Page 1


คำ�นำ� รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชเทคโนโลยีเพื่อการ ออกแบบนิเทศศิลป์ (Technology for visual communication and design) เพื่อการสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ google site (เว็บบล็อค) โดยเนื้อหาในเล่ม จะมีขั้นตอนในการสมัคร และใช้งานเบื้องต้น และรายเล่มนี้ หากผิดพลาด ประการใดของอภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำ� นาย สกากฤษณ์ ชนะสุรสีห์


สารบัญ หน้า 1.google site คืออะไร 4 2.การจัดการและปรับแต่ง google site 5 - ขั้นตอนการสมัคร google site 5 - การสร้างหน้าเว็บใหม่ใน google site 6 - การแทรกรูปภาพและการปรับขนาดรูป 9 3.สรุปการเรียนรู้ google site 12


Google Sites คืออะไร ก็คือเว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทำ�ให้การสร้างเว็บไซต์ของทีมให้ง่าย ขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์คุณสามารถรวบรวม ความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนำ�เสนอ เอกสาร หรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อำ�นวยความสะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ หรือจะทั้งโลกเลยก็ได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถดำ�เนินการได้กับ Google Sites: กำ�หนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณ. สร้างเพจย่อยเพื่อให้เนื้อหาของคุณจัด. เลือกประเภทเพจ: เว็บเพจประกาศ, ตู้เก็บเอกสาร. ให้เนื้อหาในเว็บของคุณ (เช่นวิดีโอเอกสารออนไลน์ Picasa แสดงสไลด์ภาพถ่าย, gadgets iGoogle) และไฟล์แบบออฟไลน์ในตำ�แหน่งกลางหนึ่ง. ให้เว็บไซต์ของคุณเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะตามที่คุณต้องการ. ค้นหาใน Google เนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีการค้นหา Google. เรียนรู้พื้นฐานของ Google เว็บไซต์และเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณเอง. ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/awebtutorial/whats-goolgle-sites


การจัดการและการปรับแต่ง google site

Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทำ�ให้การสร้างเว็บไซต์ ของทีมให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์คุณ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนำ� เสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อำ�นวยความสะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือ แก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ หรือจะทั้งโลกเลยก็ได้ ขั้นตอนการสมัคร 1.จำ�เป็นต้องมี email ของ Gmail ก่อนจากนั้นเข้าเวฟไซต์ google ค้นหาคำ�ว่า google site แล้วกดเลือกตามภาพ

2. เลือกสร้าง


3.ใส่ข้อมูลของsizeลงในช่องหมายเลข 1 จากนั้นกดสร้าง

เสร็จสมบูรณ์พร้อมเขียนหน้าเว็บ


การสร้างหน้าเว็บใหม่ใน google site 1. เข้ามาที่หน้าควบคุมของ google site เลือกสร้างหน้าเว็บใหม่

2.ตั้งชื่อหน้าเว้บที่ต้องการในช่องที่ 1 และเลือกตำ�แหน่งในช่องที่ 2 เมื่อเสร็จแล้วคลิก สร้างที่หมายเลข 3


3.เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถเขียนบทความได้ทันที


การแทรกรูปภาพและปรับขนาดรูปภาพ 1. เลือกที่แก้ไขหน้าเว็บ

2.เลือกแทรกและตามด้วยรูปภาพ


3.เลือก choose file เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ

4. เมื่อเลือกรูปภาพเรียบร้อยแล้วกดตกลง


5.ปรับขนาดของภาพได้โดยการคลิกเลือกที่แทบไอคอนด้านล่างโดยแทบไอคอนจะ ปรากฏขึ้นมาเมื่อคลิดที่รูปภาพ


สรูปการเรียนรู้ google site ภาพหน้าเว็บของ google site ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว


ที่มาของภาพทั้งหมดโดย สกากฤษณ์ ชนะสุรสีห์


skakrit-arti3319-102-googlesite  
skakrit-arti3319-102-googlesite  

รายงานสรุปผลจากการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

Advertisement