Page 1

Rekylen Danmarks Jægerforbund, Kreds 3, Midt - Østjylland

26. årgang

nr. 1 marts 2011

1


Stilling Jagtforenings bestyrelse: Formand: Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22 E-mail: formand@stilling-jagtforening.dk ryepeter@post4.tele.dk Næstformand: Kristian Lejbøl Grubbemøllevej 24, K1, 5700 Svendborg Tlf. 23 71 99 51 E-mail: naestformand@stilling-jagtforening.dk lejboel@mail.dk Kasserer og sekretær: Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 40 36 59 98 E-mail: kasserer@stilling-jagtforening.dk susanne.laursen@pc.dk Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Vest Kildeparken 44, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 48 31 E-mail: sekretaer@stilling-jagtforening.dk mvest@post.tele.dk Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro Tlf: 86 94 84 95 E-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk gn@email.com Lars Hulsig Nielsen Chr. X’s vej 179, 8270 Højbjerg Tlf. 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk hulsig@stofanet.dk

“Rekylen”s redaktion : Lars Hulsig Nielsen Chr. X vej 179, 8270 Højbjerg Tlf: 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk hulsig@stofanet.dk

“Rekylen”: Oplag: 550.

Næste nr. udkommer 1. september 2011. Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. august 2011 Rekylen nr. 1, marts 2011 Indhold: Synspunkt Flugtskydningsudvalget Foreningsnyt Aktivitetsudvalg Ungdomsudvalget Jagtudvalget Kalender / program Riffeludvalget Hundeudvalget Jagthornsudvalget Videofilm Jagttegnsudvalget

s. 3 s. 5 s. 6 s. 10 s. 12 s. 21 s. 14 s. 17 s. 18 s. 20 s. 26 s. 24

Stefan Bjerregaard Eskebækparken 62, st.th., 8660 Skanderborg Tlf. 60 65 80 91 E-mail: agffan@hotmail.com

Forside. Jægerhuset

Søren Thingbak Hans Tausensvej 14, 8260 Viby J, Tlf.: 20 74 85 20/86229577 E-mail: soeren.thingbak@gmail.com

Stilling Jagtforenings hjemmeside: www.stilling-jagtforening.dk

Bagside. Jægerhuset


Så er nok en jagtsæson forbi, den er forhåbentlig gået godt for de fleste af os, med mange gode og mindeværdige jagtoplevelser ude i naturen sammen med gode jagtkammerater og vores uundværlige ” bedste ven ” jagthunden. Det er desværre ikke kun positive oplevelser fra den forgangne jagtsæson, den satte desværre rekord i jagtulykker, 6 jægere,1 med dødelig udgang, samt 12 hunde, heraf 3 schweisshunde. Ulykkerne fordelt over hele landet. Det er for mange jagtulykker ! Så pas bedre på når du går på jagt, lad sikkerheden komme frem for alt. Husk indberetning af skudt vildt i den forgangne jagtsæson, det er vigtigt, at de oplysninger, der ligger til grund for forhandlinger om jagttiderne og arterne er rigtige. Så er de nye jagttider, der træder i kraft den 1. april 2011, endelig vedtaget og underskrevet, så denne gang skulle det være helt sikkert. På det netop afholdte JKF årsmøde, afholdt den 20. januar 2011 i Jægerhuset, var der igen i år meget lille tilslutning, ud over JKF bestyrelsen, Kredsformanden og Hovedbestyrelsesmedlemmet var der mødt i alt 3 deltagere op, fra alle 9 jagtforeninger i kommunen. Vi havde ellers, i Vor forening slået på tromme for arrangementet. Så er vor om- og tilbygning af Jægerhuset blevet færdigt. Indvendigt helt, udvendig mangler oprydning, sokkelbeklædning, fliser og malerarbejde. Malerarbejdet bliver udført til sommer, det øvrige når frosten til foråret har forladt jorden. Da der undervejs er kommet lidt mere på projektet f.eks. komplet ny isolering i loftet, ekstra læ væg med dør mod annekset mm., bliver det dyrere end budgettet, dog ikke mere end vi kan magte. Vi har allerede holdt 3 arrangementer i det ” nye hus ”, og det er virkelig godt med det større og regulære rum, som nu er meget bedre til fester, møder, undervisning . Står du og mangler lokale til en fødselsdag, barnedåb el ler andet, så henvend dig til formanden for leje af huset. Tak til alle de som har medvirket til at vore arangementer kom op at stå og til alle jer der mødte op som deltagere. Mød talstærkt op også til aktiviteterne i 2011. Knæk og Bræk Kaj Rye Petersen Formand Stilling Jagtforening

3


Om Stilling Jagtforenings Hjemmeside Hjemmesiden er blevet en vigtigere kilde til information af foreningens medlemmer, nu da Rekylen kun udkommer 2 gange om året, nemlig i marts og september. På hjemmesiden vil indlæg med de nyeste informationer fra de enkelte udvalg kunne læses, og der vil være en opdateret kalender. Man vil på forsiden kunne se hvilke aktiviteter der er lige nu. Som noget nyt kan hele Rekylen downloades fra hjemmesiden som PDF fil, du kan da læse det, som sad du med bladet i hånden. Er der noget du gerne vil have med på hjemmesiden, indlæg eller billeder eller andet, kontakt da bestyrelsen, udvalget hvorunder det hører eller formanden. Vi vil da sørge for det kommer med.

Kik ind på Stilling Jagtforenings Hjemmeside www.stilling-jagtforening.dk

Walther og Danmarks Smukkeste Festival har igen i år betænkt skovene omkring festivalen med midler til udsætning af fasaner.

4


Udvalget består indtil videre af bestyrelsen

Stilling Jagtforenings Skydevogn. Da bestyrelsen mener, at det er meget vigtigt at foreningens medlemmer har mulighed for at øve flugtskydning, har bestyrelsen indkøbt og klargjort en skydevogn, som kan lejes af foreningens medlemmer. Foreningens kasserer, Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98 står for udlejningen og interesserede kan kontakte hende. Du kan også sende en email: skydevogn@stilling-jagtforening.dk eller susanne.laursen@pc.dk. Afhentning/aflevering: Skydevognen afhentes og afleveres ved Jægerhuset i Teglgraven. I lejeperioden er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt og ikke udsættes for unødig belastning. Lerduer: Stilling Jagtforening leverer alle lerduer. Der anvendes kun sorte lerduer. Pris pr. kasse med 200 stk. er 120 kr. Ved afhentning er magasinet tomt og ikke brugte duer refunderes ikke. Ved bestilling aftales hvor mange lerduer der forventes brugt, og disse modtages sammen med skydevognen. Hele kasser lerduer refunderes. Priser: Ved afhentning betales 500 kr. i depositum. Leje pr. aften 100/pr. dag 200 kr. Ansvar: Skydevognen skal afleveres i samme stand om den er lejet i, er dette ikke tilfældet vil depositum blive helt eller delvist inddraget. Det er bestyrelsens håb, at skydevognen vil blive brugt flittigt og af mange af foreningens medlemmer.

5


Generalforsamling 2010 i Stilling Jagtforening Torsdag den 28. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset Dagsorden ifølge vedtægterne : 1.Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Valg af udvalg 12. Fighterpokalen 13. Eventuelt 1. Valg af dirigent. Holger Degn blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

6

2. Formandens beretning. Der er 380 medlemmer pr. 1.10.2010, lidt færre end sidste år. I året der er gået, har der været vildtspil i november, gløgg og horn i december, køb og salg i januar med gode tilbud fra Gamebird. I februar var der besøg hos Århus Bryghus, der var trofæaften i marts med mange flotte trofæer og gode fortællinger. I april var der filmaften med et par nye film. Der var bukkemorgenkaffe den 16. maj med mange deltagere og 4 bukke på paraden. I september var der besøg i Jagtbiografen, hvor alle fik afprøvet evnerne. I oktober havde Mogens arrangeret cowboy aften, med besøg fra Århus Pistolklub. De havde en masse udstyr, våben m.v. med og vi fik en fortælling om fup og fakta og set en lille film. Kaj opfordrede til, at flere deltager i klubaftenerne.


Jagtens dag blev aflyst på grund af manglende underskudsgaranti fra DJ, samt manglende støtte med naturvejleder og udstyr. Der kunne ikke opnås enighed om at, foreningerne bag arrangementer skulle dække et underskud. Vi har tilkendegivet over for DJ, at vi vil forsøge at gentage arrangementet og ønsker tilskud. Udvidelsen af Jægerhuset er lige startet. Det tog godt et halvt år af få byggetilladelsen. Entreprisen udføres af Thorkild Busk. Projektet skal være færdigt omkring 1. december, da endeligt byggeregnskab skal afleveres inden Jul, da tilskuddene kun gælder i 2010. Udgiften forventes af være 138.000. Der gives 30.000 kr. fra Danmarks Jægerforbund, Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune giver 40.000 kr. Bygge- og anlægsfonden har bevilliget 46.000, resten er selvfinansiering på i alt ca. 25.000 og eget arbejde svarende til 25.000 kr. Til foråret skal huset males og arealerne istandsættes og re-etableres, hertil behøves medlemmerne hjælp. Der har ikke været ret meget aktivitet i JKF, da det primært er jagtaftalen JKF forhandler. Der har været forhandlinger omkring rågeregulering. JKF holder årsmøde den 20. jan. kl. 19.30 i Jægerhuset. Her vælges vor kandidat til hovedbestyrelsen, samt delegerede til kredsmødet. Alle medlemmer er velkomne. Kredsmødet af holdes den 8. marts kl. 19.00 på Capri. Der kommer meget lidt information ud omkring kredsens arbejde og kredsens hjemmeside er ikke opdateret. Kaj takkede alle udvalg for deres arbejde for foreningen. Der blev fremsat ønske om at vi forsat forsøger at holde Jagtens Dag. Beretningen blev godkendt. 3. Udvalgenes beretning Flugtskydningsudvalg; Susanne, der er ingen udsigt til en skydebane. Skydevognen bruges, men der er stadig mulighed for at leje den. Aktivitetsudvalget: beretning er aflagt i formandens beretning. Ungdomsudvalg: der er ingen aktiviteter, udvalget afventer nye unge medlemmer, der ønsker at lave aktiviteter. Jagtudvalg: Karl, Der er god deltagelse på jagterne og der skydes en del vildt. Der er godt med tilmeldinger og folk er glade for, at der trækkes lod om posterne. Der er god deltagelse af hunde. Riffeludvalg: Gert fortalte at der havde været vigende deltagelse ved hjorteskydningen og terrænskydningen. Deltagelsen ved indskydningen var som vanlig godt. Mærkeskydningen flyttes til maj i 2011, Hjortebanen flyttes til september, Odder som vanligt i august. Indskydning og terrænskydningen

7


holdes på sædvanlige tidspunkter. Der blev sagt tak til alle der har givet en hånd med. Hundeudvalg: Søren, I 2010 er der gennemført dressurtræning, sommertræning og apporteringstræning. Pæn tilslutning, lidt lavere end tidligere år. Sæsonen 2011 startes med en aften uden hund, med foredrag om bl.a. klikkertræning. Tak til alle der har hjulpet i sæsonen. Hornudvalg: Susanne fortalte om sæsonen der var gået og at der var godt gang i aktiviteterne. Der er både begyndere, lidt øvet og øvede. Nye blæsere er velkomne og horn kan lånes. Jagttegnsudvalg: Søren er blevet instruktør. Der forventes startet kursus den 29. november. Annonceringen kommer snarest. Knivkursus: Mogens var utilfreds med den nye lovgivning omkring knive, hvor det kan være svært at transportere materialer m.v. rundt. Mogens foreslog knivkurset nedlagt. Alle udvalgsberetningen blev godkendt. 4. Regnskab Susanne Rye Laursen gennemgik regnskabet der udviser et overskud på 5723 kr. Overskuddet skyldes udvalgenes aktiviteter, idet regnskabet uden udvalgene giver et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 6. Fastsættelse af kontingent Kontingentet foreslås uændret på 150 kr. til jagtforeningen. DJ opkræver i 2011; 671 kr. for ordinære, 119 kr. for junior, 370 kr. for ungdom, 405 kr. for seniorer, 238 kr. for husstand og 50 kr. for ekstraordinære medlemmer 7. Valg af formand Kaj er på valg og modtager genvalg. Kaj er valgt. 8. Valg af bestyrelse Lars, Mogens og Kristian er på valg og modtager genvalg, hvilket de blev. Bestyrelsen ønskes udvidet til 8 medlemmer, således at en fra hundeudvalget træder ind. 8


Søren Thingbak blev valgt. 9. Valg af suppleanter 1. suppleant John Balle blev genvalgt. Karl Bjerregård blev valgt som 2. suppleant. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant Ove Skyum Andersen blev genvalgt som revisor og Ingvard Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 11. Valg af udvalg Udvalgene supplerer sig selv efter behov. 12. Fighterpokalen Fighterpokalen blev givet til Karl Bjerregaard for hans store indsats i både riffeludvalg og jagtudvalg, samt med rengøring af huset. 13. Eventuelt Der blev ikke aflagt referat af bladudvalget. September nummeret var ikke godt med en løs side og nogle trykt 2 gange men såfremt bladet skulle have været trykt om, ville det have været sendt ud endnu senere. Vi har besluttet at prøve et andet trykkeri næste gang. Retrieverklubben havde fået afslag på lån af areal og hus 2 gange i september, DCH havde fået tilladelse. DCH kunne låne arealet, da vi også låner deres areal. Vi har valgt ikke at udlåne/udleje arealet i efterårsperioden da huset er under ombygning og ikke kan loves brugbart, derfor er der givet afslag til Retrieverklubben. DCH’s medlemmer benytter jævnligt vores areal uden aftale. Kaj taler med dem ved lejlighed. Der blev fremsat ønske om, at der laves en oversigt over nyheder på hjemmesiden, således det er let at se hvad der er nyt. Der blev stillet spørgsmål til vores forsikringsdækning, om den dækker råd og svamp. Der har stået vand under huset på et tidspunkt. Kaj undersøger dækningen. En mulighed kan være dræn omkring huset. Kaj takkede dirigenten og deltagerne for den livlige debat. Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden. Herefter var der kaffe og en franskbrød. Der var 20 deltagere. Referent: Susanne Rye Laursen

9


Udvalget arrangerer klubaftener udflugter og lignende aktiviteter. Da der ikke er valgt nogen til udvalget varetages det af bestyrelsen

Klubaften torsdag 3. marts kl. 19.30 Gert arrangerer igen i år Trofæaften. Kom med dine trofæer fra ind- og udland så vi alle kan glæde os over dem. Der er præmie til trofæet der får flest stemmer i hver kategori. Kun trofæer fra sidste sæson kan deltage i konkurrencen. Husk at medbringe dine krageben nedlagt i den forgangne sæson. Den med flest medbragte ben vinder pokalen og en kontant præmie. Klubaften torsdag 7. april kl. 19.30 Der er klubaften i Jægerhuset, hvor hundeudvalget står for arrangementet. Vi får besøg af en erfaren instruktør, Connie Guldberg Christiansen, som vil fortælle om klikkertræning af hunde samt demonstrere hvordan det virker vha. sine medbragte hunde. Bukke Morgenkaffe mandag 16. maj kl. 8.30 i Jægerhuset. Igen i år mødes vi på den første bukkemorgen til kaffe og rundstykker samt en lille en til halsen. Prisen er den sædvanlige rimelige kr. 25,00 pr deltager, der vil også være øl og vand til salg. Kom og vis din egne buk frem eller kom for at se de andres og fortæl eller høre de gode historier. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til en hyggelig morgen. Jagtens Dag Lørdag den 21. maj 2011 i Motorvejslommen. Som vi har gjort det 4 gange før, i samarbejde med Hørning og Skanderborg jagtforeninger, arrangerer vi en spændende familiedag , hvor alle kan komme og opleve hvad vi jægere går og laver. Voksne såvel som børn kan selv prøve de mange forskellige aktiviteter. Der vil blive rig mulighed for mad og drikke af forskellig slags. Planlægningen er stadig i gang, så endelig program vil komme senere, som opslag i Jægerhuset, på hjemmesiden og i Jæger. I juni vil Stefan forsøge at arangere en fisketur/put and take. Klubaften i september ? måske en tur til Frisenborg. Nærmere herom vil komme på hjemmesiden og i Jæger.

10


Westernaften

Køb og salg

Generalforsamling

Fighterpokalen til Karl Bjerregaard

11


Kristian Lejbøl, Grubbemøllevej 24, Kl, 5700 Svendborg,Tlf. 23 71 99 51

Udvalget laver arrangementer specielt for ungjægere, dvs. jægere under 26 år. Hvis I har en ide, eller et ønske til et en aktivitet kan jeg kun opfordre foreningens ungjægere til at melde sig på banen. Ungdomsafdelingen er til for jer, og hvis I har nogle ønsker til aktiviteter skal I bare komme frem med dem, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med at realisere dem. I skal være meget velkomne i Ungdomsudvalget, hold jer ikke tilbage. Der vil også blive holdt nogle spændende klubaftener som jeg varm kan anbefale. Dem kan I se nærmere om under Aktivitetsudvalget. Vedrørende Jagterne se under jagtudvalget.

12


13


Marts 03. Trofæaften 28. Indskrivning hundetræning

Jægerhuset Jægerhuset

19.30 19.00

April 04. Dressurtræning hunde 07. Klubaften Klikkertræning 11 Dressurtræning hunde 18. Dressurtræning hunde 26. Dressurtræning hunde

Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset

19.00 19.30 19.00 19.00 19.00

Maj 02. Dressurtræning hunde 08. Mærkeskydning 09. Dressurtræning hunde 16. Bukkemorgenkaffe 16. Dressurtræning hunde 21. Jagtens Dag 23. Dressurtræning hunde 30. Dressurtræning hunde

Jægerhuset Nørre Snede Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset

19.00 09.00-15.00 19.00 08.30 19.00 10.00-16.00 19.00 19.00

Juni Der forsøges planlagt en fisketur i juni, se hjemmesiden og Jæger 06. Afslutning Dressurtræning Jægerhuset 18. Terrænskydning Ulfborg 20. Sommertræning hunde Jægerhuset 27. Sommertræning hunde Jægerhuset

18.00 10.00-16.00 19.00 19.00

Juli 04. 11. 18. 25.

19.00 19.00 19.00 19.00

14

Sommertræning hunde Sommertræning hunde Sommertræning hunde Sommertræning hunde

Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset


August 01. Apporteringstræning 08. Apporteringstræning 13. Pokalskydning Odder 15. Apporteringstræning 22. Apporteringstræning 29. Afslutning Apporteringstræning

Jægerhuset Jægerhuset Gyllingnæs Jægerhuset Jægerhuset Jægerhuset

19.00 19.00 09.00-16.00 19.00 19.00 18.00

September Klubaften i september ? måske en tur til Frisenborg se hjemmesiden og Jæger 18. Hjortepokalskydning Ørre 09.00-13.00 Der forventes rågeregulering fra søndag den 1. maj til og med 14. juni på: søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 lørdage fra 7.00 til 10.00

15


16


Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro, Tlf. 86 94 84 95 e-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk

Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg , Tlf. 86 52 31 91 Anders Hatting, Gl. Stillingvej 434 A, 8462 Harlev, Tlf. 21 83 45 45 John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, Tlf. 23 64 14 02

Indskydning: Grundet manglende godkendelse, bliver der ikke indskydning i Riis i år. Der er mulighed for indskydning på Gyllingnæs og ved Pankas. Mærkeskydning: Søndag 8. maj 2011 kl. 9-15 i Nørre Snede. Terrænskydning: Lørdag 18. juni 2011 kl. 10-16 på terræn 1 i Ulfborg. Der skydes i hold a 5 skytter. Der skydes 50 skud. Der mødes med indskudt riffel. Pris pr hold kr. 500. Tilmelding til Gert på tlf. 86 94 84 95. Pokalskydning med Odder: Lørdag 13. august 2011 kl. 9-16 på Gyllingnæs, pause kl. 12-13. Dette er glimrende mulighed for finpudsning af formen, for jægere som skal på jagt i Sverige. Hjortepokal: Søndag 18. september 2011 kl. 9-13 i Ørre Så er hjortejagten i gang og vi jægere har her en god chance for at komme op i gear. Tilmelding til Anders på tlf. 21 83 45 45. P.u.v. Gert

17


Søren Thingbak, Hans Tausensvej 14, 8260 Viby J, Tlf.: 86 22 95 77/20 74 85 20, E-mail: soeren.thingbak@gmail.com

Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Skanderborg, Tlf.: 86 53 85 01, E-mail: gjmultiservice@msn.com

Preben Kidmose, Kærvænget 43, 8310 Tranbjerg, Tlf.: 86 29 17 89/20 26 17 89 E-mail: pkt-il@webspeed.dk Hjalmer Nielsen, Skanderborgvej 90, Hvirring, 8762 Flemming, Tlf.: 75 78 25 03/23 71 33 68, E-mail: piffi@post1.dknet.dk Karsten Hare, Grøndalsvej 84, 8260 Viby J, Tlf.: 86 28 16 63/28 14 44 80 E-mail: lika.hare@stofanet.dk John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, Tlf.: 86 94 34 53/23 64 14 02 E-mail: john-b@webspeed.dk

Hundetræning i Stilling Jagtforening 2011 Der er indskrivning mandag den 28. marts kl. 19.00. Pris: Unghunde: kr. 300,- Åben klasse: kr. 350,Med efterfølgende orientering om dressurkursets indhold. Mandag den 4. april (1. træningsaften) laver vi en opdeling i hold med baggrund i en lille test af hundenes niveau/færdigheder. Der kræves medlemskab af Stilling Jagtforening for at deltage i Dressurtræningen. Medlemskort skal forevises. Dressurtræning: Alle træningsaftener starter kl. 19.00. Mandag den 4. april Mandag den 11. april Mandag den 18. april Tirsdag den 26. april Mandag den 2. maj Mandag den 9. maj Mandag den 16. maj Mandag den 23. maj Mandag den 30. maj Forløbet afsluttes mandag den 6. juni fra kl. 18.00 med en niveauinddelt prøve samt et let traktement.

18


Sommertræning: Åben for alle: Pris kr. 25,- pr. gang. Foregår på mandage i ugerne 25 26 27 28 29 30. Apporterings-træning: Åben for alle: Pris kr. 200,Foregår på mandage i ugerne 31 32 33 34 med afslutning i uge 35 med prøver og et let traktement. Alle dage kl. 19.00, men i uge 35 (prøver), må man gerne møde ind fra kl. 18.00. OBS: Torsdag den 7. april kl. 19.30, er der klubaften i Jægerhuset, hvor hundeudvalget står for arrangementet. Vi får besøg af en erfaren instruktør, Connie Guldberg Christiansen, som vil fortælle om klikkertræning af hunde samt demonstrere, hvordan det virker vha. sine medbragte hunde. Velkommen til en ny sæson!

19


Kaj Rye Petersen og Susanne Rye Laursen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22/40 36 59 98. E-mail: jagthorn@stilling-jagtforening.dk

Har du lyst til at blæse jagthorn? Så mød op i Jægerhuset, i Teglgraven, i Motervejslommen, i Stilling. Her mødes vi hver tirsdag kl. 19.00 fra august til juni. Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op! Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen. Ring til Susanne som tager sig af nybegyndere eller til Kaj. Vi forventer at deltage i Duelighedsprøverne i marts , tid og sted er endnu ikke kendt, med en gruppe og et par solister, samt i Forbundsmesterskabet den 28. maj på Dragsholm slot, hvor vi deltager med en solist. Har I et arrangement hvortil i ønsker Jagthornsblæsning ring endelig til os. Vi glæder os til, at høre fra Jer. P.u.v. Kaj Rye

20


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 e-mail:jagt@stilling-jagtforening.dk Kristian Lejbøl, Grubbemøllevej 24, K1, 5700 Svendborg, Tlf. 23 71 99 51 Søren Krog, Rosendalsvej 62, Stavtrup, 8260 Viby, Tlf. 86 28 94 96 Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91 Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 62, st.th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91 Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Tåning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. jagtaftalen fra 2009. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven, Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.

Vedrørende regulering af rågeunger har vi endnu ikke fået at vide, at vi skal regulere i år, men vi forventer det forløber som vanligt. Inden fremmøde kontakt Jagtudvalget eller se hjemmesiden og Jæger for nærmere oplysninger. Der forventes regulering fra søndag den 1. maj til og med den 14. juni på følgende dage: søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 lørdage fra 7.00 til 10.00 Rågereguleringen foregår med salonrifler. Der må ikke anvendes magnum og hulspids patroner. Deltagerne opfordres til, at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere. Det indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter. Mødested ved Oasen/Capri i Dyrehaven Betaling kr. 20.00 pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn til Jagtlederen før Parolen, først herefter påbegyndes reguleringen. Aflevering og indrapportering af skudte fugle til Jagtlederen sker inden Paraden, først herefter er reguleringen slut. Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen. Vi forventer andejagter i september, ande- og skovjagter i oktober, november og december og ræve/kokkejagt i januar 2012. For nærmere program se Rekylen i september, hjemmesiden og i Jæger. Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for kr. 100,00 pr. dag. Depositum kr. 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henv. Kaj Rye tlf. 86 92 32 22. På udvalgets vegne Kaj Rye

21


Adresseændringer mv. Hvis du vil være sikker på at få Rekylen på den rigtige adresse, skal adresseoplysninger hos Danmarks Jægerforbunds være opdaterede/ korrekte da disse bliver brugt ved udsendelsen af Rekylen.

MAILING LISTE Vi vil gerne kunne kontakte vore medlemmer og fortælle om nyheder og arangementer der ikke er kommet med i Rekylen, eller erindre om tidligere annoncerede der er aktuelle nu. Send derfor en mail til : kasserer@stillingjagtforening.dk, du vil da komme med på listen. Køb og salg På hjemmesiden har foreningen en køb og salg side,så ligger du inde med noget jagt udstyr du ikke bruger mere kan du evt. sælge det her,eller mangler du et eller andet kan du måske få det her.

22


23


Søren Thingbak, Hans Thausensvej 14, 8260 Viby J., Tlf. 86 22 95 77/ 20 74 85 20, E-Mail: soeren.thingbak@gmail.com

Der gennemføres desværre ikke kursus i år, da interessen herfor var for lille. Vi forsøger igen til næste sæson, og vil prøve at være lidt tidligere ude med annoncering. Forventet kursusstart: Januar 2012. For yderligere oplysninger, kontakt Søren Thingbak; 2074 8520

Sidste foreningsjagt

24


Stilling Jagtforenings Kragepokal I forbindelse med trofæaftenen i marts vil den nye Kragepokal blive uddelt til den person der har nedlagt flest krager/skader i løbet af sæsonen. Som ’bevis’ skal man møde op med benene fra de nedlagte fugle og udover pokalen vil man modtage 10 kr. per benpar; dog max 1000 kr.

25


Jagt: 1. Jagt på småvildt 2. Salven 3. Eftersøgsjagt 4. Snefuglen 5. Syorvildt 6. Jægeren 7. Jagtlykke 8. Svensk Elgjagt 1-2 dvd 9. Jagt på råvildt 10. Jægernes Polen 11. Svenske eventyr 12. Højlandsfeber 13. Riffeljagt 14. Jagtfeber i New Zeal. 15. Bukkejagt 16. Bøffel 17. Masailand 1-2 18.The big four 19. Helt på toppen i Norge 20. De blå dage 21. The Mac Nab 22. Afrikanske eventyr 23. Abnorme bukke 24. Jagt over stående hønsehund dvd 25. Fuldbrugsprøven 26. Kunsten at ramme på Klapjagt 27. Valkommen valp 28. Råvildt 29. Bukkejagt

26

30. Jagt i Polen 31. Gordon Setteren 32. Knæk og Bræk 33. Eftersøgsjagt 34. Jagtens Prøver 35. Sommerbukke 36.In the Blood 37. Limpopo 1-2 38. Vådeskud 39. Vildtkenskab 1-2 40. Mit livs buk 41. Honecker og goring 42. Storvildt 43. Bjørne dvd 44. Småvildtjagt 45. Bukkejagt JD 46. Bukkejagt 5 lande 47. Trofæjagt i England dvd 48. Gåsejagt dvd 49. Bukkefeber dvd 50. Jagten på medaljebukken dvd 51. Vildsvinefeber 3 dvd

Fiskeri : 1. Sportsfiskeren 2. Medefiskeri med flåd 3. Geddefiskeri 4. Laksefiskeri.

Filmene vil være til rådighed for udlån på klubaftnerne.


SKANDERBORG DYREHOSPITAL & LANDPRAKSIS Godk. af Den danske Dyrlægeforening

Hans Højgaard & Finn Sabroe

Fagdyrlæger, vedr. Hunde, katte og kvæg

Ass. dyrlæger Merete Herholdt og Britt Ingvertsen.

OK- Benzin x x x x x x

Al kirurgisk og medicinsk beh.. af hunde , katte og andre smådyr Røntgen incl HD/Penn – Hip Scanning smådyr/hest Tandbehandling Hudundersøgelse og allergitest Laboratorieundersøgelser Rådgivning vedr. avl, fodring og sundhed

Konsultation efter tidsbestilling Sygebesøg efter aftale Telefonkonsultation bedst 8-9 Tidsbestilling 8-17 Salg af foder m.m 8-17

86 52 08 55 Danmarksvej 13 8660 Skanderborg

Døgnvagt (ring først)

Hybenvænget 25 8362 Hørning Tlf.: 86 28 70 44 - svarer hele døgnet

27


Stilling Jagtforening v/ Lars Hulsig Nielsen Chr. X Vej 179

8270 Højbjerg

28

Rekylen nr 1 2011