Page 1

DISPOSITIONSFORSLAG

FORSLAG TIL UDVIDELSE OG RENOVERING AF SKAGENS MUSEUM


Intro Skagen by har en helt særlig rolle i den danske kulturarv. Både den geografiske placering, den gamle homogene bygningsmasse og historien om skagensmalerne er alle medvirkende til at gøre byen unik. Skagens Museum indskriver sig på alle måder i denne kontekst, og er et af de vigtigste pejlemærker i bevaringen af den særlige identitet. Det gælder både i forhold til det fysiske udtryk, men i høj grad også om formidlingen og bevaringen af “ånden” og stemningen i Skagen. Hundred tusindvis af mennesker besøger hvert år Skagen, og alle kommer netop for at opleve noget særligt. Her opfylder Skagens Museum en vigtig rolle i både bevaring, formidling og udvikling af de særegne kvaliteter byen og historien har at byde på. For at sikre denne udvikling, som museet har varetaget i over 100 år og skabe de optimale fremtidssikrede rammer er en udvidelse og renovering af museet både vigtig og nødvendig. Skagens Museum er i sandhed en hovedattraktion, og den konstante udvikling i udstillingerne og formidlingen af et helt særligt stykke dansk kulturhistorie giver genklang både lokalt, nationalt og internationalt. Museet rummer i dag verdens største samling af skagensmalernes værker, og er – målt i besøgstal – det 5. største kunstmuseum i Danmark. Men museet er ikke blot et museum i høj klasse. Det er også en levende og dynamisk institution i forhold til oplevelse og læring for en bred vifte af målgrupper, som alle medvirker til at Skagens Museum er i en kontinuerlig dialog med sig selv og sin kontekst. Samlingen er både i nationale og internationale sammenhænge så væsentlig, at det fagligt er muligt at skabe udstillingssamarbejder med store og ganske betydningsfulde samlinger i hele Europa. Dette giver i sandhed en turistmæssig hovedattraktion med så stor en tiltrækningskraft på publikum, at Skagens Museum sættes på det kulturelle landkort, ikke blot i Nordjylland, men i hele Danmark og hele Europa. Tilgang til opgaven I udviklingsprocessen omkring udvidelsen af Skagens Museum, er der arbejdet intenst med måden hvorpå en tilbygning skal udformes og tilpasses. Diskussioner om respekten for det oprindelige har været kontrasteret af lysten til at ”springe fra” og skabe en bygning med en selvstændig og klar identitet. Det har været en spændende, men i høj grad også udfordrerne diskussionen, hvor der ikke kun bygges til et eksisterende bevaringsværdige hus, men også hele den stemning og historie som Skagen rummer. Det projekt der foreligger nu, rummer en høj grad af respekt omkring den eksisterende bygning og udstråler samtidig moderne æstetik i formsprog, placering, materialevalg og indretning. Der er således arbejdet med en nyfortolkning af de eksisterende arkitektoniske tilgange, og i planløsninger og udtryk søgt en enkelhed og klarhed, både i måden man ankommer til museet og hvordan man bevæger sig i bygningen. På denne måde føjer projektet sig naturligt og enkelt ind i de eksisterende fysiske rammer, men bringer samtidig identiteten og historien om Skagens Museum frem i tiden.


NY TILBYGNING

UDVIDELSE/OMBYGNING

SITUATIONSPLAN 1 : 400


Organisering og struktur Skagens Museum indgår i dag naturligt i den tætte gamle bymasse. Bygningernes skala, placering og gadeforløb er alle præget af en tæthed og et nærvær som giver helt særlige udfordringer i forhold til en udvidelse. Grundens udformning og placering, ønskerne til sammenhænge og nærheder giver, sammen med den nedskalerede og charmerende kontekst, særlige og udfordrerne rammer for den fremtidige udvidelse. Konteksten gør det således nødvendigt at se mere overordnet på museets funktionsstruktur for i fremtiden at få det optimale museumsbyggeri, til glæde for både de besøgende, personalet og kunsten. I projektet er der således arbejdet med en rokade af de forskellige bifunktioner: Det eksisterende børnehus, Bikuben, omdannes til gæstehus. Det eksisterende gæstehus og værksted nedrives. Værkstedfaciliteter indarbejdes i nybygningen. Caféen flyttes til hovedbygningen hvor butikken i dag er placeret. De nuværende cafélokaler omdannes til børnehuset Bikuben. Butikken flytter ind som en del af nybyggeriet. Den nuværende administrationsbygning sælges, og funktionerne integreres i nybyggeriet, således at der opnås de bedste rammer for en arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Herudover arbejdes med en udvidelse af den eksisterende udstillingsbygning mod syd (Pyramiderne), hvor den tidligere udvidelse erstattes af nybyggeri i bedre byggeteknisk kvalitet. Den nye store udvidelse placeres således vest for den eksisterende hovedbygning, på det areal der i dag rummer en mindre parkeringsplads og eksisterende gæstehus/værksted. Ved at placere udvidelsen på dette sted skabes de optimale rammer for de ønskede sammenhænge og logistiske forhold, samtidig med at der er mulighed for at arbejde med en større synlighed for museet mod omverden. Samlet set giver disse rokeringer af funktioner og nybyggerier mulighed for at skabe en større sammenhæng i museet og spændende og fremtidssikrede rammer for udstillinger, formidling og oplevelser i mange år frem. Som nævnt placeres den nye udvidelse vest for den eksisterende hovedbygning, og søger at følge grundens facetterede udformning. Udvidelsen trækkes mod syd og vest, således der frigøres mest mulig plads ud mod Brøndumsvej. Udvidelsens gavlmotiv trækkes op mod det kommende gæstehus, og bygningsvolumenet danner, sammen med den eksisterende hovedbygning, et smukt og veldefineret have- og byrum.


PERSPEKTIV SET FRA FORPLADSEN


Tilpasning og respekt Udvidelsens samspil med Plesners gamle museumsbygning og de karakteristiske gaderum kræver særlig omhu i bearbejdningen. Oplevelsen af både Brøndums Hotel og Skagens Museum giver en særlig stemning og karakter i gaderummet, og er en oplevelse der skal bevares. Udvidelsen viger således tilbage fra gaderummet, og gavlmotivet danner en skulpturel, men stadig synlig, baggrund. På denne måde øges museets synlighed i gadebilledet, hvor den nye forplads på diskret vis indikerer at her sker noget, og ved udvidelsens enkle formgivning bringes Plesners gamle hus i endnu højere grad i spil i byrummet. Den nye udvidelses fysiske berøringsflader med den eksisterende bygning er et væsentligt punkt i projektet. Hvor nyt møder gammelt skal behandles med respekt, og vil altid signalere et særligt sted i byggeriet. I dette projekt etableres en spinkel og transparent glaskobling, som to steder skaber kontakt mellem nyt og eksisterende. Glasbygningerne holder sig indenfor eksisterende volumener, og underordner sig således visuelt, og skaber en neutral koblingszone. Den eksisterende hovedbygnings højde og markante vandrette linjer overføres i den nye udvidelse, mens tagformer og hældninger bliver nyfortolkninger af Skagens saddeltagstradition. Udvidelsens grundprincipper bliver således en kombination af historiske spor og moderne fortolkninger. Ombygning I den eksisterende museumsbygning arbejdes med en række områder, hvor der udføres egentlige ombygninger. Den øvrige bygningsmasse restaureres nænsomt, således at den samlede bygningsmasse opnår en standard, som er bygninOmbygningerne omhandler indretning af café i den eksisterende butik, etablering af konference- og møderum på 1. Caféen indrettes med nødvendige køkkenfaciliteter, og med nærhed til de eksisterende toiletter. Adgangen til caféen kan ske via hovedindgangen og Brøndums spisesal, alternativt via haven, hvorfra der kan etableres en direkte adgang.


PERSPEKTIV FRA DET RENOVEREDE UDSTILLINGSRUM


Renovering og restaurering af den eksisterende udstillingsbygning Museets eksisterende udstillingsbygninger har i over 80 år dannet rammen om Skagensmalernes værker. De bygningsfysiske rammer har gennem alle årene opfyldt denne rolle, men tidens tand har sat sine spor på bygningerne. Når dette sammenholdes med moderne krav til sikkerhed og klimastyring, er behovet for en gennemgribende renovering af den eksisterende bygningsmasse nært forestående. De gamle bygninger er generelt udført i en god byggeteknisk og materialemæssig kvalitet, men vinduer, murværk, tag og adgangsveje kræver en grundig gennemgang og renovering. På installationssiden er det især opvarmningen som ikke lever op til moderne miljøkrav, men også klimastyringen kræver en gennemgang og opgradering. El- og lysinstallationer bærer præg af flere ud- og ombygningerne gennem tiden, og kræver en opgradering. Herudover skal der ske en forbedring af brand- og sikkerhedsmæssige forhold, således der kan skabes et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau for de mange værdier. Haven Museumshaven videreføres i høj grad i sin nuværende udformning, hvor den fremstår smuk og frodig og som et særligt åndehul i Skagen. Museumshaven bliver den nære og mere frodige oplevelse i forhold til byrummet foran huset, hvor praktiske funktioner kræver større sammenhængende belægningsflader. I forbindelse med børnehuset/Bikuben etableres terrasser, således der kan trækkes udenfor i godt vejr. Caféens nuværende terrasse og Børnehusets nye terrasse placeres overfor hinanden, og vil indgå i en synergi med hinanden. Udtryk og materialer Den nye udvidelses udtryk og materialeholdning søger at udnytte traditionens potentiale, forstået på den måde at den smukke eksisterende stemning og arkitektur både videreføres og nyfortolkes i et moderne udtryk. Den nye udvidelse udformes som et traditionelt længehus, hvor saddeltaget nyfortolkes i en ny struktur, og kombinationen af stejle og lave hældninger og store ovenlys skaber et markant udtryk. Bygningens gavlmotiv forskydes skulpturelt og giver plads til en adgangsvej rundt om bygningen. Den store gavl ud mod forpladsen bliver en markant reklamesøjle for museet, som foreslås brugt til bannerplads med information om aktuelle og kommende udstillinger. Materiale- og udtryksmæssigt arbejdes med at udvidelsen iklædes det samme materiale på både facade og tag, og således fremstår monolitisk og skulpturel. Dette giver både et samspil og kontrast til det eksisterende museumsbyggeri, hvor teglen ligeledes bruges på tag og facade, dog i forskellig udformning.


PERSPEKTIV SET FRA DE NYE UDSTILLINGSLOKALER


Kælderrum indrettes til gæstetoiletter, garderober, lager, varedepot og personaleomklædning

Eksist. kælderrum indrettes for anvendelse af ventilationsanlæg, diverse tekniske installationer samt varedepot for café.

SAMLET KÆLDERPLAN 1 : 300


Ankomstdisk hvor den besøgende møder personalet. Her er der primært salg af billetter og organisering af rundvisninger.

Ud for det centrale udstillingsrum umiddelbart ved indgangen til Brøndums spisesal etableres et nyt foyerområde. dette område kan bl.a. anvendes til samling af større grupper besøgende.

Butikken flyttes til nybygningen og giver således plads for museumscaféen, som idag er placeret i havehuset. denne nye placering vil, specielt i vintersæsonen være mere optimal.

Brøndums spisesal bevares med den nuværende placering

Udstillingsområdet i “Pyramiderne” ombygges. Lofthøjden i de 2 centrale rum øges således at rumligheden bliver ensartet med de tilstødende udstillingslokaler. siderummene udvides således der opstår to mindre udstillingsrum, hvor rumhøjden er lavere. Disse rum tænkes anvendt til grafik og pasteller eller mindre oliemalerier.

SAMLET STUEPLAN 1 : 300

De eksisterende toiletter, placeret tæt ved caféen, vil i fremtiden primært servicere denne. Enkelte toiletter vil blive forbeholdt personalet.

“Bikuben” flyttes til Havehuset, som indrettes til billedværksted. På regnvejrsdage vil Krøyers- og Anchers Atelier kunne anvendes af eleverne.


Eksisterende udstillingsrum ændres til møde- og konferencerum. Rum under loft som idag anvendes til udstilling af grafik, forsynes med rytterlys i tagkip.

Åben balkongang som forbinder balkonerne på begge sider af det centrale udstillingsrum.

SAMLET 1. SALSPLAN 1 : 300


AREALOVERSIGT

Museum før ombygning, i alt Hovedbygning, Brøndumsvej 4 Havehus, Brøndumsvej 4 Administration, Sct. Laurentii vej 2 Værkstedsbygning, Brøndumsvej 2 Børnehus, Sct. Laurentii vej 9

2291 m2 1460 m2 160 m2 415 m2 171 m2 171 8585 m2 m2

Museum efter ombygning, i alt Nybygning, Brøndumsvej 2 Hovedbygning, Brøndumsvej 4 Hovedbygning, Brøndumsvej 4 Havehus, Brøndumsvej 4 Administration, Sct. Laurentii vej 2 Værkstedsbygning, Brøndumsvej 2 Børnehus, Sct. Laurentii vej 9

3666 m2 3581 1889 m2 1460 m2 7272 m2 m2 160 m2 160 m2 0 0 m2 m2 0 0 m2 m2 85 m2

Nybygning Ombygges Nybygning Ombygges Afhændes Nedrives Funktion uafklaret

Alle arealer er bruttoarealer

Bygherre:

Ingeniør:

Arkitekt:

Dispositionsforslag  

Forslag til udvidelse og renovering af Skagens Museum