Page 1


คำ�นำ� รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศ ศิลป์ (Technology for visual communication and design) เพื่อการ สรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ google site (เว็บบล็อค) โดยเนื้อหาในเล่ม จะมีขั้นตอนในการสมัคร และใช้งานเบื้องต้น และรายเล่มนี้ หากผิดพลาดประการใดของอภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ� นาย สกากฤษณ์ ชนะสุรสีห์


สารบัญ หน้า Weblog 4 เริ่มใช้งานBlogger 5-7 ปรับตั้งค่าแม่แบบ 8 ปรับตั้งค่ารูปแบบ 9 สร้างบทความ 10-11 Creative common 12-15


Weblog บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็นคำ�รวมมาจากคำ�ว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็น รูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำ�ดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะ แสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของ บล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความ คิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำ�ให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบ กลับโดยทันที คำ�ว่า “บล็อก” ยังใช้เป็นคำ�กริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และ นอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์” บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้ เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็น จุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการ จัดทำ�บล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักับลูกค้า โดยมีการเขียน บล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดง ความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บค้นหาบล็อกเทคโนราที ได้อ้างไว้ว่าปัจจุบันในอินเทอร์เน็ต มีบล็อกมากกว่า 112 ล้านบล็อกทั่วโลก

ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/awebtutorial/whats-goolgle-sites


เริ่มใช้งาน Blogger

1.อย่างแรกเราจำ�เป็นต้องมีบัญชีของ บล็อกก่อนโดยเราสามารถสมัครกับบล็อก โดยตรง หรือ ใช้บัญชีของ gmail ก็ได้

2.เมื่อเข้ามาแล้วสังเกตทางด้านซ้ายมือคลิกที่ปุ่มบล็อกใหม่ เพื่อทำ�การสร้างบล็อก


3.ใส่ชื่อ ที่อยู่บล็อก และแม่แบบ ซึ่งเราสามรถแก้ไขสิ่งต่างๆได้ภายหลัง เมื่อเสร็จ คลิก ที่ สร้างบล็อก

4.เมื่อเสร็จแล้วหน่้าจอจะเป็นดังภาพ สังเกตที่แถบบนสุดคือบล็อกที่สร้างใหม่ กดคลิกที่ ดูบล็อก เพื่อเข้าไปดูหน้าตาบล็อกของเรา


4.หน้าตาของหลังจากที่สร้างเสร็จที่ยังไม่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มส่วนเสริมต่างๆ


ปรับตั้งค่าแม่แบบ

1.เมื่อคลิกเข้ามาในหน้าจัดการบล็อก สังเกตแถบด้านซ้ายที่เขียนว่าแม่แบบ เมื่อ คลิกจะขึ้นหน้าจอดังภาพ และให้คลิกอีกครั้งที่ กำ�หนดค่าตามที่ลูกษรชี้ไว้

2.เมื่อเข้ามาแล้วสังเกตแถบด้านซ้ายบนจะเห็นเป็นค่าต่างให้เราเลือกปรับตาม ความต้องการของเรา


ปรับตั้งค่ารูปแบบ

1.เมื่อคลิกเข้ามาในหน้าจัดการบล็อก สังเกตแถบด้านซ้ายที่เขียนว่ารูปแบบ เมื่อ คลิกจะขึ้นหน้าจอดังภาพ และให้คลิกอีกครั้งที่ เพิ่ม widget

2.เมื่อเข้ามาแล้วสังเกตแถบด้านซ้ายบนจะเห็นเป็นค่าต่างให้เราเลือกเพิ่มหรือลด widget ที่ต้องการได้


สร้างบทความ

1.เราสามารถสร้างบทความใหม่ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม บทความใหม่ ที่อยู่ในตรง แถบด้านซ้ายบน

2.เมื่อเข้ามาแล้วช่องสีขาวด้านล่างก็คือหน้ากระดาษของเราส่วนแถบด้านบนก็จะ เป็นเครื่องมือต่างที่ช่วงในการจัดการหน้ากระดาษของเรา


3.ส่วนที่ลูกษรชี้ตามภาพด้านบนคือ html ซึ่งเป็นการปรับแต่งหน้ากระดาษ ของเราอย่างละเอียด โดยการทำ�งานนั้น จะใช้เป็นระบบโค็ดทั้งหมดซึ่งผู้ใช้ต้องมีความ รู้เรื่องโค็ดด้วย

4.เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่มเผยแพร่ เป็นอันเสร็จ


ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวงกำ�ไรที่สนับสนุน การใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำ�กัดจากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอน ส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออก สำ�หรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม ครีเอทีฟ คอมมอนส์ก่อตั้งโดย ลอว์เรนซ์ เลสสิก ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย โจอิจิ อิโต (จอย อิโต)

1.เมื่อเข้ามาที่เวปไซต์ http://creativecommons.org/ แล้ว เลื่อนลงมาด้านล่างจะ เห็นดังภาพ กดคลิกที่ Choose a License


2.เมื่อเลื่อนลงมาให้กรอกข้อมูลต่างๆลงในช่องสีแดงจากนั้นให้ ก็อปปี้ โค็ดเพื่อไปใส่ในบล็อคของเรา


3.เมื่อเข้ามาที่บล็อคให้เข้าไปที่หน้ารูปแบบกดที่ปุ่มเพิ่ม widget จากนั้นเลื่อนลง มาที่ html/จาวาสคริปต์ แล้วคลิก

4.จากนั้นให้ใส่ชื่อลงในช่องสี แดง แล้วนำ�โค็ดที่เราก็อปมาใส่ไว้ ไนช่องสีเขียว แล้วตามด้วยกดปุ่ม บันทึก


5.เมื่อเสร็จแล้วให้เข้ามาดูที่หน้าบล็อกของเราจะปรากฎดังภาพ


skakrit-ari3319-102-Blogger  

รายงานสรุปผลจากการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

skakrit-ari3319-102-Blogger  

รายงานสรุปผลจากการเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์