeer, L: 18,5 cm. Pent brukt med lette bruksspor. Vekt: 404 gram.

1

1

525 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 12 stk. store gafler, L: 20,5 cm. Pent brukt med kun lette bruksspor. Vekt: 483 gram.

526 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 12 stk. store spiseskjeer, L: 20 cm. Pent brukt. Vekt: 518 gram.

527 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. Totalt 25 stk. deler. 12 stk. teskjeer (L: 11,5 cm), 12 stk. kaffeskjeer (L: 9,5 cm) og sukkerklype (L: 11,5 cm). Pen stand med kun lette bruksspor. Vekt: 263 gram.

503 ARVESØLV. Smørbrødklype. 830S, Th. Marthinsen. L: 20 cm. Pent brukt stand. 1

504 BARNEBESTIKK/EGGEGLASS. 830S. 4 deler bestikk og 2 eggeglass. 3 deler med personlig gravering. Normal bruksslitasje. Samlet vekt: 130 gram.

505 BESTIKK. 6 gafler og 6 kniver. Sølvgafler stemplet Büchler 800, L: 21 cm. Kniver med benskaft, L: 25,5 cm. Bestikk fra tidlig 1900-tallet, i etui merket F. Büchler Goldschmied Basel(Sveits). Observert sprekkdannelse på flere av knivskaftene.

506 BESTIKK. Sølvplett. 71 deler tysk designbestikk. Formgitt av Hans Warnecke (1914–1988) for OKA (Otto Kaltenbach), 1950-tallet. 8 skjeer L: 18 cm. 8 skjeer L: 20,5 cm. 8 gafler L: 18 cm. 8 gafler L: 20,5 cm. 8 kniver L: 19,5 cm. 8 kniver L: 21,5 cm. 9 skjeer L: 18 cm. 8 skjeer L: 20,5 cm. 8 dessertskjeer L: 13,5 cm. 8 kakegafler L: 14,5 cm. 6 diverse servering-/anretningsdeler. Fin kvalitet og i pent brukt stand.

507 BESTIKKLOTT. 8 stk. 830S. Diverse mønstre, bl.a. Anitra dessertskje og Stork barneskje. Samlet vekt 238 gram. Varierende stand, 6 av 7 med skader og/ eller gravering.

508 BESTIKKLOTT. 830S. 3 Deler. Koldtgaffel med vridd skaft. Stemplet J.A.B. L: 17,7 cm. Sukkerskje med vridd skaft og blad. L: 14 cm. Stemplet: B. H. Liten skje i hamret sølv. L: 11,5 cm. Stemplet: J.A.B. Pen stand.

509 BESTIKKLOTT. 830S. 3 Deler. Odel spiseskje. L: 18 cm. Laila spiseskje. L: 17,7 cm. Sausøse i eldre norsk mønster. L: 14,8 cm. Samlet Vekt: 94 gram.

510 DESSERTSKJEER. 800. 12 Stk. Enkelt tidløst mønster. L: 17,8 cm. Graverte initialer på baksiden. Samlet vekt: 524 gram.

511 DOBBEL ROKOKKO. 6 dessertskjeer. 830S, Brødrene Lohne. L: 14,5 cm. Samlet vekt 124 gram. I pent brukt stand.

512 DOBBEL ROKOKKO. 6 gafler. 830S, Brødrene Lohne. L: 18 cm. Samlet vekt 197 gram. I pent brukt stand.

513 DOBBEL ROKOKKO. 6 gafler. 830S, Brødrene Lohne. L: 18 cm. Samlet vekt 197 gram. I pent brukt stand.

514 DOBBEL ROKOKKO. 6 kakegafler. 830S, Brødrene Lohne. L: 14,8 cm. Samlet vekt 120 gram. I pent brukt stand.

515 DOBBEL ROKOKKO. 6 kakegafler. 830S, Brødrene Lohne. L: 14,8 cm. Samlet vekt 120 gram. I pent brukt stand.

516 DOBBEL ROKOKKO. 6 mokkaskjeer. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 10 cm. Samlet vekt 52 gram. Pen stand.

1

528 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. Totalt 5 stk. deler til servering-/anretning. 3 stk. skjeer (L: 23,5/22,5/22 cm), sauseøse m/krok (L: 19 cm) og sauseøse (L: 15,5 cm). Pen stand med lette bruksspor. Vekt: 312 gram.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

517 DOBBEL ROKOKKO. 6 spisekniver. 830S, Brødrene Lohne. L: 21 cm. I pent brukt stand. 1

518 DOBBEL ROKOKKO. 6 spisekniver. 830S, Brødrene Lohne. L: 21 cm. I pent brukt stand. 1

519 DOBBEL ROKOKKO. 6 spiseskjeer. 830S, Brødrene Lohne. L: 18 cm. Samlet vekt 190 gram. I pent brukt stand.

520 DOBBEL ROKOKKO. 6 spiseskjeer. 830S, Brødrene Lohne. L: 18 cm. Samlet vekt 184 gram. I pent brukt stand.

521 DOBBEL ROKOKKO. 7 dessertskjeer. 830S, Brødrene Lohne. L: 14,5 cm. Samlet vekt 145 gram. I pent brukt stand.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

529 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. Totalt 6 stk. deler til servering-/anretning. Fiskespade (L: 25 cm), smørbrødspade (L: 25,5 cm), spade (L: 20,5 cm), 2 stk. små spader (L: 14,5 cm) og stekegaffel (L: 24,5 cm). Pen stand med lette bruksspor. Vekt: 353 gram.

1

1 530 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. Totalt 7 stk. deler til servering-/anretning. Ostehøvel m/blad i stål (L: 22 cm), 2 stk. skjeer (L: 16,5 cm), stor koldgaffel (L: 15 cm), 2 stk. små koldgafler (L: 13 cm) og ansjosgaffel (L: 13 cm). Pen stand med lette bruksspor. Bruttovekt: 205 gram.

531 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. Skaft i 830S og knivblader i stål. 12 stk. store spisekniver, L: 24 cm. Meget pen stand med få bruksspor. 1

532 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. Skaft i 830S og knivblader i stål. 12 stk. spisekniver, L: 21,5 cm. Meget pen stand med få bruksspor. 1 533 EDEL. Th. Olsens Eftf., Bergen. Skaft i 830S og knivblader i stål. 12 stk. kuvert-/smørkniver, L: 17 cm. Meget pen stand med få bruksspor. 1 534 FASETT. 830S. Anretningsskje. L: 22 cm. Pen skje med normal bruksslitasje. 1 535 FASETT. 830S. Paispade. L: 27,5 cm. Skaft i sølv. Normal bruksslitasje. 1 536 FISKEBESTIKK. 830S. M. AASE. 16 Deler. 8 kniver og 8 gafler. (13 deler med gravering). Gaffel. L: 18,2 cm. Kniv. L: 20,8 cm. bruksslitasje/trenger å pusses. Samlet vekt: 850 gram.

1 537 FISKESPADE. 13 1/4 Lodd sølv. Gammel antikk fiskespade. Gravert monogram på forsiden. Bruksslitasje. L: 27,9 cm. Vekt: 76 gram.

1 538 FISKESPADE. 13 1/4 Lodd sølv. Gammel antikk fiskespade. Gravert monogram på baksiden. Bruksslitasje. L: 27,1 cm. Vekt: 84 gram.

539 FISKESPADE. 830S, Theodor Olsens Eftf. Rikt utsmykket mønster; blad med fiskedekor og skaft med krone på toppen. L: 21,5 cm. 78 gram. I pent brukt stand.

540 FISKESPADE. 830S. T. OLSEN. Eldre norsk mønster. L: 28,5 cm. Gravering på baksiden. Bruksslitasje. Vekt: 92 gram.

541 FISKESPADE. Antikk. 830S, J. Tostrup Oslo. Eldre mønster i Louis-seize-stil. L: 27 cm. 73 gram. Blad med endel mindre bulker og skjevheter, forøvrig normal bruksslitasje.

542 FLAT ROSE. 830S. 10 Deler. Mokkaskjeer og kaffe/ teskje. 1 skje med gravering. L: 10,5 cm, 11,5 cm. Og 12,3 cm. Samlet vekt: 102 gram.

543 FLAT ROSE. 830S. Fiskespade. Eldre fiskespade med gravering på framsiden og baksiden. Datert 1912. L: 27 cm. Vekt: 102 gram.

544 FLAT ROSE. 830S. Fiskespade. Eldre spade med gravering på forsiden. L: 27,4 cm. Vekt: 104 gram. Patina/bruksslitasje.

1

1

1

1

1

1

1

23
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

545 FLAT ROSE. 830S. Paikniv. Eldre Kniv datert 1914. Gravering på framsiden og baksiden. L: 26,1 cm. Vekt: 84 gram.

1

546 FLAT ROSE. SAUSEØSE. Eldre sauseøse m/hank i 830s. L:19,2 cm. Slitasje/bruksspor. 1

547 FLAT ROSE. Th. Olsens Eftf., Nordby, Torgersen m.fl. 830S. 5 stk. deler. Derav én stor koldgaffel (L: 19 cm), liten øse (L: 16 cm) og 3 stk. skjeer (L: 17/17/20 cm). Bruksspor. 4 av 5 deler med gravering. Vekt: 186 gram.

548

FORSKJÆRSETT. 830S. 2 Deler. Eldre norsk mønster. Skaft i sølv. Patina/slitasje. gaffel. L: 25 cm. Kniv. L: 27,3 cm.

549 GAFLER. 800. 6 Stk. Enkelt tidløst mønster. L: 20,6 cm. Graverte initialer på baksiden. Samlet vekt: 392 gram.

550 GAFLER. 800. 6 Stk. Enkelt tidløst mønster. L: 20,6 cm. Graverte initialer på baksiden. Samlet vekt: 418 gram.

551 HAMMER, MARIUS. Serveringsspade. 830s. Eldre spade med vridd skaft og enkel dekor. Gravert monogram på forsiden av bladet. L: 20,5 cm. Patina/ bruksslitasje. Vekt: 48 gram.

552 HARDANGER. 830S. Anretningsskje/kremskje. L: 26,4 cm. Eldre skje med gravering på baksiden. Normal bruksslitasje. Vekt: 78 gram.

1

566 LILJE. 830S. Anretningsskje. L: 19,5 cm. Pen skje, med normal bruksslitasje. Gravert bokstaven F på baksiden. Vekt: 60 gram.

567 LILJE. 830S. Forskjærsett. 2 deler. Gaffel. L: 24,3 cm. Kniv. L: 30,2 cm. Skaft i sølv. Begge deler med gravering på skaft.

568 LILJE. 830S. Gafler. 6 stk. L: 18,7 cm. Pene skjeer. Gravert bokstaven F på baksiden. Samlet vekt: 216 gram. Ny ordinærpris samlet i dag omkring 9000 kr.

1

1

1

569 LILJE. 830S. Kaffeskjeer. 6 stk. L: 11,6 cm. pene skjeer med gravering på baksiden. Samlet vekt: 76 gram. Ny ordinærpris samlet i dag omkring 3300 kr.

570 LILJE. 830S. Spiseskjeer. 6 stk. L: 18,7 cm. Pene skjeer. Gravert bokstaven F på baksiden. Samlet vekt: 208 gram. Ny ordinærpris samlet i dag omkring 9000 kr.

1

1

553 HARDANGER. 830S. Fiskespade. Eldre fiskespade i pen stand. L: 23,5 cm. Vekt: 64 gram. 1

554 HARDANGER. Sauseskje med krok. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 16,6 cm. 50 gram. I pent brukt stand. 1

555 HARDANGER. Stor serveringsskje. 830S, Theodor Olsens Eftf. L: 26 cm. 82 gram. Normal bruksslitasje.

571 LILJE. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S og blader på kniv + ostehøvel i stål. 7 stk. deler. Derav 2 stk. serverings-/anretningsdeler (L: 19,5 cm), ostehøvel, skje, kniv, smørkniv og liten spade (L: 15 cm). En del bruksspor. Bruttovekt: 348 gram.

572 LILJE. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 6 stk. gafler, L: 18,5 cm. Bruksspor. Vekt: 208 gram. 1

556

HUMMERGAFLER. 12 stk. 40g sølvplett, Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk. L: 20 cm. Fin kvalitet og i pent brukt stand. I gammel eske med noe slitasje.

557 ISLANDSKE JULESKJEER. Guðlaugur A. Magnússon, Gull Silfur, Island. 925S. Totalt 10 deler, derav 9 stk. skjeer og én koldgaffel. Skjeer fra: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967. Koldgaffel fra 1959. Rikt dekorerte, delvis med speilemalje og forgylling. Fin stand. L: 14-16 cm. Vekt: 276 gram.

558 JUBILEUM. 6 dessertskjeer. 830S, J. Tostrup. Formgitt av Jacob Prytz. L: 14,5 cm. Samlet vekt 160 gram. I pent brukt stand. I originaleske.

1

573 MÄRTHA OG SKAUGUM. Geilo Jernvarefabrikk AS/Brødr. Øyo AS. Formgitt av M. Andreassen i 1943. 1 eske à 6 stk. kniver i stål med skaft i hvit bakelitt, L: 20,5 cm. Anretningsskje med skaft i teak, L: 23,5 cm. I orig. forpakning. Mindre bruksspor. Bestikket i den tidligste produksjonen het først Märtha, men kom i konflikt med an ennen bedrift om varemerkerettighetene til dette navnet. Daværende styreleder ringte da Kong Haakon, en god venn og spurte om de kunne døpe bestikket om til ”Skaugum” i stedet, noe kongen sa ja til. Siden har de hett Skaugum.

1

1

1

559 JUVEL. 830S. 2 deler. Anretningsbestikk. Skje. L: 19 cm. Gammel. L: 21,8 cm. Normal bruksslitasje. 1

560 JUVEL. 830S. Anretningsskje. L: 26 cm. Pen stand. Vekt: 78 gram. 1

561 JUVEL. 830S. Kakespade. L: 23,1 cm. Pen stand. 1

562 KONVAL. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. 6 stk. gafler, L: 18,5 cm. Bruksspor, oksidert. Vekt: 224 gram.

1

563 KONVALL. 830S. Ostehøvel. L: 22,2 cm. Skaft i sølv. Bruksslitasje. 1

564

KORSMOPLETT. Anretningsspade i sølvplett. L: 26,5 cm. Normal bruksslitasje. J. Tostrup, Oslo. Formgitt av Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsen, 1947-1952/54.

1

565 KRONESØLV. 830S. Fiskespade. L: 23,7 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: 72 gram. 1

574 MOKKASKJEER I SØLV MED EMALJE. 830S. 6 Stk. L: 9,6 cm. Samlet vekt: 52 gram. 1 575 MOKKASKJEER. 3+1. Gullforgylt sølv, tele-/ rokokkomønster. 830S, Brødrene Mylius. L: 9,5-10 cm. Samlet vekt 28 gram. Pen stand.

1

1 577 OLDEMOR. 830S. Mokkaskjeer. 11 stk. L: 10,3 cm. Meget pen stand. 1 578 OPPHØIET ROSE. Th. Marthinsen, Tønsberg. 830S. Kakespade med rosedekor på spadeblad, L: 21 cm. Nyere produksjon, meget pen stand med lette bruksspor.

576 MOKKASKJEER. 6 stk. Gullforgylt sølv med emalje. Stemplet 830S, mestermerket Tostrup, Oslo. L: 9,5 cm. Små emaljeskader observert på lys blå og rød skje, forøvrig i pen stand. I fint originaletui.

1 579 OPPHØYET ROSE. 830S. 2 Stk kakegafler. L: 15 cm. Meget pen stand. 1 580 OPPHØYET ROSE. 830S. Nye/ubrukte kaffeskjeer. 6 stk. L: 11,8 cm. Ny ordinærpris samlet i dag omkring 3300 kr.

1

581 OPPHØYET ROSE. 830S. Ostehøvel. L: 22,6 cm. Skaft i sølv. Meget pen stand. 1

582 PRINSESSE. Paikniv og dessertskje. 830S, Brødrene Lohne. L: 25 og 14 cm. Pent brukt stand. 1 583 PRYDSKJE M/EMALJE. David-Andersen, Kristiania. Ca. år 1900. Art nouveau. Mattforgylt 925S med flerfaget grubeemalje. Lette bruksspor. L: 16 cm.

1 584 PRYDSKJE. 830S. Uidentifisert produsent, stemplet ”C&S”. Ant. Trondheim, utført på manéret til H. Møller og J. Smejda i dragestil, tidlig 1900-tallet. Groteskmaske og rankeverk i relieff og forgylt skjeblad. Diskre gravering bakside skaft, 1920. Bruksspor. L: 19 cm.

1

585 ROSENDAL. ANRETNINGSSKJE. Rosendal anretningsskje i 830s. L:23,5 cm. Bruksspor. 1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

24
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

586 ROSENDAL. GAFLER. 5 stk. Rosendal gafler i 830s. L:18,5 cm. Bruksspor. 1

587 ROSENDAL. GAFLER. 7 stk. Rosendal gafler i 830s. Bruksspor. 1

588 ROSENDAL. ISSKJEER. 4 stk. Rosendal isskjeer i 830s. L:15 cm. Bruksspor. 1

589 ROSENDAL. ISSKJEER. 6 stk. Rosendal isskjeer i 830s. L:15 cm. Bruksspor. 1

590 ROSENDAL. KAFFESKJEER. 11 stk. Rosendal kaffeskjeer i 830s. L:11,2 cm. Bruksspor. 1

591 ROSENDAL. KAKESPADE. Rosendal kakespade i 830s. L:21,5 cm. Bruksspor. 1

592 ROSENDAL. KNIVER. 6 stk. Rosendal kniver i 830s. L:21 cm. Bruksspor. 1

593 ROSENDAL. KNIVER. 6 stk. Rosendal kniver i 830s. L:21 cm. Bruksspor. 1

594 ROSENDAL. PAISPADE. Rosendal paispade i 830s. L:25,8 cm. Bruksspor. 1

595 ROSENDAL. SAUSEØSE. Rosendal sauseøse uten hank. 830s. L:17 cm.cm. 1

596 ROSENDAL. SKJEER. 6 stk. Rosendal spiseskjeer i 830s. L:19 cm. Bruksspor. 1

597 RÅDHUS MED VIFTE. 830S. 2 deler. Ostehøvel. L: 20,2 og Paispade. L: 25,1 cm. begge med skaft i sølv. Bruksslitasje.

598 RÅDHUS MED VIFTE. 830S. 2 Stk. Anretningsskjeer. L: 17,8 cm og 20,1 cm. Normal bruksslitasje. Samlet vekt: 98 gram.

612 SØLVBESTIKKLOTT. 5 Deler. 830s/925. Syltetøyskje i Opphøyet rose. L: 16,4 cm. Juvel syltetøyskje. L: 13,6 cm. Eldre spiseskje. L: 20,6 cm. 2 souvenirskjeer fra Haakonshallen i 925 sølv. L: 12,2 cm. Bruksslitasje. 2 deler med gravering. Samlet vekt: 116 gram.

613 SØLVBESTIKKLOTT. 6 deler sølvtøy, bestikkdeler i 830s. Skjeer, anretningsgafler i forskjellig mønster, den største skjeen er gravert på baksiden. Totalvekt: 130 gr.

614 SØLVBESTIKKLOTT. 830S/925S. Totalt 9 deler. Diverse suvenirskjeer, Opphøyet Rose kaffeskje. L: 12,5 cm. Dobbel Rokokko sukkerklype. L: 9,2 cm. Samlet vekt: 94 gram.

1

1

599 RÅDHUS MED VIFTE. 830S. Anretningsskje. L: 18 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: 36 gram. 1

600 RÅDHUS MED VIFTE. 830S. Anretningsskje. L: 22,1 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: 70 gram. 1

601 SAUSEØSE MED KROK. Antikk. Stemplet 830S, J. Tostrup, Oslo. Eldre mønster i Louis-seize-stil. L: 19,5 cm. 56 gram. Normal bruksslitasje.

602 SAUSEØSE. Antikk. Stemplet 830S, I. Frisenberg. Eldre mønster fra J. Tostrup i Louis-seize-stil. Flott, tung kvalitet, med gullforgylling innside skjeblad. L: 19,5 cm. 66 gram. Normal bruksslitasje.

1

1

615 SØLVBESTIKKLOTT. Smørspade i 830s. M.Aase. L: 15 cm. Vekt: 15,5 gram. 5 stk Engelske mokkaskjeer i Sterling sølv. L: 9,5 cm. samlet vekt: 45,7 gram. Alle deler med graveringer. Medfølger også kakeklype og koldtgaffel i sølvplett/nysølv.

617 SØLVGAFLER. 830S. 6 Stk. Eldre norsk mønster. L: 17,7 cm. Gravering på baksiden. Pen stand. Samlet vekt: 304 gram.

618 SØLVGAFLER. 830S. 6 Stk. Eldre norsk mønster. L: 17,7 cm. Gravering på baksiden. Pen stand. Samlet vekt: 304 gram.

1

1 616 SØLVBESTIKKLOTT. Sukkerklype med 3 Kronor, Sverige. Skader på emaljen. Festsølv, sukkerskje i 830s m/blad. L:13,5 cm. Eldre spiseskje, Flat Rose i 830s. Bruksspor/slitasje og gravering på baksiden. L:17 cm. Eldre sukkerskje i 830 s, håndarbeide. G:Dunker. L:10 cm.

1

1

603 SAUSØSE OG FLØTEØSE. 830S. T. OLSEN. Eldre norsk mønster. L: 17,9 cm og 17,6 cm. Gravering på baksiden. Bruksslitasje. Vekt: 94 gram.

1

1 604 SAUSØSE. 830S. Eldre norsk mønster. L: 18,2 cm. Gravert monogram på baksiden. Normal bruksslitasje. Vekt: 52 gram.

605 SERVERINGSSKJE. Antikk. Stemplet 830S, I. Frisenberg. Eldre mønster fra J. Tostrup i Louisseize-stil. L: 26 cm. 70 gram. Normal bruksslitasje.

1 606 SERVERINGSSPADE. 830S. Eldre norsk mønster. L: 25,3 cm. Pen spade med noe bruksslitasje. Graverte initialer på baksiden. Vekt: 102 gram. 1

607 SPISESKJEER. 800. 4 Stk. Enkelt tidløst mønster. L: 22,2 cm. Graverte initialer på baksiden. Samlet vekt: 284 gram.

1

608 SOUVENIRSKJEER. 925S. 7 Stk. 1 stk fra Bergen og 6 stk fra Norges Storting. L: 10 og 10,1 cm. Samlet vekt: 72 gram.

609 SONJA. 830S. 2 deler. Kakespade. L: 22,7 cm. Anretningsgaffel. L: 20,8 cm. Begge deler i pen stand.

610 SØLVBESTIKKLOTT. 2 Deler Ringebu. Koldtgaffel. L: 12,1 cm. Syltetøyskje. L: 11,7 cm. 5 stk. Cocktailskjeer laget av gamle mynter. Vridd skaft med stein i ulike farger. L: 21 cm.

611 SØLVBESTIKKLOTT. 3 Skjeer i 3 kronor svensk sølv og 3 skjeer i 800 sølv. Gamle skjeer fra tidlig 1900 tallet. De fleste med gravering/datering. Samlet vekt: 338 gram.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1

619 SØLVKNIVER. 830S. David Andersen. 6 Stk. Eldre norsk mønster. L: 20,3 cm. Gravering på den ene siden. Skaft i sølv.

1 620 SØLVKNIVER. 830S. David Andersen. 6 Stk. Eldre norsk mønster. L: 20,3 cm. Gravering på den ene siden. Skaft i sølv.

1 621 SØLVKNIVER. 830S. David Andersen. 6 Stk. Eldre norsk mønster. L: 24,3 cm. Gravering på den ene siden. Skaft i sølv. Bruksslitasje.

1 622 SØLVKNIVER. 830S. David Andersen. 6 stk. Eldre norsk mønster. L: 24,3 cm. Gravering på den ene siden. Skaft i sølv. Bruksslitasje.

1 623 SØLVSUPPEØSE. Georg Pfefferkorn, Trondheim. Datert 1843. Rikt stemplet. Antikk øse. L: 37 cm. Vekt: 206 gram. Gravering på fram og baksiden. Noe patina/slitasje/bunker i øsebladet.

1 624

SØLVTØTLOTT. Eggeglass, ørepynt, Laila kakeklype og mokkaskje, Anitra spiseskje med gravering og Syltetøyskje fra Lohne. Variert utvalg/ bruksslitasje. Eggeglass i pen stand, trenger å pusses. Samlet vekt: 114 gram + kakeklype.

1 625 SØLVTØYLOTT. 3 deler. Div. norske mønstre, 830S. Syltetøyskje L: 14,5 cm, 21 gram. Koldtgaffel L: 15 cm, 17 gram. Smørbrødklype med sølvskaft L: 21 cm. I pent brukt stand.

1 626 TELESØLV. 830S. 13 Deler. 11 kaffeskjeer. L: 11,4 cm. 2 stk koldtgafler. L: 11,6 cm. De fleste deler er kraftig pusset. Samlet vekt: 134 gram. Bruksslitasje.

1 627 TELESØLV. 830S. 4 Deler. Kompottskje. L: 19 cm. Sukkerskje. L: 10,4 cm. Sukkerklype. L: 9 cm. Brevåpner. l: 14,3 cm. Noe bruksslitasje. Samlet vekt: 92 gram.

1 628 TELESØLV. 830S. Anretningsbestikk. 2 Deler. Gaffel. L: 21,7 cm. Skje. L: 21,5 cm. Normal bruksslitasje. Ny ordinærpris i dag omkring 6200 kr.

1 629 TELESØLV. 830S. Anretningssett. 2 deler. Gaffel. L: 21,9 cm. Skje. L: 21,5 cm. Normal bruksslitasje. 1 630 TELESØLV. 830S. Anretningsskje. L: 18,9 cm. Normal bruksslitasje. 1 631 TELESØLV. 830S. Anretningsskje. L: 21,5 cm. Normal bruksslitasje. 1

25
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

632 TELESØLV. Kompottskje. 830S, Brødrene Mylius. L: 19 cm. 42 gram. I pent brukt stand. 1

633 TELESØLV. Mylius, Kragerø. 830S. Flaskeåpner m/beslag i stål (L: 14 cm), brevkniv (L: 14,5 cm) og skje (L: 16 cm). Bruksspor og medtatt/slitt skje. Bruttovekt: 105 gram.

1

634 TELESØLV. Stor kremskje. 830S, Brødrene Mylius. L: 23,5 cm. 78 gram. I pent brukt stand. 1

646 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. 12 stk. gafler, L: 17 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 388 gram.

647 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. 12 stk. spiseskjeer, L: 17 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 390 gram.

648 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. 12 stk. store gafler, L: 19 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 480 gram.

649 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. 12 stk. store spiseskjeer, L: 19 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 485 gram.

650 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. Totalt 24 stk. deler. 12 stk. teskjeer (L: 12 cm) og 12 stk. kaffeskjeer (L: 10,5 cm). Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 290 gram.

651 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. Totalt 4 stk. deler anretnings-/serveringsbestikk. Stor serveringsskje (L: 22,5 cm), salatgaffel (L: 22,5 cm), serveringsskje (L: 19 cm) og sauseøse m/krok (L: 16,5 cm). Meget pen stand, tilnærmet ubrukt foruten den største skjeen som har noen bruksspor. Vekt: 253 gram.

652 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. Totalt 7 stk. deler anretnings-/serveringsbestikk. Ostehøvel m/ blad i stål (L: 21 cm), kakespade (L: 22 cm), liten spade (L: 16 cm), 2 stk. skjeer (L: 15 cm) og 2 stk. koldgafler (L: 13,5 cm). Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Bruttovekt: 245 gram.

653 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. Skaft i 830S og knivblader i stål. 12 stk. store spisekniver, L: 24 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt.

1

1

1

1

1

1

635 TESETT. 16 deler. David-Andersen, tidlig 1900-tallet. Gullforgylt sterling sølv med rød og hvit emalje over guillochert mønster. Stemplet 925S samt mesterstempel. Sil L: 11,5 cm. Øse L: 14 cm. Sukkerklype L: 10,5 cm. Strøskje L: 16 cm. 11+1 teskjeer L: 11 og 10 cm. 10 cm lang teskje er en nyere modell, også denne fra D-A. Observert små anmerkninger på 3 av teskjeenes skaft, forøvrig i flott stand, kun svake spor etter bruk. I originaletui.

636 TESIL OG SPADE. M. Sunde, Oslo. 830S. Gjennombrutt akantusdekor på skaft, samt gravert tilsvarende på spadens blad. L: 14,5/22,5 cm. Pen stand. Vekt: 137 gram.

1

654 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. Skaft i 830S og knivblader i stål. 12 stk. spisekniver, L: 21 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt.

1

637

TESIL. Sølv. Mester Jens Bryde, Drammen/ Kristiania. 1862. Stemplet ”Prøve” i 1862, før han ble mester i 1870, død 1877. Skaft med påloddet skjellmønster og rikt dekorert sil med drevet rankedekor. Rester av forgylling. Bruksspor. L: 22,5 cm. Vekt: 45 gram.

638 TESKJEER. 6 stk. Japan, stemplet ”STERLING”, tilsvarer 925S. Fint utformet og gravert skjeblad, forskjellige små figurer som avslutning på det bambusformede håndtaket. L: ca 11 cm. I fin stand, i originaletui.

639 TRADISJON. David-Andersen, Oslo. 830S. 8 stk. deler. Derav 6 stk. teskjeer (L: 11 cm) og skje+gaffel (L: 15 cm). Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 126 gram.

640 VALDRES. 830S. Anretningsskje. L: 22 cm. Pen skje med normal bruksslitasje. Ny ordinærpris tilsvarende i dag omkring 3100 kr.

1

1

641 VALDRES. 830S. TESIL. Pen stand. L: 13,2 cm. Vekt: 60 gram. 1

642 VIKINGROSE. 830S. Anretningsbestikk. 2 deler. Gaffel. L: 24,3 cm. Skje. L: 24,2 cm. Pent bestikk med normal bruksslitasje. Samlet vekt: 140 gram.

1

643 VIKINGROSE. 830S. Anrettningsgaffel. L: 19,9 cm. Pen stand. Vekt: 40 gram. 1

644 ÅRE MOKKASKJEER I EMALJE. 925S. 12 Stk. Forgylte skjeer med ulike farger i emalje. 1 skje med skade på emaljen. L: 9,8 cm. Ligger i etui. 1

645 ÅRE. J. Tostrup, Oslo. 830S. 12 stk. frokostskjeer eller is-/dessertskjeer, L: 15 cm. Meget pen stand, tilnærmet ubrukt. Vekt: 286 gram.

1

655 ÅRE. SALATBESTIKK. 925S. Tostrup. 2 Deler. Begge med rød emalje på skaftet. L: 24,3 cm. Normal bruksslitasje. Samlet vekt: 124 gram.

1 Korpus *)

656 BOLLE. Fullstemplet England. Sterling. Richard Comyns, London 1944. Glatt korpus med gravering. Lette bruksspor. Ø: 12 cm. H: 5,5 cm. Vekt: 267 gram.

657 FLØTE- OG SUKKERSETT. Tostrup, Kristiania. Anno 1860 og 1862. 13 1/4. Store, snarlike modeller i biedermeierstil med knekkede former og hanker. Begge med gravering ”H.O.” på siden. Pen stand og velholdt. Sukkerskål, L: 18,5 cm. Fløtemugge, H: 13 cm. Vekt: 460 gram. Tidlig korpusproduksjon fra Oslos ledende sølvsmedfirma, dannet i 1832.

1

1

658

SUKKERSKÅL. 925S. N. M. THUNE, OSLO. Begge gullforgylte med rød ”speil” emalje. Ligger i original esken. Meget pen stand. H: 5,1 og 7,5 cm. Samlet vekt: 212 gram. Nydelig sett.

FLØTEMUGGE

1

659 KAFFESETT I SØLV. 830S. 4 deler. Kaffekanne, sukkerskål, fløtemugge og underfat. Alle deler i meget pen stand. Kaffekanne med sidehengslet lokk. H: 24 cm. Sukkerskål og fløtemugge. H: 6,5 cm. Underfat. Str: 21 x 11,7 cm. Samlet vekt: 942 gram.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

26
1
1
1
1
1
OG

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

660 KULEBEGER I SØLV. Gullsmed Jonas Sørensen (1686-1718) Trondheim. pent antikk kulebeger datert 1715. H: 8,4 cm. Ø: 6,8 cm. Vekt: 82,3 gram. Pent beger med patina/slitasje.

661 LIE-JØRGENSEN, THORBJØRN (1900-1961). Kaffekanne. 925S, David-Andersen. Elegant kanne med myk klassisk form og glatt korpus. Tydelig stemplet ”D-A 925S Norway Sterling Inv. T.L-J.”. H: 23 cm. 743 gram. Overflateriper observert, forøvrig i pent brukt stand. Lie-Jørgensen var en norsk gullsmed, formgiver og billedkunstner. Som gullsmed kjent for sine arbeider for DavidAndersen. Utd. gullsmed, SHKS (gullsmedlinjen) og Kunstakademiet. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1 662 668

662 LØVEKRUS. 830S. Lite sølvkrus med lokk. ben utført som løver. Lokkeknapp utført som en løve. Meget pen stand. Gravert navn og årstall på undersiden. H: 11,5 cm. Ø: 8 cm. Vekt: 248 gram.

663 ORKIDEVASE. 830S. Th. Marthinsen. H: 20 cm. Pen vase, med normal bruksslitasje. Ny ordinærpris i dag omkring 7500 kr.

664 POKAL/VASE. A. Frisch, Kristiania. 830S. Drevet dekor i jugendstil med istapper og snøkledde trær. Gravert tekst. Ca. 1915. Pen stand, patina og bruksspor. H: 12 cm. Vekt: 73 gram.

665 PRYDFAT M/SPEILEMALJE. Thune, Oslo. 830S. Lavt fat i hamret utførelse. Relieffmotiv i bunn med hjortedyr med bakgrunn av smaragdgrønn speilemalje over guillochert dekor. Ca. 1950. Graveringer. Bruksspor. Lite synlig liten sprekk på emaljen étt sted. Ø: 23,5 cm. Vekt: 320 gram.

666 PRYDSKÅLER. England. Begge i sterling sølv. Georgian style. 1900-tallet. Gjennombrutt dekor for sidene. Én åttepas (Ø: 13 cm) og én knekket ovel (L: 10 cm). Bruksspor. Vekt: 148 gram.

667 PRYDSKÅLER. Indisk kulturområde. Testet og bekreftet sterling sølv. Ustemplet. Innvendig forgylling. 2 stk. Nipas, rund form med relieffmotiver i feltene. Én med ulike guddommer og én med ulike planter og dyr. Stående på tre elefantformede ben. Fin stand. Ø: 10 cm. H: 6 cm. Vekt: 182 gram.

668

PRYDSKRIN I FILIGRAN. Ustemplet sølv. Ukjent opphav og produsent, men lignende er kjent fra Norge, spesielt fra Bergen. Ustemplet. 1800-tallet. Sarkofagformet med hengslet lokk, hanker for siden og stående på fire føtter. Liten knepplås i front. Meget pent håndverk, delikat utført på høyt nivå. Ca. 9,5 x 4 x 6 cm. Vekt: 128 gram.

669 SALT OG PEPPERBØSSER MED EMALJETOPP. 925s/Sterling sølv. Soppformede. Rød emaljetopper. ELA Denmark. Pen emalje. Noe bruksslitasje på bøssene. H: 4,5 cm. Samlet vekt: 44 gram.

1

674 SIGARETTETUIER. Uidentifiserte produsentstempler. Begge stemplet 830S. 2 stk. Tidlig 1900-tallet. Én i hamret utførelse med gravert monogram på begge sider (ca. 9x7,5 cm) og én med stanset og drevet dekor i dragestil med relieffmotiver, samt gravert monogram+tekst i senter (ca. 6x8,5 cm). Patina, bruksspor. Defekte strikker på innside. Vekt: 121 gram.

675 SIGARSKRIN I SØLV. 925S. David Andersen. Stort skrin. Str: 6 x 28,8 x 17 cm. Skrin med innsats i tre. Sølvplakett inni lokket med gravert hilsen og datering fra 1945. Pent skrin med kun mindre bruksslitasje. Vekt: 1368 gram.

SØLVBEGER. Dekorativt, gammelt sølvbeger med flotte siseleringer. Mangler skåler i pynten rundt begeret og løkker til å henge dem i, ellers i god stand. H:9,5 cm. Ø:7,2 cm. Vekt: 69,6 gr. Ustemplet.

1

1

1

1

1

1

677 684 677 SØLVFAT. GAVE FRA DRONNING VICTORIA AV ENGLAND, 1891. Sterling sølv, fullstemplet London 1890 av mestergullsmedene John Thomas Heath and John Hartsghorne Middleton for Hukin & Heath, London med stemplet brukt mellom 1886-96. Hjerteformet fat med bølget ”pie-crust”-omramming, stående på tre ben. Gravyre under lyder: ”Given to Margaret Cadogan, by, Her Majesty The Queen, November 1891”. Videre mod. nr på underside, ”Rd.No.43|66”. Pen stand med mindre bruksspor. Ca. 19,5 x 20,5 x 3 cm. Sjeldent utbud!

1

670 SALT OG PEPPERBØSSER. 830S. 3 Stk. 2 ulike ”nøtter”. H: 4 og 4,2 cm. Samlet vekt: 36 gram. 1

671 SALT OG PEPPERBØSSER. 925S/Sterling sølv. 6 Stk. H: 4,2 cm. Alle med gravert bokstav/monogram. Samlet vekt: 58 gram.

672

SERVERINGSBOLLE/PANNE. 830S. Bolle med lokk og skaft. Skaft i mørkt tre, trolig ibenholt. Lokkeknapp i sølv og tre. H: 6,2 cm + lokkeknapp. Ø: 16,8 cm. pen stand, normal bruksslitasje. Vekt: 450 gram.

673 SERVERINGSBOLLE/PANNE. 830S. Bolle med lokk og skaft. Skaft i mørkt tre, trolig ibenholt. Lokkeknapp i sølv og tre. H: 6 cm + lokkeknapp. Ø: 22 cm. pen stand, normal bruksslitasje. Vekt: 704 gram.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1 678 SØLVKAFFEKANNE. 830S. Pen eldre kanne. Gravering på undersiden med datering fra 1945. H: 18,5 cm. Vekt: 556 gram.

1

1 680 SØLVSKÅL. 830S. Pen skål med blomsterdekor i emalje i midten. Ø: 18,5 cm. Vekt: 182 gram. 1

679 SØLVSKÅL. 830S. G. HELLSTRØM. Pen eldre skål med dekorerte kulebein. H: 9,8 cm. Ø: 34,5 cm. Vekt: 710 gram. Normal bruksslitasje.

681 SØLVTALLERKEN. 830S. Eldre tallerken med dekorert kant. Ø: 26 cm. Normal bruksslitasje/ trenger å pusses. Vekt: 424 gram. 1

682 SØLVVASE OG LYSESTAKE. 830S. Vase. H: 17 cm. Pen stand, men trenger å pusses. Gips i bunnen. Tidløs lysestake. H: 11,8 cm. Gips i bunnen. Normal bruksslitasje. Samlet vekt: 412 gram.

1

683 SØLVVASE. 830s. David Andersen. H: 15 cm. Bruksslitasje/bulker. Vekt: 66 gram. Medfølger Dansk sukkerstrøer i 2 tårnet sølvplett. H: 12 cm. 1

684 STETTEBEGER M/LOKK. L. Titulo, Portugal. Sterling sølv (916) med innvendig forgylling. 1900-tallets første deler. Rikt utformet i nyempire med godronneringer, perlerender, spir og graverte ranker og medaljonger. Fin stand. H: 11 cm. Vekt: 96 gram.

1

27
1
1
676 678 676
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

685 SUKKERSKÅL OG FLØTEMUGGE. 830S. Lohne, Bergen. Pen stand, trenger å pusses. H: 9 og 10 cm. Samlet vekt: 420 gram.

686 TALLERKEN OG SKÅLER. J. Porcile, Peru. 925S. 7 stk. deler. Derav 1 tallerken (Ø: 18 cm) + 6 skåler (Ø: 10 cm). Svungne former i rokokkostil. 1900-tallets andre del. Vekt: 565 gram.

1

Øvrige *)

1

702 ELVESÆTER BREVKNIV. Brdr. Lohne, Bergen. 830S. Skaft med gjennombrutt akantusdekor. Mod. 349. Bruksspor. L: 19 cm.

703 LEBBESTIFTHOLDER MED INNEBYGGET SPEIL. 800 Sølv. Når man drar ut lebestiften så kommer speilet opp. Str: 1,8 x 5,6 x 1,8 cm. Pen stand.

687

696

687 TEKANNE. Asiatisk kulturområde. Sølv, med flerfarget speilemalje over guillochert dekor. Åttekantet, rundet form med lokk og hank. Motiver av blomster og fugler. 1900-tallets andre del. Bruksspor, med emaljeskade på étt sted (ca. 10 mm), samt noen små/nag. Meget elegant. Ø: 12 cm. Høyde m/hank: 15 cm. Vekt: 491 gram.

688 TEKANNE. FLAT ROSE. Th. Olsens Eftf., Bergen. 830S. Drevet og stanset relieffdekor med roser og sløyfer i ”Flat rose”-mønstret. Fire cabriole ben og hengslet, hvelvet lokk. 1900-tallets første hlvdel. Pen stand, bruksspor. Noe løshet i hank. H: 20 cm. Vekt: 393 gram.

689 VASE OG LYSESTAKE. Vase stemplet 925, mesterstemplet Ivar T. Holth, Oslo, med meget svak gravering langs fot; ”Takk fra club single 1999”, H: 18,7 cm, i fin stand. Lysestake i 830S, med svenske sølvstempler, med hilsen og navnegravering datert 1985, H: 18 cm, små bulker observert. Samlet vekt 393 gram, inkl. gipsfyll.

690 VASE. Brdr. Lohne, Bergen. 830S. Balusterformet med utvidet munning. Pen stand, fri for graveringer. H: 23 cm. Gipsfylt bunn. Bruttovekt: 372 gram.

691 VASE. Ottar Hval, Oslo. 830S. Stilren, glatt korpus fri for graveringer. 1940/60-tallet. H: 21,5 cm. Vekt: 248 gram.

692 VASER. 2 stk. Liten vase med kannelert stamme, stemplet S 925 Sterling, samt løve, H: 16,5 cm, 87 gram inkl. gipsfyll. Vase stemplet 830 samt tyske sølvstempler, H: 21 cm, med gravering og sprekkdannelse, 75 gram.

Lysestaker *)

693 LYSESTAKER M.M. 2 stk. lysestaker i 830s m/ enkelt mønster. Noen små bulker, bruksspor. H:6,2 cm. + 4 stk. små pokaler. H:6,5-8 cm. Totalvekt (ikke gips i bunnen på lysestakene): 232 gr.

694 LYSESTAKER. 2 stk. lysestaker i 830s. Enkle og tidløse. Bruksspor, noen små bulker. H:6 cm. Vekt m/gips i bunnen: 310 gr.

695

696

697

LYSESTAKER. 830S. 2 Stk. 8 kantede. H: 8,5 cm. Gips i bunnen. Normal bruksslitasje, trenger å pusses. Samlet vekt: 800 gram.

LYSESTAKER. Ett par. Amerikansk sterling sølv, tilsvarende 925S. Stemplet ”Empire Sterling Weighted”. Stilren modell med 3 lyspiper. H: 20,3, B: 26,5 cm. Øvre del kan skrus av, slik at stakene omgjøres til enkeltstaker (H: 12 cm). Samlet vekt (inkl. gips- og metallfyll) 1390 gram. I pent brukt stand.

SØLVLYSESTAKE. 2 ARMET. 830S. Mangler gips i bunnen. Bruksslitasje. H: 11 cm. B: 22 cm. Vekt: 94 gram.

1

704 709

1

704

LUKTEVANNSHUS. 1800 tallet. Hjerteformet. Rikt stemplet, men noe utydelige stempler. H: 7,2 cm. Patina/bruksslitasje.

705 NATTVERDSETT. 3 små deler, samt originalt etui. Datert 1898. Engelsk sølvplett av høy kvalitet. Nattverdkalk (H: 8,7 cm) og liten mugge (H: 11 cm) innvendig gullforgylt. Fat (Ø: 7,8 cm) med gravert hilsen. Stemplet EPNS samt mestermerke tilhørende Martin Hall & Co i Sheffield. Etui med noe slitasje, forøvrig i fin stand.

1

1

1

1

706 PARAPLYMERKER. 830S. 12 stk ubrukte eldre merker til paraply/stokk. L: 5,4 cm. Samlet vekt: 17,5 gram.

707 PORTEMONNÉ. Fullstemplet England. Sterling sølv, 1919. Mester Samuel M. Levi. Arts & Crafts. Guilllochert dekor for sidene. Knepplås oppe og innvendige rom med lysbrunt skinn. Tynn lenke. Pen stand med bruksspor. Ca. 9x6x cm. Bruttovekt: 62 gram.

1

1

1

1

708 RELIEFF. Sterling sølv montert på palisanderplate. Stemplet ”Plata 925 del Pilar Peru R.I. 8357”. Forestillende en Tumi, en seremoniell kniv fra Inkakulturen i Peru. I dag symboliserer den hell og lykke. 38x17 cm. Tumien er 30 cm høy.

709 SALT- OG PEPPERBØSSER. 925S med speilemalje over guillochert dekor. Én fra Tostrup i skjellform med blå speilemalje. Pen stand, liten emaljeskade oppe (H: 55 mm). Én fra Norsk Sølvvareindustri i soppform med gul- og sortflekket speilemalje. Pen stand med bruksspor. Feilfri emalje (H: 40 mm).

1

1

1

1

1

710 SALT OG PEPPER-BØSSER. Ett par. Stemplet 830S, Theodor Olsens Eftf, Bergen. Rund, flattrykt form med hamret overflate. H: 4,5, B: 5 cm. Samlet vekt 64 gram. Lang tid upusset, forøvrig normal bruksslitasje.

711 SALT-OG PEPPERBØSSER. Ett par krystallbøsser med emaljert sølvtopp. Stemplet Sterling, 925S, Norway. H: 4,5 cm. Tilhørende fat i sølvplett, stemplet David-Andersen 60g. I fin stand, flott emalje.

1

1

1

1

698 SØLVLYSESTAKER. 830S. 3 Stk. H: 4,5 cm. Sokkel. Ø: 6,3 cm. Samlet vekt: 70 gram. 1

699 SØLVLYSESTAKER. 925S. 2 Stk. H: 7,8 cm. Pene lysestaker, med noe bruksslitasje/skjevheter. Gips i bunnen. Samlet vekt: 184 gram.

700 TREARMET LYSESTAKE. 830S. Lohne. Eldre lysestake. Gips i bunnen. Str: ca 13,3 x 24,5 x 9 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: 426 gram.

701 TREARMET LYSESTAKE. 830S. Lohne. Eldre lysestake. Gips i bunnen. Str: ca 13,3 x 24,5 x 9 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: 430 gram.

1

712 SELSKAPSVESKE I SØLV. Eldre veske i pen stand. Veskelås merket 830. AS. Str: 13 x 14,5 cm. Vekt: 174 gram.

713 SIGARETTETUI. Ukjent tilvirker. 835S. Stilren utførelse med guillochert dekor over det hele. 1970-tallet. Gravering på innside. Ca. 13x8,5x1 cm. Vekt: 168 gram.

714 SIGARSKRIN. 830S, mesterstemplet Ottar Hval, Oslo. Klassisk skrin med akantusbord langs nedre kant. Innvendig kledd med sedertre. Graverte initialer på lokket. B: 14,5, D: 9, H: 3,5 cm. 199 gram. Litt skjevt lokk, forøvrig normal bruksslitasje.

1

1

715 SIGARSKRIN. Stemplet 830S, mestermerket Ottar Hval, Oslo. Elegant, klassisk form med diskret bladfrise nedre kant. Sedertre innside. 14,5x10,8 cm. Totalvekt 240 gram. Personlig gravering innside lokk. I pent brukt stand.

716 SIGNETTSTEMPEL I SØLV. 830S. Lohne. Stempel fra tidlig 1900 tallet. H: 8 cm. Vekt: 62 gram.

717 SKRIN. Rikt dekorert med presset akantusmønster. Ustemplet, syretestet sølv. Ukjent lødighet. 4,2x11,5x11,5 cm. 213 gram.

1

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

28
1
1
1
1

718 SKRIVEBORDSKALENDER. Sterling sølv. Front/ ramme i blå emalje. Sjelden sak. laget i England. Str: ca 9 x 14,7 x 4,5 cm. Pen i emaljen. Ellers normal patina/slitasje på treverket.

719 SMYKKE/BIJOUTERILOTT. Diverse perlesmykker med mere. Halskjeder og armbånd. Totalt 14 stk. Et par med skade. Medfølger også 2 sett ørepynt med perler. Variert utvalg/kvalitet.

1

Lørdag 11. februar fra klokken 14.03

Klokker og ur Dameur *)

730 ANCRE. DAMEUR I GULL. 585/14 Karat urkasse og baklokk. Double lenke. Opptrekksur som tikker og går. Normal bruksslitasje. Vekt: 15,2 gram. Heureka garanterer ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1

720 SØLVFRAKKESKJOLD OG SIGARETTETUI. 830S/835. 2 Stk frakkeskjold uten gravering. Str: ca 5,8 x 4,5 cm. Og 6,7 x 5,3 cm. Sigarettetui. Str: 7,4 x 8 cm. Normal bruksslitasje. Samlet vekt: 74 gram.

722 SØLVLOTT. Rundt skrin m/nålepute, engelsk sølv. Ø: 7,5 cm. Tostrup saltskål i 830s. Totalvekt: 144,3 gr.

731 CERTINA GULLUR. 585/14 Karat gull. Gull i både urkasse og lenke. Opptrekksur som trenger service. Vekt: 28 gram. Ligger i original esken.

1

1

1 721 SØLVLOTT. Originalskje nr. 147. Kremskje fra Brødrene Lohne i 830s. 19cm. Bruksspor. Spiseskje i Anitra i 830s m/bruksspor (+liten bulk i skjeen). L:18,1 cm. Lysestake i 830s. H:8 cm. Vekt m/gips i bunnen: 201,3 gr.

1

723 SØLVLOTT. Salt og pepperbøsser (Eikenøtter). Ibsen bokmerke. 2 saltskjeer Norge. 2 saltskjeer laget av 1 øre mynt, med sølvskaft. 2 stk slipsnåler og mansjettknapper. De fleste deler i pen stand.

1

1 724 SØLVPLETT-LOTT. 2 stk. potetskåler, 2 stk. sukkerskåler, 1 stk. fløtemugge, liten skål, ramme mm.

725 SØLVSKÅL. 830S. Tostrup 1859. Liten skål med patina/slitasje. H: 4 cm. Ø: 5,5 cm. Vekt: 57 gram. 1 726 TELESØLV. 925S. Lommekniv med etui. Ligger i noe slitt originaleske. Kniv. L: 7,5 cm. 1

727 TESIL MED BENSKAFT. 1800-tallet. Utydelig stemplet. L: 19 cm. Sil Ø: 7,7 cm. Aldersrelaterte bruksspor, fin patina.

728 TOALETTSETT. 7 deler. Engelsk Sterling sølv. Håndspeil, 3 ulike børster, filer og lite brett/fat. 5 av delene med inngravert monogram. Patina/ bruksslitasje/bulker. Samlet vekt: 1,05 kg. Sølvbrett/ fat. Vekt: 124 gram.

1

1

729 VINKARAFFEL M/SØLVBESLAG. Uidentifisert produsentstempel. 830S. Karaffel i glass med skjærslepen dekor og olivenslip. Hank, beslag og hengslet propp i sølv med gravert blomsterdekor og monogram i front. Bruksspor, slitasje, smuss. Smånag nede på dekoren + bortfall på propp. Slutten av 1800-tallet. H: 26 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

732 CERTINA GULLUR. Armbåndsur i 585/14 karat gull. Lenke også i 585/14 karat gull. Tilsynelatende i pen stand, men trenger nytt batteri/service. Urskive. Ø: 2 cm. Gravert navn på baklokket. Vekt: 26 gram.

1 733 DAMEURLOTT. 4 Stk. Certina Automatic. Ur med slitasje, men tikker og går. Citizen Sappire WR 100. Casio Water resist 100m. Sekonda quatz 5 ATM. Urene trenger nytt batteri/service.

1 734 FENDI. Model 30041. Armbåndsur med original inner og ytterboks. Forgylt stålur med Lærreim. Pent ur med lite/normal bruksslitasje. Trenger nytt batteri.

1 735 SEIKO. Dameur i stål. Medfølger original esken og kjøpsgaranti/kvittering fra 2013. Nypris den gang var 2798 kr. Uret har endel riper på baklokket, ellers et pent ur med normal bruksslitasje. Trenger nytt batteri.

Herreur *)

736 ARMBÅNDSUR. 2 stk. Rousseau Automatic 5ATM i fin stand, trolig svært lite brukt. Kassens Ø: 38mm. Sovjetisk herreur med slitasje, uten rem. Begge tikker og går, men Heureka garanterer ikke funksjonaliteten.

737 CERTINA. 1949 modell. Serie nr. 14119622, referanse nr. 41509-2, verk; 410, ø; 30 mm. Tikker og går, men kan ikke garantere for funsjonaliteten. Bruksslitasje. Kommer med lettbrukt, uoriginal skinnreim i bøffel.

738 KLOKKELOTT. 6 stk. Herre og dame armbåndsur. 4 herreur; Favre-Leuba, Junghans, Pulsar og Arsamatic. 2 dameur; Telda og Tissot. Ukjent servicehistorikk. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

739 LONGINES FLAGSHIP. Eldre armbåndsur i 18 karat gull. Reparasjonsobjekt/deleur med feil og mangler. Vekt: 35,2 gram.

740 OLMA. Herreur i stål. Opptrekksur av eldre årgang. Ur med slitasje/riper. Uret tikker og går ved test, men trenger service/reparasjon. Urskive. Ø: 30 mm.

1

1

1

741 OMEGA SEAMASTER 30. Vintage modell i stål. 30 verk 269, referanse nr. 125.007-63, ø; 35 mm. Fint glass, lett bruksslitasje, fint lettbrukt skinnreim i alligator. Tikker og går, kan ikke garantere for funsjonaliteten, men har hatt service i 2020 i følge innleverer.

29
Utrop
Obj.nr. Utrop Obj.nr.
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

742

OMEGA SEAMASTER DE VILLE. Vintage armbånsur i stål. Uoriginal lenke. Uret tikker og går, men trenger service/rep. Urskive og glass med skade/slitasje. Urskive. Ø: 30 mm. Medfølger Omega eske.

1

Øvrige *)

754 BORDUR. Atlanta. Tysk bordur. Quartz urverk. H: 22,5 cm. Sokkel. Ø: 16 cm.

755 BORDUR. Electro Boy. Tyskland, 1960-tallet. Tilvirket av Hugo Müller KG. Elektrisk ur med timerfunksjon. Typebetegnelse ”LSS 24”. Hardplast utførelse. 12x19x6,5 cm. Pent brukt stand, men ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

756 BORDUR. Ergas. Kasse i børstet messing med blanke detaljer. Viser ukedag, dato og måned (tysk tekst). Urverk merket ”Brevete Tramelan Swiss”. H: 16,5, B: 15,5 D: 7,5 cm. Fin kvalitet og i pent brukt stand. Ikke testet av Heureka, som ikke innestår for funksjonaliteten.

743

OMEGA. GENEVE. Opptrekksur som tikker og går. Gull på stål. Uoriginal fixo reim. Normal bruksslitasje/riper/hairlines. Urskive med dato. Ø: 30 mm. Heureka Garanterer ikke for funksjonaliteten, eventuelle skjulte feil og mangler.

744 SMITH’S DE LUXE. 1957 Cheltenham in the original box, Made in England. No. J/C 412876, Model; A358, ø; 32 mm. Non-original buffalo-skin strap. Shows light wear and is currently non-functional.

1

1

745 TISSOT 1853. Armbåndsur. PR 50. Stålur med lærreim. Waterresistant 50 m. Trenger nytt batteri/ service. Normal bruksslitasje. Urskive. Ø: 28 mm. 1 Lommeur *)

757 GULVUR. Pent håndlaget klokkekasse med utskåret dekor på dør. Malt i tidsriktige farger. Krogenæs Møbler. Tempus Fugit Urverk. Meget pen stand. Bør hentes i Haugesund, eller på et av våre avdelingskontorer. Str: 186 x 46,5 x 27 cm.

758 KAMINUR/GJØKUR. Eldre kaminur, 14 dagers ur (trenger bare trekkes opp hver 14. dag). Uret tikker og går. I tre med litt utskjæringer. H:22 cm. L:50 cm. Medfølger et eldre, lite gjøkur (virker ikke).

759 KLOKKELOTT. Atlas Pilot arbåndsur. Ubrukt i original eske. Lommeur fra Heritage collection. Ligger i original esken. Lorus armbåndsur i stål. 100 m. Water resist. Trenger nytt batteri/service.

Krigshistorie, militaria og våpen

Krigshistorie *)

760 FREKVENSMÅLER. U. S. ARMY. Frequency meter BC - 221 - T. Zenith Radio Corporation. Str: 36 x 27 x 25 cm. Patina/slitasje.

1

1

1

746 INVICTA. Dobbeltkapslet lommeur i gull. 585/14 karat. Meget pent og eksklusivt ur i meget pen stand, kun mindre bruksslitasje. Invicta Repetition. Gravert navn og dato på innsiden av frontlokket. Uret var en gave til en ansatt i Farsund Kommune i 1941. Urskive. Ø: 44 mm. NORGES BEBYGGELSE. Aust-Agder. Vest Agder. Rogaland. A/S Norsk faglitteratur. G. Reinert. Oslo 1954. 814 sider. Rød innbinding. ekt: 108,5 gram. Heureka garanterer ikke for eventuelle skjulte feil, eller mangler.

747 LOMMEUR I GULL. 14 Karat. Opptrekksur som trenger service/reparasjon. Lite ur med pen urskive. Ø: 27 mm. Vekt: 20,3 gram. Medfølger ”armbånd” som klokken kan settes inn i, slik at uret kan brukes som armbåndsur.

748

749

LOMMEUR I SØLV. 875 Sølv. Quality Tobias. Eldre ur med patina/slitasje. Nøkkel opptrekksur som mangler nøkler og glass. Urskive. Ø: 40 mm. Vekt: 104 gram. Heureka har ikke funksjonstestet objektet, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

LOMMEURLOTT. 3 stk. Eldre opptrekksur. Det ene med nøkkelopptrekk. Alle trenger service/reparasjon. Urskive Ø: 2,8, 3,5 og 4,3 cm. 2 urkjeder følger med.

750 LOMMEURLOTT. 6 Stk. Eldre lommeur med diverse feil og mangler. Et par med sølvurkasse. Patina/ slitasje.

751

752

10000

1

1

1

1

LOMMEURLOTT. 6 Stk. Eldre lommeur med diverse feil og mangler. Patina/slitasje. 1 urverk medfølger også. 1

LONGINES. Lommeur i sølv. 0,800. Opptrekksur som tikker og går. Urskive. Ø: 4,2 cm. Normal patina/bruksslitasje. Vekt: 88 gram.

753 OMEGA LOMMEUR I SØLV. 800 Sølv. Eldre opptrekksur som trenger service og reparasjoner. Uret er trolig trekt for mye opp. Itillegg til løst glass og generell patina/slitasje. Medfølger urkje. L: 27 cm. Urskive. Ø: 42 mm. Samlet vekt: 106 gram.

1

1

1

761 OSLO SPORVEIER KLIPPEKORT. 8 stk. 5 av dem med NS logo (nasjonal Samling). Patina/slitasje. 1 762 767 762 RUSSISK FANGEARBEID. 1945. Askebeger i tre med stråintarsia. Patina/bruksslitasje. Str: ca 10 x 13,5 x 10,5 cm.

1 Medaljer og utmerkelser *) 763 ARMBÅND. Tysk armbånd i 830s. med ørn og hakekors. Ukjent alder. Pen stand. 1 764 ARMLEDDSMERKER. 6 stk. Forskjellige merker. Alle i pen stand, normal patina/bruksslitasje. 1 765 ENGELSKE TØYMERKER/BADGER. 4 stk ulike. Medfølger også H7 luemerke (Modell som skal syes på lua). Pen stand. 1 766 FORSVARSMEDALJE. For edel dåd. 925s. Forgylt medalje med bånd. Pen stand. 1 767 FRONTSOLDAT MERKE. 925S. Emaljert merke fra J. Tostrup. Frontsoldat 1940. Pen stand. Ø: 2 cm. 1 768 H7 MEDALJE. Haakon 7 Norges konge. Til minne om 70 årsdagen den 3. august 1942. Medalje i original eske.

1 769 H7 MERKE. Milorg. Gammelt pent merke/nål. Laget ved Sporrong & Co Stockholm. 1

770 KOSOVO MEDALJE. Operation Joint Guardian Kosovo NATO Military Challenge Coin. Medalje Ø: 5 cm. Pen stand, ligger i plastetui.

1

771 KRIGSMEDALJEN I MINIATYR. Haakon VII. Alt for Norge. Medalje i bronse med bånd. Noe patina. 1

772 MEDALJE. Grande Bretagne. Norvege. France. Minneforordningen 1939-1945. Medalje med bånd. Noe patina. Fransk minnemedalje.

1

773 MEDALJE/MERKELOTT. 6 Stk. Skyttermealjer, Værg dit land, Kosovo med flere. Pen stand. 1 774 MEDALJELOTT. 5 stk. Forskjellige. Hæren, SjøforsvaretForsvaret, Heimevernet og Sivilforsvarsmedalje. Alle i pen stand.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

30
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

775 MEDALJER. 2VK. Deltagermedaljen bånd og Alt for Norge medaljen med bånd. Noe patina. 1

776 MERKE/MEDALJELOTT. H7 merke, Vingemerke, Stor bronsemedalje Olav V 2 Juli 1978. Ø: 7 cm. Vekt: 192 gram. Medalje Olav V. Idrettskongen. Minnearrangement 1992. medalje fra Norges Skiskytterforbund, Skuttermerke Kongsvinger 1965. Sett med mansjettknapper, merke og slipsnål. Alle deler i pen stand.

777 MERKELOTT. 3 Stk. Værg dit land. Emaljert sølvmerke. A. Frisch. 925s. Str: 3,6 c 2,7 cm. Riksløvemerke i bronse. Liten H7 jakkenål. Pen stand.

778 MERKELOTT. Totalt 8 forskjellige norske militære merker. H7 merke med noe skade på emaljen på det ene.

1

1

800 MILITÆRE TØYMERKER. Totalt 23 Stk. Forskjellige merker. Pen stand. Merker fra blant annet Norwegian Surgical Unit, Norwegian Recce Squadron, SHV, Norwegian army HRF national support element og mange flere.

801 MILITÆRLOTT. Gammel sanitærveske. Vannflaske. Tysk brannmannsbelte. Italiensk armbind merket P. (Politi?). Str: 9,2 x 29,3 cm. Normal patina/ bruksslitasje.

802 NORSK UNIFORMSLUE. Mørk grå ull, med svart plastskjerm, knapper med riksløve og kokarde i nasjonalfarger. Fra Hordes Norsk Fabrikat. Størrelse 58. I pent brukt stand.

1

779 MINIATYRMEDALJE. Politiet for tjenester. Pen medalje med bånd. 4 små ”krans” nåler medfølger. 1

780 MINIATYRMEDALJELOTT. 7 stk. Alle utenom 1 med bånd. Pen stand. Harald 5 Alt for Norge, Sivilforsvaret, Forsvaret, UNEF, Værg dit land, Norsk feltsykehus Korea 1951-1956. For Din innsats (uten bånd).

1

781 RUSSISK JUBILEUMSMEDALJE. 1945-1995. Medalje med sertifikat. Pen stand. 1

782 SAMLING RUSSISKE MERKER/MEDALJER. 17 Stk ulike merker/medaljer Variert utvalg/kvalitet. Feil/ mangler kan forekomme.

783 TYSK MERKELOTT. 10 stk. merker/nåler. variert utvalg/slitasje. Bør sjekkes ut nærmere. Medfølger også 2 tøymerker og 2 sett med skulderklaffer fra DDR. Disse i meget pen stand. Heureka garanterer ikke for alder/ekthet på dette objektet.

Uniformer og tilbehør *)

1

803 TYSK HJELM. 2 VK. Hjelm uten innmat. Patina/ bruksslitasje. Merket inni 4950.

804 TYSK HJELM. Med innmat, ingen dekaler, sannsynligvis overmalt. Litt slitasje.

1

784 ARBEIDERTJENESTEN. AT. Empaletter/ skulderklaffer. Brukt av AT. 2 VK. Patina/slitasje. Ulike farger på stjernene. 1

785 ARMBIND. Norsk armbind. 2 VK. Str: 10 x 44 cm. Noe patina/slitasje. 1

786 ARMBIND. Norsk armbind. Hjemmefronten. Str: 7 x 42,5 cm. Meget pen stand. 1

787 ARMBIND. POLITI. Gammelt armbind i tøy. Str: 8 x 47,5 cm. Patina/bruksslitasje. 1

805 806 805 UNIFORM SOVJETUNIONEN. Luftforsvaret. Mellomblå med turkisblå detaljer. Komplett med jakke, bukser, belte, lue, skjorte og slips. Skulderklaffene, med 3 stjerner, er sprettet av, men følger med. Størrelse: merket ”50-3”, ermene er 64 cm lange, lue ”56”. I pent brukt stand.

1 806 UNIFORM SOVJETUNIONEN. Militærgrønn med røde detaljer. Komplett med jakke, bukser, skulderklaffer og lue. Størrelse: merket ”54”, ermene er 61,5 cm lange. Lue med slitasje, forøvrig i pent brukt stand.

788 BANDOLÆR SVENSK 2 VK. Trolig brukt av de norske polititroppene i Sverige under 2 VK. Bandolær med belte og patrontasker. Pen stand, normal bruksslitasje.

1

789 BERET MED H7 MERKE. Pen stand. 1

790 BERRET. 2 Stk. Norske uniformsluer med luemerker. Den ene med Olav V. Den andre med H5. Normal bruksslitasje.

1

791 BRANNMANN. UNIFORMSLUE. Eldre lue med merke. Th. C. Holm & Søn. Str: 58. Bruksslitasje inni. 1 792 EPÅLETTER/SKULDERKLAFFER. 5 ulike ”sett”. Pen stand. Settet med 3 stjerne merker på hver, har ulike knapper. Medfølger ”bånd” til uniformslue. 1

793 HJELM. Ant. engelsk. Med innerhjelm. Innskripsjon: J.S.S-939 I-1938 1

794 HJELM. Militær stålhjelm. M1931/35 m/innmat (av svensk design), med en frodig ”norsk løve”. Bruksspor.

1 807 UNIFORMSJAKKE. Battle jacket. Engelsk. 1939. Senere påmontert HV merke. Size 4. Pen stand. 1 Våpen *)

808 ANTIKK RIFLE MED FLINTLÅS. Rifle fra 1800-tallet. Endel patina/slitasje/rust. Må regnes som en dekorgjenstand, eller restaureringsobjekt. Rifle. L: 142 cm.

809 BAJONETT. Amerikansk bajonett med balg. Bladet måler 17 cm. Totalmål, i balg, 34 cm. Uten produsentmerking. Modellen ble bl.a. brukt til norsk AG-3.

1

795 KEPI. 2 Stk. Norske uniformsluer. Begge i str: 56. Normal bruksslitasje. 1

796 MARINE. Luebånd. 13 Stk. Forskjellige. Blant annet fra Torpedobåt, Minelegger, Minesveiper, kanonbåt, Minejaktfartøy og mange flere.

797 MARINEMERKER. 6 stk. Blant annet til KNM Offiser og Merker til Kvinnelig offisersuniform. Noe variert utvalg. De fleste i meget pen stand.

798 MILITÆRE BELTER. 3 Stk ulike. Alle med beltespenner. 2 fra tidligere Sovjetunionen og 1 med Tysk tekst. Heureka garanterer ikke for alder/ ektheten på dette objektet.

1

1

1

799 MILITÆRE BELTER. 4 Stk. Forskjellige tyske belter. Alle med spenner. Heureka garanterer ikke for alder og ektheten på disse, men alle ser gamle/brukte ut. 1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

810 BAJONETT. Russisk. Ak 47 Kalashnikov. Bajonettkniv. L: 27 cm. Med slire. L: 32,5 cm. Ikke nummerlikhet på kniv og slire. 1

811 BAJONETT. Svensk Mauser bajonett med balg og beltestropp. Modell: M1896. L: 33 cm. Med balg: 35 cm. Normal patina/bruksslitasje.

812 BAJONETT. U.S.M8. B.M.CO. Bajonett/Combatknife med slire. Pen stand, normal bruksslitasje. bajonett. L: 29,5 cm. Med slire. L: 31,5 cm.

813 BAJONETT/DØLLEBAJONETT. Bajonett uten slire, vanskelig å tyde hvor den kommer fra og hvilket nr. som står, er trykket oppå hverandre. L:54,5 cm. Slitasje/patina. + Kongsberg døllebajonett. L:58 cm.

814 BAJONETTER. 2 Stk. Den ene med slire er en Knivbajonett - AG3 - trolig Omgjort fra US-karabinbajonett/kampkniv. L: 29,5 cm. Med slire. L: 31,5 cm. Den andre en eldre bajonett med patina/ slitasje/rust. L: 33 cm.

815 BARNESABEL. Liten antikk sabel med balg. Sabel med løvehode. L: 73 cm. Med balg. L: 76,5 cm. Endel patina/bruksslitasje.

1

1

1

1

31
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

816

DOBBELTLØPET HANEHAGLE. James Latham Charing Cross, London. Antikk hagle. Patina/ bruksslitasje. Avtrekkere virker. Selges uten garanti for eventuelle feil eller mangler.

817 DOBBELTLØPET HANEHAGLE. Midland Gun Co. Birmingham. Made in England. Antikk hagle. Merket med nr: 22133. Patina/bruksslitasje. Avtrekkere virker. Selges uten garanti for eventuelle feil eller mangler.

818 DOBBELTLØPET HANEHAGLE. Stub Twist. Lt C Boke. Graham Cockermouth. Antikk hagle. Patina/ bruksslitasje. Avtrekkere virker. Selges uten garanti for eventuelle feil eller mangler.

1

1

834 OFFISERSABEL. Offisersabel dekorert med bl.a. stjerne og krone på klingen, bruksspor. L:97,5 cm.

1

835 OFFISSERSABEL. Norsk sabel med den Norske Riksløven. Sabel i meget pen stand. L: 88,5 cm. Med Balg/slire. L: 90,5 cm.

819 DYKKERKNIV. Mil-Tec. L: 30,5 cm. Med slire. L: 32 cm. Pen stand. 1

820 DØLLEBAJONETT. Eldre bajonett med patina/ slitasje. L: 47 cm. Merket nr: 5179. 1

821 FLINTPISTOL. REPLIKA. Kopi av gammel flintpistol. Laget i tre, messing og jern. Merket: Manuf a Versailles. L: 34 cm. Noe patina/slitasje.

1

822 GURKA. Gammel gurkakniv med patina/slitasje. Kniv. L: 46,5 cm. Med slire. L: 56 cm. Meget dekorativ.

823 GURKA. Gammel gurkakniv med patina/slitasje. Kniv. L: 52 cm. Med slire. L: 54 cm. Meget dekorativ. Kniv noe treg i sliren.

824 GURKAKNIV. Indisk kniv i slire med 2 småkniver. Eldre kniv med dekorert skaft i ben/horn. Knivblad. L: 29,5 cm. Noe trang slire. Patina/bruksslitasje.

825 JAKTKNIV. Alce Vikingo. Made in Spain. Kniv med slire. Kniv. L: 34,5 cm. Sliren merket: Muela. Pen stand.

826 KNIVBAJONETT. Ombygd fra M/1894(-43) til M/1956 SLK for US-karabin. Konhsberg. Pen bajonett med balg/slire. Patina/bruksslitasje. Bajonett. L: 33,3 cm.

827 KNIVBAJONETT. Ombygd fra M/1894(-43) til M/1956 SLK for US-karabin. Konhsberg. Pen bajonett med balg/slire. Patina/bruksslitasje. Bajonett. L: 33,4 cm.

828 KNIVBLADER. 3 stk. 2 av knivbladene er smidd av Olaf O. Mostad (1912-1981) fra Gjerstad i AustAgder. Signerte blader. L: ca 21 cm.

829 KNIVBLADER. 3 stk. Knivbladene er smidd av Olaf O. Mostad (1912-1981) fra Gjerstad i Aust-Agder. Signerte blader. L: 17 - 17,5 cm.

830

831

LUFTGEVÆR. Eldre luftgevær med patina og rust, umerket. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten. L:106 cm.

MAUSERBAJONETT. Merket: BERG & Co. 2045. L: 38 cm. Balg merket: Carl Eichorn 1938. Patina/ bruksslitasje.

832 NAPOLEONS SVERD. Replikautgave fra Franklin Mint i originalinnpakning med treplakett for montering. Troverdig kopi av Napoleons seremonielle sverd, lag i Toledo, Spania. Håndtak og meislet ornament på sverdbladet er dekorert med 24k gull. Lengde ca. 86 cm, montert på plakett ca. 102 cm x 18 cm. Har knapt vært utpakket etter innkjøp.

833 NORSK OFFISERSABEL. Norsk offiser, Kongsbergprodusert sabel med den norske løve på messinghåndtaket. Uten balg. L:94 cm. Bruksspor.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

836 OFFISSERSABEL. William IV. Infanteri offissersabel. Sabelen er i god stand, med normal patina/slitasje. Balgen/sliren er skadet og mangler nedre del. Sabel. L: 97 cm.

1 837 SABEL. Antikk sabel (svensk?). Mye rust og patina. Er stemplet inn et anker på håndtaket. L:92 cm. 1 838 SABEL. Gammel sabel med balg. L: ca. 106 cm. Patina/slitasje. Feste for oppheng. Balgen er merket med: 3DR 3 EN 25/17? på ene siden, andre siden: T413, forskjellig merking på balg og sabel. Sabelen: 3 DR 2 EN55 - CHR.1.

1 839 SABEL. Gammel sabel med håndtak formet som et løvehode. Håndtak i messing. Knivblad med patina/ slitasje og overflate rust. L: 74,5 cm. Knivbladet merket: NGJC. A20.

1

840 SABEL. Gammel sabel med håndtak i messing med skinn. Patina/bruksslitasje. L: ca 96 cm. 1 841 SABEL. Waffenfabrik Neuhausen. Eldre sabel med belg/slire. Patina/bruksslitasje. Sveitsisk kavalerisabel. Trolig model M1867. Sabel. L: 97 cm. Med balg. L: 100 cm.

1 842 SABELBAJONETT. Remington bajonett u/balg. Kongsberg. L: 71 cm. Patina/slitasje. Bajonett merket med nr. 13618.

1 843 SAMEKNIV. Eldre håndlaget kniv og slire. Slire i reinsdyrshorn og skinn. Dekorert med reinsdyr og natur. Kniv. L: 18,5 cm. Med slire: 21,2 cm. Patina/ bruksslitasje.

1 844 SAMEKNIV. Finsk signert kniv. Kniv. L: 23,6 cm. Med slire. L: 24,5 cm. Noe bruksslitasje. 1 845 SAMEKNIV. Finsk signert kniv. Tunturiloma. Rovaniemi-Finland. Kniv. L: 29,5 cm. Med slire. L: 31,5 cm. Noe slitasje og liten skade på sliren. Kniv i meget pen stand.

1 846 SAMEKNIV. Skaft og slire laget av reinsdyrhorn. Sliren er et reinsdyrhorn som er dekorert. Kniv. L: 21,5 cm. Med slire. L: 42 cm. Patina/bruksslitasje.

1 847 SLIREKNIV I SØLV. Argentinsk kniv med skaft og slire i 800 sølv. Detaljer på blomster i gull. La Mo Vediza Industria Argentina. Kniv. L: 27 cm. Med slire. L: 29 cm. Meget Pen og dekorert kniv.

1 848 SLIREKNIV. Antikk kniv datert NES 1890. Slire og knivskaft laget i bjørk og messing. Håndsmidd knivblad. Pent håndarbeid. Sliren har sprekker i treverket. Knivblad er nesten nedslitt. Knivbladet er signert: RRS? Noe utydelig pga slitasje. Kniv. L: 17 cm. Med slire. L: 24,8 cm. Patina/slitasje.

1 849 SLIREKNIV. David Andersen. Vesle Per. Pen kniv med skinnslire med sølvdetaljer. 925s. Knivskaft i valbjørk. Kniv. L: 17,5 cm. Med slire. L: 20 cm. Ligger i original esken. Trolig ubrukt.

1

850 SLIREKNIV. Håndlaget kniv og slire. Kniv. L: 21 cm. Med slire: 22 cm. Pen stand. 1

851 SLIREKNIV. Håndlaget kniv og slire. Knivblad merket LpT. Kniv. L: 19,3 cm. Med slire: 20 cm. Pen stand.

852 SLIREKNIV. Håndlaget kniv og slire. Skaft i hvaltann og Hvalbjørk. Kniv. L: 18,3 cm. Med slire: 20 cm. Pen stand.

853 SLIREKNIV. Kåre Nordli. (1920-2002, Notodden/ Kongsberg). kniv. L: 18 cm. Med slire: 19,5 cm. Normal bruksslitasje.

854 SLIREKNIVER. Håndlaget kniv med slire i lær. Kniv. L: 21 cm. Med slire. L: 22,5 cm. Bruksslitasje. Mora 2000. Jakt/fiske kniv med slire i plast. Kniv. L: 23 cm. Med slire: 23,5 cm.

1

1

1

1

855 TYSK BAJONETT. Eldre, tysk bajonett fra 1940. CoppelG.m.b.H. Samme nr. på balg og bajonett: 9674. Mål m/balg: 44 cm. Mål uten balg: 38,5 cm. 1

856 TYSK NAZIDOLK (REPLIKA). Dolk med tysk ørn og hakekors. Knivbladet merket med wkc. Solingen. L:39,5 cm. Vekt:350 gr. uten dusk.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

32
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Øvrige *)

857 ADVARSEL SKILT. Metallskilt. Restricted Area. Skilt i meget god stand. Str: 60 x 60 cm. Skilt med advarsel på engelsk og tysk. 1

858 ARMBIND. 4 Stk sanitetsbind i tøy. Det ene merket Norske Hær Brigadelægen ved 4. Brigade. 16/2 1915. Patina/bruksslitasje.

1

859 ARMBIND. Industriens Luftvern. Armbind i tøy. Str: 9 x 48 cm. Stemplet. Patina/slitasje. 1

860 BELTESPENNER. 2 Stk. tyske beltespenner. Begge med Ørn og hakekors. Den ene i god stand, den andre med endel slitasje. Str: ca 4,6 x 6,2 cm. Og 5 x 6,4 cm.

1

Søndag 12. februar fra klokken 10.00

Kunst Maleri *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

861 BUFFALO BILL COLLECTION. Skryteskap med kopier av ting fra Buffalo Bill. Utgitt i 1998 i et begrenset opplag på 100 stk. Dette er nr. 59. Dekorativ sak. Str: 63,5 x 33 x 6,5 cm.

862

862

863

RIKSLØVEN. Gammel utgave av Riksløven i messing. Str: ca 16 x 10 cm. Patina/bruksslitasje. Vekt: 196 gram.

863 SEKSTANT US ARMY AIR CORPS. Fra 2. verdenskrig. Type A-10, produsert av Agfa Ansco. I noe slitt trekasse med løs hengsel. Ukjent stand, Heureka garanterer ikke funksjonaliteten.

864 TIN STAR COLLECTION. Skryteskap med kopier av ulike sheriff, U.S. Marshall, Texas Rangers, Arizona Rangers og Pony Express badges. Totalt 8 merker. Utgitt i år 2000 i 450 eksemplarer. Denne er merket nr. 12. Str: 33 x 43,5 x 3,8 cm. Meget pen stand. Høy kostpris ifølge innleverer.

865 U.S.ARMY AIR CORPS. 2 Stk putevar. Det ene merket Army Air Forces. Str: ca 42 x 40 cm + frynser. Noe slitasje/smuss.

1

866 U.S.ARMY AIR FORCE. 2 Stk putevar. Str: ca 42 x 40 cm + frynser. Noe slitasje/smuss på det ene. 1

867 AABEL, PER (1902-1999). Akvarell på papir. Kystlandskap. Sign. ntv. 1987. Pen stand, med passepartout og gullinnramming. Motivmål: ca. 50x36 cm. Aabel var en norsk scenekunstner og skuespiller som preget norsk film, revy og teater gjennom store deler av forrige århundre. Dessuten var han en talentfull tegner og maler.

1 868 AAS, ALF-JØRGEN (1915-1981). Akvarell på papir. Komposisjon. Sign. nth., samt dedikasjon ntv. 1974. Pen stand i passepartout og gullinnramming. Motivmål: ca. 45x49 cm.

1 869 AAS, ARNE (1911-1988). Akvarell på papir. Titulert på passepartout nede, ”Tidlig vår i Romsdalen”. Sign. nth. 1951. Motivet i pen stand, i passepartout (denne med noen fuktskjolder nede) og eikeinnramming. Motivmål: ca. 40x32 cm.

870 ABRAHAMSEN, EMIL. (1875-1964). Olje på lerret. Jærlandskap. Signert. Str: 55 x 80 cm. Med ramme: 68 x 92 cm. Emil født i Stavanger i 1875. Døde i 1964. Emil Abrahamsen var norsk kunstmaler, hovedsakelig med maleri fra Jæren. Abrahamsen var i 1900 elev av Sigurd Moe i Stavanger. I 1920 var han også elev av André Lhote på Académie Moderne i Paris.

871 AKTMALERI. Usignert maleri i ”Karl Isakson stil”. Ryggvendt kvinneakt. Str: 118 x 79 cm. Med ramme: 122,5 x 82,5 cm.

872 AKVARELL. Signert og datert (1998) nede til venstre. Komposisjon. Uidentifisert kunstner. Papir med ujevn kant, limt på kartong. Pent innrammet, med passepartout. Lysmål 39,5x27,5 cm. Mål inkl. ramme 56,5x43 cm.

873 AKVARELL. Signert SMA. Datert 1975. Fjordlandskap med bebyggelse. Str: 51 x 41 cm. Med ramme: 34,5 x 52 cm.

1

1

874 ALME, GUNNAR (1924-2000). Akvarell. Bakgårdsscene i byen. Sign. nth. 1956. Pen stand. I passepartout og forgylt, profilert innramming. Motivmål: ca. 34x23 cm.

875 ANDERSSON, HERBERT (1890-1977). Olje på lerret. Landskap med sjøglimt. Signert nede til høyre. 44x39 cm. Mål inkl. ramme 57x52 cm. Profilert ramme med små anmerkninger. Andersson var en norsk maler, utd. SHKS og Kunstakademiet i Kristiania under Christian Krohg og Halfdan Strøm. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

876 ANSTENSEN, KARL VILHELM (1913-2001). Olje på lerret. Titulert på baksiden, ”Fra Norangsdal, Sunnmør”. Sign. nth. 1988. Pen stand, i nyere forgylt ramme i rokokkostil. Motivmål: ca. 79x59 cm.

1

1

1

1

33
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1
1

890 DAHL, CHRIX (1906-1995). Olje på kartongplate. Byscene. Sign. ntv. 1936. Pen stand, men tegnestifthull oppe og nede. I forgylt, profilert innramming. Stempelmerket bak, fra auksjonen over Chrix Dahls bo i 1994, arrangert av Oslo kunstforening. Katalog.nr. 175. Motivmål: ca. 42x33 cm.

891 DAHL, HANS (1849-1937), tilskrevet. Olje på plate. Studie, italiensk motiv. Signert nede til høyre. Motivmål 12x12 cm. Inkl. ramme 14,5x14,5 cm.

892 DAHL, HANS (1849-1937). Akvarell. Vannfarger på papir. Mann med rorkult. Signert med blyant midten nede. Lysmål 37x25 cm. Mål inkl. ramme 56,5x44 cm. Innrammet med nyere, syrefri passepartout, ramme med små anmerkninger. Dahl var en norsk maler, kjent for sine natur- og folkelivsskildringer. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

893 DAHLIN, EGIL (1920-2002). Olje på plate. Titulert på baksiden, ”Rød busk”. 1978. Sign. nth. + baksiden. Pen stand, i gullforgylt innramming. Motivmål: ca. 31x33 cm.

1

877 BARTH, CARL WILHELM BØCKMANN (18471919). Olje på kartongplate. Titulert på bakside, ”Rösholm”. Initialsignert ”CWB” nth. En del krakeleringer og overflatesmuss. Rens/konservering anbefales. I rikt dekorert ramme med gesso og forgylling. Motivmål: ca. 21,5x12 cm.

1 878 BAUMGARTNER, ADOLF (1850-1924). Olje på lerret. ”Romersk hesteløp”. Signert nede til venstre. Motivmål: 16,6 x 31,3 cm. Rammemål: 27,4 x 42,3 cm. Noen skader på rammen. Adolf Constantin Baumgartner-Stoiloff var en kjent bulgarsk maler.

894 DIETRICHSON, GUNNAR (1933-2014). Akvrell på papir. Hus i vinterlandskap. Sign. ntv. Pen stand, i passepartout og profilert sølvfoliert innramming. Motivmål: ca. 32x23 cm.

1

895 DISEN, ANDREAS (1845-1923). Olje på lerret. Fjellandskap med vandrer. Sign. nth. 1882. Overflatesmuss, krakeleringer og noe slakt lerret. Eldre reparert skade/revne på 12 cm til venstre for vandreren, samt delvis dublert lerret bak. Ettersyn anbefales. I rikt dekorert, forgylt innramming med gesso. Motivmål: ca. 54x35 cm.

1

1 879 BJØRNESTAD, G. Olje på lerret. Maritimt landskapsbilde. Signert. Str: 45 x 55 cm. Med ramme: 54,5 x 64 cm.

1

880 BJØRNSTAD, EDVARD (1852-19xx). Olje på lerret. Høyfjell. Sign. ntv. 1882. Noen krakeleringer, mindre bortfall og overflateslitasje. I rikt dekorert ramme med gesso og forgylling. Motivmål: ca. 52x31 cm.

882 BRATLAND, BERIT. (1919-2012). Olje på lerret. Høst ved Akerselva. Signert. Datert på baksiden 1988. Str: 27,5 x 33,5 cm. Med ramme: 40 x 45,5 cm. Utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Kai Fjell, Karl Høgberg og Per Krohg 1936–40. Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Axel Revold 1941–45.

883 BRATLAND, BERIT. (1919-2012). Olje på plate. Blek Vårsol. Signert. Datert på baksiden 1981. Str: 22 x 27 cm. Med ramme: 32,5 x 37,5 cm. Utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Kai Fjell, Karl Høgberg og Per Krohg 1936–40. Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Axel Revold 1941–45.

884 BRENDMOE, MARKUS. (F: 1961-). Olje på lerret. Signert på baksiden. Religiøst motiv. Str: 46 x 33 cm. Med ramme: 50,5 x 37,5 cm. Utdannet ved Statens kunstakademi og fra Atelier Warsinski.

885 CHRISTENSEN, FINN (1920-2009). Olje på lerret. Vår i hagen. Sign. nth. Pen stand, noen overflateriper og smuss. I nyere profilert ramme. Motivmål: ca. 98x72 cm. Anerkjent norsk kunstner med mangfoldig produksjon og utsmykningsoppdrag i inn- og utland. Bl. a. representert på Nasjonalmuseet i Oslo med flere verk.

886 CHRISTIE, I. Olje på plate. Bondestue-interiør med mor og barn. Signert nede til venstre. Uidentifisert kunstner. 63x69 cm. Mål inkl. pen profilert ramme 75x81 cm.

887 CHRISTIE, I. Olje på plate. Havnemotiv Haugesund, Smedasundet med gamle Hasseløy bro. Signert nede til venstre. Uidentifisert kunstner. 36,5x44 cm. Mål inkl. ramme 47x54,5 cm. Eldre ramme med anmerkninger.

888 CRANE, H. Gouache på kartongplate. ”M/S Elin K, Bergen”. Sign. ntv. Smuss + fuktskjold på himmelpartiet, inne i rammen. Ettersyn anbefales. I profilert innramming. Motivmål: ca. 39x24 cm.

889 CURTIS, MARK OSMAN (Skottland 1879-Danmark 1959). Olje på lerret. Landskapsmotiv. Signert H. Bjärdam 1950 nede til høyre. H. Bjärdam var et av Curtis’ mange pseudonymer. 46x32 cm. Mål inkl. ramme 55x41 cm. Pent innrammet.

1

1 881 BOTHNER, EINAR (1886-1955). Olje på lerret. Titulert på baksiden, ”Kveldssol”. Sign. ntv. Pen stand, men noe slakt lerret og overflatesmuss. Profilert omramming. Motivmål: ca. 84x68 cm.

1

1

1

1

1

1

1

1 897 EGGE, JAN (Stryn 1947). Akvarell. Komposisjon. Signert og datert (2007) nede til høyre. Lysmål 28x23 cm. Mål inkl. ramme 47x41 cm. Innrammet, med passepartout. Ramme med små anmerkninger. Egge bor og arbeider på Lillehammer. Utdannet bl.a. Statens Kunstakademi. Han er en allsidig kunstner og har hatt en rekke separatutstillinger.

896 DITMER, ROALD. (F: 1959-). Olje på lerret. 2 stk aktmalerier. Signerte. Str: 55 x 46 cm. Dansk kunstner.

1 898 EKREM, OLE ANDREAS (1865-1955). Olje på lerret. ”Fjordlandskap på Sunnmøre”, signert Ekrem 1933 nede til høyre. Norsk kunstmaler fra Ålesund. Motivmål: 77,5 x 48,5 cm. Med profilert gull og sort ramme: 61 x 90,5 cm.

899 ELDHOLM, BARNE (Stavanger 1945). Tusj og akvarell på papir. ”Dag i svart og rødt!”. Signert og datert (2004). Motivmål 10x10 cm. Mål inkl. ramme 28x26,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Eldholm bor og arbeider i Kopervik, Karmøy. Kjent for sine naturskildringer av Utsira.

1

900 ELIESON, CHRISTIAN (1842-19xx). Akvarell. Fjordlandskap. Sign. ntv. 1895. Pen stand, noen flekker til venstre. Påklebet grønt bakstykke og montert i rikt dekorert ramme i nyrokokko med gesso og forgylling. Motivmål: ca. 25x16 cm. Sjeldent utbudog originalarbeide fra denne kunstneren som er mest kjent for sine postkortmotiver i tiden rundt århundreskiftet. Dedikasjon/hilsen på baksiden.

1 901 ERIKSEN, BJARNE. (1882-1970). Olje på plate. Skogsmotiv. Signert. Str: 51 x 38 cm. Med ramme: 59 x 45,5 cm. Noe slitt ramme. Bjarne var norsk maler, født i København. Utdannet seg ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo. Elev av Kristian Zahrtmann i København 1904–05.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

34
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
2023
1
1
1
1
1
1

902 ERIKSEN, LARS MARTIN (1869-1928). Olje på lerret, påklebet plate. Titulert på baksiden, ”I mars”. Sign. nth. Pen stand, noen lette overflateriper. I profilert, gullmalt innramming. Motivmål: ca. 59x69 cm.

903 ERIKSEN, ROAR WERNER. (1948-2020). Olje/acryl på lerret. Uten tittel. Signert og datert på baksiden 97. Str: 70 x 64 cm. Roar Werner Eriksen var en norsk tegner og maler. Han bodde og arbeidet fra Oslo og sitt atelier i Pulsehagen Bullaren Tanum i Sverige. Han hadde sin utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo og Trondheim, samt fra Rijkscentrum Hoger Konstunderweijs, Brussel, Belgia.

904 ERIKSEN, ROAR WERNER. (1948-2020). Olje/acryl på lerret. Uten tittel. Signert på baksiden. Str: 70 x 64 cm. Roar Werner Eriksen var en norsk tegner og maler. Han bodde og arbeidet fra Oslo og sitt atelier i Pulsehagen Bullaren Tanum i Sverige. Han hadde sin utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo og Trondheim, samt fra Rijkscentrum Hoger Konstunderweijs, Brussel, Belgia.

905 FLINK, BIRGITTA (1914-1999). Olje på lerret. Titulert på baksiden, ”Mona”. 1953. Monogramsign. nth. + sign. bakside blindramme. Pen stand, dog noen skrammer og eldre eldre reparasjon i lerretet ved pannen. Noe buklet lerret. Omramming i furu. Motivmål: ca. 49x73 cm.

906 FOSNES, SIGURD (1877-1943). Olje på lerret. På tunet i Setesdal. Sign. nth. Pen stand. Forgylt profilert innramming med ornamenter i hjørnene. Motivmål: ca. 48x37 cm.

907 FOSNES, SIGURD (1877-1943). Olje på lerret. Utydelig titulert på bakside blindramme, ”Fra Tjøme”. Pen stand, mindre krakeleringer i motivet. U/ramme. Motivmål: ca. 59x46 cm.

1

909 FRITZVOLD, REIDAR. (1920-1998). Olje på papplate. Signert. Setesdal. Datert på baksiden 93. Str: 10,5 x 24,5 cm. Med ramme: 16,5 x 30,5 cm. Utdannelse: Statens-Håndverks og Kunstindustriskole under Carl Von Hanno, Karl Høgberg og Per Crohg 1937-42 Statens Kunstakademi under Axel Revold 1940-42.

910 FRITZVOLD, REIDAR. (1920-1998). Olje på papplate. Signert. Nysnø, Telemark. Datert på baksiden 95. Str: 14 x 18,5 cm. Med ramme: 22 x 27 cm. Utdannelse: Statens-Håndverks og Kunstindustriskole under Carl Von Hanno, Karl Høgberg og Per Crohg 1937-42 Statens Kunstakademi under Axel Revold 1940-42.

911 GADEN, MAGNE (1905-xx). Olje på lerret. Gårdslandkap med kyr. Sign. nth. 1955. Pen stand, i nyere innramming. Motivmål: ca. 79x56 cm.

912 GERTZMANN, G. Olje på lerret. Lofoten. Signert. Str: 25 x 50,5 cm. Med ramme: 35,5 x 60,5 cm. 1

913 GERTZMANN, G. Olje på plate. ”Fra Lillehammer -48”. Signert og datert nede til høyre. Uidentifisert kunstner. 58,5x71,5 cm. Mål inkl. ramme 70x83 cm. Eldre enkel ramme med slitasje.

1

914 GJESDAL, TORALF. (1903-1963). Olje på lerret. Hus ved Middelhavet. Signert og datert 1951. Str: 38,5 x 46,5 cm. Med ramme: 47,5 x 55,5 cm. Gjesdal født i Stavanger 1903. Døde i 1963. Norsk kunstmaler. Drev blant annet egen privat malerskole i Stavanger.

1

908 FRITZVOLD, REIDAR. (1920-1998). Olje på lerret. Signert. Eit elvedråg finn kvelden, Telemark. Str: 55 x 46 cm. Med ramme: 63 x 54 cm. Utdannelse: Statens-Håndverks og Kunstindustriskole under Carl Von Hanno, Karl Høgberg og Per Crohg 1937-42 Statens Kunstakademi under Axel Revold 1940-42.

1

1

1

915 GULBRANDSEN, R. Olje på kartongplate. ”Statsraad Lehmkuhl”. Sign. ntv. Hull i senter av platen, samt maleriet er skittent/noe buklet. Nålehull oppe. Rens/konservering for bevaring for fremtiden anbefales. U/ramme. Platemål: ca. 50x37 cm.

916 HAGEN, ERIK (1929-). Olje på lerret. Skogsparti. Sign. ntv. Pen stand, noe overflatesmuss. I profilert innramming. Motivmål: ca. 59x39 cm.

917 HAGLAND, C. Olje på lerret. Kystmotiv med båter og bebyggelse. Signert nede til høyre. 40,5x55,5 cm. Mål inkl. ramme 48,5x63 cm. Enkel treramme. Lerret uten blindramme, kun stiftet til rammen. Hagland var en lokal kunstmaler fra Haugalandet.

1

1 918 HALVORSEN, INGER MARIE. Akvareller. 2 stk. Landskaps motiver. Str: 11,5 x 16 x cm og 16 x 20 cm. Med ramme: 27 x 30 cm og 31 x 32 cm.

919 HALVORSEN, INGER MARIE. Akvareller. 2 stk. Landskaps motiver. Str: 16 x 22 cm og 16 x 23 cm. Med ramme: 29,5 x 34,5 cm og 31,5 x 35,5 cm.

921 HAUGÅRD, MARY (1923-2013). Olje på lerret. Titulert på baksiden, ”Sørlandsidyll - Narestø v/ Arendal”. 1989. Sign. nth. samt bakside. Pen stand, med forgylt innramming. Motivmål: ca. 39x49 cm.

922 HAUGE, MARIE (1864-1931). Olje på lerret. Kvinneportrett, med påtegning av kunstneren på bakside lerret: ”Julie Constance Berg-Hansen, født Ingier. Født 29de august 1878. Død 21de Januar 1916. Malt efter fotografi”. Sign. nth. Pen stand, men noen avskallinger (bl. a. på øret). I særdeles rikt dekorert og smakfull ramme med gips, gesso og gullforgylling. Motivmål: ca. 58x79 cm.

1

1 920 HALVORSEN, INGER MARIE. Akvareller. 2 stk. Maritime motiver. Str: 16 x 23 cm og 16 x 22 cm. Med ramme: 29,5 x 34,5 cm og 29,5 x 33,5 cm.

1

1

923 HAUGEN, AXEL (1901-1973). Olje på lerret. Fossefall. Sign. ntv. Pen stand. I nyere sølvfoliert ramme. Motivmål: ca. 49x44 cm. 1

924 HELLAND-HANSEN, IDA C. (f. 1963). Akryl på lerret. ”Funn III”. Signert og datert (2001) nede til høyre. Mål inkl. smal svart ramme 32,6x32,6 cm, D: 5,5 cm. Helland-Hansen er en allsidig norsk kunstner. Kjent for både billedkunst og tekstilkunst.

35
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

925 HENNING, W. Olje på plate. Landskapsmaleri. Signert og datert (1956) nede til venstre. Uidentifisert kunstner. 39,5x54 cm. Mål inkl. ramme 49,5x64 cm. Profilert ramme med små anmerkninger.

926 HESTMAN, CARL B. (1932-). Olje på lerret. Fullrigger. Sign. ntv. Meget pen stand, lite fuktskjold nede på lerret bak, ikke synlig fra front. I profilert innramming med taubord. Fra Galleri Hestman. Opprinnelig galleripris over 75.000,-. Motivmål: ca. 80x99 cm.

927 HILDEN, PER (1915-1989). Olje på lerret. På snaufjellet. Sign. nth. 1972 + bakside blindramme. Pen stand. I nyere sølvfoliert innramming. Motivmål: ca. 60x50 cm.

928 HODNE, ERLING (1919-2008). Olje på lerret. ”Høstlandskap”. Signert og datert (1999) nede til venstre. Motivmål 39,5x49,5 cm. Mål inkl. ramme 47,5x57,5 cm. Pent innrammet med gullpatinert ramme. Hodne var en norsk maler. Utd. Statens kunstakademi under Per Krohg og Aage Storstein. Berømmet for sine poetiske skildringer av lyset og himmelen over Jæren. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

929 HODNE, ERLING (1919-2008). Olje på lerret. ”Kveldsstemning”. Signert og datert (1999) nede til venstre. Motivmål 39,5x49 cm. Mål inkl. ramme 48x57,5 cm. Pent innrammet med gullpatinert ramme. Hodne var en norsk maler. Utd. Statens kunstakademi under Per Krohg og Aage Storstein. Berømmet for sine poetiske skildringer av lyset og himmelen over Jæren. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

930 HODNE, ERLING. (1919-2008). Olje på lerret. Signert og datert 1974. Str: 46 x 61 cm. Med ramme: 49,5 x 64,5 cm. Norsk maler. Utdannet ved Statens kunstakademi under Per Krohg og Aage Storstein. Berømmet for sine poetiske skildringer av lyset og himmelen over Jæren.

931 HOLM, KJELL LODBERG (1919-1974). Olje på plate. Titulert på baksiden, ”Sommerdag, Eggedal”. 1972. Sign. ntv. Pen stand. I høykvalitets heltre klassisk innramming med gullformgylling og messingplakett nede. Motivmål: ca. 76x50 cm.

932 HOLWECK, OLAF M. (Fredrikstad 1896-Drøbak 1973). Akvarell. Brenninger, ved Utsira. Signert og datert (Utsira 1952) nede til høyre. Lysmål 35,5x47,5 cm. Mål inkl. ramme 59,5x74,5 cm. Holweck var en norsk maler og grafiker. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1

937 JANSEN, THEODOR H. (1914-xxxx). Olje på lerret. Stilleben med roser. Sign. nth. Pen stand, i rikt utsmykket ramme i rokokkostil med gesso og gullforgylling. Motivmål: ca. 49x59 cm.

938 JOHNSEN, JO. (F: 1967-). Olje på lerret. Himalaya for dinner. Signert og datert 2004 på baksiden. Str: 90 x 120 cm.

1

1

1

933 HOPLAND, SOLVEIG E. Olje på plate. Komposisjon. Signert og datert (2010) nede til høyre. 64x51,5 cm inkl. smal svart ramme. Hopland er en norsk billedkunstner fra Stryn.

934 HOVDA, TH. Olje på plate. Motiv fra Førde (Sveio) i Vestland. Signert nede til venstre. Uidentifisert kunstner. 58,5x78,5 cm. Mål inkl. ramme 73x92 cm. Eldre ramme med noe slitasje.

935 HVAM, RUTH (1952-). Olje på lerret. ”Kystlandskap”, signert Ruth Kvam nede i høyre hjørne. Motivmål: 28,8 x 38,3 cm. Med profilert malt ramme: 43 x 53 cm.

936 INDSETH, ROLF BUCHMANN (1900-1951). Olje på lerret. Sommer i skjærgården. Sign. nth. 1940. Pen stand, noe smuss. I profilert fururamme. Motivmål: ca. 62x47 cm.

1

1

1

1

1

1

1

939 JUUL, OLE. (1852-1927). Olje på plate. Landskap. Signert med blyant. Str: 33 x 42,5 cm. Med ramme: 52,5 x 61,5 cm. Eldre maleri med noe slitasje. Ole var elev av Anders Askevold i Bergen 187374. Kunstak. i Düsseldorf under Andreas Müller, Heinrich Lauenstein og Eugen Ducker 1876-82.

1 940 KARSTENSEN, EDVARD. Akvarell. Signert og datert 82. Str: 35 x 46,5 cm. Uinnrammet bilde. Edvard født i Bergen i 1936. Døde i 2011. Utdannet ved Bergen kunsthåndverkskole 1965.

1 941 KASPERCZYK, MARIAN. (F: 1952-). Olje på lerret. Hund. Signert og datert 02 på baksiden. Str: 81 x 130 cm. Polsk kunstner. Studerte ved Academy of fine art i Krakow og Katowice. Bosatt og arbeider i paris fra 1981.

942 KAULE, OTTO (1870-1948). Olje på lerret. Sensommer. Sign. nth. Pen stand, noe smuss/ håndteringsmerker. Liten retusjering mellom trærne, oppe. I profilert innramming. Motivmål: ca. 68x47 cm.

1

1

943 KIHLE, HARALD (1905-1997). Olje på kartongplate. Titulert på baksiden, ”Veien langs Totakvatn, Rauland 1944”. Sign. nth. + bak. Pen stand, i profilert patinert innramming. Motivmål: ca. 31x24 cm.

944 KINESISK SKOLE 1900-TALLET. 3 stk. malerier på silke, påklebet tykt papir. Landskapsmotiver. Sign. i sort + stempelsign. i rødt i motivene. Omramming/ passepartout i mønstet, hvit silke. U/ramme. Noen håndteringmerker og småbretter i marger. Motivmål: ca. 37x30 cm.

945 KINESISK SKOLE. Sent 1800-tallet. Gouache på rispapir, påklebet grov silke. Hagescene. Usignert/ umerket. En del avflass/bortfall, men likevel et estatisk pent blikkfang. Ikke synfart utenfor rammen. Hvitmalt profilert ramme. Motivmål: ca. 31x42 cm.

946 KNUDSEN, CHARLES W. Olje på lerret. Furuer ved sjøen. Sign. ntv. 1932. Pen stand. Profilert, gullforgylt innramming. Motivmål: ca. 45x40 cm.

947 KNUDSEN, CHARLES W. Olje på lerret. Kornstaur. Sign. nth. Pen stand, noen skrammer. I profilert eikeramme. Motivmål: ca. 36x32 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

36
1
1
1
1
1
1
1

948 KOLSTØ, FREDRIK (Haugesund 1860 - Trondheim 1945). Olje på lerret. Høstlandskap med bebyggelse. Signert nede til venstre. 44,5x61,5 cm. Mål inkl. ramme 61x78,5 cm. Pent innrammet med ornamentert, gullforgylt ramme. Kolstø var utdannet ved Knud Bergsliens malerskole, Den kgl. Tegneskole og Kunstakademiet i München. Han er representert i Nasjonalmuseet og mange andre offentlige samlinger. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1 949 955

949 KONTINENTAL SKOLE 1700-TALLET. Olje på lerret. Mannsportrett. Usignert. Ant. tysk kulturområde, sent 1700-tallet. Muligens noe beskåret i nedre del fra eldre tid. Jevnt over med krakeleringer. Mindre småriper og overflatesmuss. Mindre malingsbortfall nede på hvit jakke. I bred forgylt innramming. Motivmål: ca. 72x97 cm. Pga. objektets størrelse, alder og beskaffenhet bør det hentes på en av Skanfils avdelinger.

950 LEA, JON (1904-). Olje på plate. ”Skigelstrand”, Ilsvåg i Ryfylke. Signert nede til høyre. Datert (1943) og titulert verso. 36x35 cm. Mål inkl. ramme 43x41,5 cm. Lea var bosatt og virksom i Stavanger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

951 LICHTENBERG, WERNER OTTO (1903-1987). Olje på plate. Kvinne på stranda. Sign. nth. 1941. Pen stand, mindre overflateriper og kantslitasje. U/ ramme. Totalmål: ca. 79x60 cm.

952 LYNGSTAD, HÅKON (1916-1994). Akvarell. Skjærgårdsmotiv. Sign. ntv., ant. 1937. Pen stand, montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 36x31 cm.

953 MALERI. Olje på lerret limt på plate. Interiørstudie, ved pianoet. Usignert. Trolig norsk skole, tidlig 1900-tallet. 27,5x19,5 cm. Mål inkl. ramme 35x27 cm. Eldre ramme i fin stand.

954 MALERI. Olje på lerret. Komposisjon. Signert nede til høyre. Uidentifisert kunstner. Stort, abstrakt og dekorativt maleri. 102,5x73,5 cm inkl. smal svart ramme.

955 MALERI. Olje på plate. Utydelig signert verso. Nyere maleri, sterkt inspirert av Axel Enders (1853-1920) stil og motivverden. 23,5x18 cm. Mål inkl. ramme 37x32 cm. Ornamentert, gullmalt ramme med anmerkninger.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

956 MEHL, EILERT. (1865 - 1941). Olje på lerret. Landskapsmotiv. Signert. Str: 58,5 x 45 cm. Med ramme: 68,5 x 55 cm. Norsk maler spesielt kjent for sine dyremotiver. Utdannelse: Elev av Anders Askevold, Düsseldorf 1883–84 og Karl Uchermann samme sted 1885–89; studier i Paris 1890–91.

957 MEINERT, PEDER. (F:1951-). Olje på plate. Havlandskap. Signert. Str: 80 x 100 cm. 83,5 x 103,5 cm. Peder er en dansk samtidskunstner.

958 MINIATYRER. Håndmalte portretter av Mozart og Constanze Weber. Rammer av elfenben med detaljer i messing og perlemor. Dekorative og med fine detaljer. I 1700-talls stil, trolig tilvirket 1900-tallets første del. 10x8,5 cm.

1

959 MOE, CARL (1890-1959). Olje på lerret. Fossefall i skogen. Sign. nth. Pen stand, men med krakeleringer. I rikt dekorert ramme med gesso og forgylling. Motivmål ca. 58x39 cm.

960 MOE, CARL (1890-1959). Olje på lerret. Havsmotiv med båter. Signert nede til høyre. 40x58 cm. Mål inkl. ramme 50x67,5 cm. Noe smuss overflate maleri. Eldre ramme med små anmerkninger. Carl Moe var en norsk maler, født på Toten, kjent for sine landskapskildringer.

1 961 MOHR, TIT (1917-2008). Olje på plate. Komposisjon. Signert nede til venstre. Lysmål 21x24 cm. Mål inkl. pen, profilert ramme 26,5x29,5 cm. Mohr var en norsk mosaikkunstner og maler. Mange av hennes utsmykninger og verk finnes i offentlige samlinger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1 962 MÆHLE, OLE (1904-1990). Olje på plate. ”Delphimorgen Hellas”. Signert nede til høyre. Titulert og datert (1958) verso. 19,5x26 cm. Mål inkl. ramme 27x33,5 cm. Pen, profilert ramme. Mæhle var en norsk maler. Elev av Axel Revold og Per Krohg. Utdannet Statens Kunstakademi. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1 963 NEUCKENS, PIET J. (1855-1922). Olje på plate. Kvinne ved kaffebordet. Sign. ntv. Fin stand, overflatemuss. U/ramme. Platemål: ca. 19x24,5 cm.

964 NORSK SKOLE TIDLIG 1900-TALLET. Uidentifisert sign. ntv. Olje på kartongplate. Fossestryk. Pen stand, noe smuss. I rikt profilert ramme med forgylling. Motivmål: ca. 14x29 cm.

965 NORSK SKOLE. 1800-tallet. Usignert. Olje på plate. Skutemotiv. Pen stand, overflatesmuss. I rikt dekorert ramme med gesso og forgylling, denne med noen skader. Motivmål: ca. 15x19 cm.

966 NORSK SKOLE. 1800-tallet. Utydelig/slitt sign. ntv. Olje på lerret. Elveparti i skogen. Pen stand, noe overflatesmuss. I gullforgylt, profilert ramme. Motivmål: ca. 55x42 cm.

967 NORSK SKOLE. Olje på lerret. ”Fra Aasgaardstrand. Nordsiden med Borre kirke og prestegaard”. Noe utydelig signert og datert (1899) nede til venstre. 31,5x43,5 cm. Mål inkl. ramme 45,5x57,5 cm. Rikt dekorert eldre ramme med gesso og gullforgylling, med anmerkninger.

968 NORSK SKOLE. Uidentifisert initialsign. ”A.M.” nth. 1893. Blandingsteknikk på papir, med blyant, fettstift og gouache. Motiv av Akershus slott og festning. Montert på koskgrått bakstykke, samt profilert innramming med gulldetaljer. Motivmål: ca. 28x11 cm.

969 NORSK SKOLE. UIDENTIFISERT KUNSTNER 1857. Sign. nth., ant. ”B. Kittel 1857”. Olje på lerret. Stilleben med peoner og roser. En del krakeleringer og eldre reparasjon i lerretet til høyre for skålen og oppe til venstre. Påtegning bak på blindramme, ”Den 14de Juli 1857”. I nyere sølvfoliert innramming. Motivmål: ca. 36x28 cm. Minner om Frants Bøe’s (1820-1891) skole/krets.

1

1

1

1

1

1

37
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

970 NORSK SKOLE. UIDENTIFISERT KUNSTNER 1857. Usignert. Olje på lerret. Stilleben med roser og skjærsmin . En del krakeleringer og eldre reparasjoner i lerretet to steder, til venstre og høyre. Noen skrammer. Påtegning bak på blindramme, ”10de Sept. 1857”. I eldre forgylt ramme. Motivmål: ca. 37x28 cm. Minner om Frants Bøe’s (1820-1891) skole/krets.

1 971 976

971 NORSK SKOLE. Uidentifisert, delvis skjult initialsign. nth.: ”HJFD 1872”. Olje på lerret, påklebet plate. Portrett av gårdbruker, ordfører og stortingsmann Jacob Roll (1794-1857) fra Spydeberg i Østfold. Påtegninger på baksiden. Montert i oval, rikt utsmykket forgylt ramme med sløyfeformet toppstykke. Motivmål: ca. 26x21 cm.

1

978 OLSSON, WILGOT (1906-1990). Olje på lerret. Gateparti. Sign. nth. Pen stand, i tidsrikt innramming med tekstil og sølvfolie. Motivmål: ca. 32x26 cm.

979 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på lerret. Vår på Jæren. Signert og datert 1970. Str: 81 x 101,5 cm. Med ramme: 90 x 109 cm. Orstad var født i Stavanger i 1919. Døde i 1995. Norsk kunstmaler. Utdannet ved Thoralf Gjesdals malerskole i Stavanger. Statens kunstakademi i 1945-48. I 1949 var han elev av Jean Heiberg og Aage Storstein. Orstad er mest kjent for sine landskapsbilder, spesielt med motiv fra Jæren og hjemfylket Rogaland.

972 ODVÉN, FRANK (1923-1993). Olje på lerret. Landskap. Sign. nth. Pen stand, i profilert innramming med forgylte detaljer. Motivmål: ca. 37x45 cm. 1

973 OLJEMALERI. Olje på lerret. Signert men vanskelig å tyde. Gresk kunstner. Motiv av gjeter med mange geiter. Dekorativt og godt malt. Str: 57 x 118 cm. Med ramme: 70,5 x 131,5 cm.

974 OLSEN, EDVIN. 2 + 1 signerte malerier. Olje på plate. Landskapsmotiver. Vintermotiv (svært misfarget/skittent) 57,5x68 cm inkl. ramme. Hytteidyll 50x70 cm inkl. ramme. Kunstmaler Olsen var hjemmehørende i Kopervik, Karmøy. Følger med maleri (olje på plate) signert M. Grov 1938. 52x72 cm, uten ramme. SENDES IKKE.

975 OLSEN, EDVIN. Olje på plate. Landskapsmotiv med bebyggelse. Påført bak ”Risanger”. Signert nede til venstre. 40,5x62 cm. Mål inkl. ramme 49x70 cm. Ramme i 1930/40-talls stil. Kunstmaler Olsen var hjemmehørende i Kopervik, Karmøy.

976 OLSEN, SVERRE SCHYBERG (1971-). Olje på aluminium. Titulert på baksiden, ”Aluminator 12”. Sign. på baksiden. 2007. Pen stand, noe slitasje langs kanter. Totalmål: 120x120 cm. Olsen er en fremadstormende og anerkjent, norsk samtidskunstner og har hatt en rekke separatutstillinger og utsmykningsoppdrag. Energisk samspill mellom lys og fargekomposisjoner i det abstraherte rom og landskap er typisk for Olsen. Hans verk er kjøpt inn av offentlige, selskaper og av samlere. Pga. objektets størrelse og beskaffenhet bør det hentes på en av Skanfils avdelinger.

1

1

1

1

977 OLSEN, TORE GUNNAR (1934-). Olje på lerret. Seilbåter. Sign. ntv. 1993. Pen stand, men tre mindre reparerte revner i lerretet + retusjeringer på disse. I solid hvitlasert innramming. Motivmål: ca. 148x89 cm. Olsen har bakgrunn fra Statns Kunstakademi i Oslo under Aage Storstein og Alexander Schultz i 1958-61. Kjent for maritime scener og sin myke, avstemte koloritt. Bl. a. innkjøpt og representert med flere verk på Nasjonalmuseet i Oslo. Pga. objektets størrelse og beskaffenhet bør det hentes på en av Skanfils avdelinger.

5000

980 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på plate. Fra Skudesneshavn. Signert og datert 1979. Str: 33 x 24 cm. Med ramme: 32 x 41 cm. Skadet ramme.

1 981 986 981 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på plate. Morgen i April. Signert og datert 1983. Str: 33 x 24 cm. Med ramme: 43 x 33,5 cm.

1 982 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på plate. Ved fyret. Signert og datert 1983. Str: 17,5 x 30 cm. Med ramme: 30,5 x 42,5 cm.

1 983 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på plate. Vinter ved havet. Signert og datert 1983. Str: 18 x 30 cm. Med ramme: 28,5 x 40,5 cm.

1 984 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på plate. Vinterkveld. Signert og datert 1988. Str: 24 x 33 cm. Med ramme: 36,5 x 45,5 cm.

1 985 ORSTAD, KALLE. (1919-1995). Olje på plate. Vinterkveld. Signert og datert 1981. Str: 22 x 27 cm. Med ramme: 34 x 39,5 cm. Maleriet ligger løst i rammen.

1 986 PAHR IVERSEN, KJELL. (1937, Stavanger). GOUACHE. Komposisjon. Signert. Str: 73 x 52 cm. Med ramme: 98,5 x 74,5 cm. Fargerikt maleri. Maleriet har skade ca midt i kanten på venstre side. Ikke skjemmende når det henger på veggen. Dekorativt bilde. Pahr-Iversen er norsk maler, tegner og grafiker, født og bosatt i Stavanger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

987

988

987 PAHR-IVERSEN, KJELL. (F: 1937-). Olje på lerret. Signert. Str: 46 x 38 cm. Med ramme: 49,5 x 41,5 cm.

1

1

988 PAHR-IVERSEN, KJELL. (F: 1937-). Olje på lerret. Usignert. Str: 50 x 40 cm. Med ramme: 57 x 47 cm. 1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

38
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

989 PIHLER, EINAR (1897-1966). Olje på plate. Titulert nede, ”Den store prestekrave”. Sign. nth. Pen stand, men sekundært lakkert. I profilert, gullmalt innramming. Motivmål: ca. 27x23 cm.

990 PREBER, ASBJØRN (1901-1978). Olje på lerret. Titulert på bakside blindramme, ”Sommernatt i Vrengen, Mogerø”. 1957. Pen stand, i gullmalt profilert innramming. Motivmål: ca. 65x55 cm.

991 RAMNÆS, SOLVEIG (1892-1977). Olje på plate. Titulert på etikett på baksiden, ”Vår i eplehagen”. Sign. nth. 1954. Pen stand, noen mindre overflateriper. I sølvmalt, profilert innramming. Motivmål: ca. 37x45 cm.

1

1

1

1003 SKIPSPORTRETT. Akvarell. Vannfarger på papir. ”S/S Ruth”. Usignert. Norsk flagg akter. 35x56 cm. Mål inkl. ramme 41x62 cm. Eldre ramme med små anmerkninger.

1004 STANGELAND, STIG (Stavanger 1962-2013). Akryl på plate. ”Nedenfor bre”. Signert nede til høyre. Datert (2000) og titulert verso. 24x19 cm. Mål inkl. ramme 41,5x36,5 cm. Med påkostet, profilert ramme.

1005 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Olje på lerret. Kvinne og blomsterbukett. Sign. nth. Pen stand, i profilert gullmalt innramming (denne med noen småskader). Motivmål: ca. 35x27 cm.

992 REFSNES, ISAK. (1852-1928). Olje på lerret. Havlandskap. Signert. Maleri med rift midt i lerretet. Str: 60,5 x 101 cm. Med ramme: 77 x 117 cm. Isak Elias Aslaksen Refsnæs var en norsk figurativ maler. Han var spesielt kjent som marinemaler og malte kystkultur, hav og båter.

1 993 ROMMEN, EUGEN. Olje på plate. Seterlandskap. Sign. ntv. 1953. Pen stand, i gullmalt profilert innramming. Motivmål: ca. 32x40 cm. 1

994 SCHIRM, CARL COVEN (1852-1928). Olje på plate. Titulert på baksiden, ”Segelboot”. Initialsignert nth. + påtegninger og påklebet etikett på baksiden. Pen stand, noe overflatesmuss og premature krakeleringer. Profilert innramming. Motivmål: ca. 15x22 cm. Schirm er bl. a. sviersønn til Hans Gude (1825-1903) og var en av hans elever i Tyskland.

995 SCHMAUSER, KARL P. (1883-19XX). Titulert nth. og på etikett på baksiden, ”Elbe, Finkenwärder” (i Hamburg). Sign. nth. Pen stand, overflatesmuss. I profilert, gullmalt innramming. Motivmål: ca. 61x44 cm.

996 SCHØNBERG. Olje på lerret. Signert, men noe utydelig signatur. Landskap. Str: 50 x 55 cm. Med ramme: 59,5 X 64,5 cm. Noe slitt ramme.

997 SCHULTZ, ALEXANDER (1901-1981). Akvarell. Landskapsmotiv. Signert og datert (1977) nede til høyre. Lysmål 31,5x45 cm. Mål inkl. ramme 49x61 cm. Pent innrammet, med passepartout. Schultz var en norsk kunstner. Utd. i Paris og Statens Kunstakademi i Oslo. Fyldig omtale i Norsk Kunstnerleksikon.

998 SELMER, CURT (1913-1978). Olje på plate. Stilleben med begonia og eple. Sign. nth. Pen stand, i hvitmalt profilert ramme (denne med noen skjolder). Motivmål: ca. 41x48 cm.

1006 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Olje på lerret. Musiserende par. Sign. ntv. Pen stand, noe slakt lerret. U/ramme. Motivmål: ca. 37x29 cm.

1007 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Olje på lerret. Par med blomsterbukett. Sign. nth. Pen stand men betydelig overflatesmuss, i profilert gullmalt innramming (denne med noen småskader). Ettersyn/ rens anbefales. Motivmål: ca. 35x27 cm.

1

999 SELMYHR, CONRAD (1877-1944). Olje på lerret. Vestlandsfjord. Sign. nth. Pen stand, men jevnt med krakeleringer og gjennomslag fra blindramme. Overflatesmuss. I hvitmalt profilert ramme med gullstaffering. Motivmål: ca. 59x39 cm.

1000 SEM, SIGVALD (1883-19XX). Olje på lerret. Granskog. Sign. ntv. Noen håndteringmerker, småbulker og mindre avflass. Eldre, mindre retusjer. Gullmalt, profilert innramming. Motivmål: ca. 64x44 cm.

1001 SIGNERT OLJEMALERI. Olje på lerret. Motiv av fjellgård. Utydelig signert og datert. Motivmål: 49x59,5 cm. Med profilert gullramme: 57,8x68 cm.

1002 SIGURD, ROLF (1893-1943). Olje på lerret. Fjellandskap med uthus. Sign. ntv. Pen stand, noen få skrammer. I profilert gullmalt innramming. Rammen noe løs/slarkete i hjørnefestene. Motivmål: ca. 99x73 cm. Bør hentes på en av Skanfils avdelinger, grunnet størrelse.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1008 1009 1008 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Olje på lerret. Romantiserende par. Sign. nth. Pen stand, i profilert innramming. Motivmål: ca. 34x26 cm. 1 1009 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Olje på lerret. Titulert på baksiden, ”Serenade - Jerusalem”. Sign. nth. 1985. Pen stand, noen få overflateriper. I pen, forfylt profilert ramme. Motivmål: ca. 59x71 cm.

1 1010 STIXRUD, CHRISTOFFER (1900-1968). Olje på plate. Kvinneakt. Sign. nth. Pen stand, overlatesmuss. I profilert ramme med forgylte detaljer Motivmål: ca. 25x31 cm.

1 1011 STIXRUD, CHRISTOFFER (1900-1968). Olje på plate. Titulert på baksiden, ”Liogardsetra”. Sign. nth. Pen stand, i rikt dekorert, fargesatt ramme. Motivmål: ca. 49x40 cm.

1012 STORNES, STANLEY. (F: 1939-). Akvarell. Skisse. Signert og datert 1985. Str: 29 x 42,5 cm. Med ramme: 52 x 63,5 cm. Stornes er en norsk grafiker og maler fra Stavanger. Utdannet ved Statens Kunstakademi.

1013 STORØ, OLAF (Levanger 1953). Akvarell. ”Nip i Sauda”. Signert og datert (1981) nede til høyre. Lysmål 10x10 cm. Mål inkl. ramme 36,5x27,5 cm. Innrammet, med dobbel passepartout. Storø har i perioder bodd på Svalbard, nå har han eget galleri i Haugesund.

1

1

1014 STRAUME, GUNNAR (1932-2016). Olje på lerret. Skogsparti. Sign. ntv. 1964. Pen stand, noen få skrammer + mikroskopisk hull nede på lerretet, på stammen på høyre tre. I profilert ramme. Motivmål: ca. 64x54 cm.

1015 SØRREIME, OSKAR. (1919-1990). Olje på lerret. Tittel: Snø. Signert og datert 1965. Str: 38 x 46 cm. Med ramme: 47 x 55 cm. Oskar Alfred Sørreime var en norsk tegner og maler som hadde atelier på Varhaug. Han var kunstnerisk aktiv fra 1942, men fikk først gjennombrudd da han i slutten av 1960årene fant sin egen stil og konsentrerte seg mest om landskaper samt lysforhold på Jæren

1

1

1016 SØRREIME, OSKAR. (1919-1990). Olje på plate. Sommerkveld. Signert. Str: 24 x 34 cm. Med ramme: 32 x 42 cm. Oskar Alfred Sørreime var en norsk tegner og maler som hadde atelier på Varhaug. Han var kunstnerisk aktiv fra 1942, men fikk først gjennombrudd da han i slutten av 1960-årene fant sin egen stil og konsentrerte seg mest om landskaper samt lysforhold på Jæren

1

39
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1017 SØRREIME, OSKAR. (1919-1990). Olje på plate. Vinterskisse. Signert og datert 86. Str: 27 x 22 cm. Med ramme: 28,5 x 33,5 cm. Oskar Alfred Sørreime var en norsk tegner og maler som hadde atelier på Varhaug. Han var kunstnerisk aktiv fra 1942, men fikk først gjennombrudd da han i slutten av 1960årene fant sin egen stil og konsentrerte seg mest om landskaper samt lysforhold på Jæren.

1018 SØRUM, THORALF (1920-1985). Olje på plate. Komposisjon. Sign. nth. Pen stand, i profilert innramming. Motivmål: ca. 69x59 cm.

1019 SØRUM, THORALF (1920-1985). Olje på plate. Titulert på baksiden, ”Litlmolla, Lofoten”. Sign. nth. 1952. Pen stand, i gullfoliert innramming. Motivmål: ca. 45x54 cm.

1020 TVEIT, SAMUEL (Sauda 1866-1957). Olje på lerret. ”Vaar”. Signert og datert (1904) nede til venstre. 59x75 cm. Mål inkl. ramme 76,5x93 cm. Eldre ramme med små anmerkninger. Lerret med overflatesmuss. Tveit var utdannet ved Den Kgl. Tegneskole, samt akademiene i Berlin og København. Først og fremst landskapsmaler, men også en anerkjent portrettmaler. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1021 UIDENTIFISERT KUNSTNER 1886. Olje på plate. Kvinneportrett. Monogramsign. oppe til høyre, ”K. H. 86”. Krakeleringer, bruksspor. I rikt dekorert profilert innramming med gullmalt gesso. Rammen er meget skjør/sprø, med noe bortfall. Motivmål: ca. 26x33 cm.

1022 UKJENT KUNSTNER. 1900-TALLETS FØRSTE DEL. Olje på lerret, påklebet plate. Kvinneakt. Usignert. Pen stand, noe slitasje i kanter (trolig etter manglende ramme). Nyere profilert gulmalt innramming. Motivmål: ca. 59x114 cm. Bør hentes på en av Skanfils avdelinger, grunnet størrelse.

1023 UKJENT KUNSTNER. Usignert. Olje på lerret. Komposisjon med menneske. Baksiden med et annet uferdig/skissemaleri med motiv av kvinne. Pen stand, overflateslitasje. U/ramme. Motivmål: ca. 55x75 cm. Spennende utbud!

1024 VARHAUG, OLA. (1889-1965). Olje på plate. Signert og datert 1944. Jærlandskap med hus. Str: 50 x 81 cm. Med ramme: 62 x 92 cm. rammen har skader. Ola født 1889 i Stavanger. Norsk kunstmaler. Utdannet ved kunstakademiet i Oslo under Chr. Krohg og Halfdan Strøm okt. nov. 1912. Kjent for sine Jærmotiver.

1025 VARHAUG, OLA. (1889-1965). Olje på plate. Signert og datert 1944. Interiør. Str: 40 x 60 cm. Med ramme: 48 x 68 cm. Ola født 1889 i Stavanger. Norsk kunstmaler. Utdannet ved kunstakademiet i Oslo under Chr. Krohg og Halfdan Strøm okt. nov. 1912. Kjent for sine Jærmotiver.

1026 VIGEBO, EDVARD (Kristiansand 1916-1986). Olje på plate. ”Fra Ekely”. Signert nede til høyre. Etikettmerket verso ”Ekely-kunstnernes vårutstilling 1974. 26. april - 12. mai. Salgskatalog 1.” 22,7x31,5 cm. Mål inkl. ramme 30,5x39,5 cm. Tidstypisk ramme med små anmerkninger. Vigebo var en norsk maler og mosaikkunstner. Utdannet Kunstakademiet under Axel Revold m.fl. samt Kunstakademiet i København. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1027 WALLACE, BRIAN (Boston 1963). Olje på plate. Komposisjon med bygning og menneske. Signert og datert (1998) nede til høyre. Motivmål 8,5x13,5 cm. Mål inkl. ramme 27,5x31,5 cm. Pent innrammet med svart ramme. Wallace har vært bosatt i Haugesund siden 1992. Utdannet ved The Art Institute of Boston, Fine arts.

1

1028 WANKEL-MASENG, FRIDA (Moss 1886 - Høvik 1982). Olje på lerret. Kystlandskap. Monogramsignert nede til høyre. 33x41 cm (eks. enkel treramme). WankelMaseng var en norsk maler. Elev av Jacob Sømme og Harriet Backer, samt et kort opphold ved Académie Matisse i Paris. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1029 WESTPAHL, FREDDY. F. G. Akvarell. Morning Mist. Signert og datert 1986. Str: 45,5 x 65,5 cm. Med ramme: 47,5 x 67,5 cm.

1030 WILLUMS, SIGNY (1879-1959). Olje på lerret. ”Jente fra Setesdal”. Signert nede til høyre. 1930-tallet. Motivmål: 53,5 x 45 cm. Med profilert sølvramme: 68 x 59,5 cm. Willums har utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania. Søren Onsager og A.C. Svarstads malerskole, elev av André Lhote, Paris 1927. Académie Maison Watteau, Paris under Henry de Waroquier 1931. Hun har hatt en rekke utstillinger. Står i Norsk kunstleksikon.

1031 ØRITSLAND, THORBJØRN (1913-2010). Olje på plate. Landskapsmotiv. Signert nede til høyre. Motivmål 44,5x37 cm. Mål inkl. ramme 57x49,5 cm. Profilert ramme med små anmerkninger. Øritsland var en norsk maler, tegner og portrettør. Født i Haugesund. Elev av Norvald Valand og Knut Kvane. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1

1

1

1

1032 ØRITSLAND, THORBJØRN (Haugesund 19132010). Torvastad kirke (Karmøy), Signert og datert (1937) nede til høyre. Lysmål 34,5x48,5 cm. Mål inkl. ramme 50,5x65 cm. Pent brukt eldre ramme, passepartout med antydning til foxing. Øritsland var en norsk maler, tegner og portrettør. Elev av Norvald Valand og Knut Kvane. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1

1033 ØRITSLAND, TORBJØRN. (1913-2010). Olje på plate. Blomsterstilleben. Signert og datert 74. Str: 59,5 x 49 cm. Med ramme: 72 x 61,5 cm. Pen gullramme med liten skade i et hjørne. Thorbjørn Øritsland er født og oppvokst i Haugesund. Utdannet seg i Oslo, elev av Norvald Valand 1933 og Knut Kvane 1936-37. Han har hatt en rekke utstillinger, stipender og utenlandsopphold og offentlige arbeider.

1

1

1

1

1034 ØRSTAD, SIGFRID (1898-1984). Olje på lerret. Kvinneakt. Sign. nth. 1930. Pen stand, mindre krakeleringer i bakgrunnen i motivet. Nyere profilert innramming. Motivmål: ca. 69x56 cm.

1035 ØVENSEN, BJARNE. Olje på lerret. Stilleben av krukker og flaske. Mål med enkel gullramme: 53,6 x 43,6 cm. Utdannelse: malerkurs hos Bjørn Aurebekk, Alf Huseth og Birger Bøksle. Lokal kunstner fra Kristiansand -Studieatelier med base på Odderøya.

1

40
2023 Obj.nr. Utrop
Utrop
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar
Obj.nr.
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Grafikk *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1036 AARESTAD, PER ODD. Eget trykk. 23/50. Signert og datert 79. Str: 42 x 56 cm. Uinrammet bilde.

1037 AARØ, EINAR (1937-). Litografi. ”Bye bye blackbird”. E.T. No. 9/30. Sign. nth. Pen stand, med passepartout og sort innramming med noen skader. Motivmål: ca. 23x35 cm.

1038 AARRESTAD, PER ODD (Time 1940). Tresnitt i farger. Motiv av felespiller. Signert og datert (2002) nede til høyre. Nummerert. Motivmål 15x10,2 cm. Mål inkl. ramme 30,5x24 cm. Pent innrammet, med passepartout. Aarrestad er en norsk kunstner fra Jæren. Han er svært allsidig og har stått for mer enn 40 offentlige utsmykninger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1039 ADAMI, VALERIO (1935-). Serigrafi. ”The fiancé”. No. 127/175. Sign. nth. Pen stand. Nyere innrammet med passepartout og sølvramme. Motivmål: ca. 38x56 cm.

1040 AFACAN, ESER (1953-). Litografi. ”Claude”. No. 75/150. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og høykvalitets sølvfoliert innramming. Motivmål: ca. 32x39 cm.

1041 AFACAN, ESER (1953-). Litografi. ”The day”. No. 34/150. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og høykvalitets sølvfoliert innramming. Motivmål: ca. 19x23 cm.

1042 AFACAN, ESER (f. 1953). Litografi. ”Ensom”. Signert nede til høyre. A.P. Motivmål 34x26 cm. Mål inkl. ramme 61x47 cm. Pent innrammet, med dobbel passepartout. Afacan er en tyrkiskfødt billedkunstner. Bosatt i Norge fra 1978. Elev av Odd Nerdrum. Internasjonalt anerkjent.

1

1

1

1043 AFK. CMYK silketrykk. ”Making a martyr”. 2021. Sign. ntv. No. 192/222. COA medfølger (certificate of authenticity). Meget pen stand, mindre håndteringsmerker i marger, spesielt nede. U/ramme. Arkmål: 76x57 cm. Motivmål: 69x48 cm. (Noen bretter på COA). Natt til 2. april 2018 satte AFK opp originalverket på et gatehjørne i Bergen etter det politiske dramaet og det enorme mediaspillet rundt justisminister Sylvi Listhaugs avgang, hvor Listhaug fremstilles som en korsfestet Jesus. AFKs håp var at media skulle innse at det tross alt fantes viktigere saker enn politikere med sterke meninger. I de neste dagene ble det tagget ned, overmalt, ”restaurert”, solgt på auksjon og pengene ble donert til veldedighet. I ettertid laget AFK 222 nummererte silketrykk av det originale kunstverket – et kunstverk som skapte rabalder, raseri og oppmerksomhet som vi knapt noen gang har vært vitne til tidligere her i Norge.

1044 ANDRESEN, STIG (Trondheim 1952). Litografi. ”Møte”. Signert nede til høyre. Nummerert 193/200. Motivmål 15x10 cm. Mål inkl. ramme 29x24 cm. Innrammet, med passepartout. Andresen er en norsk maler og grafiker. Utdannet ved SHKS.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1

1045 ASTRUP, NIKOLAI (1880-1928). Litografi etter tresnitt. ”Fiskeren”. Signert i trykket, nede til høyre. Trolig trykket i 1955 i et opplag på 250 eks. Motivmål 38x24 cm. Mål inkl. ramme 49,5x37 cm. Innrammet med enkel eikeramme.

1 1046 ASTRUP, NIKOLAI D. Y. (1931-1990). Håndkolorert sinketsning. Fjordlandskap. Sign. nth. 1980. Pen stand, med passepartout og forgylt, profilert innramming. Motivmål: ca. 30x20 cm.

1 1047 AULIE, MARIANNE. (F: 1971-). Jet Print. 46/70. Tittel: Jeg er glad. Signert. Str: 27 x 27 cm. Uinnrammet.

1 1048 AUSTAD, MAGNE (Haugesund, 1946-2013). Litografi. Gavlvegg. No. 150/250. Sign. nth. Meget pen stand. Montert i nyere passepartout og sort innramming. Motivmål: ca. 10x15 cm.

1 1049 BARDAL, HENRY (1919-2000). Litografi. ”Kryssstokken fjernes”. No. 36/180. Sign. nth. 1986. Pen stand. Limrester marg oppe verso, etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 52x41 cm.

1 1050 BILLEDLOTT. 3 stk. bilder. 1 stk. akvarell av ”Sunnmørsk landskap”, signert Jonas Person. Mål med ramme: 29,2 x 36,2 cm. Akvarell, Reine i Lofoten, signert Victoria. Mål m/ramme: 28 x 34 cm. Litografi av blomsterstilleben, signert Adele Pescheke Køedt (1895-1958). Vannskade nede på bildet. Signert nede i høyre hjørne. Mål m/ramme: 32,7 x 38,3 cm.

1051 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Litografi. ”Hæljedansen”. Nummerert 75/185. Signert nede til høyre. Motivmål 15x20 cm. Mål inkl. ramme 31,5x38,5 cm. Innrammet med profilert ramme og passepartout. Ramme med små anmerkninger. Bjørgum var en norsk billedkunstner, grafiker og illustratør.

1052 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Litografi. ”Katteliv”. Nummerert 62/200. Signert nede til høyre. Motivmål 10x15 cm. Med passepartout, 22x27 cm. Uten ramme.

1053 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Litografi. ”Mannen talar med hesten sin”. Nummerert 81/200. Signert nede til høyre. Motivmål 10x15 cm. Mål inkl. ramme 23x28 cm. Pent innrammet med profilert ramme og passepartout.

1054 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Litografi. ”Minner”. Nummerert 10/185. Signert nede til høyre. Motivmål 15x20 cm. Mål inkl. ramme 31,5x38,5 cm. Innrammet med profilert ramme og passepartout.

1055 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Litografi. ”Trallar”. Nummerert VI, KET (kunstnerens eget trykk). Signert nede til høyre. Motivmål 32x24 cm. Med passepartout (noe slitt), 51x39 cm. Uten ramme.

1

1

1

41
1
1
1045 1046
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1056 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Litografi. Uten tittel, motiv av fisker i båt. Nummerert 17/200. Signert nede til høyre, datert 1992. Motivmål 15x10 cm. Med passepartout, 28x21,5 cm. Uten ramme.

1057 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Radering. ”Da slog ihel den fysste lutterske presten...”. Nummerert 14/35. Signert nede til høyre. Motivmål 25,5x18,5 cm. Mål inkl. ramme 46,5x36 cm. Pent innrammet, med profilert sølvpatinert ramme og passepartout.

1058 BJØRGUM, OLAV (1934-2020). Radering. ”Smiger å smeik...”. Nummerert 5/45. Signert nede til høyre. Motivmål 14,5x19 cm. Med passepartout, 30x34 cm. Uten ramme.

1

1

1

1062 BORG, IRENE (1929-). Litografi. Pike med dukken sin. No. 256/280. Sign. nth. Pen stand. Hengselrester verso marg oppe etter tidligere montering. U/ramme. Motivmål: ca. 50x69 cm.

1063 BRÆNDE, JAN. (Oslo 1951). Fargelitografi. Komposisjon. Signert og datert (1995) nede til høyre. Nummerert 30/50. Motivmål 21,5x42 cm. Mål inkl. ramme 40x58 cm. Innrammet, uten glass. Ramme og passepartout med anmerkninger. Brænde har hatt en rekke utstillinger i både inn – og utland. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1064 BREIDVIK, MONS (1881-1950). Trykk av blyanttegning. ”Kvinne i Hardangerbunad”. Trykt signatur. Mål m/ramme (noen småskader på denne): 49,8 x 39,7 cm.

1065 BREIVIK, ANNE. (1932-2012). Litografi. 70/100. ”Tiré par l’artiste”. Noen blomster. Signert. Str: 33 x 43 cm. Med ramme: 35,5 x 46 cm. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Olav Mosebekk og Carl von Hanno m.fl. Studieopphold i Paris. Innkjøpt av store offentlige samlinger i inn- og utland. Omtalt i Norsk kunstnerleksikon.

1066 BREIVIK, THOMAS (Bergen 1923-1999). Tresnitt i farger. ”Lofot-stilleben”. Signert og datert både kortog langside. Eget trykk. Motivmål 21x29,5 cm. Mål inkl. ramme 42,5x51 cm. Breivik var en norsk maler, grafiker og tegner. Hospitant SHKS under Finn Faaborg, Per Krohg og Chrix Dahl. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1067 BRITTO, ROMERO (Brasiliansk 1963-). Offsetprint. Flower Power (green). Signert i gull, ntv., samt trykket sort under. 2000. Pen stand, noen få håndteringsmerker. U/ramme. Motivmål: ca. 42x42 cm.

1

1

1059 BLEKEN, HÅKON (Trondheim 1929). Fargelitografi. ”Frukirka”. Signert nede til høyre. Prøvetrykk. Motivmål 39,5x29,7 cm. Mål inkl. ramme 62x50,5 cm. Pent innrammet med passepartout og profilert gullramme. Bleken er en norsk maler og grafiker. Utdannet ved Statens kunstakademi og SHKSS. En av Norges fremste samtidskunstnere.

1

1068 BRULAND, ARNE (1920-1980). Litografi. Blomsterstudie. No. 63/150. Sign. ntv. 1971. Pen stand, i passepartout og sort innramming av høy kvalitet. Motivmål: ca. 30x51 cm.

1069 CAVANDOLI, OSVALDO (1920-2007). Serigrafi. La Linea / Streken. Blund mellom trærne. No. 67/200. Sign. ntv. i grønt. Meget pen stand. U/ramme. Arkets mål: ca. 24x17 cm.

1

1

1060

BLEKEN, HÅKON (Trondheim 1929). Litografi. 55/150. Signert og datert 02. Str: 23 x 16,5 cm. Med ramme: 41 x 34,5 cm.

1

1070 CAVANDOLI, OSVALDO (1920-2007). Serigrafi. La Linea / Streken. Lenkene brytes. No. 140/200. Sign. ntv. i blått. Meget pen stand. U/ramme. Arkets mål: ca. 24x17 cm.

1071 CAVANDOLI, OSVALDO (1920-2007). Serigrafi. La Linea / Streken. Gravearbeid. No. 101/200. Sign. nth. i blått. Meget pen stand. U/ramme. Arkets mål: ca. 24x17 cm.

1072 CAVANDOLI, OSVALDO (1920-2007). Serigrafi. La Linea / Streken. Arkeologisk utgravning. No. 114/200. Sign. nth. i lilla. Lysmål: 14x19 cm. Rammemål: 24x33 cm.

1073 CHR. TÖNSBERG. 4 stk. kolorerte litografier. Norske folkedrakter. Utgitt av forlegger Chr. Tönsberg. Lith. av Winckelmann & Sohne i Berlin etter JF Eckersbergs draktakvareller ”Norske Nationaldragter” fra 1852. Plansje 5-8. Mål inkl. ramme 44,3x33,3 cm. Observert noe foxing på litografiene. Pent innrammet, med passepartout.

1074 CLEUER, KEAU JAUL. Litografi 69/275. Signert, men signatur er vanskelig å tyde. Str: 55,5 x 45,5 cm. Med ramme: 88 x 73 cm.

1061

BLEKEN, HÅKON (Trondheim 1929). Prøvetrykk. Fargelitografi. Signert. Str: 38 x 29 cm. Uinnrammet. Med passpatur: 62,5 x 53 cm.

1

1075 CORNEILLE, GUILLAUME (1922-2010). Litografi i farger. Komposisjon. Signert og datert (1989) nede til høyre. Nummerert 29/200. Motivmål 44x36,5 cm. Mål inkl. ramme 72,5x61,5 cm. Innrammet med passepartout og ramme med små anmerkninger. Corneille var en svært allsidig hollandsk kunstner. En av grunnleggerne av COBRA-gruppen.

1

1

1

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

42
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1076 DAHL, HANS NORMANN (1937-2019). Tresnitt 43/150 med tittelen ”Natthane”. Motivmål: 59x49 cm. Med ramme og passepartout: 66,5x78,5 cm. Signert nede til høyre. Dahl var en norsk avistegner, illustratør, grafiker og maler, kjent for sine frodige og fargerike bilder i karikert, figurativ stil. Han vant norske og internasjonale priser og er innkjøpt av flere museer og samlinger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1077 DAHL, HANS NORMANN (1937-2019). Tresnitt. En hane. No. 150/150. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og sølvramme. Noe smusset glass. Motivmål: ca. 38x45 cm.

1078 DALI, SALVADOR (1904-1989). Litografi. Fra serien ”Les Vitraux” med tittel: ”Viso Celato”. 1973. No. 27/250. Sign. nth. Pen stand, i dobbel sort passepartout og profilert innramming. Påklebede sertifikater på baksiden fra salg i Paris 2/11/1987, samt Oslo 4/12/1992. Motivmål: ca. 40x42 cm.

1

1087 EIKAAS, LUDVIG. (1920-2010). Tresnitt. 79/250. Signert. Vildanden. Str: 20 x 14 cm. Med ramme: 40 x 32 cm. Eikaas var en norsk maler, grafiker og skulptør. Utd. SHKSS, Oslo 1942-46, Statens Kunstakademi 1946–48 og Kunstakademiet i København 1948. Anerkjent kunstner, representert i alle sentrale norske samlinger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1 1079 1080

1079 DALI, SALVADOR (1904-1989). Tresnitt. Fra ”Den Guddommelige Komedie”-serien. Tittel: ”La Divine Comédie - Purgatoire 14 - Un esprit interroge Dante” (1960). Usignert. Meget pen stand, med blå passepartout og sølvramme. Motivmål: 18,5x25 cm.

1080 DALI, SALVADOR (1904-1989). Tresnitt. Fra ”Den Guddommelige Komedie”-serien. Tittel: ”La Divine Comédie - Enfer 10 - Les Hérétiques” (1960). Usignert men trykket sign. nede i motivet fra platen. Meget pen stand, med blå passepartout og sølvramme. Motivmål: 17,5x25 cm.

1081 Etter EDGAR DEGAS. Eldre grafisk trykk, akvatint. Mindre variant av Degas’ pastell ”Ballet, L’Etoile” (1876). Motivmål 25x18 cm. Mål inkl. ramme 43,5x33 cm. Ramme med små anmerkninger.

1082 DUMITRESCU, ZAMFIR (rumensk, 1946-2021). Litografi. Uten tittel. Signert nede til høyre. Nummerert 1/20. Motivmål 26,5x21,5 cm. Mål inkl. ramme 56x48,5 cm. Pent innrammet, med dobbel passepartout.

1083 EGEBAKKEN, EGIL A. (1943-). Litografi. ”Barfrost”. No. 51/100. Sign. nth. 1988. Pen stand, i passepartout i profilert sølvramme. Motivmål: ca. 47x35 cm.

1084 EGEBERG, INGRI (Hamar 1951). Etsning. ”Himmelen kan vente”. Signert og datert nede til høyre. Nummerert ”2 Ets. Et.”. Motivmål 13x14,4 cm. Mål inkl. ramme 31x30 cm. Pent innrammet, med passepartout. Egeberg er en norsk billedkunstner og forfatter. Utd. Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Prisbelønnet for sine billedbøker, innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Stortinget, Norsk Kulturråd m.fl.

1085 EIKAAS, LUDVIG (1920-2010). Linosnitt. ”Synnøve”. Signert nede til høyre. Eget trykk. Motivmål 49,5x36 cm. Mål inkl. ramme 73,5x56,5 cm. Innramming med slitasje og anmerkninger. Eikaas var en norsk maler, grafiker og skulptør. Utd. SHKS, Statens Kunstakademi og Kunstakademiet i København 1948. Anerkjent og representert i alle sentrale norske samlinger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1086 EIKAAS, LUDVIG (1920-2010). Print. Titulert oppe, ”Birk i storm”. No. 26/140. Sign. nth., samt dedikasjon ntv. Pen stand, i blå ramme med gullstaffering. Motivmål: ca. 57x81 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1088 EILERTSEN, RANDI (Haugesund 1950). Fargeradering. ”Fruktselger”. Signert nede til høyre. Nummeret 32/40 Eget Trykk. Motivmål 54,3x24,8 cm. Mål inkl. ramme 81,5x49,5 cm. Eilertsen er en norsk tegner og grafiker. Utdannet SHKS. Innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd og Nasjonalmuseet.

1

1089 ELLING, LARS (1966-). Litografi. ”Hemmelige tjenester”. No. 9/50. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og sølvfoliert ramme. Innramming av høy kvalitet. Motivmål: ca. 45x45 cm.

1

1

1

1

1

1

1090 ERIXON, SVEIN X. Fargelitografi. 243/360, ”Ansikt i vindu”. Motivmål: 31,5 x 38 cm. Med gullramme (noen avslag på denne): 43 x 53 cm. 1

1091 FARGELITOGRAFI. Signert SMA. Den Hvit Stein. Datert 1976. Str: 28 x 38,5 cm. Med ramme: 48 x 56 cm.

1092 FINI, LEONOR (1907-1996). Etsning. Les petites fille modèles. Sign. nth. Pen stand. Montert i lysgrå og sølvpatinert profilert innramming. Trykkmål: ca. 20x29 cm.

1093 FINI, LEONOR (1907-1996). Litografi. Kvinneportrett. No. 226/275. Sign. nth. Pen stand, i dobbel sort passepartout og profilert innramming. Motivmål: ca. 39x55 cm.

1094 FRANTZEN, FRANK. (1926-2016). Blandingsteknikk. Kveld. 7/9. Signert og datert 72. Str: 28 x 34,5 cm. Med ramme: 49,5 x 54 cm. Frank var Maler og grafiker. Utdannelse: Elev av H. Imsland på Stavanger Tegneskole. Korrektur ved Bruno Krauskopf. Studieatelieret i Stavanger under Ellen Iden og Eystein Sigurdsson 1959.

1095 FRITZVOLD, REIDAR (1920-1997). Litografi. ”Et skogtjern om kvelden”. No. 223/275. Sign. nth. 1976. Pen stand, men håndteringsmerker + småbretter ntv. Noe gulnet i tidl. lysåpning. Hengselrester i marg verso oppe etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 80x60 cm.

1

1096 FRITZVOLD, REIDAR (1920-1997). Litografi. ”Gaupe (Lynx lynx)”. No. 8/100. Sign. nth. 1972. Verket i pen stand, men noen håndteringmerker nede. Svakt gulnet i tidl. lysåpning samt hengselrester verso oppe. Motivmål: ca. 63x42 cm.

1

1

1

1

43
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop 1097 FRITZVOLD, REIDAR. (1920-1998). Litografi. 99/200. Inne i fjorden. Signert og datert 67. Str: 44 x 55 cm. Med ramme: 62 x 72,5 cm. Utdannelse: Statens Håndverks og Kunstindustriskole under Carl Von Hanno, Karl Høgberg og Per Crohg 1937-42 Statens Kunstakademi under Axel Revold 1940-42.

1 1098 FRITZVOLD, REIDAR. (1920-1998). Litografi. Sjøbua. Signert og datert 67. Str: 44 x 59 cm. Med ramme: 63 x 77 cm. Utdannelse: Statens Håndverks og Kunstindustriskole under Carl Von Hanno, Karl Høgberg og Per Crohg 1937-42 Statens Kunstakademi under Axel Revold 1940-42.

1102 GRYTE, ELLEF (1923-1991). Tresnitt. ”Katt og fugler”. No. 41/50. Sign. nth. 1972. Pen stand. Hengselrester i marg oppe etter tidl. montering. U/ ramme. Motivmål: ca. 64x49 cm.

1103 GRØSTAD, TERJE (1925-2011). Tresnitt. ”Solnedgang - Lista”. No. 59/150. Sign. nth. 1983. Pen stand, i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 57x38 cm.

1104 GRØSTAD, TERJE (1925-2011). Tresnitt. 10/50. ”Høstkveld”. Signert. Motivmål: 30,5 x 39,5 cm. Med passepartout og ramme: 52 x 59,7 cm.

1

1 1099 FRØYSAA, KNUT (1919-1987). Tresnitt. Uten tittel, m/naturmotiv en kveldstund i fine farger. 46/50. Signert. Motivmål: 36,5 x 45,6 cm. Rammemål: 52,9 x 61,7 cm. Frøysaa var en norsk maler og grafiker, kjent for flere stemningsfulle landskapsbilder i olje- og fargetresnitt. Flere av hans tresnitt er i Nasjonalgalleriets eie. Frøysaa var elev ved Statens kunstakademi i perioden 1939 til 1949. Fra 1969 til 1972 var han formann i Bildende Kunstneres Styre (BKS) og i Oslo Kunstforening. Han ble for øvrig tildelt Ulrik Hendriksens minnestipend i 1974 og Hedmark fylkeskommunes kulturpris i 1985.

1105 GRØSTAD, TERJE. (1925-2011). Tresnitt 148/200. Signert og datert 1977. Motiv: Osmund O. Vinje. Str: 48 x 38,5 cm. Med ramme: 68 x 55,5 cm.

Utdanning: Statens kunstakademi. Terje var født i Drammen, flyttet til Oslo i 1945 der han tok sin utdanning.

1106 GRØSTAD, TERJE. (1925-2011). Tresnitt 65/200. Signert og datert 1977. Motiv: Osmund O. Vinje. Str: 47,5 x 38 cm. Med ramme: 68 x 55,5 cm.

Utdanning: Statens kunstakademi. Terje var født i Drammen, flyttet til Oslo i 1945 der han tok sin utdanning.

1107 GRØSTAD, TERJE. (1925-2011). Tresnitt. 2 Stk. Begge signerte. Medfølger også Boken Tresnitt 1950 - 1995, Terje Grøstad. Pene fargetresnitt. Str: 20 x 23 cm. Med ramme: 40 x 41,5 cm. Telemarkskunstneren Grøstad var utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi. Han høstet stor anerkjennelse for sine tresnitt. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1100 GOA, TRYGVE. (Haugesund 1925-2013). Håndkolorert linosnitt. 2/5. ”Myr”. Signert og datert 1970. Kjøpt på Vestlandsutstillingen 1970. Str: 29,7 x 23,5 cm. Med enkel gullramme: 51,5 x 43,5 cm. Goas kunst kjennetegnes av et forenklet grafisk uttrykk, ofte med underfundige og humoristiske skikkelser som motiv. Regnes som en av Norges fremste linosnittere. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1108 1109

1108 GULLVÅG, HÅKON. (F: 1959-). Litografi 146/150. Signert. Str: 23 x 20 cm. Med ramme: 45 x 40,5 cm. Håkon er norsk maler og grafiker. Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Sentral samtidskunstner. Anerkjent og kritikerrost for sine portretter, kirkekunst og grafikk.

1109 GULLVÅG, HÅKON. Litografi. 146/150. Signert. Str: 22,5 x 20 cm. Med ramme: 45 x 40,5 cm. Gullvåg (født 1959), norsk maler og grafiker. Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Sentral samtidskunstner. Anerkjent og kritikerrost for sine portretter, kirkekunst og grafikk. Noe slitasje på rammen.

1110 GUTTORMSGAARD, GUTTORM (1938-2019). Etsning. Kvinne, uten tittel. Signert nede til høyre. Nummerert ”76 - 84”. Motivmål 32,7x24,5 cm. Mål inkl. ramme 55x43 cm. Innrammet, med passepartout. Guttormsgaard var en norsk grafiker og tegner. Utd. SHKS og Kunstakademiet i København. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1111 GYTRI, REIDUN KJÆRSTAD. Fargelitografi. ”Sammen i storm og stille”. Signert og datert (2014) i motivet, nede til høyre. Nummerert 5/25 Eget trykk. Lysmål 13,5x52 cm. Mål inkl. ramme 32x70,5 cm. Pent innrammet med passepartout og mørk blå ramme. Gytri bor og arbeider i Skudeneshavn på Karmøy.

1

1

1101 GRAFIKKMAPPE. 10 norske grafikere. Nummerert 34/50. Datert 2001. Utgitt til 100 års-jubileet Radérklassen ved SHKS 1999. Signerte bidrag fra Håkon Bleken, Niclas Gulbrandsen, Guttorm Guttormsgaard, Håkon Gullvåg, Dag Hofseth, John David Nielsen, Ruth Roland, Terje Uhrn, Frans Widerberg og Arild Yttri. Mappens dimensjon er 80x63 cm. Påkostet mappe, med omslag og innhold i fin stand.

1112 HAAKENSVEEN, ODD (1936-2007). Tresnitt. Landskapsmotiv. Signert og datert (1993) nede til høyre. Nummerert 96/300. Motivmål 48x39,5 cm. Mål inkl. ramme 81x68,5 cm. Profesjonell og påkostet innramming. Haakensveen er en norsk grafiker, kjent for sine naturalistiske landskapsskildringer. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

44
-------------------------------------- Ex. 1101 --------------------------------------
12000
1
1
1
1
1
1
1
1

1113 HAGEN, ELSE (1914-2010). Litografi. Komposisjon med mennesker. No. 24/50. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og hvitlasert innramming. Motivmål: ca. 48x27 cm.

1114 HAGEN, ELSE (1914-2010). Litografi. Piken i speilet. No. 35/100. Sign. nth. Pen stand, men gulnet. Nyere montert i passepartout med sort indre omramming og grålasert bjerkeramme. Motivmål: ca. 27x39 cm.

1115 HARR, EVA (Harstad 1951). Litografi. ”Nattvandreske”. Signert nede til høyre. Nummerert 67/100. Motivmål 41,5x26,5 cm. Mål inkl. ramme 70x47 cm. Innrammet, med passepartout. Pen ramme, glass med sprekk øvre høyre hjørne. Harr arbeider som maler og grafiker. Utdannet SHKS og ved Statens Kunstakademi (1977-81).

1116 HARR, KARL ERIK. (F: 1940-). Fargelitografi 3/5. HV. Petter (Petter Dass). Signert. Str: 47 x 55 cm. Med ramme: 62 x 69,5 cm. Pent bilde, men sitter noe skjevt i rammen. Karl Erik er født i Kvæfjord i Troms i 1940. Oppvokst i Harstad. Norsk maler, tegner, grafiker, illustratør og kunstskribent.

1

1

1122 HESKE, MARIANNE (1946-). Videolitografi. Landskap. No. 137/200. Sign. nth. Fin stand, med noen håndteringmerker i marger. 1 cm rift i marg helt til venstre langs arkets kant. Teiprester verso marg oppe etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 73x55 cm.

1123 HETLAND, AUDUN (1920-1998). Trykk. ”Påskebrødet. - Ka ’hon ska vi me’ alt dette brøet?”. Mål inkl. pen svart ramme: 39,3 x 43,3 cm. Hetland var en norsk tegner, grafiker og bokillustratør. Kanskje mest kjent for sine fantastiske karikaturer fra det bergenske folkeliv.

1124 HETLAND, AUDUN (1920-1998). Trykk. ”Springflod på Bryggen”. Motivmål: 37 x 42 cm. Med Ramme: 50 x 55 cm. Hetland var en kjent norsk tegner, grafiker og bokillustratør. Kanskje mest kjent for sine fantastiske karikaturer fra det bergenske folkeliv.

1125 HETLAND, AUDUN (1920-1998). Trykk. Jette på trappen. Str: 35 x 25,5 cm. Med ramme: 54 x 43 cm. Hetland var en kjent norsk tegner, grafiker og bokillustratør. Kanskje mest kjent for sine fantastiske karikaturer fra det bergenske folkeliv.

1

1

1117 HARR, KARL ERIK. (F: 1940-). Litografi/(e.a.) Eget avtrykk. Signert. Fraflyttet Steigen. Str: 28,5 x 36,5 cm. Med ramme: 47 x 52,5 cm. Karl Erik er født i Kvæfjord i Troms i 1940. Oppvokst i Harstad. Norsk maler, tegner, grafiker, illustratør og kunstskribent. Han er representert i Norsk kunstnerleksikon.

1118 HARR, KARL ERIK. Litografi. 148/180. Signert og datert 99. Maritimt motiv. Str: 23,5 x 13,5 cm. Med ramme: 49 x 37 cm. Karl Erik er født i Kvæfjord i Troms i 1940. Oppvokst i Harstad. Norsk maler, tegner, grafiker, illustratør og kunstskribent. Han er representert i Norsk kunstnerleksikon.

1119 HAUGE, RAGNAR OLAF (1947-). Litografi. ”Albente caelo”. No. 85/100. Sign. nth. 1994. Pen stand, noen få håndteringsmerker langs marger. U/ramme. Motivmål: ca. 48x78 cm.

1

1120 HAUGE, RAGNAR OLAF (1947-). Litografi. ”Helt hit”. No. 46/100. Sign. nth. 1997. Pen stand, noen få håndteringsmerker. U/ramme. Arkmål: ca. 75x50 cm. 1

1121 HEERUP, HENRY (1907-1993). Litografi. Tittel: ”FredsDrømmen”. Trykksignert, ikke nummerert. Mål m/glass og sort ramme: 69,2 x 81,6 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1126 HILAIRE, CAMILLE (1916-2004). Litografi. ”Claude Monets garden” (1982). No. 143/175. Sign. nth. Pen stand. Montert i passepartout. U/ramme. Motivmål: ca. 33x23 cm.

1 1127 HJERTSEN, SVERRE (1909-1968). Tresnitt. ”Lun havn”. No. 5/25. Sign. nth. Fin stand, i passepartout og profilert innramming. Motivmål: ca. 46x38 cm. 1 1128 HOLENE, BJØRG (1947-). Fargestift på papir. Barn og engel. Sign. nth. 1990. Pen stand, noen håndteringmerker i arket. I passepartout og hvitlasert ramme. Motivmål: ca. 24x32 cm.

1129 HOVLAND, KIKKI (1971-). 2 stk. litografier. ”Unicorn” no. 76/120 og ”Sats” no. 79/120. Begge med sign. nth. Pen stand, mindre håndteringsmerker i marger. U/ramme. Motivmål: ca. 17x26 cm.

1130 HOVLAND, KIKKI (1971-). Litografi. ”Rød dans”. No. 87/120. Sign. nth. Pen stand, mindre håndteringsmerker i marger. U/ramme. Motivmål: ca. 35x45 cm.

1131 HUSE, PATRICK (1948-). Tresnitt. Skogsparti. No. 68/180. Sign. nth. Motiv i pen stand, noen håndteringmerker i marger. U/ramme. Motivmål: ca. 26x34 cm.

1132 JENSEN, ULF VALDE ( 1945 - ). Etsning. Komposisjon med mennesker. No. 25/80. Sign. nth. 1972. Pen stand, i passepartout og forgylt ramme. Motivmål: ca. 24x32 cm.

1133 JENSEN, ULF VALDE (Lillehammer 1945). Etsning i farger. Uten tittel. Signert og datert (1975) nede til høyre. Nummerert 1/85. Motivmål 23,5x33 cm. Mål inkl. ramme 57,5x64 cm. Pent innrammet, med passepartout. Jensen er en norsk grafiker, maler og billedkunstner. Utdannet i Frankrike og Sverige. Han debuterte på Høstutstillingen i 1969.

1134 JOHANNESSEN, JENS (1934-). Litografi. ”Knute”. Sign. nth. E. A. Pen stand, mindre håndteringsmerker i marger. U/ramme. Motivmål: ca. 29x38 cm.

1

1

45
Obj.nr. Utrop
Utrop
Obj.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1135 1137

1135 JOHANNESSEN, JENS (1934-). Litografi. Komposisjon. No. 63/100. Sign. nth. Meget pen stand, mindre håndteringsmerker i marger. Teiprester langs marger verso, etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 40x54 cm.

1145 KJELLESVIK, MAGNE (Tysnes 1949). Linosnitt i farger. ”Fisk til middag” V. Signert og datert (2005) nede til høyre. Nummerert 50/120 E.T. Motivmål 8,5x11 cm. Mål inkl. ramme 24x28,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Kjellesvik er en norsk maler og grafiker. Kjent for sin detaljrike, naturalistiske kunst, ofte med en humoristisk vri.

1146 KJELLESVIK, MAGNE (Tysnes 1949). Linosnitt. ”Søndagspraten” III. Signert og datert (2006) nede til høyre. Nummerert 19/130 E.T. Motivmål 9x11 cm. Mål inkl. ramme 22x26,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Kjellesvik er en norsk maler og grafiker. Kjent for sin detaljrike, naturalistiske kunst, ofte med en humoristisk vri.

1

1 1137 JOHANNESSEN, JENS. Fargelitografi. Signert. Str: 38 x 28 cm. Med ramme: 56 x 45 cm. Jens Johannessen er en norsk kunstmaler som vokste opp i Selbu, og er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim 1957–58 under Roar Wold og ved Statens kunstakademi 1958–61 under Reidar Aulie.

1136 JOHANNESSEN, JENS. (1934-). Fargelitografi 98/100. Signert. Str: 54 x 68 cm. med ramme: 72,5 x 84 cm. Noe slitasje/skader på rammen. Jens Johannessen er en norsk kunstmaler som vokste opp i Selbu, og er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim 1957–58 under Roar Wold og ved Statens kunstakademi 1958–61 under Reidar Aulie. Han debuterte med separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1961. I 1977 malte Johannessen altertavlen til Rødtvet kirke i Oslo.

1138 JOURDAIN, HENRI (fransk, 1864-1931). Akvatint. Landskapsmotiv med allé. Signert nede til høyre. Nummerert 174. Motivmål 55x44 cm. Trykket på kartong med foxing. Uten innramming.

1139 KALVIG, ELLEN. (F: 1958-). Etsning 2/5. Søyle I. Signert og datert 88. Str: 36,5 x 9,5 cm. Med ramme: 57 x 58 cm. Utdannelse: 1982-83 Tegne og maleskolen Bergen Friundervisning. 198385 Kunstskolen i Rogaland. 1985-87 Hospitant/ assistent Grafisk verksted BKFR under Kjell Johansson, Stavanger.

1140 KEMAL, SIRBEGOVIC. (F: 1939-). Litografi. 115/150. Signert og datert 87. Separation. Str: 33 x 27 cm. Med ramme: 52 x 42 cm. Bosnisk født kunstner med en internasjonal karriere.

1141 KEMAL, SIRBEGOVIC. (F: 1939-). Litografi. 64/90. Signert og datert 76. Str: 43 x 38,5 cm. Med ramme: 66 x 50,5 cm. Bosnisk født kunstner med en internasjonal karriere.

1147 1154 1147 KROGH, GUY (1917-2002). Litografi. ”Rue Mouffetard”. Sign. nth. 1992. No. 97/250. Pen stand, med passepartout med gullist og profilert, forgylt innramming av høy kvalitet. Motivmål: ca. 50x68 cm.

1148 KVERNBO, LASSE. (F: 1949). Litografi 20/20. Signert. Noe bølgete og noe smuss. Str: 61,5 x 42,5 cm. Med ramme: 84,5 x 64,5 cm. Lasse er norsk billedkunstner fra Oslo. Utdannet ved SHKS.

1149 KVERNBO, LASSE. (F: 1949). Prøvetrykk. Signert. Str: 47 x 46 cm. Med ramme: 70 x 68 cm. Innrammet men mangler glass. Lasse er norsk billedkunstner fra Oslo. Utdannet ved SHKS.

1150 LANGAAS, EVA (1940-2016). Litografi. ”Blå pokal II”. Signert nede til høyre. E.A. Motivmål 15x10,5 cm. Mål inkl. ramme 36x29 cm. Innrammet, med dobbel, svart passepartout. Langaas var en norsk grafiker, maler og tekstilkunstner. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1151 LANGAAS, EVA (1940-2016). Litografi. ”Høst”. No. 215/280. Sign. nth. Meget pen stand, i dobbelt passepartout og profilert gullramme. Motivmål: ca. 26x34 cm.

1152 LANGAAS, EVA (1940-2016). Litografi. ”Sørland”. No. 222/280. Sign. nth. Meget pen stand, i dobbelt passepartout og profilert gullramme. Motivmål: ca. 26x34 cm.

1153 LANGAAS, EVA (1940-2016). Litografi. Stilleben i rosa. No. 62/190. Sign. nth. Meget pen stand. Nyere innrammet med dobbel passepartout og sort ramme, fortsatt med plastfilm fra rammemaker. Motivmål: ca. 22x22 cm.

1154 LANGE, EVA. (1944-2017). Litografi 96/200. Red Blues. Signert. Str: 57 x 44 cm. Med ramme: 77 x 62,5 cm. Utdannet ved Statens håndverks og kunstindustriskole, og ved Statens kunstakademi. Lange var medlem av kunstnerkollektivet Gras i begynnelsen av 1970-årene.

1

1142

1143

1142 KIELLAND, GABRIELLE (1945-). Litografi. ”Gjennom dag”. No. 107/150. Sign. nth. Pen stand. Hengselrester i marg verso oppe etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 25x19 cm.

1143 KIHLE, HARALD (1905-1997). Litografi. ”Guro rid til kyrkje...”. Særtrykk. Sign. nth. 1974. Pen stand. Hengselrester i marg verso oppe etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 35x26 cm.

1144 KIHLE, HARALD (1905-1997). Litografi. ”Hestehandler”. Prøvetrykk. Sign. nth. 1974. Pen stand. Hengselrester i marg verso oppe etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 35x26 cm.

1155 LANGE, EVA. (1944-2017). Prøvetrykk. Org. Lito. Magi. Signert. Str: 39,5 x 27,5 cm. Med ramme: 61 x 46 cm. Utdannet ved Statens håndverks og kunstindustriskole, og ved Statens kunstakademi. Lange var medlem av kunstnerkollektivet Gras i begynnelsen av 1970-årene.

1156 LEHMANN, OLE JØRGEN (1942-). Etsning. ”Oppvåknelse efter en aften på Continental”. Sign. nth. Motiv i pen stand, montert i passepartout verso oppe. U/ramme. Motivmål: ca. 24,5x16 cm.

1157 LITOGRAFI. Signert nede til høyre. Komposisjon med liten båt og stor fugl. Nummerert 12/25. ”Epreuve d’Artiste” (eget trykk). Uidentifisert kunstner. Motivmål 23,5x33 cm. Mål inkl. ramme 48x58 cm. Pent innrammet, med passepartout.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

46
Obj.nr. Utrop
Utrop
2023
Obj.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1158 LITOGRAFI. Signert. Portrett, uten tittel. Nummerert 19/20. Uidentifisert signatur og kunstner. Ifølge innleverer er kunstneren trolig japansk. Motivmål 4,9x3,6 cm. Mål inkl. ramme 28,5x25 cm. Pent innrammet, med passepartout.

1159 LOUAR, PER (f. 1939). Nummerert trykk. Fiskevær. Signert og datert (1980) nede til venstre. Nummerert 11/240. 65x95 cm. Mål inkl. enkel ramme 70x101 cm. Små anmerkninger/smuss i papirets overflate. Innrammet uten passepartout og glass.

1160 MANESSIER, ALFRED (1911-1993). Litografi. ”Suite de Paques, Le crucifiement”. 1978. No. 38/99. Sign. nth. IX. Pen stand, mindre håndteringmerker oppe til venstre. U/ramme. Arkmål: ca. 75x56 cm.

1

1

1

1161 MIRO, JOAN (1893-1983). Litografi. Fra serien ”Maravillas con variaciones”. 1975. Sign. nth. i platen. Meget pen stand, med dobbel passepartout med sort tekstil og rød detalj. Profilert innramming. Ekthetssertifikat påklebet baksiden. Motivmål: ca. 34x48 cm.

1162 MOE, TERJE.(1943-2004). Tresnitt 201/300. Signert. Naken kvinne ute i naturen. Str: 43 x 61 cm. Med ramme: 61 x 77 cm. Terje Moe utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens håndverks og kunstindustri skole.

1163 MORSTAD, THORBJØRN (1964-). Litografi. ”Jo jo kongen”. E.A. Monogramsign. nth. Motiv i pen stand, montert i passepartout (denne noe buklet) i gullramme. Motivmål: ca. 12,5x26 cm.

1164 MORTENSEN, BJØRN-WILLY (1941-1993). Etsning. ”Fred Anderson, Stockholm”. Sign. nth. EA. Prøve. 1968. Fin stand med dobbel passepartout og forgylt profilert ramme. Motivmål: ca. 28x32 cm.

1165 MORTENSEN, BJØRN-WILLY (1941-1993). Litografi. ”Fra brygga. Båtpuss og kjenn seg den som vil!”. Trykket monogramsign. nth. 1983. Fin stand med dobbel passepartout og forgylt profilert ramme. Motivmål: ca. 36x26 cm.

1

1167 MUNCH, EDVARD (1863-1944). Koldnålsradering. ”Norsk landskap” 1912-1920. Usignert. Woll 298 III. Originalradering fra boken ”Die Kunst des Radiens” av Herman Struck, 2. utg. 1912, 3. utg. 1919 eller 4. utg. 1920. En av de mer uvanlige variantene med grålig bakgrunn. Pen stand, liten foxingflekk oppe til høyre, svakt gulnet. Synfart utenfor rammen, minimalt beskåret langs arkets marger ytterst. Papirmål: 17,8x22,8 cm. Trykkmål: 10,5x15,0 cm. Montert i passepartout og forgylt, profilert ramme (rammemål: ca. 40x37 cm).

1168 NERLI, ROLF (1951-). Litografi. ”Blå rytter”. No. 45/150. Sign. nth. 1996. Meget pen stand. Nyere montert i passepartout og sort innramming med beskyttelsesplast fortsatt på fra rammemaker. Motivmål: ca. 45x45 cm.

1166 MORTENSEN, BJØRN-WILLY (1941-1993). Litografi. ”Rasputin”. Eget trykk. Monogramsign. nth. 1967. Fin stand med dobbel passepartout og forgylt profilert ramme. Motivmål: ca. 43x33 cm.

1

1

1

1

1169 NESVIK, OLE (1941-1995). Litografi. Kystlandskap. Signert og datert (1983) nede til høyre. Nummerert 95/100. Motivmål 34,5x48,5 cm. Mål inkl. ramme 60x71,5 cm. Pent innrammet med profilert gullramme og syrefri passepartout. Utd. bl.a. Bergen kunsthåndverkskole, Statens Kunstakademi i Oslo og Academia Bellas Artes de San Fernando i Madrid. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1171 NÆSHEIM, EGIL TORIN (Stavanger 1939). Litografi. ”Hestene på broen”. Signert nede til høyre. Nummerert 77/100. Motivmål 33,5x55,5 cm. Mål inkl. ramme 55,5x75,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Næsheim er en norsk illustratør og billedkunstner. Han har hatt utstillinger i inn- og utland.

1

1 1170 NIELSEN, JENS. (1891-1978). Litografi 41/100. Ud af kaos. Signert. Str: 46 x 54 cm. Med ramme: 63,5 x 70,5 cm. Bilde ligger noe skjevt i rammen. Jens Nielsen var en dansk maler. Han malte særlig bibelske motiver i en ekspressiv stil med kraftige fargekontraster.

1

1172 NØST, ARNE (1962-). Serigrafi. ”Tre”. No. 96/250. Sign. nth. 1999. Pen stand, med passepartout og sølvinnramming. Motivmål: ca. 16x32 cm. 1

1173 ODVÉN, FRANK (1923-1993). Etsning. ”Karrige systemer”. Sign. nth. 1975. Pen stand, montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 19x33 cm.

1174 PAPART, MAX (1911-1994). Etsning på tykt japanpapir. Kriger på hest. No. 4/10. E. A. Sign. nth. Pen stand, mindre håndteringmerker ytterst på marger. U/ramme. Motivmål: ca. 24x31 cm.

1175 PATRICIA, THELMA (1934-). Litografi. ”Pus i hus”. N0. 17/80. Sign. nth. Pen stand, med passepartout og forgylt, profilert innramming. Motivmål: ca. 47x65 cm.

1176 PAUS, ARNE. (Oslo 1943). Litografi. Interiør med kvinner, uten tittel. Signert nede til høyre. Nummerer 40/130. Motivmål 47x31,5 cm. Mål inkl. ramme 75x56 cm. Innrammet med passepartout og sølvpatinert ramme, uten glass. Paus er utdannet i Tyskland og ved Statens Kunstakademi i Oslo. Han debuterte på Høstutstillingen i Oslo i 1966. Formspråket hans hører inn under den romantisk-realistiske retningen. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1177 PEDERSEN, CARL-HENNING (1913-2007). Litografi. Komposisjon. No. 92/150. Sign. nth. 1985. Pen stand, noen småflekker i marger til venstre utenfor motivet. Hengselrester verso marg oppe etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 49x65 cm.

1

1

1

47
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1178 PRESTEGÅRD, ELLY (Ålesund 1951). Etsning. ”Blomsterhagen II”. Signert nede til høyre. Nummerert ”E.T. 7” nede til venstre. Motivmål 32,5x44 cm. Mål inkl. ramme 52,5x61 cm. Innrammet med gullpatinert ramme og passepartout. Arket er forskjøvet i rammen. Prestegård er utdannet ved Bergen kunsthåndverkskole og The Slade School of Art i London. Hun er nærmere omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1179 REDGRAVE, RICHARD (1804-1888). Etsning. ”Rispah watching her Sons”. 1880, etter original fra 1838. Noen håndterigsmerker og en del foxing. U/ ramme. Påklebet eldre etikett nth. i marg. Motivmål: ca. 16x12,5 cm. Dystopisk, bibelsk motiv, hentet fra Samuels bok 2, 21:10.

1180 REFSUM, TOR (1894-1981). Litografi. ”Tunet i Kleppe”. No. 160/260. Sign. nth. 1974. Pen stand. Med passepartout og profilert innramming. Motivmål: ca. 55x45 cm.

1181 RITTUN, THORSTEIN (1929-2018). Litografi. ”Vårdag i barnehaven”. Signert nede til høyre. Nummerert 38/40. Motivmål 48x34 cm. Mål inkl. ramme 62,5x46 cm. Innrammet uten passepartout. Enkel sølvramme med små anmerkninger. Rittun var en norsk maler, grafiker og tegner. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1182 RITTUN, THORSTEIN (1929-2018). Serigrafi. ”Bærskog”. Signert nede til høyre. Prøvetrykk. Motivmål 61x42 cm. Mål inkl. ramme 84x63 cm. Innrammet med svakt gulnet passepartout og enkel sølvpatinert ramme med små anmerkninger. Rittun var en norsk maler, grafiker og tegner. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1183 RITTUN, THORSTEIN (1929-2018). Serigrafi. Båttur. Sign. nth. No. 106/265. Pen stand, med passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 51x48 cm.

1184 ROLFSEN, ALF (1895-1979). Litografi. Navigering til sjøs. No. 216/225. Sign. nth. 1968. Pen stand, dog liten flekk utenfor motivet oppe til venstre. I profilert innramming. Motivmål: ca. 41x52 cm.

1185 ROMBERG, GUNNAR (1914-1998). Blandingsteknikk. ”Den fortaptes hjemkomst”. Sign. nth. 1971. Pen stand, noen håndteringmerker i motivet. Montering og innramming i høy kvalitet, med trippel passepartout og heltre profilert ramme. Mindre skrammer på ramme. Motivmål: ca. 52x42 cm.

1186 ROSSELAND, JARLE. (F: 1952-). Litografi 9/175. Signert og datert 86. Str: 33 x 24 cm. Med ramme: 51 x 40 cm. Jarle Rosseland var elev av sin far Inggard Rosseland. Fra 1971-72 var han student ved Silverline Guild of Artists i Connecticut i USA. Rosseland har bak seg en lang rekke utstillinger i Norge, Europa, Asia, USA og Canada. Han har stilt ut på nasjonalmuseer i en rekke land.

1187 ROSSELAND, JARLE. (F: 1952-). Litografi 9/175. Signert og datert 86. Str: 33 x 24 cm. Med ramme: 51 x 40 cm. Jarle Rosseland var elev av sin far Inggard Rosseland. Fra 1971-72 var han student ved Silverline Guild of Artists i Connecticut i USA. Rosseland har bak seg en lang rekke utstillinger i Norge, Europa, Asia, USA og Canada. Han har stilt ut på nasjonalmuseer i en rekke land.

1

1189 RUD, BORGHILD. (1910-1999). Litografi 5/200. Signert og datert 78. Tittel: Ungdom. Frå Hautussa. Sr: 75 x 56 cm. Med ramme: 79,5 x 60 cm. Borghild Eline Rud var en norsk tegner og illustratør. Hun ble utdanna ved Statens håndverks og kunstindustriskole og Statens kunstakademi under Halfdan Strøm og Jean Heiberg.

1

1

1190 RUDI, IVAR (Haugesund 1954). Etsning. ”Fra Djupadalen”. Signert og datert (1983) nede til høyre. Nummerert ET. 2/35. Motivmål 7x7 cm. Mål inkl. ramme 27,5x23 cm. Innrammet, med passepartout. Rudi er en norsk grafiker og tegner. Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Vestlandske Kunstakademi i Bergen.

1

1191 RUDJORD, REIDAR (1930-2011). Fargetresnitt. ”Vinterkveld”. Signert og datert (1986) nede til høyre. Nummerert 79/200. Motivmål 12,8x18 cm. Mål inkl. ramme 26x28,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Rudjord var en norsk grafiker, tegner og maler. Utdannet SHKS og Kunstakademiet i Oslo, samt studier i Paris, Amsterdam og Firenze. Mottaker av den norske Grafikerprisen i 1959. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1

1

1

1188 ROTTEM, ARNOLD. (1925-2002). Litografi. 3/30. Narcissus og Ekko. Signert og datert 90. Str: 26 x 29 cm. Med ramme: 46,5 x 48 cm. Utdannet i Tyskland og Firenze, Italia. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1192 RYAN, RICHARD (f. 1974). Silketrykk. Marilyn Monroe. Signert nede til høyre. Nummerert 24/35. Arket måler 81x64 cm. Mål inkl. ramme 104x85,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Ryan er en chilenskfødt pop-art-kunstner, utdannet og virksom i Stockholm.

1

1193 RØDESEIKE, ARNE. (1916-1987). Tresnitt. Maritimt motiv. Signert og datert 62. Str: 19,5 x 23,5 cm. Med ramme: 36 x 40,5 cm. Rødeseike var en en norsk maler, født i Haugesund. Utdannet SHKS og Statens Kunstakademi under Per Krohg. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1194 SAND, VEBJØRN (1964-). Litografi. ”Ulvetanna”. No. 143/175. Sign. nth. Pen stand, med dobbel passepartout og profilert innramming. Motivmål: ca. 44x56 cm.

1195 SAND, VEBJØRN (1966-). Litografi. ”Speiling”. No. 85/100. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og profilert sølvramme. Motivmål: ca. 29x40 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

48
1
1
1
1
1
1
1194 1195
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1196 SANTAMARIA, GUILLERMO SILVA (1921-2007). Fargelitografi 26/275. Abstrakte fargerike personer som står på et slags rullebrett. Motivmål:41x23,5 cm. Med ramme og passepartout: 72x54 cm. Signert nede til høyre. Silva (Colombia 1921 - Norge 2007), utdannet i Paris. Levde som en verdensborger, alltid på farten, med utstillinger over hele verden.

1197 SIEM, JOAN BURGER (1943-). Tresnitt på japanpapir. ”Ren nysgjerrighet”. No. 44/130. Sign. nth. 1982. Pen stand, montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 33x43 cm.

1198 SOLSTAD, LIND-ARNOLD (1937-1997). Litografi/ serigrafi. ”Klovnens vesen”. Signert nede til høyre. Nummerert 21/30. Motivmål 67x48 cm. Mål inkl. ramme 99x76 cm. Pent innrammet med passepartout og profilert gullramme. Solstad var en norsk billedkunstner, født i Lofoten.

1199 STENSTADVOLD, HÅKON (1912-1977). Litografi. Mann og fugl. No. 250/285. Sign. nth. 1969. Pen stand, med mindre håndteringmerker + liten flekk helt nederst på margens kant. U/ramme. Motivmål: ca. 49x67 cm.

1

1

1 1200 1201

1200 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Litografi med metallpreg. To kvinner og høne. No. 212/275. Sign. nth. Pen stand, men noen løsheter i partiene med metallfolie. Mindre håndteringmerker. Rester av hengsling bakside etter tidl. montering. U/ramme. Motivmål: ca. 72x52 cm.

1201 STEYNOVITZ, ZAMY (1951-2000). Stort litografi i farger. Motiv av brudepar og blomster. Nummerert 243/275. Lysmål 50,5x70,5 cm. Mål inkl. ramme 78,5x98,5 cm. Innrammet med dobbel passepartout, ramme med små anmerkninger, litografi noe forskjøvet i rammen. Steynovitz var utd. fra kunstskolen i Tel-Aviv og Royal Academy of Arts i London. Kunsten reflekterer hans polsk-jødiske bakgrunn.

1202 STORN, WILLIBALD (1936-). Etsning. ”Sommernatt”. Prøvetrykk. Sign. nth. 1984 + i platen. Pen stand, noen håndteringsmerker i marger. U/ramme. Motivmål: ca. 60x80 cm.

1203 STORN, WILLIBALD (1936-). Litografi. Fra serien ”Kalde tårer i oktober”. 1971. No. 42/100. Sign. nth. Motiv i pen stand, men håndteringmerker og smårifter i marger. Rester av hengsling i marger verso oppe. Motivmål: ca. 85x58 cm.

1204 STORØ, OLAF (Levanger 1953). Litografi. ”Ytterst”. Signert og datert (1998) nede til høyre. Nummerert 14/100. Motivmål 15x10 cm. Mål inkl. ramme 39x32 cm. Pent innrammet, med passepartout. Storø har i perioder bodd på Svalbardd. Han har i dag eget galleri i Haugesund.

1205 STRAND, SVEIN (1934-2020). Fargelitografi. Komposisjon. Signert og datert (2000) nede til høyre. Nummerert 4/50. Motivmål 48,5x25 cm. Mål inkl. ramme 82x56 cm. Pent innrammet med passepartout og mørk treramme. Strand var en norsk grafiker og maler. Utd. SHKS og Statens Kunstakademi under Alexander Schultz og Aage Storstein. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1206 SVALASTOGA, SVALLAUG (1920-1978). Tresnitt. Røyskatter. No. 21/22. Sign. ntv. 1957. Pen stand. I passepartout og innramming i lakkert eik. Motivmål: ca. 52x44 cm.

1207 SÆTHER, SVEN (1925-2013). Serigrafi. Klovner. No. 418/430. Sign. nth. Pen stand. Med passepartout og forgylt profilert ramme. Motivmål: ca. 38x30 cm.

1208 TELLNES, ROALD (1946-). Litografi. 8/12 T.P.L.Å. Tittel: Stjernetyder. Signert og datert 1984. Str: 33 x 45 cm. Med ramme: 58 x 69 cm. ramme med noe slitasje/skade på hjørner. Tellnes er født i Bergen, men bosatt på Karmøy. Norsk keramiker, grafiker og billedhugger og er representert i Norsk Kunstnerleksikon.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1209 TELLNES, ROALD (1946-). Materialtrykk. Eget trykk 16/17, ”Fellestart”. Motivmål: 30 x 41,5 cm. Rammemål: 51 x 61 cm. Passepartout har vannskade og må skiftes. Profesjonell innramming i enkel gullramme. Tellnes er født i Bergen, men bosatt på Karmøy. Norsk keramiker, grafiker og billedhugger og er representert i Norsk Kunstnerleksikon.

1210 THØRRISEN, JOHN (1951-). Litografi. Meteor. No. 182/200. Sign. nth. Verket i pen stand, mindre håndteringsmerker. Spor av tidl. hengsling på bakside. U/ramme. Motivmål: ca. 80x60 cm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1211 TIDEMAND-JOHANNESSEN, FRITHJOF (19161958). Tresnitt. Høyfjell. Signert. Str: 24 x 30 cm. Med ramme: 39 x 43,5 cm.

1

1 1212 TOBIASSE, THEO (1927-2002). Litografi. Mennesker og barn. No. 57/200. Sign. nth. Pen stand, i dobbel burgunder passepartout med gulldetaljer. Rødbeiset, lakkert innramming. Motivmål: ca. 17x12 cm.

1213 TOBIASSE, THEO (1927-2002). Litografi. Morskjærlighet. No. 87/200. Sign. nth. Pen stand, i dobbel burgunder passepartout med gulldetaljer. Rødbeiset, lakkert innramming. Motivmål: ca. 17x12 cm.

1

1 1215 TRANA, ALF (1933-1981). Tresnitt. Fjellgårder. No. 25/30. Eget trykk. Sign. nth. 1962. Motiv i pen stand, men i gulnet/misfarget passepartout. Profilert innramming. Motivmål: ca. 36x47 cm.

1214 TRANA, ALF (1933-1981). Litografi i farger. Landskapsmotiv, høst. Signert nede til høyre. Nummerert 116/275. Motivmål 39x56 cm. Mål inkl. ramme 59x74,5 cm. Innrammet med smal, patinert eikeramme og noe gulnet passepartout. Trana var en norsk maler og grafiker, født i Namsos. Utd. SHKS under Chrix Dahl og Statens lærerskole i forming, Oslo. Representert i mange offentlige samlinger og utsmykninger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1 1216 TSUKIOKA, KOGYO (Japan 1869-1927).

Fargetresnitt. Scene med skuespillere i tradisjonelle drakter. Stempelsignert ntv. Påklebet tynn side verso med tekst. Pen stand, mindre gulnet, småflekker. Håndteringsmerker. U/ramme. Arkmål: ca. 37x25,5 cm. Japansk kunstner fra Meiji-perioden og Tsukioka Yoshitoshi sin adoptivsønn, anerkjent som den siste store mesteren i ukiyo-e-sjangren i japansk tresnittkunst.

Fargetresnitt. Scene med tre sittende skuespillere i tradisjonelle drakter. Stempelsignert nth. Påklebet tynn side verso med tekst. Pen stand, mindre gulnet. Håndteringsmerker. U/ramme. Arkmål: ca. 37x26 cm. Japansk kunstner fra Meiji-perioden og Tsukioka Yoshitoshi sin adoptivsønn, anerkjent som den siste store mesteren i ukiyo-e-sjangren i japansk tresnittkunst.

1218 TY, DANG VAN (Norsk-vietnamesisk, 1954). Litografi. ”Vårsol”. No. 56/100. Var. II. Sign. nth. 1996. Pen stand, u/ramme. Noen små håndteringmerker ytterst i marger. Rester av hengsling bakside verso. Motivmål: ca. 61x45 cm.

1219 UNG, PER (1933-2013). Koldnål. Mor og barn, uten tittel. Signert nede til høyre. Eget trykk. Motivmål 17x20 cm. Mål inkl. ramme 34x35 cm. Pent innrammet, med passepartout. Ung var en norsk billedhugger og grafiker. Utd. SHKS, Statens kunstakademi under Per Palle Storm og St. Martins School of Art i London. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1

1 1217 TSUKIOKA, KOGYO (Japan 1869-1927).

49
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1220

VAN TY, DANG (1954-). Litografi. ”Rollespill”. No. 97/150. Sign. nth. 1999. Fin stand, mindre håndteringmerker i marger. U/ramme. Motivmål: ca. 15,5x19 cm.

1

1225 WIDERBERG, NICO. (F: 1960-). Litografi 38/45. Signert og datert 03. Tittel: Refleks II. Str: 38,5 x 27,5 cm. Med ramme: 60 x 47 cm. Utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo og Statens Kunstakademi i Oslo.

1226 WIDERBERG, NICO. (F: 1960-). Litografi 89/120. Torso II. Signert. Str: 38,5 x 18 cm. Med ramme: 52 x 31 cm. Rammen mangler glass. Utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo og Statens Kunstakademi i Oslo.

1227 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006). Litografi med håndkolorerte detaljer. Kvinne med blomster i favnen. No. 64/110. Sign. nth. 1993. Pen stand, med dobbel passepartout og gullinnramming. Motivmål: ca. 21x22 cm.

1228 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006). Litografi med håndkolorerte detaljer. Kvinne med småfuglene. No. 61/66. Sign. nth. 1991. Pen stand, med lysgrå passepartout og sølvinnramming. Motivmål: ca. 45x33 cm.

1221

VASARELY, VICTOR (1906-1997). Serigrafi. Komposisjon. Sign. nth. Pen stand, men noen håndteringsmerker i marger og noen få i motivet. U/ ramme. Motivmål: ca. 34x34 cm.

1

1222

VOTTESTAD, GUNN (1949-). Litografi. ”Lengsel i månelys natt”. Sign. nth. Meget pen stand, i passepartout og innramming av høy kvalitet. Noen få skrammer på rammen. Motivmål: ca. 61x47 cm. Vottestad er en kjent og kjær norsk samtidkunstner med lettgjenkjennelig palett og stiluttrykk.

1223 WENK-WOLFF, UWE (1929-). Tresnitt. Martagonliljer. Unummerert, ant. prøvetrykk. Sign. nth. Verket i pen stand. Liten revne ytterst i marg nth., godt utenfor motivet. U/ramme. Motivmål: ca. 55x40 cm.

1

1

1229 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006). Litografi med håndtafferte malte detaljer i grønt. ”Puck”. Sign. ntv. 1991. Meget pen stand, i profilert forgylt ramme. Diameter motivmål, ca. 59 cm.

1230 Etter ZUCCHI, ANTONIO (1726-1795). Radering. ”The Death of St Julien in the Convent of La Trappe”. Radering etter Zucchis tegning, utført av Francis Haward, forlagt av James Birchall, London 1784. Motivmål 26,5x38,5 cm. Mål inkl. ramme 41x51,5 cm. Eldre trykk på gulnet papir. Ramme med små anmerkninger.

1231 ØISTAD, INGAR. (1940-). Etsning. 73/100. Mennesket og havet. Signert og datert 75. Str: 16,5 x 20,5 cm. Med ramme: 36 x 38 cm. Ingar utdannet seg ved Kunstskolen i Trondheim under Roar Wold 1960-61. Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo grafikklinjen 1962-66, under Chrix Dahl 196667. Statens lærerskole i forming, Oslo. Norsk Grafiker.

Tegning *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-) 1232 ANDREASSEN, ARVID (1931-2029). 3 stk. tegninger med tusj+penn på papir. Karikerte motiver av røykere. Alle sign. nth./ntv. 2 stk. i meget god stand med passepartout og forgylt innramming og én u/ramme, denne med misfarging/foxing. Motivmål: ca. 38x26 cm.

1233 BORCHGREVINK, RIDLEY (1898 - 1981). Tusjtegning, motiv: ”Glade kuer, vårslipp”. Sign ntv. Passepartout er gulnet, rammen er skadet. Motivmål: 13,4x25 cm. Rammemål:37x42 cm. Følger med et bilde av 3 apekatter. Bildet er ikke signert, kan være den er signert under passepartout. Det ligner veldig på Ridley Borchgrevink. Motivmål: 10x15 cm. Rammemål: 25x 28 cm.

1

1224

WIDERBERG, NICO (Oslo 1960). Fargelitografi. ”Balder”. Signert og datert (1997) nede til høyre. Motivmål 57x38 cm. Mål inkl. ramme 89x67 cm. Innrammet, med passepartout. Små anmerkninger rammens nedre kant. Widerberg er en norsk billedkunstner. Utdannet ved SHKS og Statens kunstakademi i Oslo.

1234 BØE, ANDREAS. Tegninger. 3 stk i samme ramme. Blyant/pennetegninger i sort/hvitt. Ulike karakterer. Str: 36,5 x 16,5 cm og 34 x 42 cm. Med ramme str: 103 x 64,5 cm. Noe elde/smuss og taperester på den største tegningen. Andreas var elev av Georg Backer Berg 1935–36.Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg 1937–38. Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Aage Storstein 1945–46. Andreas hospiterte hos professor Signorini ved Accademia di Belle Arti i Ravenna 1956. Flere semestre ved Studieatelieret i Stavanger.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

50
1224 1226
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1235 CONVAD, ANNALISE (1917-2011). Fettstift på papir. Kystmotiv. Signert nede til høyre. Lysmål 21,5x24,5 cm. Mål inkl. ramme 38,5x40,5 cm. Pent innrammet, med passepartout. Danskfødte Convad var utdannet i København, ved Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder samt Kunstakademiet. Bosatt i Norge fra 1953. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1236 CONVAD, ANNALISE (1917-2011). Fettstift på papir. Landskapsmotiv. Signert nede til høyre. Lysmål 14,5x16 cm. Mål inkl. ramme 31,5x32 cm. Pent innrammet, med passepartout. Danskfødte Convad var utdannet i København, ved Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder samt Kunstakademiet. Bosatt i Norge fra 1953. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1237 DAHL, CHRIX (1906-1995). Penn på papir. Fra bondegården. Sign. nth. + ”Høsten 1947”. Pen stand. Noe gjennomslag av hengsling verso fra monteringen oppe. I passepartout og forgylt, profilert innramming. Stempelmerket bak, fra auksjonen over Chrix Dahls bo i 1994, arrangert av Oslo kunstforening. Katalog.nr. 51. Lysmål: ca. 32x24 cm.

1

1

1245 PORTRETT. Fettstift på papir. ”Sigøynerske”. Monogramsignert. Datert ’78. Uidentifisert kunstner. Lysmål 41x29 cm. Mål inkl. ramme 74,5x59 cm. Tegningen er montert med glass i en eldre, rikt dekorert maleriramme med små anmerkninger.

1246 SKÅNLUND, HELGE B. (Kristiansand 1938). Tusj på papir. ”Telemark”. Signert og datert (1979) nede til høyre. Lysmål 32x21 cm. Mål inkl. ramme 46,5x35 cm. Skånlund er utdannet tegner og grafiker. Han har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger både i inn- og utland.

1

1247 UKJENT KUNSTNER. Uidentifisert sign. nth., samt ”Dec. 16. 1936”. Blandingsteknikk med kull og blyant på beige papir. Kvinneakt. Pen stand med passepartout og nyere innramming av høy kvalitet i klassisk stil. Lysmål: ca. 54x37 cm.

1248 WALLACE, BRIAN (Boston 1963). Blyant på papir. Kvinneakt. Signert og datert (1998) nede til høyre. Lysmål 26x26 cm. Mål inkl. ramme 53x53 cm. Pent innrammet, med passepartout. Wallace har vært bosatt i Haugesund siden 1992. Utdannet ved The Art Institute of Boston, Fine arts.

Foto *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1249 PARIANBILDER. 2 stk. Innrammede s/h fotos av hvite skulpturer/porselensfigurer. Fra tidlig 1900-tallet. ”Kan du ikke tale”, 34,5x49,5 cm inkl. nyere ramme. ”Ekko”, 33x23 cm inkl. tidsriktig ramme.

1250 SEILSKUTE. Foto av seilskute fra rederifirmaet Wrangell tidlig 1900-tallet. Bildet har en del smuss/ vannflekker. Bildet har en fantastisk flott ramme i utskåret tre og metall. Bredde på rammen: 8 cm. Noen små avslag i treet på rammen. Mål på bildet m/glass og ramme: 61,3 x 52,8 cm.

1238 DAHL, HANS (1849-1937). Blyanttegning. Roende kvinne i frisk seilas. Sign. ntv. Pen stand, i grønn passepartout og profilert, forgylt innramming. Motivmål: ca. 16x10 cm.

1239 FJELL, KAI (1907-1989). Pennetegning på kartong. Dansende kvinner. Sign. nth. 1972. En del fuktskader/flekker, som har visket ut motivet. Pent montert i lysgrå passepartout og forgylt innramming. Motivmål: ca. 50x8,5 cm.

1240 MOSEBEKK, OLAV (1910-2001). Tusj og penn på papir. Gammel kone hviler. Sign. i motivet til venstre. Pen stand passepartout og sølvramme. Motivmål: ca. 33x36 cm.

1

1

1251 WIDERBERG, THOMAS (1964-). Fotografi. Longyearbyen. No. 15/100. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og sølvinnramming. Motivmål: ca. 43x28 cm. Thomas Widerberg er sønn av Frans Widerberg og bror til Nico Widerberg, og jobber som komponist og musiker, men jobber primært som fotograf. Stille landskap er motivkretsen som går igjen hans fotografier.

1

1241 MULDERS, OTTO (1927-1994). Pastell på papir. Religiøs scene. Sign. nth. 1968. Pen stand, med passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 60x26 cm.

1242 PAHR-IVERSEN, KJELL (Stavanger 1937). Kulltegning. Signert og datert 85. Mannsskikkelse. Str: 50,5 x 32,5 cm. Noe smuss. Uinnrammet bilde. Pahr-Iversen er norsk maler, tegner og grafiker, født og bosatt i Stavanger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1243 PAHR-IVERSEN, KJELL.( F: 1937-). Kulltegning. Portrett. Signert. Str: 29,5 x 20 cm. Med ramme: 54,5 x 38 cm. Noe slitt ramme. Pahr-Iversen er norsk maler, tegner og grafiker, født og bosatt i Stavanger. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1244 PASTELL. Fargestift på papir. Signert landskapsmotiv. Utydelig signert nede til høyre. Lysmål 22,5x32 cm. Mål inkl. ramme 38,5x45,5 cm. Innrammet, med gulnet passepartout. Ramme med små anmerkninger.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1252 WIDERBERG, THOMAS (1964-). Fotografi. Skumring i fjorden. No. 15/100. Sign. nth. Pen stand, i passepartout og sølvinnramming. Motivmål: ca. 43x28 cm. Thomas Widerberg er sønn av Frans Widerberg og bror til Nico Widerberg, og jobber som komponist og musiker, men jobber primært som fotograf. Stille landskap er motivkretsen som går igjen hans fotografier.

1253 WILSE, ANDERS BEER (1865-1949). Foto påklebet kartong. ”Fattigmanns bønn” (1903). Sign. nth. Noen riper i motivet. Eikeinnramming, u/glass. Motivmål: ca. 43x62 cm.

1

51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Skulptur *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1254 AASLAND, NILS (1939-). Utført i eik og diabas. ”Spenning i eik I”. Etikettmerket under. Pen stand. H: 22 cm.

1255 AASLAND, NILS (1939-). Utført i hengealm og plexi. ”Brancusi”. Etikettmerket under. Pen stand. H: 24,5 cm.

1256 BAST, ØRNULF (1907-1974). Eget verksted. Terracotta. Figurgruppe. Sign. nede bak. Limt skade nede. H: 24 cm.

1257 FJELDSAA, KÅRE BERVEN. Keramikkfigur. Bjørnunge. Signert KBF. H: 12 cm. Den ene foten har blitt limt engang i tiden.

1258 FØRSUND. GØRIL. (F: 1939-). Skulptur i keramikk. Skulptur av Byoriginal Lars H. Lende (1882-1971). H: 27 cm. Vekt: 1,8 kg. Gørild er en anerkjent kunstner/skulptør fra Stavanger.

1

1

1

1

1 1259 1260

1259 HAUGLAND, ERIK. Bronseskulptur ”Andemor” (1953). Liten variant av skulpturen som står ved Breiavatnet i Stavanger. Haugland (1894-1965), norsk maler og billedhugger. Mange av hans verk har en sentral plassering i Stavangers offentlige rom. H: 11 cm. Vekt: 1,12 kg. Signert.

1260 JORDÀ, LLUIS. Figur. Bronsepatinert komposittmateriale, på lys marmor. Kvinne med due. Plakettmerk. nede og sign. i godset. Fin stand. H: 31 cm.

1

1266 1267

1261

LINDAAS, ARNE (1924-2011). Eget verksted. Furu. Figur, fremstilling av lom. Sign. under. 1900-tallets siste del. Fin stand. L: 55 cm.

1262 MÆLAND, ARNE (Etne 1950). Skulpturelt utformet lysestake for vegg. Støpt, bearbeidet og patinert bronse. Signert ”A. Mæland” på siden. Støpt hos Erik Hillestad. Stemplet AM og EH. H: 16,5, B: 20 cm. Mæland er en norsk billedhugger og maler, bosatt i Os.

1263 MÆLAND, ARNE (Etne 1950). Veggskulptur i bronse. Abstrakt komposisjon. Støpt, bearbeidet og patinert bronse. Tung. Signert ”Arne Mæland” på siden. Med plass til stearinlys. H: 40 cm. Mæland er en norsk billedhugger og maler, bosatt i Os.

1264 RÅDYR. Bronse. Naturtro fremstilling av lite hjortedyr. Utydelig merket med initialer og tallet ”27” på sokkelens overside. Uidentifisert kunstner. H: 14,5 cm. 1070 gram. Høy kvalitet og fin stand.

1265 RITTUN, THORSTEIN. (1929-2018). Veggrelieff i keramikk. Signert. Str: 5 x 37 x 48 cm. Meget fargerikt og dekorativt.

1

1

1

1266 SCHIØLL, NIC (1901-1984). Byste i bronse. ”Anna”. Signert ”NIC”. H: 40 cm. I flott stand. Schiøll var en norsk billedhugger og maler. Utdannet SHKS og Statens Kunstakademi. Elev av Antoine Bourdelle i Paris 1923–24. Mange av hans arbeider har en sentral plassering i det offentlige rom, blant annet den monumentale veggskulpturen av St. Halvard på Oslo Rådhus.

5000 1267 SCHMIDT-FELLING, JULIUS PAUL (tysk, 18351920). Liten bronseskulptur på sokkel, montert på svart marmorbase. Gategutt med sigarett. Signert i front. Støpt i Paris. H: 18 cm. eks marmorbase. Marmorbase med liten skade, forøvrig i fin stand.

1 1268 SKINNARLAND, KNUT (1909-1993). Idrettsmerkestatuetten for kvinner. Bronse. H: 31,5 cm. 2,75 kilo.

1 1269 SKINNARLAND, KNUT (1909-1993). Keramikkskulptur. Abstrakt, kubiserende fremstilling av sittende person. Signert, noe utydelig datert. H: 25 cm. Skinnarland var en av våre fremste billedhuggere. Hans verk finnes i mange samlinger og offentlige rom. Fyldig omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

1 1270 SKULPTUR. Signert L.M. Jarstø 96 (1996). Keramikk og naturstein. Fremstilling av jente som sitter på (natur)stein. H: 21 cm. 1 1271 UKJENT KUNSTNER. Bemalt, brent keramikk. Fremstiling av trist person. Ingen mrk./sign. Pent håndverk, uttrykksfult. Ca. 13x11x7 cm. 1 1272 UKJENT KUNSTNER. Svært utydelig signatur under. Lyst leirgods, uglasert. Fremstilling av neshorn. Røff utførelse. Noen småsprekker fra brenningen. Forøvrig fin stand. L: 27 cm.

1273 VIKSE, KAREN. Keramikkskulpturer, signert Karen Vikse fra Haugesund. Bestefar med barnebarn, følger med sertifikat. H:20 cm. 35/200. Gutt med hund. 22/200, fra 1991. H:19 cm.

1 1274 WYSOCKI, STANISLAW. (F: 1949-). Bronseskulptur. 14/50. 2006. StanWys. Montert på stensokkel. Meget pen stand. H: 30,7 cm. Vekt: 1,15 kg. Stanislaw er en polsk kunstner/billeddhugger.

Øvrige *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1275 BEMALT TRESTYKKE. Flott utført kunstmaling på rekved/trestykke med flere ansikter. Monogramsignert. Det står også noe på baksiden av trestykket, men er vanskelig å tyde. H:82 cm.

1276 BERGENS-LOTT. Diverse bilder fra Bergen. Oljemaleri fra Nordnes malt på plate, er signert men utydelig. 43 x 35,2 cm. m/ramme. 4 stk. tegninger/ trykk fra diverse steder i Bergen, noen med smuss etc. Alle i glass og ramme. Følger med innrammet ”Regler for bruken av gassautomatmaalere” fra Bergens Gasverk. 31,2x22,3 cm.

1277 FJELL, KAI (1907-1989). Signerte utstillingsplakater. Plakat fra 1949; ”11 malere Kunstnernes Hus 19. jan. - 6. feb”. Signert nede til venstre av Kai Fjell, som var én av de 11 kunstnerne. 50x35 cm. I pen stand, kun en brett nedre del. 2 stk. identiske plakater fra 1947; ”Norsk Kunst”, Charlottenborg, Danmark. Med motiv ”Veversker” av Kai Fjell. Den ene signert nede til høyre. 98x67 cm. Begge med bretter, rifter og skader langs kantene. Det signerte eksemplaret er i best stand.

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

52
1
1
1
1
1

1278

HÅNDMALT PLAKAT. Eldre håndmalt/sjablongplakat med teksten ”Bekæmp krig” under alle former. Noen rifter langs kantene og merker etter tegnestifter, noen av hjørnene er skadet. Signert Ravnbø M.M. Størrelse: 98x72 cm.

1279 HÅNDMALT PLAKAT. Eldre håndmalt/sjablongplakat med teksten ”Skandinavisk malerstevne” fra 1954. Bruksspor. Signert G. Ravnbø M.M. Størrelse: 92x70 cm.

1280 HÅNDMALT PLAKAT. Håndmalt eldre plakat med morsomt motiv: ”Fastelavensfest” Lørdag 12.02 kl. 18:45 i skolens festsal, madkurv medbringes. Uvisst årstall men er av eldre dato. H:115 cm. B:76 cm. Er tapet/reparert. Litt slitasje rundt kantene og merker etter tegnestifter.

1281 HÅNDMALTE PLAKATER. 2 stk. håndmalte, eldre utstillingsplakater, også brukt sjablong. ”Utstilling Norsk dyrevern”. H:100 cm. B:70 cm. + Utstilling ”Farver” Odense. 1-15 februar. Uvisst år , men er av eldre årgang. Signert G. Ravnbø m.m. H:90 cm. B: 72 cm. Begge med litt smuss og merker etter tegnestifter i hjørnene.

1282 HÅNDMALTE PLAKATER. Eldre håndmalte/ sjablongplakater. Den ene med tekstene ”Også om vinteren, Byggefagenes landspropaganda”. Den andre med teksten ”Fastelavensfest” fra 1950-tallet. Bruksspor og merker etter tegnestifter, små rifter etc. Størrelse: 80x51 cm.

1283 LERCHE, VINCENT STOLTENBERG (1837-1892). 6 trykk i farger, etter Lerches akvareller. Fra serien ”Små billeder for store børn 1 & 2” (1876-79). ”Forlagt av den norske Forlagsforening, Kristiania”. Eldre trykk i fin stand. Profesjonelt innrammet. 35x25 cm inkl. ramme.

1284 ODD NERDRUM KATALOG 1986. Recent Paintings 1986 fra German Van Eck Gallery & Martina Hamilton Gallery, New York. Heftet u/stifter/binding. Måler 40x60 cm og 40x60 i utbrettet tilstand. Inneholder 17 fargebilder av malerier fra Nerdrums kjente verk fra 1980-tallet. Forsiden med portrett av kunstneren selv i sort-hvitt, av fotograf Morten Krogvold. Forord av Donald Kuspit. Meget pen stand, noen få håndteringsmerker.

1285 OMAGGIO A MICHELANGELO. Kunstmappe med 13 reproduksjoner av kjente 1900-talls kunstneres verk. Mappe nr. 710 av 2500 eksemplarer. Utgitt i Tyskland 1975, i forbindelse med 500 årsmarkeringen av Michelangelos fødsel. Tyske tekster. I sølvfarget pappeske som måler 39x28,5 cm.

1286 SIGNERT RELIEFF. Stor, dekorativ fremstilling av afrikansk kudu-familie. Signert Nontombi nede til høyre. Uidentifisert kunstner. Støpte, bronsepatinerte dyrefigurer, montert på håndmalt kobberplate. Kraftig treakramme. 50,5x105 cm inkl. ramme.

1287 SØLVBELAGT RELIEFF. Italiensk, fra Creazione d’Arte. Motiv av hester i relieff, forgylt med sterlingsølv (Arg 925), montert på speilglass med ramme. 50,5x56,5 cm inkl. ramme. I originalemballasjen.

1288 THONSGAARD, CARLA (dansk, 1922-2017). Signert og nummerert trykk. ”Aalborg dage”. Nr. 141/500. Signert nth. Reproduksjon av et maleri datert 2001. Motivmål 39x55 cm. Mål inkl. ramme 60x74 cm. Pent og profesjonelt innrammet, med passepartout.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1289 TRYKK. Med håndmalte detaljer. Etter en original av Valentin de Boulogne. Ligger løst i rammen, som har en del skader. Motivmål: 19x27,5 cm. Rammemål: 42x50 cm.

1290 UTSTILLINGSPLAKATER. 3 stk. ”Norsk grafikk siden sist”, 1956, 78x51,5 cm. ”Olav Mosebekk tegninger Nasjonalgalleriet”, 1948, 62,5x49 cm, rifter høyre kant. ”Unge kunstneres Landslotteri”, signert av Olav Mosebekk høyre kant, 60x41,5 cm. Dekorative plakater med små anmerkninger, noe gulnet papir.

1291 VEGGTEPPE. Tekstilkunst. ”Høst”. Monogramsignert og datert (1977) nede til venstre. Uidentifisert kunstner. Applikasjon på jute. Bakstykke i naturfarget lin. 122x79 cm eks. smijernoppheng. Fint utført og i fin stand.

1292 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006) Plakatkunst. ”Fratelli Spassosi”, datert 1966. Svart, ”gull” og ”kobber” trykket på papir. Trykket av Permild og Rosengreen, Danmark. 100x66 cm. Bretter og mindre rifter langs kanten forekommer.

Søndag 12. februar fra klokken 12.22

1

Leker og spill Lekebiler *)

1

1

1

1

1

1293 ARNOLD MILITÆR JEEP. Vintage 1953 ARNOLD 2500 Militær Police Jeep Tin Toy US ARMY, VestTyskland. Opptrekksnøkkel følger med. Sjåfør og passasjer følger med. Litt rust/bruksslitasje.

1294 BAKKE. International Harvester stigebil. I fin stand, med opptrekk som virker. 1 1295 BIL. Stor fin bil i plast, med fjernkontroll med batteriboks og styring på tråd, virker ikke. Tysk, fra Presu Veb press und spritzwerk. Ca. 24 x 9 x 8,5 cm. Kommer i noe slitt oiginal eske, med

1

1 1296 BILER MM. 1 stk. Citroen fra Italia. Polistil. L:15,3 cm. 1 stk. Schuco mirako-car, noe avskallet lakk på taket, mangler grill. L:11,2 cm. Gul Mercedes reklamebil, ”Buitoni” av merket Schuco. L:9,5 cm. Militærbil i blikk fra Italia, felgen er gått av det ene hjulet, men ligger inni bilen. L:13,5 cm. Opptrekksbil m/bane fra Budapest, ”Sinauto”. L:11 cm på bilen. Supermann-fly, Skipperen bil/båt og en umerket metalltraktor. L:21 cm. H:12 cm.

1 1297 BIL-LOTT. 2 stk. vintage lekebiler fra Japan. Den hvite fra Alps: L:22 cm. H:11,8 cm. B:13 cm. Den røde fra Kosuge: L:24 cm. H:18 cm. B:11 cm. Begge batteridrevet. Slitasje/skader. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1

1

1

1 1298 BIL-LOTT. 3 stk. lekebiler i blikk. Den ene grå er merket under med Electromobile, batteridrevet. L:20,5 cm. H:7 cm. B:9,5 cm. Den andre grå med ”5” på sidene: L:21 cm. B:8 cm. H:6,3 cm. Vintage Voiture Buick Standard Sedan friksjonsdrevet lekebil i hvit m/rosa tak: L:26,5 cm. B:10 cm. H:8,5 cm. Alle med skader/slitasje. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1299 BIL-LOTT. 3 stk. lekebiler. 1 stk. rød friksjonsdrevet Lucky open car i original eske fra Kina. L:20cm. 1 stk. blå friksjonsdrevet ”open car” m/sirenelyd fra Kina. L: 22,5 cm. Ser ny ut, original eske. + rød bil m/hvitt tak, friksjon, umerket. L:24,5 cm.

1300 BIL-LOTT. 3 stk. lekebiler. 2 stk. Deluxe open Sedan av merket New Toy. Den ene som er rød ligger i original eske og ser ut som ny. Den sorte har ikke eske, denne har bruksspor. L: ca. 25 cm. Den andre er en hvit, umerket bil. L:28 cm. Mangler det ene håndtaket, bruksspor. Begge fra Kina.

1

1

53
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1278 1292
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1301 BIL-LOTT. 4 stk. eldre lekebiler i blikk og stål. Den største er en grønn MG opptrekksbil fra Japan, Sanshin. L: 17 cm. Følger ikke med nøkkel. No.5 Police Car 1956, som en av de tidligste modellene i Esso Petrol Pump Series m/original eske. L:6,4 cm. Oransje opptrekksbil fra England, noe falmet, nøkkel følger ikke med. Liten road roller fra Lesney. L:6,5 cm. Bruksspor. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1302 BIL-LOTT. Eske med diverse arbeidsbiler som kranbiler, anleggsbiler, busser, fraktebiler etc. Merker som: Matchbox, Dinky, Corgi, Majorette. Bruksspor, mangler/skader kan forekomme.

1303 BIL-LOTT. Eske med diverse småbiler. Merker som: Corgi, New Ray, Matchbox, Marklin, Vilmer mm. Bruksspor, mangler/skader kan forekomme.

1304 BIL-LOTT. Eske med diverse småbiler. Merker som: Matchbox, Dinky, Corgi, Tekno, mm. Bruksspor, mangler/skader kan forekomme.

1305 BIL-LOTT. Vintage leketøysbil i blikk. Batteridrevet Century 1901 WORKS - Japan fra 1950/60-tallet. L:24 cm. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten. Følger med en hjullaster i blikk som har en del mangler/bruksspor. L:21 cm.

1306 BIL-LOTT. Vintage leketøysbil i sort blikk. Batteridrevet. 1901 - Japan fra 1950/60-tallet. L:24 cm. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten. Følger med umerket rød veteranbil m/sort tak som kan tas ned, batteridrevet. L:22 cm.

1307 BLIKKLEKE-LOTT. Fairyland loco lokomotiv, batteridrevet fra Japan i original eske. Ser ubrukt ut. L:19 cm. Gutt i Patruljebil av blikk, batteridrevet, trade mark, Cien ge toys fra Taiwan. L:26,5 cm. Trommende pandabjørn fra Kina m/opptrekksnøkkel, ser ny ut.

1

1314 HALF TRUCK. Truck Tin Litho Toy, SH Horikawa Japan. Batteridrevet. Vintage HALF TRUCK SH-55-X i blikk. Rust på batterilokket. L:29 cm. H:14,5 cm.

1

1

1

1308 BRANNBIL. Batteridrevet blikkbil. ”Fire dept. no 12”. Fra Nomura, Japan, trolig 1950-tallet. L: 24,5 cm. Brannkonstabelen er noe løs, forøvrig er bilen i pent brukt stand. Motoren virker, men Heureka garanterer ikke funksjonaliteten.

1309 BULLDOSER OG VETERANBIL. Eldre blikkbulldoser ”Made in Japan”. Mannen er løs fra setet og den ene armen er løs, men går nok an å festes. Ellers i god stand. L:26,2 cm. H:10 cm. B:9,8 cm. Modern Toys rød ”veteranbil”. Mangler mutter på de fremste hjulene, bruksspor. Made in Japan. L:13,5 cm. H:8,3 cm. D:8 cm.

1310 CHEVROLET CORVETTE. Fin blikkbil lagd av Taiyo, Made in Japan. Med batteridrift som ikke virker. Meget pen bil. Ca. 25x11x7,5 cm. Kommer i original eske, med litt slitasje på lokk.

1311 DOBBELDEKKERBUSS. Leketøybuss i blikk fra 1950-tallet. Fra Storbritannia av Wells Brimtoy. Opptrekksmekanismen fungerer av og til (trådfjær med fast nøkkel). Annonser på bussen for Wells Brimtoy-leker inkludert Kitchen Stoves, Askepott feiesett og togsett. Den har lekeslitasje og alderstegn, inkludert noe rust. L:20 cm. H:11,5 cm.

1312 FIAT 600 CONVERTIBLE. Flott blikkbil Made in Japan. Friksjonsmotor bak, bra stand. Ca. 17 x 7,5 x 8 cm.

1313 FRANSKE BILER. 2 stk. franske biler. Den største er en blikkbil merket Joustra fra 1950-tallet, noe rust. L:30 cm. Den minste grønne er i tinn og merket Ouiralu Simca Vedette. L:10 cm. Bruksslitasje.

1

1

1

1

1

1

1

1

1315 IL TEMPO GIGANTE. Bil med diverse feil og mangler. Produsert av Normack A7S Tønsberg. Greit prosjekt eller som delebil.

1 1316 JAPANSKE LEKEBILER. Eske med 13 stk. vintage blikklekebiler fra Japan. Lekeslitasje. 1 1317 JAPANSKE/KINESISKE BLIKKLEKER. 1 stk. diverse blikkleker fra Japan. Noen opptrekksleker, 1 stk. nøkkel følger med, biler, fugler etc. Slitasje og skader på noen av lekene.

1 1318 KRØGER OG STENSRUD. KS Master. Rattet ødelagt, mangler støtfanger, opptrekk trenger litt justering. L=29 cm.

1 1319 LASTEBILER. 3 stk. lastebiler. 2 eldre i blikk, den med blå lasteplan er av merket ASC fra Japan. L:22,5 cm. Den med grå lasteplan er umerket. L:27 cm. Den i metall er en Ertl fra U.S.A. L:26 cm. Bruksspor.

1 1320 LEGO. Ford Taunus 17 M, ”Pat Lego pend.”. L: 5,5 cm. Fin blå bil. 1 1321 LEKEBILER. 4 stk. lekebiler i blikk. Den blå har et løst hjul. L:25 cm. Den beige mangler frontrute. L:25 cm. Sportsbilen er fra Kina og mangler lykter foran. L:28,5 cm. Umerket sort Cadillac m/noe rust. L:26 cm. Bilene har bruksspor, viser at de har blitt lekt med.

1 1322 LINCOLN CONTINENTAL 1958. Sun Star Platinum Collection 1958 Rød Lincoln Continental av merket Sun Star. Skala 1:18. Ubrukt, ligger i original eske.

1 1323 LOTUS ELAN. Blikkbil fra Bandai, Made in Japan. Friksjonsmotor bak. Ca. 21x8x7 cm. Nesten som ny i original eske med en liten skade.

1 1324 LUCKY SPORTS BILER MF753. 3 stk. like, grønn, rød og grå. Vintage blikkbiler, friksjon, kupé. L:20,5 cm. Rust/slitasje.

1 1325 LÆRDAL. 2 Stk Tomte biler. Gul Studebaker pickup. Blå Ford F100 Pickup. Kranen er brukket av. Begge med patina/slitasje og rust på akslinger. 1 1326 LÆRDAL. 3 stk. Ulike modeller. Nr:6, 14 og 25. Alle i pen stand. 1 1327 LÆRDAL. 4 Stk. Tomtebiler. 2 stk nr. 10 og 2 stk. Nr. 22. Pen stand. Den ene med tusj merker på panseret.

1 1328 LÆRDAL. 4 Stk. Tomtebiler. 2 stk nr. 14 og 2 stk. Nr. 15. Pene biler. Noe rust på akslinger. 1 1329 LÆRDAL. 5 stk. Tomtebiler. De fleste i god stand. Nr 17 mangler krok. Noe rust/irr på enkelte akslinger. 1 1330 LÆRDAL. 5 stk. Tomtebiler. Stor racerbil. L: 25,5 cm. revne midt på høyre siden. 4 stk småbiler. Nr: 10, 21, 22 og 24. Pene biler med noe slitasje/rust på akslinger.

1331 LÆRDAL. 6 Stk ulike blå tomtebiler. Nr: 9, 10, 11, 15, 17 og 22. Noe variert kvalitetNr 17 mangler krok. Noe rust på akslinger på enkelte. Nr 22 mangler frontvindu.

1

1

1 1333 LÆRDAL. Brannbil fra serie 1. Rød. Noe slitasje. 1

1332 LÆRDAL. 8 Stk ulike tomtebiler. Variert kvalitet. Nr:1 VW T1 pick up. Bil med noe slitasje og rust på akslinger. NR: 3 i pen stand. Nr: 4 Pen bil med noe tusj merker. Nr 15: bil med noemal bruksslitasje. Nr: 16 og 18 med mangler (Frontvindu og et sett hjul på den ene). Nr: 22 og 24. Noe rust på akslinger, og skade/produksjonsfeil på hode på passasjer i nr 24.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

54
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr.

1351 MODELLBILER. 8 stk. modellbiler. Matchbox, samlerbil Posten nr. 16,17,18 og 19. The Custom and Classic Collection. Tatra 613 + Tintin, Le lotus bleu. og 1 liten vogn til lokomotiv, Minitrix DSB1106.

1352 PATRULJEBILER. 4 stk. patruljebiler i blikk. 3 stk. merket med Japan, den minste Fire Chief er umerket. Slitasje, rust og skader. Taxien er batteridrevet. L: 29-18,5 cm. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1334 LÆRDAL. Den hvite (eggskallhvite) utgaven av bil nr. 5, Mercedes. Noe bruksslitasje. En meget sjelden fargevariant.

1

1335 LÆRDAL. Den lille Tomte kranbilen i tre. L=11 cm. Med fiskekrok som krok. Litt slitasje. 1

1336 LÆRDAL. FORDSON TRAKTORER. 3 Stk. Stor modell. L: 11,2 cm. Patina/bruksslitasje. Noe rust på akslingene på rød og blå traktor. 1

1337 LÆRDAL. FORDSON TRAKTORER. 3 Stk. Stor modell. L: 11,2 cm. Patina/bruksslitasje. Rust på akslinger. Grønn med flekker etter rødmaling overalt.

1338 LÆRDAL. FORDSON TRAKTORER. 5 stk. 4 ulike farger. 1 gul traktor mangler et forhjul. Noe rust på et par akslinger.

1

1

1339 LÆRDAL. Mercedes. 3 stk. ulike modeller. Nr: 5, 9 og 11. Alle i pen stand. 1

1340 LÆRDAL. TRAKTORHENGERE. 7 Stk. Noe variert slitasje. Medfølger 1 sett med melkespann. Rust på akslinger på 2 stk. 1

1341 LÆRDAL. VW Pick-up fra serie 1. Gul. Noe slitasje. 1

1353 PORSHE 914. Blikkbil fra Bandai, Made in Japan. Meget pen stand. Med batteriboks med ledning. Bilen ca. 22x9x6 cm. Ligger i original eske, ser aldri ut til å være brukt. Batteriboksen ligger ”forseglet” i papp, ser ikke ut til å ha vært åpnet. Vi får en heller ikke ut og får derfor ikke testet den.

1354 RACERBANE I BLIKK. Liten racerbane i blikk fra Tyskland, Made in U.S zone. Følger med 3 biler. L:7 cm. + bane med 2 pit stopp. I god stand, følger med opptrekksnøkkel.

1355 SCHUCO AKUSTICO 2002. På undersiden: Schuco patent auto 2002, ”Scuco Akustico 2002”. Made in U.S- zone Germany. Følger med opptrekksnøkkel. Rød farge. L:14,3 cm. 1939-1959.

1356 SONICON BUS. Produsert av Masudaya/Modern Toys (Japan) fra 1960-tallet. Utstyrt med en batteridrevet elektrisk motor, Mystery Action / Bump’n Go System som reagerer på et fløytesignal fra den medfølgende fløyten. L: 36 cm. Virker ikke i følge innleverer.

1

1

1

1

1342 LÆRDAL. VW Pick-up fra serie 1. Rød. i fin stand. 1 1343 MATCHBOX lott 13 små modell lekebiler hvorav tre i ”Limited edition”. Alle i original emballasje. 1

1344 MATCHBOX lott 16 små modell lekebiler hvorav to av typen ”Team Convoy”. Alle i original emballasje. 1

1345 MERCEDES BENZ 250. Blikkbil fra Bandai, Made in Japan. Friksjonsmotor bak. Ca. 21x7,5x6 cm. Nesten som ny i fin original eske.

1346 MILITÆR LOTT. Diverse militære blikkleker. Jeep MP, mangler sjåfør, friksjonsmotor, bruksspor/ rust. 2 stk. Kanon i blikk. Den som er helt grønn er fra Ideal, den andre er umerket. 3 stk. tanks. Den oransje og grå i blikk fra Kina, batteridrevet. L:15,5 cm. Den største av de grønne er en Gama fra Tyskland, under- og overdel er løse, mangler belte på hjulene. Den minste grønne er umerket.

1347 MILITÆRE LEKER/BILER LOTT. Eske med diverse militærbiler, tanks etc. Merker som Urago, Dinky Supertoys, Dinky Toys, Vilmer mm. Skader/mangler kan forekomme.

1348 MILITÆRE LEKER/BILER LOTT. Eske med diverse militærbiler, tanks etc. Merker som Gorgi, Dinky Toys mm. Skader/mangler kan forekomme.

1349 MILITÆRE LEKER/BILER LOTT. Eske med diverse militærbiler, tanks etc. Merker som Gorgi, Dinky Toys mm. Skader/mangler kan forekomme.

1350 MODELLBILER. 4 stk. modellbiler. 1 stk. grønn Chevy bel air fra 1950. L:27 cm. 1 stk. Citroen 15 CV 1952 modell, merke Maisto. L:25 cm. 1 stk. Renault Dauphine 1961 modell. 8,8 cm. Tintin Jeep Willys Overland Station Wagon. Tintin er ikke i bilen. L:9,5 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1

1

1

1357 SVENSK ENWEX MM. Rød ”Stålbilen” 1950-1959, blikkbil merket Enwex, Alinsås, Sverige. Bilen har slitasjer/patina, mangler en lykt i front. Opptrekk, fastnøkkel. L:20 cm. Følger med en grønn umerket bil, aluminium/tinn. Slitasje/patina. L:15,2 cm.

1 1358 TANKBIL. Eldre Mobilgas tankbil i blikk fra Japan. Noe falmet, bruksspor. Friksjonsmotor 1960-tallet. L:38 cm.

1 1359 TEKNO. Ford Mustang, nr. 833. Cabriolet. Med oruginal eske med litt slitasje. Bilen meget fin, men seter ant. malt(?).

1 1360 TEKNO. Volvo 144 brannsjefbil. Nr. 835. Meget god stand, i original eske. Esken har taperep. 1 1361 TEKNO-LOTT. 3 stk. Teknobiler fra Danmark. 1 stk. vintage Dodge Falk - 1/43 Tekno-laget i Danmark, 1948/50-tallet. Mangler 1 stk. gult flagg fremme på venstre side. L:11,5 cm. + 1 stk. hvit Jaguar og en blå Ferrari, også fra Tekno. L:9,2-10,5 cm. Slitasje/ bruksspor.

1362 TYSKE BLIKKBILER. 2 stk. tyske lekebiler. Den ene er en Lehmann ”Galop” Racer. Den har en del skader/rust og løse hjul foran. L:14,3 cm. B:6 cm. H:5,5 cm. Sort Mercedes fra Vest-Tyskland med skader/slitasje. L:23 cm. B:9,3 cm. H:7 cm. Mangler opptrekksnøkkel. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1

1

1363 VENOR LASTEBIL. Stor norskprodusert lastebil hos Venor i Aalesund. Ca. 46 x 17 x 20 cm. 1

1364 VETERANBIL LOTT. 3 stk. veteranbiler. Den store grønne er umerket. L:32,2 cm. Den røde er japansk fra merket Alps, batteridrevet. L:25 cm. Den beige er fra Japan, mangler noe i fronten. L:13 cm. Ford 1915, mangler ratt. L:18 cm.

1

1365 Lott 12 små modell lekebiler, ”Hot Rod” og ”Racing cars”. Alle i original emballasje. 1

1366 Lott 25 små modell lekebiler hvorav 7 stk i original emballasje. To av disse i ”Limited edition”. Spesielt nevnes KISS.

1

55
Utrop
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Leker *)

1367 ANIMAL TARGET GAME. Komplett sett med korkpistol i blikk, ape med blink og alt i original eske. Pistols L=26 cm. Virker. Made in Japan og i bra stand, lokket litt slitt i hjørner.

1368 ANNEDUKKE MM. Annedukke fra Lærdal med rosenknopp, munn og pip bak i ryggen som virker. Soveøyne, det ene øye vil ikke lukke seg. Mangler noe hår i pannen, og tuppene av fingrene på ene hånden også noe rød tusj eller lignende på ene leggen. H:40 cm. Følger med noen klær og soveposer. Følger med to mindre Lærdalsdukker med helstøpte kropper. L:24,5-22,8 cm. Den uten klær har pipelyd, den med klær virker ikke pipelyden, den har også noen sorte prikker i ansiktet/hodet.

1369 APOLLO NASA. USA. Blikkleke fra Modern Toys, Made in Japan. Med batteridrift som ikke virker. Mangler antenne, ellers lite slitasje. Ca. 23x11x10 cm.

1370 ARNOLD. Stort KLM blikkfly, ”De vliegende Hollander”, ”PH-TFQ” og ”Super Constellation”. Made in Western Germany. Friksjonsmotor på hjul. L=47 cm og vingespenn 50 cm. En av propellene mangler to deler. Litt slitasje ellers.

1371 BLIKKSPANN. Eldre spann uten lokk i blikk. Dekor: lekende barn. H: 15,5 cm. D: 15,5 cm. Slitasje/ patina.

1372 DAMPMASKIN. Fra 1930-tallet. Største H: 17 cm. Fungerer fint og fløyter, ifølge innleverer. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1373 DAMPMASKINER. 2 stk. dampmaskiner, begge er tyske av merket Wilesco. Mål: 26x20 cm. H:12 cm. Den ene har blitt bygget på en del ekstra, men begge dampmaskinene er fra samme fabrikat, er like. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1374 DYKKERBÅTEN KRABBEN. Norsk patent no-67958. I blikk i original eske med flott ill. av Harrong. L=28 cm.

1375 G. I. JONES. ”And the K-9 pups”. Flott blikkleke med opptrekk som virker. Laget av Unique art USA på 1940-tallet. H=23 cm. En meget fin blikkleke i fin stand.

1

1

1383 LEKELOTT. Vintage blikkleke fra 1960-tallet, Super Dozer T 27, Japan. Mangler den ene delen av lykten, litt rust/slitasje. L:18,5 cm. H:12 cm. + diverse små Disneyfigurer mm. Følger med eldre blikkboks fra Milady m/skader, denne inneholder papirdukker + samlerkort fra Naturens under. I tillegg en sigareske med utklippsfigurer fra ukeblader.

1376 KING PIN 300. Lekebowlingbane med spiller, 10 kjegler og kule. Banen og spiller i blikk. Made in USA. Ca. 74 x 15 x 12 cm. Trenger litt renhold, liten rustflekk på bane og mekanikken må ant. smøres.

1377 KONSTRUKSJON. Morsomt byggesett i tre fra Damm Nr. 274. Ant. komplett innhold, med original eske. Lokket er splittet i hjørnene og har litt slitasje i kantene, men ill. på lokket bra.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1378 LEGO. Flyttekasse med legoklosser. Total vekt med pappesken 17,55 kg. Meget variert utvalg. Også endel Lego brett til å bygge på. 1

1379 LEGO. Totalt 4 kg diverse Legoklosser/utstyr. Meget variert utvalg. Medfølger i tillegg 1 uåpnet eske med Lego Friends (41115).

1380 LEKELOTT. 3 esker med Mekanikeren, nr. 2,3 og 4. Dimestore Dreams Ambulanse og Polica car delux plastic lekebiler i originale esker, størrelse 1:43. + liten strikkebamse og dukke fra 1950-tallet som mangler bein.

1381 LEKELOTT. Eske med nyere leker som ligger i originale esker. Traktor med tømmer-tilhenger, Siku 3952 OSA 280 Master Forstmaschine. Transport av tømmer. Størrelse 1:32. Caterpillar anleggsmaskin Joal Compact. Spania. Størrelse 1:50. Bruder Amazone, ZG-B 10000 jordbrukstilhenger.

1

1

1

1382 LEKELOTT. Flytteeske med diverse leker, mest biler. Mange deler, skader etc. 1

1384 LÆRDAL. 2 Stk lokomotiver og 4 passasjervogner. Rød og blå. Rødt lokomotiv og 1 rød vogn mangler krok. Noe patina/slitasje. Rust på akslinger på 1 vogn.

1 1385 LÆRDAL. ESSO bensinstasjon i tre. Ca. 19 x 19 x 19 cm. Noe slitasje. 1 1386 LØFTEKRAN. Fin løftekran i blikk fra 1950-tallet. U.S.-Zone Vest-Tyskland. H:59 cm. L:20 cm. B:15 cm. Bruksslitasje, litt rust.

1 1387 MESNAPRODUKTER A/S. Lillehammer. Sølv-Fly nr. 5. Original eske, med fem fly. Esken flatklemt, flyene festet med original tråd, aldri vært tatt ut. 1 1388 MÅNELANDINGSFARTØY. United States. Blikkleke Made in Japan. Med batteridrift som ikke virker. Ca. 15,5x9x9 cm. Mangler antenne.

1 1389 NINA BUNADSDUKKE. Dukke med bunad og bunadssølv. Dukken har i sin tid stått utstilt i norsk butikk i Brooklyn. Dukken er i pen stand. Bunad/klær har noe slitasje etter mange år i butikkvindu. Dobbel halsknapp, liten sølje og beltespenner i sølv. Søljen mangler et blad. Dukke. H: 67 cm. Meget dekorativ.

1 1390 PLASTFIGURER. Lott med diverse eldre plastfigurer fra 1960/70-tallet. Ca. 70 stk. Cowboy- og indianerfigurer, noen med skade + ca. 80 stk. Zoodyr + ca. 56 små husdyr samt noen mennesker. Følger også med noen små krigsfigurer som ligger i eske. i eske.

1 1391 PORSELENSDUKKE. Gammel liten dukke med porselenshode. Dukken har soveøyne. Påmalte sko. H: 13 cm. Medfølger diverse klær. Patina/ bruksslitasje. Klærne har noe flekker/smuss. Dukke fra tidlig 1900 tallet.

1 1392 SANDVIKA DUKKER. 2 stk. Sandvikadukker, ”Nora”. Begge i hjemmestrikkede klær, den ene i matrosdress, den andre i genser og bukse. H:48 cm.

1 1393 SCHUCO ELEKTRO NAUTICO 5550. Fin lekebåt i plast, med batteridrift. Batteridriften defekt. L=37 cm. Kommer i original eske. Mangler radarantenne.

1 1394 STRATO-JET. Fint blikkfly, Made in Japan. Med batteriboks med ledning. Virker delvis. Drift på det ene hjulet, ikke det andre, lysene i motorene virker. L=31 cm og vingespenn 35 cm. Kommer i original eske med litt slitasje.

1395 SUPER BROWNING 100 SHOT GUN. Seks kruttlapp-pistoler i blikk i original flott eske. Made in Japan. Som nye.

1

1

1 1397 TJORVENDUKKE. Dukke fra Ratti, Italia, i originale, fabrikksydde klær. I fin stand, med pene øyne og vipper. Et ben i litt rødere plast, trolig uoriginalt. L: 29 cm. Følger med et sykkelsete til dukke, merket ”Gherzi Made in Italy”.

1396 TANKS. Batteridrevet blikkleke. ”M-75 Army”. Japan, 1950/60-tallet. Følger med skudd. L: 23, B: 12 cm. I fin stand. Fungerer fint, ifølge innleverer. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1 1398 TYSKE BLIKKLEKER. Eske med 13 stk. diverse tyske blikkleker, fra garasjer til biler og noen dyr. 1 1399 WYATT EARP U.S. MARSHAL KRUTTLAPPISTOL. Lekepistol i original eske. Fin pistol og eske. L=17 cm.

1400 X-2 ATOMIC MACHINE GUN. Meget uvanlig blikkleke, med batteridrift. Ikke testet. Ser nesten ubrukt ut. Medfølger ”magasin” til å sette på, som skal lyse og illustrere at kuler skytes ut når det virker. Made in Japan. L=60 cm. Kommer i fin original eske.

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

56
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Modelljernbane *)

1401 BAKKE NORWAY. Togsett nr. 3. I eske. Ikke komplett, da lokomotivet mangler understell med opptrekksmotor. Litt slitasje på eske. 1

1402 BAKKE, NORWAY. MEKANISK TOG SETT. Nr 1. Inneholder blått opptrekkstog som virker, med kullvogn, 2 vogner og 4 skinner. Komplett sett. I bra original eske.

1403 FLEISCHMANN TOGBANE MM. 1 stk. lokomotiv, ”Piccolo”, + 9 stk. vogner, nr. 8323, 8320, 8243, 2 stk. 2457, 8400 + 3 stk. rocovogner, nr. 02200B. Medfølger også transformator og skinner. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1404 FLEISCHMANN. Modelljernbane i eske. HO 14 volt No. 1306/3P. Lokomotiv med 3 vogner og en rekke skinner. I slitt originalemballasje.

1405 JERNBANEDELER I BLIKK. Forskjellige vintage jernbanedeler i blikk. Noen med originale esker, lokomotiver og vogner. Hovedsakelig av tysk og kinesiske fabrikat. Skader og mangler kan forekomme.

1406 LAMO. Mekanisk jernbanetog nr. 73 A. Komplett med lokomotiv med opptrekk som virker i original eske. Eskens lokk med noen skader.

1407 LEKE-LOTT. Bybane/kjørebane i blikk med 2 stk. biler. Uvisst om disse er originale til banen. L:49 cm. B:35 cm. Racerbil, Lupor metal prods N.Y. Made in U.S.A.N.Y. L:29 cm. Liten kjørebane i blikk med biler og tunneler, opptrekksnøkkel følger med. Denne virker, litt rust/patina og bruksspor. L:24 cm. B:12 cm.

1408 MODELLJERNBANE I BLIKK. Liten modelljernbane i blikk fra England, ”Brimtoy Train Set”. Lokomotiv m/2 vogner og 4 stk. skinner.

1409 MÄRKLIN DELER. 3 vogner + damplokomotiv. Damplokomotiv m/kullvogn nr. 3005 i original eske, bruksspor. Bananvogn nr. 4509 m/original eske. Passasjervogn nr. 4029 m/original eske. Noen skader på denne. Fraktevogn m/transformator med original eske nr.4617

1410 MÄRKLIN SKINNER MM. Eske med over 100 Märklin-skinner, 2 stk. transformatorer + noen hus og en stk. bro. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1411 MÄRKLIN TOGDELER. 13 stk. fraktevogner, deriblant Norol-Norsk Olje, Fosters lager- famos in Australia. + noen esker med skinner, Nr. 5103, 5106, 5120, 7054, 5106, 5114. Om alle eskene har riktig innhold vites ikke. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten/mangler.

1

1

1415 NINTENDO 8 BIT, MED DR. MARIO SPILL. Spillkonsoll med adapter, 3 controller og spillet Dr. Mario spill. Tilsynelatende i god stand. Heureka har ikke testet dette objektet og garanterer derfor ikke for funksjonaliteten.

1416 NINTENDO. Nintendo modell nr. NES-PAL-001. Imported to Scandinavia by Bergsala AB Kungsbaska, Sweden. Følger med strøm og TV-kabel i kontroller. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1417 SJAKKSPILL. Ubrukt. Pent sett med brikker i steinmateriale. Oppbevaring til brikkene under spillebrettet. Str: 4,2 x 20,5 x 20,3 cm. Meget pen stand.

1

1

1

1418 XBOX 360. Spillkonsoll med 1 kontroller og 2 spill. Heureka har ikke testet utstyret, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1419 XBOX. Spillkonsoll med 1 kontroller (Logitech) og 4 spill. Medfølger også Xbox DVD movie playback kit. Heureka har ikke testet utstyret, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1

1

1420 XBOX. Spillkonsoll med 1 kontroller og 4 spill (1 uten cover). Heureka har ikke testet utstyret, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

Øvrige *)

1

1

1

1 Spill og konsoller *)

1412 MÄRKLIN TOGSETT. Märklin togsett i original eske, Delta 29835. Ser ut som flesteparten av delene er der, utenom skinner, men det følger med ca. 35 skinner utenom lokomotivsettet som ligger i esken. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1413 FOTBALLSPILL. For veggoppheng. Innkast 10 øre. Mangler glass, sans. også selve hoveddelen med myntbeholder o.l. Ellers er nok mesteparten der. Ca. 48x37x8 cm. Dekorativt.

1414 NINTENDO 64. Nintendo 64 m/strømkabel + 1 stk. spill, Snowboard Kids. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1

1

1421 GLANSBILDER. 70-80 stk. eldre glansbilder, trolig fra 1930/40-tallet. Observert bl.a. motiver fra ”Snehvit og de syv dvergene” og den danske kongefamilien. Limte og løse, i skrivebok med harde permer.

1 1422 GLANSBILDER. Gammelt album med totalt 288 innlimte glansbilder. Mange gamle fra tidlig 1900 til omkring 1950 tallet. De aller fleste i pen stand. Veldig variert utvalg fra blomster, engler, Mikke Mus, Chaplin, barn og dyr.

1 1423 1424 1423 HÅNDLAGET PORSELENSDUKKE. Flott reproduksjon av antikvarisk tysk porselensdukke, laget av kunstner/dukkemaker Jofrid Leiros Ommundsen fra Sandnes. Hode og kroppen er av bisquit og håndmalt, glassøyne, flott kjole/hatt i fløyel med eldre blonder. Håret er håndlaget. H:51 cm. Dukken er støpt i form etter tysk antikvariske dukke. Jofrid har deltatt på flere utstillinger i inn/ utland, hun har også holdt kurs i å lage dukker.

1424 HÅNDLAGET PORSELENSDUKKE. Flott reproduksjon av antikvarisk, tysk porselensdukke, laget av kunstner/dukkemaker Jofrid Leiros Ommundsen fra Sandnes. Hode og kroppen er av bisquit og håndmalt, glassøyne, rutete bomullskjole med forkle av eldre stoff/broderier, undertøy og sko. Veldig forseggjort. H:43 cm. Dukken er støpt i form etter tysk antikvariske dukke. Jofrid har deltatt på flere utstillinger i inn/utland, hun har også holdt kurs i å lage dukker.

1425 LÆRDAL. 2 Stk. Adventskalendere. Nr: 351 C. Medfølger 8 figurer. Varenr: 385/5 medfølger 6 plastfigurer. Pene kalendere med liten/normal bruksslitasje. Alle luker har vært åpnet.

1

1

57
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1426 LOKOMOTIVLOTT I BLIKK. 4 stk. vintage lokomotiver, 3 stk. fra Japan, 1 stk. umerket. Goal Box, Eagle Merke MI Japan. L:29 cm. Express av merket Daya fra Japan. L:23 cm., batteridrevet. Mobiloil Gravel&Sand merket: Daya Japan opptrekk, L:27 cm. 570 ST-1 er umerket. L:19 cm.

1427 LOKOMOTIV-LOTT. 3 stk. japanske lokomotiv. Det største har en del rust og er falmet, merket Ichiko. L:56,5 cm. Trans Europa Express, merket Toy Town, mangler batterilokket under. New Silver Mountain, mangler batterilokket under, merke: Trade MarkModern Toys. L:38,5 cm. Bruksslitasje. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1428

MODELLFLY BYGGESETT. Norskprodusert. Erik Engelhardt-Olsen, Fetsund. Tilsynelatende komplett sett, men garanteres ikke. Eske Str: 2,3 x 60,4 x 9,5 cm.

1429 POKEMON. Samling på 350+ stk. Inneholder kort fra 2015/2021, inkl. Dhelmise, Diggersby, Excadrill, Grapploct, Victreebel og Vikavolt. Varierende kvalitet.

1430 WESTERN TRAIN. 2 stk. grønne Western train fra Japan i blikk, batteridrevet fra 1960-tallet. Det ene lokomotivet mangler grill. Noe rust på det ene, bruksspor. L:35 cm, det med grill.

Musikk, foto, radio og lyd

Musikk *)

78-plater *)

1431 78 PLATER. Totalt 62 stk. Meget variert utvalg. Artister som Bing Crosby, reidar Andresen, Sølvi Wang og Arne Bendiksen, Søstrene Bjørklund og mange flere. Noe variert kvalitet/slitasje. Bør hentes eller sendes på kjøpers egen risiko.

1432 PLATELOTT. Omkring 30 plater + språkkurs. Meget variert utvalg/kvalitet. Endel julemusikk observert. Medfølger noen slitte vinylplater.

Vinyl *)

1433 3 BUSSERULLS. 8 stk. ulike album/plater. Noe variert kvalitet. De fleste platene i god stand, men noen cover har noe bruksslitasje.

1434 LP-PLATELOTT. Totalt 60 plater/album. Veldig variert utvalg og kvalitet. Artister som Kiss, Judas Priest, Smokie, Anita, Roy Orbison, Kim Reeves, Tyske slagere og mye mer. Endel med slitasje.

1435 LP-PLATESAMLING. Totalt 56 plater (1 uten cover). Meget variert utvalg/kvalitet. Artister som Elvis, Terje Tysland, Ola utelugger, Dire Straits, Smokie, Gasolin, AHA, Bryan Adams, Nazareth og mange flere.

1436 PLATELOTT. Totalt 75 plater + over 30 singelplater. Meget variert utvalg og kvalitet. Artister som Jim Reeves, Eurythmics, Johnny Cash. Og Stavangerensemblet med mange flere. Endel slitasje/smuss.

1437 SINGEL 45 PLATER. Totalt ca 80 stk. Meget variert utvalg/kvalitet. Artister som Michael Jackson, Los Lobos, Sinead O Conner, Rabdy Crawford, Eddy Grant, Donna Summer, Shakin Stevens, Gasolin, Elton John og Cliff Richards med mange flere. Noen plater mangler original sleeves.

1

1

1440 GITAR. Hashimoto G130. Klassisk gitar, tilvirket i Japan, trolig 1960/70-tallet. Blanklakkert gran topp, forøvrig palisander-overflater. L: ca 99 cm. Små riper og lakkskader observert, forøvrig normal bruksslitasje.

1441 HAGSTRØM PIANOTREKKSPILL. Pent eldre trekkspill. Virker som det skal ved test. Ligger i original oppbevaringskoffert. Medfølger noen noteark.

1

1

1442 HARDINGFELE. Tradisjonsrik norsk fele. Signert innside sarg ”O. Djuvik, Suldalsosen 1977”. Bunn, sarg og lokk rikt utsmykket med tusjdekor. Hode med kronet løve. Strengeholder og gripebrett belagt med bein og perlemor. Fire understrenger. L: 63 cm. I fin stand.

1443 TREFLØYTE. SCHNEIDER. Eldre fløyte laget i det tidligere GDR. Fløyte i original eske. Ser tilnærmet ubrukt ut. Meget pen stand. Ligger i originalesken. Esken har noe slitasje/solbleket. Fløyte L: 64 cm.

1

1

1444 ZITHER. Tysk harpeleik i 2 deler; ”Mandolinophonzither” med 74 strenger. Etikett merket ”The Manodolin Harp, Made in Saxony”. 57x49 cm. Pent brukt, med noe smuss og aldersrelatert slitasje.

Apparater og utstyr *)

1

1

Fotografiapparater *) 1445 8 MM KAMERA OG FOTOAPPARAT. Kodak Brownie 8 Movie Camera. Medfølger oppbevaringsveske. Tilsynelatende i pen stand. Agfa Clack Camera med oppbevaringsveske.

1

1

1 1446 CANON AV-1. Eldre speilreflekskamera med blitz (Speedlite 133A). Canon Zoom Lens FD 35-70 mm. Tilsynelatende i pen stand, med normal bruksslitasje. Heureka garanterer ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1 1447 CANON EOS 200D. Lite brukt kamera med 2 stk. EFS 18-55 mm linser. 1 stk Canon EF lens 50 mm. Sigma 50 mm DG Macro linse. Medfølger bærestropp og batterilader. Medfølger et Kodak digital kamera uten lader.

1

1 1448 EXA 500 (IHAGEE). Øst-Tyskland, 1966. Det siste kamera produsert av Ihagee. Helt manuelt. Med objektiv Meyer-Optik 2.8/50. Observert manglende utløserknapp og treg blenderring. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1

1

1

1 Musikkinstrumenter *)

1438 SINGELPLATER. Totalt ca 60 stk. 45 singelplater. Variert utvalg/kvalitet. De fleste uten cover/sleeves. Artister som Kim Reeves, Rod Stewart, Banarama, Julio Iglesias, Cliff Richard og mange flere.

1439 FIOLIN. Eldre fiolin med 2 buer og svartmalt trekasse. Instrumentets L: 60 cm. Fiolinkassens L: 79 cm. Hakebrett, strenger, strengeholder mm er demontert, men mange av delene følger med. Må anses som et restaureringsobjekt.

1 1449 FOTOGRAFIAPPARATLOTT. 4 Stk. Kodak Brownie III. Kodak Brownie Six-20 Camera Model C. Agfa Clack og Agfa Synchro box. 2 av kameraene med oppbevaringseske.

1450 KIEV 15TEE. Sovjetunionen, 1974. Kievs første TTL kamera, med CdS lysmåling. Relativt sjeldent. Med objektiv ”automat” 2/50. I grei teknisk stand, ifølge innleverer, men ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1451 KONICA FS-1. Japan, 1978. Første kamera med innebygget motorframtrekk, manuell retur. Konica AR bajonettfatning. Med objektiv Konica Hexanon AR 40mm, F1.8. I god teknisk stand, ifølge innleverer, men ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1452 LEICA IIIA. LEITZ (Ernst Leitz GmbH, Wetzlar). Serienr: 332379. Tilsynelatende pen stand.

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

58
1
1
1
1
1

1453 LEICA M4-P. Flott kamera, produsert i 1980 (1532897). Made by Leitz Canada. Medfølger to objektiver. Et Tele-Elmarin 1:2,8/90 Leitz Made in Canada lagd i 1979 (3068453). Et Leitz Summicron-M 1:2/35 Made in Canada. Alt ser bra ut, men litt av skinnet på kamerahusets bakside er borte.

1454 LEICA. Et flott objektiv. Leitz Wetzlar Elmar 1:4/135 objektiv. Lagd i 1961 (18815363). Bra stand i pose. Med feste for stativ.

1455 MAMIYA/SEKOR 1000 TL. Japan, 1966. Første kamera med ekte spotmåling. Var i utgangspunktet tiltenkt profesjonelt bruk. Med objektiv Auto MamiyaSekor 1:2, f=5mm. I god teknisk stand, ifølge innleverer, men ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1456 MIRANDA SENSOREX II. Japan, 1968 (1972). Et kamera tiltenkt proffmarkedet. Dette er den siste modellen. Med objektiv Pentor, 1:4.5, f=200mm. I grei stand, men observert en god del rusk i søker og treg blenderring, ifølge innleverer. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

10000

1468 PIONEER. STEREO CASSETTE DECK. Model No: CT-F850. Tilsynelatende i pen stand. Objektet er ikke testet av Heureka, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1469 REISERADIO. Minerva ”Mirella”. 1960-tallet. Liten, kompakt modell med håndtak. Svart utførelse med ”krom” detaljer. H: 11, B: 17, D: 5 cm. Et pent eksemplar, med enkelte små anmerkninger og svak slitasje. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

Platespillere *)

1470 BST PR 105. Platespiller i tilsynelatende pen stand, men mangler et feste til lokket. Noe riper/slitasje på lokket. Objektet er ikke funksjonstestet av Heureka, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1471 DENON PLATESPILLER. DP-29F. Pent brukt platespiller i meget pen stand. Kun mindre bruksslitasje på lokk.

1

1

1

1 1458 OLYMPUS OM-10. Japan, 1979. Populært kamera. OM-serien var mindre og mer kompakt enn konkurrentene. Med objektiv Olympus Auto-S, 1:1.8, f=50mm. I grei stand, med litt ”rusk”, ifølge innleverer. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1457 NIKON. D5000. Medfølger AF_S Nikkor 18-55 mm Linse. Lader og stropp medfølger. Normal bruksslitasje. Virker ifølge innleverer.

1 1459 OLYMPUS. OM 101 Power focus. Medfølger Olympus Lens zoom 70-210 mm. Normal bruksslitasje. Virker som det skal ifølge innleverer.

1472 OLYMPIA TUTGRAMMOFON. Eldre tysk sveivegrammofon med stor tut. Virker ved test. Patina/slitasje. Grammofon. Str: 19 x 35 x 35 cm. Tut. Ø: 58 cm. Meget dekorativ.

Øvrige *)

1461 PETRI FLEX 7. Japan, 1964. Et meget avansert kamera som skulle ta opp kampen mod de største, et ”fattigmanns Contarex”. Med objektiv Petri 1:2, f=55mm. I grei stand, observert bulk i prismehus og litt ”rusk”. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1462 RICOH KR-10X. Japan, 1984. Elektronisk metallukker B-1/1000sek. Snittbilde og finmicroraster. Med objektiv Ricoh Rikenon 1:2, 50mm. I god teknisk stand, ifølge innleverer, men ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1463 ROLLEIFLEX AUTOMAT (MX-EVS). Serienr: 1439799. Objektiv: Xenar 1:3,5/75 mm. Tilsynelatende i god stand.

1464 SAMLERLOTT. 5 stk. fotoapparater: Panasonic AF. C-520AF. Ricoh TF-900 automatic. Kodak pocket instamatic 200 camera. Kodak ekstra 12 camera. Canon Ixus Z90 AiAF. Følger også med 1 stk. lupe 7x. Voigtlander kontur 6x9. + vintage passersett, ”Steatler”.Steatler”.

1465 YASHICA TL-ELECTRO. Kamera med utstyr. 2 objektiver (Auto Yashikor 35 mm og 200 mm), blitz og oppbevaringsveske. Brukt utstyr med normal bruksslitasje. Heureka har ikke testet utstyret, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

Radio og annet lydutstyr *)

1

1 1460 PENTAX SPOTMATIC F (SP-F). ASAHI KOGAKU. Objektiv SMC Takumar 1:1.8/55 mm. Produksjonsår 1973. Tilsynelatende i god stand.

1

1473 SPILLEDÅSE. Slutten av 1800-tallet. Trolig sveitsisk. Kasse i brunt, lakkert edeltre med intarsia. Innsiden av lokket har etikett som viser spilledåsens 8 melodier. Kassen måler 14x49,5x21 cm. Kassen er i pen stand, kun med små anmerkninger og slitasje på utsatte steder. Mekanismen ser ut til å være komplett, men er ikke testet av Heureka.

1 1474 1475

1466 BOSE SOUNDDOCK. Serie III. Virker som den skal. God lyd. Normal bruksslitasje. 1

1467 MASCOT 55 FM. Pen liten radio fra Østfold Radio. Utført i teak. Normal bruksslitasje. Objektet er ikke funksjonstestet av Heureka, vi garanterer derfor ikke for eventuelle feil eller mangler.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1474

TELEFONAUTOMAT. Type GNT Automatic a/s Denmark. Nostalgisk telefon som vi kjenner fra de gode, gamle telefonkioskene. Nøkkel medfølger. Mål uten tlf. (bare kassen): H:46 cm. B:22 cm.

1475 VEGGTELEFON. Eldre veggtelefon i tre fra L.M. Ericsson & Co. Stockholm. Slitasje/patina. H:71 cm. B:24 cm.

59
Obj.nr. Utrop
Utrop
Obj.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Øvrige *)

1476 NOTER. Lot m/36 stk. dekorative noteblad, norske og utenlandske. Med bl.a. Doris Day, Catherina Valente, Vidar Sandbeck, Cliff Richard, Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Bing Crosby, Jens og Erik m.m.

1477 WAM & VENNERØD. Lot 8 stk. kinoplakater for filmene: Lakki (2 stk), Lasse & Geir, Svartere enn natten, Bildød, Fem døgn i august, Det tause flertall, Hvem har bestemt...!? Str.: ca. 43x30 cm.

Nye varer og varepartier *)

1478 SIDEKICK SMOKER/RØYKESKAP. Ny ubrukt The Flying Culinary Circus FCC BBQ. Beregnet til bruk ved Gas Grill BBQ. Steaming, smoking, roasting, drying and Baking.

1479 SOUSTOPIA. SousVide sirkulator. Ny/ubrukt maskin fra nedlagt butikk. Maskin på 1300 w. Med sirkulatoren kan du lage jevnt tilberedte, møre og saftige måltider. Vannsirkulasjon varmer jevnt opp vannet, og den kommer med en opplyst LCD-skjerm slik at det er lett å stille inn og sjekke temperatur og tilberedningstid. Medfølger også en pakke vakumposer.

1480 SOUSTOPIA. SousVide sirkulator. Ny/ubrukt maskin fra nedlagt butikk. Maskin på 1300 w. Med sirkulatoren kan du lage jevnt tilberedte, møre og saftige måltider. Vannsirkulasjon varmer jevnt opp vannet, og den kommer med en opplyst LCD-skjerm slik at det er lett å stille inn og sjekke temperatur og tilberedningstid. Medfølger også en pakke vakumposer.

Søndag 12. februar fra klokken 13.24

Reklame og landhandel Reklame *)

Reklameskilt *)

1481 AS MASKINOMSETNING. Maskiner til gruber. Anlegg-skip-industri. Oslo. Larvik. Eldre emaljeskilt. Noe patina/bruksslitasje. Mindre avslagg/skader langs kanten. Str: 30 x 47 cm.

1482 ASBJØRNSENS EVENTYRBLANDING. Nyere produsert metallskilt. Str: 23,5 x 30,2 cm. Dekorativt skilt.

1483 ASINA. ”Alle tiders fruktdrikk”. Blikkskilt. Ca. 55 x 40 cm. En god del slitasje, skade midterste festehull i underkant.

1484 BUTIKKSKILT. Emalje på stål. ”THE ATTIC Antikviteter og Snurrepiperier”. 14,5x28,5 cm. Fra nedlagt antikvitetsbutikk, trolig 1970-tallet. Små rustog emaljeskader og malingsflekker langs kantene, forøvrig i pent brukt stand.

1

1

1490 MASSEY FERGUSON. Skilt i formpresset papp. Reklameskilt for Massey Ferguson traktorer. Str: 69,7 x 49,5 cm. Dekorativt skilt. Noe Slitasje/smuss.

1491 MISTER SLUSH. Metallskilt av Mister Slush. Slitasje/riper. 2 hull øverst til å henge opp skiltet. 75x50 cm.

1

1

1

1485 FREIA SELSKAPS CHOKOLADE. Meget fint og gammelt glass-skilt. ”Daglig drikk i alle hjem”. Ca. 30 x 23 cm. Begge hjørnene oppe skråkuttet likt, vet ikke om dette er originalt eller etter evt. skade.

1

1

1

1

1

1486 GARANTI SELSKAB. Gammelt buet emaljeskilt. Str: 32 x 40 cm. Patina/slitasje og emaljeskader. 1

1487 KNUT S. LIE KOLONIAL. Privatlaget blikkskilt. Ca. 100 x 48 cm. Litt slitasje. 1

1488 LANGAARDS TOBAK. Stort emaljert skilt, ant. fra 1920-tallet eller tidligere. Ca. 200x30 cm. Ganske mye rust, men mesteparten av tekst intakt.

1489 MASSEY FERGUSON. Skilt i formpresset papp. Reklameskilt for Massey Ferguson traktorer. Str: 69,7 x 49,5 cm. Dekorativt skilt. Noe Slitasje/smuss.

1

1

1

1

1492 NORSK UKEBLAD. Landets flotteste. Emaljeskilt med slitasje. Str: 17 x 30 cm. 1

1493 ODIN NORSK GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP. Husdyr-Assurance. Gammelt buet emaljeskilt. Skilt med patina/slitasje/ emaljeskade. Str: 37 x 25 cm. Meget dekorativt motivskilt. Laget ved Cathrineholms mek. Verksted, Halden.

1494 RINGNES BAYER. Emaljeskilt produsert av E Müller Lund Oslo. Med teksten ”Ringnes bayer ølet med den røde streken”. Ca. 40 x 60 cm. Minimal slitasje i to hjørner og så vidt langs kant et par steder.

1 1495 1499 1495 RINGNES PILSNER. Flott emaljeskilt med ørn over jordklode. Merket E. Müller Lund. Oslo. 1925-1930tall. Ca. 40 x 60 cm. Et par tre små avslag kant/ hjørne.

1 1496 SKEDSMOS PARISERPUDDING. ”Delikat dessert efter franske opskrifter”. Aluminiumsskilt som har sittet på innsiden av en boks. Ca. 27 x 19 cm. 1 1497 SOLAN GUNDERSEN. Stort dobbeltsidig reklameskilt i tre. Str: ca 124 x 75 cm. Patina/ bruksslitasje. Meget dekorativt skilt med en utkledd Solan som Børsspekulant fra Vål Strit.

1 1498 SOSSIDI CIGARETTER. Emaljeskilt. 54,5x32 cm. Rustskader, spesielt nedre del, samt riper i emaljen. 1 1499 STOREBRAND. ”Rökning forbudt” og ”TAKK”. Gammelt, litt uvanlig blikkskilt. Ca. 22 x 33,5 cm. Slitasje og kader i de to nedre hjørnene.

1 1500 STOREBRAND. Bilforsikring. Skilt i støpt aluminium. Str: ca 24 x 37,5 cm. Patina/slitasje. 1

1501 TIEDEMANNS TOBAK. Stort emaljeskilt laget på Cathrineholm omkr. 1920-tallet. Ca. 200x30 cm. Mye rust og avslag, sprekker, men leselig.

Reklameplakater *)

1502 ARGENTINSK REKLAMEPLAKAT. Humoristisk motiv, med reklame for telefonkatalog for Buenos Aires, 1. utgave 1938. 29x20,5 cm. Plakat med små bretter og flekker. Limt på gulnet papir. Mål inkl. ramme 43,5x31 cm. Eldre ramme med små anmerkninger.

1503 AUKRUST, KJELL. 5 plakater med figurer fra Aukrust sin verden. Dobbeltsidige. Str: 30 x 21 cm. Den ene noe avkortet. Str: 28,8 x 21 cm. Pene plakater i hard papp. Noen med noe slitasje/smuss.

1

1

1

1504 BLUE MASTER. Innrammet papirplakat, ikke av de vanligste. Ca. 34 x 48 cm. 1

1505 BRATLIE SKI WAX. Laminert papp-plakat med ill. av hvilke smøringer du skal bruke til hvilke temperaturer. Ca. 59 x 42 cm. Litt slitasje.

1506 DAMSLETH, HARALD. Papirplakat RINGNES BAYER fra 30-tallet, ”Ølet med den røde strek”. Signert ”d”. 50 x 80 cm.

1507 DANDY SHANDY REKLAME. ”Down go the thermometer”. Noen skader oppe på plakaten + noen bretter og småskader nederst. Innrammet i glass og ramme (slitasje på rammen). 61x46 cm.

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

60
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1508 FAIR PLAY. Stor bordplakat med ”3D” Fair Play sigarettpakke. Plakaten er ca. 41 x 42,5 cm og esken er ca. 15 x 5,5 x 27,5 cm. Et par små anm. 1

1509 FILMPLAKATER. Lot med 25 stk. plakater for utenlandske filmer, brettet og brukt på kino. Blant annet ”Fredsmegleren”, ”Gudfarens løpegutt”, ”Howard Sterns edle deler”, ”Jurassic Park-den tapte verden”, ”Air force one”, ”Mad love”, ”Postmannen”. ”.

1510 FILMPLAKATER. Lott med ca. 10 stk. plakater for Norske filmer, brettet og brukt på kino ”....men Olsenbanden var ikke død”, ”Hotel St. Pauli”, ”Gåten Hamsun”, ”Drømmeslottet”, ”For harde livet”, ”Gråt elskede mann”, ”Drømmehesten”, ”Ørnens øye”, ”Onkel Oskar” og ”Ute av drift”.

1

1524 VIN REKLAMEPLAKATER. 2 Stk pent innrammede nyere Opptrykk av gamle plakater. Str: 39 x 29 cm. Med ramme: 43,5 x 33,5 cm.

Reklameartikler *)

1525 AUKRUST, KJELL. 7 stk klistremerker og 5 stk ulike postkort med figurer fra Aukrust sin verden. Klistremerke str: 11,5 x 9,5 cm. Postkort. Str: 15 x 10,5 cm. Pen stand.

1511 HØNEFOSS BRYGGERI. ØL - BRUS - SELSTERS. Sjelden plakat med pingvin. Innrammet, uten glass. Ca. 33x49 cm. Sign. Lotntzen, Leif. Litt anmerkninger nederst.

1526 BJELLANDS APPELSIN MARMELADEN MED UETISK MOTIV. Eldre spann med afrikansk motiv fra 1950-tallet. Chr. Bjelland & Co AS. Stavanger. Noe slitasje. Ø=12,5 cm og H=13,3 cm. Sjeldent utrop!

1527 Samling BRUS/MINERALVANN ETIKETTER. Uvanlig utbud med eldre og nyere - 123 stk innsatt i albumperm, nesten alle forskjellige. Nesten alt i gjennomgående god kvalitet.

1

1512 IL TEMPO GIGANTE. Stor plakat i papp. Str: ca 59 x 119,5 cm. Noe slitasje og smuss. Slitasje i kanter. 1

1513 KNEIPBRØDFABRIKEN A/S. Fin innrammet papirplakat ”Toppen av brød Kneippens”. Med stort bilde med Gaustadtoppen. Ca. 39 x 51 cm. Original ramme med et par småskader.

1514 LEIV EIRIKSSON DELIKATESSE KNÆKKEBRØD. Christiansands Dampbageri & Knækkebrødfabrik. Camillo Bastrup. Christiansand S. Reklameplakat i stiv papp. Str: 49 x 32,5 cm. Dekorativ plakat. Minimal slitasje.

1515 MÆLAND HERMETIKK. Diskreklame i papp. Ubrukt fra ca. 1920-tallet. Meget pen stand. H: 34,5 cm. Kunne også henges i taket med tau. Johs. Mæland A/S ltd Stavanger Norge. Reklame for ørnebitar og apetitt sild.

1516 MEDINA. Innrammet reklameplakat for sigarettmerket Medina Tyrkisk Cigaret fra J.L. Tiedemann. 1930-tallet. Lysmål 46x30,5 cm. Mål inkl. glass 51x35,5 cm. Eldre ramme, uten glass. Dekorativ plakat i fin stand, kun observert litt smuss og små anmerkninger.

1517 ORIGINAL-ODHNER. Innrammet ”plakat” med reklame for regnemaskin. Str: 11 x 21 cm. Med ramme: 21 x 31 cm.

1518 REISELIVSPLAKAT. Great Lakes exposition 1937. Str: 76 x 50,5 cm. Ukjent alder, men trolig en eldre reprodusert (Kopi) plakat. Meget dekorativ.

1519 REISELIVSPLAKAT. Ski Fun La Province de Quebec. Str: 76 x 50,5 cm. Ukjent alder, men trolig en eldre reprodusert (Kopi) plakat. Meget dekorativ.

1520 RINGNES BRYGGERI. Vørterøl. Gammel plakat i original ramme med lita jente med vørterølflaske i fanget. Trykket hos Emil Moestue. Str. ca 62 x 48 cm. Bra stand.

1521

1522

1523

SCOTCH WHISKY PLAKAT. Innrammet eldre Scotch Whisky reklameplakat. Noe smuss/ vannskader. 57x47 cm. m/glass og ramme.

TIEDEMANN’S MIXTURE. ”er dog den beste”. Stor gammel originalinnrammet papp-plakat. Ca. 68x98 cm. Med Gary Cooper, den kjente amerikanske skuespilleren, som tenner en pipe. Litt slitasje. Stor og uvanlig plakat.

TIEDEMANNS TOBAK. Fiskeren. Plakat montert på treplate. Ukjent alder, men trolig fra omkring 1990 tallet. Str: 68,5 x 50,5 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1528 EMALJEREKLAME LOTT. 2 stk. emaljefat i mosegrønt fra Norwegian America line. Ø:26 cm. Lysestake i flaskegrønn emalje fra Norwegian America line. Lite kuvertaskebeger fra Stavangerfjord, noen skader i emaljen. Ø:6,3 cm. Lite speil i dårlig stand, med aluminiumbakside med reklame for Mustads Margarin. Ø:5,9 cm.

1529 FREIA SELSKAPSCHOCOLADE. Stor gammel trekasse med flott gammel papiretikett. Kassen måler 56 x 53 x 38 cm. Etiketten måler 15 x 33 cm, øvre del av papiretiketten mangler.

1530 FREIA. Tallerken med logo. Produsert av Porsgrund Porselen i 1963. Ø: 27 cm. Tydelig stemplet og i fin stand.

1

1

1

1

1

1531 FREIAGUTTEN. Liten og gammel figur i metall. H=10 cm. Litt slitasje. 1

1532 FREIASTORKEN. Gammel og uvanlig lampefot i messing, med Freiastorken H=16 cm og lampeholder på base. Ca. 20 x 13 x 20,5 cm. Noe slitasje. Mangler ledning og skjerm.

1533 GW KJEMISK BEDRIFT AS. Oslo. Boks for ”Svarten vognsmøring”. Ø=11 cm og H=16 cm. Et par småbulker langs kant øverst, vanskelig å få lokket til å sitte.

1534 IDDISER. Album med 180 tilsynelatende forskjellige sardin/sild etiketter. God variasjon. De fleste fra produsenter i Stavanger (Rogaland). Varierende kvalitet, men de aller fleste er pene.

1

1

1

61
1 1511 1522
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1535 ISI-COLA. Salgsbrett i metall med skinnreim. Patina/ slitasje. Trolig fra 1950 tallet. Sjeldent utrop. Str: ca 10 x 54 x 33 cm.

1547

REKLAMELOTT. CAMPARI/MARTINI. Reklameskilt Bitter Campari. Str: 10,4 x 27 cm. Merket: Cellograf - simp - Milano. Reklameskilt i papp: Bitter Campari. Str: 34 x 24 cm. Begge skiltene er beregnet til å stå på disken. Serveringsbrett i metall. Martini Vermouth. Str: 21,5 x 35,7 cm. Normal bruksslitasje.

1548 REKLAMEPOSTKORT. Lot med 107 stk. av de første 200, utgitt av Grapevine 1993-1994. Bl.a. film, teater, reiser, Coca Cola, Kilroy Travels etc.

1

1536 JACKO. Lott 5 fine bananhengere. H=16 cm. 1

1537 JOHNNIE WALKER FIGUR. Stor Johnnie Walker figur i glassfiber. Bruksspor. Flott til dekorasjon. H:73 cm.

1538 JOTUN. Reklametermometer. Laget i emalje. Str: 30 x 6,5 cm. Noe patina/slitasje langs skruehull og i kanten. Ellers i meget pen stand.

1

1

1539 LORENTS ERBE & SØN. Stor blikkboks. Ø: 25, H: 13,5 cm. Varierende grad av slitasje, mest på lokket. 1

1540 LYSBILDER MED REKLAME. 7 Stk. Trolig brukt i gammel kino eller lignende. 6 stk reklame for radio merker som Philips, Radionette og Telefunken. Alle fra forhandler Hans Mørck, Hønefoss. Det ene med skade/sprekker. 1 lysbilde fra Hanna Mørck blomsterhandel. Lysbilde str: 8,2 x 8,2 cm.

1

1541 MINDES KOKECHOKOLADE. ”Hjemmets-Vel”. Veldig fin merket kopp. H=6,2 cm. 1

1542 NITEDALS TÆNDSTIKFABRIK. ASKEBEGER. Laget for det britiske marked av Porsgrund porselen med tekst ”Nitedals Match Co. Ltd. London”. Rundt ringstempel for 1913-30. Trykket og håndmalt dekor med ”fyrsikkeske” i bunnen. Pen stand. Ca. 13 x 9 x 3 cm. Pen stand, bruksspor.

1543 NITEDALS TÆNDSTIKFABRIK. ASKEBEGER. Porsgrund porselen, rundt ringstempel for 191330. Trykket og håndmalt dekor med ”fyrsikkeske” i bunnen. Pen stand. Ca. 13 x 9 x 3 cm. Pen stand, bruksspor.

1544 NORVEGIA FORSIKRING. Evighetskalender. Laget i aluminium og plast. Str: 36 x 24,5 cm. Noe bruksslitasje.

1545 PERLE OG BRUSE. Lite plastskilt. ”Husket de Hansa brusen? -da blir det glede hjemme! Hilsen Perle og Bruse”. Med fin ill. av Perle og Bruse som danser og skåler med hver sin brus. Ca. 6 x 13,5 cm.

1546

REKLAMELOTT. 125 Fyrstikkmapper/esker. Variert utvalg og kvalitet. Liten skål med reklame fra Kongeparken. Skrin for sigaretter/kort. Reklame for Arne Fabrikker. Str: 2,7 x 9,5 x 15,5 cm. Alf Bjerkes fargeskrin. Liten lommekniv.

1

1

1

1

1

1549 SAMLERLOTT. 5 stk. kuvertaskebeger i sølv. 2 stk. Norddeutscher Lloyd, Ts. Bremen 835s, M/S Bergensfjord 830s, Oslo 1951 830s + et lite fra Peru merket 925. Totalvekt på kuvertaskebegrene: 177,4 gr. Medfølger også kopp og underfat merket BNR + salt- og pepperbøsse fra Norsk Amerika Linje.

1551 SAS-REKLAME. 1 stk. hvit stentøykrukke av en viking, med påskriften SAS International Hotels. Noe krakkelert i bunnen. H:19 cm. Airport service Jepp SAS, made in Japan. I original eske. L:17 cm. B:7,9 cm. H:10 cm. Ser ubrukt ut.

1

1 1550 SAS AIRBUS. Stor flott mordmodell i plast. L=45 cm, vingespenn 33 cm. Scala 1/100. Kommer i original eske.

1

1552 SCHOUS BRYGGERI. Gammel ølkasse med 12 div. gamle flaske, alle med patentkork, 11 med reklame på korken. 1

1553 SPAREBØSSER BERGENS PRIVATBANK OG BERGENS KREDITBANK. 3+1 stk. Stålbøsser utformet som bøker. Snarlik størrelse og utforming, med forskjellig farge på skinninnbindingen. Ca. 13x9x3 cm. Eldre bøsser med varierende grad av aldersrelatert patina. Medfølger ikke nøkler.

1554 SPAREBØSSER BREMNES SPAREBANK. 3 stk. Stålbøsser utformet som bøker; ”Lær å spare Bind I”. 3 forskjellige fargekombinasjoner, rikt dekorert og med messingbeslag. 13x9x3 cm. Eldre bøsser med aldersrelatert patina. Medfølger ikke nøkler.

1555 SPAREBØSSER. 2 stk. Samme modell, med hhv messing- og kobberfarget lakk. ”Skyt pengene inn i Bergens Skillingsbank”. Romskip med utskytningsmekanisme skyter mynten inn i månen. L: 20 cm. Begge med overflateriper. Fungerende utskytningsmekanisme.

1

1

1

1 1557 SPAREUR BERGENS PRIVATBANK. 3 stk. Vekkerklokker med myntinnkast. Klokke i art decostil, fra Goldbühl, H: 10,5 cm. 2 lakkerte stålklokker fra Emes, begge gravert ”Bergens Kreditbank” bak, H: 11 cm. Stålur med riper i lakken, forøvrig normal aldersrelatert patina. Klokkene inneholder trolig noen få mynter. Nøkler medfølger ikke.

1556 SPAREBØSSER. 8 stk. Stålbøsser med håndtak. Forskjellig utforming/finish. Strandebarm Sparebank, Oslo Sparebank Fjell Sparebank, Askøybanken Kleppestø og 4 forskjellige fra Bergens Sparebank. Eldre bøsser med normal bruksslitasje og aldersrelatert patina. Medfølger ikke nøkler.

1 1558 TIEDEMANNS MIXTURE. Utstillings/gaveeske i papp med 2 stk tobakkspakker oppi. Rød 3 og Gul 3. Pakker med innhold. Esken med patina/slitasje.

1 1559 TIEDEMANNS OLD CLASSIC. Gaveeske med askebeger, 20 20 pk. sigaretter og hefte. Noe kulepennskrift/smuss på utsiden av esken, ellers i meget pen stand.

1560 1561

1560 TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Porsgrund Porselen. 4 felts askebeger med reklame for Medina. Normal bruksslitasje. Ø: 13,7 cm.

1561 TIEDEMANNS TOBAK. Askebeger. 12 ”taggers”. reklame for Bankett, Carter Mixture, Teddy og perfecy Havana Whiffs. Pent askebeger med noe slitasje. Porsgrund Porselen. H: 3,4 cm. Ø: 13 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

1

62
2023 Obj.nr.
Utrop
Utrop Obj.nr.
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1562 TØNSBERG BRYGGERI A/S. Lite spann med hank og lokk for ”Sunrose”. Med små bamser som dekor. Ø=13 cm og H=12 cm. Bra stand, litt rust på lokk. 1

1563 TORO JAKKEMERKER. 10 stk. eldre emaljerte merker i messing. Str: ca 3,3 x 6 cm. 1

1564 VIKING CLUB. Slipsnål og mansjett-knapper med VIKING (bildekk) logoen. Medfølger ett par mansjettknapper m/monogram

1565 VULKAN HANDELSELSKAB. Metallskilt på sokkel. H: 37 cm. b: 35 cm. Vekt: 7,47 kg. Patina/ bruksslitasje.

1

1582 REKLAME/LANDHANDLERLOTT. Barbersæbe boks fra Nordstrøm & Due. Liten boks fra Harald Ohlsen & Co. Solo veksleskål. Brevåpner fra P. A. Larsen Vine. Coca Cola diskmatte (Skader/slitasje). Diverse oppskriftshefter og Freia bakehefter. Med noe mer. Variert utvalg/slitasje.

1

1566 ØGLEND KLÆR. 4 stk kuvertaskebegere i 830s. Ø: 7,7 cm. Pen stand. Samlet vekt: 98 gram. 1 Landhandel *)

1567 ASBJØRNSENS RØKETOBAKK. Uåpnet forseglet boks. Ø=10,3 cm og H=10,5 cm. 1

1568 BISMERVEKT. Stor vekt i stål og messing, med kroker. 1900-tallets første del. Merket ”5 kilo”. L: 106 cm. Bruksslitasje og noe rust.

1569 BLACK PRINCE OVNSVERTE. Liten boks med uetisk motiv og navn etter dagens normer. Fleichers kjemiske fabrikker A/S. Bergen. Meget uetisk produkt i dag! H: 5,5 cm. Ø: 4,2 cm. Pen boks med innhold.

1570 FREIA. EVENTYR CHOCOLADE. 3 Stk. Ulike. Kopi av gammel sjokolade med trefjøl inni papiret. Str: 1,5 x 11 x 23 cm. Meget dekorative.

1571 FREIA. EVENTYR CHOCOLADE. 3 Stk. Ulike. Kopi av gammel sjokolade med trefjøl inni papiret. Str: 1,5 x 11 x 23 cm. Meget dekorative.

1572 FRIELES KAFFE. Stor eldre blikkboks, som dessverre mangler lokk. Ca. 34 x 27 x 23 cm. Fin dekor rundt, noe slitasje. Bakkant der hengsel til lokk skal være litt bulkete langs kant.

1

1583 REKLAME/LANDHANDLERLOTT. Juleskrin fra AS Thor Dahl, Sandefjord. Kaffeboks fra H.C. Krohn, Bergen. Stor boks fra Toftedahls krydderier, Oslo. INWAS tobakksboks. 29 stk fyrstikkesker/ mapper + 2 fyrstikkholdere. Lommelykter, diverse bokser/landhandlervarer. Polaroid bag. Majorette lekebil med Esso reklame. Noen tobakkskort og lampettskjermer. Variert utvalg/kvalitet.

1

1

1

1

1573 IDDISER. Totalt 900 stk ulike iddiser. Det meste i tilsynelatende pen kvalitet. 1

1574 IDDISER. Totalt 900 stk ulike iddiser. Det meste i tilsynelatende pen kvalitet. 1

1575 IDDISER. Totalt 900 stk ulike iddiser. Det meste i tilsynelatende pen kvalitet. 1

1576 KAFFETÅRN. M. G. RIISØEN. Gammelt dekorativt kaffetårn med patina/bruksslitasje. Tårn med sort bakgrunn. Topplokket er blått, men passer perfekt. Str: 60,5 x 29 x 29 cm.

1577 MASSEY FERGUSSON. TREKASSE. Eldre kasse som nokk har inneholdt deler til Massey Fergusson traktor. Patina/slitasje. Lokkene er meget vanskelig å lukke. Str: 27 x 48,5 x 36 cm.

1578 MJØLNER. ILDSLUKKER. Rydtun & Co, Kristiania. Import. Apparat med innhold. L: 82,5 cm. patina/ slitasje. Dekorativt i landhandelen.

1579 NARV LISSER. Eske med omkring 30 stk skolisser. 2 Ulike modeller. Den ene med noe uetisk utrykk etter dagens standard.

1580 NIGGER. Flytende ovnssverte. Uåpnet boks. Fleichers kjemiske fabrikker A/C Bergen. H=5,8 cm, fin stand. Meget uetisk produkt i dag.

1581 OLJENOSTALGI. 12 bokser/kanner. Variert utvalg/ kvalitet. Bokser fra Esso, BF, Fina og Mobil + tomboks Casco lim. Endel bokser er tilgriset/smuss. Medfølger meierikasse i plast fra Stord Meieri.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1

1

1

1

1584 RIISØENS KAFFE. 2 ulike kaffebokser. Begge bokser med normal bruksslitasje. H: 13,5 og 16 cm. 1

1585 SAANUMS SEPEFABRIKK, MANDAL. Lott med 4 stk bade sæpe Junior. Eske med 2 stk Wivex sepe. 4 tomme ubrukte poser Sepespån. 2 stk ulike ubrukte tomme pappesker. Brevkort med bilde av fabrikken.

1586 SVARTEPER OVNSLAKK. 2 Stk. Bokser. Bebel fabrikker A/S. Pen stand, noe smuss. H: 4,2 cm. Ø: 6,4 cm.

1

1

1587 TOBAKIANA LOTT. O.P. MOE & SØN. Totalt 20 stk ubrukte tobakkspunger/pakker uten innhold. Fordelt på 7 ulike typer. Perfekt stand. 1

1588 TOBAKIANA LOTT. O.P. MOE & SØN. Totalt 20 stk ubrukte tobakkspunger/pakker uten innhold. Fordelt på 10 ulike typer. Perfekt stand. 1

1589 TOBAKIANALOTT. O. P. Moe & Søn. Diskreklame i papp: Briar. Str: 18 x 12,5 cm. 5 stk. Diverse ubrukte Disk kartonger til Tobakkspakker. 3 stk tomme ubrukte poser Lys avfallstobakk. 25 stk etiketter (5 forskjellige). 5 stk ubrukte Tre roser tobakk innpakningspapir til tobakk. Bestillingskort og 2 informasjonskort.

1590 TOBAKIANALOTT. Reklameskilt i papp for Briar pipetobakk. Str: 18 x 12,5 cm. Perfekt stand. 10 stk ubrukte tobakksposer i papir. Fordelt på 3 ulike typer. 3 stk ubrukte innpakningspapir til Tre roser tobakk. Iformasjonskort i papp/meddelelse + kort med opplysning om ferie. Alle deler fra O. P. Moe & Søn, Kristiansand.

1591 TOBAKIANALOTT. Rulett mild røketobakk. Tynt metallskilt. Str: 13 x 18,7 cm. Dobbeltsidig skilt. Askebeger Bull Dog Whiffs. Askebeger i glass med skader. 2 stk. Ulike 10 pkn. Sigaretter. Fyrstikkmappe og tom fyrstikkeske med reklame. Patina/bruksslitasje.

1592 TORGERSENS FRØ. Lyngdal. Gammel frøhylle i tre. Inndelt i 23 rom. Kan stå på disken, da den har støtte bak (”sammenleggbar”). Pen hylle med patina/ bruksslitasje. Str: 74 x 30 x 10 cm.

Øvrige *)

1593 RABINOWITZ LOTT. Disse gjenstandene er fra Rabinowitz sin butikk/lager i Haraldsgaten i Haugesund. 3 stk. kleshengere + konfeksjonspose av papir. Den polske emigranten Moritz Rabinowitz bygde en av landets mest moderne konfeksjonsfabrikker i Haugesund i 1938. To år senere ble han arrestert av den tyske okkupasjonsmakten. Han ble drept i den tysk fangeleiren Sachsenhausen i 1942, hans datter Edith, barnebarnet Harry (2,5 år) og svigersønnen Hans Reichwald ble alle drept i Auschwitz året etter i 1943.

1594 SAMLERLOTT. Portugisisk marineskjold. H:24 cm. B:17,5 cm. Bruksspor. Interocean Line spillekort, H.EJ.Sætveit AS reklamelighter av merket: Penguin. Liten notisblokk fra firmaet A/S Joh.Pedersen, Kløverhuset Bergen.

1595 SEVEN UP TREKASSE. Eldre kasse fra San Diego. Patina/slitasje. Str: 31 x 39,5 x 29,5 cm. Medfølger lite treskrin fra Stavanger Rørhandel og Pappeske fra Figgjo Flint uten innhold.

1

1

1

1

63
1576 1592
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Søndag 12. februar fra klokken 14.03

Antikviteter, interiør og samleobjekter Antikviteter *)

1605 LYSESTAKER. 3 stk. Empire, tidlig 1800-tallet. Snarlik form, alle med firkantet fotplate. Bronsefarget stake, H: 22,5 cm, med reparasjon. 2 messingstaker, H: 16,5 og 21 cm. Den minste med skyver. Små anmerkninger, fin aldersrelatert patina.

1606 LYSESTAKER. Ett par messingstaker. Rokokko, omkring 1760. Fotplate, stamme og mansjett med tunger og fine detaljer. H: 23,5 cm. I fin stand.

1607 MESSINGLODD. Svenske lodd datert 1835. Rikt stemplet. Liten beholder med 7 vektlodd. Pen stand.

1608 MESSINGLYSESTAKER. 2 stk. Pene gamle lysestaker i empire stil. H: 18 cm. Sokkel. Ø: 11 cm. Pen stand.

1609 RØKELSESKAR I MESSING. 4 stk. Gamle røkelseskar trolig fra Russland. Fra omkring 1800/1900 tallet. H: 19 - 23,5 cm. Patina/slitasje. Noen trenger å feste ”stetten” bedre.

1610 RUSSERBOLLER. 4 stk. russerboller med slitasje/ avskalling og patina. Den minste har hakk på kanten. H:13,8 cm/Ø:26,7 cm - H:6,9 cm / Ø:13,1 cm. Mål: største til minste.

1596

1599

1596 ANTIKK SPEIL. Fasettslipt ovalt speil med dekorert ramme. Rokokkostil. Trolig fra omkring 1880/1900. Meget dekorativt. Speil str: 77 x 45,5 cm. med ramme og ornamenter ca 118 x 51 cm. Patina/ slitasje. Overmalt engang i tiden. Bør hentes i Haugesund, eller på et av våre avdelingskontorer, eventuelt sendes på kjøpers egen risiko.

1597 ANTIKT SKRIVESKRIN. Mahogni med messingbeslag. 1800-tallet. Innredet med velurtrukket skriveplate. H: 13, B: 45, D: 25 cm. Eldre reparasjoner observert, bl.a. nyere låskasse. Nøkkel følger med. Fin, aldersrelatert patina. Ifølge innleverer var skrinets første eier en folkeskolelærer i Skudeneshavn, Karmøy.

1598 BAROMETER. Flott, eldre, engelsk barometer i beiset eikefinér med messing. Fra Shadburn & Son. Må hentes i Haugesund p.g.a. kvikksølvet i glasskolben. Fra første halvdel av 1900-tallet. Skadet på toppen, den ene biten følger med. H:100 cm..

1599 IKON MED SØLVMASKE. Russisk fra omkring år 1770. Saint Nicholas, Kristus og Kristus mor. Str: 26,9 x 21,9 cm. Patina/slitasje. Sølvmasken med slitasje/skader. Maske med stempler. Meget flott antikvitet. Sjeldent utrop.

1600 KOBBERFORMER. 3 stk. kake-/puddingformer fra Skultuna, Sverige. Tidlig 1900-tallet. Kobber, innvendig fortinnet. Randformens Ø: 20 cm. Følger med 2 stk. små former Ø: 8,5 cm. I pent brukt stand, med fin patina.

1601 KOFFERTER. 2 eldre kofferter i skinn, m/noen reiselapper på den store. Den store kofferten har vannflekker og håndtaket er ødelagt. H:46,5 cm. B:25,5 cm. L:74,8 cm. Den minste, ”Fibre Foundation”, følger det med nøkkel. H:30,5 cm. L:54 cm. B:15,8 cm.. B:15,8 cm.

1602 KONG NEPTUN. Flott eldre figur i utskåret og bemalt tre av kong Neptun (gallionsfigur). Uviss alder, med en del skader/reparasjoner. Det er løkke på baksiden til å henge på veggen. Dekorativ. H:72,5 cm.

1603 LYSESTAKER. 2 antikke kammerstaker/blakkerter. Formet av hhv. messingblikk og kobberblikk. Snarlik størrelse og form. L: 21,5, B: 13 cm. Messingstaken med løst håndtak nedre kant. Forøvrig normal aldersrelatert patina.

1604 LYSESTAKER. 3 stk. Biedermeier, midten av 1800-tallet. Ett par staker med knekket fotplate, H: 21,5 cm. 1 stor stake med rund fotplate, H: 25,5 cm. Alle med skyver. Den største med sprekk og bulker, forøvrig med fin aldersrelatert patina.

1

1

1

1611 SHERRYTØNNE. Bordmodell. Jubilæums Sherry 1814-1914. Sigurd Rosenlund. Eiketønne med stativ. Patina/bruksslitasje. Meget dekorativ. H: 29 cm. B: 25,5 cm. L: 32 cm.

1

1

1

1

1

1

1612 TINNFAT. Datert 1661. Fat som trolig har vært gitt i bryllupsgave fra præsident Herman Garmann (HGM), 1612-1674, og hustru Margrethe Andersdatter Buch (MAD), 1618 - 1669. Tilderes datter Boel Hermansdatter Garmann (BHDG), som i 1661 giftet seg med tolder i Bergen Leonard Lauritsen Grøtker (LLG). Fat med Graverte initialer og dekor. Fat Ø: 33 cm. patina/slitasje. Vekt: 1,1 kg.

1614 TINNLYSESTAKER. Edvin Ollers. Gjutet tenn. 2 stk. Tidlig 1900 tallet. H: 12,4 cm. Ø: 10,8 cm. Samlet vekt: 942 gram. Meget pen stand.

1

1 1613 TINNKRUS. Gammelt tinnkrus datert 1877. Balliol College Regatta Scraich Fours. Gammelt krus med patina/slitasje. Bunn i glass med sprekk. H: 20,5 cm. Ø: 12,3 cm.

1

1615 VEGGTELEFON. Aktieselskabet Elektrisk Bureau, Kristiania. Pen telefon med patina/slitasje. 1 1616 VEGGTELEFON. Wingers elektriske værksted, Kristiania. Antikk norsprodusert veggtelefon. patina/ slitasje og skadet telefonrør. Medfølger også 1 ekstra telefonrør.

1 1617 VUGGE. Barneseng i trehvit furu. 1800-tallet. Forseggjort snekkerarbeid, med treplugger og fine fyllinger på kort- og langsider. Tverrgående meier. L: 85, B: 48, B inkl. meier: 61 cm. Aldersrelatert patina.

Bondeantikviteter *)

1

1618 BAKSTETRAU. Eldre bakstetrau fra 1800-tallet med rep. i form av klinking, sprekker. L:87 cm. B:52 cm. 1 1619 BARNEMANGLETRE. Bjerk, datert år 1800. Proveniens fra Askim, Østfold. Trehvit med skåret karveskurd på plank og initialer ”RODL - 1800” og hesteformet håndtak. Patina og bruksspor. L: 56 cm. For å bli en god husmor før i tiden fikk døtrene i huset et lite mangletre av foreldra, slik at en kunne tidlig krøkes og bli med i husstellet.

1620 BOLLE. Flott, eldre rosemalt bolle, med tekst rundt kanten datert 1833. H:7,1 cm. Ø:21,5. Uviss opprinnelse.

1

1

1621 BØTTE. Lagget, solid type. 1800-tallet. Furu, med smidde bånd og hank. H: 30, Ø: 33 cm. Nyere bunn. Innvendige bånd er defekte/manglende. Fin patina. 1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

64
1
1
1
1
1
1
1

1622 FERDASKRIN. Flott, eldre ferdaskrin fra 1866 blåmalt med gul skrift. Håndsmidde bånd, nagler og lås, nøkkel følger ikke med. Fin patina/slitasje. H:26,5 cm. B:57,5 cm. D:33 cm.

1623 HJØRNESKAP. 1700/1800-talls hjørneskap som trenger litt kjærlighet. Toppen er reparert og limt på, masse patina/slitasje. Sortmalt med greske figurer og fine blomster med gullfarget/ bronsefarget mønster. Følger med nøkkel. Ser ut som noen har forsøkt å bryte opp døren. H: ca. 150 cm.

1624 KISTE. Rødmalt, liten kiste. Med smijernsbeslag og original lås med nøkkel. 1800-tallet, senere overmalt. HxBxD: 39x74x36 cm. Normal bruksslitasje.

1

1635 SALTØSE. Saltøse utskåret i tre, med fisker som håndtak. Signert og merket Ålesund. L:24 cm. 1

1

1

1625 KORNREDSKAPER. 2 stk. antikke kornredskaper, skjedde (kornskeid). L:61 cm. Dettvolen eller slagvolen, håndtaket mangler. L:43 cm. 1

1626 KURVER. 2 stk. håndflettede norske kurver fra begynnelsen av 1900-tallet. Den største er oval med to hanker og målene er: H:39 cm. L:48,5 cm. D:39 cm. Den minste er mer firkantet i formen med hank. H: ca.48 cm. L:37 cm. B:36 cm.

1627 LYSESTAKE. Bjerk, 17/1800-tallet. Dreid barokk type, ”kåpestake” med balusterformet stamme. Rødbonet med blå detaljer. Mens embetsstand, presteskap og folk i byene hadde staker i sølv og messing, dreide bøndene selv sjarmerende staker i tre, i snarlike modeller. Bruksspor, patina. H: 17 cm.

1628 MANGLETRE ANNO 1767. Bjerk. Trehvit, med skåret dekor av firbladroser og hjerter. Årstall 1767. Håndtak formet som hest. Har nok vært en romantisk friergave en gang for 256 år siden. Patina og bruksspor. Noe løst håndtak. L: 72 cm.

1629 MANGLETRE. Flott mangletre med karveskurdekor fra 1754 med hest som håndtak, meget dekorativ, med flott patina. L:73 cm..

1630 ROSEMALT FERDASKRIN. Datert 1869. Pent skrin fra Vestlandet. Håndlaget ferdaskrin i tre med håndsmidde beslag og håndtak/feste. Skrinet har lås men mangler nøkkelen. Skrinet er låst! Patina/ bruksslitasje. Meget dekorativt. Str: 22,5 x 34 x 27 cm.

1631 ROSEMALT HYLLE. Eldre rosemalt pyntehylle. Den er ikke så gammel som den ser ut. Er lasert med sort maling oppå rosemalingen for at den skal se gammel ut. Dekorativ. H:75,5 cm. B:59,5 cm.

1632 ROSEMALT KISTE. Antikk kiste datert 1840. kiste med rosemalt dekor på front og lokk. Buet lokk. Håndsmidde håndtak. Lås, men mangler nøkkel. Patina/bruksslitasje. 2 hjørner med slitasje skader. Buet lokk. Str: 54 x 107 x 52,5 cm. Dekorativ.

1

1636 SKRIVESKRIN. Flott, eldre skriveskrin fra 1880. Ådringsmalt med riktig patina men med markhull og sprekk i lokket. Nøkkel følger med. Noe slitt rosemaling framme på skrinet, navn med gul skrift. H:17,5 cm. B:40 cm. D:24,5 cm.

1637 TRAU. Flott, eldre bakstetrau, sortmalt med riktig patina. Fra 1800-tallet. Patina/markhull/tørrsprekk. H:13,4 cm. B:47,2 cm. D:32,9 cm.

1638 TRAU. Skåret av et stykke bjørk. Rester av brunrød maling. Initialene ”KKS” skåret inn på undersiden. L: 69,5, B: 24 cm. Aldersrelaterte bruksspor og fin patina.

1

1

1

1639 TRAU. Skåret av et stykke furu. L: 69,5, B: 23 cm. Sprekkdannelse i endene, forøvrig i god stand. 1

1640 TREASK fra århundreskifte 1800/1900-tallet. Viksdalsmaling. I god stand. Diameter 25,5 cm. Høyde 11,5 cm.

1633 ROSEMALT KISTE. Liten kiste datert 1872. Dekorert for hånd i vestlandsstil. Innredet med leddik. B: 88, D: 43, H: 39 cm. Nøkkel følger ikke med. I god stand, med aldersrelatert patina.

1

1

1 1641 1651

1641 TREASK fra århundreskifte 1800/1900-tallet. Viksdalsmaling. I god stand. Diameter 29 cm. Høyde 13 cm.

1

1

1634 ROSEMALT TREBOLLE. Eldre bolle trolig fra tidlig 1900 tallet. Patina/slitasje/skjevheter og sprekk. H: 10,5 cm. Ø: ca 25,5 cm. 1

1

1642 TREBOLLE. Bolle datert 1714. Enkel rosemaling. Merket på undersiden: S. G. Thoen. Bolle med patina/slitasje og sprekk. H: 8 cm. Ø: ca 29 cm. 1 1643 TREBØTTE MM. 2 stk. eldre, lagga tjærebrente trebøtter. Den minste er litt skjev i bunnen. H:18,5 cm. Ø:12 cm. Den største mangler lokk. H:20 cm. Ø:21,9 cm.

1 1644 TREBØTTE. Lagga trebøtte i god stand m/trenagler i hanken. Fra 1800-tallet. Nyere bånd. Patina/ skader. H:22,5 cm. Ø:24,5 cm.5 cm. 1

1645 TRESKRIN/BOKSER. 1800 tallet. 2 Stk Dreide bokser med lokk. Den ene med håndsmidde hengsler. Runde bokser/skrin. Patina/bruksslitasje. H: 7,5 og 8 cm. Ø: 11 og 11,3 cm.

1646 ØLBOLLE. 1800-tallet. Dreiet type med slitt rosemaling. Tekst på munningsrand ”Tenk paa mig”. Ø: 18, H: 8,5 cm. Sprekkdannelse og aldersrelatert patina.

1

1

1647 ØLBOLLER. Trehvite, 1800-tallet. 3 stk. Dreide, runde typer. En del patina og bruksspor. Den største med sprekker. Ø: 20/21/23 cm. 1

1648 ØSE. Flott, stor øse i tre fra 1800-tallet. Sortmalt og flott patina, men en del markhull og noen tørrsprekker. H:17 cm. L:50,5 cm. D:27 cm.

1649 ØSER. 2 stk. eldre øser i tre fra 1800-tallet. Den minste er nok brukt til en sil, med hull i skjeen, noen tørrsprekker. L:39 cm. D:15 cm. Den største har en sprekk. L:45,5 cm. D:13,3 cm. 13,3 cm.

1650 ØSER. 2 stk. eldre øser i tre fra 1800-tallet. Den minste har en del markhull og noen tørrsprekker. L:29 cm. D:15,5 cm. Den største: L:47 cm. D:15,3 cm.

1651 ØSKJE MED VIKSDALSMALING. Rund, stor eske med lokk. 1800-tallets siste del. Sveipet spon med rødbrun lasur med håndmalt dekor. Diameter 32,3 cm. Aldersrelatert slitasje.

1652 ØSKJE. Liten oval karva øskje med karveskurdekor. Sveipa og festa med teger. Bumerke på undersiden, sort farge, patina/ noen småskader. 1700/1800-tallet. H:5,8 cm. B:10,2 cm. D:6,5 cm.

1

1

1

1

65 Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Asiatiske gjenstander og porselen *)

1653 BEGER. Kina. Etter 1950. Eggeskallsporselen med polykrome emaljefarger i overglasur i famille jeune på utside og innside munningsrand og bunn. Motiver av drage og blomster. Stempel under. Noe slitasje. Meget pent håndverk. H: 8,5 cm.

1654 BEGER. Kina. Guangxu-periode (1875-1908), ca. år 1900. Stemplet under, samt grått segl med eksportstempel på innside bunn. Koboltblå underglasurdekor og overglasur i ulike emaljefarger og reter av gullstaffering. Motiv av mann som spiser frukt og tekst med et dikt. Fin stand. H: 5 cm.

1655 BILDER AV KIMONOSILKE. 2 stk. innrammede bilder av kimonosilke, rammet inn i enkle trerammer. 64,5 x 32,2 cm.

1656 BOJAN/INGEFÆRKRUKKE. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Glasert beige gods med stilisert dekor. Krakeleringer og bruksspor. Stjernesprekk innside bunn. H: 12,5 cm.

1657 BOKS M/LOKK. Kina. Guangxu-periode (18751908), ca. år 1900. Attribuert under med Qianlongs stempel fra 1736-95. Særdeles rikt dekorert lakkarbeide i rødt utenpå og sort innside. Relieffmotiver med drage, ornamenter, gitterverk, lykkesymboler og figurscener. Pen stand, mindre avlag/slitasje på kanter. Ø: 35 cm H: 12,5 cm.

1658 BOLLE. Japan. Ferskenformet porselenskål med dekor i Imari-stil. Meiji-periode (1869-1912). Koboltblå underglasurdekor og overglasur i røde emaljefarger, samt gullstafferte detaljer. Ø: 24,7, H: 10,7 cm. I fin stand.

1659 BORDLAMPE. Kina. 1930-tallet. Særdeles rikt skåret ut av étt stykke mørkt, eksotisk tre. Fremstilling av smilende Buddah. Innfelte skårede detaljer, ant i ben/horn, i munn og øyne (noe bortfall her). Én el. sokkel oppe til E27 oppe. Bruksspor, tørkesprekk. Medfølgende eldre lampeskjerm. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. H: 44 cm.

1660 BORDLAMPE. Kina. Repubikk-periode, etter 1950. Vase omgjort til lampe, med el. fatning og plate oppe. Én sokkel til E27-pære. Porselen med polykrome emaljefarger i overglasur. Motiver av dagliljer. Fin stand, bruksspor. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. Totalhøyde: 38 cm.

1

1

1668 FIGUR. Kina. Guangxu-periode (1875-1908), sent 1800-tallet. Eldre etikett under, samt nyere etikett tilhørende AntikWest i Göteborg, Sverige. Dypstemplet i godset under. Fremstilling av sittende mannsfigur i rød drakt. Pent malt ansikt. Gullstafferte detaljer og matt finish der det er ”hud”. Høy håndverksmessig kvalitet. Åpning i munnen til figurens hulrom. Patina/bruksspor. H: 10,5 cm.

1

1

1669 FIGURER OG MORTER. Asiatisk og kinesisk kulturområde. 5 stk. Én mannsfigur på sokkel i to ulike typer såpesten (avbrekk å fingre) fra 1900-tallets første del (H: 21 cm), nyere patinert bemalt figur i stengods i eldre stil, liten morter i mørkt støpegods, liten skål formet som gapende mann i patinert messing og skilpaddefigur i patinert metall. Bruksspor.

1

1

1

1

1670 FOO-HUNDER. Kina. Rikt formet porselen med turkisblå glasur. Dekorative figurer forestillende en han- og en hunn-løve. H: 30 cm. I fin stand.

1671 FORET SKRIN M/SKYVELOKK. Kina. Nyere produksjon, høykvalitets foret skrin til vase. Innvendig foret med hvit silke og utvendig trukket med mønstret tekstil. Indre lokk + medfølgende rikt skåret stand til vase. Passende til vase ca. 30 cm. Skrin, ca. 42x19x16 cm.

1661

1

Sent 1800-tallet. Rikt skåret horn/ben med håndtak formet som en av De åtte udødelige gudene, fra kinesisk mytologi og blad med skåret ornamentert gitterverk og lykkesymboler i relieff. Eldre reparasjon med jernblikk, sprekk og manglende deler. Utført på svært høyt håndverksmessig nivå. Skjør, bør hentes på en av Skanfils avdelinger. L: 25 cm.

1662 BRONSEFIGUR. Fremstilling av mann sittende på klippe. Kinesisk kulturområde, ukjent alder. Støpt, massiv bronse. Øvre del, selve mannen, er grønnpatinert. 2,8 kilo. H: 20 cm.

1663 CLOISONNÉ-VASER. 2 stk. Messing med emaljedekor. Blomsterdekor på mørk bakgrunn. Håndlaget i Kina, 1900-tallets siste del. Den minste stemplet China. H: 13 og 23 cm. Begge i pent brukt stand.

1664 DÅSE M/LOKK. Kina. Guangxu-periode (18751908). Sent 1800-tallet. Kvadratisk type utført i lys messing. Skrifttegn på lokk. Innhold med eldre/ inntørket sverte/sminke. Patina og bruksspor. Ca. 60x60x25 mm.

1665 DÅSE M/RØD STEMPELSVERTE. Kina. Nyere produksjon med koboltblått motiv i kangxi-stil med mann sittende på en flyvende trane. Innside med seig, tykk rød stempelsverte/masse. Fin stand. Ø: 7 cm.

1666 ELFENBENSBOKS. Liten rund boks med lokk. Meget pene og detaljerike utskjæringer rundt hele boksen. Noe patina/slitasje. Liten sprekk nede langs kanten. H: 3,5 cm. Ø: 3,9 cm. Trolig fra tidlig 1900 tallet.

1667 FAT. Japan. Åttekantet porselensfat med dekor i Imari-stil. Koboltblå underglasurdekor og overglasur i røde emaljefarger, samt gullstafferte detaljer. Største Ø: ca. 30 cm. Merket under. I pent brukt stand.

1

1672 HENGELÅSER. Kina. Guangxu-periode (18751908). Ca. år 1900. Utført i messing og bronse. 3 stk. ulike. 2 stk. karpeformede (L: 6 og 9 cm) og én skilpaddeformede med bevegelige ben (L: 7,5 cm). Låser utført på stolpe-/kolbelås-vis, slik vi kjenner det her til lands. Den største karpeformede har medfølgende original nøkkel, de andre mangler. Men den ene nøkkelen passer på de to låsene som mangler også. Alle er således fungerende. Man låser opp ned å stikkke nøkkelen inn, slik at mekanismen utløser fra kroppen. Låses, ved å presse den tilbake. Bruksspor.

1

1

1

1673 HÅNDMALT PORSELENSSKRIN. Umerket kinesisk skrin. Pent dekorert. 2 skader på kanten på innsiden. Str: 6 x 17,7 x 9,8 cm. Ukjent alder men trolig fra omkring midten av 1900 tallet.

1674 HÅNDMALTE TALLERKENER. Kinesiske. Trolig fra 1800-1900 tallet. Alle med slitasje/skader. Ø: 18 og 22,3 cm.

1

1675 HÅNDSPEIL. Kina. Etter 1950. Håndspeil med rikt dekorerte beslag og omramming i hvittmetall med ornamentale motiver. Skaft i lysgrønn, polert jade. Bakstykke i porselen, med håndmalt dekor i polykrome emaljefarger med landskapsmotiv. Pen stand. I orig. foret etui, trukket med mønstret silke og tapper i ben. L: 24 cm.

1

1

1676 JADEFIGUR. Eldre håndlaget jadefigur. Kjøpt av skipper fra Haugesund på en av sine reiser til østlige strøk, en gang på 1950/60-tallet. Flott utført arbeid, liten skade nederst på kanten. H:11,3 cm. B:11,7 cm. Står på tresokkel.

1677 JADEFIGUR. Eldre håndlaget jadefigur. Kjøpt av skipper fra Haugesund på en av sine reiser til østlige strøk, en gang på 1950/60-tallet. Flott utført arbeid. H:10,5 cm. B:12,5 cm. Står på tresokkel m/ liten skade.

1678 JADEFIGUR. Eldre håndlaget jadefigur. Kjøpt av skipper fra Haugesund på en av sine reiser til østlige strøk, en gang på 1950/60-tallet. Flott utført arbeid. H:8 cm. B:7 cm. Står på tresokkel.

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

66
BREVKNIV. Kina. Guangxu-periode (1875-1908).
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1679 JADEMEDALJONG. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Rikt skåret, med gjennombrutt dekor i lysgrønn jade (ca. 55x60 mm). Motiv av kurv med krysanthemum. Detaljer med flettet bånd og dusk i syrinlilla silke. Totallengde: 25 cm. Slike medaljonger var et statussymbol og tegn på rikdom, og hang gjerne på siden av kroppen, festet til livet, på tradisjonelle kinesiske drakter før i tiden. Noen bruksspor.

1

1686 KINESISK TAMBURIN. Nyere produksjon av klassisk kinesisk modell. Geiteskinn spent over rødbonet tre og cymbaler. Stemplet på innside. Tamburin er et rytmeinstrument kjent fra gammelt av i Kina, India og Midtøsten. Instrumentet kom først med romerne til Europa og ble vanlig blant spillemenn fra middelalderen. Fin stand. Ø: 19 cm.

1687 KINESISKE BILDER. 2+2 stk. Vintage kunsthåndverk, i tradisjonell stil og teknikk. 2 broderte blomsterbilder, utført for hånd, i silke på silke, det største måler 41,5x65 cm inkl. ramme. 2 bilder malt på silke, hvorav et med en kvinnelig kriger som motiv (42,5x32,5 cm inkl. ramme). Noe varierende stand og kvalitet.

1688 KRUKKE. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Ca. år 1900. Rund form med ringstempel under. Koboltblå underglasurdekor med blomsterornamenter og lykkesymbolikk. Pen stand, bruksspor. Noen glasurglipper fra produksjonen. H: 10,5 cm.

1689 KRUKKE. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Ca. år 1900. Stempel + rødt eksportsegl under. Porselen med polykrome emaljefarger i overglasur. Motiv med mor og sønn med blomstrende morbærtrær og dikt med kinesiske tegn. Patina og bruksspor. H: 8 cm.

1690 LITEN BOJAN/INGEFÆRKRUKKE. Kina. Daoguang-priode (1821-1850). Koboltblå underglasurdekor med motiv av fiskende mann i landskap. Rester av senere rødt eksportstempel på undersiden. Fin stand, patina. H: 11 cm.

1

MED TRONE. Japan, 1930-tallet. Produsert av Akashiya i Kobe (som visstnok fortsatt eksisterer). Såkalte ”Hina-dukker” som familier med døtre i huset pynter med til 3. mars, på jentenes dag ”Hina Matsuri”. To dukker (ca. 35x30x25 cm) med forestillende keiser og keiserinne, med håndmalte ansikter på porselen og kunsthår. I svært detaljerte silkedrakter med håndbroderte elementer og dusker. Keiser med sabel og keisereinnen vifte. Medfølgende 6 stk. elementer med bast og stoffdetaljer som utgjør tronen og forgylt silkeskjerm (ca. 145x55 cm/sammenbrettbar). Medfølgende original trekasse til hhv. dukker og trone (ca. 40x40x45 cm) og kasse til silkeskjermen (ca. 30x60x12 cm). Meget velholdt og sjeldent utbud i Norge! Info om dukkene fra Den japanske ambassaden påklebet innside lokk.

1681 JAPANSKE SMYKKESKRIN. 2 stk. Begge rikt dekorert. Fra tidlig 1900 tallet. Det minste skrinet er forsølvet. Stort skrin med blomsterdekor er laget i tinn. Pen stand. Str: 2,3 x 7,6 x 5 cm. Og 6 x 16,6 x 9,2 cm. Patina/normal bruksslitasje.

1

1691 LYSESTAKER. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Ca. år 1900. Opprinnelig et par balusterformede vaser, som på tidlig 1900-tallet er blitt montert sammen med messingbeslag til lysestaker i historismestil. Polykrom dekor med emaljefarger i overglasur med rester av gllstffering, i Kanton-stil med motiver av figurscener ved hoffet, blomster og fugler. Neon sprekker, skader, skjevheter. Mangler, bl. a. én mansjett. Ettersyn anbefales. H: 25-26 cm.

1 1692 LØVE. Flott utskåret løve i tre. H:15 cm. L: ca. 30 cm. Bruksspor. 1 1693 MINIATYRSKÅLER TIL FRØ OG VANN TIL KANARIFUGL. Kina. Republikk-periode (1912-49). Porselen med polykrome emaljefarger i overglasur med blomstermotiver. Stempel under. Lite nag (fra produksjonen, da det er malt over) på muningsrand på den minste. Liten sprekk på den andre. Bruksspor. Ø: 3 og 4 cm.

1 1694 MUGGE. Fugleformet liten porselensmugge med håndmalt dekor. Japan, trolig tidlig 1900-tallet. Merket under. H: 14 cm.

1682 KAFFEKRUS I FORET ETUI. 2 STK. Nyere kinesisk produkjon i Jing de Zhen i 2010, i svensk regi. Kobolblå underglasur på porselen, med motiver inspirert og hentet fra porselen som er hevet og reddet fra lasten til skipet ”Ostindiefararen Götheborg”, som sank i 1745 i Göteborg havn. Kaffekrus med hanker, H: 9 cm. Ubrukt/pen stand, i medfølg. silkeforet rødt skrin med to rom.

1

1 1683 KAFFEKRUS I FORET ETUI. 4 STK. Nyere kinesisk produkjon i Jing de Zhen i 2010, i svensk regi. Kobolblå underglasur på porselen, med motiver inspirert og hentet fra porselen som er hevet og reddet fra lasten til skipet ”Ostindiefararen Götheborg”, som sank i 1745 i Göteborg havn. Kaffekrus med hanker, H: 9 cm. Ubrukt/pen stand, i medfølg. silkeforet skrin med fire rom. Mønstret utside med låsetapper i ben.

1684 KINESISK SKAP/SKRIN. Lite kinesisk skap/ smykkeskrin. Flott forseggjort lite skap med 14 skuffer. Den ene går ikke an å åpne. 2 skapdører (også skuffer bak disse). Intersia m/perlemor. Med messing- og metallbeslag. Sortmalt. Bruksspor/ patina. H:52 cm. B:38,5 cm. D:19 cm. Mangler nøkkel.

1685 KINESISK SVERD. JIAN. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Sent 1800-tallet. Klinge i jern. Grep og detaljer i rikt dekorert og ornamentert hvittmetall med relieffdekor med motiver av dragemasker og lykkesymboler. Grep i presset og formet horn. Balg med imitasjon av skillpaddeskall og beslag i hvittmetall. Burgunder snøre. Patina. En del rust, bruksspor. Avflassende dekor på balg. Totallengde: 58 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1 1695 ORIENTALSK LOTT. Serveringsbrett i sort m/ orientalsk mønster. 41x33,2 cm. Serveringssett, skje og gaffel. L:27,3 cm. Stor skål: H:10 cm. Ø:28 cm. 6 små skåler: H:3,7 cm. Ø:15,2 cm. Skåler i samme serie, håndmalt orientalske motiv med litt perlemor. Følger med tekanne og 2 stk. lysestaker i messing, samt to stk. utskårne figurer fra Ecuador. H: ca. 18 cm.

1696 ORIENTALSK LOTT. To stk. kinesiske krukker m/ lokk i gul glasur med drager. Sent Qing Dynasty. Den ene med skader/sprekker. H: ca. 22,5 cm. Håndmalt ” Familie Rose Medallion”, kinesisk fat fra ca. 1920/30-tallet. Ø:25 cm.

1

1697 ORIENTALSKE SKRIN I ELFENBEN. 2 Stk små skrin med skyvelokk. Dekorerte lokk. Str: 3,3 x 12 x 3,2 cm og 3,4 x 11,7 x 3 cm. det ene skrinet med løst lokk (Må limes). Dekorative eldre skrin. Trolig fra tidlig 1900 tallet.

1698 PRYDFAT. Asiatisk kulturpmråde. Mørkpatinert støpegods. Rike relieffmotiver med ornamenter og fire karper i bunn. Antakelig sent 1800-tallet. Ø: 25 cm.

1

1

1

67
1680 JAPANSKE KEISER- OG KEISERINNEDUKKER
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1699 PRYDTEPPER. Kina. Nyere produksjon, etter 1950. Maskinvevet silke. Frynser på kortsidene. Ca. 52x42 eksl. frynser. Bruksspor. To stk., med speilede motiver av Fugl Fønix, i kinesisk mytologi symbolet på kvinnen og keiserinnen, samt harmoni, ro fred, ekteskapelig lykke og det feminine.

1700 RØKELSESSKÅL M.M. Eldre liten orientalsk røkelsesskål i såpestein. H:4,2 cm. Ø:8,3 cm. Medfølger to små orientalske figurer med skader/ mangler. H: ca. 8 cm.

1701 SAMLING KINESISK. Kina. 1900-tallet. Totalt 5 deler. 4 stk. deler i porselen, derav én skål ispirert i ”mille de fleur”-dekor i polykrome emaljefarger i overglasur (Ø: 10,5 cm) og tre stk. lokk med polyrkome emaljefarger i overglasur (Ø: 9 cm). Én skål i cloisonné-emalje over messing med blomstrende tre-motiv (Ø. 9.5 cm). Bruksspor.

1702 SAMLING PORSELEN. Kina. 4 stk. deler, alt fra Qianlong-perioden (1736-1795). Stekefat med svungen form og koboltblå underglasurdekor (L: 38 cm med limt skade/sprekk), stor punsjebolle med polykrome emaljefarger i overglasur, koboltblå underglasur og gullstaffering (Ø: 30 cm, reparert med jernnagler), bolle i kinesisk imari-stil med røde emaljefarger og koboltblå underglasur (Ø: 23 cm, reparert med jernnagler) og liten bolle i tilsvarende stil og farge (Ø: 14,5 cm, med sprekker). Bør hentes på en av Skanfils avdelinger pga. skjørhet og beskaffenhet.

1703 SAMMENLEGGBART SPILLEBRETT. Sjakk og backgammon. Asiatisk lakkarbeide på tre. Dekorert for hånd, med motiv av gullfisk og bambus. Vietnamesisk stempel; ”Artexport Hanoi”. 64x28,5x6,5 cm i sammenlagt stand.

1704 SKÅL M/LOKK. Kina. Etter 1950. Kangxi-stil, famille verte. Porselen med polykrome emaljefarger i overglasur, med overvekt av grønt. Motiver av drager og skyer. Rødt stempel under. Pen stand, bruksspor. Ø: 10,5 cm.

1705 SKÅLER. Kina. Republikk-periode (1912-49). 3 stk. Porselen med polykrome emaljefarger i overglasur med rester av gullstaffering på munningsrender. Motiver av blomstrende morbærtrær. Stempel under. Pen stand, men tynne hårsprekker på alle, kun langs kant. Noen smånag. Ø: 10 cm.

1706 SKRIVEUNDERLAG OG LØSJE. Kina. 1930-tallet. Skrivebordsunderlag med rikt dekorerte hjørnebeslag i sølv (med uidentifiserte kinesiske stempler).

Relieffmotiver av drage (ca. 51x38 cm). Tilhørende løsje med tilsvarende dekor på sølvbeslag (ca. 14x8x7 cm). Manglende skinntrekk på løsje og på skriveunderlaget. Øvrige bruksspor. Sølvarbeider av høy kvalitet.

1

1710 STETTESKÅL. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Sent 1800-tall. Klassisk form på stett, rikt dekorert med koboltblå underglasurdekor med blomstermotiv og gitterverk. Noe grovt gods, meget sjarmerende. Fin stand, patina. H: 5,5 cm.

1

1

1711 STOR BOLLE. Kina. Qianlong-periode (17361795). Ca. 1750. Eksportporselen. Famille rose. Glattt porselensbolle med polykrom overglasur i emaljefarger og gullstafferte detaljer. Motiver av krysanthemum, peoner og bladverk, samt en liten fugl. Gitterverksbånd innside munningsrand. Eldre kittede og limte reparasjoner, ett stort sted og et mindre på motsatt side. Den stor skaden har tidligere vært naglet. Bruksspor. Dekorativ og fargerik. Ø: 24 cm. H: 10,5 cm.

1712 STOR KRUKKE. Kinesisk porselen i famille vertestil. Rikt og fargerikt dekorert for hånd. Noe utydelig stemplet under, trolig 1900-tallet. H: ca. 45 cm.

1

1

1

1

1 1707 1712

1707 SNUSFLASKE. Kina. Republikk-periode (1912-49).

Ca. 1930. Klart glass i rund, flattrykket form med innsidemalt motiv av trane og morbærtre på én side og lykkesymboler på den andre siden. Propp med kork og toppstykke i opalinglass, og forsyningsstav i skåret ben. Pen stand. H: 5,5 cm.

1708 SPISEPINNER I ELFENBEN. 11 stk. L: Ca 24 - 25 cm. Dekorerte pinner. Trolig fra tidlig 1900 tallet. Samlet vekt: 146 gram.

1709 STETTESKÅL. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Ca. år 1900. Klassisk form på stett, rikt dekorert med noe utflytende koboltblå underglasurdekor med blomstermotiv og gitterverk. Grovt gods, meget sjarmerende. Rester av rødt eksportsegl/stempel på utsiden. Fin stand, patina. H: 6 cm.

1

1

1713 TEKANNE. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Sent 1800-tallet. Skåret ut av bambustre. Kort tut, hank og lokk m/lokknapp. Skåret dekor i korpus med blomstrende magnoliatre og kinesiske tegn som er et ”sommertid-dikt”. Bruksspor. Sprekker og limte reparasjoner i hank. Ø: 12 cm.

1 1714 TEKANNE. Kina. Qianlong-periode (1736-1795). Ca. 1750. Eksportporselen i famille rose. Polykrom dekor i emaljefarger i overglasur. Motiver av krystanthemum og blomstrende grener. Rester av gullstaffering. Liten type, beregnet på én person. Pen stand, men noen nag på munningsrand og lokkets kant, samt sprekk på hank. H: 10,5 cm.

1 1715 TEKANNE. Kina. Republikk-periode (191249). Utført i mørt leirgods/terrakotta. Rundet, åttekantform med formet hank, tut og løst lokk. Dekor med rissede kinesiske skrifttegn på ene siden og stilisert tre i vinterdrakt på den andre siden. Dypstemplet under. Pen stand, bruksspor. H: 15 cm.

1 1716 TESERVISE. Teservise/frokostservise fra Japan i hvitt m/blått mønster. 10 kopper, 14 stk. underfat, 12 stk. frokosttallerkener, 3 stk. store tallerkener (Ø:25 cm). 4 stk. eggeglass, 1 stk. kakefat (Ø:20 cm). 2 deler fløtesett. Totalt 46 deler.

1 1717 TRESKULPTUR. Asiatisk. Fremstilling av halvnaken kvinne med hatt. Håndskåret i hard, eksotisk tresort. H: 75 cm. Observert noe sprekkdannelse ved anklene.

1 1718 VASE. Opalglass, blåst i form. Med fargerik, håndmalt dekor utført med emaljemaling. Trolig kinesisk. H: 26 cm.

Møbler *)

1719 ARMSTOL I TEAK. Norskprodusert stol fra 1950/60 tallet. Stol med tidsriktig stoff. Patina/bruksslitasje. H: 76 cm. Høyde sete: 42,5 cm. B: 56,5 cm. D: 43,5 cm.

1

1 1720 1721

1720 ARMSTOL MED GYLDENLÆR. Meget flott og rikt utskåret stol. Nydelig utført med gyldenlær. Meget pen stand. H: 132 cm. Høyde sete: 46 cm. B: 62 cm. D: 52,5 cm.

1721 ARMSTOL MED GYLDENLÆR. Meget flott og rikt utskåret stol. Nydelig utført med gyldenlær. Meget pen stand. H: 132 cm. Høyde sete: 46 cm. B: 62 cm. D: 52,5 cm.

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

68
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1722

1723

1724

ARMSTOLER + bord. 2 stk. stoler + bord. Italienske stilmøbler. Utskårede blomsterdetaljer. Brodert pute og rygg. Pen stand. Stol. H: 88,5 cm. Sete H: 44 cm. B: 60 cm. D: 55 cm. Rundt bord. H: 59 cm. Ø: 72,5 cm. Kvalitetsmøbler.

ARMSTOLER. 2 stk. Italienske stilmøbler. Stoler med rotting i ryggen. Pen stand. H: 80 cm. Sete H: 44 cm. B: 66,5 cm. D: 55,5 cm.

1

1

BARTRALLE/SERVERINGSTRALLE. Italiensk. Rund tralle i 2 etasjer. Egen plass til vinflasker. Pen tralle med intarsia. Pen stand. H: 64,5 cm. Ø: 50 cm. 1

1730 GYNGESTOL. Eldre blåmalt gyngestol. Farge: Bondeblå. Trekt sete og løs pute i rygg. Normal bruksslitasje. Str: 100 x 57 x 51 cm.

1725

BARTRALLE/SERVERINGSTRALLE. Pen tralle i klassisk stil. 2 etasjer, med plass til vin/ champagneflasker. Str: 71,5 x 70 x 41,5 cm. Pen stand.

1726 DRAGESTOL. Norsk stol med håndskåret dekor i dragestil. Tidlig 1900-tallet. Mørkbeiset furu. Polstret sete med brodert trekk. Sittehøyde: 45 cm. Høyde rygg: 83 cm. Største bredde: 59,5 cm. Pent bruk, med slitasje på utsatte steder.

1

1731 JACOBSEN, ARNE. EGGET. Dansk designerstol. Utført i ull/hardbruksstoff. Farge: Mørk grå. Kjøpt ny på In-Design i Haugesund. Meget pen stand. H: 105,5 cm. B: 84,5 cm. NB! Ny utropspris, kun 29 000.

1732 KISTE. Vintage, asiatisk kiste i lakkert, eksotisk treslag. Dekorert med innlegninger i messing. Solide messinghåndtak og hjørnebeslag. Innredet med praktisk uttakbar hylle/brett, trukket med rød velur. Hvelvet lokk. H: 52, B: 91, D: 48 cm. I pent brukt stand, kun enkelte mindre anmerkninger.

29000

1

1727 GUSTAVIANSK SKJENK. Klassisk stilmøbel. Skjenk med 4 låsbare skap. Nøkler medfølger. Normal bruksslitasje. H: 90 cm. B: 190 cm. D: 46 cm.

1728 GUSTAVIANSK SPISEMØBLEMENT. Spisebord med 3 illeggsplater og 8 stoler. Pent stilmøblement. Normal bruksslitasje. Bord: H: 74 cm. L: 140 cm + 3 illeggsplater på 46 cm. Total lengde med plater: 278 cm. B: 99,5 cm. Stol. H: 92,5 cm. Høyde sete: 45 cm. B: 39 cm. D: 39 cm. Praktisk møblement med plass til mange rundt bordet. Tidløs klassiker.

1729

GYLDENLÆR KRAKK/SKAMMEL. Eldre skammel trukket i gyldenlær. Fra omkring 1940/50-tallet. Patina/slitasje. Str: 35 x 59 x 34 cm.

1

1733 KNAGGREKKE. Antikk. Slutten av 1800-tallet. Plate i mahogni med gullforgylte og svartmalte detaljer, påmontert 2 små messingknagger samt 2 store knagger utformet som ben med støvletter. Platen måler 20x39 cm. I pent brukt stand.

1 1734 KOMMODE. Halvmåneformet italiensk stilkommode. 2 skuffer. Ornamenter i messing. Meget dekorativ. Str: ca 76,5 x 73 x 36 cm. Noe patina/slitasje.

1 1735 KOMMODE. Pen stilkommode i eik. 3 skuffer med håndtak og detaljer i messing. Pen stand. H: 70,5 cm. B: 89 cm. D: 43,5 cm.

1736 KONTORSTOL. Savo, Norge, 1950-tallet. Regulerbar sittehøyde og rygg, svingbare hjul. Polstret sete og rygg, trukket med brunt kunstlær. Største setebredde 41,5 cm. Aldersrelaterte bruksspor, fin patina. Proveniens Nils Røgenæs Rederi, Haugesund.

1

1

1737 MAGEKOMMODE. Italiensk stilkommode med marmorplate/topp. 2 låsbare Skuffer. Pene detaljer i messing og intarsia. Meget pen stand. Str: 65 x 62 x 35 cm.

1738

NATTBORD/TOALETTSKAP. Antikk skap i empirestil fra omkring 1910-1920 tallet. Intarsia dekor på døren. Mangler håndtak på døren. Str: 52,5 x 47,5 x 37 cm. Stenplate tykkelse 2,5 cm. Pent skap med noe patina/slitasje.

1739 NORSY KJØKKENSTOLER. 2 stk. Burgunderrødt trekk i rygg og sete. Pene stoler med normal bruksslitasje. Str: 76 x 36 x 38 cm.

1

69
Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1740 ORIENTALSK HYLLE. Pen hylle i mørkt treverk med messing detaljer. Hylle med skap og 6 stk små skuffer med messinghåndtak. Pen og praktisk hylle. Str: 173 x 61,5 x 43 cm. Hyllen bør hentes i Haugesund, eller på et av våre avdelingskontorer.

1741 PIANOKRAKK. Dragestil/biedermeier. Ca. år 1900. Rikt skåret mørkbeiset trepas fot og balusterformet stamme. Rotérbar. Trukket med brodert trekk med blomstermotiver. Bruksspor. H: 50 cm.

1

1

1754 STOL. Pent stilmøbel i Louis-seize-stil. Stol med skade på trekk/stoff i ryggen. H: 93 cm. Høyde sete: 47 cm. B: 48 cm. D: 46 cm.

1755 STOLER. 2 stk. pene stoler i gustaviansk stil. Stilmøbler. Meget pen stand. H: 96 cm. Høyde sete: 45,5 cm. B: 49,5 cm. D: 45 cm.

1756 SYSKRIN MED INNHOLD. Formet som en gammel sjømannskiste. Meget dekorativ. Fra 1900 tallets siste del. Inneholder blant annet knapper, nåler, tråd, belter, skolisser, saks og mye mer. Kiste str: 19 x 48 x 30,3 cm. Noe patina/slitasje.

1757 SØLVTØYSKRIN PÅ HJUL. Eik med stålbeslag. Tidlig 1900-tallet, trolig engelsk. Liten kiste til oppbevaring av bestikk eller smykker. Innredet med to skuffer og hylle under lokk. Foret med grønn filt. Står på små, dreibare hjul. Håndtak for siden. Nøkkel følger med. H: 20,5/26 cm (m/u hjul), B: 56 cm, D: 42,5 cm. Beslag med slitasje, forøvrig kun mindre mindre anmerkninger og aldersrelatert patina.

1758 SØLVTØYSKRIN. Eik med messingbeslag. Antikt, trolig England omkring år 1900. Liten kiste til oppbevaring av bestikk eller smykker. Innredet med to skuffer og hylle under lokk. Foret med svart filt. Innfelte messinghåndtak for siden. Nøkkel følger med. H: 20,5, B: 41,5, D: 29 cm. I pent brukt stand, kun lette bruksspor og aldersrelatert patina.

1

1742

1744

1759 TEAK SETTEBORD. 3 bord i ulike størrelser. Meget pen stand. Torpe møbelfabrikk, Øystese. Største bord. Str: 48 x 59,5 x 36,5 cm.

1

1742 PIANOKRAKK. Pen krakk med utskjært blomsterdekor på ben. Trukket i tidsriktig trekk. Pen stand, normal bruksslitasje. Str: 52 x 59 x 38,5 cm.

1745 SCALA PLATEKASSE I PALISANDER. Bruksbo. Pen platekasse på hjul. Designet av Rolf Hesland. Vinyl/magasinholder. Str: 44,5 x 34,5 x 40 cm. Pen stand, kun mindre bruksslitasje.

1746 SETTEBORD. Eldre sett i ”flammebjerk”. 3 bord i ett. Største bord. Str: 58 x 52 x 37 cm. Normal patina/bruksslitasje.

1747 SETTEBORD. Italienske stilmøbler. 3 bord i ulike størrelser. Pene bord med intarsia. Største bord. Str: 58 x 64 x 45 cm. Pen stand.

1748 SIDEBORD. Avlastningsbord med 2 skuffer. Palisander. 1960/70-tallet. Trolig skandinavisk design og tilvirkning. H: 58, B: 74,5, D: 42 cm. Normal bruksslitasje.

1749 SKAP MED HJUL. Italiensk stilmøbel med intarsia. Skap som kan brukes til tv-benk og barskap eller lignende. Str: 78 x 82 x 39,5 cm.

1750 SPEIL. Biedermeier. Midten av 1800-tallet. Elegant veggspeil, med svunget toppstykke med to rosetter. Mahogni utførelse. Originalt speilglass. 110x41 cm. En sprekk i fineren på overstykket i front, forøvrig kun mindre finerskader og aldersrelaterte bruksspor.

1751 SPEIL. Biedermeier. Midten av 1800-tallet. Stilrent veggspeil med halvsøyler på sidene. Mahogni utførelse. Fasettslipt, originalt speilglass. 122x54 cm. En liten finerskade i front, forøvrig i pen stand, kun med aldersrelaterte bruksspor.

1752 SPEIL. Eldre ovalt speil i ”gullramme”. Speil Str: 62 x 34 cm. Med ramme: 80 x 53 cm. Pent speil med normal bruksslitasje.

1

1 1743 PIANOKRAKK. Pianokrakk i rokokkostil. Med brodert setetrekk. H:49,5 cm. L:59 cm. D:34 cm. 1 1744 PIDESTALL. Italiensk stilmøbel. Pidestall med stenplate. Pent utskårede detaljer langs kant og ben. Str: 50 x 27,5 x 27,5 cm. Meget pen stand.

1760 TEAK TELEFONHYLLE MED SKUFF. Pen liten entrehylle beregnet for telefonapparatet og katalogen. Fra den tiden telefonapparatet stod plassert i entreen. Pent ite norskprodusert møbel i pen stand. Str: 21 x 69 x 25,5 cm.

1761 VEGGHYLLE. Italiensk hylle i rokokkostil. Gullfarget. Meget dekorativ. H: 58 cm. B: 57 cm. D: 23 cm. Meget pen stand.

1

1753 SPISESTUESTOLER I HEL TEAK. Kvalitetstoler produsert av Helmik Svendsen, Vea (Karmøy, Rogaland). Stolene er hele og i pen stand. Trekkene trenger å renses eller byttes lett. H: 85,5 cm. Høyde sete: 45 cm. B: 46 cm. D: 42 cm.

1

1

1

1

1

1 1762 1763

1762

ØRELAPPSTOL. Chesterfield. Pen stol med normal bruksslitasje. H: 110 cm. Høyde sete: 45 cm. B: 89 cm. Dybde sete: 51 cm.

1763 ØRELAPPSTOL. Chesterfield. Pen stol med normal bruksslitasje. H: 110 cm. Høyde sete: 45 cm. B: 89 cm. Dybde sete: 51 cm.

Lamper

og belysning *)

Elektriske

lamper *)

1764 BITOSSI BORDLAMPE. Lampefot i keramikk. Dekor ”Trifoglio”, formgitt av Aldo Londi for Bitossi. Italia, 1960-tallet. H: 24,5 cm eks. elektrisk fatning. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten. En liten glasuranmerkning nederst, forøvrig i pent brukt stand. Merket under.

1765

BORDLAMPE. Eldre bordlampe formet som et vikingskip. Mangler glassplate. Laget i metall. Str: 22,5 x 31,8 x 16 cm. Patina/slitasje. Dekorativ lampe.

1766 BORDLAMPE. Fot i masurbjerk. Funkis, 1930/50-tallet. Én el. sokkel til E27. Medfølgende lampeskjerm, noen flekker på denne. Ellers bruksspor. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. Det elektriske bør ettersees/skiftes. H: 44 cm.

1767

BORDLAMPE. Fremstilling av ”Boy with Thorn/ Fedele” i bisque-porselen, etter en romersk original fra det tredje århundret før Kristus. Med én el. sokkel til E27-pære. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ine for funksjonalitet. Uten produksjonsmerking. Bruksspor. Totalhøyde: 38 cm.

1

1

1

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

70
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1768 BORDLAMPE. Lampefot. Jugendstil. Hvitt glass, rikt dekorert med emaljemaling, med sokkel og topp i messing. Trolig del av antikk parafinlampe, ombygd til elektrisk bordlampe. Eldre elektrisk lampeholder, noe løst montert. H: 17,5 cm eks. elektrisk fatning. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1769 BORDLAMPE. Murano, Italia, eller Murano-stil. Prydlampe med to fugler i rosa og melkehvitt glass på grein av klart glass, montert på messingsokkel. Høyde 25 cm (eks. elektrisk fatning). Messingsokkel 15,2 x 15,2 cm. Ledning med ujordet støpsel. Lampen er ikke funksjonstestet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten. I pen stand.

1770 BORDLAMPE. Stemningsskapende, vintage prydlampe. Rikt dekorert krystall, messing og prismer. H: 38, skjerm Ø: 15 cm. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten. I fin stand.

1

1782 TAKLAMPE. Nyere produksjon i ”Tiffany-stil”. Flerfarget blyinnfattet glass i klokkeform. Pen stand med bruksspor. Én el. fatning til smal pæresokkel. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. Ø: 23 cm.

1

1 1771 1776

1771 BORDLAMPE. Stemningsskapende, vintage prydlampe. Rosa glass, messing og prismer. H: 39, skjerm Ø: 20 cm. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten. Mangler 4 prismer, forøvrig i fin stand.

1772 BORDLAMPE. Stor, tung lampefot av messing. Norsk tilvirkning, 1900-tallets første halvdel. 7,35 kilo. H: 55 cm eks. nyere elektrisk fatning. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1773 BORDLAMPER. 2 Stk eldre/antikke lamper. 1 bordlampe i messing fra omkring 1920 tallet. mangler glass, ellers tilsynelatende komplett. H: 42 cm. Pianolampe i støpt metall. Skjerm i lakkert metall. Mangler det elektriske. H: 22,5 cm. patina/ bruksslitasje. Lampe trolig fra omkring 1930 tallet.

1774

1775

1776

1777

1778

1

1783 VEGGLAMPE. ”Cobra” fra Fagerhults Belysning. Sverige, 1970-tallet. Rød-oransje og svart plast. Fleksibel arm for tilpasning av vinkel. Maks H: ca 45 cm. Pent brukt. Elektrisk fatning testet OK, men Heureka garanterer ikke funksjonaliteten.

1784 VEGGLAMPE. Høvik Verk, 1980-tallet. Polert messing. Modell 293500, fra serien ”Oval”. To lyskilder. Kan monteres horisontalt eller vertikalt. L: 33 cm. B: 7,5 og 9 (veggfeste) cm. I pent brukt stand. Ledning med ujordet støpsel. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1785 VEGGLAMPER. Ett par store fakkellignende lamper. Håndblåst kunstglass, montert i messing veggbeslag. Ukjent formgiver, tilvirket i Murano eller Murano-stil. H: ca. 42 cm. Nyere elektrisk fatning, men ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

Parafinlamper *)

1786

PARAFINLAMPE. Bordlampe med sokkel av gullmalt metall, med parafinbeholder i skjærslepent krystall. Slutten av 1800-tallet. Brenner merket ”Kosmos”. Totalhøyde 36 cm. Uten kuppel og lampeglass.

1

1

FIGURLAMPE I TRE. Utskåret lampefot formet som en fugl og blomster. Eldre ledning. H: 50 cm. Pent håndarbeid. Dekorativ. 1

FIGURLAMPE. Bordlampe i alabaster og bronsepatinert metall. 1930/40-tallet. Fremstilling av smed i arbeid. Lyskilden ligger nede i alabasteressen. H: 22 cm. Alabaster med små anmerkninger, smeden mangler trolig et redskap i høyre hånd. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

FIGURLAMPE. RALLAREN. Lampe i bronsepatinert messing. Meget dekorativ lampe. H: 52 cm. Vekt: 6,8 kg. Ukjent alder.

FIGURLAMPE/BORDLAMPE. Aneta bordlampe. Pen bordlampe i metall med kunstglasskjermer. Meget dekorativ. H: 43,5 cm. Vekt: 3,1 kg. pen stand.

1787 PARAFINLAMPE. Stor bordlampe. Fot i gullmalt metall på en base av svart marmor. Lampekuppel i mattetset glass med relieffdekor. Fra slutten av 1800-tallet, i nyklassisistisk stil. Komplett med lampeglass og brenner. H: 66 cm (eks. lampeglass).

1

1

1

1788 TAKLAMPE. Parafinlampe, ombygd til elektrisk. Antikk, fra slutten av 1800-tallet. Forgylt støpejern og majolica fajanse. Mangler skjerm (Ø: 35 cm). Med 9 (3 triple) lysestaker for levende lys. Totalhøyde 90-100 cm. Regulerbar, med kjedeopptrekk. Små mangler og eldre reparasjoner, mangler en av 9 lysestaker. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1

1

HØVIK SWING GULVLAMPE. Messing lampe med svingbar ”arm”. Silkeskjerm. Pen stand. H: 139 cm. 1

1779 KUNSTGLASS BORDLAMPE. Holmegaard Glasverk, Danmark. ”Sakura”, design Michael Bang, 1980. Hvitt glass med innslag av blått og svart. H: 33 cm, inkl. elektrisk fatning/pæreholder. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1780

MOTORSYKKEL TAKLAMPE. Nyere lampe laget i metall, glass og plast. Meget dekorativ. Str: ca 23,5 x 56 x 17 cm. Objektet er ikke funksjonstestet av Heureka, vi garanterer derfor ikke for funksjonaliteten, eventuelle feil eller mangler.

1781 TAKLAMPE. Dekorativ ampel i farget glass og forgylt metall. 1960/70-tallet. Selve lampen er ca. 37 cm høy, i tillegg kommer regulerbar kjede og oppheng. I pent brukt stand. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

Tepper og tekstiler *)

1789 AFGHANSK KRIGSTEPPE. Håndknyttet gulvteppe. Ull på ull renning. Motivteppe med landskap, helikoptre, fly og annet relatert til krigshandlinger. 91x136 cm (eks. frynser). Pent brukt.

1

1

1

1790 AFGHAN. Håndknyttet gulvteppe. Ull på ull renning 150x202 (eks. frynser). Pent brukt stand, nyrenset. 1

1791 AFGHAN. Håndknyttet gulvteppe. Ull på ull renning. 129x178 cm (eks. frynser). Tilvirket i Iran. Et par mindre flekker med slitasje, forøvrig normal brukslitasje.

1792 BOKHARA. Orientalsk gulvteppe. Håndknyttet. Ull på bomull renning. Klassisk teppe dominert av rød bunnfarge. 126x183 cm (eks. frynser). En skade på teppekanten (deler av denne er løs), forøvrig nyrenset og i pent brukt stand.

1793 GULVTEPPE. I persisk stil; ”Bidjar” med dyp blå bunnfarge. Stort, maskintilvirket teppe med ull luv. 200x290 cm, eks. frynser. Lettere bruksslitasje.

1794 GULVTEPPE. I persisk stil; ”Ghom” hagemønster. Stort, maskintilvirket teppe med ull luv. 200x298 cm. eks. frynser. I god stand, men trenger til en rens.

1

1

1

1

71
1
1
1
1
1 1787 1788

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1795 GULVTEPPE. I persisk stil; ”Saruk”. Maskintilvirket teppe med ull luv. 160x230 cm eks. frynser. I pent brukt stand.

1

1815 BALINESISK TREFIGUR. Pen håndskåret figur av en Balinesisk kvinne. H: 29,6 cm. Pen stand. Vekt: 1,32 kg.

1816 BILLEDRAMME. Maritim håndskåret treramme. Inndelt til 4 fotografier. Trolig et gammelt sjømannsarbeid fra første halvdel av 1900 tallet. Tilsynelatende pen stand, men mangler 1 stjerne øverst i venstre hjørnet. Str: 34,5 x 35 cm.

1796

GULVTEPPE. Stort eldre gulvteppe i klassisk stil/ Rokokko stil. Maskinvevd. Str: 365 x 273 cm. Pent teppe med normal bruksslitasje. Må hentes Haugesund.

1797 HÅNDARBEIDSLOTT. 11 stk. (flesteparten uåpnet) broderingspakker (veggbilder). + 2 stk. broderingsringer.

1

1

1798 IRANSK TEPPE. Iransk håndknyttet gulvløper i rød bunnfarge. Størrelse: 380x95 cm. I god stand. 1

1799 ISFAHAN-TEPPE. Iran. Silke på silkerenning. Håndknyttet. Syntetiske farger. Frynser i kortendene. Pen stand med bruksspor/smuss/hår. Slitasje på frynser. Mål eksl. frynser: 114x69 cm.

1800 KASHIMIR-TEPPE. India. Silke på bomullsrenning. Håndknyttet. Syntetiske farger. Frynser i kortendene. Pen stand med bruksspor/smuss. Mål eksl. frynser: 94x59 cm.

1

1

1801 ORIENTALSK LØPER. Orientalsk løper i rød bunnfarge. Bruksspor. Mål: 282x89 cm. 1

1802 QASHQAI. Håndknyttet iransk gulvteppe. Ull på ull renning. 250 000 knuter pr. kvadratmeter. 126x157 cm (eks. frynser). I pent brukt stand.

1

1803 SENGETEPPE/DUK. Håndheklet hvitt sengeteppe. Str: ca 160 x 130 cm. 1

1804 SENGETEPPE/DUK. Håndheklet hvitt sengeteppe. Str: ca 165 x 160 cm. 1

1805 TEKSTILLOTT. Totalt ca 40 duker, brikker, løpere, forklær og oppheng. Endel i Hardangersøm. Noe heklet og flere håndbroderte. Variert utvalg. De fleste i pen stand, men også noen med flekker observert. Str: fra små brikker til løpere og liten kaffeduk. Mye pent håndarbeid.

1806 ÅKLE. Håndvevd i krokbragd-teknikk. Ull på bomull renning. L: 103, B: 71 cm (eks frynser). Med løpegang på en kortside. Nyere åkle, pent utført og i god stand..

1807 ÅKLE. Stort håndvevd teppe. Tidlig 1900-tallet. Ull renning og innslag. Mørke striper i toskaft, med flerfargede striper vevd i krokbragd-teknikk. B: 135, L: 270 cm. I god stand.

1808 ÅKLE. Stort veggteppe, håndvevd i krokbragdteknikk. Ull på bomull renning. Utradisjonelt valg av farger. Vevd av tynn, myk ull. L: 135, B: 123 cm (eks frynser). Med løpegang og oppheng i tre. Nyere åkle i fin stand.

Trearbeid og husflid *)

1817 1819

1817 CHURCHILL-FIGUR. Særdeles godt utskåret trefigur, med alle karaktertrekk og uttrykket til den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill (1874-1965) tilstede. Ant. furu. Rikt bemalt klesdrakt og uidentifisert sign. under, trolig ”S. Gop”. Pen stand. Sigaren er løs i munnviken, men festes enkelt. H: 20,5 cm.

1

1818 DEN GODE SAMARITAN. Utskåret trefigur av den gode samaritan. H:23,5 cm. 1

1

1

1

1

1809 AFRIKANSK TREFIGUR. Håndskåret i Tanzania. Afrikansk dame. H: 35 cm. Noe patina/slitasje. 1

1810 AFRIKANSK TRESKULPTUR. Afrikansk ung dame. Trolig utskåret i Ibenholdt. Montert på liten treplate. H: 101 cm. Patina/slitasje og sprekkdannelse/skader nede ved beina. Meget dekorativ.

1

1811 AFRIKANSKE TREFIGURER. 3 Stk. Håndskårede eldre figurer. H: 18, 18,5 og 23,5 cm. Patina/slitasje. 1

1812 AFRIKANSKE TREFIGURER. 3 Stk. Håndskårede figurer. H: 25 - 40 cm. Pene figurer med noe patina. 1

1813 AFRIKANSKE/ORIENTALKE FIGURER. 6 Stk figurer + maske. 3 stk store figurer utskåret i tre. H: 33,5 - 45,5 cm. Trolig fra første halvdel av 1900 tallet. 2 orientalske krigerfigurer i teracottalignende materiale. H: 16 og 20,5 cm. Nyere figurer. Afrikansk dame med krukke på hodet. H: 38 cm. Hals har skader. Nyere sak. Nyere maske i tre. H: 50,5 cm. Medfølger også et eldre veggrelieff av et hode i gips med skader. Variert alder og slitasje/kvalitet.

1814 ANTIKKE TANNHJUL I TRE. Meget dekorative; ”Lag din egen skulptur”. Del av rødmalt tannhjul fungerer nå som sokkel. Sokkel 21,5x15,5 cm . Det største brune hjulet har en diameter på 23,5 cm.

1

1819 HEST. Utskåret, lyst tre. Lakkert. Stor byste av hest med knagg nede. Oppheng i bakkant. Særs dekorativ, pent håndverk. Dybde fra vegg, 32 cm. 1 1820 KJEPPER OG SPASERSTOKKER. Lott, 9 stk. Forskjellig utførelse, alle i tre. Fra 68 til 96 cm lange. 2 med små metallplaketter fra destinasjoner i Alpene, Tyrol o.l.

1821 KÅTE/KÅTESKÅL. Meget stor kåte (Utvekst på tre). Utskåret og lakket engang i tiden. Str: ca 30 x 41 x 76 cm. Vekt: ca 9,2 kg. Kåten kan også brukes til emner med tanke på annet trearbeid. Meget dekorativ og spesiell sak.

1822 MINIATYRKUBBESTOL. Husfliden i Hallingdal. Dreiet og skåret bjerk. Malt i lys engelsk rødt med fargerike hallingroser og akantus. På rygg ”Fra Gol”. Ca. 1910-30. Fin stand. H: 16 cm.

1

1

1

1823 ORIENTALSK TREFIGUR. Kvinne. H: 43 cm. Pen håndskåret figur. Meget dekorativ. Vekt: 1,54 kg. 1

1824 ORIENTALSK TREFIGUR. Pent utskåret figur forestillende en Samurai kriger. Eldre figur med patina/slitasje og eldre sprekkdannelse. H: 38 cm. Meget dekorativ. Det ser ut som om figuren har holdt noe i den ene hånden (våpen) som ikke følger med. Vekt: 1,93 kg.

1825 ORIENTALSK TREFIGURER. 2 Stk. Orientalske damer. H: 25 og 40,5 cm. Den høyeste med eldre reparasjon/har vært limt. Den andre i pen stand. Meget dekorative.

1826 ORIENTALSKE FIGURER OG MASKER. 4 Stk. Masker. H: 16 - 33 cm. 4 stk Orientalske/afrikanske trefigurer. H: 15 - 30,5 cm. Variert utvalg/alder og kvalitet.

1827 ROSEMALINGSLOTT. Eldre rosemalt bolle med tekst rundt kanten fra 1943, grønn/brun bunnfarge. H:8 cm. Ø:26,5 cm. Rosemalt skautaskrin fra samme årstall med sprekk i lokket. H:6 cm. L:29 cm. D:21,3 cm. Fra Vestlandet.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

1

1

72
2023
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1828 SKRIN. Skåret bjerk. Lakket. Uidentifisert treskjærer, med initialer ”L. H.” på innside lokk. 1943. Dyktig utført i dypt relieff, med akantusmotiv på lokk og bueganger på sidene. Hengslet lokk med én løs etasje over stort rom nede. Pen stand. Ca. 34x18x9 cm.

1829 STOR FIGUR. Beiset furu. Uidentifisert monogramsign. under. Fremstilling av Josef, Maria og Jesusbarnet på esel. Noen tørkesprekker. H: 32 cm.

1830 STOR TREFIGUR. Fremstilling av kokk med menyskilt. Skåret av mørkt eksotisk treslag, delvis bemalt. H: 74 cm. Dekorativ og i pent brukt stand.

1

1

1 1831 1832 1833

1831 TOTEMPÆL. Nyere tilvirket kopi av en indiansk totempæl. Laget i tre og malt. H: 201 cm. Laget i tre men veier lite. Meget dekorativ. Noe patina/slitasje. Bør hentes i Haugesund pga størrelse!.

1845 ERIK BAGGER DESIGN. 3 deler i originaleske. Minimalistisk dansk design, i polert rustfritt stål, på lav svart plastsokkel. Stort dypt fat Ø: 34, største H: 6,5 cm. 2 mindre skåler/telysestaker Ø: 10 cm. I fin stand, som nytt.

1846 ETASJEFAT. Stort etasjefat av nyere dato i sort patinert metall. Bruksspor. H:76 cm.

1847 FANTASTAKER. 3 stk. 2 ulike modeller. Alle laget i messingblikk. Laget i Haugesund. Patina/ bruksslitasje. Kammerstaker. H: 9 cm. Ø: ca 17 cm. Stake i barokkstil. H: 26 cm.

1848 FISKEBESTIKK I KASSE. England. Late georgian style. Sølvplett. Pent sett med 12 stk. kniver + 12 stk. gafler (L: 19/21,5 cm) med gravert dekor på bladene og skaft i benimitasjon. I foret kasse med rød filt og fløyel, med mahognifinér og messingdetaljer. Tidlig 1900-tallet. Mindre bruksspor. Lås, men ingen nøkkel. Ca. 35x25x6 cm.

1849 GEORG JENSEN LYSESTAKER. ”COBRA”. 2 stk. ubrukte i originalforpaking fra den ledende danske produsenten. Stor modell ”Cobra”, allerede en klassiker (H: 24 cm). Formgitt av Constantin Wortmann.

1850 JØTUL LYSESTAKER. Jern med forkrommet finish. Vintage, 1960/70-tallet. Et par lysestaker til kubbelys eller telys, med relieffdekor av stjernetegn. Patina, bruksspor. Ø: 17,5 cm.

1851 KOBBERFAT. 2 stk. eldre kobberfat, fra begynnelsen av 1900-tallet. Det ene med motiv av en løve, det andre med motiv av en havfrue som spiller harpe. Ø:30,5 cm.

1852 KOBBERKJELER M.M. 2 stk. store kobberkjeler. Den største har en del bulker/reparasjoner, den minste er en 5-liters kjele med bulker og bruksspor. Begge trenger å pusses. Følger med en liten messingpanne med dekor. Er noen hull/skader på denne.

1853 KÅPELYSESTAKER I MESSING. Håndlagde norskproduserte staker av Johannes Gjerme Berner (1904 - 1993). Pen stand. H: 16 cm. Sokkel. Ø: 12,8 cm.

1

1

1

1832 TREFIGUR. Håndskåret og malt gammel kone på kubbestol. Signert på undersiden, men noe vanskelig å tyde. H: 17,5 cm. Pen stand. 1 1833 TRESKULPTUR. Maria og barnet. Religiøs skulptur. H: 59 cm. Meget pent utført håndverk. Pen stand. 1 1834 TRESKULPTUR. Signert. Datert 2010. Religiøs skulptur. H: 71,5 cm. Meget pent utført håndverk. Pen stand.

1 1835 TRESKULPTUR. Signert. Religiøs skulptur. H: 40 cm. Patina/slitasje. 1 1836 TROLLFIGURER. 2 Stk. håndlagede store figurer montert på sokkel. Meget dekorative. H: 41,5 cm. 1 1837 UTSKÅREN VIKING. Fin utskåren viking i tre, merket under med ”OE”. H:27 cm. 1

Metallgjenstander *)

1838 BILLEDRAMME. Eldre billedramme i støpt metall. Pen ramme med eldre fotografi. Str: 34 x 19 cm. Pen stand.

1839 BYSKJOLD. Eldre byskjold i malt støpt aluminium fra Schleswig-Holstein, Tyskland. Fra første halvdel av 1900-tallet. En del slitasje på malingen. Dekorativt. H:27,5 cm. B:27,5 cm.

1840 BYSTE. Støpegods, med sekundær bronsemaling. Fremstilling av kriger fra Antikkens verden. Ca. år 1900. H: 28 cm.

1841 CATHRINEHOLM. Bolle. Ø: 14 cm. Blå emalje på stål, med hvit lotus-dekor. Form designet av Grete Prytz Kittelsen, dekor ”Lotus” designet av Arne Clausen, 1960-tallet. Ø: 18 cm. I fin stand.

1842 DRINKKJØLERE. Frigast, Danmark. Formet som golfkøller i hvittmetall med gummiert håndtak. Legges i frysen i forkant, så holder du drikken kald uten å bli tynnet ut med is. Samtidig rørepinne. 5 stk. Bruksspor. L: 21 cm.

1843 DØRSTOPPERE FORMET SOM DYR. Støpt i metall og håndmalt. Trolig engelske. 2 harer. H: 29,5 cm. B: 18,5 cm. Liten fugl. H: 10 cm. B: 9,5 cm. Samlet vekt: 4.1 kg.

1844 EMALJEFAT. 2 stk. David-Andersen. Norge, 1960/70-tallet. Emalje på kobber. Merket under. Ø: 15 cm. I fin stand.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1854 KÅPESTAKER. Ett par. Messing. Produsert av Nesjane Suvenir og Brukskunst på Hestenesøyra, Norge, 1900-tallets siste del. NS&B preget i godset. Samlet vekt 3,8 kg. H: 24 cm. I flott stand.

1

1

1

1

1855 LYSESTAKE. 5 Armet lysestake laget av 7 stk hestesko. Meget spesiell lysestake i industriell design. H: 40 cm. B: 57 cm. Vekt: 4,4 kg.

1856 LYSESTAKER. Messing. Louis seize. Tidlig 1800-tallet. Rikt utformede, med kvadratisk avtrappede fotplater og kannelerte søyler. Perlerender. Tulipanformede lyspiper. Løse masnsjetter. Løse i festet nede. Bruksspor. H: 27,5 cm.

1857 MENORA. 7-armet lysestake i messing. Rikt utformet sokkel. Tung, og i pent brukt stand. H: 27,5, B: 26,5 cm.

1

1

1

1858 MESSINGLOTT. Eske med diverse messinggjenstander som: 2 par med lysestaker (H:20,5-19 cm), gryteunderlag, vase (H:20,5 cm.), skje, rundt fat og enkel lysestake. Fra 1970/80-tallet, vasen er noe eldre.

1859 MESSINGVASE. Signert vase datert 85. Jugendstil/ Art Nouveau. Nummerert 5/25. Meget dekorativ. H: 17,2 cm. B: 25 cm. Vekt: 2,6 kg.

1860 METALLSKILTER. 4 Stk små ovale tynne messingskilt fra D. Kristensen & Sønner, Vedavaagen. Str: 3,5 x 7,2 cm.

1

73
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1861 OLDEN FAT OG ASJETTER. 1+6 deler. Eloksert aluminium. Norsk produksjon, 1960-tallet. Stort, blått serveringsfat Ø: 30,8 cm. 3 blå og 3 røde asjetter Ø: 18,3 cm. I blank og fin stand, kun svake spor etter bruk.

1862 OPTIMUS NO. 1S. Svensk primus. Utgave med arabisk tekst på den ene siden, samt produsenten, Aktiebolaget Optimus’ navn og adresse på ”alle” språk. Største H: 22, største Ø: 21,5 cm. I pent brukt stand, trolig komplett. Ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1863 PIANO-/VEGGLYSESTAKER. Ant. Tyskland. Messing. Jugend, tidlig 1900-tallet. Stram, gjennombrutt dekor. Svingbare. Bruksspor. L: 24 cm.

1864 SIGARETTETUI M/RIKSLØVE. USA. Utført i messing med blålakkert over- og underside. Med kronet riksløve av 1905-typen med rød speilemaje over guillochert dekor. Hengslet lokk, med knepplås i front. Bruksspor. Dog feilfri emalje på emblemet. 1920/30-tallet. Ca. 13 x 8 x 1 cm.

1865 TINN/MESSINGLOTT. Gjenstander fra 1800/1900 tallet. 2 krus, 2 fat og mugge i tinn. De eldste delene fra tidlig 1800 tallet. De nyeste fra omkring 1900 tallets midtre del. Eldre messinggjenstand. Alle deler med patina/slitasje. Fat: Ø: 25 og 27 cm. krus. H: 7,7 og 9,2 cm. Mugge. h: 16,5 cm. Messinggjenstand. H: 11,5 cm.

Fashion *)

Klær og sko *)

1866 BOWLERHATT. Herbert Johnson, London. Eldre hatt med noe bruksslitasje. Solgt i Norge av J. E. Heden, Oslo.

1867 FLOSSHATT. Gammel sammenleggbar flosshatt fra Paris. Pen hatt med normal bruksslitasje. Hatteeske i papp. Esken har endel slitasje/skader.

1

1877 MONT BLANC. BELTE OG MANSJETTKNAPPER. Belte utført i høykvalitets skinn, vendbar, med både mørkbrun og sort side med diskré pregede logoer. Spenne i hvittmetall med platinafisnish (totallengde 107 cm). Et par mansjettknapper i hvittmetall med platinafinish med sorte detaljer og logo (Ø: 17 mm). Pen stand, lette bruksspor på beltet. Medfølg. dustbag til beltet.

1

1878

1879

1878 ORLA KIELY. SKULDERVESKE. veske i rødt lær/ skinn. 1 innerlomme med trykknapp. Pen ”ubrukt” veske med original dustbag. Str: ca 26 x 31 x 8 cm.

1

1

1

1879 REISEBAG I SKINN. SUN. Stor veske med avtagbar skulderreim. 2 utvendige lommer med glidelås. Veske med normal bruksslitasje. Str: 32 x 60 x 31 cm.

1

1

1

1

1868 MINKJAKKE. Mørk brun. Klassisk, hoftelang modell. Lukkes med hekter. Antatt størrelse: 38. Lengde midt bak: 63 cm. I pent brukt stand.

1871 SELSKAPSHATTER. 4 Stk. Hatter til dame. Klassisk stil. 1 Mitzi fra England og 1 Capo fra Østerrike. 1 merket Kangol. Pen stand.

1

1 1869 PELSKÅPE. Eldre minkkåpe. Str: 36 - 38. Normal bruksslitasje. Kåpe fra 1960-70 tallet. 1 1870 SAGA MINKPELS. Eldre pelskåpe i str: 36-38. Buntmaker Kåre E. Kvammen, Bergen. Kåpe med bruksslitasje.

1

1872 STRIKKEJAKKE. Ubrukt strikkejakke i ull. Merke Windfjord, Bergen. Str: S. 1

1873 UNIFORMSLUE. Sporvegen. Eldre hatt produsert i Norge. Pen hatt med normal bruksslitasje. 1 Vesker, lommebøker og tilbehør *)

1874 HERMÈS SILKESKJERF. Hermès Paris ”Attrape tes Rêves”. Designet av Leigh P. Cook i 2008. 100% silke. 90x90 cm. Noen små flekker og svake skjolder observert, forøvrig i pen stand. I originalemballasjen.

1875 LONGCHAMP PARIS. Veske. Stilren modell i mørk blått skinn. Messingfargede detaljer. Praktisk innredet med to store rom samt ett mindre med glidelås. Innvendig skinn merkelapp med logo og ”Made in France”, samt merkelapp fra norsk veskebutikk. Pent brukt, kun svake spor etter bruk. B: 29,5, H: 28 cm.

1876 LOUIS VUITTON LOMMEBOK. Short slender unisex wallet. Preget sort skinn med LV-logo på front, nede til høyre. Innvendig med én langsgående slisse bak, to store i senter til hver sin side, samt seks slisser/ rom til kort. Preget i sølv på innside, ”Louis Vuitton, Paris, made in Spain”. Autensasjonskode/date code på innside: CA2130. Velholdt, lette bruksspor. Ref. innleverer, kjøpt hos LV i Paris i 2011. Ca. 10x10x1 cm. Utbrettet, ca. 20x10 cm.

1

1

1

1880 VINTAGE HÅNDVESKER. Burgunder skinnveske, Bon Gout, med støvpose. Vesken har en del bruksspor/slitasje. H:22,5 cm. L:26 cm. Dansk design, ble laget spesielt til innleverer. Blå italiensk håndveske, Lamoda Design. H:24 cm. B:19,5 cm.

1 Fiske, fangst og maritime gjenstander *) Fiske og fangst *)

1881 ABU CARDINAL 759. Fiskesnelle. Brukt snelle med normal bruksslitasje. 1 1882 ABU CARDINAL. FISKESNELLER. 2 Stk. 754 og 755 GTi. Brukte sneller med normal bruksslitasje. 1 1883 ABU CARDINAL. FISKESNELLER. 2 Stk. 754 og 755. Brukte sneller med normal bruksslitasje. 1 1884 BRUSELTTO. 3 stk. slirekniver fra produsenten på Geilo. Én med skaft i mørkt tre og 2 stk. skaft i lyst tre, derav én modell ”Dølen”. Tilnærmet ubrukt. Knivenes lengde: 19, 21 og 23 cm.

1885 FISKEUTSTYR. 2 stk. Shimano haspel. Hyperloop 2500 FB. Ubrukt i eske. 5 stk ubrukte sluker/pk. Medfølger pent brukt Kikkert 8 x 21. Liten brukt slirekniv formet som en fisk.

1886 FISKEUTSTYR. Shimano haspel. Hyperloop 2500 FB. Ubrukt i eske. 14 stk ubrukte sluker. Variert utvalg.

1887 FLUEFISKERSNELLE M/SPOLER. 1 stk. Lamson fluefiskersnelle. Lamson velocity V3,5. Følger med to stk Lamson spoler V3,5. Alle ligger i originale poser.

1888 FLUEFISKESTANG. Flott fluefiskestang av merket Sage. 10151-4 Grabhite IV, 10 line 15,1” 10 5/8 OZ. Ligger i originalt rør-aluminiumsetui med grønn bomullspose til fluestangen. Innleverer har lagt ved et reperasjonsservice-dokument, om noe som de trodde var en skade, men det var bare kosmetisk. Stangen ser ubrukt ut.

1889 FLUEFISKESTANG. Guide Line Salar fluefiskerstang. Lenght 9`6” Line 5. Ligger i fløyelspose i røretui av aluminium.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar

1

1

1

1

74
2023 Obj.nr. Utrop
Utrop
Obj.nr.
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1890 FLUFISKERSTANG. Guide line fluefiskerstang. LPX 11”-8/9, enhånds 4-delt. ligger i fløyelspose, røretui. 1

1891 HAVFISKESTANG. Penn Long Beach 3356C-5 1/2 Medium Action 12-15 lb. line. L:169,5 cm. 1

1892 HELLE. 4 stk. kniver fra A/S Helle Fabrikker, alle mrk. på knivbladene. Derav 3 stk. slirekniver, der to er i mørkt tre og én med skaft av presset skinn. Én mindre kniv med slire ment for feste i belte/ arbeidsbukse. Fin stand, sistnevnte med bruksspor. Alle med slirer i lysbrunt lær. L: 16-24 cm.

1893 JAKT-/FANGSTKNIV. Muela, Spania. Modell GAVILAN. 1984. Villmarkskniv av høy kvalitet, tung og solid. Skaft i rødbrunt treverk og detaljer i messing. Slire i rødbrunt lær med preget logo av hjort. Ubrukt, pen stand i orig. forpakning i plast, etikett og eske. Knivens lengde: 25 cm.

1894 KAFFEKOPPER/TURKOPPER + NEVERBOKS. Totalt 6 kopper, alle med hank (L: 14-17 cm). Derav 4 stk. i bjerk og 2 stk. i lakkert masurbjerk. De sistnevnte er pent håndverksmessig utført derav én med sign. ”Vistnes 96” under. Sveipa neverboks med dekorative bånd av ulike nevertyper og lokk i topp (L: 13 cm). Pen stand, lite bruksspor.

1895 KNIVER. 2 stk. Slirekniver med skaft av horn. Den største med fint dekorerte messingdetaljer/beslag, L: 26,5 cm, målt i sliren. Den minste med blad merket A.W.Jr Solingen Germany, L: 21 cm, målt i sliren. Begge i pent brukt stand.

1896 KRUTTHORN. 1800-tallet. Presset horn med endestykke i ben. Risset dekor med rankeskurd. Patina, bruksspor og sprekk. L: 23 cm.

1897 SAMEKNIV. Mrk. ”S. Sande” på knivblad, for smed og knivmaker Sjur Sande (1964-) fra Nord-Fron i Gudbrandsdalen. Skaft utført i ben med innlagte skinnringer og grep i polert masurbjerk. Slire i ben og mørkbrunt lær med preget dekor. Knivens lengde: 21,5 cm. Bruksspor og rust på knivblad.

1

1904 SLIREKNIVER. 2 stk. Stemplet av knivmaker og smed Kristian H. Vestøl (Gjerstad, Aust-Agder 1902-1994). Merketmed KV på knivbladene. Begge med formet skaft i polert masurbjerk, derav én med liten holk i nysølv. Slirer i mørkbrunt lær, én med preget rankedekor og én med holk i nysølv. Lette bruksspor. Knivenes lengde: 21 og 22 cm.

1

1

1905 SLIREKNIVER. Liten samling på 5 stk. Ukjente knivmakere/smeder, dog to med svake/utydelige merkinger på knivblad. Skaft i polert tre, derav masurbjerk og bjerk, samt én med skiver av never. Detaljer i hvittmetall og messing. Alle med slirer i brunt lær, noen med preget dekor. Fin stand, noen med bruksspor. Knivenes lengde: 15-19 cm.

1906 TOTENKNIV. Stemplet av knivmaker og smed Aksel M. Taasaas (Eina, Oppland 1904-1993). Skaft av skivet never og endestykker i horn/ben, samt sluttstykke i messing. I mørkbrun slire med preget dekor og holker i nysølv. Bruksspor. Knivens lengde: 21 cm.

1907 ØRRETFLUER. Omkring 100 stk. O. Mustad & Søn. Ligger i flott salgsskrin. Tekst på innsiden av lokket: The Compass has all the fperfect points. Fully guaranteed London made. Medfølger også 4 stk Flykast. Produsert av Paul Østbye, Gjøvik. Salgskrin. Str: 4,5 x 39,7 x 27 cm. Noe patina/ bruksslitasje på skrinet.

Hvalfangst *)

1

1

1898 SAMEKNIV. Signert av knivmaker Sune Enoksson (Västerbotten i Sverige, 1934-), på knivblad. 1984. Kort knivblad i stål og særdeles rikt dekorert skaft med skiver av ben/horn, masurbjerk og never. Med tilhørende monogramsignert slire i ben/horn og innlagt dekor av masjurbjerk, samt lysbrunt lær og tvunnet hempe. Skårede og brunbonede sikksakkmønstre som omramming. Meget pen stand. Knivens lengde: 17 cm.

1899 SAMEKNIV/JAKTKNIV. Marttiini Rovaniemi, Finland. Skaft i lakkert bjerk og detaljer i messing. Langt knivblad i stål med gravert dekor av tre reinsdyr om jages av gaupe i landskap. Med lysbrun slire i lær med preget dekor og dusk. Noen få bruksspor. Knivens lengde: 36 cm.

1900 SLIREKNIV. Knut Knutsen Øyo (1860-1921)/ Øyo Ljåsmie. Stemplet med ”Ø.L.S.”, et stempel brukt i perioden fra 1918, da Øyo’s fire sønner ble medeiere i bedriften og skiftet navn. Skaft i masurbjerk og detaljer i hvittmetall. Slire i sort lær. Nyere hempe. Solide bruksspor/patina. Knivens lengde: ca. 17,5 cm.

1901 SLIREKNIV. Umerket/ustemplet. Særdeles rikt utformet og polert skaft, med vekselvise skiver av ulikefarget horn og ben, samt holker i messing med trambulert dekor. Slire av horn med tilsvarende på dekor på messingarbeidene som skaftet. Pen stand. Knivens lengde: 21 cm.

1902 SLIREKNIV. Kniv fra Helle med blad merket ”18/8 + High Carbon Edge”. Slire fra Eik i rikt dekorert, blankpolert tinn. Firmalogo på sliren. Innside eske merket ”Gjende of Norway”. L: 23 cm, i slire. I flott stand, som ny.

1903 SLIREKNIVER. 2 stk. Ant. samme knivmaker/smed, ukjent/umerket. Én med skaft med skiver av lyst ben/horn, med innlagte smale skiver av sort never. Én med skaft av horn/ben, skinnskiver og polert lønnerot. Begge med slire i lysbrunt lær og hempe. Pen stand. Knivenes lengde: 21,5 og 23,5 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1908 1912

1908 HVALTANN. Montert på kvadratisk sokkel i teak. Pen stand, liten sprekk på 2 cm på siden. Selve tannens høyde: 11 cm. Bruttovekt: 351 gram.

1

1

1

1

1

1

1

1 Maritime gjenstander *)

1909 HVALTANN. Montert på rund sokkel (Ø: 9 cm) i mørkt tre. Tann (L: 15 cm) med skåret tekst ”William Furu”. Pen stand.

1910 BDS ”M/Y STELLA POLARIS” SØLVSKÅL. Stemplet 830S, Magnus Aase, Bergen. Ø: 9 cm. Stella Polaris var en motoryacht bygd for Det Bergenske Dampskibsselskap, sjøsatt i 1926. I pent brukt stand, med aldersrelaterte bruksspor og slitasje.

1911 BDS ”S/Y METEOR” KUVERTASKEBEGER. Stemplet 830S, Magnus Aase, Bergen. Ø: 7,1 cm. Meteor var et turistskip bygd i 1904, overtatt av Det Bergenske Dampskibsselskap i 1921. I pent brukt stand, med aldersrelaterte bruksspor og slitasje.

1912 GALLIONSFIGUR. Henning, Norge. Håndskåret og håndmalt gallion i form av en dame. H: 64 cm. B: 20,5 cm. Meget pen stand.

1913 HALVMODELL. Stor båtmodell for vegg. Patina/ slitasje. L: 163. B: 29 cm. D: 13,5 cm. Stor dekorativ modell. Rammen trenger noe rep. Bør hentes i Haugesund, eller på et av våre avdelingskontorer.

1914 LANGKIKKERT. Langkikkert i messing og skinn, umerket. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten L:60,4 cm.

1915 LANGKIKKERT. Teleskopkikkert i messing og tre. L: 79,5 cm. Patina/bruksslitasje. Ukjent alder. Dekorativ.

1916 NAL - DEN NORSKE AMERIKALINJE. Lott. Luebånd S/S Stavangerfjord, L: 44 cm. 3 kaffekopper med skål, fra Porsgrund Porselen 1960-tallet. 2 forskjellige glass, begge med etset NAL rederiflagg. Vannglasset med liten anmerkning og en skål med sprekkdannelse, forøvrig pent brukt stand.

1

1

1

1

1

1

1

75
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1917 SEKSTANT. C. Plath, Hamburg. 1929. Sekstant med tilhørende tilbhør i orig. skrin (ca. 31x31x14 cm) i lakkert eik med fungerende lås og nøkkel. Et par manglende deler, bruksspor.

1918 SKIPSKIKKERT. Mrk. ”Try MF”. Tidlig 1900-tallet. Messing. Uttrekkbar. Patina, bruksspor og småbulker. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. L: 52-93 cm.

1919 SKIPSMODELL. Halv modell av skip i glass og ramme. Ikke antikvitet, nyere laget. ”Bella Dolores”. H:33,5 cm. B:51,5 cm.

1

1

1

1932 SAS-PLAKATER. 5 stk. Serieprint av SAS sitt 50-årsjubileum, laget av Fredrik Hotvedt. Selve plakatene er 70x100 cm. Alle er innrammet i sorte enkle rammer. Den ene plakaten mangler glass.

1933 SAS-PLAKATER. 5 stk. Serieprint av SAS sitt 50-årsjubileum, laget av Fredrik Hotvedt. Selve plakatene er 70x100 cm. Alle er innrammet i sorte enkle rammer.

Kart *)

1934 GLOBUS. Etikettmerket under: Scan-globe AS, Danmark. Skrånende bordmodell. Vintage, 1970/80-tallet. Med el. belysning på innsiden. Bruksspor, smuss. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. H: 40 cm.

1935 GLOBUS. Tidlig 1900-tallet. ”Parmanns skole- og familie-globus” produsert av ”Parmanns LæremiddelAnstalt, Kristiania”. På stand av sortmalt, dreid tre. Pene kart, her synes bl. a. ”Vest Indien”, ”ØsterrikeUngarn”, ”Persien”, ”Hindostan” og ”Berberiet” - land og områder som heter noe annet i dag. Bruksspor og noen sprekker, revner. Manglende kule oppe og nede. Særs dekorativ. H: 40 cm.

1

1920 SKIPSRATT. Stort ratt med 8 eiker og knagger. Utført hovedsaklig i teak, med messingdetaljer. Diameter med knagger: 112 cm. Diameter uten knagger: 90 cm. Eldre ratt med bruksspor, fin patina.

1

1921 TITANIC MODELL. Eldre modell av skipet Titanic i glassmonter. Modellen er av tre. Den ene pipen er løs, men kan lett limes på plass. Glasset og listene på monteret er også løst, så bør limes. Veldig dekorativ! H:47,5 cm. L:83,5 cm. D:26 cm. Bør hentes Haugesund, sendes på kjøpers egen risiko.

1 Jernbane, fly, buss og bil *)

1922 EMALJESKILT. VER VARSAM HØGSPENNING. Skilt som stammer fra jernbanen ifølge innleverer. Eldre buet emaljeskilt. Str: 33 x 50 cm. Pent skilt med patina/slitasje. Noe avslag/skade på hjørner.

1936 KART OVER SYDPOLEN 1734. ”Terres Antarctiques”, av Henri Du Sauzet, Amsterdam. Kobberstikk, gravert og utgitt første gang 1734. Pent kart med håndkolorerte detaljer. Ikke synfart utenfor rammen. Pen innramming av høy kvalitet med passepartout og heltre eik med gulldetaljer. Noen revner i kartet synes til høyre. Motivmål: ca. 24,5x18 cm.

1937 SKOLEKART. EUROPA. Refsdals skoleveggkarter. Utgitt i 1964. Str: ca 175 x 180 cm. Kart på rull. Bruksslitasje.

1

1

1923 FLY. ANTENNA. Del fra et fly. Type DMC50. Serial no: 1255. Str: ca 42 x 32 cm. 1

1924 FLYVINGEBLAD. Del av et flyvingeblad montert på tresokkel. Gitt til avgående ansatt ifølge tekst på undersiden. Pen skulpturaktig gjenstand. H: 53,5 cm. Dekorativ.

1925 HARLEY DAVIDSON BROSJYRE. 1930. Salgsbrosjyre med prisliste fra Sørensen og Balchen, Oslo. Noe slitasje/smuss.

1926 INSTRUMENT FRA FLY. Panel, VHF Comm frequency. Collins Avionics. U.S.A. Patina/slitasje. Skade på det ene plastvinduet i panelet.

1927 KNA. Armbind i tøy med KNA logo. Str: 11 x 48 cm. Noe patina/bruksslitasje.

1928 MYNTDISPENSERE OG BILLETTRULLHOLDER. Billettørutstyr. Stor dispenser ”Cambio”, Sverige, utført i rustfritt stål, B: 21 cm. Liten dispenser uten produsentmerking, B: 11 cm. Billettrullholder merket Fabritius. L: 19,5 cm (eks. fester). Varierende grad av bruksslitasje.

1929 MÅLEINSTRUMENT FRA FLY. Bendix. Omni bearing indicator. Made in U.S.A. Har stått i et Braathens S.A.F.E fly.

1

1

1

1930 MÅLEINSTRUMENT FRA FLY. Magnetic Bearing. Collins radio Company. U.S.A. Patina/bruksslitasje. 1

1931 S.A.S. Flyvingemerker. 4 stk. Ulike merker i metall. Pilot merke. L: 12 cm. Alle i pen stand. mangler ”skrue” bak på den ene. 1

1

1 Mineraler, smykkesteiner og fossiler *)

1938 SKOLEKART. NORDEN. H. Aschehoug. Oslo 1960. Kart på rull. Målestokk: 1 : 1.200.000. Str: ca 175 x 125 cm. Bruksslitasje.

1939 AGAT. Flott stuff med ”THUNDEREGG”-type, gråligblå edelagat sentralt. Fra Texas, USA. 20x15 cm. 2,4 kilo.

1940 AMMONITT. ”Øglehale” på stein. Følger med lapp fra Fossheim Steinsenter: ”Ammonitt, +-150 mill år. Fränkische Shweiz Oberpfalz, Tyskland”. Ammonittens diameter ca. 6 cm. Steinen er B: 10, H: 7,5 cm.

1941 INDONESISK RAV. 2 stk. Étt stort ubearbeidet bruddstykke rav, ca. 18x12x5 cm. Étt stort tromlet stykke rav, ca. 16x10x7 cm. Enkelte klare partier. Indonesisk rav er et yngre rav - på grensen til kopal. Det skiller seg ut mot baltisk rav som er tyngre; indonesisk rav er det motsatte med en lav tetthet.

1942 SKÅLER AV MALAKITT. 2 bruddstykker malakitt med polerte nedsenkninger. Svært elegante. Ca. 13x11x9 og 12x10x4 cm.

1

1

1

1

1943 ONYX vase på hele 10 kilo. Høyde 30 cm. Bredde/ Lengde 12 x 12,5 cm. 1

1944 RUBIN. Flott stor stuff 21x19x6 cm med tallrike fiolettrøde xls/aggregater til 3/4 cm i gneisaktig, feltspatrik bergart, rikt besatt på flere sider. En riktig godbit fra Froland i Agder (trolig Kleggåsen).

1945 Samling 49 stuffer av vesentlig ulike, norske mineralstuffer fra ca. 2 til ca. 20 cm i størrelse. Vi nevner fine stuffer med mørkblå cordieritt, rikt besatt talkstuff, sonert/tofarget epidot. Videre ok ting som wøhleritt, axinitt, cancrinitt, peridot, wollastonitt. En del fra Mjønes thulittbergart, noe fra Sagåsen ved Porsgrunn, og ellers litt ymse Midt-Norge og annet.

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

76
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1946 Smykkesteiner i skrin med både noterte rådiamanter, cabochonslipte, mindre opaler, smaragder, et par fragmenter av råsteiner (ildopal, ametyst), m.m. Interessant boks, variert.

Polare samlegjenstander *)

1947 INUITTISK KUNSTHÅNDVERK. Grønland, anskaffet i 1943 iflg. innleverer. I orig. hengslet kasse i furu. Eskimo sittende i smal båt, rikt utstyrt med ulike fangstredksap og sekk bak. Ment å henge - oppheng i skinn og skåret ben eller hvaltann. Ellers uført i treverk og ulike skinn, hud og lær. Velholdt, noen få brudd på detaljer. Fremstår ”tørr”. Ettersyn/konservering for fremtiden kan anbefales. Pent utført med mange detaljer. Båtens lengde: ca. 79 cm. Høyde, når den henger: 60 cm. Kassen: ca. 82x15x10 cm. Sjeldent og spennende utbud!

Postale samlegjenstander *)

1948 BUDSTIKKE. Nyere fremstilt budstikke med inpirasjon av eldre modell. Brubeiset dreiet og skåret bjerk med stålpigg. Rødt lakksegl med kong Olav 5’s kronede monogram, samt tilsvarende i hvittmetall på endestykket. Skoldformet plakett i 830S på front med gravering fra 1966. Ant. en militær/postal avskjedsgave e.l. Dekorativ! Fin stand. L: 47 cm.

1949 POSTLOTT. 4 stk. postsekker, 2 stk. i strie og 2 stk. i nylon. Begge med bruksspor/slitasje. Postlue i str. 57, posthorn og postveske. Følger med en beige veske som ikke er fra Posten.

OL og andre idrettsartikler *)

1950 DEKKETØYTALLERKENER LILLEHAMMER OL 1994. Pene fat/dekketallerkener fra Hadeland, i koboltblått glass med piktogrammene fra lekene i relieff på undersiden. OK stand med bruksspor. Ø: 32 cm.

1

1

1

1

1954 TENNISRACKET SIGNERT AV CASPER RUUD. Tennisracket av type ”Yonex Ezone 100” (L: 70 cm) som er Ruuds førstevalg og favoritt. Signert både på siden nede i hvitt og i sort på gummieringen på håndtaket. Casper Ruud (1998-) er en norsk tenninsspiller fra Snarøya i Bærum og er stadig i topprankingen i verden på ATPs verdensrankering. Beste rankning var nr. 2 i verden (11. september 2022). Første mannlige nordmann på Grand Slamnivå siden 1990-årene og eneste nordmann som har vunnet seierstittel på ATP-touren. Spennende utbud!

1 Pins

*)

1955 OL LILLEHAMMER 1994 PINS. 121 stk. montert i pen eikeramme med glass. 38x57 cm. 1

1956 OL LILLEHAMMER 1994. Stor samling pins. Brett med pins, pins i plastposer og 10 stk. esker Norsk Olympisk Pin Klubb m/innhold. Stappfull pappeske (16x36x45 cm), ukjent antall pins, trolig mange hundre. Observert noen få merker/pins uten tilknytning til Lillehammer-OL.

1 Disney

*)

1957 DE TRE SMÅ GRISER. Lott tre fine figurer i gummi. H 19 til 21 cm. Bra stand. 1

1

1951 ISHOCKEYKORT. Eske med hundrevis av ishockeykort fra 1990-tallet, med bl.a. Guy Lafleur, Adam Oates, Bernie Nicholls, Owen Nolan og Mark Recchi. Fabrikanter inkl. Donruss, Fleer Ultra, Parkhurst, Pro Set og Upper Deck. Generelt god kvalitet.

1

1 1952 PROGRAM OL 1952. Dagsprogram. 8 stk. Nr: 1-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 12. Pene eksemplarer med minimal slitasje.

1958 DEN KLOKE LILLE HØNA. Matboks med motiv av høna fra Donald Ducks debutfilm i 1934. Ca. 14,5 x 9,5 x 5 cm. Bra stand.

1959 DISNEY. ALFA Skoeske. Nr: 3440 S. Eske med bruksslitasje/skader. Dekorativ eske med motiv av ulike Disney figurer. Str: 8 x 22 x 12 cm.

1960 DISNEY. FORKLE. Donalds Dog Laundry. Eldre forkle produsert av Sari Fabricks, England. Str: ca 57,5 x 38,5 cm. Noe patina/bruksslitasje.

1961 DISNEY-LOTT. 70 stk objekter fra Disney-filmer: plakater, lobby-cards, noteblad, slides, medaljong o.s.v. Bl.a. Jungelboken, Snehvit, Peter Pan, Pocahontas, Aristokattene m.m.

1

1

1

1953 SIGNERT LIVERPOOL-TRØYE. Med ekthetssertifikat datert 3. august 2011. Spillernes signaturer er garantert av Harrison Autographs. Profesjonelt innrammet med glass og svart ramme. 85,5x65,5 cm.

1

1962 KAKEBOKS. Flott boks, fra 1930-tallet. Med Mikke og Minni og Tipp og Topp som løper etter hverandre langs kant og med Tipp og Topp sammen med en sjømann på lokket. Laget ved Foblik (Forenede blikkfabrikker). Ø=22 cm og H=11,5 cm. Litt småbulker på lokk og slitasje ellers.

1

77 Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1963 LÆRDAL ADVENTKALENDER. Disney. Jul i sirkus. Alle barns Adventkalender. Varenr: 350D. Kalender med små plastfigurer. kalenderen er i meget god stand, men luker har vært åpnet og de fleste figurer mangler. 7 stk luker med figurer inni.

1

1 Utstoppede dyr *)

1964 TRE SMÅ GRISER. DAMM Spillekort/4 kort. Komplett i eske med brukssanvisning. Eske. Str: 2,3 x 7 x 4,9 cm. Pen stand, minimal bruksslitasje.

1965 ALLIGATOR. Liten utstoppet gammel alligator. L: ca 52 cm. Noe slitasje/småskader. 1

1966 AND. Pent utstoppet and med utstrekte vinger. Montert på en stor sopp. Meget pent utført arbeid. Pen stand. H: 31 cm. B: 41 cm.

1

1967 MINK. Utstoppet eldre mink stående på rekved. H:20 cm. L:37 cm.cm. 1

1980

1981

1980 AFRIKANSK MASKE. Dekorativ, stor maske. Håndskåret tre, malt og patinert. H: 86 cm. Observert noe sprekkdannelse og eldre reparasjoner, de nederste støttennene har små skader, forøvrig i fin stand.

1981 BERGMANN. Suvenir fra Kongsberg. Bronsepatinert plastfigur, formet som bergmann med en liten sølvstuff (ca. 13x16x5 mm) ved føttene. Tekst langs sokkel: ”Kongsberg 1623 Sølvverk Bergmannen”. Noen sprekker og smuss. H: 14,5 cm.

1982 BILLETTAUTOMATER. 2 stk. billettautomater i stål. I den minste ligger det billetter til Fjørtoftruta. L:17 cm. Den største er tom. L:32,5 cm.

1

1

1968 MÅR. Pent utstoppet mår, montert på trerot. H: 30 cm. L: ca 52 cm. 1

1969 RÅDYR. Utstoppet rådyrhode med horn med fire tagger. Pent utstoppet og montert på treplate. H: 56 cm. Bredde mellom ører: 22 cm. Treplate B: 25 cm.

1970 RÅDYR. Utstoppet rådyrhode. Pent utstoppet og montert på treplate. H: 40 cm. Bredde mellom ører: 20 cm. Treplate B: 22 cm.

Verktøy *)

1

1

1971 BILE. I metall med skaft i tre. H: 57,5 cm. 1

1972 HØVLER. 3 stk. eldre høvler i metall. Den største: L:15 cm. 2 stk. små høvler, den ene merket Kunz. L:9,8-8,4 cm.

1973 SKOMAKERVERKTØY. Gammel koffert med diverse skomakerverktøy + skolest. Koffert str: 13 x 45 x 30 cm. Patina/bruksslitasje.

1983 BILLIARD LED LYS. Ubrukt dobbeltsidig skilt i metall. Str: 63,5 x 18 x 11 cm. 1

1984 BORDFLAGGSTANG. Stang i hvittmetall og base i gråspettet, lys marmor. Bronsepatinert liggende løve nede. Tidlig 1900-tall. Bruksspor og noe skjev stang. H: 48 cm.

1

1

1974 TØMMERBILE. Antikk bile/øks. Økseshode str: ca 22,5 x 21 cm. Skaft L: 65 cm. Patina/bruksslitasje. 1

1975 TØMMERBILE. Antikk bile/øks. Økseshode str: ca 34 x 20 cm. Skaft L: 50 cm. Patina/bruksslitasje. 1

1976 TØMMERBILE/ØKS. Gammel håndsmidd øksehode. Str: ca 12,8 x 20,5 cm. Skaft. L: 48 cm. Patina/bruksslitasje.

1977 TØMMERBILE/ØKS. Gammel håndsmidd øksehode. Str: ca 16,5 x 25,2 cm. Skaft. L: 61 cm. Patina/bruksslitasje.

1978 TØMMERØKS M.M. Antikk tømmerøks. Størrelse økseshode: ca. 24 x 10 cm. Skaft: L: 69,5 cm. Patina/bruksslitasje. Følger med 2 stk. eldre lyster av typen ”kamlyster” + båtredskap (også med patina/bruksslitasje).

1979 ØKSER. 2 stk. eldre økser i metall og med skaft i tre. L:47-61 cm.

1

1

1

1

1

1 1986 BYSTE. Michelangelos David. Laget i kunstmateriale. Sokkel i stein. Høyde med sokkel: 33,2 cm. Samlet vekt: 9,45 kg. Patina/slitasje.

1985 BYSTE. CHOPIN. Byste i kunstmateriale av komponisten Fryderyk Franciszek Chopin. H: 29 cm. Vekt: 2 kg. Patina/slitasje.

1 1987 BÆRPLUKKERE. 9 stk. bærplukkere i metall, tre og plast. Bruksspor. 1

1988 EMALJESKILT. ”Drikkevand”. Tidlig 1900-tallet. Svakt hvelvet form. 15x28 cm. Noe rust og emaljeskader kant og hjørner.

1989 EMALJESKILT. ”Henstilling af Cycler forbudt fjærnes uden Ansvar”. Tidlig 1900-tallet. 5x22 cm. Rust og emaljeskader.

1990 FLAGGERMUS OG INSEKTER I GLASS OG RAMME. Hårløs flaggermus omkranset av diverse kryp. Dyp treramme merket ”Made in Thailand”. 20x35,5x4 cm.

1991 FOLDEKNIVER. 4 stk kniver med dyremotiv. Merket Wild Outdoors. Ligger i pent treetui. Kniv L: 18 cm. Skrin str: 3,5 x 21 x 21 cm. I flott stand.

1992 FOTOGRAFI STOKMARKNES. Gammelt panoramabilde med landskap, båter i havn og elegant kledde voksne og barn i forgrunnen. Trolig omkring år 1900. Motivmål 15x38,5 cm. Mål inkl. ramme 22x45 cm. Motivet er delt vertikalt, men de to delene er nøyaktig tilpasset hverandre. Gammel ramme med små anmerkninger.

1

1

1

1

1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

78
Øvrige *)
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1993 FØRSTEHJELPSDUKKEN ANNE. LÆRDAL. Recording Resusci Anne. Norsk produsert av Lærdal, Stavanger. Ligger i original oppbevaringskoffert. Tilsynelatende komplett. Koffert str: 46 x 88 x 30 cm. Bør hentes i Haugesund, eller på et av Skanfil sine avdelingskontorer pga størrelsen.

1994 GEORG JENSEN. JULEPYNT. 8 stk. hengende julepynt, såkalte ”juleuro-er” på dansk. Alle utført i forgylt messing, i fin stand med kun lette bruksspor i orig. esker. Med oppheng. Modellene fra 1986, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 og 2001. Alle rundt 10-12 cm lange/brede. Én eske med defekt hengsling. Tidløs dekor!

1995 HARDANGERBESTIKK M.M. Eske med paispade og 6 stk. kakegafler. Følger med 5 stk. eldre fruktkniver med brunt plastskaft.

1996 HESTIA. Fremstilling av den greske gudinnen Hestia, som i gresk mytologi er ildstedets og familiens gudinne. Støpt komposittmateriale, mrk. nede bak ”Z.C.F.”. Pen stand, bruksspor. 1900-tallet. H: 38 cm.

1

1

2002 INNSAMLINGSBØSSE. Hjelp til jul for fangers barn og hustruer. Oslo Vernelag. Malt metallbøsse med papiretikett. Mangler nøkkel. Patina/slitasje. Str: 20 x 13,7 x 10,5 cm.

2003 JULEDEKOR. Eldre juledekor, fra første halvdel av 1900-tallet. 8 stk. holdere til juletrelys + fugl og en nisse skåret ut i tre.

2004 JULEMERKELAPPER. Samling med totalt ca. 450 stk eldre julemerkelapper/gavelapper/til og fra lapper (noen duplikater). Mange flotte motiver. Mange fra omkring 1940-1960-tallet. Det meste i meget god stand.

2005 KIKKERT. Trojan, made in USA. Lengde 14,5cm, bredde 11 cm Bruksmerker, tilsynelatende så virker den, men vi kan ikke garantere for funksjonaliteten

1

1

1

2006 KJELKE/SKO. Eldre kjelke i tre. L:98 cm. B:29,5 cm. Eldre sko i preget skinn, størrelse 36. Begge deler er flotte til dekorasjon på for eks. hytta. 1

1997 1998

1997 IKON - HODEGETRIA. THEOTOKOS. JOMFRU MARIA. Russisk kulturområde. Olje på gessogrunning på plate. 17/1800-tallet. Patina, bruksspor, noe bortfall og noen sprekker. Ettersyn anbefales. Baksiden med eldre innrissede skrifttegn, delvis på kyrillisk. Ca. 26x34 cm. Ikonet viser Jomfru Maria som holder Jesusbarnet ved sin side, mens hun peker på ham som kilden til frelse for menneskeheten, samtidig mens hun lett bøyer hodet som en velsignende gest.

1998 IKON - KRISTUS OPPSTANDELSE. Russisk kulturområde. Olje på gessogrunning på plate. Gullfolierte detaljer. Ca. år 1900. Patina, bruksspor og noen sprekker. Løs labank bak, samt én manglende. Ca. 31x35,5 cm.

1999 IKON - THEOTOKOS. JOMFRU MARIA. Gudemoderen fra Kazan, Kazanskaia. Russisk kulturområde. Olje på gessogrunning på plate. Gullfolierte detaljer. 1800-tallet. Patina, bruksspor og noen sprekker. Noen eldre reparasjoner og delvis løse partier med maling. Bortfall. Ettersyn anbefales. Ca. 33x40,5 cm. Ikonet viser Jomfru Maria som er beskytter og skytshelgen for byen Kazan. Hun er og Russlands hellige beskytter, og har her Jesus på sin venstre arm.

2000 IL TEMPO GIGANTE. Plakat fra Fana Sparebank 1978. Pen plakat med bilde av Bilen med Ivo Caprino som sjåfør. Plakat med noe slitasje/ knappenålshull i hjørner. Str: 63,2 x 46,5 cm.

1

2001 INNSAMLINGSBØSSE(?). Stor fin båt i blikk, med lås. Fra 1915-1918, med nøytralitetspåmalt norske flagg. Låst med hengelås. Ca. 47x14x16 cm. Merket ”VIII”. Kan ha vært brukt til å samle inn til torpederte eller kanskje redningsselskapet som ble opprettet i 1891. Litt slitasje.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

1

1

1

2007 KJØKKENLOTT. 2 Eldre kaffekverner. Den eldste mangler skuffen. 3 kjøkkenredskaper i kobber. Produsert av Triangel. Patina/bruksslitasje.

2009 KNIVER/BREVÅPNERE. Lott på 13 forskjellige kniver/brevåpnere i ulike størrelser og utforminger. Fra lommekniver til åpnere formet som ”sverd”.

1

1 2008 KJØKKENLOTT. 2 stk. eldre bakstefat fra Gann, hjulvisp, melkeflaske, bestikk-/redskapsbeholder i tre m.m.

2010 KOFFERT. Eldre norsk koffert av merket ”Unimit”. Patina/slitasje. H:25 cm. L:79 cm. D:48 cm. 1

2011 KRUSIFIKS. Jesus på korset. Ant. 1800-tallets slutt. Kors i furu, mørkbeiset. Påmontert trefigur med gipsog gessogrunning med malt dekor. En del sprekker, rust, noen markhull og manglende endestykke nede + høyre på korset. Dekorativt. H: 66 cm.

1

2012 LANDMÅLERUTSTYR. Instrumenter i malt trekasse. Uten produsent- eller modellmerking. Kassen måler 17x27x14,5 cm. Oppgitt til å være tysk, fra 2. verdenskrig. Heureka innestår ikke for disse opplysningene.

2013 LANGPIPELOTT. Kjempelott med ca. 50 pipehoder, fordelt på keramikk og tre, ca. 60-70 pipedeler, (pipebeslag og trerør), samt tre veggoppheng for piper. Noe varierende kvalitet, noen med skader.

2014 LANGPIPER. 4 Stk eldre ulike piper. 3 med porselenshode og 1 i merskum. Alle med patina/ slitasje. 1 pipehode med gammel ”hårsprekk”. L: fra 23,5 - 48 cm.

1

1

2015 LENIN OG STALIN. Liten sølvfarget byste av Vladimir Lenin i metall. H:14 cm. Liten platte i messing av Josef Stalin. Ø:9,5 cm. 1

2016 LOMMEKNIVLOTT. Totalt 12 Stk. Variert alder og slitasje/kvalitet. Noen kniver med diverse verktøy. Kniver fra omkring 1950 til dags dato. Feil og mangler kan forekomme.

2017 LYSKASSE. LIVE NUDE GIRLS. Sortmalt trekasse med rødt plexiglass med teksten Live Nude Girls. Str: 17 x 69 x 18 cm.

2018 MADALJEOTT. 3 Ulike medaljer og 3 Euro de La Rochelle. Bronsemedalje: FRANCE La Croisiere. 1989. Ø: 6,8 cm. Vekt: 142 gram. Medalje France Compagnie Generale Transatlantique. 1974. Ø: 5,3 cm. Vekt: 74 gram. Porselensmedalje Meissen. Stadtemedaille. Ø: 5 cm. Vekt: 22 gram.

2019 MAYA SPISEGAFLER. Tias Eckhoff (1926-2016). 6 stk tilsynelatende ubrukte gafler fra Norsk Stålpresse AS. Produsert fra 1960. L: 17,7 cm. Ligger i original esken.

1

79
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

2020 MEDALJE/MERKER. 4 Stk. 2 medaljer i sølv + 2 stk. N.M.K merker fra Visby 1953 og Oslo 1956. Kormedalje fra Søraas Kor i 925s, feste i 830s. Medalje for lang og tro tjeneste. 998s.

2021 METALLSKILT. 5 Stk ulike eldre skilt fra maskiner/ motorer. Skilt fra Norsk Dynamo verksted. Sleipner motorfabrik. Norsk elektro industri. Mundlos og The Club motor. Små skilt med patina/slitasje/skader. Sleipner skilt Str: 6,4 x 11,3 cm.

2022 MIKROSKOP. Leitz, Berlin. Med kvittering som viser salg i 1899. Utført hovedsaklig i messing. Oppbevaringsetui i heltre teak med mahognifinér i front, med fungerende lås og nøkkel, samt bærehåndtak oppe. Etuiet med porselensplakett oppe ”Jean Mette (estab. 1842 Chirurgisk Instrumentmager & Bandagist CHRISTIANIA”, den norske importøren. Rikt innredet med skuffer med innhold av linser, glassplater mv. Patina, bruksspor, smuss. Etuiet, ca. 36x18x18 cm.

2023 MONOKULÆR KIKKERT. Vintage Hensoldt Wetzlar 6 x 25 monokulær (en-øye kikkert) m/skinnetui, som mangler reim til bæresele.

1

1

2032 SAMLING FRUKTKNIVER M/HOLDERE. 9 stk. ulike sett. I både art deco/funkis-stil, jugend og nyrokokko. Knivblader i stål og skaft i plast, bakelitt, stål og sølvplett. Holdere i plast, bakelitt, hvittmetall og forgylt messing. Alle settene med 6 stk. kniver hver, noen med ikke-opprinnelig tilhørende kviver, samt noen kompletteringer. Særs dekorativt! Holdernes høyde: 7-18 cm.

2033 SARAH KAY. Lott med 10 forskjellige figurer. Laget i resin, etter tegninger av Sarah Kay. Detaljrike, søte figurer. H: 7,4 til 13,2 cm. Samlerobjekter produsert av Editions Atlas, ligger i originalemballasje. Ikke lenger i produksjon.

2034 SAUEKLAVE MED BJELLE. Jern og messing. Gammel klave med preget navn ”A.O.Næs, Bilden, Brandbu St”. Klavens indre mål: 9x14,5 cm. Bjellas H: 8 cm. Observert et lite hull i bjella, forøvrig aldersrelatert patina.

1

2024 OLJELAMPE/KOLE. Trolig Sør-Europa, ant. høy alder. Mørknet, skåret ut av lys sten/marmor. Balusterformet med skåret rand. H: 10,5 cm. 1

2025 PENNER. Lott, 13 stk. Observert blant annet 1 Steadtler fyllepenn modell 4228, 2 Rothing, 1 Cross, 2 Sheaffer, 1 Parker i futteral og to fyllepenner for blekkhus, hvorav en med gullspill stemplet 14K. Pennene ligger i pent, indisk treskrin L: 23 cm.

2035 SERVIETTSAMLING. Stor flytteeske med ca. 800 servietter som ligger i plastlommer sortert i permer. Diverse utgåtte servietter, store servietter, vanlige servietter etc.

2036 SERVIETTSAMLING. Stor flytteeske med ca. 800 servietter som ligger i plastlommer sortert i permer, 9 stk. + noen demonstrasjonsmapper. Diverse barneservietter, påskeservietter, reklameservietter etc.

2037 SERVIETTSAMLING. Stor flytteeske med ca. 800 servietter som ligger i plastlommer sortert i permer, 9 stk. + noen demonstrasjonsmapper. Diverse barneservietter, fest, små, store, gamle etc.

2038 SERVIETTSAMLING. Stor flytteeske med ca. 800 servietter som ligger i plastlommer sortert i permer, 10 stk. Diverse barneservietter, vanlige, store, etc.

2039 SERVIETTSAMLING. Stor flytteeske med ca. 800 servietter som ligger i plastlommer sortert i permer, 10 stk. Diverse reklameservietter, vanlige, juleservietter etc.

2040 SERVIETTSAMLING. Stor flytteeske med ca. 800 servietter som ligger i plastlommer sortert i permer, 7 stk. + noen demonstrasjonsmapper. Juleservietter etc.

2041 SETTEKASSE MED INNHOLD. Gammel treskuff fra nedlagt trykkeri. Følger med en mengde små dekorative objekter som skjell, figurer og suvenirer. Kassen måler 62x76 cm.

1

1

1

1

1

2026 QUISTGAARD, JENS. H. Isbøtte i teak. Congo. Pen isbøtte med plastinnsats. H: 48 cm. Ø: ca 23,2 cm. Pen stand, med noen mindre bruksspor. Dansk design på sitt beste.

2027 RENAULT COGNAC. Porselenskaraffel formet som en bil. Uten innhold. Renault taxi de la Marne. Gullfarget bil. Meget pen stand. Ligger i original esken. Bil str: ca 14 x 23,5 x 11,5 cm. Meget dekorativ.

2028 RENAULT COGNAC. Porselenskaraffel formet som en bil. Uten innhold. Renault taxi de la Marne. Blåfarget bil. Meget pen stand. Ligger i original esken. Bil str: ca 14 x 23,5 x 11,5 cm. Meget dekorativ.

2029

RENAULT COGNAC. Porselenskaraffel formet som en bil. Uten innhold. Renault taxi de la Marne. Hvitfarget bil. Meget pen stand. Ligger i original esken. Bil str: ca 14 x 23,5 x 11,5 cm. Meget dekorativ.

2030 SAMLERLOTT. Eldre høvel i tre. L:50 cm. 2 stk. antikke strykejern. Det ene med hanen og rødt håndtak har en del rust. Støpt tog i metall (tungt). L:22,7 cm. + 4 stk. håndsmidde eldre nøkler.

2031

SAMLERLOTT. OLYMPIA 1936. Die XI. Olympischen Spiele in Berlin und Garmisch-Partenkirchen 1936. Band I Berlin. 127 s. samlerbok med innsatte bilder. Komplett. Litt slitasje på omslag. Følger med 2 stk. treskrin. Det ene er norsk fra slutten av 1800-tallet med treskurd-utskjæring, esken har skader. H:6,6 cm. Ø:12,5 cm. Det andre skrinet er utenlandsk med intersia, nøkkelen mangler. Trukket med rød fløyel og speil i lokket. H:6,7 cm. Ø:14 cm.

1

2042 SIGNET. 1800-tallet. Utført i ben/horn og antakelig forgylt lys messing. Rik relieffdekor av akantus på endekulen. Stempelflate med graverte initialer ”RH”. Meget elegant. Eldre sprekk og bruksspor. L: 14 cm.

2043 SKAUGUM BESTIKK. Geilo Jernvarefabrikk AS/ Brødr. Øyo AS. Formgitt av M. Andreassen i 1943. Utført i stål og palisander. 12 stk. kniver (L: 21 cm), 12 stk. gafler (L: 21 cm) og 6 stk. fruktkniver, her med skaft i teak, (L: 17 cm). Pent holdt/svært lite brukt, i orig. emballasje. Noen slitne lokk/ reparasjoner på emballasjen.

2044 SKI. 2 par gamle treski. Korte og mellomlange, hhv. 123 og 156 cm. Begge med små metallplaketter merket ”Sigurd E. Grindstad, Bergen”. Små skader og varierende grad av slitasje.

1

1

1

1

2045 SKOLEPLANSJER - FUGLER, KRYP OG KNOKLER. 11 stk. Trykk på stiv kartong. ”Dybdahls zoologiske plancher”. 3 med oppheng. Gamle plansjer med svært varierende grad av bruksspor. Ca 60x77 cm.

2046 SKOLEPLANSJER - MENNESKEKROPPEN. 10 stk. Trykk på stiv kartong. ”Dybdahls zoologiske plancher”. 4 med oppheng. Gamle plansjer med svært varierende grad av bruksspor. Ca 60x77 cm.

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

80
1
1 2026 2034
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

2047

SKOLEPLANSJER - NORGESHISTORIE. 7 stk. Trykk på stiv kartong. ”Billeder til Norgeshistorien”. 5 med oppheng. Gamle plansjer med varierende grad av bruksspor. Ca 52x68 cm.

2048 SKOLEPLANSJER - PATTEDYR. 7 stk. Trykk på stiv kartong. ”Dybdahls zoologiske plancher”. 2 med oppheng. Gamle plansjer i varierende stand. Ca 60x77 cm.

2049 SKOLEPLANSJER. 6 stk. Afrika og bibelhistorie. Trykk limt på stiv kartong. Alle med trelist og krok øverst. 4 med afrikanske mennesker og natur som motiv, 2 med motiver fra bibelhistorien. 78x53 cm. Eldre plansjer med noe slitasje.

2050 SKULPTUR. Bemalt og bronsepatinert, støpt komposittmateriale. Fremstilling av kvinne i klassiske gevanter med inspirasjon fra Antikken. 1900-tallet. Fin stand. Ca. 30x23x29 cm.

2051 SOMMERFUGLER I GLASS OG RAMME. 11 forskjellige, med verdens største møll, en atlasspinner, i midten. Dette eksemplaret har et vingespenn på 22 cm. Rammen måler 42,5x47,5 cm. Svart ramme med små anmerkninger.

1

Søndag 12. februar fra klokken 16.38

1

Frimerker og brev utland

1

1

1 2052 2057

2052 TELEFONAUTOMAT. Myntapparat, veggmodell. TBK Moneto. Tidlig 1990-tallet. B: 24,5.0, D: 19, H: 29,5+16,5 cm. Pent brukt stand.

2053 THE FAMOUS GROUSE. Tom Whiskey karaffel og flaske. 1 stk flaske/karaffel formet som fugl. Laget i porselen av Royal Doulton. H: 24,3 cm. 1 stk Porselensflaske Genuine Wade porcelain. Begge i pen stand og i originale esker.

2054 TRAFIKKPLANSJE. Eldre plansje med gamle kjøretøyer. Plakaten er noe buet. Str: 81,8 x 60,5 cm. Noe patina/slitasje. Meget dekorativ.

2055 TRONDHJEMS BYVÅPEN. Stort flott våpenskjold. Laget i keramikk av Laila Leknes i 1986. Hun drev Keramikkloftet. Laget i deler og montert sammen på treplate. Ca. 60 x 76 cm. Tungt, veier ca. 14 kg. Skal ha blitt finansiert av Nordenfjeldske Dampskibsselskap.

2056 UTSTYR FRA TANNLEGEKONTOR. 2 bokser i rustfritt stål. brukt til å legge utstyr i til desinfisering. (Boksene blir lagt inn i en autoklave). Bokser. H: 15 og 19,5 cm. Ø: 17 og 35 cm. Noe patina/slitasje.

2057 VEGGTELEFON. Med telefonrør på siden, to blanke bjeller på toppen og riksløveemblem over tallskiven. Telefonrør merket A/S Elektrisk Bureau Kristiania. Den svartlakkerte stålkassen måler 19,5x15,5x9 cm (eks bjeller og tallskive). Små anmerkninger og aldersrelatert slitasje forekommer. Trolig komplett, med ledninger.

1

2062 HELE VERDEN. Eske 2,9 kilo brutto med frimerker på klipp fra ca. tusenårskiftet, inkl. mye Pakistan og Nigeria samt andre afrikanske land. Fargerike merker med mange av høy pålydende verdi.

2063 HELE VERDEN. Eske fylt med brev og konvolutter fra en lang rekke land, mest 1960/90-tallet. 1

Postkort

2064 SVENSKE POSTKORT I GAMMELT ALBUM. Brefkortsalbum med småformat postkort, inkl. mest stedskort, pluss en del kunstnerkort fra Jac Efgren, flere skipskort, mer. 200 postkort. Varierende kvalitet, med de fleste i god stand, selve albumet mangler rygg.

Frimerker og brev Norge

2065 HELARK. NK 96-98. Ubrettede helark 1, 2, 3 øre Posthorn 1909 serie merker. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 1600).

1

1

1

2058 VEKT OG MELKESPANN. Eldre rød vekt m/skål fra Dulton. H:26 cm. Lite melkespann. H:23 cm. 1

2059 VISITTKORTETUI. Art deco, ca. 1920/30. Kledd med rombeformede finér av perlemor. Innvendig foret med rød filt. Noe slark i kneppelåsen på siden. Pen stand med bruksspor. Ca. 10,5 x 8 x 1 cm.

2060 WHISKEY FLASKER/KARAFLER. Chivas Royal Salute. 3 stk tomme flasker med pose i originale esker. Alle i pen stand, men den ene med skadet ”kork”.

2061

1

1

ZIPPO LIGHTER SAMLING. Pent lite Zippo display med tilsammen 20 stk. Originale lightere. Pen stand. 1

Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1

2066 HELARK. NK 101. Ubrettet helark 12 øre Posthorn 1909 serie. Postfrisk helark á 100 stk. (SK 1100). 1 2067 HELARK. NK 163b, 164b, Portoprovisorier, 1 øre brunoliven, 4 øre matt lilla. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 1000).

1 2068 2079

2068 HELARK. NK 176, Provisorie, 14 øre/2 skilling. Postfrisk helark á 100 stk. (SK 3000). 1 2069 HELARK. NK 178. 15 øre Nidarosdomen, fra Hellig Olav serien. Postfrisk helark á 100 stk. (SK 1800). 1 2070 HELARK. NK 181. Nordkapp I, 15 + 25 øre. Postfrisk helark á 50 stk. (SK 1000). 1 2071 HELARK. NK 190. 15 øre Holberg. Postfrisk helark á 100 stk. (SK 800). 1 2072 HELARK. NK 213-15. Haakon 1 kr, 1 1/2 kr og 2 kr. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 2800). 1 2073 HELARK. NK 225-28. Maud, komplett serie. Postfriske, brettede helark á 100 stk./ark. (SK 3000). 1 2074 HELARK. NK 237-40, 243. Posthorn merker 1940 u/vm. 1, 2, 3, 5 og 12 øre. Postfriske helark á 100 stk./ark (SK 1400).

1

2075 HELARK. NK 244. 14 øre Løvemerke 1940 u/vm. Postfrisk helark á 100 stk. (SK 1200). 1

2076 HELARK. NK 254. Hålogaland 15+10 øre. Postfrisk, brettet helark á 100 stk. (SK 2200). 1

2077 HELARK. 1941. NK 261. Postfrisk, ubrettet helark 1 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 600).

2078 HELARK. 1941. NK 265. Postfrisk, ubrettet helark 7 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 800).

2079 HELARK. 1941. NK 266. Postfrisk, ubrettet helark 10 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 6000).

2080 HELARK. 1941. NK 267. Postfrisk, ubrettet helark 14 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1100).

2081 HELARK. 1941. NK 268 grønnlig oliven. Postfrisk, ubrettet helark 15 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1000).

1

1

1

1

81
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

2082 HELARK. 1941. NK 268a brunoliven. Postfrisk, ubrettet helark 15 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1500).

2083 HELARK. 1941. NK 269. Postfrisk, ubrettet helark 30 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 3000).

2084 HELARK. 1941. NK 270. Postfrisk, ubrettet helark 35 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1400).

2085 HELARK. 1941. NK 273. Postfrisk ubrettet helark 60 øre V-merke m/vm á 100 stk som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 2300).

2086 HELARK. 1941. NK 274-77. Postfriske ubrettede helark 1, 2, 3 og 5 øre V-merker á 100 stk som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1200).

2087 HELARK. 1941. NK 279-80. Postfriske, ubrettede helark 10 og 12 øre V-merker á 100 stk./hver som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1100).

2088 HELARK. 1941. NK 281. Postfrisk, ubrettet helark 15 øre V-merke á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 2700).

2089 HELARK. 1941. NK 282-83. Postfriske, ubrettede helark 20 og 25 øre V-merker á 100 stk./hver som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1100).

2090 HELARK. 1941. NK 285. Postfrisk, ubrettet helark 35 øre V-merke m/vm á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 2500).

2091 HELARK. 1941. NK 286. Postfrisk, ubrettet helark 40 øre V-merke á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1000).

2092 HELARK. 1941. NK 287. Postfrisk, ubrettet helark 50 øre V-merke á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 1600).

2100 HELARK. NK 314-18. Grieg og Frontkjemper, komplette serier. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 1900).

1

2101 HELARK. NK 331-33. Londonutgaven 5, 7 og 10 øre. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 900). 1

2102 333-38. LONDON-utgaven med overtrykk. Komplett postfrisk serie med overtrykk utgitt 1. januar 1943 i opplag på kun 4000 sett. 5000

2103 HELARK. NK 339-41. Wergeland, komplett serie. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 1300). 1

2104 HELARK. NK 342, 343. Røde Kors og Folkemuseet 10 øre. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 1700). 1

2105 HELARK. NK 345-48. Nasjonalhjelp, komplett serie. Postfriske, brettede helark á 100 stk./ark. (SK 3200). 1

2106 HELARK. NK 349, 354. Wings for Norway (2 ark á 50 merker/hver) og 25 øre Løvemerke. Postfriske helark á 50 stk. og 100 stk./ark. (SK 1000).

1

2107 HELARK. NK 479-80. Blomster I, komplett serie. Postfriske helark á 100 stk./ark (SK 8500). 1

2108 OVER 100.000 FRIMERKER. 1980-tallet bruksmerker i poser etter NK nummer. Har ligget urørt i mange år. Fra bo. Store stempel-/ papirtypemuligheter.

2109 POSTLUKKET SEKK. 20,8 kilo postsekk, trolig med tusenvis av adressekort. Etiketten er merket ”Frimerkeriving postkontoret 2600 Lillehammer”. Stemplet BØVERDALEN 20.1.95.

2110 SIGARESKE MED FRIMERKER. Påskrevet ’gl. Norge’ og fullstappet med bl.a. Postjubileum, 2 kr Haakon, 20 øre V-merker, m.fl. Spennende lott med stempelmuligheter.

2111 VASKEDE NORSKE FRIMERKER. Smekkfull eske, som veier 1,8 kilo brutto med frimerker av ukjent opphav. Titusener av merker.

2112 VASKET VARE. Plastkasse på brutto over 9.5 kilo løse merker, flere titusener av merker av merke nyere dato. Er en del halvgammel vare tilbake til løve, men vi ser kanskje ikke så mange blåmerker i materialet.

2113 KILOVARE. Kasse med brutto 14.15 kilo, stort sett meget tettklipt og omfattende vare. Synes å være fra mange kilder, og inneholder dels en ladning løvemerker på toppen, og sikkert annet halvgammelt - DOG fokus på nyere materiale. Stort antall merker her! Gi bud.

1

1

1

1

1

2093 HELARK. 1941. NK 288. Postfrisk, ubrettet helark 60 øre grønnblå V-merke á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 5000).

2094 HELARK. 1941. NK 289. Postfrisk, ubrettet helark 1 kr V-merke á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 2000).

2095 HELARK. 1941. NK 290. Postfrisk, ubrettet helark 1 1/2 kr V-merke à 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 3800).

2096 HELARK. 1941. NK 291. Postfrisk, ubrettet helark 2 kr V-merke à 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 12.000).

2097 HELARK. 1941. NK 292. Postfrisk, ubrettet helark 5 kr V-merke á 100 stk. som stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig. (SK 20.000).

2114 FRIMERKEKLIPP. 4,4 kilo brutto, mest Norge med en del Tyskland og øvrige verden. Mest frå rundt tusenårsskiftet.

2115 GAMLE SKILLINGS- og ØREMERKER. Innstikkskort med 60 stk. i meget varierende kvalitet, men med en formidabel katalogverdi. Inkl. bl.a. NK 6 og 7 (3 stk.)

1

1

2098 HELARK. NK 295, 298. Snorre 15 og 50 øre. Postfriske helark á 50 stk./ark (SK 650). 1

2099 HELARK. NK 306, 307-08. Rikstinget og Wessel, komplette serier. Postfriske helark á 100 stk./ark. (SK 1100).

Klikk her for å gå til auksjonen på skanfil.no

1

82 Skanfils Heureka-auksjon 26 - 11. - 12. februar 2023

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 2093 2097
1
1
1
1
1
1