Bergen Lokalauksjon nr. 46

Page 1

Avholdes online 28. - 29. januar 2023 Visning i Bergen i Nipedalen 37, 5164 Laksevåg: Mandag 23/1 - fredag 27/1 kl. 10.00 - 16.00 Lokalauksjon nr. 46 Frimerker og mynter www.skanfil.no 80 444 217 524 137 453 446 966 1118 960 961 1138 978 984

Kjære auksjonskunde !

Endelig er vi tilbake med en lenge etterlengtet lokalauksjon, med materiale stort sett innlevert til vår avdeling i Bergen. Disse auksjonene har i mange år vært meget populære, ikke minst som møteplass for våre lokale kunder. Denne lokalauksjonen er imidlertid ikke en offentlig auksjon, men den vil bli avholdt som en ren onlineauksjon med budgivning på nettet.

Mynter og sedler selges lørdag 28. januar fra klokken 12.00, mens frimerker og postkort selges søndag 29. januar fra klokken 12.00.

Auksjonen inneholder en lang rekke spennende mynter og frimerker, så ta deg god tid til å se gjennom katalogen. Det vil bli visning av alle objektene i våre lokaler i Bergen mandag 23. januar til fredag 27. januar kl. 10.00-16.00 i Nipedalen 37, 5164 Laksevåg.

Har du spørsmål til auksjonen, ring oss gjerne på 458 34 791 eller send en mail til caspar@skanfil.no.

Caspar Olav Elin Øistein

2
LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Auksjonen foregår på ”europeisk” vis, der vi går gjennom ett og ett objekt.

2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.

3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit

4 Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl. 15.30 auksjonsdagen for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør derfor være oss i hende innen kl. 18.00. Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato.

5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: 100 - 300 Høynes med 10 kr. 301 - 500 “ “ 25 kr. 501 - 1.000 “ “ 50 kr. 1.001 - 5.000 “ “ 100 kr. 5.001 - 10.000 “ “ 200 kr. 10.001 - 20.000 “ “ 500 kr. 20.001 - 50.000 “ “ 1.000 kr. 50.001 - 100.000 “ “ 2.000 kr Over - 100.000 “ “ 5.000 kr

6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne.

7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen.

8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.

9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11).

11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt.

12. Regelmessige SKANFIL-kunder uten betalingsanmerkninger vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager.

13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert.

14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter.

15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd.

16. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Sarpsborg-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder – og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier.

17. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for.

18. Et salær på 23 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges ytterligere 5 % bruktmoms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 2000,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Ved avhenting på andre Skanfil-kontorer tilkommer 1/2 porto, minimum kr 25,-, maksimum kr 200,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU.

19. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret.

20. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

21. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet.

22. Bergen er verneting i tilfelle juridiske konflikter.

INNLEVERINGSBETINGELSER

Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale.

INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg.

INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.Ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst kr 2000,-.

FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data.

ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen.

SALÆR: Normalt 20-25 %, avhengig av beskaffenhet, volum, salgbarhet, henting/ besørging av transport osv. Innlevering av store samlinger, dyre enkeltobjekter, regelmessige innleveringer osv.: Salær etter avtale. Minimum salær er 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. Salæret er godtgjørelse for hele salgsprosessen, inkl. vurdering og beskrivelse, foto, markedsføring, forsikring og garanti for rettidig oppgjør til innleverer.

OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under).

ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves.

UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum 500,-. Alle priser i NOK.

TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen.

OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd.

ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr 250,-. Signering koster 50-100 kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet.

3 AUKSJONSREGLEMENT
LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

Budseddel Lokalauksjon nr. 46 - Bergen, Lørdag

28. januar og søndag 29. januar 2023

Sendes: SKANFIL AUKSJONER AS, Nipedalen 37, 5164 Laksevåg OBS! For å være sikker på at vi mottar budene i tide, ring oss gjerne på 52 70 39 40 eller send en mail til skanfil@skanfil.no.

OBJEKTENE HENTES:

I BERGEN I HAUGESUND

Kundenr: Navn: Adresse: Dato: Signatur:

I OSLO I SARPSBORG (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene)

Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% % Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær)

Obj. nr: Bud: Obj. nr: Bud: Obj. nr: Bud:

Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 3), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet.

Visning av objektene foregår i Bergen dagene før auksjonen. Se visningstider på side 2. Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker.

Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet.

4

Lørdag 28. januar fra klokken 12.00

Mynter, sedler og medaljer Mynter Norge Middelaldermynter

1 BRAKTEAT/PENNING - oppgitt å være ca. år 1360 i kvalitet 1/1+. 700

Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV (1588-1658)

F 2 2 sk 1641, type I. NMD 128. Christian IV (15881648). Pen liten sølvmynt med godt preg, kv. 1 (5000).

Frederik V (1746-1766) F 35 24 skilling 1750 i kvalitet 1. 750 36 24 skilling 1759 i kvalitet

2500

3 2 mark 1644, NMD 113, kv. 1/1+, lagd om til flott skje. 500

Frederik III (1648-1670)

4 1 sk 1651 (skjoldet) og 1655 (dels svakt preget), NMD 234, 238, kv. 1/1-, 1. 400

5 1 sk 1651, NMD 234, kv. 1. 500

6 1 sk 1653, NMD 239, kv. 1. 600

7 1 sk 1654, NMD 237, kv. 1, noen flekker advers. 500

8 1 sk 1660, NMD 243, kv. 1/1+. Dels litt svakt preget. 600

9 2 sk 1650, NMD 209, kv. 1. 500

10 2 sk 1653, NMD 212, kv. 1, dels litt svakt preget. 500

11 2 sk 1660, NMD 219B, kv. 1, noe buklet. 400

12 2 sk 1664, NMD 223, kv. 1, dels litt svakt preget. 500

13 2 sk 1665, NMD 224, kv. 1. 500

14 2 sk 1666, NMD 225, kv. 1, svakt buklet men pen. 500

15 2 sk 1667, NMD 226, kv. 1. 500

16 2 sk 1668, NMD 228, kv. 1, noe belegg advers. 400

17 1 mark / 16 sk 1656, NMD 178, kv. 1+, pen og tiltalende. 5500

Christian V (1670-1699)

18 1 sk 1694, NMD 252, kv. 1/1+, en del belegg. 2000

19 2 sk 1686, NMD 156, kv. 1, kantskade. 600 20 2 sk 1692, NMD 235, kv. 1. 500 21 2 sk 1697, NMD 240, kv. 1. 600

Frederik IV (1699-1730)

22 2 sk 1705, NMD 49, kv. 1/1+. 500 23 2 sk 1708 (belegg) og 1 sk 1768 (pen), NMD 52, 94, kv. 1. 400 24 2 sk 1711, NMD 55, kv. 1. 400 25 2 sk 1712, NMD 56, kv. 1. 400 26 8 sk 1703, NDM 26, kv. 1. 500 27 8 og 24 sk 1705, 1819, NMD 28 og NM 30, kv. 1+, begge med loddespor men pene. 500 28 8 sk 1706, NDM 26, kv. 1/1+. Pen. 500 29 12 sk 1724, NMD 21, kv. 1+. 1000 30 16 sk 1716, NDM 132, kv. 1. 750

Christian VI (1730-1746)

31 24 sk 1734, NMD 4, kv. 1/1+, lagd om til flott skje. 600 32 24 skilling 1737 i kvalitet 1-. 500 F 33 24 skilling 1740 i kvalitet 1+. 1200 34 24 sk 1746, 1762, NMD 17, 19, kv. 1/1+. Begge lagd om til flotte skjeer. 400

5 LOKALAUKSJON
Utrop
nr. 46 - BERGEN Obj.nr. Utrop Obj.nr.
1. 600 37 24 sk 1760, NMD 17, kv. 1+, pen og tiltalende. 1800 F 38 24 skilling 1760 i kvalitet 1+. 1300
39 2 sk 1810, NMD 5A, kv. 1+/01, utrolig fine rosetter. 500
40 12 skilling 1845, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54 og 55. I alt 9 stk. i kv. 1/1-. 1000 F 41 24 skilling Species 1819 i kvalitet 1/1+. Flere blankettfeil. 700 42 24 skilling 1845, 46, 52 og 55. Alle i kv. 1/1-. 1400 F 43 1/2 Speciedaler 1862 i kvalitet 1/1-. 7000 F 44 1 Speciedaler 1862 i kvalitet 1-. 3500 45 3 skilling 1868, 1869 og 1872, 2 skilling 1833 og 1842, 1 skilling Species 1816 og 1820 samt 8 diverse mynter inkludert 4 skillingsmynter. VK. 500
Frederik VI (1808-1814)
Union med Sverige (1814-1873)

Årgangsmynt

1-ører

46 1 øre 1966 og 1967 - 10 originalruller av hver med katalogverdi 11.500.-. 1000

47 1 øre 1967 - 20 originalruller med katalogverdi kr. 8.000.-. Også 5 originaruller og en splittet rull 2 øre 1966 med katalogverdi 7.500.-.

48 1 øre - komplett samling 1876 til 1972 på Leuchtturm album-ark. 1885 i kvalitet 1+forøvrig VK.

1200

73 50 øre 1877/1919, samling i Sieg-perm. 13 stk. er i sølv 1877, 87, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 1901, 02, 18 og 19. Stort sett kvalitet 1.

74 50 øre - samling i Sieg-perm til 1985 med blant annet 1877, 1889, 1891, 1893, 1895, 1896, 1898, 1902, 1914, 1916, 1918 og 1919. VK.

1-kroner

2500

1700

1000

49 1 øre - samling i Sieg-perm hvor det mangler 1885 samt 1921 og 1922 i bronse. VK. 300

2-ører

50 2 øre - komplett samling 1876 til 1972 (ikke 1968) i Leuchtturm-album med pene jernmynter 1917/1920. VK.

1000

51 2 øre - komplett samling 1876 til 1972 (ikke 1968) i Sieg-perm. VK. 1000

5-ører

52 5 øre 1918 jern, kv. 1/1-, noe rust. 500

53 5 øre 1952 (stort våpen) - 5 stk. i gode kvaliteter opp mot 01. 200

54 5 øre 1966 - 6 originalruller med totalt 300 mynter med katalogverdi kr. 15.000.-. 2000

55 5 øre 1966 - 6 originalruller med totalt 300 mynter med katalogverdi kr. 15.000.-. 2000

56 5 øre 1875 til 1982 - komplett samling i Leuchtturm-album inkludert pene jernmynter 1917-1920 og 1941-1945

F 75 1 kr /30 sk 1875, kv. 1. 1500

2500

57 5 øre - komplett samling 1875 til 1982 i 2 Siegalbum. Pen 5 øre 1945 - forøvrig VK. 2000 10-ører

58 10 øre - komplett samling fra 1874 til 1991 (ikke London) på Leuchtturm albumark. VK. 2500 59 10 øre - komplett samling fra 1874-1991 (ikke London) i Sieg-perm. VK. 1500 25-ører

60 25 øre 1971 og 1972 - komplett rull 1971 med 50 mynter, samt 4 komplette ruller 1972. Pene ruller. (4.500)

61 25 øre - komplett samling fra 1876 til 1982 (ikke London) inkludert med og uten hull fra 1920/23 i Leuchtturm-album. VK.

750

2500

1000 50-ører 63 50 øre/15 sk. 1874 i kv. 1. 1600 F 64

50 øre/15

3000

F 76 1 kr/30 sk 1875 i kvalitet 1. 1200 77 1 kr 1877 i kv. 1, 1882 i kv. 1/1- og 1885 i kv. 1-. 1200 78 1 kr 1877 og 1879 til 1904 komplett. Totalt 18 mynter i ca. kvalitet 1. Meget pen lott. 12000 79 1 kr 1877, 1892, 1897, 1908, og 1916. Stort sett kv. 1. I tillegg 32 andre 1-kroner i brukskvalitet innsatt i Sieg-album.

1000

F 80 1 kr 1878 i kv. 1. 12000 81 1 kr 1889 i kv. 1- og 1890 i kv. 1. 500 82 1 kr 1889 og 1890 i kvalitet 1/1-. Også 1879 i kvalitet 1-/2. 700 83 1 kr 1889 og 1890 i kvaliteter 1/1-. 500 84 1 kr 1889 og 1900 i kvalitet 1. 700 85 1 kr 1890 og 1900 i kvalitet ca. 1. 600 86 1 kr 1892, 1897 og 1900 i kvaliteter 1/1-. 800 87 1 kr 1897 i kvalitet 1 og 1900 i kvalitet 1/1+. 650 88 1 kr 1897 og 1898 (renset), begge i kv. 1. 800 89 1 kr 1900 og 1901, begge i kv. 1 og renset. 600 90 1 kr 1904 i kvalitet 1 - renset. 400 91 1 kr 1908 (kanthakk), 1914 og 1915 - kvalitet 1. 300 92 1 kr 1908 og 1908 på opphøyet plate - begge i ca. kvalitet 1. 500 93 1 kr 1908, 14, 15, 16 og 17. Alle i kv 1. 600

F 94 1 kr 1925 i kvalitet 0. 1500 95 1 kr 1959 i kvalitet 0. 300 96 1 kr 1908-2016 - komplett samling i Leuchtturmalbum inkludert pen serie med Haakon sølvmynter.

2000 97 1 kr - samling i 2 Sieg-album med 1877, 1889, 1890, 1892, 1897, 1898, 1900 og 1913 til 1917 totalt 12 sølvmynter. Komplett fra 1925 til 1995. VK.

2500

6
Utrop
LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN Obj.nr. Utrop Obj.nr.
62 25 øre - samling i Sieg-perm til 1982 hvor det kun mangler 1912, 1916, 1921 med hull og Londonmynten. VK. skilling 1874 i kvalitet
1. 1500
F 65 50 øre/15 skilling 1875 i kvalitet 1+. 2500 66 50 øre 1888 i kvalitet 1/1-. 750 67 50 øre 1891 (3), 1893 (3), 1895 (3), 1896, 1897 og 1901 - 12 mynter i VK. 2500 68 50 øre 1901 i kvalitet 1. 350 69 50 øre 1901 i kvalitet 1/1+. 500 70 50 øre 1971 - åpnet rull med 45+ mynter. (4.500) 750 71 50 øre 1877 til 1904 - komplett samling 17 forskjellige årstall i VK. 6500 72 50 øre - komplett samling (ikke London) fra 1909 til 2011 i Leuchtturm-album inkludert med og uten hull samt pen 50 øre sink 1945. VK.
7 LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop 2-kroner 98 2 kr 1878 i kv. 1. 400 F 99 2 kr 1878 i kvalitet 1/1+ 600 100 2 kr 1878 og 1890 i kvalitet ca. 1. Begge lett renset. 800 101 2 kr 1878 og 1890 i kvalitet ca. 1. Begge med små kanthakk. 750 102 2 kr 1878 og 1890 til 1904 - samling 10 forskjellige sølvmynter i ca. kvalitet 1. 7000 F 103 2 kr 1878, kv. 1+. 800 F 104 2 kr 1885 i kvalitet 1/1-. 5000 F 105 2 kr 1885, kv. 1, ørliten kantanmerkning. 4000 F 106 2 kr 1888, kv. 1/1-, kantanmerkning. 4000 F 107 2 kr 1888, kv. 1/1-. 5000 F 108 2 kr 1885, kv. 1/1-. 3000 F 109 2 kr 1885, kv. 1/1-. 3000 F 110 2 kr 1887 i kvalitet 1/1-. Svake graffiti-bokstaver foran nesen. 4000 111 2 kr 1887, kv. 1, minimale kantmerker. 7000 F 112 2 kr 1887, kv. 1, minimalt kantmerke. 6000 F 113 2 kr 1888 i kvalitet 1/1-. Svakt loddespor under årstallet og svake riper på skjoldet. 3500 114 2 kr 1890 i kv. 1. 600 115 2 kr 1890. 2 stk. i kv. 1 og 2 kr 1897 i kv. 1-. 1600 116 2 kr 1892, kv. 1. 1200 F 117 2 kr 1893, kv. god 1, minimale kantmerker. 1200 118 2 kr 1894 i kv 1. Svake anhengsmerker. 500 119 2 kr 1894 i kvalitet 1. Lett renset og svak graffiti på skjoldsiden. 750 120 2 kr 1894, kv. 1/1+, lett rengjort. 1800 121 2 kr 1894, 98 og 1902. Alle i kv. god 1 og rengjort. 2500 122 2 kr 1898 i kvalitet 1. Kraftig graffiti over håret og kanthakk. 500

Obj.nr.

Utrop Obj.nr. Utrop

123 2 kr 1898, kv. 1, ripe advers. 800

124 2 kr 1900 i kv. 1 (renset). 500

125 2 kr 1900, kv. 1+/01, lett rengjort. 800

126 2 kr 1900, 1902 og 1904 - alle i kvalitet ca. 1 og med kanthakk. 750

127 2 kr 1902 i kv. 1 (ripe revers). 500

128 2 kr 1902 i kvalitet 1. Kanthakk. 400

129 2 kr 1904 i kv. 1. 600

130 2 kr 1904 i kv. 1. 600

131 2 kr 1906 jubileum i kvalitet 0/01. Ligger i liten boks med påskrift “Erindring fra 1905”. Vakker mynt.

132 2 kr 1906 jubileum i kvalitet 0/01. Ligger i liten boks med påskrift “Erindring fra 1905”. Vakker mynt.

700

153 2 kr 1914 og 1915 i kvalitet 1/1+.# 450

154 2 kr 1915 i kvalitet 1+. 300

155 2 kr 1915 med litt graffiti samt 1907 og 1914 jubileum i kvalitet ca. 1 +. 750

156 2 kr 1915, 16 og 17. Alle i kv. 1. 600

157 2 kr 1908 til 1917 - komplett serie Haakon VII med 8 pene sølvmynter i stort sett 1 til 1+ kvalitet.

158 2 kr - samling i Sieg-perm med 1878, 2 stk. 1906 jubileum, 1908, 1913, 1914, 1915, 1916 og 1917. VK.

10-/20-kroner

1800

1500

700

133 2 kr jubileum 1906, 1907 og 1914 i kvaliteter 1+/01. 750

134 2 kr jubileum 1906, 1907 og 1914 i VK. 1907 med lite loddespor i overkant og noen små kanthakk.

500

135 2 kr jubileum 1906 og 1914 i kvalitet ca. 1+. 350

159 20 kr 2001 stjernemynten i original innpakning, kv. BU. 500

160 20 kr 2001 stjernemynten i original innpakning, kv. BU. 500

Gullmynter

F 136 2 kr 1907 jubileum med “Korslagte Gevær” i kvalitet 1+. 2800

161 20 kr 1902 i kv. 0/01 i kapsel og treskrin “Den Norske Gulltransporten”. Kommer sammen med svensk 20 kr gull 1880 i kv. 01. Garantibevis vedlagt.

162

F 137 2 kr 1907 jubileum med “Korslagte Gevær” i kvalitet 1+. 2000

138 2 kr 1907 jubileum med “Korslagte Gevær” i kvalitet 1+. Lite anhengspor i overkant. 1000

139 2 kr 1907 jubileum med “Korslagte Gevær”. Spor av fjernet nål på skjoldsiden. 800

F 140 2 kr 1907 jubileum i kvalitet 01. 700

141 2 kr 1907 jubileum i kv 01 og 1906 jubileum i kv 1+/01. 1000

142 2 kr jubileum 1907 i kvalitet 01. 700

143 2 kr 1907 jubileum i kvalitet 1+ og 1914 Mor Norge i kvalitet 01. 01. 800

144 2 kr 1907 jubileum, kv. 1+/01, patina. 500

145 2 kr 1907 jubileum i kv. 01. 800

146 2 kr 1907 og 1914 jubileum i kvalitet ca. 1+. 600

147 2 kr 1908 i kv 01, 1910 i kv 1, 1912 i kv 1, 1913 i kv 1, 1914 i kv 1/1+, 1915 i kv 1, 1916 i kv 1+ og 1917 i kv 1+.

2500

148 2 kr 1908 kv. 1+. 400

149 2 kr 1908, 1910, 1912, 1913, 1915, 1916 og 1917 i kvaliteter mellom 1 og 1+. 1912 og 1916 med litt graffiti.

1500

150 2 kr 1912, 13 og 14. Alle i kv. 1. 600

151 2 kr 1912, 1914, 1915 og 1917. Alle i kv. 1. 800

152 2 kr 1912, kv. 1+. 600

8000

Øvrige

MYNTRULLER - 1 øre, 2 øre og 5 øre 1970/1972 - 5 original ruller av hver valør med varierende årstall. Muligens tatt en mynt fra et par av rullene.

163 MYNTRULLER - eske med 12 ruller 2 øre 1971/1972 - noen åpnet. Også åpnete ruller 1 øre og 5 øre 1971/72, 50 øre 1972 og 25 øre 1969. I tillegg en del løse mynter fra rullene. Totalvekt over 4 kilo.

164 MYNTRULLER - eske med originalruller 5, 10, 25 og 50 øre samt 1 og 5 kr fra ca. 1980 og 1990-årene. Pålydende ca. kr. 1.250.-.

Minnemynter og spesialsett

Minnemynter

750

500

1400

165 2 kr 1906, 25 kr 1970 og 5 stk. 10 kr 1964 i VK. 600

166 10 kr 1964 (3), 25 kr 1970, 50 kr 1978, 200 kr 1980, 100 kr 1982 og 175 kr. 1989 - 8 pene sølv jubileumsmynter.

167 10 kr 1964 (3x) Grunnloven, 25 kr 1970 (5x) Frigjøringen, 50 kr 1978 Kong Olav, 200 kr 1980 Akershus, 100 kr 1982 Norges konge, 50 kr 1995 Frigjøringsmynten og 50 kr 1995 FN. De 2 siste i proof i originaletui m/sertifikat.

168 10 kr 1964 Grunnloven kv 1+, 2x 25 kr 1970 Frigjøringen kv 0 og 01, 3x 200 kr Akershus 1980 i kv 0 og 20 grams sølvmrdalje “Harald og Sonja 20 august 1968”.

169 10 kr 1964 Grunnloven, 25 kr 1970 Frigjøringen, 100 kr 1982 Norges konge, 50 kr 1995 FN, 100 kr 200 Tusenårsmynten, 100 kr 2001 Nobels Fredspris og 100 kr 2005 Hundreårsmynten. I alt 7 ulike minnemynter i sølv.

170 10 kr 1964 Grunnloven, 25 kr 1970 Frigjøringen, 50 kr 1978 Olav V, 100 kr 1982 Norges Konge, 200 kr 1982 Akershus. I tillegg mappe “Konvoi SL 64 “ med 5 sølvmynter/medalje (over to uncer rent sølv).

LOKALAUKSJON nr. 46 -

600

1000

800

800

600

8
BERGEN

Obj.nr.

171 10 kr 1964 Grunnloven. 24 stk i kv 0.(432 gram rent sølv).

172 10 kr 1964, 25 kr 1970, 50 kr 1978, 200 kr 1980(3) og 100 kr 1982(2). Også 2 Siegalbum med 5 kr og 10kr, 5 grønne myntsett, 2 myntruller og noe diverse amerikanske mynter.

173 25 kr 1970 Frigjøringen, Norge 1100 år(50,5 g ,926 sølv), tre sølvmedaljer (a 20,1 g .999), sølvmedalje Nansen, Roosevelt (a 33,8g ,925 sølv) og myntbrev med sølvmedalje. Medfølger 4 små pokaler (61,2 g .830 sølv. Totalt ca. 250 gram rent sølv.

174 25 kr 1970 x 2, 50 kr 1978, 200 kr 1980 x 2, 100 kr 1982 x 2, 175 kr 1989 x 2, 50 kr FN 1995, 50 kr Frigjøring 1995 x 2 samt 100 kr Hundreårsmynten 2003 og 2204. Totalt 14 sølv minnemynter med pålydende verdi kr. 1.400,-.

Utrop Obj.nr. Utrop

1800

1200

800

190 100 kr Nobel 2001 samt 100 kr Hundreårsmyntene 2003, 2004 og 3 stk. 2005. Alle i originalforpakninger.

191 100 kr Nobel 2001, 100 kr Hundreårsmynten 2005 og 200 kr Hamsun 2009. Alle i originalemballasje.

800

600

1800

175 50 kr 1978 Kong Olav 75 år. 25 stk. noen lett anløpet. Totalt 624,25 gram rent sølv. 2400

176 50 kr 1978 Olav 75 år (4x), 200 kr 1980 Akershus og 100 kr 1982 Norges Konge (5x). I alt 10 minnemynter i sølv.

177 50 kr 1995 Frigjøringen, 100 kr 1999 Tusenårsmynten, 100 kr 2001 Nobel alle i proof i original etui.

178 175 kr Grunnlovsjubileet 1989 i kvalitet speilglans. 2 stk. i original kassett med pappomslag.

179 Leuchtturm spesialalbum med 2 komplette sett 10 kr til 200 kr sølvmynter - totalt 12 stk., to komplette sett 5 kr minnemynter og ark med 4 x 10 kr og 12 x 20 kr minnemynter.

Minnemynter og spesialsett i proof

180 100 kr 1999 Tusenårsmynten, 200 kr 2008, 2009 Wergeland og Hamsun. Alle 3 i kapsler, med sertifikat og i flotte org. esker.#

181 100 kr 2001, Nobel, 200 kr 2008, 2012 Wergeland og Kongeparet. Alle 3 i kapsler og flotte org. esker. 200 kr også med sertifikater.

182 100 kr 2001, Nobel, 200 kr 2008, Wergeland, 200 kr 2011 x 2, Ski-VM og Idrett (dobbeltpakning). Alle 4 i kapsler og flotte org. esker. Wergeland også med sertifikat.

1000

500

700

1500

1000

900

1200

F 183 100 kr 2003 - 2005 Hundreårsmyntene i sølv komplett, kv. proof, i kapsel. 500

184 100 kr 2003 (3x) og 2004 (2x), Hundreårsmynter. 200 kr 2008 Wergeland. Totalt 6 minnemynter i proof. Kommer med originale esker, med sertifikat.

185 100 kr 2003, 2004 og 2005. Komplett sett med 3 stk. Hundreårsmynter. Kommer med originale esker, med sertifikat.

186 100 kr 2003, 2004 og 2005. Komplett sett med 3 stk. Hundreårsmynter. Kommer med originale esker, med sertifikat.

187 100 kr 2003, 2004 og 2005. Komplett sett med 3 stk. Hundreårsmynter. Kommer med originale esker, med sertifikat.

188 100 kr 2003, 2004 og 2005. Komplett sett med tre Hundreårsmynter samt 100 kr 1999 Tusenårsmynten. Kommer med originale esker, med sertifikater.

1000

600

600

600

750

189 100 kr hundreårsmyntene 2003, 2004 og 2005, i originale esker med sertifikat. 500

192 200 kr 2008 Wergeland, 200 kr 2009 Hamsun, 200 kr 2011 Ski-VM, 200 kr 2012 Harald & Sonja, 200 kr 2014 Grunnloven. Også 25 kr 1970 Frigjøringen (ikke proof) og 50 kr 1995 Frigjøringsmynten. Proof-kvalitet, 5 av myntene i original etui med sertifikat, de 2 andre i kapsel.

1200 193 200 kr 2008, Wergeland, 200 kr 2012, Kongeparet, 200 kr 2014, Grunnloven, alle 3 med sertifikater, i kapsler og flotte org. esker. (2014 med lite spor etter klistermerke)#####

900 194 1500 kr 1993 Griegmynten, 1/2 unce rent gull. Kommer i original eske m/sertifikat. Liten skade på pappomslaget.

6000 195 1500 kr 1993 SYKKEL VM, 1/2 unse rent gull. 6000 196 1500 kr 1991, Lillehammer OL gullmynt nr. 1, Rødøymannen, 1/2 unse rent gull. Kommer i original eske med sertifikat.

6000 197 1500 kr 1993, Lillehammer OL gullmynt nr. 2, Birkebeiner, 1/2 unse rent gull. Kommer i original eske med sertifikat.

6000 198 1500 kr 1993, Lillehammer OL gullmynt nr. 3, Telemarkskjører, 1/2 unse rent gull. Kommer i original eske med sertifikat.

6000 199 1500 kr 1993, Lillehammer OL gullmynt nr. 4, Norske Polarekspedisjoner, 1/2 unse rent gull. Kommer i original eske med sertifikat.

6000 200 1500 kr Nobel 2001, 1/2 unse rent gull. Kommer i original eske. 6000 201 1500 kr 2003 Hundreårsmynt nr 1, 1/2 unse rent gull. 6000 202 1500 kr 2003 Hundreårsmynt nr. 1, i pent, original treskrin med garanti. (15,5 gram rent gull).

6000 203 1500 kr 2004 Hundreårsmynt nr 2 i pent, original treskrin med garanti. (15,5 gram rent gull) 6000 204 1500 kr 2005 Hundreårsmynt nr. 3 i pent, original treskrin med garanti. (15,5 gram rent gull) 6000 205 1500 kr og 100 kr 2001 Nobel, begge i originale esker, kv. proof. 6500

F 206

24000 207 OL LILLEHAMMER 1994 - komplett sett 12 sølvmynter i originalt treskrin. 1600 208 SYKKEL VM-1993. 100 kr x 2 - sølvpar. Kommer med original eske og sertifikat. 1200 209 SYKKEL VM-1993. 100 kr x 2 - sølvpar. Kommer med original eske og sertifikat. 1200

OL LILLEHAMMER 1994. Komplett sett med 4 gullmynter og 12 sølvmynter. Totalt 62,0 gram rent gull og 279,9 gram rent sølv. Proofkvalitet i flott originalt treskrin med sertifikater.

9 LOKALAUKSJON
BERGEN
nr. 46 -

Obj.nr. Utrop Obj.nr.

Proofsett

210 Proofsett 1991 - 99 komplett, i alt 9 meget flotte sett. 750

211 Proofsett 1991, 92, 94, 95, 96, 99, 2000, 03, i alt 8 meget flotte sett. 750

212 Proofsett 1992 til 2021, 12 stk. i originalemballasje. 10 av settene er etter 2004. (NM 5.455.-).

800

213 Proofsett 1994-2014. I alt 21 sett, komplett i perioden. Alle med pene pappomslag. 1000

214 Proofsett 2002 til 2021. I alt 20 sett. 2002 til 2009 mangler omslag. God kvalitet, pene og nesten helt ripefrie kassetter.

2000

215 Proofsett 2003 til 2011, sju stk. i perioden, samt myntsett blisterpakninger 2003 og 4 stk. 2005. 800

216 Proofsett exclusive 2003 - med gullmedalje 7,77 gram 585/1000 - prima. (2.400.-). 1000

Myntsett

F 217 Myntsett 1968 hardplast. Pene mynter, flott og ripefri kassett. Medfølger kjøpskvittering fra 1998. 20000

218 Myntsett 1969 hardplast. Pene mynter, fin kassett.(1600) 400

219 Myntsett 1969 x 3 og 1971. Fire sett med pene mynter i mykplast. (2.850.-) 750

220 Myntsett 1970 hardplast. Pene mynter, fin kassett.(3000) 750

228 Myntsett 1973, 1974 og 1976 til 1979. Seks meget pene sett. (4.500.-). 900

229 Myntsett 1973-75. 3 sett med pene mynter og ripefrie kassetter (3000). 600

230 Myntsett 1974 - 3 pene sett i hardplast og 6 pene sett i mykplast. (3.600) 600

231 Myntsett 1974-80 komplett, flotte kassetter, med pene mynter. Fem sett med sertifikater, kun 1979 med noen revner i kassetten.

1200

232 Myntsett 1976-80. 5 sett med pene mynter og ripefrie kassetter (2875). 500

233 Myntsett 1977 - 5 meget pene sett i hardplast. (3.750) 750

234 Myntsett 1977, 78, 79, 80, meget flotte kassetter, med pene mynter. Alle 4 sett med sertifikater. 600

235 Myntsett 1978, 1979, 1980, 200, 2001,2004 og 2007 i hardplast. God kvalitet på kassettene. I tillegg suvenirsett 1998. PROOFSETT 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 og 2000.

BLISTERSETT 20 kr 1994, 10 kr 1995, 50 øre 1996 1 kr 1997 og 4x 20 kr 2000.

236 Myntsett 1981 til 1992, 79 stk., fra 1 til 19 av hver. Noen av settene med riper i plast. 118 røde 1995 til 2009, fra 1 til 11 av hver. Alle i god kvalitet, da de er oppbevart i plastposer.

237

Myntsett 1981 til 1993 - kasse med 63 myntsett i hardplast. Noen sett med svake striper og skader.

238 Myntsett 1981 til 1997, samt mykplast 1979 og ekstra 1997 innsatt i pent Safe-album m/kassett. God kvalitet.

239

F 221

222

Myntsett 1971 hardplast. Pene mynter, fin kassett. (4000) 1100

Myntsett 1971 og 1972 x 2. Tre meget pene sett i hardplast. (7.600.-).(7.600.-). 1500

223 Myntsett 1971 og 1972 x 2. Tre meget pene sett i hardplast. (7.600.-). 1500

224 Myntsett 1971 og 1972. Meget pene sett. (5.800.-). 1200

225 Myntsett 1972 hardplast. Pene mynter, fin kassett.(1800) 400

226 Myntsett 1972, pent sett, ganske små bemerkninger på kassetten. 500

227 Myntsett 1973 x 4 og 1974. Meget pene sett. (5.750.-). 1500

700

5000

1200

400

Myntsett 1981/2010, 17 forskjellige i hardplast + 2 souvenir i to myntsettkassetter. 400

240 Myntsett 1981-1993 komplet, i alt 13 riktig flotte sett. 500

241 Myntsett 1981-2022. Samling meget pene og ripefrie myntsett i hardplast. Komplett i perioden (42 stk.).

242 Myntsett 1985, 2x 1990, 4x 1991, 2x 1992, 4x 1994, 4x 1994, 5 x 1995 og 2 x 1997-2008. Totalt 13 grønne og 35 røde myntsett. De fleste i plastpose men også noen uten og har dermed litt riper i platen.

2200

700

243 Myntsett 1994-1997, 1999-2004, 09, 18 komplett, i alt 12 riktig flotte sett. 600

244 Myntsett 2009 - åtte meget pene sett. (2.200.-). 400 245 Myntsett souvenirsett 1998, 1999, 2000, 2002, 2010. Kong Olav V 100 år. Souvenirsett med 25 kr 1970 og 50 kr 1978 (kun 1500 sett), mykplast 1973 (taperep. og mynter noe matte), 1978, 1979 x2. Alle sett fine utenom 1973, i alt 10 sett.

750

600 246 EKSPORTSETT 1997 - 2000 komplett. Flott kvalitet, men 1999 -ettet med matt bakside som normalt.

Div. spesialpakninger

247 “Brilliant myntsett”, 5 av hver 2007 til 2009, og hardplast myntsett 3x 2001, 2002 og 2008. 800 248 20 kr blisterpakninger 1998 til 2006 i kvalitet BU. Inklusive 2001 “Stjernemynt”. Alt innsatt i spesialperm fra “Det Norske Myntverk”.

750 249 7.JUNI-SETTET 2005. Utgitt i anledning av 100-årsjub. for Norges selvstendighet. Sett med fem mynter og gullbelagt sølvmedalje. Skrinet i svært pen stand

250 Eske med mynter i 2 billedrammer, diverse blisterpakninger, norske og utenlandske minnemynter/medaljer i etuier, noen dollarsedler, 3 små mini gullmynter (?) og noe diverse. En spennende eske med muligheter.

251 KONG HARALD V 80 ÅR 2017. Pent signatursett med blant annet jubileumsmedalje på 8 gram i 99,9% platina (nr. 499/500), èn stk. èn unse sølvmynt OL Lillehammer, og 20 kr Jernbanen 2004 i proof. Dette er sett nr. 438 av 800.

200

800

1600

10
BERGEN
LOKALAUKSJON nr. 46 -
Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

252 MYNTTYPER. Komplett samling Haakon VII mynttyper 1920 - 1957, Olav V 1957 - 91 og Harald V 1991 -. Alt oppsatt i 3 hardplast “displayer” med omslag.

253 NORGES MYNTREKKE. 29 “mynter” med gull og platina på tre legg + 50 øre 1918, 5 øre 1942 samt 10 kr Universitetet. Faktaperm medfølger. Også 3 mapper med til sammen 17 mynter av “Norges Myntrekke med Spesialpreg”, eske med garantiblad medfølger. Til slutt stor “Bryllupsmedalje - Bronse” nypreg 2018 i pent originalt etui med garantipapirer.

254 Proofsett 1991, 1992, 1993 og 1995 - 2 stk. av hver. Også 2 myntsett 1980, 2 myntsett 1994 og 4 myntsett 1995 - alle i hardplast. Medfølger noen ukomplette proofsett.

255 TRONSKIFTET 60 ÅR KONG HAAKON VII & KONG OLAV V 1957-2017. Består av sirkulasjonsmynt fra 1 øre til 1 kr fra Haakon og Olavs tid samt 25 kr 1970 i sølv, 1 oz 99,9% sølvbarre (012/600), samt gullbelagt sølvmedalje i 99,9% sølv. Nr. 268/600 i opplag. Kommer med flott skrin, og informasjonsbilag fra Det Norske Myntverket medfølger

Poletter *)

300

300

263 Myntsett hardplast 1989/1991 (10 stk.), 11 folder med “Bergensdaleren 2000”, 7 stk. 50 kr 1978 samt en del skillemynt fra diverse land.

1000

600

400

F 256 NP 184. TOU 1 fl. - to firkantete merker i aluminium. Stort merke med hull og lite merke uten hull. Også 2 uregistrerte poletter: 6-kantet med tekst “Tou 6 fl.” og 4-kantet med tekst “Tou 4 fl.”. Begge med hull og i aluminium.

1000

F 257 NP 195-18. Vinmonopolet AS - Flaskemerke 40 øre. Meget pen kvalitet. 400 Samlinger og partier

258 Skrin med alle sølvmynter fra 1964 til 1989, OL 1994, FN 1995, Tusenårsmynten, Nobel, Hundreårsmyntene 2005 og 5 forskjellige jubileum 200 kr. Totalt 29 sølvmynter i kapsler. Pålydende verdi kr. 3.060.-.

259 Samling på 49 eldre mynter, noen få er utenlandske. 2 sk 1705 (kv. 1) og 1706, sistnevnte NMD 50, kv. 1/1+ og 33 mynter i sølv. VK. Ettersyn.

260 God og meget stor samling 1 øre - 10 kroner 1876 - 1995 inkl. pose med 9 stk. før 1907, et par skillingsmynter og 2 poletter, VK. Mange pene, mange forskjellige, netto 16.5 kg (brutto 17.0 kg).

261 Metalleske fra eldre bo med drøyt 14 kilo norske mynter ca. 1925/1980 delvis sortert i poser på årstall. Også en del uoriginale ruller med muligheter.

262 Trekasse fra eldre bo med drøyt ca. 16 kilo norske mynter Haakon og Olav. Blant annet observert både jernmynter og sinkmynter. Spennende?

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

3500

2000

1200

1000

1000

264 Typesamling Norge i tre bind,, anslagsvis 400 mynter, brukskvalitet. Inneholder blant annet ca. 350 kr i gangbar mynt og ca. 300 kr i vekslebar mynt. I tillegg 8 kg i poser og esker. Også noen sedler, myntsett, Bergensdaler, Medaljer, m.m.

1000 265 ÅRGANGSMYNT oppsatt i 4 HB album. 71 stk. 1 øre (6 Oscar), 63 stk. 2 øre (8 Oscar), 68 stk. 5 øre (6 Oscar), 65 stk. 10 øre (9 sølv), 22stk. 25 øre (3 sølv), 44 stk. 50 øre, 46 stk. 1 kr og 28 stk. 5 krone. Brukskvalitet.

800 266 100 kr 1999 Tusenårsmynten, 200 kr 2008 (2 stk.) Wergeland, alle i original eske med sertifikat. 6 stk. 5 kr minnemynter i Sandhillkassetter. “Fram”-medaljen i sølv og 5 kr minnemynt i blisterpakker. “Shetlandsmedalje” i sølv .925. Medfølger 2$ 1995 Bahamas “Flora and Fauna”, farget sølvmynt i Proof, 1 oz .999.

800 267 5 kr, 10 kr og 20 kr - komplette samlinger til ca. 2010 inkludert 20 kr 2001 med stjerne i Leuchtturm-album.

268

Plastkasse med rester fra bo. Kg.vare, noen originalruller, en del 5 kr minnemynter og annet, også noe slitte sedler (pålydende 220,-). Bruttovekt 19,5 kg.

269 Påbegynt samling årgangsmynter i fire HB fortrykkalbum for Haakon VII og Olav V. Mest ordinære mynter. Bra for videre supplering.

270 KILOVARE - mest Haakon men også Olav. Usortert direkte fra bo. 21,5 kg brutto uten plastkassen.

271 Restlott med 25 kr 1970 x 3, to ruller 5 kr Kronemynten 1975, 8 forpakninger 5 kr 1975 Kronemynt/Utvandring samt album med diverse ordinær mynter og noe diverse.

272 Restlott bestående av 2x BU-sett 1999 med 20 kr og 5$ Canada. Proofsett 1989 med 175 kr speilglans og proofsett 1991 til 1993, myntsett (moderne) 2018 til 2020. 32 stk. 5 kr minnemynter i kapsler/original plast.

273 10 kr 1964 (2x) Grunnloven, 25 kr 1970 Frigjøringen, OSLO BY 1000 ÅR - 6 sølvmedaljer, to sølvmedaljer fra serien “ De Norske Æresmedaljer”. I tillegg også noen pins, Alf Prøysen medalje, 5 kr minnemynter, 2 myntsett 1998 (suvenirtypen), Svalbard-rubler med mer.

800

800

750

700

600

500

500

274 Gammel kartotekeske med ca. 8 kilo assorterte norske mynter. 500

275

NORGES MYNTREKKE MED GULL OG PLATINA -samling på 29 stk. av 32 mynter belagt med gull og platina fra Kong Haakons og Kong Olavs periode. Kommer i treskrin fra Samlerhuset.

276 Myntsett hardplast 1977, 2001 og 2009 samt 8 store sølvmedaljer “Norge i Krig 1940-1945” samt noe diverse.

500

500

277 Eske med 12 kilo assorterte norske mynter. Mye kobbermynt i eldre ruller pakket fra Norges Bank. 500

278 KILOVARE. Usortert direkte fra bo. Bruttovekt 15,4 kg. 500

279

NORGES MYNTREKKE MED GULL OG PLATINA - skrin med 29 forskjellige mynter belagt med gull og platina i skrin fra Samlerhuset.

280 Myntsett 1979/87, 90/91, 93, 94/95, 2001/02, 2007 og 2010. I alt 18 sett. Myntsett 10 valører “Olav 5” utgitt av Norsk Verdi, Bergensdaleren (4x), Oslodaleren (2002), jubileumsmedaljen Norges Skiforbund og VM-skillingen 2011.

300

200

11

Lørdag 28. januar fra klokken 14.20

Mynter utland Norden

Danmark - eldre mynter

305 Kgl. Myntsett. Komplet sett 1989 - 2003, kv. 0S, 14 pene sett. 1400

306 25-ører 1874, 91, 1900, 04, 05, 07, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, kv. 1- til 01, de fleste ret pene. Alle i kapsler, i alt 13 stk.

307 Liten samling mynter fra 1875 til 1940 lagt i myntposer. I tillegg ca. 20 norsk/danske skillingsmynter og 4 stk. sølv 2-kronere 1875/76.

Sverige

F 281 Chr. II. 1 skilling u/år, Sieg 4, Galster 39B, kv. 1/1+, god mynt, men renset. 1500

Danmark - Christian III til Chr. VII

282 1 mark 1614, 24 skilling 1757, 2 x 2/3 speciedaler 1787, Sieg 68.2, 7.1, 44, kv. 1/1-, 1, 1/1-, 1. Alle 4 lagd om til flotte skjeer.

283 1 mark 1615, 1644, 1/3 og 2/3 speciedaler 1787, Sieg 68.3, 71.2, 43.1, 44, kv. 1, 1, 1-, 1. Alle 4 lagd om til flotte skjeer.

600

600

284 Chr. IV. 4 skilling 1616, Sieg 43.1, Hede 100A, kv. 1/1+. 1000

285 Chr. IV. 1 mark 1618, Sieg 68.3, Hede 99C, kv. 1/1+. 1000

286 1 krone 1657 - nål loddet på monogramsiden. 500

287 Fr. III. 2 sk 1665, Sieg 21.3, Hede 138 C, kv. 1/1+, tiltalende. 600

F 288 Fr. III. 2 mark 1666, Sieg 36.1, Hede 107 A, kv. 1/1+. 1000

289 1 Marck Danske 1676, 8 skilling 1702, 16 skilling 1856, 1/2 Rigsdaler 1855 og 2 kr 1888 - fem mynter i VK. Medfølger slitt norsk 12 skilling 1848.

700

290 Chr. VIII. 16 rigsbankskilling 1842 VS, Sieg 10, Hede 6, kv. 0/01. 800

291 1 Speciedaler 1845 FF i kvalitet 1/1+. 700

292 2 Rigsdaler 1854 FF i kvalitet 1+. Graffiti på begge sider. 500

Danmark - årgangsmynter

293 5 øre 1913, kv. 1+. 800 294 1/2 kr 1939, kv. 1+. 500

295 1 kr 1898, kv. 0/01. 800

296 1 kr 1915, COPY i reduceret størrelse, o800 sølv. 4.50 gr. ø 22 mm. kv. 01, pen. 500

297 1 kr 1924, kv. 1, pænere end normalt. 800 298 1 kr 1935, kv. 0/01. 1000 299 1 kr 1938, kv. 0. 1000 300 2 kr 1899, kv. 1+/01, pen. 600

Danmark - samlinger og partier

301 Kgl. Myntsett. Album med 1975 - 1988 komplet, kv. 0 - S, 14 meget smukke sett. 3600

302 Kgl. Myntsett. Komplet 1975- 1979, 1982-1988, kv. 0 - S, 12 meget smukke sett. 2500

303 Kgl. Myntsett. Komplet sett 2004 - 2013, kv. 0 - S, 10 meget smukke sett. 2009, 10, 11 og 12 med mange gode mynter der kun er udgivet i sett.

1750

304 Kgl. Myntsett. Komplet sett 1989 - 2003 i album, kv. 0 - S, 14 meget smukke sett. 1500

500

500

308 5 øre 1927, SM 195, kv. 1/1+, pen og tiltalende. 500 309 2 kr SØLV - 119 stk. Gustaf V à 15 gram 800/1000 = 1,428 kilo rent sølv. Mange i gode kvaliteter. I tillegg 8 stk. sølv 5-kronere 1966.

5000

F 310 5 kr 1901, kv. 1+/01, 2,24 gram .900 gull. KM-766 1000

311 Meget flotte og perfekte hardplast myntsett fra Myntverket, 1978 til 2007 komplett, + JUBH 2000 (det sorte sett). Mange bedre mynter (meget høj kat. værdi), kv. BU (alle utrolig smukke), alle 31 sett i org. poser.

312 Meget flotte og perfekte hardplast myntsett fra Myntverket, alle med engelsk tekst, 1979 - 1986, 91, 98, 99, 2003, + mykplast med eng. tekst, 1976 (mynter merket av plasten), 1992, 2000, 2003 samt 4 Sandhill-kassetter (også eng. tekst), 1965, 69. 70, 77, mange bedre mynter (høj kat. værdi), kv. 01 til BU (nesten alle utrolig smukke). Alle hardplast sett i org. poser. I alt 20 sett.

313 Meget flotte souvenir myntsett fra Myntverket, 1993, 94, 95, 98, 99, 2000 x 2, 01, 02, 03, 04, mange bedre mynter. Kv. BU (alle utrolig pene), i alt 11 sett.

314 Meget flotte og perfekte Hårdplast myntsett fra Myntverket, 1985, 87 og Souvenir sett 2000, 02, samt blød plast sett 1973 x 2, 76, 77 x 3, 78, 86, 91, 95 ( Jub. sett), kv. 01 til BU, de 7 ældste blød plast sett, med matte mynter fra plasten, resten rigtig flotte, i alt 14 sett.

1500

1000

600

500

315 Samling 1- og 2-ører fra 1600-tallet til 1761, VK. Alle forskjellige, i alt 12 stk. 500

Øvrige

316 2 kr jubileum 1914 og 17.mai-medalje 1909 fra Norge. Også 2 kr Tronskiftet 1906 fra Danmark (montert med nål) og 1/2 dollar Columbian 1893 fra USA. Myntene har vært rengjort.

317 FINLAND. Meget fin samling off. myntsett, 1990 II, 91 (engelsk), 92, 93 I og II (both better sets), 94 I og II, 95 II, 96 I, 97, 98, 99 I og II, 2000 I og II, 2001 I og II, kv. BU, i alt 17 meget flotte sett. (750 euro hos Holmasto i 2009-kat.)

318 FINLAND. Meget fin samling off. myntsett, 2002 x 2 (flere bedre mynter), 03 x 3 forsk. sett (flere bedre mynter), 04 I, 05 I, 06 I og II, 07 I, kv. BU. I alt 10 meget flotte sett. (ca. 400 euro hos Holmasto i 2009-kat.)

319

320

FINLAND. Meget flotte myntsett i blå SIEGholdere, 1963, 66, 67, 68, 69, 70, 72, samt amerikanske sett 1965, 66, en del bedre mynter. Kv. UNC to BU, i alt 9 sett.

FINLAND. Meget flotte off. myntsett 2004 II Mummitrollene, barnemyntsett 2002, 2006, Tove Jansson 10 euro 2004 (Mummitroll), sterling silver, en del bedre mynter. Samt Laplandsett 1999 - 2003, Ishockey sett 2004, Eurosett 2005 and 2 euro 2005, 06, begge i kort, kv. UNC to BU. I alt 4 off. sett + 3 sett og 2 kort.

350

2000

1600

500

700

321

FINLAND. Off. myntsett “Tripleset” 1999, 2000, 2001, mange bedre mynter, Kv. BU, perfekt sett. 500

LOKALAUKSJON nr. 46 -

12
BERGEN Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
Danmark - Frederik VI til Chr. IX

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

322 FINLAND. Pen samling Off. myntsett, 1973 (bl. plast), 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 K, 84, 85, 86, 87 N, 87 M, 88, 89, 90, Kv. UNC til BU. I alt 19 sett, nesten alle rigtig flotte, enkelte av de eldste Sandhill-kassetter, med bemerkninger. (360 euro hos Holmasto i 2009-kat.)

323 ISLAND. Meget flotte myntsett, off. myntsett 1981/96 + blå SIEG-holdere, 1958/67, 1959/69, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, samt amerikansk sett 1969. Kv. UNC to BU, i alt 12 sett.

324 ISLAND. Proofsett 1946/1980, 1981, begge med sert. og i flotte org. pakninger. 500 and 1000 kronur 1974, i Sandhill-kassetter, kv. 0, i alt 3 pakninger.

Tyskland

1200

500

342 FRANKRIKE - Fotball VM 1998 - spesialskrin med 8 sølvmynter pålydende 10 FR. og vekt 22,2 gram 900/1000.

343 GIBRALTAR. Elisabeth II. “Evig Takknemlig”, 10£ 2018 - You are worth more than a million men, kv. proof, 3,11 gram .9999 gull. 4 stk. forskjellige half crown 2016, kv. proof, à 15,55 gram .999 sølv. Medfølger ett pent folder med sertifikat til hver mynt.

500

325 BAYERN - Thaler 1775 i kvalitet 1/1-. 400

326 BRD 10 mark 1972. 23 sølvmynter derav 20 ulike (a 15,5 gram ,625) utgitt i anledning OL i Munchen 1972, ikke komplett. Gode kvaliteter.

1000

344 GIBRALTAR. Elisabeth II. “Konvoi [SL 64]”, 10£ 2015 - In Gratitude, kv. proof, 3,11 gram .9999 gull. 4 stk. forskjellige half crown 2015, kv. proof, à 15,55 gram .999 sølv. Medfølger en pen folder (noen limrester) med informasjon om hver mynt.

345 GREECE. 10 euro n/d (2003) x 2. SPAIN. 10 euro 2004, KM. 203, 206, 1101, Proof, all 3 in capsules.

2000

600

346 GREECE. 10 euro n/d (2003) x 3, KM. 190, 191, 193, Proof, all 3 in capsules. 600

347 GREECE. 10 euro n/d (2003) x 3, KM. 194, 196, 197, Proof, all 3 in capsules. 600

348 GREECE. 10 euro n/d (2003) x 3, KM. 199, 200, 202, Proof, all 3 in capsules. 600

349 HUNGARY. 1 thaler 1696 KB. Km. 214.8, cond. F. slightly bent, but still nice. 750

F 327 BRD. COMMEMORATIVE COINAGE. 5 mark 1955 F, KM 114, cond. XF/AU. 1500

328 EAST GERMANY. Very nice collection of commemorative coins in really nice cabinet with 4 trays, XF to UNC, mostly very nice. Some better. All different, totally 45 pcs.

750

329 GERMANY. LÜBECK. 32 schilling / 1 gulden 1752 JJJ, KM. 167, cond. F. 500

330 PRUSSIA. 2 mark 1906 A, KM. 522, cond. UNC. Beautiful coin. 1000

331 Very nice collection of 10 mark from OL in Munich 1972, cond. AU/UNC to UNC, all very nice, 17 diff. mintmarks, totally 24 pcs.

332 Very nice collection of 5 mark from 1968 to 1986 cond. AU/UNC to UNC, all very nice, all different, totally 36 pcs.

333 Very nice collection of 10 mark from 1972 to 1996, cond. AU/UNC to UNC, all very nice, all different, totally 16 pcs.

334 Very interesting collection 5 pfennig to 1 thaler 1759 - 1974, var. cond. Several nice, some better, totally 20 pcs.

335 Very interesting collection 1 pfennig to 10 euro 1809 - 2010 and a few notes, var. cond. several nice, some better, many different, totally 140 pcs.

336 Lott 55 mynter, der 36 stk., er 5 mark, flere i sølv og 2 stk. 3 mark (1912) Preussen. Også myntsett 1975G.

Europa

337 AUSTRIA. Very interesting and better collection 1/2 kreuzer to 5 schilling 1709 - 1952, var. cond. some nice, several better, many different, totally 87 pcs.

338 DANMARK, BELGIA, ENGLAND og TYSKLAND. 4 mynter 1727 - 1852, VK, lagd om til 4 flotte skjeer.

339 EURO - Samlerutgaver i sølv av Europas nye valuta. 32 stk. i skrin og etuier. Utgivelsesår er 1996 til 2000 i proof kvalitet. Omregnet er netto rent sølv 722 gram. Eierbevis og sertifikater medfølger.

1500

350 ISLE OF MAN. “Vikingarven 793-1066”. Meget flott komplett samling med 16 stk. forskjellige store sølvbelagte crown-mynter med motiv fra norrøn mytologi og vikinghistorie. I tillegg to stk. gullmynter à 10 gram 9 karat gull i samme serie. Alt montert i to mapper (småskader på den ene).

2500

351 LATVIA. 1 lats 2002. VANUATU. 50 vatu 2003, KM. 57, 53, Proof, both in capsules. 500

352 POLAND. WESTPRUSSIEN. Sigmund I, groschen 1534, Sch. 2802, cond. F/VF, weak bossed.

353 SPANIA - 100 PESETAS 1966 - 19 sølvmynter à 19,00 gram 800/1000 = 288,8 gram rent sølv. VK.

354 SPANIA (MEXICO) - 8 Reales 1783 i flott informativ ramme. Mynten stammer fra varket av “El Cazador” som ble funnet i 1993.

500

1200

500

1200

1000

1000

500

800

F 355

STORBRITANNIA - Aethelred II - Penny ca. 1009-1016 i kvalitet 1/1+ (Spink 1154). 1000

F 356

STORBRITANNIA - Angelsaksisk Sceatta ca. 695-740 Wodan/Odin i kvalitet 1. 1500 357

800

400

2500

340 EURO. Komplett sett på 96 ulike Euromynter fra 2002 oppsatt i spesialalbum. Kv. UNC. 500

341 EURO. Påbegynt abonnement, 65 ulike € 2-mynter i kv. UNC. Alle myntene er i kapsel og samlet i som ny låsbar myntkoffert i aluminium.

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

1400

800 358

STORBRITANNIA. Britannia Silver Type Set med sølvmynter (à 1 oz) fra 1999, 2001, 02 og 03 i pen liten eske fra Royal Mint med sertifikat. Et par av myntene er i proofkvalitet. Settet har høy kostpris.

STORBRITANNIA. CROWN 1896, 1897 og 1902 i VK. 600

359

SØLVSKATTEN FRA BRUSSEL - To 800 år gamle (år 1247-1265) sølvmynter som er del av verdens største myntskatt fra middelalderen som ble funnet i jorden under en pub i 1908. Myntene ble preget under Kong Henrik III på 1200-tallet fra hhv. London og Canterbury. Flott treskrin og bok om sølvskatten medfølger.

1400

500 360 WINGS FOR NORWAY. Meget flott samling mynter fra Gibraltar som hyller Royal Airforce, inkludert norske flyvere. Fem gullbelagte bronsemynter (pålydende one crown) og en gullmynt 3,11 gram .999 pålydende £ 10. I tillegg norsk sølvbelagt medalje. Alt i mappe med informasjon og sertifikater.

13
800
2000

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

361

ØSTERRIKE - 200 Schilling 1995 - to store sølvmynter (1 oz) i spesialskrin med motiv av rytmisk gymnastikk og slalomkjører i forbindelse med OL 1896-1996. begge med sertifikat.

400

362 Myntark med 8 store sølvmynter 1890/2008. Også 3 store kobbermynter 1792/1855. 1000

363 Leuchtturm-album med de 12 første landene med alle Euro-valørene, kv. 0. Samlet over 45 Euro gangbar mynt.

Øvrig verden USA

400

364 $ 1 1880 i kv. 1+, 1899(O) i kv. 1+, 1923 i kv. 1/1. Også 2x 1990 (à 1oz) i kv. 0. 500

365 MORGAN DOLLAR 1883CC i kv god 1, 1878S, 1897S og 1898S i kv 1/1-, 1900O i kv svak 1. Også 7 stk. PEACE dollar 1922 i VK.

366 MORGAN DOLLAR 1886, 1889, 1896, 1897, 1898 og 1921. Alle i kv. 1+ eller bedre. Også 1902 og 1904 i kv. 1.

367 MORGAN DOLLAR 1897 i kv 1+/01, 1902 i kv 1/1+, tre stk. 1921 i kv. 1+ eller bedre. Også 14 stk. half dollar fra perioden mellom 1940 og 1963 i VK.

1500

1000

700

368 $1 1921 kv. 1/1+ og $1 1921S kv. 1+ - Morgandollar 26,7 gram. 400

369 $ 1 2000 Leif Ericson Millennium, kv. proof. Ligger i originalt etui m/ sertifikat. 300

370 PRESIDENTIAL DOLLARS 2007-2016samling 78 usirkulerte mynter i flott Leuchtturm spesialalbum.

371 “Commemorative Quarters” 1999 til 2008. 2 sett (P og D) i spesialalbum i alt 100 mynter. “Presidential One Dollar” 2007 til 2009. 2 sett (P og D) i alt 24 mynter i spesialalbum. Også 2 sett 5 cent, à 4 mynter fra “Westward Journey Nickle Series”.

Øvrige Amerika

372 CUBA. 6 stk. 1 Peso 1995 “Piratas del Caribe”. PALAU. 5 stk. 1$ 1992-94 “Marine - Life Protection” og fire andre fargede mynter fra ulike land. I alt 12 stk. i kapsler i SAFE myntboks.

373 MEXICO 25 pesos 1968 OL sølvmynt. 4 eksemplarer a 22,7 gram .720 sølv. Også 2 norske medaljer a 1 unce sølv.

1000

1000

300

400

375 SOMALIA 250 sh 1998, TITANIC “A history of world shipping”, 2 stk. proof/sølv i treskrin. 300

376 SØR-AFRIKA. 2 shillings, 2 1/2 shillings og 5 shillings - alle 1892. VK. 500 Asia

377 CHINA. 10 yuan 2008Z, 2008Z, KM. 1702, 1705. Proof, both in capsules. 500

378 CHINA. 10 yuan 2008Z, LAO. 1000 kip 2008, KM. 1704, 126. Proof, both in capsules. 500 Oceania

379 AUSTRALIA - $ 1 - Silver Millenium Coin 2001(1 oz). Flott fargemynt i originaleske med sertifikat. 250

Antikke mynter

380 BYSANTS. Lott med ca. 150 skålmynter. Spennende lott. 800 381

BYZANTINE IMPIRE. Phocas 602 - 610 a/d, follis (40 nummi), antioch, Sear 672, ø 26 mm. 10.73 gr. cond. VF.

800

382 GREECE. Alexander den store 356 - 323 b/c, Drachme, ø 17/18 mm. 4.28 gr. cond. VF. 800

383 GREECE. Alexander den store 356 - 323 b/c, Drachme, ø 18/19 mm. 3.93 gr. cond. VF. 800

F 384 GREECE. ATTICA ATHENS. Tetradrachme, around 454 - 404 b/c, 20/25 mm. 17.14 gr. Testmark, SNG COP 31 FF, HGC 1597, Krool 8, cond. VF, nice.

385 GREECE. Cappadocia. Ariarathes IV 220 - 163 b/c, drachme, year 33, (4.00 gr. ø 18 mm.). Simonetta 20ff, cond VF, nice.

386 GREECE. Cappadocia. Ariarathes IV, 220 - 163 b/c, drachme, year 33, (4.01 gr. ø 17/18 mm.).

Simonetta 14ff, cond VF, nice.

2000

800

800

387 GREECE. Cappadocia. Ariarathes IV, 220 - 163 b/c, drachme, year 33, (4.09 gr. ø 19 mm.).

Simonetta 27, cond VF.

800 388 GREECE. Cappadocia. Ariarathes IX, 10187 b/c, drachme, year 5, (4.28 gr. ø 18 mm.).

Simonetta 4, cond VF.

800 389 GREECE. Cappadocia. Ariarathes VII, 116 - 101 b/c, drachme, year 1 (3.93 gr. ø 17/18 mm.).

Simonetta 1, cond VF/XF.

800 390 GREECE. Cappadocia. Ariarathes VII, 116 - 101 b/c, drachme, year 2?. cf, (4.12 gr. ø 18/19 mm.).

Simonetta 2, cond VF.

800 391 GREECE. Cappadocia. Ariobarzanes I 96 - 63 b/c, drachme, year 2, (4.00 gr. ø 18 mm.).

Simonetta 4, cond VF.

800 392 GREECE. Cappadocia. Ariobbarzanes I 96 - 63 b/c, drachme, year 13, (4.00 gr. ø 18/19 mm.).

Simonetta 13, cond VF, nice.

800 393 GREECE. KAPPAPOKIEN. Ariarathes VI (130116 b/c), Epiphanes, drachme, year 15, 19 mm. 4.20 gr. Simonetta 28, cond XF, spot 11 o´clock and small flan crack reverse.

800 394 GREECE. KAPPAPOKIEN. Ariobarzanes I (96 - 63 b/c), drachme, year 30, 18/19 mm. 3.84 gr. Simonetta 44, cond. VF/XF, several small flan cracks.

800 395 GREECE. KAPPAPOKIEN. Ariobarzanes II (65 - 52 b/c), drachme year 8, 17/18 mm. 3.85 gr. Simonetta 2, cond VF.

800 396

GREECE. Mithradates VI around 130 - 100 b/s, pontos, 26 mm. 20.31 gr. HGC 7.310, cond. F/ VF, countermarked.

800 397

GREECE. Parthian Kingdom. Mithradates II 21 - 91 b/c, Rhagae, drachme, (3.72 gr. ø 20/22 mm.). Sellwood 28.1, cond XF.

GREECE. Parthian Kingdom. Mithradates II 21 - 91 b/c, Rhagae, drachme, (4.07 gr. ø 20/21 mm.). Sellwood 28.7, cond XF.

1000

1000 398

F 399

GREECE. Parthian Kingdom. Mithradates II 21 - 91 b/c, Rhagai, drachme, around 109 - 95 b/c, (4.05 gr. ø 20 mm.). Sellwood 27.1, Sunrise 293, cond XF.

1000

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

14
F 374 MEXICO. Mexico City. 8 real 1805, KM. 109, with a few Chinese “Chop marks”, cond. F, rather nice reverse.
1000 Afrika

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

400 GREECE. Parthian Kingdom. Mithradates III 87 - 80 b/c, Rhagae, drachme, (4.14 gr. ø 19/20 mm.). Sellwood 31.6, cond XF, nice.

401 GREECE. Parthian Kingdom. Orodes II 57 - 38 b/c, Ecbatana, drachme, (3.91 gr. ø 19/22 mm.).

Sellwood 46.8, cond XF, nice.

402 GREECE. Parthian Kingdom. Orodes II 57 - 38 b/c, Ecbatana, drachme, (3.43 gr. ø 20/21 mm.).

Sellwood 45.9, cond VF, nice.

403 GREECE. Parthian Kingdom. Orodes II 57 - 38 b/c, Ecbatana, drachme, (3.09 gr. ø 19/20 mm.).

Sellwood 48.9, cond VF.

404 GREECE. Parthian Kingdom. Orodes II 57 - 38 b/c, Kangaar, drachme, (3.86 gr. ø 20/22 mm.).

Sellwood 46.17, cond XF.

405 GREECE. Parthian Kingdom. Orodes II 57 - 38 b/c, Kangavar, drachme, (3.65 gr. ø 21/22 mm.). Sellwood 47.14, cond VF/XF.

406 GREECE. Parthian Kingdom. Orodes II 57 - 38 b/c, Laodicea, drachme, (3.90 gr. ø 20 mm.). Sellwood 47.16, cond XF/AU.

800

1000

800

417 ROME. Denar 208 - 206 b/c, ø 17 mm. 3.65 gr. CR. 57/2, cond. VF. 800

418 ROME. Elagalus 218 - 222 a/d, denar, Salus with snake, (2.64gr. ø 18 mm.). RIC 140, cond XF/ AU, very nice.

800

1000

800

1000

F 407 GREECE. Parthian Kingdom. Phraates IV 38 - 2 b/c, Seleukia, Tetradrachme (14.08 gr. ø 27/28 mm.). Sellwood 51, cond F.

408 GREECE. Parthian Kingdom. Sinatrukes 93 - 69 b/c, Rhagae, drachme, (4.00 gr. ø 19/20 mm.). Sellwood 33.4, cond VF.

2000

800

F 409 GREECE. Parthian Kingdom. Sinatrukes 93 - 69 b/c, Rhagai, drachme, (4.18 gr. ø 19/20 mm.). Sellwood 33.4, cond XF, nice.

1000

600

419 ROME. Judaea. 1. century a/d, very interesting collection of Prutahs, var. cond. totally 5 pcs. 1000

420 ROME. Judaea. Nero 54 - 68 a/d, Porcius Festus 59 - 62 a/d, Prutah, ø 14/15 mm. 1.66 gr. cond. VF.

421 ROME. Nero 54 - 68 a/d, hemidrachme, Caesarea, (1.58 gr. ø 13 mm.). RPC 3646 cond F.

400

500

422 ROME. Nero 54 - 68 a/d, sestertius, antioch, ø 27/28 mm. 18.29 gr. cond. F/VF, countermarked. 800

423 ROME. Nero 54 - 68 a/d, tetradrachme, Alexandria, year 13 = 66 - 67 a/d, (12.81 gr. ø 20/24 mm.). RPC 5294, cond F/VF.

424 ROME. Severus Alexander 222 - 235 a/d, denar around 222 - 228 a/d, Emperor walking, (3.26 gr. ø 18 mm.). RIC 225 cond XF/AU, very nice.

425 ROME. Titus under Vespasian, 69 - 79 a/d, Antioch, Tetradrachme, year 3 = 70 - 71 a/d, Head of Titus / Eagle, RPC 1967, ex. Martin Schøyen (OMG 28), cond. VG/F.

426 ROME. Vespasian 69 - 79 a/d, denar, minted Rome 70 a/d, (3.19 gr. ø 18/19 mm.). RIC 19, cond VF.

427 ROME. Vespasian 69 - 79 a/d, denar, minted Rome 77 - 78 a/d, (3.25 gr. ø 17/18 mm.). RIC 964, cond F/VF.

600

600

600

600

500

F 410 GREECE. Parthian Kingdom. Vardanes II 54 - 58 a/d, seleukia, tetradrachme, (11.51 gr. ø 25/26 mm.). Sellwood 69.1 ff, cond F/VF.

411 GREECE. Parthian Kingdom. Vardanes II 5458 a/d, Seleukia,, tetradrachme, (11.68 gr. ø 25 mm.). Sellwood 69.7-9, cond VF.

412 GREECE. SELEUKIDE. Seleukus I (312 - 280 b/c). Æ, with bull, 17/18 mm. 8.13 gr. HGC 9, 107C, cond vF, very nice with patina.

413 GREECE. Selukids. Antiochos III, 222 - 187 b/c, Tetradrachme around 197 - 190 b/c, Seleukia on Tigris, 28 mm. 15.94 gr. SC. 1167, NGC 9,447, cond. VF.

414 GREECE. Selukids. Philippos I, 95 - 75 b/c, Antioch, Tetradrachme, 24/26 mm. 14.30 gr. RPC 4146, NGC 9,1360, cond. VF.

415 GREECE. Very interesting and nice collection of ancient coins, var. cond. all different and better, totally 6 pcs.

416 ROME. Caracalla 196 - 217 a/d, Denar, Mars with spear and trophy, ø 18/19 mm. 3.48 gr. RIC. 223, cond. XF/AU, very nice.

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

1600

F 428 ROME. Vespasian, 69 - 79 a/d, Antioch, Tetradrachme, 69 - 79 a/d, 14.16 gr. ex. Martin Schøyen, ex. Oslo Mynthandel 1996, cond. F, nice.

429 ROME. Vespasian, 69 - 79 a/d, Antioch, Tetradrachme, 69 - 79 a/d, year 1 = 69 a/d, 14.17 gr. ex. Martin Schøyen, ex. Oslo Mynthandel 1995, cond. F.

430 ROME. Vespasian, 69 - 79 a/d, Antioch, Tetradrachme, year 2 = 69 - 70 a/d, RPC 1967, Wruck 78, 14.3 gr. ex. Martin Schøyen, cond. VG/F.

1000

800

800

431 Rome and Bysants. Spennende lott på 33 mynter i VK. 400

1600

800

2500

2000

1000

F 432

SASSANID EMPIRRE. Ardashir I 223/4 - 240 a/d, coined C = Ctesiphon, phase 2, around 226 - 230 a/d, tetradrachme (13.20 gr. ø 25/26 mm.). Sunrice 700, cond VF.

1600

433 VESPASIAN - Denar - kvalitet 1+. 400

500

15

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

434

Gullmynter

AUSTRALIA - $ 100 Kangaroo 2015 proof - 1 oz. gull 999/1000. 14000

435 AUSTRALIA - Gold Rush 150th Anniversary Collection - spesialfolder med $ 5 gull 2001 (1/20 oz) og liten naturlig gullnugget.

800

436 DANMARK. 10 kr 1890, Christian IX, kv. 1+. 1800

437 438

F 437 DANMARK. 10 kr 1890, Christian IX, kv. 1+. 1800

F 438 DANMARK. 10 kr 1898 Christian IX, kv. 1+. 1800 439 442

F 439 DANMARK. 10 kr 1908 Fredrik VIII, kv. 01. 1800 440 DANMARK. 10 kr 1909, Fredrik VIII, kv. 01. 1800 441 DANMARK. 10 kr 1909, Fredrik VIII, kv. 01. 1800

F 442 DANMARK. 10 kr 1913 Christian X, kv. 01. 1800 443 FRANKRIKE. Louis XVIII. 20 Francs 1818 W, kv. 1/1+, 6,45 gram .900 gull. KM #712.9 2500

452

454

F 452 TYSKLAND. 20 mark 1913 A i kv. 01. 2000

F 444 KINA - 100 Yuan Panda 1992 - 1 oz. gull 999/1000. 14000

F 453 USA. $ 20 Liberty Head 1900 - 33,44 gram gull 900/1000 i kvalitet. 14000

F 454 USA. INDIAN HEAD $5 1910 Gold Half Eagle kv 1+/01. 4,18 gram .900 gull 3400

Samlinger og partier

F 445 KINA - 500 Yuan Panda 2013 - 1 oz. gull 999/1000. 14000

446

451

F 446 MALTA. 10 Scudi 1762 (KM-270) - Emmanuel Pinto 7,78 gram 840/1000. Noen striper i kanten. Kv.1/1+. 2500 447 SPANIA. Alfonso XIII. 20 pesetas 1890, kv. 1+, 6,45 gram .900 gull. 2500

448

STORBRITANNIA. £ 100 Elisabeth II 2020 - 1 oz. gull 999/1000. 14000

449 STORBRITANNIA. 1/2 Sovereign 1907 - laget som medaljong og innsatt i smykke i 750/1000. Totalvekt 11,7 gram.

2500

450 SVERIGE - 10 kr 1877 i kvalitet 1+/01. 1500

F 451 SVERIGE. 10 kr 1883 Oscar II, kv 01. 4,48 gram .900 gull. KM-743. 1800

455 MILLENNIUM 2000 samling 29 store/ mellomstore sølvmynter fra Collectors’ Line i pent treskrin. Mynter fra en rekke land, flere artige med utradisjonell design. Perm med eierbevis og dokumentasjon vedlagt. dokumentasjon vedlagt.

457 SYDNEY OL 2000 - skrin med 16 mynter fra Australia og 20 mynter til OL 2000 fra diverse andre land. Totalt 36 store sølvmynter i proof.

3800

6000 456 Åtte små gullmynter fra diverse land med vekt mellom 1,22 gram og 1,56 gram. Totalt 9,29 gram gull 999/1000.

3500

458 MANGE LAND. God og meget stor samling “SJØMANNSMYNT” fra mange land, mest det 20. århundre, i 2 plastikkasser, VK. Mange pene, mange forskjellige, netto 43.0 kg (brutto 44.3 kg).

1800

3000 459 God og stor samling “SJØMANNSMYNT” fra mange land, i militær ammunisjonstrekasse, VK. Mange pene, mange forskjellige, netto 28.2 kg (brutto 33.0 kg).

460 ALLE VERDENS MYNTER. 149 ulike myntsett hele verden oppsatt i 4 myntalbum. Settene er distribuert av Bergen mynt og Seddel.

1500 461 MILLENNIUM 2000. Startsamling 7 SØLVMYNTER, de fleste i 925/1000 i Proof. I tillegg 4 sølvmynter i kapsel og kv. Proof fra ulike land, tofarget Maple leaf 1999(1oz), Liberty dollar 1922 i kv. 1/1+, sølv ecu-mynt, og 2 1/2 gylden 1963 i kv. 1+. Alle ligger i pent treskrin fra Collectors Line.

1200 462

FN 50 ÅR 1995. Samling “The 50th Anniversary Silver Coin Collection” med 11 forskjellige sølvmynter fra hele verden. Fin startsamling i pent skrin. Mappe med dokumentasjon følger med. Omregnet er her 258,5 gram rent sølv.

FRIGJØRINGEN 1945. Samling på 11 store sølvmynter (omregnet 266 gram rent sølv) fra hele verden i skrin fra Samlerhuset, medfølger perm med eier og ekthetsbevis.

1200

1200 463

464

FN 50 ÅR 1995. Samling med 11 sølv-/ proofmynter i skrin fra Samlerhuset. 1000

465 Syv HB-album med totalt over 1500 mynter fra diverse land lagt inn i HB-rammer. En god del Norge og USA. Mest ordinært.

466

CANADA OL Vancouver 2010. 4 ulike $ 25, OL Sydney 2000 $ 2. Også 3 diverse norske medaljer i sølv (den ene belagt med gull).

1000

800

467 Lott på 16 kg brutto. Opplyst å være hele verden uten europeiske mynter. 800

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

16

Obj.nr.

468

Restlott Norge og utland. Album med 30 stk. norske 5 kr minnemynter og ca. 80 stk. diverse utland, 6 Sieg-permer med årgangsmynt, løsmynt Norge og utland, pose med polletter, 5 myntsett 1972 i mykplast (private?), USA og Norge i myntskuffer, årssett CCCP 1986. Til slutt 190 tyske mark i sedler (er innvekslingsbare) sammen med noen andre.

Utrop Obj.nr. Utrop

700

F

469 KILOVARE. Norge og utland, usortert direkte fra bo. Bruttovekt 18 kg. 700

470 KILOVARE. Utland brutto 8,7 kg, Norge brutto 3,9 kg. Også 2 små mapper “Sail`97 Den Helder” med fem 2 Euro i hver.

471 CANADA. INDIA. MALTA. SWEDEN and more. Very nice collection of coins from around 1850 to 1974 in small album, cond. VF to BU, near all very nice, several better, all different, totally 9 pcs.

472 Restlott. 100 kr Nobel i sølv, ca 400 kr i gangbar norsk mynt. Mynter fra ulike land i skrin og sigaresker, også noen danske gangbare. I tillegg ca 50 utenlandske sedler i svake kvaliteter. Bruttovekt 11 kg.

600

600

600

473 Eske fra bo med brutto ca. 7 kilo mynter delvis sortert i poser. Litt sølv er observert. 400

474 Eske med utenlandsk reisemynt (både Euro, Dkr og £ er sett), litt norsk mynt og noen sedler. Også pose med pins og andre merker. Bruttovekt 5 kg.

Lørdag

28. januar fra klokken 15.57

Sedler Norge Årgangssedler

300

600 487 50 kr 1971 X 3017364 erstatning i kv. 1-, 100 kr 1968 X 2515638 erstatning i kv. 1/1- og 100 kr 1973 X 8199393 Erstatning i kv. 1 (flekk i portrett).

700 488 50 kr 1979 J i kv. 1-, 1982M i kv. 1-, 4x 1983R i kv. 01 og 1987-VI i kv. 0/01. I alt 7 sedler. 600 489 50 kr 1982 Z 0-million, kv. 01, noe bølgete papir. 500 100-kroner

600 50-kroner

F 490 100 kr 1951 B, kv. god 01, gradert av PMG til 50. About uncirculated. 1000 491 100 kr 1956 E, 1957 F (2mm rift venstre side) og 1958 F. Alle i kv. 1. 600 492 100 kr 1958 F, kv. 0/01, gradert av PMG til 55. About uncirculated. 1200 493 100 kr 1958 G.0949754 i kvalitet 1+/01. 400

F 494 100 kr 1961 Z 0-million, kv. 1/1+, gradert av PMG til 35 Choice Very Fine. God SSS - seddel. 5000

17 LOKALAUKSJON
BERGEN
nr. 46 -
480 50 kr 1937
1-kroner 475 1 kr 1917 i kv. 01. 400 5-kroner 476 5 kr 1942 U i kv. 1+, 1953 J i kv. 1/1+ og 10 kr 1941 A i kv. god 1. 300 477 5 kr 1943 V, kv. 0/01, gradert av PMG til 58 Choice about uncirculated. 500 10-kroner 478 10 kr 1944 Z, London, kvalitet svak 1, 3 små rifter på 1 til 2 mm. 800 479 10 kr 1977/84 lott. 47 stk. der ca halvparten er i kv. 0/01. Også 4 erstatningssedler 1977, HW i kv. 1, 2x HB i kv. 1- og 1+, QA i kv. 1-. Medfølger også 7 stk. 10 kr 4. utgave i VK. Totalt 58 sedler. 481 50
B i kv. 01. 1500
kr 1940 C.0523296 i kvalitet 1. 800
F 482 50 kr 1945 A kv. 1/1+. 1500 483 50 kr 1948 B kv. 1-. 1000 484 50 kr 1957 C.2847833 i kvalitet 1+. 750 485 50 kr 1960 D.9553731 i kvalitet 1+. 400 486 50 kr 1964 E i kv. 1- (2 mm rift i øvre kant) og 100 kr G 1958 i kv. 1. Begge med informative bakark fra Samlerhuset.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1000 496 100 kr 1962Z. Erstatningsseddel 0-mill. kv. 1/1+ 300 497 100 kr 1975A og Å, begge i kv. 1+, 1977F, G, H, og K alle i kv. 1+, 1977J i kv. 1. I alt 7 sedler. 1000 498 100 kr 1975Å. 3 stk. i kv. 0. 800 499 100 kr 1975A. Legg på 10 sedler i nummerrekkefølge. 9 stk. i kv. 0 og èn i kv. 01. 2400 500 100 kr 1977 G i kv F, og J i kv VF. 100 kr 1993 i kv F. I alt 3 sedler. 400 501 100 kr 1994 med sort nummer, i folder med 1 kr 1996, siste utgave. 50 kr 1995 med sort nummer, i folder med 50 øre 1996, sisteutgave. Prima kv.

495 100 kr 1962A kv. 1- (flekker), 2x 1963B begge i kv. 1+, 1970N, W og Æ alle i kv. 1-, 1975Å i kv. 01 og 1977K i kv. 01. I alt 8 sedler.

Sedler utland Norden

500 502 SISTE UTGAVE - 100 kr 1994 med sort nummer i folder med 1 kr 1996 samt 2 stk. 50 kr 1995 med sort nummer i foldere med 50 øre 1996.

500 500-kroner 503 500 kr 1972 A, kv. 1-/2. 40 mm rift tapet i øvre kant. 500 1000-kroner F 504 1000 kr 1974 A, kv. god 1- (VG). 1400 F 505 1000 kr 1978. X 0622248 erstatning kv VG (1-). 1500 506 1000 kr 1980 B i kv. god 1+. 1200 507 1000 kr 1989 i kv. 0. 1200

betalingsmidler 508 AALVIK PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr 1919 kv. 1. Bakside med linjestempel fra Bjølvefossens Handel med til nå ukjent skrifttype..

500 Samlinger og partier 509 Samling 25 forskjellige sedler fra 1 kr til 1000 kr. Blant annet 1000 kr 1983. VK. 1500 510 1 kr 1949 i kv. 1-, 5 kr 1961 i kv. 1+, 10 kr 1940 i kv. nesten 1+, 1973 i kv. 1+, 1979 i kv. 1+ og 1982 i kv. 0. 50 kr 1984 i kv. 0, 100 kr 1972 i god 1+, 1987 i kv. 0/01 og 1000 kr 1989 i kv. 0. Oppsatt på ark og i perm distribuert av Samlerhuset.

511 2 kr F 1948 i kv. 1+/01, 10 kr H 1948 i kv. 1+ og 50 kr C 1943 i kv. 1+. Alle med informative bakark fra Samlerhuset.

512 10 kr W 1970, 10 kr CU 1984, 50 kr I 1977, 100 kr D 1965, 50 kr 1993 og 100 kr 1986. Alle i kv. 0, montert på ark fra Samlerhuset.

1400

1000

500

513 1 kr 1917F, 5 kr 1939R og 1943V, 10 kr 1940Å samt 5 stk. blå tiere og 2 diverse sedler. VK. 400 514 10 kr 1943 i kv 1, 50 kr 1995 med sort overtrykk i kv 0/01 og 100 kr 1971 i kv 01. Oppsatt på ark og i perm fra Samlerhuset.

400

515

DANMARK. 5 kr 1924 E (mangler et hjørne og en del pletter) og 10 kr 1952 (A6), Sieg 100, 130, kv. 1, 1+.

500 516 DANMARK, SVERIGE, FINLAND, ISLAND og FÆRØYENE - samling 82 forskjellige sedler i album. Flere av sedlene er gyldige betalingsmidler i dag. VK.

1500 517 GRØNLAND. 1, 5 og 20 skilling (1942). P 8-9 og 10. Sort ovalt håndstempel. Kv. UNC. 500 518 GRØNLAND. 25 øre (1913), P 11b, kv. UNC. 1500

F 519 GRØNLAND. 50 øre (1913), P 12c, kv. EF. 2500

F 520 GRØNLAND. 1 krone (1913), P 13b, kv. AU. 2500

F 521 GRØNLAND. 5 kroner (1913), P 15d, kv. F, 5 mm rift i venstre kant.. 1000 522 GRØNLAND. 5 kroner (1945), P 15A type II, kv. EF, tynn flekk i senter. 2000 523 GRØNLAND. 5 kroner (1953), P 18a, kv. VF. 1500 524 GRØNLAND. 10 kroner (1945), P 16A type II, kv. F. 1000 525 GRØNLAND. 10 kroner (1953), P 19a, kv. VF. 1500

F 526

GRØNLAND. 100 kroner (1953), P 121s2, kv. UNC (Specimen). 6000

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

18
Private

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

527 SVERIGE. To rammer med til sammen 8 sedler i perioden 1745 til 1862. Innsettningsbevis/ seddelsubstitut fra 1745(P-A80)i VF, 12 daler Kopparmynt 1761(P-A89) i kv. G, 14 Koppar Schillinger 1803(P-A97) i kv F, 8 Schillingar Banco 1848(P-A100) i kv. VG, 12 Schillingar Banco 1848(P-A101) i kv. VG, 32 Skillingar Banco 1840(P-A123) i kv VF, 2 Riksdala Banco 1845(P-A124b)i kv. G og Riksdalar 1862(P-A138) i kv. G. Sedlene er montert med fotohjørner og fyldig beskrevet.

Europa

528 AUSTRIA. Very nice collection of emergency notes 1917 - 1920 in old collection folder, var. cond. near all very nice and in UNC. Near all different. Totally around 320 pcs.

529 ESTLAND, EURO, FRANKRIKE, ITALIA, HELLAS, BELARUS, KYPROS, BULGARIA, BELGIA og ALBANIA - samling 147 forskjellige sedler i album. VK.

530 FRANCE (33) and AUSTRIA (56). Interesting collection of emergency notes 1914 - 1920, in old album, var. cond. mostly very nice. Several better from France. Near all different. Totally 89 pcs.

531 GERMANY. THIRD REICH. 10 pfenning 1944 A, 1945 A, 1945 E (1 of 2 keydates), cond. VF, VF, XF/AU, totally 3 pcs.

532 GERMANY. HUGE COLLECTION and very nice emergency notes 1917 - 1923, in 13 albums, var. cond. near all very nice and in UNC. Near all different. Totally around 2100 pcs.

533 GERMANY. Very nice collection of emergency notes 1917 - 1920 in very nice old album, var. cond. mostly very nice and in UNC. Near all different. Totally around 650 pcs.

3000

541 POLEN. Lott 4 sedler fra 1919/20, 5 sedler 1940/41 og en seddel fra 1946. Alle i nær kv 01 eller kv 01.

400

750

1500

500

500

6000

1800

534 GERMANY. SÄCHSISCHE BANK zu DRESDEN. 50 reichsmark 1924, cond. F, rather scarce note. 1500 535 GERMANY. Very nice collection of emergency notes 1918 - 1920 in cigar box, var. cond. near all very nice and in UNC. Near all different. Totally more than 340 pcs.

536 GERMANY. Very nice collection of emergency notes 1921 - 1923 (57 pcs.), almost all with high nominal value. Inflation notes 1920 - 1923 (29 pcs.), 1 to 1000000000 mark, all on fine album pages. var. cond. many very nice. Many better. Totally 86 pcs.

537 GERMANY and a little more. Interesting collection 50 pfennig to 1 milliarden mark 190419481, var. cond. near all well used. Many a little better. Totally around 170 pcs.

1000

1000

F 538

539

GREAT BRITAIN. 5 Pounds 1949, P 344, sign. L.K.O`Brian. Kv. VF.

600

1750

GREAT BRITAIN. 5 Pounds 1956, P 344, sign. S. Beale. Kv. VF. 1750

540 MALTA, MOLDOVA, MAKEDONIA, LATVIA, LITAUEN, LUXEMBURG, POLEN, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSLAND og SVEITS - samling 125 forskjellige sedler i album. VK. Blant annet CHF 220.-.

2500

542 SLOVENIA, SLOVAKIA, SERBIA, KROATIA, JUGOSLAVIA og BOSNIA - samling 178 forskjellige sedler i album. VK.

2500 543 SPANIA, DDR, TYSKLAND, TRANSDNISTRA, TSJEKKOSLOVAKIA, TYRKIA, UKRAINIA, UNGARN og ØSTERRIKE - samling 176 forskjellige sedler i album. VK. Blant annet ca. 400 Deutsche Mark og 40.000 Ungarske Forinter.

3000 544

STORBRITANIA - samling 83 forskjellige sedler fra U.K., Skottland, Kanaløyene, Gibraltar og Irland. VK. Totalt pålydende ca. £ 365.-.

Øvrige verden

3500

545

ARGENTINA, ARUBA, BERMUDA, BAHAMAS, BARBADOS, BELIZE og CHILE - samling 88 forskjellige sedler i album. VK.

1500 546

AUSTRALIA, COOK ISLANDS, FIJI, POLYNESIA, FILLIPPINENE, NEW ZEALAND, SOLOMON ISLANDS, SAMOA, TONGA, PAPUA og TAHITI - samling 82 forskjellige sedler i album. VK.

1500 547

AZERBAJAN, AFGANISTAN, BHUTAN, BURMA, ARMENIA, BANGLADESH, BRUNEI og KAMBODSJA - samling 98 forskjellige sedler i album. VK.

800 548 BOLIVIA, BRASIL, COSTA RICA, COLOMBIA og CHILE - samling 84 forskjellige sedler i album. VK.

1000 549 CANADA, DOMINICA, EQUADOR, GUYANA, GUATEMALA, HAITI, JAMAICA og FALKLANDsamling 145 forskjellige sedler i album. VK.

2500 550 DUBLETTER - eske med ca. 300 utenlandske sedler - dubletter fra ovenstående samlinger. Mye duplisering.

500 551 HELE VERDEN. Samling 330 sedler hele verden oppsatt i to Leuchtturm Vario-album m/kassetter og ett annet album. Sedlene er distribuert av “Mynt og Seddel” og 98% ser ut til å være i kv. UNC.

1500 552 HONG KONG, INDIA, INDONESIA og JAPANsamling 150 forskjellige sedler i album. VK. 1000 553 INDOKINA, NORD KOREA, KAZAKSTAN, KINA, KYRGYSTAN, LAOS, NEPAL, MALDIVENES, MALAYSIA, MACAU, MYANMAR og MONGOLIA - samling 180 forskjellige sedler i album. VK.

2000 554 ISRAEL, IRAN, IRAK, OMAN, LIBANON, KUWAIT, QATAR, SYRIA, YEMEN, SAUDI ARABIA, EMIRATENE, BAHRAIN, GEORGIA og JORDANsamling 164 forskjellige sedler i album. VK.

2000 555 PAKISTAN, SRI LANKA, CEYLON, SØR KOREA, SINGAPORE, THAILAND, TIBET, TURKMENISTAN, TAJIKISTAN, VIETNAM og UZBEKISTAN - samling 193 forskjellige sedler i album. VK.

2500 556 USA, MEXICO, SURINAM, PERU, PARAGUAY, TRINIDAD/TOBAGO, URUGUAY, VENEZUELA og NEDERLANDSKE ANTILLER - samling 167 forskjellige sedler i album. VK.

557 Samling i album med nær 270 historiske sedler i tre album. Noen opptil 200 år gamle, dist. av Samlerhuset. De aller fleste i kv. UNC. Noen av arkene lett fuktpåvirket, men ikke sedlene. Også 20 diverse sedler på 3 plansjer medfølger.

558 Eske med noen hundre sedler fra mange land. Ligger fortsatt i plastlommene de er innkjøpt i. De fleste sedlene er usirkulerte. Høy kostpris.

559 Liten bunke norske og utenlandske sedler med blant annet 30 gule og blå 10-kronere. Også proofsett 1990 og 1991.

2500

1400

1000

500

560 104 sedler oppsatt i album, flere fra Samveldeland. Omtrent halvparten i kvalitet UNC, resten VK. 500

19
LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Lørdag 28. januar fra klokken 16.40

Medaljer *) Medaljer - Norge *)

561 ALT FOR NORGE 1940-1945 - komplett samling på 32 store medaljer i gullbelagt kobbernikkel i pent skrin fra Samlerhuset.

562 BERGEN 900 ÅR - salgsdisplay brukt av bankene i Bergen ved 900-årsjubileet med 2 stk. gullmedaljer á 15 gram 900/1000 samt 2 sølvmedaljer og 2 store bronsemedaljer.

563 BERGEN FORMANNSKAP. Byvåpen med tekst. Emalje på 925S, sølvnål produsert hos H.AASE, høyde 43mm, bredde 23mm.

564 DE NORSKE ÆRESMEDALJER. Komplett sett med 36 forskjellige medaljer i sterling sølv og gullbelagt portrett. Hver 33,63 gram eller 1 oz/31,1 gram = totalt 1120 gram rent sølv. Proof kvalitet. Kommer i treskrin med faktaperm.

565 GULLBRYLLUP HARALD OG SONJA 2018. Med nypreg av bryllupsmedaljen fra 1968, 8 gram og NB!! er i 24 karat gull (999/1000 Au), samt seks gullbelagte bronsemedaljer med fargepreg i kpl. folder.

566 KAMPEN FOR FRIHET 1940-1945komplett samling på 24 stk. forskjellige store bronsemedaljer (ca. 110 gram, Ø=6 cm). I skrin fra Samlerhuset.

567 KONG OLAV V MINNESETT 1903-2003. Ni store sølvmedaljer á 20 g .999 sølv hvorav en er belagt med 24 karat gull. I ripete treskrin. Medfølger hefte/sertifikat samt bok om Kong Olav V. Sett nr. 737 av 3000.

568 KONGELIG NORSKE MARINE - 3 bronsemedaljer komplette med bånd gitt “For skyting med gevær 2den klasse”. Meget god stand.

569 LEVE NORGE 1905-2005. 11 forskjellige store sølvmedaljer i 92,5% sølv i treskrin samt medfølgende faktaperm i kunstskinn med ekthetssertifikat. Proof kvalitet.

570 LEVE NORGE 1905-2005. 24 forskjellige store sølvmedaljer i 92,5% sølv (totalt 746 gram rent sølv) i treskrin samt medfølgende faktaperm i kunstskinn med ekthetssertifikat. Proof kvalitet.

571 LEVE NORGE 1905-2005. 24 forskjellige store sølvmedaljer i 92,5% sølv (totalt 746 gram rent sølv) i treskrin samt medfølgende faktaperm i kunstskinn med ekthetssertifikat. Proof kvalitet.

572 LEVE NORGE 1905-2005. 24 forskjellige store sølvmedaljer i 92,5% sølv i treskrin samt medfølgende faktaperm i kunstskinn med ekthetssertifikat.(totalt 746 gram rent sølv). Proof kvalitet.

573

MEDALJEBJELKER m.m. Bl.a. norsk skyttermedalje fra Br. Lohne i Bergen, stor bjelke med 3 danske fortjenstemedaljer, svensk og norsk skyttemedaljer, samme i miniatyr, alle med bånd + 5 ekstra bånd, soldaterskilt og 8 andre medaljer / merker.

500

10000

576

NORGE VÅRT NORGE. 20 forskjellige sølvmedaljer fra norske områder, hver medalje er 20 gram 999/1000 sølv i kvalitet proof. Settet kommer i flott treskrin med sertifikat og 2 stk. album med informasjon om hver medalje.

577 NORGES SØLVSKATT. 24 store sølvmedaljer 925/1000 (33,8 gram/netto à 31,1 gram = 746 g rent sølv) i treskrin fra Samlerhuset. Kvalitet proof.

578 NORGES SØLVSKATT. 24 store sølvmedaljer 925/1000 i to flotte treskrin fra Samlerhuset. Proof kvalitet. Faktaperm m/garanti nr. 006507 medfølger.

2500

2500

300

4000

2200

500

800

750

1200

2500

2500

2500

1500

574

MEDALJER m.m. Bla. norsk skyttermedalje OSLO 1964 i sølv ?, samt 5 andre medaljer/ plaketter (de 5 i esker), 1 knappehullsmerke, delvis i 14 karats gull (3.65 gr.) + 3 nåler og et par stoffmerker, i alt 12 deler.

575 NORGE I KRIG 1940-1945. Sølvmedalje 2005, 1 kg. .999 sølv, preget ved DKM, distribuert av Samlerhuset. Montert i pleksiglassramme.

750

5000

579

1972. Gull 999/1000, vekt 21,8g. Kommer med original eske og liten beskrivelse fra Universitetets Myntkabinett (esken noe slitt på oversiden). Opplag kun 100 eksemplarer. Også tilsvarende i sølv, 16,6 gram .999 med opplag 6000 følger med.

7500 580 Eske med 20 store og små norske bronsemedaljer. Blant annet 5 stk. Bergen 900 år, 4 stk. Kong Olav og 3 stk. Olav 1030-1980. De fleste i originalesker.

600 581 Liten boks med 12 diverse medaljer. Blant annet Bergensutstillingen 1910 og 2 esker med folkemedaljen fra 1994.

400 Medaljer - øvrige verden *) 582 DANMARK, GRØNLAND og FÆRØYENE - 23 store bronsemedaljer utgitt årene 1974 til 1980 fra hvert land. Hver medalje er gravert av kjente kunstnere, og alle ligger i originaleskene sine.

800 583 DANMARK. Gullmedalje Fredrik IX MCMXLVIIMCMLXXII. 3,5 gram .900. Kv 0. 1200 584 FINLAND 1977 til 1980 og ISLAND 1973 til 1980 - 12 store bronsemedaljer utført av kjente kunstnere. Alle i originalesker.

400 585 GREAT BRITAIN. Fantastic miniature, medal sett 1849 - 1851, 4 very nice pewter medals in nice small round brass box, cond. Prooflike.

600 586 H.C.ANDERSEN - Eventyrserien 1875-1975 - flott skrin med 8 store bronsemedaljer med motiver fra HCA sine eventyr.

300 587

HUNGARY. Very interesting and nice colletion of medals of merit 1961 to 1981, all 7 assigned to the same person, all with papers and in original boxes, cond 0. #

600 588

MANGE LAND. Meget stor samling medaljer fra ca. 1900 og frem i sigareske (defekt), VK. Mange pæne, en del bedre, flere med bånd, i alt ca. 140 stk.

NILS AAS 1976 - Östersjö-serien (4 medaljer), SVERIGES DOMKYRKOR (11 av 15 medaljer) og skrin med 6 medaljer med 3 konger og 3 fronninger. Totalt 21 flotte bronsemedaljer i 3 originalskrin.

500

750 589

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

20
2000
F RUNDEFUNNET. Offisielle gullmedaljen, utgitt av DKM i anledning 25-årsdagen for Rundefunnet

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

590 NORGEMEDALJEN 1976 til 1980, SVERIGEMEDALJEN 1976 til 1980 og SVALBARDMEDALJEN 1975 - 11 store bronsemedaljer utført av kjente kunstnere. Ligger i originalesker.

591 SVERIGE - 5 store sølvmedaljer - blant annet Göta Kanal 1922 og Frimurer 1947. Totalvekt 420 gram.

592 20 store og små bronse- og sølvmedaljer. Blant annet Tivolimedaljen 1976-77-78, Grønlandsmedaljen og “De fire store”. De fleste i originaletuier.

Myntbrev og minnebrev

Norge

400

Rekvisita og litteratur Rekvisita *)

1000

500

605 LEUCHTTURM NORGE 1855-2005 - to som nye album med kassetter kun sporadisk innsatt postfriske merker etter 1990. Ark for 2006 til 2019 medfølger i originale poser. Nypris nær 5.000.-.

1000

600

593 BMS. Samling over 50 forskjellige mynt/ seddelbrev fra Bergen Mynt & Seddel fra nr. 1 til 50 i 2 originale album. Også telekortbrev 1 til 8 i eget originale album.. Flott kvalitet.

595 0

GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014. Komplett samling med åtte forskjellige myntbrev. I pent album og med informasjonskort. 6 stk. er sølvmynter bl.a. 2 kr 1914 (Mor Norge), 175 kr 1989 og 200 kr 2014.

596 Samlerhuset nr. 1/157, komplett (- 6 og 7) fra Nobels Fredspris 1990 Gorbatsjov til Kulturhistorisk Museum 200 år. I alt 156 myntbrev. Alle med bakark og innsatt i 9 album m/kassett. Medfølger album med 11 svenske og ett kongelig myntbrev der 5 er med sølvmynt/medalje.

597 Samlerhuset nr. 10/48. 77 stk. (duplisert), av disse har 33 sølvmynt eller -medalje. Alle med bakark, noen av disse med småskader. I tillegg 6 diverse myntbrev.

598 Samlerhuset nr. 40 til nr. 100, komplett. Totalt 61 stk. der 35 av disse er med sølvmedalje/-mynt (derav 6x100kr og 2x 25kr). I tillegg 8 kongelige myntbrev (2 med sølv). Alle med bakark og innsatt i 4 album med kassett.

599 Samlerhuset nr. 107, 108 (sølv 20 dollar Canada 2007), 123, 126 (sølvmedalje med rubin), 131 (2/2009, sølvmedalje), 131 (3/2009) og 133. I tillegg Henrik Wergeland 200 år med 200 kr, Stavanger Europeisk kulturhovedstad 2008 (sølvmedalje) og Fjernsynet 75 år. I alt 10 myntbrev. Medfølger også 5 Pund OL 2012 (1 oz).

600 Samling 107 forskjellige myntbrev fra Samlerhuset i 6 flotte album og løse, inkludert mange med sølvmynter eller sølvmedaljer. Også et med liten gullmedalje Ibsen-jubileet.

601 Eske med 45 diverse myntbrev fra før 2000. En del med bakark. Medfølger en del norske telekort og noen poser med OL-pins.

1000

1200 594 BMS. Samling over 50 forskjellige mynt/ seddelbrev fra Bergen Mynt & Seddel fra nr. 1 til 50 i 2 originale album. Også telekortbrev 1 til 8. Flott kvalitet.

500

606 STOR ROTEESKE med 4 myntesker og 5 små bakker fra MH. Optima Leuchturm-album med 19 acetatsider til sedler, HB-album og 5 ringbind med hver 10 stk. 20 romsider og en del kartonmellomlegg, 5 ringbind med hver 10 sider til sedler + 4 div. album, det ene med noen danske mynter. Alle 24 stk. brukte, men riktig pene.

607 Kasse med 10 pent brukte innstikkbøker samt noe tilleggsark og albumark.

Bøker, tegneserier og dokumenter Aksjebrev *)

5000

1200

1500

500

2000

700

602 11 myntbrev hvorav 3 stk. med komplett serie Hundreårsmyntene 2003/2005. 400

603

Øvrige verden

KONGELIGE MYNTBREV. Samling på 37 ulike fra Norges og Europeiske kongehus, distribuert av Samlerhuset. Pen kvalitet oppsatt i tre album med kassett.

604 KONGELIGE MYNTBREV. Samling på 37 ulike fra Norges og Europeiske kongehus, distribuert av Samlerhuset. Pen kvalitet oppsatt i tre album med kassett.

500

500

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

608

AKSJEBREV fra BERGEN, 4 forskjellige: DAMPSKIBET “HELGE LUND” 1918, pål. kr 2750, nr. 416 med kuponger og statuter. VADHEIM ELEKTROCHEMISKE FABRIKER 1937 - Preferanse. Pål. kr 500, nr. 501/520, stemplet ugyldig. DEN NORSKE SUPERFOSFATFABRIK 1918, pål. kr 500. Nr. 17468 m/utbyttekuponger. BERGENS KREDITBANK 1913., pål. kr 200 oppskrevet til kr 250. Nr. 7620 m/kuponger. Alle ubrettet i pen kvalitet, fra kv. 0 til små anmerkninger.

500

500 609 AKSJEBREV fra Bergen, 6 forskjellige: BERGENS ELEKTRISKE FÆRGESELSKAB 1894, pål kr 25, nr. 409. Kv. 2.3. GILBERTS DAMPSIBSSELSKAP 1921. Pål kr 2000. Nr. 1773. Kv. 0.1. WILLIAM HANSENS REDERI II 1949. Pål kr 600. Nr. 660. Kv. 0.1. REALIA 1983. Pål kr 20. Nr. 20671. Kv. 1.1. NORSE PETROLEUM 1973. Pål kr 100. Kv. 1.1. NORSE PETROLEUM 1984. Pål kr 50. Kv. 2.

F 610 ARMBÅND. 585/14 karat gull. Vakkert armbånd med sikkerhetslås. L: 19,5 cm. B 2 cm. Vekt: 41,8 gram. Meget god stand.

10000 611 2 gullringer, vekt 11,7 gram .585 (14 K). Gullklump syretestet til 18 K, vekt 6,3 gram. 1800 612 GULLRINGER - 3 eldre ringer med stener. Totalvekt 7 gram. 1500

F 613 KORS - forseggjort gullkors med Jesus på korset. Antagelig 18 karat. Vekt 7,1 gram. 1500

21
Gull, smykker og sølvtøy Smykker *) Gull *)

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Sølvtøy *)

614 PEPPERDRYSSE - 3 små (4,5 cm) og en stor (8,3 cm) i pen stand. Totalvekt 67,5 gram 830/1000.

615 TESIL - beregnet å henge på tekannen. Produsert i Bergen av M. Aase. Meget pen stand. Vekt 25 gram 830/1000.

500

400

616 TESKJEER ROSENDAL - 6 pene teskjeer i 830 S i mønsteret “Rosendal” 300 617 To eldre sølv jakkeskjold, to små sølv askebegre gitt som premier fra “N.K.S”, emaljert sølv kuvert askebeger med vikingeskip og flott halssmykke i svart glassmateriale.

Reklame og landhandel Reklame *)

Reklameartikler *) 618 ØL-/BRUSETIKETTER og ØLBRIKKER i 4 album/permer. Norske og utenlandske, anslagsvis 800 stk.

Antikviteter, interiør og samleobjekter Pins *)

400

200

631 REST rotekasse. Flyttekasse med rester fra stor bo-indlevering. Mange pragt/lux stemplede merker - stålstik. Mange julemerkehelark. Diverse plancher og indstiksbøger med blandt andet en del mellemgodt bogtryk, nogle plancher Tofarvede øremerker og to udmerkede Danmark samliger. En o og en *. Virkelig god restkasse med mange brugbare objekter. Skal ses !

3000 632 ROTEKASSE DANMARK, stor del bogtryk, bl.a. tofarvet og senere type og pos.bestemt, kongeutgaver osv. Også en stor del LUX-prakt stempler. Lidt kuverter, nogen 100-stk. bundter rigsvåben samt.

2000 633 o/* Jevnt bra belagt samling til 1979 i Leuchtturmalbum. Varierende kvalitet på den eldre delen. Også avdelinger D.V.I., Grønland og Færøyene.

2000 634 o Stor flyttekasse med blandet dansk materiale, meget bogtryk og mange med variantangivelse, også LUX-stempler. Bør ses!

1750 635 o Omfattende og meget ryddig dublettarkiv med merker fra tofarget til ca. 1983 i 8 fulle kartotekesker. Enorme mengder med merker i tilsynelatende meget pen kvalitet.

619 600+ pins i esker og rammer. Det aller meste fra OL på Lillehammer. 900 620 125 pins i plastpose, flest OL Lillehammer men også andre. 3 Hjallis 70 år pins. Diverse medaljer/pins i sigareske som “Skansen Bataljon”, “Industrivern” og andre.

621 170 pins og nåler. Mye vedr. bowling fra mange ulike turneringer. Ishockeypuck fra VM 81 i Sverige og fra OL Vancouver 2010. Ca. 20 tøy-jakkemerker (bowling), liten pose med medaljer og annet.

Telekort *)

622 Parti på over 1550 Telenor telekort, der ca 250 er ubrukt. Dette ser ut som en samling med dubletter. Både innsatt i permer og løse. Også ca. 100 stk. utenlandske.

300

1600 636 Br Ca. 580 danske brotypestempler i pæn læselig kvalitet og på samlervennligt format, 65 er er underlagte kontorer i PR, parentes og Ulstedtypen.

300

1600 637 o Samling i Davo-album med merker fra 1851 til 1976 pluss 1980 til 96. Starter med 18 skillingsmerker (noe blandet kvalitet) og deretter bra med øremerker fra 1800-tallet. Fra 1980-96 fine stempler med mange prakt/lux inkludert 8 sammentrykk/miniark.

1200

623 TELEKORT, og tilbehør i rotekasse. Flere bedre kort og testkort samt “visitkort” 750 Søndag 29. januar fra klokken 12.00

Frimerker og brev utland Norden Danmark (AFA)

1500 638 o Samling 1945 til 1997 i to pene Safe Dual-album. Fin startsamling uten de dyre merkene til å bygge videre på.

1200 639 o 16 utvalgshefter med merker fra skilling til ca. 1985. Heftene har vært i sirkulasjon i diverse frimerkeklubber, så en del merker er plukket ut. Men her er fortsatt flere bedre merker igjen.

1000 640 o/* Samling til 1995 i Facit-album. Samlingen er ujevn i starten med blant annet Posthus og 10 kr. Christian X. Fra ca. 1970 er samlingen komplett ustemplet.

1000 641 o Omfattende og meget ryddig dublettarkiv med merker fra tofarget til ca. 1983 i 7 fulle kartotekesker. Alle merket “maskinstemplet”. Også 3 album med restsamlinger og dubletter samt bunke eldre postkort og brev.

1000 642 ** JULEFRIMERKER HELARK. Komplet samling 1950-1985 incl. 1950, 1951, overtryk 1951/50 og frem. Alle ark postfriske og ufoldede.

1000 643 **/Br Årssett 1994, 2000/2003 og 2006/2009 - totalt 9 stk. Også deler av nyhetsabonnement fra samme periode med noen hundre FDC fra Danmark, Grønland og litt Færøyene.

626

1. 4 RBS. 7 spændende arbejdsplancher fra storsamlers bo. Ferslew, Th. I, II og III

Nogle tætklippet men også rigtig mange fuldrandede merker i alle tryk. I alt 270 stk

!

2. 2 RBS FERSLEW plate I, tp. 6, nr. 26. Stemplet merke med harmoniske rande. 5000

800 644 o BOGTRYKK. 124 stk. 100-bunter, mange forskjellige. 800 645 Br Moderne CRASHPOST, ca. 300 breve beskadiget og ødelagt i postbesørgelsen og stemplingen, flere med stempler, også breve fra postkasser beskadiget af nytårs fyrværkeri, sjove og de fleste i samlervenligt format.

627 o 10. 16 Skilling, 1863 stukken kant. Nummerstempel “3” LÜBECK samt del af 8-kantet rammestempel. Attest Møller.

6000

1000 628 o 10. 16 Skilling, 1863 stukken kant. Velsentreret, pent merke signeret “Danprøv.” 800 629 o 14. 8 Skilling, 1. tryk. Flot merke med retvendt “217”. Attest Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR. 500 630 ** FRANKERING. Eske med postfriske helark, arkrester, frimerkehefter, souvenirmapper, årsmapper, marginalblokke og lignende. Primært år 1980-2000. Meget stor pålydende verdi.##

800 646 Br Samling stempler: PR./Parentes/Ulsted, 7 stk. flotte på kuverter i perm. 750 647

FRANKERING. Parti med årsmapper, souvenirmapper og Margrete-mapper. Opgivet pålydende DKr. min. 3800,-

750 648 o/**/ Br ROTEKASSE med hovedsaglig Danmark breve/ postkort, stempler, lidt bedre merker også lidt blokke, bør ses.

700

750 649 o Mellomstor eske med hundrevis av 100-bunter samt esker med dubletter delvis sortert i poser. Også en del massevare og dubletter fra Grønland.

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

22
624
F
o 1. 4 RBS Ferslew. Pl. II/57. LUXUS-eksemplar. 500
626 627
624
625 o
repræsenteret.
! Godt lot
6000 F
o
F

650 FRANKERING. To indstiksbøger med mest postfriske marginal 4-blokke. Opgivet pålydende DKr. min. 2700,-

651 o HELSAGER. Blandet parti med over 275 danske helsager, rigtig mange forskellige, både ubrugte og stemplede.

652 ** Samling postfrisk 1970 til 1987 (ark fra 1961 til 90) i pent Safe Dual-album. Fin startsamling til å bygge videre på.

653 o/Br ROTEKASSE med hovedsaglig Danmark breve, indsiksbøker med bl.a. prakt/lux-stempler, samt lidt bedre merker.

600

600

600

600

654 Br Parti med ca. 1850 danske breve i samlervenligt format fra 40-erne og frem til 90-erne. 500

655 Br Parti med over 70 danske breve med Pr.- og parentes-stempler, gennemgående pene og rigtig mange forskellige.

656 o Stemplet samling i to forskellige bind 1854-2010. Blandet kvalitet i eldste del. Nyere velbesat. Uden dyre merker.

657 o/* FRAGTMÆRKER, Horsens Privatbaner Bilruterne 1952-1959, 60 øre brun, 75 øre grøn 100 øre rød og 125 øre lilla, på seks plancher, også 60 øre dobbelt perforeret, flere ark med 15 merker imellem, ubrugte uden lim.

658 (*) Essay Holger Philipsen opsat på planche, disse essay kom til at ligge til grund for 1979 Europamerkene.

659 TILBEHØR, Danmark. To pæne grønne Leuchtturm-album med kassetter og klemlommer med sider 1851-2006, en lås defekt. Litt merker innsatt.

660 Uvanlig bok med ca. 8 sider med PERFIN. Dessuten noen sider fra utvalgshefter med gode merker !

Dansk Vestindia (AFA)

500

500

500

F 666 Br 1A. Halvert 4 øre Bølgelinje og 5 øre Chr. X stemplet “Thorshavn 12.1.19” på pen konvolutt sendt lokalt. (7.000.-).

1500 667 o 1, 6A. Provisorier, 2/5 øre og 60/6 øre, stemplede. Begge merker med feilfri attest. 600 668 ** 2-6. Provisorier 1940-41 - komplett pen postfrisk serie. (7.400.-). 1200

669 o 2-6. Provisorier 1940-41 - komplett pent stemplet serie. (3.100.-). 600

500

300

900

1000 Færøyene (AFA)

670 o 2-6. Provisorier 1940-41 - komplett pent stemplet serie. (3.100.-). 600

671 o 2B-6B. Provisorier 1941 - de tre valørene fra 2. opplag pent stemplet. (5.700.-). 1000 672 ** 2B-6B. Provisorier 1941 - de tre valørene fra 2. opplag prima postfriske. (8.700.-). 1500 673 Bs 4-6. Provisorier 1940-41 - 5 klipp med diverse valører. Også halvert 4 øre Danmark stemplet “Trangisvaag 19.1.19”.

600 674 o/**/ Br Omfattende parti med blokker, hefter, miniark, FDC, deler av nyhetsabonnement og 5 store mapper med helark. Omfatter hele perioden fra 1975 til ca. 2010. Enorm kostpris.

2500 675 o/** Samling 1975-2013 komplett i pent Leuchtturmalbum m/kassett inkl. provisoriske utgaver AFA 1 på klipp/brevstykke og 2A-6A ubrukt samt AFA 4 også stpl. (AFA kun for disse merkene kr 6320). Ellers hovedsakelig postfrisk unntatt 2007, 2009 med en del LUX-stpl. merker. Kostpris for album + kat.v. for merker 1975-2013 utgjør også en god del verdi.

662

679 Eske med 38 stk. årsmapper 1979-2008 og 250 stk. FDC 1975-88. Dessuten et par Grønland årsmapper og bok med julemerkehelark fra Grønland og Danmark.

680 ** Eske med bunke nyere frimerkehefter, innkjøpte auksjonsobjekter med nyere merker, årssett og samling stemplete og postfriske marginal 4-blokker. Høy kostpris.

681 ** Samling oppsatt i pent Davo-album med lommer og kassett. Frimerker innsatt til 1990 (ark til 94). 2 innstikkalbum med merker og hefter 1977 til 1996. Også 23 årssett (duplisert) i perioden 1979/99 (ikke komplett).

682 o/** Samling i Stender-album 1975-91 - stemplet (ikke komplett) samt innstikkalbum med ** (fra nr. 65 til 271. 2 stk. av mange) + noen stemplete fra 1991-95. 34 hefter/sammentrykk eller minatyrark stemplet og ** samt årssett 1994.

900

2000 676 Årssett 1980 til 2018 komplett. Også 4 årssett fra Grønland. Meget høy kostpris. 1500 677 ** Så godt som komplett samling 1975 til 2014 i Leuchtturm SF-album. 1000 678 o/**/ Br Egenmontert samling 1975 til 2012 i 9 album/ permer. Inneholder postfrisk serie, FDC, hefter og miniark i tillegg til andre postale ting. Høy kostpris.

500

500

500

500

23 LOKALAUKSJON
46 - BERGEN
nr.
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
664 665
Bs 1. 2 på 5 øre - vannrett par på lite brevstykke
objekt
1600
1. 2 på 5 øre samt 5 øre Danmark stemplet
1000
2 på 5 øre samt 5 øre
750
661 o/**/* Samling med drøyt 40 merker på albumblad. Blant annet postfrisk serie St.Thomas Havn. Opptalt AFA 1992 til ca. 6.500.-. 2
F 662
stemplet “Thorshavn 18.1.19”. Uvanlig
med attest Lasse Nierlsen.
F 663 Br
“Thorshavn 16.1.19”
konvolutt sendt lokalt. (3.800.-).
F 664 Bs 1.
Danmark stemplet “Thorshavn 20.1.19”
lite brevstykke. (3.300.-).
F 665 o 1.
på 5 øre stemplet “Thorshavn 17.1.19”. (3.000) 600

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

683 **/Br Eske med en samlers abonnement på FDC fra 1975 til ca. 2017. Mange hundre FDC. Meget høy kostpris. Muligens komplett?? Også noen årssett.

684 **/Br Årssett 1975 til 2001 (-1984) i alt 25 stk. Årbøker 1990 til 1998, i alt 9 stk. I tillegg 120 FDC i perioden 1975 til 1998 (komplett?).

685 Samling 1975 til ca. 1984 med postfriske OG stemplede 4-blokke, FDC 4-blokke samt årsmapper 1977-99. Noe stadig i poser. Lidt danske julemerker og mindeark samt lidt eldre DANSKE mønter og sedler medfølger.

Grønland (AFA)

500

400

400

699 ** Eske med duplisert parti 4-blokker fra ca. 1910 til ca. 1980 oppsatt på innstikkort. Mye merker og betydelig katalogverdi.

700 o/* Mest stemplet grunnsamling i 2 LT-bind med klemlommer og kassetter - sider til 2012. Ett bind med feil i låsemekanismen. Uten dyre merker. Meget velbesatt i nyere del.

701 o/**/* Samling i Leuchturm album med bra dekning fra 1944 til 1974. Noe spredt på det tidligere, men bl.a. ubrukt 4 skilling fintagget og 5 kr Dobbelthoder stemplet.

800

750

700

686 ** 8-16. Amerikansk Utgave komplett postfrisk. 4-blokker og enkeltmerker. Flott kvalitet. 2000 687 ** 8-16. Amerikautgaven 1945 - komplett postfrisk. (2.400.-). 500

702 o/* Samling 1902-1994. Grunnsamling - blandet stemplet/ustemplet - med enkelte mellomgode utgaver.

500

703 o/**/* Dubletter oppsatt i 6 innstikkbøker. Også noen dubletter i plastlommer og i 2 utvalgshefter. 500 704 o/**/* God samling 1873-1999 i fint LT-album med klemlommer. Flere mellomgode merker og komplette sett, miniark 1+2. Virker komplett fra 1939/40 med flere mellomgode postfriske merker. Dessuten godt avsnitt tjeneste med 4 og 8 Skilling, 3 aur I GILDI tg. 14 ubrukt med attest og 5 Kr. Chr. X 1922 pent stemplet. GI BUD!

GI BUD Sverige

(Facit)

F 688 ** 283x. Kr. 4,25 på kr. 0,25 provisorie 1996merke med “OMVENDT OVERTRYKK”. Merket er nr. 47 i arket. Attest C.A.Møller. (7.500.-).

1500 689 o/** Samling i Stenderalbum med pent stemplete merker fra 1938 til 1994, inkludert bl.a. AFA 8-16 (Amerika-utgave). I tillegg innstikkalbum med både postfriske og stemplete merker fra samme periode inkl.dubletter. Bl.a. AFA 17-25 (Danmark Befriet) ** (Nr. 20 * men 2 stk. ** nr. 19), nr. 27, 33 og 38 **. SK-verdi over 10000 kr.#

300

2000 690 Br Luftpost adressekort til Grønland, blandet parti med 61 kort samt 7 nødadressekort. 500 691 o/Br Samling julemerker i helark fra 1980/85, 1999 (2x)/08, i alt 17 ark i LT-perm. Brevalbum med ca. 200 postkort (ubrukte) utgitt av posten Grønland. Egenmontert og uoversiktlig samling 1938 til rundt 2000. Inneholder litt stemplete merker, postfrisk, noen FDC med mer. Ingen dyre merker eller miniark.

Island (Facit)

692 * 1. 2 sk fintagget, rel. god kvalitet inkl. tagging. Dog litt skjev. (9500) 1200 693 o Tjeneste 59-74. Pjonusta overtrykk. Komplett, flott stemplet serie. (19500) 4000

694 o/Br/* Spennende, gammel, ujevnt belagt samling med merker fra skilling til ca. 1950. Blant annet komplette serier Christian IX, Dobbelthoder, Frederik VIII og postfriske 4-blokker 5, 10, 20, 30, 40 og 50 Aur Altinget samt 7 “Paquebot”-brev fra 1930-årene. Bør sjekkes.

3000

F 705 Br KRONOPOST - konvolutt med avtrykk fra Kristianstad oppgitt å være datert fra 1735. 300 706 707

F 706 o 3. 6 skilling banco - vakkert stemplet “BORÅS 7.12.185.”, + bue. Skjev mot høyre. Attest: S. Kaiser. (12.000)

2500

F 707 o 4. 8 skilling banco - lettstemplet merke med god tagging. Meget skjev opp til høyre. (5.000.-). 1000 708 o/**/* Periodevis bra belagt samling til 1989 i 2 Leuchtturm SF-album. Noe varierende kvalitet på den eldre delen. Fra ca. 1970 er samlingen nær komplett i postfrisk kvalitet. Katalogverdi i følge innleverer er AFA 2018 ca. 37.000,-.

3000 709 ** ÅRSSETT 1975 til 1999 komplett. I tillegg ekstra 1981 til 1985. (Facit SEK 29.130.-). 2000

710 ** ÅRSSETT HEFTER - komplett 1981 til 1996. I tillegg ekstra 1981 til 1985 (F 23425). Også album med hefter fra 1980- og 1990-tallet.

695 ** Samling over 100 postfriske 4-blokker fra ca. 1910 til 1979 i innstikkbok. Flere bedre valører. 1200

696 o Tykk lagerbok fra handler med store mengder merker ryddig satt opp. Meget fyldig på Republikken til 1987.

697 ** Eske med brutto 7,1 kilo helark fra ca. 1940 til 1975. En del ark i store antall. Betydelig katalogverdi til gunstig utrop !!

698 ** Samling 1961 til 1989, mangler ett merke på å være komplett i perioden, også 89 stk. før 1961 på tilleggssider. Alt i pent Safe Dual-album med kassett. I tillegg samling Færøyene til 1990 (-1983) i Safe Dual med kassett.

1000

1000

800

711 o To omfattende og meget ryddige dublettarkiv med merker fra Våpen til ca. 1983 i 10 fulle kartotekesker. Store mengder merker.

712 o/**/ Br Liten flyttekasse med meget blandet svensk materiale: dublettkartotek, masser av løst, mye på plansjer, hefter, en hel del FDC/maxikort og forsendelser.

713 **/Br Bunke konvolutter med abonnementsvare postfrisk og FDC ca. 1995-2005. Pålydende postfrisk utgjør SEK 2.533.-.

714 **/Br Samling med noen hundre FDC fra 1956 til moderne. Også en del postfrisk fra nyhetsabonnement de siste årene.

1800

1200

800

600

500

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

24

Obj.nr.

715 o/**/* Samling 1858-1983 i to bind. Uvanlig oppsatt med litt Våpentype, Ringtype og fremover noe ujevnt samlet. Noen steder både stemplet og postfrisk.

Utrop Obj.nr. Utrop

GI BUD

716 o/**/* Stemplet lagerparti i to bind. Noe ujevnt besatt. GI BUD

Åland (Facit)

717 o/**/ Br Samling ** 1984 til 2012 i Leuchtturm SF-album m/kassett (skrift på noen av sidene). Egenmontert, litt uoversiktlig samling 1984/2012 i 3 album/permer som inneholder FDC, stemplete merker og noen postale postkort. Også noe abonnementrester i poser, nyeste fra 2014.

718 **/Br Samling 1984 til 2021 i prima kvalitet i Leuchtturm SF-album med ark til 2020(defekt perm). Mangler kun 7 merker på å være komplett i perioden. I tillegg 330+ FDC fra perioden 1984 til 2021, komplett ??

719 o/** Samling på to plansjer med 50 prakt-/ luxstemplete merker. Også albumblad med vel 50 postfriske merker og miniark samt parti med 10 årssett 1985/1993.#

Finland (Facit)

720 o/* Jevnt bra belagt samling fra 1875 til 1983 i 2 Esselte-album. (Facit for 30 år siden oppgitt til ca. 12.000)

1000

500

500

1000

800 722 FINLAND og ÅLAND. Blandet roteparti med mange merker og brev. 600

721 o/**/* Samling til 2010 (ark til 2012) i to Leuchtturmalbum m/kassetter men uten lommer. Mangler de dyre merkene men greit belagt i perioder. Medfølger Davo-album med noen dubletter.

F 723 Br Konvolutt og postkort frankert med 2 stk. 5 pennie Våpen - begge stemplet med dekorative “båtstempler” og sendt innenlands.

400 724 o Innstikkbok med dubletter fra 1980 til 1997. Over 1700 merker inkludert 200 med prakt/luxstempler. Bra med miniark og sammentrykk.

Norden - øvrig

300

730 o/* NORDEN - samlinger til ca. 1970 fra Norge, Sverige, Finland og Danmark i 5 Li-album. Spredt belagt, men en del brukbart på Danmark med blant annet begge Posthusene og 4-blokker Postverket 300 år.

800 731 o/* ISLAND og FINLAND - samlinger til ca. 2000 i to Davo-album. Spredt belagt på det tidlige, men bra belagt fra ca. 1940 og utover.

800 732 ** DANMARK ÅRSSETT 1978 til 1993 komplett. I tillegg over 40 årssett fra Island, Grønland og Færøyene fra 1980-tallet.

800 733 Norden, Europa, Verden. Flyttekasse fyldt med sigaresker og lignende. Mest avvaska merker fra diverse land, mye Danmark. Litt eldre avklipp. En herlig kasse !

750 734 o/Bs/ Br Rest-rotekasse med seks småesker. Noen brev/ postkort/FDC men især mange, mange poser med avvaska merker - delvis sorterte. Sett noe Danmark boktrykk og annet spennende. Også inkl. litt USA med flere.

600 735 ** 15 årssett Norge 1981/1999 (noen litt ukomplette) samt 18 årsmapper fra andre nordiske land fra 1980-tallet. Også årsmapper fra Kypros 1988/1989 og Spania 1984.

600 736 Br DANMARK, GRØNLAND og ISLANDhandlerlager med en del hundre FDC fra ca. 1960 til 1990.

500 737 o/**/ Br NORDEN. Island 42 FDC, Stemplet og deler av ** og o abo. 1996-99 samt årssett 2002, 2008/13. Færøyane 36, stemplet og deler av ** og o abo. 1996-99 samt årssett 2003, 2008/13. Grønland 43 FDC, deler av ** og o abo. 199599. Også noe Danmark og Sverige i tillegg til 2 nesten tomme album.

400 738 Lite parti småsamlinger i 4 album. Pent materiale - uten dyre merker. Sett et par flotte reklamemerker fra Danmark.

400 739 o/**/ Br Eske med svenske dubletter i poser samt noe diverse nyere fra Færøyene og Danmark. 400 740 o/Bs Eske med 5 små restsamlinger med mest Norge og Sverige (noe vannskadet) samt en del poser med klipp og vaskete merker - mest Norge inkludert noe eldre.

Europa Frankrike (Michel)

300

725 o/**/ Br SVERIGE til 2007 (ark til 2010) i Leuchtturm klembind og to DP-album. Island til 2007 (ark til 2010) i Leuchtturm-album. Danmark til 2007 (ark til 2010) i klembind og Leuchtturm-album. Alle samlingene må betraktes som enkle samlinger, Danmark-samlingen inneholder noen postfriske årganger. Album er uten lommer.

727 Større eske med delsamlinger fra Danmark, Norge, Grønland og Færøyene. Flere velbesatte - men startsaminger uten de dyreste merker. I alt 8 bind - herav fire LT-album. Blandet kvalitet.

1500

1500 726 NYTTÅRSKASSEN. Flyttekasse med plansjer, esker etc. med årbøker, spesialfoldere, miniark, små og store salgsplansjer. Riktig mye materiale. Langt mest fra Norden. God JUL !

1200

F 741 (*) 1. 10 centimes 1849 unused, no gum. Signed Calves. 600 742 ** ABO.VARER. Parti - stadig innpakket med ca. 30 omslag “collection philatelique”, frimerkehefter, ark etc. Perioden ca. 1985-2000.

600 743 o KLASSISK. Utvalgshefte med diverse Napoleon-utgaver. Oppgitt AFA over kr. 60.000 ! Duplisering, meget blandet kvalitet. GI BUD !

728 God, gammeldags roteeske. Flyttekasse stappet med småsamlinger, lagerbøker, noen bunter, avvaska merker i poser og litt klipp. Litt merker utenfor Norden inngår. Herlig kasse til vinteren !

1000

1000 729 Fylt flyttekasse med mest nordiske lane. Især mange moderne FDC, helsaker, kort og brev, men også små plansjer etc. med frimerker. Verden, Europa - mest Norden.

Italia (Michel)

744 o/* Periodevis bra belagt samling til ca. 1965 i Schaubek-album med en del bedre valører. 1500 745 o/* To store og seks små eldre delvis utplukkete utvalgshefter med fortsatt en god del bedre merker. Bør sjekkes,.

1000

25 LOKALAUKSJON
nr. 46 - BERGEN
GI BUD

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Luxembourg (Michel)

746 o/** Liten engroslott miniark 1937-46 - nesten alle postfriske. 5 forskellige i antal. Bl.a. 1940-blokken 10 stk. Oppgitt Afa over 30.000,-.

2000

747 ** Liten lott bedre, postfriske serier på to små plansjer. (€630) 500

748 o Liten lott bedre stemplede merker og serier på plansje. (€650) 400

749 Klassiske i liten lott på plansje, de fleste med småfeil. Katalogverdi over €3000.

750 o/**/* Lagerbok med 13-14 sider pent besatt med merker. Starter ved klassisk.

751 o/**/* Lagerparti på 38 stk. innstikkort.

Nederland (Michel)

752 o/**/* Periodevis bra belagt samling til 1975 i Schaubek-album. Opptalt av innleverer til AFA 2018 ca. 22.000.-.

GI BUD

GI BUD

GI BUD

2000

753 ** Frimerkehefter. Eske med 80 stk. hefter. Forskjellige ? 500

754 ** Salgsmapper (?). Eske med små plastmapper med frimerker utgitt av postvesenet. Inneholder nr. 1-251 og virker komplett - dog ikke kontrollert.

768 ** Så godt som komplett postfrisk samling jubileumsutgaver fra 1995 til 2006 i 2 Leuchtturm SF-album.

769 o/** Abonnement på frimerker og miniark 1995 til 2013, levert fra Nordfrim. Frimerkene er serievis satt opp på kort og avstemplet med førstedagsstempel. Ikke kontrollert om det er komplett i perioden. Høy kostpris. I tillegg enkel samling er komplett i perioden. Høy kostpris. I tillegg enkel samling ryddig oppsatt i 3 innstikkbøker.

770 ** Så godt som komplett postfrisk samling jubileumsutgaver fra 1986 til 1998 i Leuchtturm SF-album.

771 o/**/* Bra belagt samling fra 1952 til 1970 i Leuchtturm SF-album inkludert bra med bruksmerker og regionalmerker.

1300

1200

500

755 ** MINIARK. Eske med ca. 180 stk. miniark. Duplisering. 500

756 ** Meget fint, postfriskt lagerparti i tre bind etc. Riktig mange blokker og arkdeler, noen småark. Moderne materiale, stor katalogverdi.

757 NED. INDIA. Lagerbok med mest eldre utgaver. Uten toppverdiene, men en del materiale.

Storbritannia (SG)

758 Br 43 (plate 214) og 141 (plate 13). 1 d og 2 1/2 d Victoria med gjennomhullinger “HC & Co” på brevomslag sidestemplet “Hull Ship-Letter i 1879 sendt til Arendal, Norge.

759 o 43/51. Victorian specialised collection by plate number mounted in a Stanley Gibbons album, SG 43 Pl. 71/224 with SG 45/51 as well. Condition tends to be better than usual for the issues. (Owner’s value; SG £2220,-).

760 o/* Samling fra 1841 til 2002 i 3 fortrykksalbum. Bra avdeling Victoria med blant annet både £ 1 brunlilla 1884 og £ 1 grønn 1891 samt andre høyverdier. Videre bra avdeling Georg V med ubrukt 1 £ UPU, Edward VIII og meget fyldige avdelinger på Georg VI og Elizabeth II. Blandet kvalitet på de eldste utgavene.

761 **/* Samling til 1985 i Davo-album. Meget fullstendig fra 1960. Ujevn på det tidligere, men en god del Victoria og Georg-merker forefinnes.

762 o/**/* Periodevis bra belagt samling til 1993 i Schaubek-album. Samlingen er tynn i starten, men meget bra belagt i postfrisk kvalitet fra ca. 1960. Katalogverdi opptalt av innleverer etter AFA 2018 til ca. 35.000.-, men dette synes alt for høyt ettersom fratrekk for kvalitet på det tidlige er tatt for lite hensyn til.

763 **

FRIMERKEHEFTER - parti 65 “Prestige”-hefter fra 2000-tallet. Noe duplisering. Blant annet 4 stk. DX 31.

764 ** NYHETER - ca. 175 svarte kort med nyhetsabonnement fra 2000-tallet i komplette serier og miniark. Noe duplisering. Høy kostpris og pålydende verdi.

765 o Samling til 2002 i 2 Davo-album. Meget bra belagt på Elizabeth-perioden. Spredt på det tidligere.

766 ** Så godt som komplett postfrisk samling jubileumsutgaver og en del bruksmerker fra 1970 til 1994 i Leuchtturm SF-album.

767 Prestisjehefter fra DX15 til DX52, mangler kun DX43 på å være komplett i perioden 1995 til 2011, videre Premium Booklets DY1 til DY7. Samlet katalogverdi etter SG 2016 = £ 1340.

GI BUD

772 **/Br Deler av nyhetsabonnement i presentasjonspakker samt bunke FDC fra ca. 1990 til nyere. Høy kostpris.

1200

1000

750

773 o Innstikkbok med mye dubletter - mest fra før 1950. 500

774 o En tykk og 4 tynnere innstikkbøker med samling og dubletter. Det meste er George og Elizabeth. 500

775 o/**/ Br Liten flyttekasse med England og områder både klassisk og nyere, menge blokke, hefter, også en hel del Kanaløyene.

500

GI BUD

200

3000

776 **/* To innstikkbøker og to utvalgshefter med ubrukte dubletter Elizabeth. 400

777 o Victoriamerker på 2 plansjesider. Ene siden med 65 stk. SG 26/40 med ok tagging, side 2 diverse fargenyanser og plater.

300

778 Liten eske med frimerkehefter, sammentrykk og lignende. En del Irland. 300

779 o Utvalgshefte klassisk. Nesten fylt side 1-10. Mange pent lettstemplede merker ! GI BUD. GI BUD Sveits (Michel)

780 o PRO JUVENTUTE 1913-1961. Komplet stemplet samling enkeltmerker i fin kvalitet. (€1430) 1200

5000

781 o PRO PATRIA 1938-1963. Komplett stemplet serie enkeltmerker i pen kvalitet. (€505) 400

782 o/**/* Liten rotelott på plansjer. Flere mellomgode utgaver samt det gode Pro Juventute sommerfugl-arket 1953, stemplet (denne €1500,, har vært brettet). Meget stor katalogverdi.

BUD Tyskland (Michel)

2500

2000

2000

2000

1500

1500

1400

783 ** BERLIN. Komplet postfrisk samling 1950-1990 i pent LT-album med klemlommer - med alle sider fra 1949. (€2400)

1200 784 o BERLIN. VANDRETTE PARSTYKKER. 5 komplette serier, dagligmerker, i stemplede vandrette parstykker (€880)

500 785 BERLIN - ETB. Fin samling ETB nr 1-43 komplet. Mic. nr. 1 og 17 alene € 660. I alt over Mi. Euro 1000,- GI BUD !

786 ** BRD. Postfrisk samling 1949-1970. Komplett uten Posthornserien. 1800 787 ** BRD. ÅRSMAPPER 1973-1990. Komplett samling med en mappe pr. år (€3325). 1700 F 788 o/**/* BRD - jevnt og periodevis bra belagt samling til 1980 i Schaubek-album. 1500

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

26
GI GI BUD

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

789 ** BRD - HEUSS, liggende vandmerke “y”. Plansje med sammentrykk fra frimerkehefter, postfriske. (€770)

790 o/** BRD. Lott diverse, mest tidlige, mellomgode utgaver på 10 småplansjer. Oppg. Mi. €1700, GI BUD!

791 o BRD. Stemplet samling 1955-1989 i tre bind. Virker komplett og med fin stempelkvalitet. Fint sett Heuss Lumogen. Et par suppleringsbøker medfølger. GI BUD !

792 o/**/* BRD. Stemplet/ustemplet lagerparti i fire kjempeinntikkbøker - overfylte. Tynt besatt i starten. Merkene faller nesten ut! Mange, mange tusen merker og sett. Et par restsamlinger medfølger. 1949-CA. 2003. GI BUD !

793 ** BRD - frimerkehefter. Gammel lott fra tysk auksjon med postfriske hefter mellom nr. 6-30. “Mit Zahlbalken u. vielen spec.” Kat.verdi 1900,(DM eller Euro). GI BUD.

794 Br BUND mot DDR. POSTKRIGEN mellom disse land illustrert på 8 forsendelser. Noen frimerker ble overstreket - noen brev returnert. Uvanlig materiale. GI BUD !

795 o/** BUND+BERLIN. Frimerkehefter m.m. Gamle lotter fra tysk auksjon med omslagsstemplede og postfriske hefter, femstriper med baksidetall. Kat. verdi ca. 1000,- (DM eller Euro). GI BUD.

796 o/** BUND+BERLIN. To små permer med frimerkehefter. Bemerk at flere hefter er åpnet for montering i samling. GI BUD.

797 Br DANZIG 3-4 22/6 - brevomslag fra det svenske konsulatet i Danzig med uvanlig transitt-stemplet “K.S.N.P.C i Greifswald d 1. Juli” sendt til Stockholm.

798 o/** DDR. Parti/samling på 10 stk. små innstikort. Kun tidlige utgaver inkl. bedre. Bl.a. to stk. postfriske DEBRIA miniark. Oppg. Mi. over € 1000.

700

GI BUD

GI BUD

GI BUD

GI BUD

GI BUD

F 806 ** REICH BL 1. IPOSTA miniark. Flott postfrisk blokk med liten, naturlig papirfeil midt/høyre. (€1600)

GI BUD

500

600

400

801 802 805 F 801

802

LÜBECK 1.

MARIANEN 1 I. Signert Lange og Pfenninger, en litt kortere tagg, vi antar billigste stempeltype. (€ 1000)

803 o PREUSSEN 1-13. Sammenstilling på innstikkort (€690) 500 804 o PREUSSEN. Sammenstilling inkl. nyanser på innstikkort. Gjennomgående fin kvalitet (€730) 600 F 805 o REICH 496. Zeppelin Chicagofahrt, 1 RM rød med rettvendt særstempel (€500) 600

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

F 810 * SBZ THÜRINGEN BL.2. Flott, ubrukt, godt miniark. Hengselspor kan anes på forsiden (midt på blokken) (€800)

1500

1200 807 o/**/* REICH. Lott med 22 stk. miniark inkl. mellemgode. GI BUD ! GI BUD 808 o/**/* REICH. Utvalgshefte 1939-44. Nesten fylt hefte med SALGSpris ca. €650. GI BUD. GI BUD 809 o/**/* REICH/SAAR/DANZIG - samling i Schaubekalbum. Mye merker, men dyrere utgaver mangler. Opptalt av innleverer etter AFA 2018 til ca. 22.000.-.

750 811 o/* STATER. Eldre samling med merker fra mange forskjellige stater. Flere hundre forskjellige merker. GI BUD !

GI BUD 812 o/Br/* TYSKE STATER og DANZIG. Fint restparti med ca. 75 helsaker fra diverse Stater, brukte og ubrukte - mest forskjellige. Dessuten noen plansjer med diverse merker fra Danzig.

500 813 Stor, tykk innstikkbok med blandet innhold. Litt andre land inngår. Mest spenndende er en del merker oppsatt etter typer/farger/gummityper etc.

600 814 Kasselott med diverse fra Tyskland med områder og litt annet. Se også scan av liste som lå ved lotten.

GI

BUD

500 815 Br BREV og kort. Nesten fylt flyttekasse med brev, postkort og litt helsaker. Langt mest materiale etter 1945. Ser meget variert ut! GI BUD!

BUD

817 Liten eske med merker på plansjer, noen signerte. Duplisering. Oppgittt € 1500,-, mest billigere merker i antall. GI BUD !

819 o/**/* Riket, Stater, områder inkl. mye Bayern. Diverse på 14 stk. småplansjer. GI BUD !

GI BUD

(Michel)

820 o 1-2. 1 Kr. and 2 Kr (2). Three issues in the finest quality ! (€290+). 600

821 o/**/* Mindre rest/roteeske med merker i innstikkbøker, på plansjer og løse albumblad. Både nytt og gammelt materiale. GI BUD.

Øvrige Europa og lotter

823 o/**/* ENGLAND, DANMARK og SVERIGE - samlinger med merker fra ca. 1965 til 1978 i 3 flotte SAFEalbum.

GI BUD

1200

500

27
799 Br FELDPOST. Spennende parti i perm. Ca. 47 brev - herav riktig mange med innhold. Opplyst å inneholde bl.a. Luftwaffe, enkelte fra Norge etc. Skal ses. (*)
500 800 ** GENERALGOUVERNEMENT - Michel 12510+10 Zt i miniark med 8 merker. Brett gjennom blokken mellom 2. og 3. merkerad. Medfølger Danzig 284-288 på minneark. ½ S. violet grey. Very fine unused copy
without gum. Sign.
Brettl.
(€650) 900 F
Bs
800
806 810
816 God, mindre innstikkbok med mellomgode utgaver fra Bund, Berlin og Riket, med flere. GI BUD ! 822 o/**/* BELGIA, NEDERLAND, VEST TYSKLAND. Startsamlinger til 2007 i totalt 6 Schaubek-album. Også noe DDR i 2 album/permer.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop 824 o/**/ Br

ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN. Egenmonterte samlinger til 2009 i 5 permer. Mangler mye før selvstendighet, blandet postfrisk/ustemplet og stemplet, også noen brev og kort. Brevalbum med ca. 150 estiske brev/helsaker frankert med med merker fra Sovjet. Også perm med Russland fra 1992 og Hviterussland fra 1991. Ettersyn.

1200 825 ** ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN - så godt som komplette samlinger fra 1991 til 1997 i 3 flotte Leuchtturm SF-album med kassetter.

843 o/Bs Stor eske med 20 sigarbokser og mange mindre permamynkonvolutter med vaskete merker og klipp. En god del fra Norge. Også noe diverse.

844 o/Br/* RESTER FRA EN SAMLERS BO - dubletter i poser, Vario-perm med utstillingskort, samling Tyskland på Lindner-albumark, OL-samling, frimerkepakker og mye annet i stor eske.

700

1000 826 o/* HELLAS - ujevnt og spredt belagt samling inkludert noen bedre merker til ca. 1980 i to Davo-album.

827 o ITALIA. Samling 1945 til 2007 i to Schaubekalbum. Ikke komplett men grei samling å bygge videre på. Også noe eldre enn 1945 i perm.

500 828 864

500 845 o/** Eske med deler av nyhetsabonnement fra mange land. Blant annet en god del hefter fra Sverige og miniark fra Grønland.

500 846 o Diverse land, Europa. Kartoteker og bunter. Banankasse fylt med 8-9 esker med posekartoteker og 3-4 esker med bunter (over 1000 stk.).

400 847 Diverse land Europa. Kartoteker og poser. Banankasse med herlig roteparti. 400 848 o/** Europa/Verden. Parti med oppgitt 110 miniark. Enkelte dubletter, enkelte fra tvilsomme land. 300 849 Leuchtturn SF album Norge 1855 til 2011 i to bind, Noen merker innsatt, litt mindre blyantnoteringer i den eldre delen. I tillegg Leuchtturm Island til 2005, tom 64 siders innstikkbok og en 16 siders med Nederland og Ungarn.

828 o

PORTUGAL 1. 5 R 1853 brown, lightly cancelled, moderat margins and paper with some brownish hue. (€ 1200)

500 829 o SOVJETUNIONEN. Lagerbok miniark stemplet. Lett duplisert, litt fra Romania og andre land inngår. I alt 250-60 stk.

500 830 o/* TYSKLAND - samling til 1945 med bra med merker samt spredt belagt samling Nederland - alt i to Schaubek-album. Også ringperm med dubletter og en del nyere utgaver.

600 831 **/* UNGARN. Lott med 26 taggete og 10 utaggete miniark. Mest postfriske, men enkelte - bl.a. Liszt - er ubrukte. Utaggete er postfriske. Meget stor katalogverdi, GI BUD.

GI BUD 832 Roteparti i 6 bøker. Hovedvekt på Tyskland etter 1945 med flere mellomgode utgaver fra blant annet Østtyskland. En av bøkene med merker fra U.S.A.

1200 833 o/**/* Generalsamling Vest- og Øst- Europa ryddig oppsatt i 33 innstikkbøker. Det meste ser ut til å være fra perioden etter 1965.

1000 834 o/**/ Br Stor rotekasse med en del spredt materiale, en del tysk og mest Europa, men også en del Oversjø.

800 835 o/**/ Br STARTSAMLINGER. England til 2005 i to Schaubek-album, perm med FDC og annet, perm med Kanaløyer. Eire til 2000 i Schaubekalbum.

800 836 o/** Deler av nyhetsabonnement fra blant annet Kanaløyer, Sveits, Frankrike, Monaco, Tyskland og Norden fra ca. 1975 til 2000 i SAFE-album og 3 innstikkbøker. Høy kostpris.

300 850 o/* Europasamling i to gamle Schaubek-album. Noe spredt besatt, men mange merker fra bl.a. Romania, Ungarn, Fiume, Bulgaria. GI BUD.

GI

GI BUD 851 Br Stort blandet brevparti med mest nyere brev, helsaker og litt FDC fra Tyskland, Østerrike og noen andre land. “Halv”, stappet flyttekasse. Mange tusen forsendelser. GI BUD !

852 o/* Utvalgshefte. Spennende resthefte med flere mellomgode merker. GI BUD.

GI BUD 853 o/* Udvalgshefter, diverse land. Spennende resthefter med kun litt eldre merker. GI BUD.

GI BUD 854 o/**/* ØST. Seks innstikkbøker med mindre samlinger Polen, Bulgaria, Ungarn, Romania, Tjekkoslovakia samt litt Sovjet. GI BUD !

Oversjø Amerika

USA - samlinger og lotter 855 Samling til 1981 i Schaubek-album med lommer. Tynn/ujevn i starten, men meget bra belagt fra ca. 1925 med mest ustemplete/postfriske merker. Medfølger 2 nye ubrukte Davo fortrykksalbum for perioden 2000 til 2018.

2000 856 o/**/* Tre permer med samling av blokker, miniark og sammentrykk fra ca. 1940 til 2000. Mange enheter. Også 3 innstikkbøker med diverse dubletter.

800

800 837 o/**/* Liten flyttekasse med 16 innstikkbøker med dubletter fra eldre samler. Blant annet ryddig dublettlager Frankrike samt en del Nederland og Finland.

838 o/Bs/ Br BREV. Spennende eske med mange hundre forsendelser - mest eldre. Mye Tyskland mest Riket inkl. godt LP-kort 1912, pose DDR, litt Norge og meget mer. Meget variert restkasse. Skal ses.

750

839 o/** Eske med store deler av nyhetsabonnement fra mange land i Europa. Meget høy kostpris700 840 o/* Ni eldre delvis utplukkete utvalgshefter med blant annet en del bedre eldre Danmark. 600

841 Br 150 plansjer med posthistoriske beskrivelser, hovedsaklig Europa, men også enkelte Oversjø. En hel del Danmark og noe Sverige.

842 o/Br STARTSAMLINGER. Frankrike til 2007 i to Schaubek-album. SVEITS (tynt belagt) til 1989 i eldre Schaubek-album .

500

500

1000 857 o/* Fire eldre delvis utplukkete utvalgshefter med en del brukbare eldre utgaver. 500 858 o Samling til 1965 i Schaubek-album inkludert liten samling “pre-cancels”. 500 859 Br BREV. Tre album med brev, kort og helsaker. Mye moderne, men også eldre brev inngår. Meget variert lott. GI BUD.

860 o/** Stort lagerparti i 9 album. Moderne materiale. Både stemplet og postfrisk i større mengder. GI BUD !

Asia (Michel)

861 o/** ISRAEL. Samling/parti i tre innstikkbøker. Rotete oppsatt - uoverskuelig. GI BUD!

Britiske Kolonier (SG)

862 BR. GUYANA O1-2, 5. Three officials incl. the good 24 cents. Some blue ink on back on the latter, but generally good cond Some blue ink on back on the latter, but generally good cond. (£317).

863 o CRETE (Herakleion) B1-2, 4-5. Four used stamps, where the CRETE (Herakleion) B1-2, 4-5. Four used stamps, where the better no. 1 has positive (but old) cert. BPA. (£304)

GI BUD

GI BUD

600

500

864 (*) MALTA 1. 1/2 d on blued paper fine unused, no gum. (£ 1400 for *) 600

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

28
500

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop 865 o MALTA - liten samling 2000 til 2007 i rød Leuchtturm vriperm. 250

866 MONTSERRAT 1-2, 4-5. Two first sets with wmk CC, #2 with rounded corner. Otherwise good condition. (£295)

867 o/**/* NIGERIA - samling fra 1938 til 1980 i egenmontert album med delvis både stemplete og ustemplete merker.

868 * RØDE KORS - samling med merker fra diverse engelske kolonier - blant annet fra Omnibusserien 1963. Totalt ca. 100 merker.

500

500

885 o/**/* Enkle samlinger fra Afrika, Asia og Amerika ryddig oppsatt i 20 innstikkbøker. 500

886 o/**/* Stor mengde med plansjer stappet med merker. Det aller fleste fra europeiske land. 500

300

887 o/**/* Liten flyttekasse med dubletter/rester/buntevare fra mange land fra eldre samlers bo. Blant annet en del bedre serier og utgaver på svarte innstikkort.

500 888 Br LUFTPOST - 110 forsendelser med brev sendt luftpost og med førsteflyvninger fra Europa, Asia og en del britiske kolonier.

400 889 o/Bs Eske fra gammelt bo med dubletter i gamle poser og gamle hefter/album. Det meste er fra før 1945. Funnmuligheter?

300 890 UDVALGSHEFTER. Parti med 38 stk - mange pent fylte - med mest moderne materiale fra allverdens land. Mye **, GI BUD!

F 869 * ST. LUCIA 1-3. First set 1860 with wm. Star, fair condition, but (4d) is gumless. (£625 as *) 650 870 o/* THE QUEEN ELIZABETH ALBUM - spredt belagt samling i Fogh-album med merker fra 1952 til ca. 1965.

891 Stor rotekasse med 28 stk. små og store album. Mange, mange tusen merker. Ikke sett de store sjeldenheter, GI BUD!

700

871 ** 12 siders innstikkbok med postfriske Elisabethmerker fra koloniene A til N. 500 872 o/** Fem eldre delvis utplukkete utvalgshefter og liten innstikkbok med bra med merker. 500 Hele verden Samlinger og partier 873 o/**/* UTVALGSHEFTER. Fint parti med 60 nesten fylte hefter. Mest Europa - gammelt og moderne. Mange bedre merker i blant, de beste vist på foto. Oppg. Afa ca. DKr.100.000,-#

4000 874 o/Bs Stor eske med mest vaskete merker helt usystematisert i konvolutter. Kommer fra et større bo, så her er også en del eldre dubletter fra tidligere generasjoner. Enorme mengder med merker, så her kan det være muligheter.

1000 875 o/**/* VERDENS FØRSTE FRIMERKER. Samling med 32 kandidater/albumark fra mange land, noen mellomgode merker, noen uvanlige, mens noen av de typiske i en slik samling ikke er med. Innsatt noen få øvrige utgaver på innstikkort, inkl. stort telegrafmerke Monaco (*). Bra kvalitet.

850 876 o Omfangsrik, større eske med virkelig stor mengde merker fra hele verden, sortert i konv., pergamynposer og på plansjer. Riktig mange eldre, hovedsaklig stemplede.

892 Restkasse. Herlig blanding i 4 bøker. Spesielt mye NEDERLAND, DANMARK, men også klassiske fra NEW SOUTH WALES. GI BUD !

893 o/* Gammelt Schwaneberger-album og Facit Verdensalbum spredt med merker fra mange land. Også en del pergamynposer med diverse dubletter. Virker mest ordinært.

Kasselotter 894 Fylt flyttekasse med ca. 30 bøker med småsamlinger, delsamlinger, lagerbøker og rotebøker. Meget eldre materiale. Ikke sett de store sjeldenheter men fin og variert lott.

1200 895 o/Br Flyttekasse (stor) med 14 permer med samlinger fra Rich, CCCP, Moldova, Portugal, Malaysia/ Singapore, Ukraina, Malta, Spania, India, Burma, Østerrike og USA. Mest merker fra perioden 1970 til ca .2005, inneholder også bruksbrev til Norge.

1000 896 OVERSJØ. Rotekasse med diverse merker - i fem bind. Dessuten album med 135 stk. FDC med dyremotiver - WWF samt skoeske med Nordkorea.

750 877 To tettpakkete esker med brutto 1,9 kilo vaskete frimerker fra mange land. Også 6 innstikkbøker med dubletter fra Norge og diverse land. Inkludert noen 4-rings og en del stempelmerker og portomerker.

750

1000 x 897 o/**/ Br Flyttekasse med “alt mulig” fra stort bo, helt klart best er samling “Verdens første frimerker” fra Samlerhuset i ett album med ca. 30 albumark, bl.a. Storbritannia one penny black (snau nede), Sverige, Østerrike, Tyrkia, Ital. stater og flere andre bra innsalg. Norge med NK 114-16 på tre albumark tar “mye plass”, uten stor verdi dog. Ellers i kassen fdc-lott, løst og fast, en del innstikkbøker “Hele verden” med trivielt innhold og ymse annet. o/*/**/Bs/Br.

1000 898

878 Br Større blandet parti med ca. 1400 forsendelser hele verden, både gamle og nyere. 700

879 Rotebok 48 sider - fylt med merker. Stort sett Storbritannia og Commonwealth. Flere pene klassiske England er sett.

881 GENEVE og WIEN til ca. 1995 i to Leuchtturm SF-album. Også SAFE-album med blant annet flaggserie og noe diverse FN og annet.

600

700 880 Herligt parti i fylt 64-siders innstikkbok. Opprydning fra utvalgshefter. Blant annet masser av motivmerker/sett.

600

882 o/* Små landesamlinger i 30 plastmapper samt dubletter i 10 innstikkbøker. Mye merker. 600

883 o/**/* HELE VERDEN i 17 innstikkalbum. Her er både noe eldre og mye nyere merker fra mange land. Ser ordinært ut men mye godt arbeid for sene kvelder er utvilsomt tilstede. Også litt merker i poser.

884 SØLVFRIMERKER. 24 stk. replikaer av kjente frimerker, bl.a. One penny black, Norge nr. 1, Sverige 3 skill. bko, Hawaii-merke, Basel-duen, m.m. Montert på informative albumsider i album. Høy kostpris.

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

500

500

1000 899

To store flyttekasser med i alt ca. 75 stk. A4 innstikkbøker etc. samt et par små. Inneholder små landesamlinger/partier fra mange, mange forskjellige land. Også noen med motiv-/ temasamlinger. Meget stor lott hvorav en del er påvirket av fukt (kleber). Noe er helt OK, men en del vask må påregnes.

Oprydnings rotekasse med mange indstiksbøger. Hovedvægt på oversøiske lande som Sydamerika og Australien, lidt New Zeeland. Ikke set dyre merker men omfangsrigt. Mange, mange andre lande set. Bl.a. diverse Kolonier og noget Tyskland. Nogle halvtomme og et par tomme indstiksbøger og plastplancher indgår i kassen. Materiale til mange timer !

1000

1000 900 Stor flyttekasse fylt opp med innstikkbøker, vaskete merker og klipp i esker og poser. Kommer fra bo etter rederiansatt som har hatt en interesse for frimerker. Hele verden inkludert Norge. Mye fra de siste 50 år men også eldre finnes. Flott lott for generalsamlere, mye fine motivmerker.

29
GI GI BUD

Obj.nr.

901 KLIPP og vaskede merker og annet fra hekle verden i stor plastkasse. Fra bo. Bruttovekt 12 kg. Funnmuligheter.

902 o/**/* Kasse med 16 innstikkbøker og album med dubletter og restsamlinger fra mange land. Blant annet flere album med Norge og flere album med engelske kolonier.

Utrop Obj.nr. Utrop

800

800

903 ROTEKASSE, flyttekasse med frimerker fra hele verden, på plansjer og i esker. 600

904 KLIPP og vaskede merker og annet fra hekle verden i stor plastkasse. Fra bo. Bruttovekt 9,7 kg. Funnmuligheter.

905 Banankasse med posearkiv hele verden, Afa Vesteuropa 2010 full av merker sortert på land, innstikksbøker med dubletter (rotete), FDCalbum og annet.

906 HELE VERDEN kasse. Flyttekasse med ca. permer/bøger med meget små samlinger/partier fra mange, mange land. Ikke sett dyre merker, men meget materiale. Litt bedre eldre FDC og eldre julemerkeark fra Danmark.

907 Flyttekasse inneholdende innstikkbøker med Irland, FN, Tsjekkoslovakia og mange andre land og motiver, album med postkort, “Posten 350 år”, samling Eurofrimerker i to bind fra Samlerhuset og mye mer.

600

500

500

500

918 o/**/* FUGLER. Større samling i fem permer med mange, mange hundre forskjellige frimerker med fuglemotiver. Langt det meste er stemplede.

920 WORLD WILD FUND FOR NATURE - samling postfriske serier og spesialkonvolutter fra mange land på spesialark i 2 album og stor bunke løse ark.

Cinderella

921 Merkater og SIGARMAGEBELTER. Flott samling i tre innstikkbøker med riktig mange flotte og forskjellige. Dessuten liten bok med litt frimerker og merkater. GI BUD !

Rekvisita og litteratur Rekvisita *)

400

500 919 ** THE ROYAL WEDDING CHARLES/DIANA - nær komplett samling i 3 spesial-album utgitt av Stanley Gibbons i forbindelse med bryllupet 29. juli 1981.

300

908 Stor flyttekasse inneholdende dublettarkiv Norge og utland i 6 plastesker, konvolutter- også filatelistiske, nesten tomt eldre album, klipp Norge og England, perm med danske hefter og miniark fra ulike land, noe Færøyene, med mer.

300

500 909 Flyttekasse med klipp og vaskete merker fra ulike land. Mye Sverige. Bruttovekt 11,5 kg. 400 910 Kasse inneholdende Vario-album med ca. 200 postfriske små og miniark, de fleste fra Europa, 1980 tallet. Hele verden i 4 album og permer, ser ut som mest billige utgaver. Samling FN 50 år utgitt av Samlerhuset og litt annet.

911 Frimerker i 10 små og store innstikkalbum/ permer, også Norden. Eske med brev, posearkiv, noe USA med mer. Mye moderne men også eldre merker/brev.

912 REALISASJON. Banankasse inneholdende enkel samling USA til 1976 i Schaubek-album, dubletter i ringperm og litt klipp. Hele verden i brevordner, ser ut til å være mye billigmerker. Norske dubletter i ringperm og 7 små innstikkbøker, ca. 1,5 kg klipp og vaskete merker i plastposer (mest 1970- til 1990-tallet). Også noen postfriske tjenestemerker.

913 Restlott bestående av plastkasse med klipp og vaskete merker, noen helark bruksmerker DDR, Postens OL-samling i Vario-album, postens samling “Frimerket 150 år” (sølvmerket mangler), Facit frimerkealbum Norden med litt Norge mellom 1930 og 1966.

914 Lott innholdende Island **/o i innstikkbok, bunke FDC Island og litt annet Norden. Offisiell samling fra OL i Atlanta 1996 og Postens samling “350 år 1647-1997”.

915 Stor kasse med flere gamle album. Små landesamlinger, litt motiv og temasamlinger. Ganske utmerket kasse dog uten de store sjeldenheter. Flere bøker kun meget lite fylte. GI BUD !

Motiv

916 o/** FLYKTNING, MALARIA og SULT. Velfylt bok med forskjellige utgaver inkl. miniark, postfriske (28 sider). Dessuten bok med stemplede motivmerker - alle fra Tanzania (16 sider). GI BUD !

917 o/**/* FUGLER. Perm med 40 sider med forskjellige fugler ! GI BUD !

100

100

100

100

GI BUD

GI BUD

GI BUD

922

64-siders innstikkbok - 3 røde album med svarte ark og glassklare striper og mellomlegg. Ubrukt i forseglet forpakning.

400 923 64-siders innstikkbok - rød, blå og svart album med svarte ark og glassklare striper og mellomlegg. Ubrukt i forseglet forpakning.

400 924 Leuchtturm ROYAL. 2 stk. meget pent brukte album m/kassett. 200 925 Leuchtturm ROYAL. 2 stk. meget pent brukte album m/kassett. 200

F 926

1000 927 SAFE PERFOTRONIC 2 med strømadapter og Leuchtturm UV-lampe (på strøm). Begge er funksjonstestet og virker.

Leuchtturm SHERLOCK vannmerkesøker (som ny i originaleske) og Leuchtturm testlampe. Begge er funksjonstestet og OK.

500 928 Flyttekasse med totalt ca. 20 kilo ny og brukt frimerketilbehør. Blant annet klemlommer, plastlommer, innstikkark (diverse typer), 14 stk. ubrukte Lindner utvalgshefter med plastlommer samt en del diverse.

Litteratur

GI BUD

929

“FORTEGNELSE OVER NORSKE

POSTSTEDER” 1924, 1934, 1938, 1946, 1949 og 1974 utgitt av Postdirektoratet. Også særtrykket “Norske Poststempler” av Arne Bye 1969.

400 930

NORGES FRIMERKER 1855-1924 - håndboken utgitt av Anderssen/Dethloff. Med nytrykk. I pen gammel innbinding med skinnrygg.

400

400 931 NORGES POSTHISTORIE 1674-1719 og 17201814 av Hans Berrum utgitt i Christiania 1902 og 1906 - to meget pent innbundne bøker. Også POSTENS HISTORIE I NORGE av August Schou utgitt i Oslo i 1947 innbundet.

30
BERGEN
LOKALAUKSJON nr. 46 -

Postkort Stedskort Norge

F 932 “Hilsen fra Trondhjem” flott 3-bilders kort sendt 1899 til Beitstaden (W.B.Bøghs Forlag, Trondhjem).

Motiver Julekort

200

947 DEN NORSKE AMERIKALINJEN. Varioalbum med 34 båtkort og 7 andre enheter med tilknytning til NAL. Litt variabel kvalitet. Også “Passenger list” fra White Star Line og Cunard Line(1926).

500 948 Eske med ca. 250 små- og storformatkort av mangeartet opprinnelse. Her er stedskort, nissekort, julekort og diverse i skjønn forening. Mest ordinære motiver.

500 949 Perm med stedskort, jule- og påskekort. 68 småformat og 2 andre. Alle brukt, de fleste mellom 1910 og 1920.

500 950 80 norske og utenlandske små og storformatkort sendt til samme familie - inkludert noen bedre innslag.

500 951 1/2 SKRAMSTAD, LUDVIG. 7 ulike kartongkort (Chra. Lith. Aktiebolag). Ubrukte, kv. 1/2. 400 952 HORTEN - drøyt 50 pene ubrukte småformatkort fra ca. 1920-1930. God variasjon. 400 953 Lott med anslagsvis 280 kort. Stedskort, julekort, litt utland med mer. Både små- og storformat, gammelt og nytt.

933 JULEKORT, julehilsener, julemerker og annet. Mange tusen i arkivboks og 7 album. Norske og utenlandske. Mye er relativt moderne men også eldre ting finnes. Mest ubrukt.

1000 934 NISSEKORT. Anslagsvis 1300 jule/postkort og litt annet med nissemotiver fra ulike land oppsatt i 8 tykke fotoalbum/permer. De aller fleste fra tidsrommet 1970 til 1990-tallet, men også eldre finnes. God snittkvalitet, mange er ubrukt.

400 954 Lott 60 jule-, nyttårs-, påske- og diversekort i pent LT-album. GI BUD

Utland

750 935 VK NISSEKORT. Blandet parti i 2 album med 169 kort, hvorav 64 i småformat, de fleste danske. VK.

Skip

500

400 937 HURTIGRUTEN og andre skip. Samling 61 kort oppsatt i album. Flesteparten er ubrukt. Perioden strekker seg fra ca. 1910 til 1990-tallet.

936 VK HURTIGRUTEN - album med 64 postkort med ulike skip. De fleste er opptrykk eller moderne fargekort, noen unntak finnes.

500 938 LASTE- OG TANKSKIP. Samling 71 kort eid/ bygget for norske rederier oppsatt i album. De aller fleste ubrukt. Flere av skipene er bygget på Fredrikstad mek. Verksted 1930 og 1940 tallet.

500 939 Parti med anslått 500 ubrukte kort med diverse skip. De aller fleste nyere og nytrykk. Mye Norden.

500

500 940 PASSASJERSKIP/FERGER. Samling 69 kort oppsatt i album. De aller fleste norske. Flesteparten er ubrukt. Perioden strekker seg fra ca. 1910 til 1980-tallet.

941 VK SKIP, ferger. Album med 130 stk. postkort og noen foto, flere sitter enda på auksjonskort. Mange fra Bergens-rederier. Ettersyn anbefales.

Samlinger og lotter

943 Anslagsvis 350 storformatkort, de fleste stedskort fra Norge, 90% i farge. I tillegg ca. 350 norske kort med julemotiver og ca. 400 utenlandske, stort sett turistkort.

944 Drøyt 120 småformat og 50 storformat kort sendt til samme familie. Stedskort og julekort/kunstkort. En del bra stedsmotiver, men meget varierende kvalitet.

945 Stedskort og noen med båter. 57 småformat og 9 storformat fra ulike steder innsatt i album. De aller fleste er ubrukt og i fin kvalitet..

750

2500 942 SKIP, HAVNER m/BÅTER, med mer. 75 postkort innsatt i album. 55 stk. er fra perioden 1906 til 1940, resten er storformatkort. 25 av kortene er brukt.

1000

1000

700

946 POLARE MOTIVER. Lite album inneholdende 30 kort med polare motiver. 500

955 VK DANMARK. Parti postkort med 2500 kort i storformat (A6), hvorav 2250 er danske stedkort, med riktig god fordeling over hele landet. Også enkelte i småformat.

750 956 JULEMOTIVER på postkort/kort og annet i fra ulike land to arkivbokser av tre samt brevalbum. Det meste fra perioden 1980 til 2010. Ettersyn.

400 957 JULEMOTIVER på postkort/kort og annet i fra ulike land to arkivbokser av tre samt to brevalbum. Det meste fra perioden 1980 til 2010. Ettersyn.

400 958 NISSEKORT. FINLAND, anslagsvis 1500 jule/ postkort med nissemotiver oppsatt i 5 tykke fotoalbum. De aller fleste fra tidsrommet 1970 til 1990-tallet, men også eldre finnes. God snittkvalitet, mange er ubrukt.

750 959 Eske med anslagsvis 400 småformatkort - brukte og ubrukte. Mye fra Sveits, Tyskland, Frankrike og Belgia. Også 5 tomme brevalbum Leuchtturm pocketformat.

500

31 LOKALAUKSJON
Obj.nr. Utrop
Utrop
nr. 46 - BERGEN
Obj.nr.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Søndag 29. januar fra klokken 14.48

Frimerker og brev Norge Norge - frimerker Skilling

4 sk Våpen 1855 - håndannulleringer

4 sk Våpen 1855 - riststempler 971 o 10-streks på merke med bra til meget gode marger, angitt platepos. D-22. 600 972 Br Vakkert 12-streks riststempel på bredrandet merke på pent helbrev sidestemplet, blåt BERGEN 6.4.1855, sendt til Stavanger.

1200 4 sk Våpen 1855 - øvrige 973 o Tre merker med hhv. rist-. dato og nummerstempel, fine kvaliteter på monteringsark i spesialmappe fra Samlerhuset. Inkl. prima LAURVIG 26/2 1856.

1500 974 o Fem tettklipte med forskjellige stempeltyper: datostempel, nummerstempel, 11- og 12-strek rist og “dobbel” rist (= gitterstempel).

F 960 o AURDAL 1/6-56 - vakkert loddrett håndskrevet annullering på meget bredrandet vakkert merke. Et utsøkt luksus-eksemplar!

10000 4 sk Våpen 1855 - stedsstempler 961 966 967 F 961 o AALESUND 27.6.1856 - luksus-stemplet på merke med meget brede marger alle sider. En pryd i enhver Norgessamling.

2500 4 sk Våpen 1855 - nummerstempler 962 o “7” Alstahaug (No/5). Rettvendt fullstempel. Normal marg høyre og noe smal oppe. Øvrige to marger meget brede. Matt grålig blå nyanse. Ex Finn Aune.

600 963 o “14” (Arendal) - omvendt nær fullstemplet på meget bredrandet vakkert merke. Ex-Ødegaard. 600 964 o “25” (Bergen), to lett diagonale avtrykk på pent par med meget bred, øvre marg. Platepost. C1-2, fotoattest Lasse Nielsen.

1200 965 o “35” (Brevig) - fullstemplet på meget bredrandet vakkert merke. Ex-Ødegaard. 750

F 966 o “36” Brønø (No/6). Sidevendt fullstempel. En bred og to meget brede marger. Normal/god marg nede. Blå nyanse, ex Finn Aune.

F 967 o “44” (Christianssund), lett fullstpl. på marginaleksemplar med 4,5 mm marg høyre side. Platepos. B-40 er notert.

250 2 sk Oscar I 975 o 2. Diag. fullstpl. “48” (Drammen), + liten buedel. Platepos. D23 er notert, god tagging. 300 976 978 980 984

F 976 o 2. “364” Christiania Bypost. Praktstempel på prima merke. 500 977 o 2. CHRISTIANSSUND 14.2.1865. Loddrett par med vakkert, sidevendt stempel. 600

1500

900 968 o “72” (Flekkefjord) - nær fullstemplet på dels meget bredrandet merke på lite brevstykke. Ex-Ødegaard.

600 969 o “100” (Hammerfest - FI) - fullstemplet nær rettvendt på merke med bra til meget gode marger. Arkposisjon D 22.

800 970 o “344” (Voss, sj. 6). Bredrandet merke med et litt urent diagonalt fullstempel. Attest F.C.Moldenhauer. Ørlite riss øvre marg + et par “knappenålshull” som ikke er beskrevet i attesten, nevnes for presisjon.

500

F 978 o 2. FREDRIKS(STAD) 23.1.1864. Rettvendt stempel på fargefriskt merke. Sentrert høyre. 400 979 o 2. Vakkert avtrykk av riststempel, sannsynligvis 11- eller 12-streks. Uvanlig å finne på 2 sk. Ex-Finn Aune gullmedaljesamling.

3 sk Oscar I

1000

F 980 * 3. Letthengslet. Noen matte flekker i limet. (3000) 750 981 o 3. 3 sk lux “25” (Bergen), god farge på merket. 300 982 o 3. 3 sk nær lux “42” (Christiania), god farge på merket, god tagging. 300 983 o 3. Rettvendt nær fullstemplet “Christianssund 30.11.1859” på prima merke med god tagging og farge.

250 F 984 o 3. HOLMESTRAND 31.7.1866. Ekstra farvefriskt merke med vakkert fullstempel! 500 985 o 3. Sentrert 10-streks rist (“Sandesundristen”). Farvefrisk, uvanlig pen. Ex-Finn Aune gullmedaljesamling.

4 sk Oscar I - nummerstempler

750

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

32
987 988
4.
4a.
300
F 988 o 4.
986
F 986 o
“133” Hvideseid (Te/4). Rettvendt avtrykk. 300 F 987 o
“365” Nissedal (Te/9). Glassklart, omvendt avtrykk.
4 sk Oscar I - skipsstempler
“NORDCAP” rettvendt, lett/noe svakt. Bra teknisk merkekvalitet. 500 4 sk Oscar I - stedssstempler 989 o 4-5. BERGEN 12/10 1863 og 11/5 1859, begge (nær) prakt. 300 990 o 4. Nær lux NORDLAND t. 7, 13/5 1863. God tagging. 500 4 sk Oscar I - øvrige 991 o 4 (2), 8 Ia t.3, 9, 14x. Lott 5 merker med TROMSØ-stempler, hvorav tre forskjellige. 300 992 o 4. 11-streks riststempel. Prakt. Ex-Finn Aune gullmedaljesamling. 600

8 sk Oscar I

3 sk Våpen 1867 1005 o 13a. Fint eksemplar med sidev. Christiania 27/5 1858, sett blindtagger nedre marg. Karakteristiske nyanse, kortuttalelse Finn Aune.

1000

F 993 Bs 5 (4). BERGEN 30.9.1862. Brevstykke med fire stk. 8 sk Oscar, delvis limt over hverandre for å spare plass på brevet. Hvert merke har mottatt et diagonalt til sidevendt avtrykk av stempelet.

300 994 o 5. Nær prakt BERGEN 8/5 1860, god tagging. 300 995 996

F 995 o 5. TROMSØ 11.2.1859 og “312”. Lott to merker 8 sk Oscar med vakre avstemplinger fra Tromsø, førstnevnte BLÅTT STEMPEL på merke i vinrød nyanse. Begge merker med vannrett brekk.

500 2 sk Våpen 1863

500 997 o 6. 2 sk med det deler DRAMMEN 3/6 1867, attest fra uvanlige Paul Alcuri i England. 400 3 sk Våpen 1863 998 o 7. Fullstpl. BERGEN 24/9 1867, + bue, noe bleket. 500 4 sk Våpen 1863 999 o 8 Ib t3. Nær lux “189” (Lyngdal, VA). Vakkert. 400 8 sk Våpen

1863

600 4 sk Våpen 1867 1006 1009

F 1006 Br 14x. AAS 19.8.1869. To fine avtrykk, hvorav et prakt sidevendt på merket, helbrev til Akerhuus amtskontoir i Christiania. Innholdet er signert av 15 forskjellige personer (mulig lokalhistorisk interesse?).

300

1007 o 14x. CHRISTIANIA 18.5.1869. Iøynefallende papirvariant “Trekkspill”. Ex-Finn Aune. 350

F 1008 o 14. HMRFST E. HMBRG 11.5.1868. Diagonalt fullstempel på vakkert merke. Brukt ombord i d/s “Nordland”, 15de sydgående tur 1868.

8 sk Våpen 1867

200

F 1009 o 15a-b. To merker med uvanlig god tagging for utgaven. (3950) 1000

F 1010 o 15b. CHRISTIANIA 1.9.1873. Sidevendt fullstempel på rimelig godt sentrert merke. Ser ut som Christiania t.4, men hvor årstallet har gjennomgått en endring hvor 18- er med store sifre og -73 med små.

1 sk Posthorn 1011 1012 1014 1017

300

F 1011 (*) 16 Ia. 1 sk posthorn, blek blågrønn. Pent merke uten lim. (950) 300 F 1012 (*) 16 Ib. 1 sk posthorn, mørk blågrønn. Pent merke uten lim. Sentrert/ned. (700) 250

2 sk Posthorn

1013 * 17. Fire forskjellige nyanser: Ytterpunkter av a-nyanse (grålig blå) og to merker i c-nyanse (ultramarin) hvor det høyre merket er fra 1873-trykningen på gullig papir. Uvanlig.

3 sk Posthorn

1015 o 18bY. St. vannmerke, diag. fullstpl. 3/7 1872. Positiv attest Flatheim, som påpeker to deler vm. I i stilling 8, og tidlig stpl.dato for utgaven: “Pent eksemplar”. Et par lave tagger høyre side. (3300+)

500

300 F 1014 o 17c. 2 skilling ultramarin lett luksus-stemplet “Chra Byp.28.5.75” på velsentrert merke. Sjelden i denne kvaliteten.

1200

1016 o 18bY. Pent blekkrysset merke. Uttalelse Enger. (3350) 1200

F 1017 * 18c. Prima. (1050) 350

4 sk Posthorn

1018 o 19 Ic, Id. To pene merker. (3010) 1000

6 sk Posthorn

1019 o 20. Lett, nær fullstpl. BERGEN 20/10 1875. 200

33
Utrop
LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN Obj.nr. Utrop Obj.nr.
F 1000 o 9. Komplett typesett à 4 typer ved to vannrette par: DRAMMEN 27.3.1867 (t. 1-2) og FREDERIKSHALD 30.11.1865 (t. 3-4). (1840+) 300 24 sk Våpen 1863 1001 o 10 t.1. CHRISTIANIA 14.7.. Sidevendt stempel. Ekstremt mørk nyanse! Ex Finn Aune gullmedaljesamling. 300
500 1003 1008 1010 F 1003 o 10.
F 996 o 6 t.3. “364” Christiania Bypost. Diagonalt fullstempel. Merket med iøynefallende variant: Ekstra farvetett øvre venstre hjørne hvor bl.a. deler av ornamentet er dekket av farge, samt brudd i venstre hvite ramme mellom venstre “2” og “FRIMÆRKE”. (1800+) 400
1002 o 10. CHRISTIANSSUND 2.4.1878. Omvendt fullstempel på velsentrert merke. Attest FCM.
TROMSØ 10.8.1878. Luksus stempel på vakkert merke. Ørliten tynnhet og brekk i en hjørnetagg. Likevel et meget attraktivt merke.
2 sk Våpen 1867 1004 o 12. Vakkert sentralstpl. NYKIRKE 19.6.1868 på vannrett par. Grad 5, BU. Ex-Finn Aune gullmedaljesamling.

Obj.nr.

Utrop Obj.nr. Utrop

7 sk Posthorn

1020 o 20. Litt sidev. THRONDHJEM 5.6.18?? Velsentr., god tg. 350

1021 ** 21 I. 7 sk posthorn, type 8 (pos. 91). Meget sjeldent merke ustemplet. Sentrert ned, attest Finn Aune. (SK 3800+)

1700 Kroner/øre før 1909 Skravert posthorn I (NK 22-31)

1044 1047 1048 1049

F 1044 ** 45 II. Prakt velsentrert. (1200) 500 1045 Br 46. 20 øre posthorn på brev stemplet TA Evanger 8-VII-86 til London, sidestemplet SL Bergen 9-VII-86. Konvolutt påført “Via Bergen & Hull”, transittstemplet “Hull/Shipletter 12 JY 86”. Bak ankomststemplet London 12 JY 86.

400 1 øre 20mm

1022 1025 1026

F 1022 * 23. Prakt velsentrert merke. Svakt ujevn tagging høyre side (= normal tagging for utgaven). (700) 250 1023 o 23, 26-27, 30-31. Lott fem merker stemplet TROMSØ 1879-93, hvorav fire er med forskjellig stempeltype.

300 1024 o 24 IIb par. Diagonalt TRONDHJEM 11.9.1883. Sentrert noe ned. (1800 som enkeltmerker) 650

F 1025 * 25 Iy. Hengselrest. Sentrert venstre/opp. (675) 250 F 1026 * 26. Pent ubrukt merke. (850) 300 1027 o 28. Noe skjevt, renslig og klart fullstpl. STAVANGER 1/9 1879, bra teknisk kvalitet. 400 1028 o 28. Prakt, glassklart LAURVIG 27/ 1884, bra kvalitet. 500

F 1046 Br 49 I (4), 48a, 22. NESTHUN 10 x 92. Firestripe 1 øre 20mm sammen med 1 øre skravert posthorn og 2 øre /12 øre gråbrun som oppfrankering på 3-øres brevkort “med betalt Svar” (BK 35f) adressert til Triest, ØSTERRIKE. Ankomststemplet TRIEST 16.10.92 på forsiden. Litt patina øvre del samt et lite riss i toppen (pent forsterket), men likevel dekorativ sak!

2 øre 20mm

300

600 1034 o 38yX. Bentse-papir. Vannmerkestilling 3. Pent lettstemplet merke. (2800) 900 1035 o 39x og y. Alle 8 vannmerkeposisjoner. Bl.a. SVELVIG (grad 6), uvanlig. Et par taggingsanm. (SK 1620) 1042

F 1047 ** 50b t.2. 2 øre i såkalt “NØTTEBRUN” nyanse med stående vannmerke. Prima. (825) 300

3 øre 20mm

F 1048 o 51 IIb. Nær omvendt LILLEHAMMER 4.1.1889. Vannmerkestilling 1. Merket sentrert venstre. Fotoattest Aune. (1800)

500

400 1036

1040 1041

1000 1039 o 40 Ib. Meget pent lettstemplet merke. (1425 +) 600 21 mm stereotypi (NK 41-48)

F 1040 * 41. Fargefriskt merke. Matte flekker i limet etter fjernet hengsel. (900) 350

F 1041 * 42 IbX. Prakt/lux velsentrert merke. Garantistempel “MOLDENHAUER BPP”. (685+) 300

F 1042 * 43bY. Prakt/lux velsentrert merke, sterk anilinrød farge (vannmerke type III). (975+) 400 1043 o 44. Godt eksemplar med diag., større del KRAGERØ17/4 1884, god kvalitet. Signert Richter.

900

500 1050 1051 1052 F 1050 * 51 IIc. Luksus velsentrert. Letthengslet, brunlig lim. (1150+) 400 F 1051 * 51 IIIa t.1. Luksus velsentrert merke. Kun ørliten hengselrest. (675+) 300 F 1052 * 51 IVb t.3. Prakt/lux velsentrert. Liten hengselrest. (635+) 250

F 1049 o 51 IIb t.4. KRISTIANIA 23.I.89, diagonalt fullstempel. Vannmerkestilling 4. Litt uregelmessig tagging (sprøtt papir). Fotoattest Aune. (1800)

34
BERGEN
LOKALAUKSJON nr. 46 -
1029 o 29a. Merke med litt skjevt fullstpl. KRISTIANIA 6.V.95, kortuttalelse Finn Aune. 600 1030 * 30-31. 50 og 60 øre. Begge prakt/lux velsentrerte. (775+) 300 1031 o 31. 60 øre skravert posthorn rettvendt fullstemplet Fredrikstad 17.6.97. 200 Krone Oscar 1032 ** 33/34. Oscar II, Kr. 1,50 og Kr 2,00 i postfrisk kvaliet. (3.450,-) 700 21 mm elektrotypi (NK 37-40) 1033 o 38yX. 10 øre på Bentse-papir med ligg. vm. i st. 2, att. Enger kommenterer et par kval.anm. (2800)
F 1036 ** 39Y. 20 øre brun uskravert med stående vannmerke. Pent postfrisk merke. (3.300.-) 800 1037 * 39Y. Stående vm. Prakteksemplar, kun lite spor av hengselrest. (1200) 500 1038 o 40 Iay. Fint merke på Bentse-papir med tydelig liggende vannmerkestillling 3. Rettv. GIMSØ 6/2 1886, grad 7, NO.

5 øre 20mm

F 1053 Br 52 IIc (2), 53 IVa. CHRISTIANIA 31 I 91 (IIL). Konvolutt med fullt innhold adressert til “poste restante”-adresse i Budapest, UNGARN. Ank. stpl. 91 feb 3 PÅ BAKSIDEN. Liten skade i klaffen bak er pent forsterket. Kun ett 20mm-brev totalt med 20 øre porto til Ungarn er notert i NK!

500 1054 1055 1058 1059

F 1054 * 52 IIIb t.8. Velsentrert merke med hengselrest. Vannmerkestilling 4. (575+) 250

F 1055 * 52 IVA. Variant: Stor hvit flekk foran N i NORGE. Gressgrønn nyanse. (510+) 250 1056 o 52 IVB. Grovtagget 5-øre med tvetydig Chrastpl. trolig mai 1893. Velsentrert men innhakk i merkets h. side/nede.

600 10 øre 20mm 1057 o 53 IIa. BJØRGEN 3 XI 86 (IIHL). Lux på velsentrert merke. 400

F 1058 o 53 IIc, t. 1. Diag. stpl. IIL MOI 19.I.88. Fotoattest Flatheim, som også har signert, to deler vm. IV, stilling 2. Sentrert ned, omtales som pent eksemplar i attesten. (2300)

F 1059 o 53 IIc, t. 2. Omvendt, diag. stpl. FØRDE 4/10 1887, noe grålig papir. Fotoattest Flatheim, som også har signert, sentralt vm. IV, stilling 2. Desentrert ned, omtales som normalt eksemplar i attesten. (2300)

1150

F 1063 Br 57 (4), 61x t.1. GULSKOGEN 8 II 95 (SL). Seks svake stempelavtrykk, 45 øre porto på bankobrev “Kr.500,-, E.S.” til Kolbu i Thoten. To private, røde lakksegl på baksiden og to transittstempler fra reisende jernbane: RANDSFJ.-BANENS/ POSTEKSP. 9 II 05 (IIL) og NORDBANERNES/ POSTEXP. 10 II 95 (TL).

300

1000

F 1064 Br 61x t.1 (4). BERGEN 25 X 95 (SL). Fire sidevendte avtrykk på firestripe 5 øre grovtagget Central, konvolutt adressert til Wien, ØSTERRIKE. To ankomststempler 3.11.95 på baksiden. Loddrett arkivbrett.

300

1060 1063

F 1060 o 53 IIc, t. 3a. Merket med del av toringsstpl., desentrert, to tagger beklipt ved hjul 3. Fotoattest Flatheim, som også har signert, to deler vm. IV, stilling 2. Omtales som et noe svakt eksemplar i attesten. (2300)

800 20mm, øvrige

1061 * 54 I. 20 øre sentrert litt opp, friskt lim, dog lett pepper. (950) 400

Centraltrykkeriet (NK 56-64)

1062 56-84. Komplett rundstemplet antikvaserie, inklusive 58b og 61 II i pen rundstemplet kvalitet (NK 59 er ubrukt). SK 2970,-.

F 1065 Br 61x t.1, 62, 63 (3), 49 II, 50. HERØ I HELGELAND -3 VIII 95. Bankobrev “Kr.1276.98, E.S.” adressert til Skaga i Helgeland. Flott frankering, loddrett arkivbrekk med litt patina. I følge brevinnholdet har avsender trukket 88 øre i porto og ekspedisjon (78 + 10 øre).

300

500

F 1066 Br 63 (2). HOLDEN 6 VII 96 (Te/4). Liten konvolutt med par 20 øre, 40 øre porto til Johannesburg, SYD-AFRIKA. Adressert til Monsieur Cato Aall under “poste restante”-adresse, som er noe uvanlig. Øvre klaff på baksiden mangler.

600

35 LOKALAUKSJON
Obj.nr.
Utrop
nr. 46 - BERGEN
Utrop Obj.nr.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Knudsen (NK 65-84)

1067 o 65-72. Komplett serie 1895/98 grovtagget Knudsen 250

F 1068 Br 66 (2). CHRISTIANSSUND / *N* 25 II 98 (IIL). Par 3 øre grovtagget som oppfrankering på 5 øres brevkort (BK 50), adressert til Rio Grande, BRASIL. Transittstemplet Rio de Janeiro på forog bakside (to forskjellige stempler), samt ank. stpl. 25.3.98. 1 øre overfrankert.

300

F 1073 Br 74, 75, 76. BERGEN -5 XII 04 (SL). 2, 3 og 5 øre fintagget på postkort, 10 øre porto til COSTA RICA, Central-Amerika. Transittstemplet NEW YORK DEC 19 og NEW ORLEANS / TRANSIT 21 DEC, begge på forsiden. Kortet med motiv fra Fløistuen, og avsender har vært Bernhard Sars jr. / BERGEN ifølge personlig avsender-stempel. Litt kval.anm., men uvanlig destinasjon!

300

F 1069 Br 66, 67, 68, 69. BESTUM 29 IV 98 (SL). Dekorativ fire-farge frankering på bankobrev (Kr.25,00), adressert til Lyngby pr. Kjøbenhavn, Danmark. To postsignetter “BESTUM” på baksiden, hvorav den ene er velbevart. Videre transittstempler CHRISTIANIA 29 IV 98 (IIL), BUREAU REEXP./ DE CHRISTIANIA 29 IV 93 (TL) og ank.stpl. LYNGBY 30.4 / 4TOG på baksiden.

300 1070 ** 71. Relativt friskt merke, men et par markerte, horisontale limbretter. (2750) 400

F 1074 Br 76 (2). VESTBANERNES P.EKSP.A.E./* -4 X 06. 10 øre porto på postkort adressert til Capt. Aug. Larsen, S/S “Leirstad”, Shanghai, CHINA. Flott humor / romantisk motiv på bildesiden. Ank.stpl. SCHANGHAI / DEUTSCHE POST B 11.11.06 på adressesiden.

300

F 1071 Br 73X (2), 84X. KRISTIANIA 10 X 02 (SL). 62 øre porto på bankobrev “Kr. 800.00, E.S.”, adressert til Kolbu i Vestre Toten. To flotte, røde lakksegl på baksiden. Brevet har blitt fremsendt med dampskip på Mjøsa: Transittstemplet MJØSENS POSTEKSP./* 11 X 03 (SL, Danielsen 14A 03) på baksiden. Brevinnhold medfølger.

500 1072 o 73-84. Komplett serie, meget pen med flere fullstempler. 300

F 1075 Br 76. KRISTIANIA/*V* 8 I 04. 5 øre som oppfrankering på 5-øres Brevkort “med betalt svar” (BK 53f), adressert til NY-CALEDONIA. Litt patina og 5 øre med rundt hjørne. Meget sjeldent adresseland!

300

F 1076 Br 79 (2). KRISTIANIA 27 VII 07 (sl). 40 øre porto på rekommandert telegram-konvolutt adressert til Directeur General telegraphique, Berlin. Transittstemplet BUREAU REEXP./DE CHRISTIANIA 28.VII.07 og ank.stpl. BERLIN 29.7.07 på baksiden. Videre er en rød, norsk “DEN NORSKE / RIGSTELEGRAF” -etikett brukt som lukke-oblat på baksiden.

LOKALAUKSJON nr. 46 -

800

36
BERGEN

F 1077 Br 79X. TVEDESTRAND 27 X 00 (IIL). 20 øre på konvolutt adressert til Kapt. H. Grændsen, Bark “Daniel”, Laguna i MEXICO. Fire transitt-og ankomststempler på baksiden.

300 Provisorier og kronemerker (NK 85-95) 1078 1079 1083

F 1078 o 85 I. 1.00 kr Provisoreie 1905 - vakkert rettvendt nær fullstemplet “Christianssand 25.II.06” på velsentrert merke. Sjeldent vakker.

400 F 1079 o 85 II. Lettstemplet merke med overtrykk i OLIVENGRØNN farge. (950) 400

F 1080 ** 85-87 I. Kroneprovisoriene 1905. Pen prima postfrisk serie. (6.350,-) 2000 1081 o 87 I. Prakt KRISTIANSUND N. 4.III.07. Velsentr., noen vil kanskje kommentere på moderat slitasje på noen tg. oppe. Uansett meget pent.

700 1082 Bs 93. Litt sidev. TRONDHJEM 29.III.09 på lite klipp. Noe smuss nede på klippet synes akkurat å unngå taggene.

400 F 1083 ** 94. 1.50 kr Haakon 1909. Prima postfrisk. 800 1084 1095 1096

F 1084 ** 94. 1.50 kr Haakon 1909. Prima postfrisk. 700 1909-39

1085 * 92/260. Lott mellomgode letthengslete merker på to innstikkskort. 400 1086 ** 114/196. Postfrisk lott eldre bedre merker, bl.a. Ibsen-serie, Abel-serie, Nordkapp I-serie, Radium, Bjørnson-serie, NK 115, 177, 191 og Nansen-merker (SK 4868).

1000 1087 o 123. Nær lux HAUKELAND STASJON 22.I.25. 200 1088 ** 141-54. Løve II komplett (4163). 800

nr. 46 - BERGEN

1089 ** 159-62, 177-80. Ibsen og Hellig Olav serier postfrisk i 4-blokker (SK 4264). 1000 1090 ** 177-80, 185-88. Hellig Olav og Bjørnson serier postfrisk i 4-blokker (SK 3784). 750 1091 o 181-183. Nordkapp I komplett rundstemplet serie. (1.140.-) 350 1092 ** 197-211 og 237-252. Posthorn og Løve med og uten vannmerke - komplette serier i pene 4-blokker. (4.000)

1940-45

500

1093 ** 259. Legion - to prima postfriske merker. (1.350.). 400 1094 ** 259. LEGION postfrisk i hjørne 8-blokk. Antydning til brett over to merker, men ikke synlig fra forsiden (SK 5400 uten fratrekk).

1000 F 1095 ** 272. 50 øre V m/vm. Signert og med attestkopi fra FCM som følger med. (3500). 1400 F 1096 ** 272. 50 øre V-merke med vannmerke postfrisk med hjørnemarginal. Signert Moldenhauer, med attest. (3500)

1000 1097 * 272. Letthengslet merke, sign. Berntsen. 500 1098 o 272. Lettstpl. Oslo ..8.41, FCM-signert. 1250 1099 Br 320-21 x2. God frankering på rek./ekspressbrev fra EIDSVÅG I NORDHORDLAND 17.CI.43 til Tyskland. Uvanlig type Ab-kontrollstpl. i fiolett, ank.stpl. bak 1.12. Konv. har noe smuss, dels noe rust på merkene, men framstår fortsatt ganske dekorativ med firmalogo.

2500

200 1100 * 333-338. Londonserien med overtrykk “London 17/5/1943”. Pen, svært letthengslet serie, der 20-øren er **. Eldre signaturstempler bak. signaturstempler bak.

Etter 1945 1101 ** LYKKEBREVET. Serie A, tre deler, god kv. 600 1102 **/Br LYKKEBREVET komplett 3 deler postfrisk. Også brev frankert med lodd delen sendt til Danmark. 600 1103 Br LYKKEBREVET. Komplett på uadressert kort. 300 1104 Br LYKKEBREVET. To brev med henholdsvis A og B tallong. Også tre ubrukte enheter, det med alle tre delene har hull i den midterste delen.

300 1105 Br LYKKEBREVET - komplett 3 deler stempler “Oslo 10.8.64” på uadressert konvolutt. (1.050.-). 400

F 1106 Br 407-409. Konvolutt med komplett serie OL 52 stemplet “Oslo 25.2.52” sendt rekommandert med provisorisk rek.seddel “Hotel Viking 0289” til Danmark.

400

1107 ** 832x og 832y. 1.25 kr Musikkinstrumenter - helark av hver (50) på både Buskerud og Harrison-papir (SK 3.250.-).

1110 1200/1226. Vanskelige papirtyper - 2 stk. NK 1200y luxstemplet, 8 stk. NK 1223-24y flott stemplet + 1 par, 4 par NK 1226y pr/lux og 2 stk. pr/lux enkeltmerker 1226y + 4-blokk. SK-verdi 2500.#

600

400 1108 ** 941 II. 50 kr med usynlig lim, marg. (1250) 500 1109 ** 1166y og 1200y. 3.50 kr og 6.50 kr Olav i 10-blokker på vanlig papir med trykningsdatoer i marginalen. Også luksus-stemplet 1200y “Oslo 05.01.99”. (3.350.-).

500

1111 o 1489, 1509-13, 1526. Sju selvklebende i småark, alle lux NESBYEN 1. dag. 450

1112 ** 1601-04. Arksett anledningsmerker 2006, i alt 60 stk. “A” - frankeringsverdi 2022: 1140,-. 400

37 LOKALAUKSJON
Obj.nr.
Utrop
Utrop Obj.nr.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Tjenestemerker

1113 o/**/* 1/137. Innstikkbok med dubletter. I tillegg komplett postfrisk TM 29 til 97 og komplett postfrisk TM 29 til 137.

1114 ** 1/137. Samling oppsatt på ark fra Samlerhuset. Mangler kun TM 84 av hovednumre. Med unntak av TM 27 ser alt ut til å være i prima postfrisk kvalitet.

1115 ** 24/137. Parti blokker av bedre merker som T 24, 92, 112, 115, 116 og 6 merker 136. SK over 8.000.- i.h.t. vedlagt liste.

800

1500

800

1116 o Dublettlager i innstikkbok - godt belagt fra TM 63 til TM 137 med flere prakt/luxstempler. 400

Portomerker

1117 ** 13-18. Serie komplett inkl. begge 4-ørene. 100-øren med kraftig, trolig produksjonbetinget limbrett i h. marg (derfor ikke regnet). Ellers bra. (1920)

Returmerker

500

1123 1124 1126

1118 1119 1125

F 1118 o 1y (type 2). “Som ubesörget”, rosalilla. Sentrert ned. Ørliten bøy i papiret midt på merket (ikke synlig fra forsiden) nevnes for presisjon. (3600)

1000 F 1119 o 1y (type 7). “Som ubesørget” - lettstemplet merke, sentrert høyre. Liten tynnhet. (1900 med feil) 750

F 1120 Br 1y. “Som ubesörget”, rosalilla. Blekk-krysset merke på helsak-konvolutt (KO 1) adressert til Inger Anna Olsen, Sæternes, Molde. Stemplet CHRISTIANIA 22 V 82 og 23 V 82 (SL) på forsiden og MOLDE 12.7.1882 (IS) på baksiden. Videre påskrevet “averteret 30/6” på baksiden.

1500 1121 * 1y og 2y. “Som ubesørget” rosa og “ Som uindløst” lys grønn - to pene merker sentrert mot høyre.

F 1122 Br 2x. “Som uindlöst”, mørk grønn. Blekk-krysset merke på 2 sk helsak-konvolutt (KO 1) adressert til Marie Gulbrandsen, Sveriges Gade No.12, Vaalerengen, Christiania. Linjestempler “RETOUR” på forsiden og “AVERTERET.” på baksiden, samt påskrevet: “Flyttet hvorhen vides ikke, Mikkelsen”. Poststempler CHRA 1E BYP. 6.12.81 på forsiden og CHRISTIANIA 7 I 82 (SL) på baksiden. Rødkritt “20” (øre) i øvre venstre hjørne.

1000

1500

F 1123 ** 2y (type 10). “Som uindlöst”, blågrønn med arkmarg høyre side. Merket sentrert høyre. (1800) 600 F 1124 ** 2y (type 6). “Som uindlöst”, blågrønn med arkmarg nede. Merket sentrert venstre / ned. (1800)

F 1125 o 2y. “Som uindlöst”, blågrønn. Sidevendt fullstempel CHRISTIANIA 10 X 86. Skjevt sentrert mot øvre venstre hjørne, samt mindre tynnheter. Likevel uvanlig pent eksemplar av et vanskelig merke. (1850 med feil)

500

750

F 1126 ** 2y. “Som uindlöst”. Prima postfrisk, uvanlig god sentrering for utgaven! 600 1127 ** 2y. “Som uindløst” - bra normalkvalitet. 500

Frimerkehefter

1128 1130

F 1128 18 IInnA. Lang strek under “Postverket.”. (925) 400 1129 ** 86y. Fem komplette hefter Torghatten på vanlig papir. (SK 3.200) 700

F 1130 ** 103 BB. Ekstremt bredrandet heftepar 20 øre posthorn. Prakt. 1000

1131 o/** Samling 58 stk. og noen dubletter mellom FH 50 og FH 128 med samlet pålydende på Kr. 2400,+. I tillegg 120 stemplete hefter i perioden 1977 til 2015, de fleste ordrestemplet fra Postens filatelitjeneste. Alt oppsatt i Leuchtturn Varioalbum.

800

1132 ** 34 frimerkehefter NK 823/1305 inkludert 1224y og 1226y. (SK 3.655.-). 500

1133 o Samling hefter på 90+ hefter mellom 1970 og 2020, de fleste kommer fra postabonnement. Fra 2002 oppsatt på Leuchtturm SF-ark (-2008, 09 og 10).

1135 o Lott 63 frimerkehefter fra 1990-tallet. Alle ser ut til å være ulike med stempel fra posten filatelitjeneste i Oslo.

Bypost

1136 Br HAMMERFEST - 2 øre grå stemplet “Hammerfest Bypost” på uadressert korrespondansekort med fulle rivekanter.

400

450 1134 o 22 frimerkehefter NK 774/1499 - alle med pene sentrale stempler på hver 4-blokk eller hvert par. (SK 2.500.-

300

300 Merkater, cinderella

1137 Br NORWEGIAN TIN-CAN MAIL, Børsen - Bygdøy - Bristol. Stor trykksakkonvolutt fra Nordisk Frimerkeutstilling DE-NO-FIL i 1951 krydret med bl.a. merkat “BÆRUMSBANEN PAKKEFRIMERKE”, bypostmerke, ILBUD-EXPRES etikett, A/S SPORVEIER 30 øre GODSPAKKE avgiftsmerke, H. Jacobsen & Co kaffe reklamemerkat og Oslo Havnebusser-stempel. Uvanlig objekt og merkater.

LOKALAUKSJON nr. 46 -

500

38
BERGEN

Polarpost

1138 1142

F 1138 ** 145. Overtrykk “BOUVET / OYA” på 20 øre Løve II. Prima postfrisk merke med god sentrering. 1500 1139 Br POLKORT - 3 forskjellige postkort med motiv fra Polekspedisjonen pent frankert og stemplet POLHAVET. Pent frankert med bl.a. 2 stk NK 86 og NK 88. Kunstnerkort av THOROLF HOLMBOE. VK.

700 1140 Br UBÅT-brev fra Sir Hubert Wilkins, NEW YORK til SPITSBERGEN med 2 cent stemplet New York 1931 og ankomststempel LONGYEARBYEN 18.VIII.31. Påtrykt vignett WILKINSELLSWORTH TRANS - ARCTIC SUBMARINE EXPEDITION 1931. Også brev med samme type forsendelsesmåte men ankomst BERGEN 4.VIII.31. To brev i god stand.

F 1146 o 5 I. VESTBANERNES/POSTEKXP. 30 I 83 (TH). 6 øre brevkort oppfrankert med fire 1 øre skravert posthorn (NK 22) til 10 øre porto. Transittstemplet HAMBURG 2.2.83 og ank. stpl. HAMBURG/BORGEIDE 21 2 83, begge på forsiden. Svært dekorativ og fin sak.

200 1147 o 46. BERGEN 29.VI.94 (SL). 10 øres brevkort adressert til Capt. R. Aarseth, S/S “Roskva, Cardiff, ENGLAND. Omadressert ved det norsk/ svenske konsulatet til Lissabon, PORTUGAL. Nytt avgangsstempel (“duplex”) “D57” og BUTEDOCKS.R.D./CARDIFF JY 3 94 delvis over det opprinnelige Bergen-stempelet. Ank.stpl. LISBOA 6 JUL.94 på baksiden. Portugal er en uvanlig destinasjon!.

1200

500 Årssett/årbøker 1141 ** Årssett komplett 1969-75. 1973 også med blått trykk i omslag. Ekstra av 1971-74 (1971 med påskrift og lett klistret. I alt 12 årssett. Slitasje på noen av plastomslagene. SK uten fratrekk 12.400,-.

Søndag 29. januar fra klokken 16.19

Norge - brev

Frimerkeløse brev før 1875 Brev fra Norge til utlandet før 1875

F 1142 Br Helbrev datert Christiania 1. desember 1836 sendt til Bordeaux med rik porto og stempelflora. 300

1148 o 49. VAAGE 13 VII 04 (IIL, Op/4). 3 øres brevkort oppfrankert til 10 øre porto ved 2/12 øre (nk 48 I) og 5 øre (nk 76), adressert til Novorossisk, SYD RUSSLAND. Ankomststemplet 7 VII 04 (juliansk kalender) på forsiden. Litt patina - meget sjelden destinasjon.

250 1149 Eske med noen hundre brukte og ubrukte, nyere og eldre helsaker. 300

Førstedagsbrev (FDC)

Førstedagsbrev - enkeltobjekter

F 1150 130-36. Polmerkene på uadressert konvolutt stemplet OSLO -1 IV 25. Konvolutten mangler klaff. (SK 7850)

400

F 1143 Helbrev datert Christiania 15. august 1823 sendt til Bordeaux med rik porto og stempelflora. 300 1144 Br Svart “Christianssund 23.9.1859” på brevomslag til Libourne. Også helbrev fra Constantinopel til Kjøbenhavn i 1841 med Cholerastempel og portobelagt helbrev fra 1812 stemplet “No. 23. RANDE ARMEE” sendt fra Königsberg til Mortain.

Frimerkeløse brev etter 1855

1145 DAL JERNB:ST 27.10.1870 - flott avtrykk på portofritt helbrev sendt fra Eidsvold til Christiania. Også portofritt helbrev med håndskrevet påtegning “Jernb. 12/10”.

300

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

2000 1151 130-36. Polmerkeserie stemplet BERGEN 1.IV.25. Horisontal og vertikal brett som berører ett merke (SK 7850).

F 1152 137-40. Svalbard på Rekommandert konvolutt stemplet OSLO 18 VIII 28. Horisontal brett, rifter i konvoluttens øvre kant. (SK 15000)

2000

4000

39
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
Helpost
GI BUD

F 1153 158. 30/45 øre Svalbardprovisorie på rekommandert konvolutt stemplet OSLO 13 VI 27. (SK 18000)

6000 1154 159-62. Henrik Ibsen på Rekommandert konvolutt stemplet STABEKK 20 III 28. Horisontal brett, konvolutten mangler klaff. (3000)

F 1160 217-19. Turistmerkene med vannmerke i folder fra Emil Mostue, stemplet Oslo 20.4.38. (1375) 500

1200

500 1155 172-75. Niels Henrik Abel konvolutt med vignettmotiv, stemplet Oslo/Gamlebyen 6 IV 29. (4000)

F 1161 217-19. Turistmerkene med vannmerke på rekommandert konvolutt til Danmark, stemplet Fredrikstad 20.4.38. Ankomststemplet Viborg 21.4.38.(SK 1375).

400 1162 217-19. Turistmerker m/vm, pent rek.brev (SK 1375). 500 1163 223-24, 415-17. Nordkapp II m/vm og Nordkapp IV. Begge prakt/lux NORDKAPP. Sistnevnte litt gulnet (2325+).

500

F 1156 177-80. Hellig Olav konvolutt på rekommandert konvolutt stemplet Oslo -1 IV 30. (8100) 3000 1157 185-88. Bjørnstjerne Bjørnson på konvolutt stemplet Oslo -8 XII 32. Konvolutten mangler klaff (2250).

700 1164 223-24. Nordkapp II med vannmerke på rekommandert konvolutt stemplet Oslo 20-6-38. (1825)

500 1165 255-58, 259, 294-99 (2 brev), 300-01, 30205, 325, 326-29. Totalt 8 pene brev hvorav to stemplet hhv. STRØMMEN og MOSS (2015).

600 1166 259. Legion - fireblokk på konvolutt stemplet Kristiansand 1.8.41. 800

F 1158 193-96. Nansen I på uadressert konvolutt stemplet Lier 13. 12. 35. (11500) 4000

F 1159 217-19. Turistmerkene m/vannmerke stemplet Oslo 20-4-38 på pent rekommandert FDC sendt til Sverige.

400

F 1167 259. Legion - firestripe og par på konvolutt til Sverige med FDC-stempel. 1200 1168 293. Adr. konvolutt stpl. BESTUN 16.VIII.41. Noe lett skrift ø/v hjørne er dels visket bort. (1900) 750 1169 293. Hvit V på uadressert på konvolutt stemplet Oslo/Elisenberg 16.8.41. 600 1170 350-53. Haakon kronemerker på bankobrev stemplet Drammen 7.6.46. (1470) 550 1171 350-53. Haakon kronemerker på konvolutt til Danmark, stemplet Oslo 7.6.46. (1470) 550

40
BERGEN Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
LOKALAUKSJON nr. 46 -

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1172 354, 356, 357-58 Løve 1946 på 2 konvolutter stemplet Oslo/Moløkka henholdsvis -1.10.46 og -4.11.46. Begge konvolutter med blå skrift i nedre høyre hjørne. (3100)

1193 428 FDC med frankerte med fireblokker. Perioden strekker seg fra 1987 til 2006 (1997 mangler). Kompletthet ikke sjekket men her er høyverdier og fra julehefter, også Valentinsmerkene fra 1998 (som ikke er priset i SK). Meget høy kostpris.

800

500

700 1173 354, 356, 357-58. Tre pene konvolutter (3100). 1000 1174 355. Singel på halvpart av konvolutt med OSLO *, adr. til O. Munthe-Kaas. (helt brev 13500,-) 500 1175 357-58. Løve 1946 på fireblokker på 2 uadresserte konvolutter stemplet Fredrikstad -4.11.46. Pris ikke notert i SK. Patina på konv.

F 1176 388-89, 393. Fin bruksmerkekonv. med tekstvignett 1 (gr. 6). Konv. med et par diag. papirstrukturer fra produksjonen, merkene ikke påvirket av dette. (2400)

1000 1177 388-89,93. Posthorn og Haakon på rekommandert konvolutt stemplet Oslo 18-1250. Påskrift nedre høyre hjørne på konvolutten. (2400)

700 1178 390-92. 15 og 20 øre Posthorn stemplet Tønsberg -3-6-52. (1325) 450 1179 391, 403. Fin, liten rek.konv. med IIA Oslo Bko. 1. dag. (1700) 750 1180 395, 97-00. 5 stk Haakon øre-valører på pent rekommandert brev til Sverige. Stemplet Oslo 10.2.51. (1700)

650 1181 401, 402. Haakon øremerker på to pene brev (SK 4415). 1500

1182 453-73. Kong Olav V komplett inkludert alle de vanskelige på i alt 11 stk. FDC. (11400) 4000 1183 458/65, 453, 460, 469-73. Fire ulike, dels bedre Olav (3632). 1000 1184 459, 464. Lette I22 OSLO 12.11.62 på uadr., nøytral konv. (1100) 450

Førstedagsbrev - samlinger

1185 Samling på 75 FDC fra 1939 til 1959 i Varioalbum. Noen få dubletter. SK ca. 24.000,-. 2500 1186 Noe duplisert samling med ca. 120 FDC fra 1931 til 1961. Blant annet Bjørnson, Legion, 4-stripe Quisling 1.2.1942 og 55 og 80 øre Løve 1946. Litt varierende kvalitet.

1187

1188

1189

Samling FDC fra ca. 2000 til 2015 i 6 flotte røde Vario-album med kassett. Også en del spesialstempler samt Island og Færøyene. Høy kostpris bare for albumene.

Samling 580 FDC i perioden ca. 1975 til april 2022. Noen mangler i begynnelsen, men de siste 20 år ser komplett ut.

Samling FDC fra ca. 1989 til 2017 i 5 flotte album. Noe duplisering og noe diverse forsendelser medfølger. Også 2 Vario-album med utstillingskort mest fra 1990-tallet. Også her inkludert noe diverse.

2000

1500

1000

1000

1190

1191

1192

Samling 1996 til 2020 oppsatt i 4 Leuchtturm Optima Classic og ett Vario Album. Ser komplett et u perioden. Også omslagene fra Postens FDC årssett og Postens Julehilsen følger med. God kvalitet.

Anslagsvis 1000 FDC fra perioden 1942 til 2004 oppsatt i 9 album/permer. Mange av disse med flere ulike vignetter, ikke komplett, duplisert.

1000

1000

Lott 14 FDC. Maud, Nansen II, Legion, Universitetet med flere. SK 3.889,800

nr. 46 - BERGEN

1194 o/**/ Br Samling mellom 1941 og 1968 der 52 stk. er før 1960 (SK 6.750,-), flere med litt uvanlige vignetter og 18 stk. etter 1960. Noe duplisert (ikke komplett). Der er også innsatt noe postfriske og stemplete merker og 9 ikke-FDC.

800 1195 Samling FDC fra 1940 til ca. 1975 i to album og løse. Blant annet Nansen II, Universitet, Landshjelp I, OL 1952, Norwex 1955 og noe duplisert fra ca. 1960. Medfølger liten samling Irland.

800 1196 10 bedre i perioden 1945/1951: NK 330, 31921, 339-41, 342, 345-48, 349, 371, 374, 372-73, 407-09 (SK 2490).

750 1197 Samling 14 bedre FDC fra perioden 1941/56. NK 294-99, 302-05, 319-21, 322-24, 326-29, 343-44, 345-48, 349 i 4-blokk, 359-69, 414, 41517, 441-42. Vi nevner bl.a. at 8 brev er stemplet HAUGESUND (Rogaland), 2 stpl. MANDAL og ett NORDKAPP. 10 stk er uadressert (SK 2765).

700 1198 Samling 1960 til 2018, 770 stk. FDC oppsatt i 12 album (inkl. flere Vario). Dobbelt noen steder, enkelte mangler.

700 1199 Parti med bortimot 1450 stk. FDC. Perioden strekker seg fra 1960 til 2018. Noen av brevene med kvalitetsanmerkninger.

700 1200 700+ i perioden 1965 til 2021 oppsatt i 3 Vario og 5 diverse album. NK 1316/17 er med fosfor. Kompletthet ikke kontrollert, duplisert noen få steder.

600 1201 Eske med en samlers abonnement på FDC fra ca. 1980 til 2020. Mange hundre FDC. Meget høy kostpris. Muligens komplett??

500 1202 Lott på 90 FDC i perioden 1941 til 1959. Duplisert. 500 1203 FDC x 4 stk stemplet på Vestlandet, hhv. ÅLESUND (2 stk), STAVANGER og BERGEN. NK 375, 359-69, 425-27, 479-80 (SK 1660).

500 1204 Gammel kartotekskuffe med noen hundre FDC fra 1942 til ca. 1970 inkludert en del særstempler og noe diverse.

500 1205 Samling 317 FDC fra perioden 960 til 1995 (ikke helt komplett), pent oppsatt i 3 Optima- og ett Vario-album, alle med kassett.

400 1206 Lott 19 FDC fra perioden 1943 til 1960. SK 3.665,400 1207 Samling 2008 til 2020 i tre Leuchtturm Varioalbum m/kassett. Totalt 164 ulike, mangler enkelte på å være komplett i perioden. Medfølger også Postens samlinger “Fjernsynet i Norge 50 År”, “Norsk Malerkunst I - VIII”, “Nasjonale Helter”, heftet “Melodi Grand Prix” og samlingen “International Polar Year”.

400 1208 Samling 1960 til 1980 (127 stk.) innsatt i to Leuchtturm Optima-album. I tillegg anslagsvis 200 Postens motivhelsaker, maxikort, særstempler med mer.

400 1209

Tilsynelatende komplett samling FDC fra 1983 til 2004. Noe duplisering. 400 1210 Postens FDC-mapper fra 2000 til 2013 komplett. Også Vario-perm med årgangene 1998 og 1999. 400 1211 Restlott med anslagsvis 650 FDC, de aller fleste i perioden 1960 til 1990. I tillegg ca. 800 utstillingskort, særstempler og annet derav 50 stk. minneblokk nr.6. “UPU 100 år”.

400 1212 Lott 370 FDC i perioden 1978 til 2007. Mangler noen få på å være komplett fra 1982. 300 1213 Anslagsvis 400 FDC fra perioden 1983/2011. Vi har ikke sjekket kompletthet, i perioder ser det ut til å være 2x av frimerker og 3x av blokkene.

300

41
LOKALAUKSJON

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1214 FDC 2000 til 2008 i Postens foldere. Også album med blant annet en del FDC fra 1960-årene. 300

1215 227 FDC oppsatt i tre album, det eldste Kronprinsesse Martha fra 1956 , de siste fra 1994. I tillegg 100+ FDC, maxikort, særstempler og brev av ulike slag.

1216 242 FDC i perioden 1999 til 2010 oppsatt i Leuchtturm Vario-album og løse. Ikke sjekket om komplett. Pen kvalitet.

300

250

1217 Eske med 165 forskjellige FDC fra 1985 til 2003 med oppgitt kostpris på kr. 2.327.-. 250

1218 Br To Davo-album med ca. 160 FDC særstempler og spesialstempler fra 1962 til 1994. Det meste fra 80-tallet inkludert flere miniark.

Felt-, sensur- og krigspost Krigsfangepost

1219 Br SCHILDBERG KRIGSFANGEPOST-samling 6 formularbrev/kort med blindt stempel 1943/44, sendt fra norske offiserer i tysk fangeleir til Norge. Alle med forskjellige SENSURSTEMPLER “Oflag XXI C Geprüft”: E (Csk1sc), 13 ((Csc2), 10 (Csc6), 6 (Csc9), 7 (Csc10), 3 (Csc13). (Ref. Lørdahl).

Luftpost

1220 Br GRAF ZEPPELIN. 2 stk: Brevkort med første flyvning med LZ 129 fra Norge via Berlin til New York 1936. Pent frankert med NK 155 II. Også brev fra Norge via Berlin til Syd-Amerika i 1932. Dekorativt stemplet.

1221 Br Brevlott 1937/38, 6 pene brev sendt til TYSKLAND (4), ENGLAND (1) og FRANKRIKE (1). Variert og god frankering, bl.a. REK. brev stpl. SARPSBORG 3.V.37 med NK 155 I, Nansen-merker og portoprov. Bak rødt lakksegl og tyske tolletiketter. Rek. KRISTIANSAND flott frankert og stemplet med MINISTEMPLER. Også pent brev frankert med NK 180, 185, 187-88, 192.

1222 Br Førsteflygninger. 12 brev det første er “Luftpostruten Tromsø - Kirkenes 1-71938 1-Nordtur”. siste er “Dash-7 Widerøs Helgelandsrute 4.5.1981”.

Norge - stempler og hjemstedsfilateli Stempler

Håndskrevne annulleringer

250

1000

F 1223 Br “Ask 17/5 79” (Bu, sj.9). Vakkert håndskrevet stedsnavn på BK 7 I, adressert til Drammen. Innholdet er datert Flattum den 17/5-78 (nær Hønefoss)

4-rings nummerstempler

750

600

400

300

Kronet posthorn

1226 Br KINSEDAL. KPH (SF, grad 6) på sensurert brev til Sveits med NK 238, 240, 242 og 247 (39 øre porto). Sidestpl. Solvorn 12-7-43. Meget pent.

1000 1227 SKOGVIN (HO). Sidev. på NK 396 på julekort, grad 7. Bra kvalitet. 300

Skipsstempler 1228 Br NEWCASTLE-ON-TYNE/SHIP LETTER i ramme - 20 øre blå Posthorn(NK 40) stemplet TA EVANGER ?? VII 85 på konvolutt til London. Rødt London/Paid/Ju 30 85. Flere transittstempler bak.

400 1229 Br WILHELMSEN LINES - fire konvolutter og et klipp med forskjellige frankeringsmaskin avtrykk inkludert prøvetrykk og utkast. Meget god kvalitet.

Maskinstempler med tekst 1230 Br 1903/01. To postkort med meget gode avtrykk av Norges første maskinstempelavtrykk. Også 3 forsendelser med 1914/01 og 1914/02.

Øvrige stempler og samlinger 1231 o PRAKT/LUX - 33 innstikkort med ca. 550 merker med mest prakt/lux-stempler fra 1909 til ca. 1980.

400

300

1000 1232 o MINIARK - 20 forskjellige miniark med luksusstempler på hvert merke fra 17 ulike postkontorer.

450 1233 o/Bs/ Br Eske med stempler sortert etter postnr og alfabetisk, perioden er stort sett 1960-tallet og nyere. Eske med stempler og klipp på innstikkort, ca 40 små brev luksusstemplet siste dag, mange fra 9000-området. Også perm med stempler og klipp.

400

400 1234 o MINIARK - 11 forskjellige miniark med luksusstempler på hvert merke fra 8 ulike postkontorer. Også årssett 1990 komplett med merker luksusstemplet “Bergen 27.12.90. (SK 2.700)

Hjemstedsfilateli Rogaland

1235 GLIMT FRA POSTHISTORIEN I ROGALANDflott innrammet bilde 55 x 65 utgitt av Stavanger Postområde i 1998.

Hordaland

1236 Br EVANGER 8/7-79 sidestemplet SL Bergen 9 vii 79. 20 øre skravert på konvolutt til London. Mottaksstemplet London N-E-C/Paid/14 JY 79 i rødt. Skitten konvolutt.

1000 1237 Br EVANGER. NK 27 med TA Evanger 12 VI 83, sidestemplet SL Bergen 13 VI 83 til London. Ankomststemplet London bak. Litt skitten konvolutt

200 1238 FELTPOSTKONTOR NR. 22 (Bergens Befæstninger). Rettv. SL 22.XII.14 på NK 99 (mangelfull v. taggerad), grad 7.

200 1239 FRØLANDSDAL. Rettv. SL 26.XI.20 på medtatt følgebrev til Sogn (flekker og kantslitasje), dog grad 8!

300 1240 HARDANGER. Seks bruksforsendelser med SA Sundvord 1955, kph Simadalen (sidestpl. 1942), SA Alsåker 1935, IIL Vines 1920, IIL Aadland 1911 og IIA Djønne 1907. Var. kvalitet.

1224 Br 232.3 (D/S “Herløfjord”). Klare avtrykk på par NK 77 på brev til Trondhjem, div. transittstpl. og omadr.stpl. Ler bak. Konv. v. del er noe innklipt uten at det preger utseende mye. Grad 5.

300

250 1225 443.1 (Refskar, HO). Rettv. avtrykk på postkort med NK 76, ok motiv fra Damsgård, Bergen. Transittstpl. 27.VII.05, grad 5. Mye skrift på billedsiden, kortet derfor i grad 3.

275 1241 KNARREVIKEN. Sjeldne, nær omv. SL 24.VI.18 på verdibrev, bak poststedet avtrykk i lakkseglene. Grad 8

400 1242

1000

LYGRENES. Vakkert bruksbrev med IIA 28-1065, grad 7. 300 1243 o/Bs/ Br SAMNANGER - samling brev og noen merker montert på 18 ark. Her finnes SA Solbjørg på brev, hjelpestempel Tysse i Samnanger på Skotøykort.

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

42
GI BUD

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1244 SKAALEVIKNESET. Rettv., noe svake SL 3.II.20 på NK 100 + 104 på verdibrev i svakere brukskvalitet. En del noterings på konv., poststedet signetstpl. i lakk bak. Grad 7.

1246 Br ÆVANGER. NK 79 på konvolutt med 2 slag SL Ævanger 10 VII 00 sendt til England. Ankomststemplet Bournemouth 14 JY 00 bak. Noe flekket konvolutt.

300

200 1245 STRANDEBARMLEIEN 1938. Særstpl. i TA-type slått nær lux på NK 217, som dog har en skade v. side. Stpl. i grad 7, på postkort med godt motiv fra Oma i Hardanger (T.Lofthus).

200

Søndag 29. januar fra klokken 17.14

Norge - samlinger, partier og massevare Massevare

1247 Br 79. Brev annullert med SL ÆVANGER 24 VII 00 til England. Ankomststemplet bak Bournemouth 28 JY 00. Noen flekker på konvolutt.

Sogn og Fjordane

1249 STRØMSNES I SØNDFJORD. Rettv. SL 14.XI.15 på stilrent bankobrev med NK 99 + 105, grad 7. Bak to ulike transittstpl. Fjordenes Posteksp.

Sør-Trøndelag

1250 Br/ Bs TRONDHEIM. 11 stort sett tykke og bugnende permer mer tusenvis av forsendelser, oppdelt etter underkontorer og flere ulike avdelinger på hovedpostkontoret. Her er brev innenlands og utenlands, tallrike og mange ulike blanketter, rek. og verdipost og mye annet. Dette er hovedsamlingen på TRONDHEIM LITRA ex Ole Georg Nordli, men dubletter og ordinære ting finnes det selvsagt mye av. Dette fortjener gjennomsyn.

Nordland

1251 o 54 røde merker med enringsstempler fra Nordland oppsatt på 4 ark fra enringsalbum. Både stempel- og merkekvalitet er noe variabel.

Troms

nr. 46 - BERGEN

300

300 1248 o/Bs/ Br Plansje med 75 ulike stempler fra Hordaland som Fuse, Gravdal Garnison, Husnes og Votlo i Nordhordland. Også Skotøykort med KPH Heimstad.

300

1253 o 75, 76, 77 og 79. Eske med tusenvis av posthornmerker. 1000 1254 o DUBLETTER fra 1910 til 2020 ryddig innsatt i 52 stk. innstikkalbum. Meget spredt fram til 1970, deretter godt besatt med inntil 20 av hver. Gjennomgående pen kvalitet, noe er ordrestemplet som heftesammentrykk og annet.

2500 1255 o Parti fra eldre bo med anslagsvis mellom 200 og 300.000 merker i bunter ryddig lagt i arkivskuffer. Strekker seg fra antikvamerker til ca. 1980. Mye er bruksmerker, men vi har blant annet observert 3000 merker fra Postjubileums-serien 1947. Her bør det være muligheter for både stempel- og variantsamlere!

2000 1256 o Flyttekasse med meget velordnet dublettlager i 7 arkiveringshyller med hovedtyngden fra 1909 til 1986. Også en del massevare i bunter. Store mengder merker. Stempler??

5000

2000 1257 o Større plastkasse med brutto 13.6 kilo løse, vaska merker fra nyere tid. Må være mange, mange, mange titusenener av merker her. Vi ser var. stempelkvalitet i topplagene, men ellers vet vi ikke hva som venter nedover her.

1000 1258 o/** Stor flyttekasse fra bo full med vaskete dubletter delvis sortert i poser og esker. Nokså uoversiktlig, men her bør være muligheter. Inkludert er også litt postfriske merker og serier. Bruttovekten er ca. 9,8 kilo.

300

1000 1259 o Stor flyttekasse fra bo full med vaskete dubletter delvis sortert i poser og esker. Nokså uoversiktlig, men her bør være muligheter. Bruttovekten er ca. 10 kilo.

1000 1260 o DYPTRYKK posthorn og løvemerker (19461952) sammen med litt annet. 6 esker med store mengder av vaskete merker. Dette partiet er vasket på 1950/60-tallet og har ligget urørt siden. Her må være både stempler og varianter å finne.

500 1261 o DYPTRYKK posthorn og løvemerker sammen med litt annet. 6 esker med store mengder av vaskete merker. Dette partiet er vasket på 1950-tallet og har ligget urørt siden. Her må være både stempler og varianter å finne.

500 1262 o KONG HAAKON øre og kronemerker. Seks til dels fulle kilovareesker med store mengder av vaskete merker. Dette partiet er vasket på slutten av 1950-tallet og har ligget urørt siden. Her må være både stempler og varianter å finne.

500 1263 o Liten flyttekasse med brutto ca. 9 kilo vaskete merker fra Løve II til nyere sortert i et stort antall ulike poser/konvolutter.

500 1264 o/Bs NORGE og ENGLAND - eske med brutto 4 kilo mest vaskete frimerker lagt i poser. Mye godt tidsfordriv.

250

400 1265 o POSTHORN 1898- og 1909-utgaven (mest 10-ører). Tusenvis med vaskede merker i eske, over 260 gram brutto.

Kilovare

1266 Stor flyttekasse med brutto ca. 16.5 kilo klipp. Mest Norge. Nyere og eldre. Brevklipp og følgebrevklipp.

500

1000 1267 Liten flyttekasse med ca. 10 kilo klipp. Mest nyere norsk brevklipp. Virker delvis frasortert. 750 1268 KILOVARE. Frasortert kilovare i 9 esker og noen poser (ca. 10 kg). Dette har ligget urørt siden midten av 1960-tallet. Mye bruksmerker fra 1950- og 60-tallet med muligheter for stempler og varianter.

43 LOKALAUKSJON
F 1252 Br ROGSFJORD 29/8 1887 (IS, Tr/7). Praktstempel på 5 øres brevkort (BK 7 I) adressert til Tromsø. GI BUD

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1269

1270

KILOVARE. Frasortert kilovare i 9 esker og noen poser (ca. 10 kg). Dette har ligget urørt siden midten av 1960-tallet. Mye bruksmerker fra 1950- og 60-tallet med muligheter for stempler og varianter.

KILOVARE. Frasortert kilovare i 9 esker og noen poser (ca. 10 kg). Dette har ligget urørt siden midten av 1960-tallet. Mye bruksmerker fra 1950- og 60-tallet med muligheter for stempler og varianter.

1271 KILOVARE. Frasortert kilovare i 9 esker og noen poser (ca. 10 kg). Dette har ligget urørt siden midten av 1960-tallet. Mye bruksmerker fra 1950- og 60-tallet med muligheter for stempler og varianter.

1272

KILOVARE. Frasortert kilovare i 9 esker og noen poser (ca. 10 kg). Dette har ligget urørt siden midten av 1960-tallet. Mye bruksmerker fra 1950- og 60-tallet med muligheter for stempler og varianter.

1273 To kartonger på til sammen ca. 10 kg med frimerker. Litt blandet innhold men mest frasortert kilovare. Også flere poser med halvgode frimerker og noe ugjennomgått. Litt utland, men mest Norge. Ikke sjekket for papirtyper og stempler utover lux midt på merket.#

500

500

500

500

500

Engros

1287 Br 850-853. Norwex II - 52 FDC og 865-868 Norwex III - 143 stk. Totalt 195 prima uadresserte FDC med miniark med katalogverdi på kr. 8.060.-.

400 1288 ** ARKLOTT. Tre ark NK 595, ark NK 610, 12 ark NK 617 (fire ulike trykningsdatoer), åtte ark NK 618 (tre ulike datoer), åtte ark NK 619 (fem ulike datoer), tre ark NK 620 (to ulike datoer), ark 646, ark NK 703, tre ark 72 (tre datoer) og to ark NK 725. I alt 42 ark.

600 1289 ** To lange eldre kartotekskuffer stappfulle med postfrisk dublettlager fra ca. 1920 til 1994. Merkene ligger i konvolutter som gjør det vanskelig å få oversikt, men mange av valørene er representert med antall opp til 50 stk. og av og til enda flere. Lageret er fyldigst på perioden etter krigen med både Nordkapp, Blomster og Flyktning. De senere årene ligger det brettete helark i noen av konvoluttene, så den pålydende verdien er også betydelig. Her bør det kalkuleres!

Temasamlinger og Postens samleprodukter 1290 Eske med 10 samlinger utgitt av Posten. Også årssett frimerkehefter 2000 samt over 30 forskjellige komplette stemplete hefter fra 2006 til 2012. Høy kostpris.

500

1274 Plastkasse fylt med postklipp (4 esker), kontorklipp og vaskete merker. Bruttovekt 9 kg. 500 1275 Stor kasse med eldre og nyere klipp og en del vaskete merker fra Norge og diverse land usystematisk lagt i konvolutter. Også stor bunke konvolutter mest med filatelistisk frankering fra auksjonsfirmaer i bransjen. Total bruttovekt ca. 8 kilo.

1276 Eske med brutto ca. 4,5 kilo med pakninger med ofte litt halvgammelt klipp 1950/60-tallet, o.a. Originalpakket av avdød samler, ukjent historikk - virker variert.

1277 Forseglet kilovare fra Nord-Trøndelag krets AV NORSK POSTFORBUND. Ikke merket med årstall, men er fra 1990-tallet. Kilovare fra dette område er kjent for å være god.

1278 Eske med ca. 5,5 kilo klipp - mest litt eldre. Observert noe antikvamerker og en del fra 1950-tallet.

1279 Flyttekasse fylt opp med både klipp og noe vaskede merker i esker og poser. Dette partiet kommer rett fra bo der det meste ser ut til å være lett frasortert. Bruttovekt 14 kg.

1280 KILOVARE. Frasortert kilovare i 4 esker og flere plastposer (ca 7 kg). Dette har ligget urørt siden midten av 1960-tallet. Mye bruksmerker fra 1950- og 60-tallet med muligheter for stempler og varianter.

500

500 1291 LOOCs OL-samling i to bind, Postens OL-samling, Fakkelstafetten komplett på 75 konvolutter, konvolutter med stempelprogrammet på Lillehammer. Videre samlingene Salt Lake 2002 “Femti år siden Oslo”, OL “Nagano 1998” og OL “Sydney 2002”

500 1292 Perm samt Vario-album med brev, særstempler (flere fra Bergen), maxikort og frimerker. Samling 1980 til 1996 i Leuchtturm SF-album med kassett. Postens OL-samling, 2x Postens OL-bok og Postens samling “350 år”.

400

500 1293 Posten 350 År, Postens OL-samling 1994, OL Atlanta 1996 samt 3 album med diverse postkort - mest “give away”. Også noe diverse.

400

400

500 1294 **/Br POSTENS SAMLERSETT bestående av FDC og postfrisk serie av hver utgave. 94 stk. mellom 1/00 og 8/07 (ikke komplett). Pålydende for det postfriske er kr 2.760,-.

800 1295 **/Br POSTENS SAMLERSETT som består av FDC og postfrisk serie av utgavene. Komplett fra 1/2000 til 6/2009 samt 11/2009 og ut 2010. Portoverdi av postfriske merker kr. 5.500,-+.

300

1281 POSTFORSEGLET merket 1988 (innkjøpsår). Postblankett fra 2600 Lillehammer påklebet. 300

1282 POSTFORSEGLET med ukjent årstall, vi tror den er fra 1980-tallet. 300

1283 Bs Eske med brutto ca. 6 kilo brevklipp - mest Norge inkludert eldre tørkepresse. 300

1284 Br/ Bs Eske med ca. 3,4 kilo diverse eldre og nyere klipp. Også et 100-talls FDC og særstempler fra 1980 og 1990-tallet.

1285 Bs Brutto 5,5 kg klipp i esker. 1950, 70 og 80-talls både brev og postklipp. Ser lett frasortert ot men muligens noe stempler å finne.

1286 Bs Liten eske med nyere tettklippet klipp fra filatelistisk korrespondanse med mange prakt/ luxstemplete merker.

300

1600 1296 **/Br POSTENS SAMLERSETT, 46 stk. mellom 2009 og 2012. Bare portoverdi på det postfriske er kr. 2.050,-. Også 6 ulike spesialsamlinger utgitt av Posten. I tillegg anslagsvis 70 av postens maxikort og andre filatelistiske brev/helsaker.

700 1297 Samlingene “Posten 350 år”, Postens OL samling Lillehammer, Sykkel-VM 1993, 6 ulike av Postens spesialsamlinger, 10 motivmapper med norske merker fra Samlerhuset, album med komplett serie på 75 brev fra Fakkelstafetten 94, 2 permer med diverse OL som stemplete helark og annet.

300

150

500 1298 Stor flyttekasse inneholdende Loocs OL-samling fra Lillehammer 94 (2x, totalt 4 bind), Postens OL-samling, Posten 350 år, 130 brev og maxikort fra OL 94, aamling frimerker og brev “Nagano 98”. Også 3 esker med totalt 115 OL pins. 4 album med litt mynt og myntbrev er også med.

500 1299 **/Br Årssett FDC 1995, 96 og 99 til 2005 (totalt ca. 120 FDC). I tillegg 60 kort, helsaker og annet. Også årssett 1984 og 1985 med stemplete merker, årssett 1995, 96 og 1999 sammen med 6 PPP med postfriske merket.

300

44
BERGEN
LOKALAUKSJON nr. 46 -
6000

Pålydende og portopartier

1300 ** PORTOLOTT bestående av årssett hefter. 5 x av 1994-2001, 4x av 2002, 5x av 2003-07 og 10 samt 1x av 2011. Portoverdi kr. 27.000,-.

1301

** Portolott bestående av 60 hefter fra perioden 2007 til 2020, alle med unntak av 3 stk er A-post Norge, Europa eller Verden. Portoverdi er kr 13.400,-. I tillegg medfølger samme hefter stemplet fra Postens Filateli i Oslo.

6000

3800

1302 ** Portolott bestående av komplett sett årbøker fra 1988 til 2020. Pålydende kr. 13.000,3600

1303 ** Postens Årbøker 1988 til 2021 komplett. Pålydende verdi kr. 13.650.-. 3500

1304

** PORTOLOTT bestående av årssett frimerker. 1984, 2x 1986, 1987-96, 1998-2007 og 2010-11. Portoverdi kr. 13.281,-.

1305 ** Så godt som komplett samling fra 1991 til 2016 i to Leuchtturm SF-album. Pålydende verdi ca. kr. 10.000.- + albumpris.

3000

3000

1306 ** Postens årbøker 1992-2011 og 2012-2019. Total pålydende kr. 11.300.-. 3000

1307 ** Portolott bestående av nyhetsabonnement fra ca. 1985 til 2011, med frimerker, hefter og miniark. Portoverdi kr 9.000,-.

2600

1308 ** Portolott bestående av årbøkene 1996/99, 2005/17 og 2019. Portoverdi Kr. 8.930,-+. 2500

1309 ** PORTOLOTT bestående av årbøkene 1988 til 2011 (2 av hver fra 1989 til 2000). Portoverdi kr. 10.530,-.

1310

Portolott bestående av årbøker mellom 1988 og 2015 samt postens OL bok 1994. Pålydende kr. 8.950,-.

2500

2300

1311 ** POSTENS ÅRBØKER 1991 til 2011 inkludert OL-bok. Pålydende verdi kr. 7.790.-. 2000 1312 ** Postens årssett 1997 til 2013 komplett. Pålydende verdi kr. 7.500.-. 2000

1313 ** Deler av nyhetsabonnement med kun miniark og komplette postfriske frimerkehefter fra ca. 1980 til 2010. Pålydende verdi ikke oppgitt, men den er betydelig.

2000

1314 ** Postens årssett 1978 til 2009 komplett i 3 røde Leuchtturm album. Pålydende verdi kr. 7.200.-. 2000 1315 ** Postens Årssett 2010 til 2021 komplett. Pålydende verdi kr. 7.076.-. 2000

1316 ** PORTOLOTT bestående av årbøkene fra 1991 til 1995 og 1997 til 2010. Frankeringsverdi kr 6.774,-.

1900

1317 ** PORTOLOTT bestående av to sett årbøker 1992 til 2005 (kun 1x av 1993). Portoverdi kr. 7.450. 1800 1318 ** Portolott bestående av i alt 55 årssett mellom 1975 og 2005. Pålydende kr. 7.220,1800 1319 ** PORTOLOTT bestående av 42 årssett mellom 1973 og 2001, årbøkene 1990 til 99 og 2 stk. Postens OL-bok. Pålydende kr. 6.221,-.

1700

1750 1320 **/Br Postens Samlersett (PSS) - tilsynelatende komplett samling fra 2000 til 2011 med postfrisk merke og FDC for hver utgave. Ca. pålydende for frimerkene er kr. 5.800.-. I tillegg kommer alle FDCene.

1321 **

PORTOLOTT bestående av årbøkene 1989 og 3 av hver til 2000. Portoverdi kr. 6.200,-. 1500 1322 ** PORTOLOTT bestående av årbøkene 1989 og 3 av hver til 2000. Portoverdi kr. 6.200,-. 1500

1323 ** Bunke PP-pakker med pålydende verdi kr. 2.050,-, frimerkehefter pålydende verdi kr. 1.240.samt diverse ark og arkdeler med pålydende verdi ca. kr. 3.000.- (litt vannskader i kanten på noen av arkene). Også Postens årbøker 1988 og 2 stk. 1991.

1324 **

PORTOLOTT bestående av årbøkene 1989 og 3 av hver til 2000. Også postens OL-bok 1994. Portoverdi kr. 4.280,-.

1325 **/Br Postens årssett - 11 stk. 1983 til 1999 med pålydende verdi kr. 1.830.-. Også drøyt 50 sett PSS 2000/2004.

1500

1200

1000

1326 **

PORTOLOTT bestående av postens samleblad mellom nr. 1/2008 og nr. 6/2012 (2x av noen). Hvert ark inneholder et sett postfriske frimerker av hver utgave. Pålydende kr. 3.000,-.

900 1327 ** PORTOLOTT bestående av antall hefter fra 1970 til 1990-tallet, samt noen løse frimerker og ett brettet ark(20 merker) PF A post. Pålydende 3.340,-.

900 1328 ** Portolott bestående av hefter fra 1990 og 2000-tallet. Portoverdi kr 3050,-. 800 1329 **

PORTOLOTT bestående av årssett 1994/95 og 2 stk av hver 2000/03. Pålydende kr. 3.060,-. 800 1330 ** Postens Årbøker 2003 til 2007 og 2011. Pålydende verdi kr. 3.177.-. 800 1331 ** Samling nyere frimerkehefter i Vario-album. Pålydende verdi ca. kr. 2.600.-. 700 1332 ** Portolott bestående av helark og arkrester fra 1980 tallet. Pålydende Kr. 2.600,-. 700 1333 ** Årssett frimerker og frimerkehefter 2005 - to av hver samt noe diverse nyere postfrisk. Totalt pålydende kr. 2.613.-.

600 1334 ** Parti hele ark og store arkdeler med merker fra ca. 1979 til 1981. Pålydende verdi ca. 2.500,-. 600 1335 ** Årssett 1978 til 1997 komplett - pålydende verdi kr. 2.235.-. 500 1336 ** Lite parti nyere postfriske merker inkludert 2 årssett 2007. Pålydende verdi ca. kr. 1.800.-. 500 1337 ** Komplett postfrisk samling 1975 til 1999 på Schaubek albumblader med lommer. Oppgitt pålydende verdi ca. € 160.

400 1338 ** Komplett postfrisk samling 1976 til 1993 på albumblad. Pålydende verdi ca. kr. 1.100.-. 300

Samlinger

Komplett samling etter hovednummer til 2000 i to Davo-album m/lommer. Her er mix mellom stemplet, hengslet og postfrisk, vi anbefaler derfor gjennomsyn. Også tjeneste og portomerker. Gjennomgående god kvalitet, NK 272 med attest Aune.

45 LOKALAUKSJON
BERGEN
Utrop
nr. 46 -
Obj.nr. Utrop Obj.nr.
--------------------------
-------------------------F
o/**/*
10000
Ex. 1339
1339

1340 o

Samling stemplet 1855/1988, tilsynelatende komplett i perioden (-272) i Davo LX-album m/ kassett. Mange pent rundstemplede merker. Kval.anm. på bl.a. NK 6, 28, 34, 85. Velfylt, men ikke kpl. tjenestemerker. Også en del minneblokker.

10000

F 1341 o/**/* Velpleiet og på det nærmeste komplett samling fra 1855 til 2006 i fortrykksalbum. Av dyre merker mangler NK 6, 259 og 272. Fra 1985 er samlingen i hovedsak postfrisk med en betydelig pålydende verdi.

7000 --------------------------------- Ex. 1342 ---------------------------------

F 1342 ** Samling til 1997 i tre pene album m/lommer fra Samlerhuset. Starter med NK 10 og 12, 6 stk. skilling posthorn, 4 stk. skravert og 21 andre merker før 1909. Fra NK 96 til NK 1317 mangler kun NK 97, 98, 103, 181, 184 og 190/211 samt 260 og 272. Ellers komplett etter hovednr. i perioden.

5000

-------------------------- Ex. 1344

4000

5000

4000 x 1346 ** Samling postfrisk til 1995 i 3 blå album utgitt av Samlerhuset. Fra NK 206 til 1995 komplett minus kun NK 259 og 272. Før 206 nevnes NK 49 I, 73/75, 110-13, 114, 189-92, 193-96. Også litt tjenestemerker. Høy katalogverdi og grei PORTO blant de nyeste merkene. Noen fortrykksark mangler blant de eldre merkene.

**/*

3500 1347 o/**/* Hovedsakelig stemplet lageroppsett fra 1855 til 1995 i 2 tykke innstikkbøker. Inneholder de fleste utgaver fra før 1909, men i varierende kvalitet. Etter 1909 er lageret meget fullstendig med nær samtlige utgivelser inkludert to serier Nordkapp I, Legion, Universitet, Norwex etc.

3000 1348 o Samling fra 1855 til 1995 i Leuchtturm-album. Starter med 18 skillingsmerker i blandet kvalitet, en del øremerker og bra belagt fra 1910 med blant annet Nordkapp I og Legion. Ca. 300 merker er med prakt/lux-stempler. Også bra avdeling tjenestemerker. Noen få merker er ustemplet.

2500 1349 Samling i 2 Leuchtturm SF-album med kassetter. Periodevis bra belagt bind I fra 1945 til 1979, og på det nærmeste komplett i bind II fra 19802005. Bra med pålydende i bind II.

2500 1350 * 96-450 - komplett samling inkludert tjeneste og portomerker i lite BCM-album. Meget pene, velsentrerte og fargefriske merker. NK 272 er med garanti Berntsen og Returmerke 2y er postfrisk. Albumet er gitt som konfirmasjonsgave, og har ligget urørt i lang tid.

2000 1351 o/**/* Ujevnt belagt samling fra skilling til 2006 i fortrykksalbum. Starter med 10 forskjellige skillingsmerker, og er tynn frem til 1909. Brukbart belagt videre utover med Polmerker, Nordkapp I, Universitet og en god del postfrisk på den nyere delen.

2000 1352 ** Samling til 1990 (ark til 95) i to meget pene Safe Dual-album med kassett. Samlingen er tynn fram til 1942, deretter mangler kun 9 hovednummer på å være komplett i perioden.

2000

46
BERGEN
LOKALAUKSJON nr. 46 -
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
---------------------------- Ex. 1341 ----------------------------
1343 ** Samling postfrisk med merker i perioden 1893/1986 i Leuchtturm SF-album m/kassett. Fra NK 73 og nær komplett hovednummer fra 1922 (NK 126 og ut minus NK 149, 155 I, 272). Alle gode og mellomgode merker er representert, ref. bilder (SK ca. 31000). --------------------------
F 1344 o/**/*
Dublettbok fra NK 1, videre 35 andre skillingsmerker, 2x kronemerker Oscar, stolpeskrift, Haakon 1907/09, videre greit belagt frem til NK 406. Litt variabel kvalitet. Bak også fra NK 884 til 1116. Vi anbefaler gjennomsyn.#
1345
Samling postfrisk fra NK 110 (1910) til år 2000 i 4 album m/kassetter utgitt av Samlerhuset. Nesten komplett fra krigen og nyere. Pent NK 272 m/blyantsign. P.g.a. dårlig lagring har en del merker tatt skade på limet. Av bedre merker i god kvalitet sjekket frem til 1960 nevnes NK 110-20, 126, 133-40, 150-56, 159-62, 172-75, 177-82, 184-96, 223-58, 259(*), 260-73, 300-01, 311-13, 353, 386-403, 407-54, 460-70, 475-76. Fyldig besatt med tjenestemerker.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1353 o Samling til 2000 i tre meget pene Safe Dualalbum med kassett. Kun 21 merker før 1910, videre greit belagt til 1942 uten toppene, deretter nesten komplett videre. Kvaliteten er jevnt pen med en god del prakt/luksus i den siste delen. Også noe porto og tjenestemerker. Ettersyn.#

2000

1354 ** Ringperm med blokker og arkrester fra 1909 til ca. 1970. Opptellingsliste foreligger. (35.900.-). 2000

1355 ** Samling 1960 til 2005 i 3 Safe-album m/kassett. Komplett etter hovednummer med noen ekstra papirtyper. Også tjenestemerker. Bruksslitasje på permer. Bare pålydende er over kr 5.000,-.

1356 o/* Samling fra 1880 til 1968 i BCM-album. Samlingen har bra avdelinger øremerker før 1909 og er videre bra belagt uten de dyreste utgavene. Også bra avdeling tjeneste og porto samt begge Returmerkene ustemplet.

1357 o Periodevis bra belagt samling fra 1943 til 2014 i 2 flotte Leuchtturm SF-album med kassetter. En del pene stempler er observert. Utrop = ca. 40% av albumpris.

1358 ** 477-874. Nær komplett samling postfriske 4-blokker fra 1959 til 1980. Liste foreligger. (10.500)

1359 o/**/* Samling fra 1855 til 1999 i to Davo-album. Starter med 11 skillingsmerker og en del øremerker. Videre jevnt bra belagt med Polmerker, Universitet og Legion. Fra 1970 er samlingen på det nærmeste komplett postfrisk med en god del pålydende verdi. Medfølger noe diverse dubletter.

1360 o Komplette årganger fra og med år 2000 til og med 2018. Frimerkene står i årssett og er ordrestemplet fra postens Filatelitjeneste. Høy kostpris.

1361 o Samling fra 1855 til 2000 i Schaubek-album. Starter md 16 skillingsmerker i meget variabel kvalitet. Spredt belagt i starten, men bra fra ca. 1945.

1362 ** MINIARK - kartotekeske med 110 Posthornblokker 1972 samt 534 miniark fra Norwex 1980 til Frimerkets Dag 1994. Noen få stemplete blokker innimellom.

1363 o Tre gamle utvalgshefter med merker fra 1856 til 1985. Noen merker er tatt ut, men her er flere bedre merker igjen - deriblant 16 skillingsmerker i ok kvalitet.

1364 o Tre gamle utvalgshefter med merker fra 1855 til 1985. Noen merker er tatt ut, men her er flere bedre merker igjen - deriblant 16 skillingsmerker i ok kvalitet.

1365 o Påbegynt samling fra 1870 til 1972 i to Lavikalbum. Blant annet 11 skilling posthorn-merker, en del stolpeskrift, Polmerker, Nordkapp I, 5 kr Haakon 1938 og 5 kr V. Spredt belagt, men en del med pene stempler.

1366 o LUKSUS-STEMPLER - tilsynelatende komplett abonnement på merker luksus ordrestemplet “Oslo” på utgivelsesdagen fra ca. 2008 til 2019. Står på drøyt 50 originale innstikk-kort fra Postens Filatelitjeneste.

1367 o Banankasse med norske dubletter i store mengder fra perioden 1945 til ca. 1990, litt usystematisk oppsatt i 30 innstikkalbum. En god del blåmerker i alle perioder.

1368 ** Restparti i kasse. Del av postfrisk samling fra Samlerhuset - spredt besatt - med noen bedre dagligserier (tre bind). Årsmapper 1986-99 komplett samt 12 mapper mellom 1976-82. Litt annet medfølger.

1369 o/* Albumark med posthornmerker og kroneprovisorier. Flott NK 44 med Grimstad 28/8 1884.

1370 o/**/* Samling til 1987 i Schaubek-album med lommer. Samlingen er nær komplett fra 1945. Spredt belagt tidlligere. Ingen merker før 1909.

1800

1700

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1400

1200

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000 1372 **/* Samling med dubletter ca. 1920 til 1990 i innstikkbok med en del bedre serier og brukbart med pålydende verdi.

1371 o/**/* Samling til 1974 i Schaubek-album. Jevnt bra belagt fra 1909 uten dyrere merker. Fra ca. 1950 er samlingen komplett postfrisk.

1000 1373 ** Hovedsakelig postfrisk samling med dubletter ca. 1940 til 1993 i innstikkbok med en del bedre serier og brukbart med pålydende verdi.

1000 1374 **/* Innstikkbok med eldre og nyere merker. Blant annet ustemplet 4-blokk av NK 76 og 77 samt 10 stk. postfriske TM 18 - 60 øre Offset. Litt varierende limkvalitet.

1000 1375 ** To gamle utvalgshefter med postfriske merker fra 1909 til 1980. Noen merker er tatt ut, men her er flere bedre merker igjen.

1000 1376 o To gamle utvalgshefter med merker fra 1856 til 1985. Noen merker er tatt ut, men her er flere bedre merker igjen - deriblant 15 skillingsmerker i ok kvalitet.

1000 1377 o PRAKT/LUX - innstikkbok full med prakt/lux stemplete merker. Rundt 575 pene stempler. Også noen enkeltmerker fra miniark samt OFF SAK III (hvit fosfor) i stemplete 4-blokker 1378 o Innstikkbok med dubletter fra skilling (23 stk.) til 1995 ryddig satt opp i 2 innstikkbøker. 1000 1379 o/**/* 10 innstikkbøker med til dels ryddige dubletter mest fra 1909 til ca. 2005. En del postfrisk på de senere årene er inkludert.

1000 1380 o Deler av nyhetsabonnement med kun miniark og komplette stemplete frimerkehefter fra ca. 1995 til 2015. Mange med luksus-stempler. Høy kostpris.

1000 1381 o/**/* Tre innstikkbøker med mest stemplete dubletter fra 1909 til ca. 1960. Store mengder posthornmerker. Bør sjekkes.

1000 1382 o/* Ujevnt og spredt belagt samling fra skilling til ca. 1960 i gammelt BCM-album. Blant annet Nordkapp I, Legion og Universitet.

1000 1383 o Så godt som komplett samling fra 1991 til 2016 i to Leuchtturm SF-album. Høy kostpris på albumene alene.

1000 1384 o/**/* Samling **/* til 1982 i Davo-album med klemlommer. Meget spredt belagt før 1940, deretter litt ujevnt belagt i perioder. Ser ut til at alt etter 1956 er postfriskt. Også 4 innstikkalbum med stemplete merker, fra 1900 opp til midten av 1980-tallet. Loocs OL-samling i to bind, Postens OL-samling og Posten 350 år. Junioralbum hele verden, to innstikkalbum Tyskland, bunke brev Tyskland og annet.

1000 1385 o Stor rotekasse med norsk materiale, en del i esker, poser og i sorteringsbakker. Mye i flott kvalitet, flere LUX/prakt, stor mengde merker. Også noen forsendelser.

800 1386 o/**/* 407/881. Lagerbok med fra 1 til 10 av hvert merke. Her er både postfrisk, hengslet og stemplete merker. Noe småfeil er sett. I følge gammel opptelling er katalogverdi langt over 10.000.

1387 ** 141/301. 7 lotter kjøpt på auksjoner der kjøper ikke har tatt ut merkene. Tidligere utrop over Kr. 2.000.

800

800

1388 ** To gamle utvalgshefter med postfriske merker fra 1909 til 1980. Noen merker er tatt ut, men her er flere bedre merker igjen.

800

800 1389 ** 617/897. 32-siders innstikkbok med dubletter i varierende antall. Liste foreligger. (SK ca. 8.300) 800 1390 o/** TJENESTE/PORTO - meget ryddig lageroppsett med mye stemplete merker i meget pen kvalitet. Også oppsett med postfriske tjenestemerker.

47 LOKALAUKSJON
BERGEN
nr. 46 -

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1391 o Stemplet samling i to pene LT-album med klemlommer og kassetter. Sider til 2013. Meget tynn i starten - velbesatt i nyere del. Uten dyre merker.

1392 ** To gamle utvalgshefter med postfriske merker fra 1909 til 1980. Noen merker er tatt ut, men her er flere bedre merker igjen.

1393 ** 225/690. Parti blokker fra 1939 til 1972 i.h.t. liste inkludert blant annet 14 stk. NK 355. (SK 6.915.).

1394 o PRAKT/LUX - to plansjer med 75 merker fra 20 mm til 1969 med pene stempler. Blant annet 2 stk. 20 øre Nordkapp I.

1395 o TJENESTE 1-97 - dublettlager i innstikkbok med inntil 30 av hvert merke. Mange med pene avstemplinger. Over 2000 merker (ca. 15.000.-).

1396 Restroteeske med noen utmerkede innslag Norge og litt fra andre land. Dessuten samling POLEN på plansjer. Sett spekulativt bypostkort 1896.

1397 o/**/* Som nytt Leuchtturm SF-album med ark til 1980 - kun innsatt et fåtall merker. Også 3 innstikkbøker med dubletter inkludert en del postfrisk.

1398 **/* Spredt belagt samling fra skilling til 1945 på albumark med bl.a. NK 10, 21, 86, 104, 259, 260 og 289/292. (SK 4.800)

1399 **/Br Postens Årbøker 1988 til 1996 (pålydende kr. 1.350.-), Vario-album med nyere FDC, samlingen “Posten 350 År” og Postens OL-samling.

750

750

750

750

1410 o MINIARK - 26 forskjellige miniark med prakt/luxstempler fra 22 ulike postkontorer. (SK 3.215) 500

1411 o 1137/1488. Flott 64-siders innstikk-album med flere tusen frimerker. Mange prakt/lux finnes. Mange par og blokker fra hefter og gode enkeltmerker som 1316-17y (jul 97 med fosforpapir)#

1412 o Samling dubletter fra skilling til ca. 1955 i selvkomponert album. Hovedtyngden etter 1909. En del pene stempler.

750

700

1413 o/** Uryddig innstikkbok med mest norske dubletter, men også en del fra Færøyene og andre europeiske land. En del stemplete hefter og miniark fra Norge.

1414 **/Br Stor kasse med deler av nyhetsabonnement fra 1990-årene med en del postfrisk, FDC og diverse. Mye fra OL 1994. Også spesialsamlingene Sykkel VM 1993, LOOCsamling i 2 bind, og VM på ski 1997. Høy kostpris.

500

500

500

500

700

700

700

1400 o/**/* Fire eldre delvis utplukkete utvalgshefter med blant annet NK 1, 4, 8, 9-11, 15 og 19. 600

1401 o/**/ Br Årssett 2000 og 2001 samt komplett Postens Samlersett (PSS) fra 2002, 2003 og 2004. Medfølger noen barnesamlinger, dubletter og diverse.

1402 o/**/* Uryddig innstikkbok med mest norske dubletter, men også en del fra Frankrike og andre europeiske land. Det meste er postfrisk.

1403 o Banankasse med norske dubletter i store mengder fra perioden 1990 til 2021 oppsatt i 28 innstikkalbum.

1404 Flyttekasse med småsamlinger, restsamlinger dubletter i 15 album/permer. Også brev og annet fra bo.

1405 Julemerker, brevmerker og litt annet i tykk innstikkbok og på Vario-ark. Også ca. 200 kort/ brev i 3 permer med jule- og brevmerker. I tillegg perm med danske julemerker.

600

1415 o/**/* Samling i to BCM-album med merker til 1993. Så godt som komplett fra 1945. Spredt i starten. 500 1416 Restlott inneholdende pent Leuchtturm SF-album med kassett og ark til 1990. To innstikkalbum med ordinære merker, brev og kort med frimerker, årssett norske frimerker 2005, 3 prestisjehefter, fra utgaven Kongelig Gullbryllup (NK 1992/BL 50), to av hvert FDC, gullbrev, Postens samlersett, Postens PresentasjonsPakke og to stemplete miniark.

500 1417 ** Kartotekeske med ryddig lite posearkiv med postfriske merker fra 1909 til ca. 1965. 500 1418 o/**/* Liten flyttekasse med fire restsamlinger samt noen innstikkbøker med dubletter, delvis utplukkete utvalgshefter, LOOC OL-samling og noe diverse.

600

500

500

500 1419 o ÅRSSETT STEMPLET - komplett serie originallmapper 1980 til 2002 - alle merkene pent hjørnestemplet “Oslo”. Totalt 23 prima sett.

500 1420 o Dubletter i 6 små og mellomstore innstikkalbum. Perioden er mellom 1890-tallet og 1943. En god del posthorn fra 1909 og 1922-utgaven.

500

400 1421 o/**/ Br RESTLOTT bestående av brev/postkort Norge og litt utland fra 1980-2000 tallet. 74 stemplete frimerkehefter, alle med nr. (fra abonnement 1995/2010, mulig komplett i perioden) løse og i Vario-album. Tomt Vario-album m/kassett og postens “Millenniumssamling”.

500 1407 o/**/* Restlott bestående av noen hundre pakker med 30 eller 50 ulike norske merker (pakket tidlig på 1960-tallet). Norske og utenlandske merker i poser. 3000+ postfriske lavverdier posthorn dyptrykk. Diverse postfriske merker i ulike antall.

1406 o/* Eldre samling Norge til 1942. Tynt belagt med enkelte litt bedre merker. Medfølger noe massevare (har ligget urørt i 50 år) fra mellomkrigstiden, blant annet 700 røde 10-øres posthorn og noen 1000 løve dyptrykk.

500 1408 o/Br Usystematisk samling med frimerker, FDC og noen brev. Starter med 26 skillingsmerker og noe øremerker. Besikt.

400 1422 o 3/369. Restlott eldre merker på innstikkskort. (NK 28, 35 og 36 med feil). 400 1423 **/Br Vario-album med postfriske 4-blokker, miniark, FDC og maxi-kort fra 1990 til 1995. 400 1424 o/Bs Tre innstikkbøker med blant annet drøyt 200 stk. 10 øre Centraltrykkeriet antikva samt mange nyere merker med pene stempler. Også litt Sverige.

400 1425 o/**/* Tre små esker og hefte med dubletter. Blant annet en del Knudsen fintagget, noe nyere postfrisk og noen pene stempler.

400 1426 **/Br Restlott med særstempler, spesialutgivelser, noen FDC og Postens utgivelser postfriske merker 1945/1948. Også litt ubrukt rekvisita.

500

500 1409 o/**/ Br Stappet “medium” flyttekasse med mest norsk materiale. Vi nevner bl.a. 1 kilo løse/vaska merker (nyere), to årbøker 1989, noen små frimerkepakker (100 til 300 ulike, i alt ca. 10 stk.), 15 stk. FH 100 som kleber, ca. 100 svenske hefter 70/80-tallet (en god andel er stpl.), en del nyere “produkter” fra Posten inkl. særstempler og postkort, 4-5 plansjesider med 5- og 10-øre Antikva (massevare, trolig ves. 76-77), en del brevpost (mange C5 med ofte fil. frankering, noen prakt), bok med Ungarn overtrykksmerker 1940-tallet i antall!, m.m.

400 1427 MINNEBLOKKER/suvenirblokker, offisielle og uoffisielle. 36 stk. i album samt 10 dubletter. Eldste er MB 1b “De-no-fil 1951” Nødblokken, denne alene er notert til kr 1100,-.

400 1428 o/* Påbegynte samlinger, delsamlinger og noe dubletter i 5 album. 400 1429 o/**/ Br ATM-merker og brev i Vario-album og perm. 350

1430 o/**/* Restlott med liten samling Norge i Davo-album, to tynne samlinger Hele Verden, Postens årbok 1994 samt 3 spesialutgivelser fra Posten med blant annet “Norge 2000” og Kong Olav 100 år”.

350

LOKALAUKSJON nr. 46 - BERGEN

48

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1431 **/Br NORGE 100 ÅR 1905-2005. Samling i 5 bind distribuert av Samlerforlaget. Samlingen “VÅR VIKINGARV”, En reise i vikingenes fotspor fortalt med frimerker og brev og “TUSENÅRSSAMLINGEN” i to bind. Begge de to sste distribuert av Samlerhuset.

300

1432 o/Br PERFINS - to plansjer med 33 merker samt et brevkort med diverse gjennomhullinger. 300

1433 Samling tjenestemerker til 1967 på 8 ark, innstikkbok med dubletter, tidligere auksjonslott med 32 pent stemplete 20 øre Snorre. Også litt annet.

300

1434 o/Br/* Liten restlott fra bo med frimerker, brev, FDC og noe mynt. 300

1435 o STOLPESKRIFT. 1, 5, 10 og 20 øre på 2 sider, flest 20 mm. Her er 44 enkle, 20 par og 3 firestriper.

1436 Liten lott postfriske og ubrukte merker i innstikkalbum og perm. Mest 1970- og 1980-tallet men også eldre. Ikke talt.

1450 Vario-album med FDC fra 1990-årene, bunke bruksbrev, særstempler og FDC 1942/1980 samt Postens OL-samling og Posten 350 År i 2 flotte album.

1451 Eske med noen hundre FDC fra 1962 til nyere. I tillegg en god del særstempler og minneblokker. Mange enheter.

1452 Stor kasse med brev og postkort fra bo etter frimerkesamler. En god del filatelistisk frankering forekommer.

1453

300

200

1437 o Dublettparti der mange er med prakt/luxstempler. 200

1438 REALISASJON. Eske inneholdende Loocs OL-Samling i to bind, Postens OL-samling, samlingen Sykkel-VM Hamar-Oslo 1993, samlingen “Alt For Norge” utgitt av Samlerhuset, to album med tilsammen 11 diverse myntbrev, plastpose med motivmerker fra hele verden, noen årssett fra Færøyene og litt annet.

1439 o/**/* Mest stemplet samling i innstikkbok - oppsatt etter Michel. 1855 - ca. 2000 ytterst velbesatt. Meget blandet kvalitet i eldste del - bør ses - pen 44 og tidlige konger, Nordkapp, Legion etc. GI BUD !

1440 o/**/* Mindre samling 1855-1980. Mange skillinger og ellers en del mellomgode utgaver framover. Også avsnitt “BOB”. GI BUD !

Brevlotter

1441 **/Br Mengder av luftpostbrev, førsteflygninger, polarpost, FDC, særstempler, helsaker, frankeringsavtrykk (mange med nr. under 100), rasjoneringskort, månedens tilbud fra Skanfil og mye annet. Alt samlet i 6 album og brevalbum.

1442 Restlott med 15 forsendelser fra Norge og diverse land fra 1680 til moderne. Blant annet Magistratbrev fra 1814, krigspost, skipspost og særstempler. Besikt.

1443 Stor eske med mange hundre FDC fra ca. 1960 til 1980 i album og løse. Også en del nyere og eldre forsendelser, en del minneblokker og noe diverse inkludert samling FDC fra Island.

1444 Album med brev og postkort inkludert “Polkort”, 8 FDC fra 1942/1944 og noen luksus-stemplete merker fra miniark på konvolutter.

GI BUD

TELEGRAMMER - samling norske telegrammer fra 1915-1975. Totalt 297 stk. med en del duplisering.

1454 Eske med godt over 100 konvolutter og helsaker ca. 1900 til 1945 sendt til samme familie. Mye sendt fra Russland og Tyskland til Norge. Meget varierende kvalitet.

1455 Resteske med blant annet en del brev, rasjoneringskort, to hefter med glansbilder samt lite hefte med “25 Grini-viser” utgitt ved fange nr. 11254 og noe diverse.

1456 24 brev frankert med posthorn 1909. Alle adressert til Lars Evensen på barken “Hafrsfjord” og er med innhold. Sendt til USA, Chile, South Africa, Australia og New Foundland. De fleste i litt “rufset” kvalitet.

GI BUD

GI BUD

1000

800

700

600

1445 TMS. Album med ca. 200 brev annullert med tekstmaskinstempler. 500

1446 Lott på 200+ bruksbrev, deriblant ca. 30 m/ tjenestemerker, i Optima-perm, på ark og løse. Også brevalbum med 38 brevkort. Perioden fra ca. 1880 til 1980. Blandet kvalitet.

1447 POSTKORT og annet utgitt av postverkene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Mengder av kort i 2 esker og 6 album. Mange postale reklamekort, blant annet for Postgiro. Der finnes også andre ting innimellom som helsaker og brev. Mesteparten er ubrukt, eskene inneholder en del dubletter.

1448 Banankasse fylt opp med brev og noen få postkort. Det meste fra slutten av 1940-tallet og oppover. Mange sendt til samme familie, en del med S & Fj.-stempler.

1449 Eske med brutto 17 kg norske brev til samlere/ privatpersoner fra 1930-årene og nyere. Det meste i C6-format. For stempelsamlere?

nr. 46 - BERGEN

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

300

1457 20 brev med posthornmerker, alle sendt utenlands. 300

auksjonen på skanfil.no

49
LOKALAUKSJON
Klikk her for å gå til