Page 1

SREDNJA ŠKOLA SESVETE Bistrička 7, 10360 Sesvete – Zagreb ŠKOLSKA KNJIŽNICA

" Samostalni istraživački rad učenika u školskoj knjižnici" Nastava u suradnji s knjižnicom

Zagreb listopad, 2009.

Knjižničar: Ruža Jozić, prof.


SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD UČENIKA NASLOV ( učenik određuje sam ) ZADATAK: osmislite pokus ili istraživanje koje ćete provesti kod kuće u slijedećih nekoliko dana ; postavite hipoteze ili pretpostavke. Tijekom istraživanja bilježite svoja opažanja, a pokus opišite prema sljedećim pravilima pisanja znanstvenoga rada : 1. NASLOV, IME I PREZIME UČENIKA, RAZRED, ŠKOLA, DATUM IZRADE ILI PREDAJE RADA UČENIKA 2. UVOD , CILJ RADA ( navedite dosad poznate činjenice i jasno istaknite hipotezu i cilj svoga istraživanja ) 3. MATERIJAL I METODE ( navedite što ste sve istraživali, što ste sve upotrijebili da biste proveli pokus, opišite kako ste postavili i izvodili pokus, opišite kako ste i kada mjerili ili promatrali promjene, kako ste zapisivali rezultate, opis možete dopuniti fotografijom, crtežom, tablicom i sl.) 4. REZULTATI ( navedite prikupljene rezultate, možete ih opisati riječima, razvrstati u tablice , prikazati grafikonima...) 5. RASPRAVA ( opišite što ste saznali pokusima, usporedite svoje rezultate s postavljenim hipotezama i s podacima koje ste našli u dostupnoj literaturi...) 6. ZAKLJUČAK ( napišite ga što kraće i preciznije, može i u obliku natuknica, navesti zaključke donesene na osnovi provedenog istraživanja ) 7. POPIS KORIŠTENE LITERATURE ( navode se svi korišteni radovi: stručna literatura, znanstveni i popularno – znanstveni časopisi , informacije dostupne na mrežnim stranicama , sve poredano abecednim redom ,ovako : prezime i ime autora, naslov knjige, nakladnik, mjesto i godina izdanja . Za časopise se navode : autor, naslov članka ili rada // naslov časopisa, godište, godina izdanja, broj časopisa, stranice koje obuhvaća dotični rad u časopisu. POSEBNE NAPOMENE: rad treba napisati uredno i sažeto. NASLOVNA STRANICA treba sadržavati samo podatke pod točkom 1. RAD SE OCJENJUJE i posebno se cijeni originalnost teme, složenost pokusa ili istraživanja , korišteni izvori i zaključci do kojih se došlo u istraživanju.


ZADACI ZA GRUPNI RAD UČENIKA 1. U knjižnici iskoristite svu dostupnu referentnu zbirku ili stručnu literaturu te pronađite značenje sljedećih pojmova. Napišite kratko značenje zadane riječi : ( u rad su uključene 4 grupe učenika ) 1.GRUPA : STANICA, HIPOTEZA, MITOZA, OSMOZA, FOTOSINTEZA, KLOROFIL,BAKTERIOLOGIJA, BIOKEMIJA, CITOPLAZMA, CITOLOGIJA 2.GRUPA : HISTOLOGIJA, MORFOLOGIJA, FIZIOLOGIJA, ANATOMIJA, LIŠAJ, GEN MIKROBIOLOGIJA, BOTANIKA, ZOOLOGIJA, IHTIOLOGIJA 3. GRUPA : ORNITOLOGIJA,GENETIKA, EMBRIOLOGIJA, EPITEL, STEROIDI, PROKARIOTI, PLANKTON, SAPROFITI, EVOLUCIJA, VAKUOLA 4. GRUPA : ALERGENI, BIOSFERA, GENOM, IMUNITET, METABOLIZAM, KROMATIN, LIMFOCIT, MIKROB, PARAZIT, SIMBIOZA,

2. Napišite četiri pojma iz BIOLOGIJE kojima znate značenje:

3. U ponuđenim časopisima : PRIRODA, DRVO ZNANJA, EKOLOŠKI GLASNIK, MERIDIJANI, izaberite znanstveni ili stručni članak koji obrađuje neku temu iz područja biologije ili srodne discipline. Usporedite ga s pravilima o pisanju znanstvenoga rada, koja ste dobili. Obratite pozornost na: - stručni autorski rad - popularno- znanstveni članak - informativni članak - članak kao zanimljivost - članak kao putopis


NASTAVA U KORELACIJI S KNJIŽNICOM NASTAVNI PREDMET: Biologija NASTAVNA CJELINA : Biologija – znanost o životu NASTAVNA TEMA : Znanstveni pristup istraživanju u nastavi biologije RAZRED : Prvi razred gimnazije TRAJANJE : 1 školski sat NASTAVNIK – NOSITELJ : prof. biologije NASTAVNIK – PARTNER : Ruža Jozić, školski knjižničar METODIČKA OBRADA : Uvođenje učenika u znanstveno – istraživački rad - istraživanje učenika na zadanu temu - znanstveno-istraživački rad učenika po slobodnom izboru - samostalni istraživački rad učenika kao rezultat istraživanja - pravila o pisanju znanstvenoga rada - značajke znanstvene metode rada su: opažanje, znanja i iskustva, postavljanje novih pitanja, pretpostavki ili hipoteza, provjeravanje hipoteza koje se mogu provjeriti opažanjem i pokusima, zaključci se donose na osnovi provjera i ono što se može provjeriti i dokazati važi kao spoznaja ili znanstvena teorija. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA I CILJEVI : Cilj istraživačkog rada učenika je motivirati učenike za učenje , potaknuti razmišljanje, potaknuti na istraživanje i stjecanje znanja iz različitih izvora znanja , s pomoću svih osjetila. Samostalni istraživački rad učenika podrazumijeva : učenicima je zadano područje istraživanja, a oni sami određuju što istražuju i što očekuju od svoga rada učenici postavljaju problem ili sami određuju problem istraživanja učenici samostalno razmišljaju o načinu rješavanja problema i iznose rezultate do kojih su došli u svom istraživanju učenici donose zaključke o svom problemu kojega su istraživali učenici razvijaju kritičko mišljenje , samostalno donose sudove i odgovore na postavljena pitanja ili su otvorena nova pitanja


ZADACI UČENICIMA U ISTRAŽIVANJU : -

odabir uskog područja za svoje istraživanje upoznavanje svog predmeta istraživanja ( određena biljka, životinja, stanište, populacija , životna zajednica , neka pojava, pokus i sl. ) potražiti u knjižnici sve izvore znanja o izabranoj temi, odnosno problemu za istraživanje ; učenik pri tom ne prihvaća slijepo tuđa mišljenja , već razvija svoje kritičko mišljenje i izgrađuje vlastite stavove učenik analizira različite mogućnosti i posjeduje dobro temeljno znanje samostalno donosi valjane zaključke o svom predmetu istraživanja ULOGA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U ISTRAŽIVAČKOM RADU UČENIKA: -

istraživački usmjerena nastava potiče samostalnost učenika u radu poticanje učenika na kritičko promatranje činjenica, s ciljem da se pobudi znatiželja i kreativnost u vlastitom radu školska knjižnica pruža učenicima potrebnu pomoć pri istraživanju ukazuje na postupke znanstveno – istraživačkoga rada pruža pomoć u korištenju svih dostupnih izvora znanja u knjižnici pomoć učenicima u oblikovanju znanstveno – istraživačkoga rada : tijek pokusa možete prikazati crtežom ili skicom , iznošenje rezultata treba biti vrlo kratko , jasno i precizno, a može biti brojčano, grafički i tekstualno. pomoć nastavniku u pripremanju i izvođenju sata u razredu i u knjižnici

ŠTO JE UČENICIMA NA RASPOLAGANJU U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI KAKO BI ŠTO USPJEŠNIJE URADILI SVOJ ISTRAŽIVAČKI RAD ?

1. Referentna zbirka i stručna literatura, kao što su: ENCIKLOPEDIJA PRIRODE BURNIE, D. : LEKSIKON PRIRODE ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA VELIKI ATLAS ŽIVOTINJA BURNIE, D. : ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA ŽIVOTINJA MORRIS PARKER, B. : RIZNICA PRIRODE MONOGRAFIJA – EKOLOGIJA LITVINOF, M. : ATLAS ZAŠTITE OKOLIŠA SLIKOVNI RJEČNIK BIOLOGIJE BREHM : ŽIVOT ŽIVOTINJA UPOZNAJMO SVIJET - PTICE UPOZNAJMO SVIJET - DRVEĆE DENFFER – ZIEGLER : BOTANIKA; MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA


2. Stručni i znanstveno – popularni časopisi u školskoj knjižnici : EKOLOŠKI GLASNIK NATIONAL GEOGRAPHIC GOSPODARSTVO I OKOLIŠ DRVO ZNANJA MERIDIJANI PRIRODA OKOLIŠ UNATERRA Za lakše i brže snlaženje učenika u korištenju časopisa u školskoj knjižnici , na raspolaganju su im urađeni PREDMETNI KATALOZI pojedinih časopisa. I ovakva istraživanja učenika doprinose popularizaciji čitanja časopisa , koji učenicima najčešće pružaju užitak čitanja zbog : - aktualnosti sadržaja u časopisima - kratka i jasna forma časopisa - zanimljive i korisne teme - kao poticaj za samoobrazovanje - putokaz za cjeloživotno učenje ZAKLJUČAK Proučavanje modelom istraživanja upućuje učenika na to da sam istražuje, otkriva, i tako uz kvalitetna i trajna znanja, usvaja i znanstvenu metodu rada. Takvim istraživanjem učenik iskušava način znanstvenog pristupa koji uključuje : opažanje, istraživanje, kritičko vrednovanje ( pretpostavka ) i provjera . Ovakvim oblikom rada i učenja učenik njeguje suradnju i vještinu komuniciranja s drugima, izražava svoje stavove i mišljenja, samostalno donosi zaključke . Uloga nastavnika u tom radu se mijenja, on postaje partner i suradnik učeniku , on ga potiče na istraživanje i usmjerava do kraja njegova rada, te adekvatno vrednuje rad učenika, kao poticaj daljnjem samostalnom radu i istraživanju učenika. Dakle, temelj i značenje istraživački usmjerene nastave je u tome da učenika potiče da sam istražuje, otkriva, samostalno dolazi do određenih spoznaja i usvaja znanstvenu metodu, uz odgovarajuću pomoć nastavnika. Takav rad usmjerava učenika prema stvaralaštvu. KORIŠTENA LITERATURA I IZVORI : 1. 2. 3. 4. 5.

De Zan, Ivo : Istraživačka nastava biologije, Školske novine, Zagreb, 1994. Desforges, Charles : Uspješno učenje i poučavanje, Educa, Zagreb, 2001. Dryden, Gordon :Revolucija u učenju, Educa, Zagreb, 2001. Klippert, Heinz : Kako uspješno učiti u timu, Educa, Zagreb, 2001. Terhart, Ewald : Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001.


" ONAJ TKO JE NAUČIO RADITI U GRUPI, TAJ SE PRIPREMIO ZA ŽIVOT ! " ( HEINZ KLIPPERT ) ZADACI ZA GRUPNI RAD UČENIKA - 1. GRUPA 1. Napišite četiri pojma koji vas podsjećaju na nastavu BIOLOGIJE i kojima znate značenje:

2. Uz pomoć stručne i referentne literature pronađite značenje slijedećim pojmovima: KLOROFIL STANICA HIPOTEZA MITOZA OSMOZA FOTOSINTEZA BIOKEMIJA CITOPLAZMA CITOLOGIJA BAKTERIOLOGIJA


" ONAJ TKO JE NAUČIO RADITI U GRUPI, TAJ SE PRIPREMIO ZA ŽIVOT ! " ( HEINZ KLIPPERT ) ZADACI ZA GRUPNI RAD UČENIKA – 2. GRUPA 1. Napišite četiri pojma koji vas podsjećaju na nastavu biologije i kojima znate značenje :

2. Uz pomoć stručne i referentne literature pronađite značenje slijedećim pojmovima : BOTANIKA ZOOLOGIJA HISTOLOGIJA MORFOLOGIJA FIZIOLOGIJA ANATOMIJA IHTIOLOGIJA MIKROBIOLOGIJA LIŠAJ GEN


" ONAJ TKO JE NAUČIO RADITI U GRUPI , TAJ SE PRIPREMIO ZA ŽIVOT ! " ( HEINZ KLIPPERT ) ZADACI ZA GRUPNI RAD UČENIKA - 3. GRUPA 1. Napišite četiri pojma koji vas podsjećaju na nastavu BIOLOGIJE i kojima znate značenje :

2 . Uz pomoć stručne i referentne literature pronađite značenje slijedećim pojmovima : GENETIKA EPITEL STEROIDI PLANKTON VAKUOLA EVOLUCIJA EMBRIOLOGIJA ORNITOLOGIJA PROKARIOTI SAPROFITI


" ONAJ TKO JE NAUČIO RADITI U GRUPI, TAJ SE PRIPREMIO ZA ŽIVOT ! " ( HEINZ KLIPPERT ) ZADACI ZA GRUPNI RAD UČENIKA - 4. GRUPA 1. Napišite četiri pojma koji vas podsjećaju na nastavu biologije i kojima znate značenje :

2. Uz pomoć stručne i referentne literature pronađite značenje slijedećim pojmovima : ALERGENI BIOSFERA GENOM IMUNITET METABOLIZAM KROMATIN LIMFOCIT MIKROB PARAZIT SIMBIOZA

samostalni istraživački rad učenika  

individual work in library

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you