Page 1

Rekylen Danmarks Jægerforbund, Kreds 3, Midt - Østjylland

28. årgang

nr. 1 marts 2013


Stilling Jagtforenings bestyrelse: Formand: Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22 E-mail: formand@stilling-jagtforening.dk ryepeter@post4.tele.dk Næstformand: Kristian Lejbøl Grubbemøllevej 24, kld., 5700 Svendborg Tlf. 23 71 99 51 E-mail: naestformand@stilling-jagtforening.dk lejboel@mail.dk Kasserer og sekretær: Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 40 36 59 98 E-mail: kasserer@stilling-jagtforening.dk susanne.laursen@pc.dk Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Vest Kildeparken 44, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 48 31 E-Mail: Mogensvest66@gmail.com Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro Tlf: 86 94 84 95 E-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk gn@email.dk Lars Hulsig Nielsen Chr. X’s vej 179, 8270 Højbjerg Tlf. 86 11 29 03/28 34 62 38 E-mail: hulsig@stofanet.dk Karl Bjerregaard Birkevej 9, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 31 91 E-mail: vekab@mail.dk

“Rekylens” redaktion: Kaj Rye Petersen & Susanne Rye Laursen Hybenvænget 25, 8362 Hørning Tlf. 86 92 32 22/ 40 36 59 98 E-mail: blad-sekretaer@stilling-jagtforening.dk Klubhus: “Jægerhuset”, Teglgraven 1, Stilling, 8660 Skanderborg

“Rekylen”: Oplag: 500 stk. Trykt hos: Lundvig Grafisk, Horsens Næste nr. udkommer 1. september 2013. Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. august 2013

Rekylen nr. 1. marts 2013 Indhold: Synspunkt Flugtskydningsudvalget Foreningsnyt Jagthornsudvalget Jagtudvalget Hundeudvalget Kalender / program Riffeludvalget Aktivitetsudvalg Ungdomsudvalget Videofilm Jagttegnsudvalget

s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.

3 5 6 10 11 12 14 16 17 20 22 24

Forside:Karsten Hare modtager fighterpokalen. Bagside: Formandens nye jagtkammerat. Stilling Jagtforenings hjemmeside: www.stilling-jagtforening.dk

2


Så er der gået et halvt år med den nye formand i Danmarks Jægerforbund. Claus Lind har haft en god start, han har formået at komme i dialog med de andre organisationer på en god og konstruktiv måde. Jeg tror det vil give resultater til gavn for forbundet og jægersagen. Vi kører nu på sidste år af vor jagtaftale med Skanderborg Kommune. Trods lidt startvanskeligheder med nye bureaukratiske tiltag er samarbejdet med kommunen og embedsmændene gået godt. JKF er i gang med arbejdet omkring en ny aftale eller en forlængelse af den eksisterende. Der bliver desværre heller ikke nogen " Jagtens Dag " i 2013. Som det ser ud nu, vi har ikke de fornødne ressourcer til et så stort tiltag, vi har prøvet i JKF regi, men heller ikke her har det været muligt. Vi fik desværre ikke noget jagttegnskursus i gang da vor underviser måtte sige fra, der var dog kun få tilmeldte. Vi vil prøve at finde en ny underviser. En jagtsæson er slut, forhåbentlig er der gode minder herfra, enten med skudt vildt eller natur- og kammeratlige oplevelser. Som vanligt en stor tak til bestyrelse, udvalg og hjælpere.

Knæk og Bræk Kaj Rye Petersen Formand Stilling Jagtforening

3


4


Udvalget består indtil videre af bestyrelsen

Stilling Jagtforenings Skydevogn. Da bestyrelsen mener, at det er meget vigtigt at foreningens medlemmer har mulighed for at øve flugtskydning, har bestyrelsen indkøbt og klargjort en skydevogn, som kan lejes af foreningens medlemmer. Foreningens kasserer, Susanne Rye Laursen, tlf. 40 36 59 98 står for udlejningen og interesserede kan kontakte hende. Du kan også sende en email: skydevogn@stilling-jagtforening.dk eller susanne.laursen@pc.dk. Afhentning/aflevering: Skydevognen afhentes og afleveres ved Jægerhuset i Teglgraven. I lejeperioden er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt og ikke udsættes for unødig belastning. Lerduer: Stilling Jagtforening leverer alle lerduer. Der anvendes kun sorte lerduer. Pris pr. kasse med 200 stk. er 150 kr. Ved afhentning er magasinet tomt og ikke brugte duer refunderes ikke. Ved bestilling aftales hvor mange lerduer der forventes brugt, og disse modtages sammen med skydevognen. Hele kasser lerduer refunderes. Priser: Ved afhentning betales 500 kr. i depositum. Leje pr. aften 100/pr. dag 200 kr. Ansvar: Skydevognen skal afleveres i samme stand om den er lejet i, er dette ikke tilfældet vil depositum blive helt eller delvist inddraget. Det er bestyrelsens håb, at skydevognen vil blive brugt flittigt og af mange af foreningens medlemmer.

5


Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2012 kl. 19.30 Kaj bød velkommen og takkedes Michael for den dejlige mad. 1. Valg af dirigent Holger Degn blev valgt. Holger konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsorden blev gennemgået. 2. Formandens beretning Foreningen har 364 medlemmer pr. 1. oktober (2 mindre end sidste år) og vi er dermed stadig langt den største i kommunen. I årets løb har der været afholdt en række aktiviteter herunder vildtbanko, gløgg og horn. Den arrangerede havjagttur fik desværre ingen tilmelding og blev aflyst. Vi havde i stedet besøg af konservator Erling Mørch, køb og salg aften, trofæaften, schweisshunde, bukkemorgenkaffe og familiedag, hvor der desværre ikke kom ret mange. I september havde vi en udflugt til Danmarks Jægerforbund på Kalø, hvor vi hørte og så en masse om vildtpleje og Anders Hatting har vist noget om våbenvedligeholdelse. Forslag til aktiviteter efterlyses. Vi har fået installeret en varmepumpe til i alt 15.000 kr., den forventes indtjent i løbet af 4-5 år. I JKF og kredsen har der ikke været så mange arrangementer i årets løb. John F. Pedersen fortæller om det lidt senere. Ved årets repræsentantskabsmøde deltog Sanne og Kaj samt 2 fra Skanderborg Jagtforening. Der blev valgt ny formand, Claus Lind Christensen med 60 % af stemmerne. Ole Roed forlod mødet inden afstemningen blev offentliggjort. Der er kun lidt nyt om vandski-projektet. Der går rygter om af forundersøgelserne viser at det teknisk kan lade sig gøre, følgegruppen er dog endnu ikke blevet orienteret om det. Kaj er med i følgegruppen. Hvis det bliver muligt skal der laves ny lokalplan for området. Der blev ikke afholdt Jagtens Dag i 2012, vi vil prøve at gennemfør den i 2013, eventuelt i JKR regi. Der er indsendt ansøgning om økonomisk støtte fra Danmarks Jægerforbund. Kaj takkede bestyrelse og alle udvalgsmedlemmer og hjælpere for uden dem – er der ingen Stilling Jagtforening. 6


Beretningen blev godkendt. 3. Udvalgenes beretning Flugtskydning; Sanne opfordrede medlemerne til at leje skydevognen og lave skydning selv. Vi prøver at arrangere en eller to skydninger for medlemmerne i den kommende sæson. Kursusudvalg; Sidste år afholdt vi læderkursus med Michael Brodie som instruktør. Kaj opfordrede til at man deltager i læderkurset i år. Det starter den 7. november og kører over fire gange. Aktivitetsudvalget; udvalgets beretning var en del af formandens beretning. I den kommende tid er der vildtspil, gløggaften, køb og salg, vin og mad, trofæaften, gode ideer efterlyses. Hundeudvalget; udvalget vil gerne lave en klubaften om hundens lugtesans med en dyrlæge fra Åbenrå evt. i april, Gunnar arbejder vide med det. Ungdomsudvalget; der er droslet ned da der ikke er så megen søgning til det. Kristian har haft to unge jægere med på jagt. Skal vi lave noget specielt for ny- og ungjægere så er vi klar. Der har været en del nye til jagterne og der mangler lidt resourser ril at indføre de nye i jagten. Det skal tages op i jagtudvalget da en del af de unge er fra Skanderborg Jagtforening, måske kan de rekrutteres til Stilling ved at vi er aktive. Riffeludvalget; året der gik har været en del op ad bakke med dårlig deltagelse til flere af arrangementerne. Hjortskydningen og mærkeskydningen gik godt. Allingåbro var også ok, Der var manglende deltagelse til terrænskydningen i Ulfborg. Der var en opfordring til nyjægerne om at deltage, men måske skal det fremhæves at det ikke kun er pokal og præmieskydning, men at der også er almindelig træning.Der blev efterlyst adresser på skydeanlæggene og kørselsvejledninger. Gert sagde tak til hjælpere. Jagttegnsudvalget; Søren fortalte om det afholdte kursus med 8 deltagere der alle bestod. Det har været spændende og lidt famlende, og et stort arbejde første gang. Søren takkede Erwin, Sanne og H.C. for hjælp og lån af terræn. Vi forsøger at gennemføre et jagttegnskursus igen i det kommende år, med hjælpere til forskellige opgaver. Jagthornsudvalget; Sanne fortalte at der havde været 15 blæsere i den forgangne sæson, en tilgang med 5 i forhold til året før. Vi har deltaget i duelighedsprøverne med både solister og 2 grupper, alle bestod prøverne. Vi har ligeledes været ude at blæse til forskellige arrangementer bl.a. på Graceland i Randers. Gunnar og Søren har kontakt til stedet, hvor der er mulighed for at øve i et større lokale, hvilket er en fordel inden arrangementer. Jagtudvalget; Kaj sagde tak til Søren Krog som stopper med jagtsæsonens slutning, herefter orienterede Karl Bjerregård om udvalget. Der er problemer 7


medfart der kun må reguleres råger med luftgevær. Der blev skudt færre råger og generelt er en luftriffel ikke tilstrækkelig kraftig til at slå rågerne ihjel. Man håber på at kommunen kan overbevises om at skifte mening. Sølund er kommet med i aftalen. Der efterlyses aftagere til rågeungene. Der er Grøn Jagt den 10. november, hvor alle er velkomne. Generelt mangler der hundefolk på jagterne og det gør det svært at få samlet alt vildt op, særligt på vandet. John F. P. informerede om, at det er Natur og Miljø i Skanderborg Kommune som har besluttet at der kun må skydes med luftriffel af sikkerhedsmæssige årsager. Hundeudvalget; Søren fortalte at aktivitetsniveauet har været som tidligere år. Søren takkede udvalg og hjælpere, der har bevist at udvalget fungerer uanset om formanden er der eller ej. Særlig tak til Karsten som træder ud af udvalget for det meget store arbejde han har ydet. I stedet indtræder Nicole Lajgaard er ny i udvalget. Næste sæson er der dressurtræning, sommertræning, apporteringstræning. De der efterlyser specialtræning må ske i specialklubberne. JKF; John F.P. Jægerforbundets nye formand skal lære sin rolle, men han får positive tilkendegivelser overalt hvor han deltager. Der sker ikke så meget i kredsen, de fleste arrangementer skal komme via kooridnatorerne og JKF. Claus Lind Christensen forsøges inviteret til et møde i foråret. JKF arbejder på forhandling af jagtaftalens fornyelse. Der efterlyses forslag til nye områder. Det er et stort arbejde med at finde et område til en skydebane. Beslutningen skal træffes af politikerne som bør påvirkes. JKF bestyrelsen består af kommunens 9 jagtforeningers formænd, Hørning og Låsby jagtforeninger er ikke aktive. John efterlyste en deltager til Det Grønne Råd hvor han selv sidder og Friluftsrådet, hvor vi idag ikke har en deltager. Alle beretninger blev godkendt. 4. Regnskab Susanne gennemgik regnskabet, der udviser et underskud på 38.000 kr. Underskuddet skyldes primært at der er installeret en varmepumpe i Jægehuset til 15.200 kr. samt at der er indkøbt jakker til alle bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og jagthornsblæsere. Foreningen har 110.000 i likvide midler og er derfor ikke i problemer trods det negative resultat. En af de store udgifter er foreningens blad Rekylen, vi ønsker ikke at droppe det, da en papirudgave er vigtig for medlemmerne. DJ har lige forsøgt at få Jæger udsendt med en anden leverandør det er droppet igen. 8


Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag. 6. Fastsættelse af kontingent Kontingentet foreslåes reguleret efter samme indeks som vort kontingent til DJ reguleres, hvilket svarer til 2,5 % eller 3,75 kr. Således at kontingentet i 2013 bliver 153,75 kr. Det er efterfølgende meddelt fra Jægerforbundet at det skal være hele kroner, så det bliver 154 kr. Der har kun været regulering en gang i de sidste 13 år på i alt 15 kr. i forbindelse med at portostøtten til udsendelse af Rekylen forsvandt. Kontingentet blev godkendt. 7. Valg af formand Kaj blev genvalgt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lars, Kristian, Mogens, Søren og Karl var på valg. Der var genvalg til alle. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter John Balle blev genvalgt. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant Ove og Ingvard var på valg og blev genvalgt. 11. Valg af udvalg Udvalgene supplerer sig selv ved behov. 12. Fighterpokalen Årets fighterpokal gives til Karsten Hare for hans store arbejde i hundevalget gennem en årrække. Det lyder en stor tak til Karsten. 13. Eventuelt Der forskellige indlæg havde været rejst under de punkter det vedrørte. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Herefter var foreningen vært ved kaffe og brød. Der var 25 deltagere. Referent: Susanne Rye Laursen 9


Kaj Rye Petersen og Susanne Rye Laursen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22/40 36 59 98. E-mail: jagthorn@stilling-jagtforening.dk

Har du lyst til at blæse jagthorn? Så mød op i Jægerhuset, Teglgraven 1, Motorvejslommen, Stilling. Her mødes vi hver tirsdag kl. 19.00 fra august til juni. Vi vil meget gerne have nye blæsere med, så mød endelig op! Jagthorn kan eventuelt lånes i begyndelsen. Ring til Susanne som tager sig af nybegyndere eller til Kaj. Vi deltager i Duelighedsprøve den 7. april på Kalø, med både grupper og solister. Den 1.juni deltager vi med en solist i Forbundsmesterskabet i Nibe, såfremt alt går vel. Har I et arrangement hvortil i ønsker jagthornsblæsning ring endelig til os. Vi glæder os til, at høre fra jer. P.u.v. Susanne og Kaj

10


Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22 e-mail:jagt@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91 Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 62, st. th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91 Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Tåning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. jagtaftalen fra 2009. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven, Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.

Vedrørende regulering af rågeunger har vi endnu ikke fået at vide, at vi skal regulere i år, men vi forventer det forløber som vanligt. Inden fremmøde kontakt Jagtudvalget eller se hjemmesiden og Jæger for nærmere oplysninger. Der forventes regulering fra torsdag den 2. maj til lørdag den 15. juni på følgende dage: Søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 Lørdage fra 8.00 til 10.30 Rågereguleringen foregår med salonrifler. Der må ikke anvendes magnum og hulspids patroner. På flere af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm. Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer. Deltagerne opfordres til, at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere. Det indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter. Mødested ved Oasen/Capri i Dyrehaven Betaling kr. 20.00 pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn til jagtlederen før parolen, først herefter påbegyndes reguleringen. Aflevering og indrapportering af skudte fugle til jagtlederen sker inden paraden, først herefter er reguleringen slut. Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen.Vi forventer andejagter i september, ande- og skovjagter i oktober, november, december og skovjagter i januar 2014. For nærmere program se Rekylen i september, hjemmesiden og i Jæger. Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for kr. 100,00 pr. dag. Depositum kr 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henv. Kaj Rye tlf. 86 92 32 22. På udvalgets vegne Kaj Rye 11


Hjalmer Nielsen, Skanderborgvej 90, Hvirring, 8762 Flemming, Flemming, Tlf.: 75 78 25 03/23 71 33 68, E-mail: piffi@post1.dknet.dk

Hundetræning i Stilling Jagtforening 2013 Der er indskrivning mandag den 25. marts kl. 18.00. Pris : Unghunde kr. 350,- Åben klasse kr. 400,-. Vi modtager ikke Dankort. Der kræves medlemsskab af Stilling Jagtforening for at deltage i dressurtræningen. Medlemskort skal forevises ved indskrivning. Dressurtræning: Alle trænings-aftener starter kl. 19.00. Tirsdag den 2. april Mandag den 8. april Mandag den 15. april Mandag den 22. april Mandag den 29. april Mandag den 6. maj Mandag den 13. maj Tirsdag den 21. maj Mandag den 27. maj Mandag den 3. juni (med prøve fra kl. 18.00) Der afsluttes mandag den 3. juni med prøver samt et let traktement. HARLEV dysten afholdes i år i Stilling Jagtforening. Dysten afholdes den 28. maj fra kl. 18.00. Der kan som sædvanligt købes øl/vand samt pølser. Sommertræning: Åben for alle: Pris kr. 30,- pr. gang. Foregår på mandage i uge 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alle dage kl. 19.00. Apporteringstræning: Åben for alle: Pris kr. 300. Foregår på mandage i uge 30, 31, 32, 33, med afslutning i uge 34 med prøver og let traktement. Alle dage kl. 19.00. Men i uge 34 (prøver) må man gerne møde fra kl. 18.00. 12


Bliv bedre til at træne din hund !!! For at de fleste af os kan blive bedre til, at træne egne og andres hunde, har vi arrangeret, at den kendte hundemand fra bl.a. Danmarks Jægerforbund, Harris Jensen, kommer og holder et foredrag om hundetræning. Programmet vil blive: Generelle hundeproblemer Nye moderne træningsmetoder Spørgsmål fra salen Der bliver mulighed for at købe øl/vand. Så reserver venligst lørdag formiddag den 20. april kl. 10.00

Der er gang i træningen af unghunde.

13


Marts 07

Klubaften trofæ

Jægerhuset

19.30

16

Hjortepokal skydning

Ørre

09.00-13.00

25

Indskrivning til hundetræning

Jægerhuset

18.00

April 02

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

06

Mærkeskydning

Nr. Snede

09.00-15.00

07

Duelighedsprøve jagthorn

Kalø

09.00

08

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

15

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

17

Riffelskydning

Allingåbro

17.00-20.00

20

Bliv bedr til at træne hund

Jægerhuset

10.00

22

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

29

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

06

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

11

Mærke- og bukkeskydning

Nr. Snede

09.00-15.00

13

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

16

Bukkemorgenkaffe

Jægerhuset

08.30

21

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

27

Dressurtræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

28

Venskabsdyst (hunde)

afvikles i Stilling

18.00

Maj

Der forventes rågeregulering fra 2. maj til 15. juni på følgende dage: søndage, tirsdage og torsdage fra 18.30 til 21.00 lørdage fra 8.00 til 10.30

14


Juni 01

Forbundsmesterskaber jagthorn

Nibe Landbrugsskole

08.00

03

Afslutning dressur (hunde)

Jægerhuset

18.00

08

Tur til Lille Vildmose

Tofte Skov

09.00-16.00

09

Terrænskydning

Ulfborg

10.00-16.00

10

Sommertræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

17

Sommertræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

24

Sommertræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

01

Sommertræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

08

Sommertræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

15

Sommertræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

22

Apporteringstræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

29

Apporteringstræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

Juli

August 05

Apporteringstræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

12

Apporteringstræning (hunde)

Jægerhuset

19.00

19

Apporteringsprøve (hunde)

Jægerhuset

18.00

Jagtslottet på Kalø

15


Gert Nielsen Bjørnkærvej 19, 8471 Sabro, Tlf. 86 94 84 95

e-mail: riffel@stilling-jagtforening.dk Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91 John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten, Tlf. 23 64 14 02

Generelt om riffeludvalgets arrangementer: Udgangspunktet er helt klart: Arrangementerne er et tilbud til foreningens medlemmer om, at komme ud og træne med sin riffel, og der igennem forbedre sine chancer når det virkelig gælder, altså når man er på jagt. At medlemmerne så i et par situationer automatisk deltager i en konkurrence, er så bare en sidegevinst som følger med. Hjortepokal: 16. marts 2013 kl. 9-13 i Ørre. Max 20 skytter, tilmelding til undertegnede. Adresse: Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning. Indskydning og mærkeskydning: 6. april kl. 9-15 i Nørre Snede. Adresse: Silkeborgvej 7, 8766 Nørre Snede. Indskydning på 100 og 200m , mulighed for indskydning af salonriffel. 17. april kl. 17-20 i Allingåbro. 200m er elektronisk og der afregnes pr. skud med banekommandørerne. Adresse: Tøjstrupvej 37 D, 8961 Allingåbro. Indskydning, mærkeskydning og bukkepokalskydning. 11. maj 2013 kl. 9-15 i Nørre Snede. Terrænskydning: 09. juni 2013 kl. 10-16 i Ulfborg. Der skydes i hold á 5 skytter, holdpris kr. 500,- der skydes 50 skud. Der skydes i terræn 1. Tilmelding og tildeling af skydetid hos undertegnede. Adresse: Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg. P.U.V. Gert Nielsen, tlf. 86 94 84 95 16


Udvalget arrangerer klubaftener udflugter og lignende aktiviteter. Da der ikke er valgt nogen til udvalget varetages det af bestyrelsen

Trofæaften torsdag den 7 marts kl. 19:30 Så er tiden inde, til at fremvise trofæer fra den forgangne sæson, store som små, specielle eller abnorme, fra ind- og udland. Der må meget gerne være en fortælling tilknyttet trofæerne. Husk krageben til Kragepokal, hvor der til vinderen også er en dusør, afhængig af benparrenes antal. Pokaler bedes afleveret senest på trofæaftenen.

Bliv bedre til at træne din hund ! Så reserver venligst lørdag formiddag den 20. april kl. 10.00 Se mere under hundeudvalget

Bukkemorgenkaffe torsdag den 16. maj kl. 8.30 Så er det atter den 16. maj og vi skal mødes i Jægerhuset til kaffe, rundstykker og lidt til halsen. Man kan også købe øl og vand i rimeligt omfang. Kom og vær med, vis din buk og se de andres og lad os høre Hvordan det gik til.

Lørdag den 8. juni 2013, kl. 10.00-16.00 Besøg og guidet tur i Lille Vildmose (Tofte Skov) Vi kører derop i egne biler, den guidede tur i lejet bus. Se program og beskrivelse af området på side 18.

17


Sommerudflugt til Tofte Skov i Lille Vildmose lørdag den 8. juni 2013 Turen går til Lille Vildmose i Østhimmerland, som med sine godt 7.600 hektar er Danmarks største fredede landområde. Her findes Nordvesteuropas største højmose samt unikke natur- og græsningsskove, hvor der blandt andet er mulighed for at opleve vildsvin, kronhjorte og oddere samt et helt specielt rigt og varieret fugleliv med blandt andet kongeørne og traner. Her har forskere og biologer fundet flere end 5.000 arter af planter og dyr. Vi kører i egne biler og der arrangeres samkørsel fra Jægerhuset, hvor dem som ønsker dette mødes kl. 7.15. Vi mødes alle på P-pladsen ved Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, Dokkedal, 9280 Storvorde, kl. 9.15. Her vil der være pause med rundstykker og kaffe frem til 9.45 hvor bussen, som skal køre os rundt i Tofte Skov, ankommer.

Den guidede tur vil foregå mellem kl. 10.00 og 12.00 og være en kombination af buskørsel og færdsel til fods, og det kan være en fordel at medbringe kikkert og praktisk fodtøj. I skoven lever ca. 400 krondyr og 150 vildsvin, og naturvejlederen vil i sin beretning lægge særlig vægt på jagten som har en meget vigtig plads i historien om Lille Vildmose. Siden Lindenborg-greverne i starten af 1900-tallet indhegnede hele området har fokus på driften flyttet sig fra mængden af kronhjorte, over storstilet produktion af medaljehjorte, da Codan ejede Tofte Skov, til i dag hvor Aage V. Jensen Naturfond tilstræber en mere naturlig balance og mangfoldighed i naturen. 18


Herefter kører vi tilbage til Lille Vildmosecentret, hvor vi fra kl. 12.15 spiser frokost. Der er mulighed for at grille ens medbragte mad og for at sidde i tørvejr og spise denne, hvis det regner. På centeret er det også muligt at spise på Café Soldug. I skrivende stund er det ikke muligt at få oplysninger om menu, priser og omkring eventuel forudbestilling af mad på cafeen, da cafeen er lukket for vinteren indtil den 23. marts. Når den åbner igen, vil yderligere information komme på foreningens hjemmeside, og allerede tilmeldte vil blive underrettet pr. e-mail, eller de kan ringe til Kristian Lejbøl. Efter frokosten er der i Lille Vildmosecentret mulighed for at se spændende interaktive udstillinger om mosens natur og kultur – om mosens tilblivelse, om afvandingen af området for at dyrke landbrug, tørvegravning, spagnum produktion, jagt og om et unikt dyre og planteliv. Her kan man også se naturfilm i biografen og flyve i ørnesimulatoren. Entré til udstillingen er 50 kr. ved grubberabat og 30 kr. for børn. Centret lukker kl. 17.00. Der er også mulighed for at gå en tur ud på opdagelse i området, så længe man ønsker, f.eks. ad plankestier i højmosen eller til nogle af udsigtstårnene i området. Yderligere information om Lille Vildmosecentret og området kan findes på www.lillevildmose.dk. Dagens program ser således ud: Kl. 7.15 Dem som vil deltage i samkørsel mødes ved Jægerhuset Kl. 9.15 Rundstykker og kaffe ved Lille Vildmosecentret Kl. 9.45 Bussen henter os ved Lille Vildmosecentret Kl. 10.00-12.00 Guidet tur i Tofte Skov Kl. 12.15 Frokost ved Lille Vildmosecentret Kl. 13.00 Udforskning af området og udstillingen Kl. 17.00 Lille Vildmosecentret lukker Tag familie og venner med på vores sommerudflugt. Prisen er 80 kr. pr. person og indbefatter rundstykker og kaffe om morgenen samt den guidede tur med bus, hvor der er plads til 52 personer. Tilmelding: Tilmeld Jer så hurtigt som muligt, så I er sikre på at komme med. Tilmelding kan ske til Kristian Lejbøl på tlf. 23 71 99 51 eller på e-mail: lejboel@mail.dk.

19


Kristian Lejbøl, Grubbemøllevej 24 kld., 5700 Svendborg, Tlf. 23 71 99 51

Udvalget laver arrangementer specielt for ungjægere, dvs. jægere under 26 år, samt nye jægere som har fået jagttegn inden for de sidste 2 år. Hvis I har en ide, eller et ønske til et en aktivitet kan jeg kun opfordre foreningens ungjægere til at melde sig på banen. Ungdomsafdelingen er til for jer, og hvis I har nogle ønsker til aktiviteter skal I bare komme frem med dem, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med at realisere dem. I skal være meget velkomne i Ungdomsudvalget, hold jer ikke tilbage. Der vil også blive holdt nogle spændende klubaftener som jeg varm kan anbefale. Dem kan I se nærmere om under Aktivitetsudvalget.

20


Adresseændringer mv. Hvis du vil være sikker på at få Rekylen på den rigtige adresse, skal adresseoplysninger hos Danmarks Jægerforbunds være opdaterede/ korrekte da disse bliver brugt ved udsendelsen af Rekylen. Du kan kontakte kassereren for at få din adresse ændret.

MAILING LISTE Vi vil gerne kunne kontakte vore medlemmer og fortælle om nyheder og arangementer der ikke er kommet med i Rekylen, eller erindre om tidligere annoncerede der er aktuelle nu. Send derfor en mail til : kasserer@stillingjagtforening.dk, du vil da komme med på listen. Køb og salg På hjemmesiden har foreningen en køb og salg side,så ligger du inde med noget jagt udstyr du ikke bruger mere kan du evt. sælge det her, eller mangler du et eller andet kan du måske få det her.

21


Jagt: 1. Jagt på småvildt 2. Salven 3. Eftersøgsjagt 4. Snefuglen 5. Storvildt 6. Jægeren 7. Jagtlykke 8. Svensk elgjagt 1-2 dvd 9. Jagt på råvildt 10. Jægernes Polen 11. Svenske eventyr 12. Højlandsfeber 13. Riffeljagt 14. Jagtfeber i New Zealand 15. Bukkejagt 16. Bøffel 17. Masailand 1-2 18. The big four 19. Helt på toppen i Norge 20. De blå dage 21. The Mac Nac 22. Afrikanse eventyr 23. Abnorme bukke 24. Jagt for stående hønsehund dvd 25. Fuldbrugsprøven 26. Kunsten at ramme på Klapjagt 27. Valkommen valp 28. Råvildt 29. Bukkejagt 30. Jagt i Polen 31. Gordon Setteren 32. Knæk og Bræk 33. Eftersøgtjagt 34. Jagtens Prøver

22

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Sommerbukke In the Blood Limpopo 1-2 Vådeskud Vildtkendskab 1-2 Mit livs buk Honecker og Göring Storvildt Bjørne dvd Småvildtjagt Bukkejagt JD Bukkejagt 5 lande Trofæjagt i England dvd Gåsejagt dvd Bukkefeber dvd Jagten på medaljebukken dvd Vildsvinefeber 3 dvd Kapitale bukke i brunst dvd Vildsvinefeber 4 dvd Jagt i Danmark dvd Deathe By The Double Rifle dvd Sikajagt dvd Sibirisk buk og urfugl dvd Drømmetrofæer fra Ungarn dvd

Fiskeri: 1. Sportsfiskeren 2. Medefiskeri med flåd 3. Geddefiskeri 4. Laksefiskeri 5. How To Fish Rapala Lures


SKANDERBORG DYREHOSPITAL & LANDPRAKSIS Godk. af Den danske Dyrlægeforening

Hans Højgaard & Finn Sabroe Fagdyrlæger, vedr. Hunde, katte og kvæg

Ass. dyrlæger Merete Herholdt og Britt Ingvertsen.

OK- Benzin

Al kirurgisk og medicinsk beh.. af hunde , katte og andre smådyr

• • • • • •

Røntgen incl HD/Penn – Hip Scanning smådyr/hest Tandbehandling Hudundersøgelse og allergitest Laboratorieundersøgelser Rådgivning vedr. avl, fodring og sundhed

Konsultation efter tidsbestilling Sygebesøg efter aftale Telefonkonsultation bedst 8-9 Tidsbestilling 8-17 Salg af foder m.m 8-17

86 52 08 55

Danmarksvej 13 8660 Skanderborg

Døgnvagt (ring først)

Hybenvænget 25 8362 Hørning Tlf.: 86 28 70 44 - svarer hele døgnet

23


Vi har desværre ingen jagttegnskursus i denne sæson

Har du lyst til at undervise fremtidens jægere ? Vi søger en person som har uddannelsen som jagttegnsunderviser eller som vil tage uddannelsen og herefter undervise foreningens elever.

Fra udflugten til Kalø i september. DJ’s medarbejder fortæller om vildtagre.

24


Ă˜verst: Fra jagthornsblĂŚsernes julefrokost. I midten og nederst: Fra vin og vildt aften

25


Stilling Jagtforenings Kragepokal I forbindelse med trofæaftenen i marts vil den nye Kragepokal blive uddelt til den person der har nedlagt flest krager/skader i løbet af sæsonen. Som ’bevis’ skal man møde op med benene fra de nedlagte fugle og udover pokalen vil man modtage 10 kr. per benpar; dog max 1000 kr.

Overrækkelse af pokaler fra riffelskydning til Erik Sørensen.

Et sjældent syn, en mand ved opvasken.

26


Om Stilling Jagtforenings Hjemmeside Hjemmesiden er blevet en vigtigere kilde til information af foreningens medlemmer, nu da Rekylen kun udkommer 2 gange om året, nemlig i marts og september. På hjemmesiden vil indlæg med de nyeste informationer fra de enkelte udvalg kunne læses, og der vil være en opdateret kalender. Man vil på forsiden kunne se hvilke aktiviteter der er lige nu. Som noget nyt kan hele Rekylen downloades fra hjemmesiden som PDF fil, du kan da læse det, som sad du med bladet i hånden. Er der noget du gerne vil have med på hjemmesiden, indlæg eller billeder eller andet, kontakt da bestyrelsen, udvalget hvorunder det hører eller formanden. Vi vil da sørge for det kommer med.

Kik ind på Stilling Jagtforenings Hjemmeside www.stilling-jagtforening.dk

Hygge i ventetiden til hjorteskydning i Ørre.

27


Stilling Jagtforening v/ Kaj Rye Petersen HybenvÌnget 25 8362 Hørning

28

Rekylen marts 2013  
Rekylen marts 2013  
Advertisement