Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar

Page 4

Karelius Krabbe Det er vel mest ein tabbe 책 kalle han for krabbe. For sj책 kor fort han piler, p책 tvers og skr책 han iler. Karelius, han sniker og finn noko han liker. I garnet kan han naske litt snadder han kan knaske.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.