Issuu on Google+

Neverbalna komunikacija u razredu (autor nepoznat)


Općenito o komunikaciji • Proces slanja i primanja poruka između dvije osobe, ili manje grupe osoba, s nekim efektom i nekom trenutnom povratnom informacijom • Više od 60 % značenja u međuljudskoj komunikaciji prenosi se neverbalno. Od toga 55 % informacija daje izraz lica, 38 % glas, a riječi sadrže samo 7 % informacija.


• Neki od najvažnijih neverbalnih znakova su sljedeći: • 1. Osmijeh, kada se adekvatno upotrebljava, pokazuje spremnost da se sudjeluje u razgovoru ili zadovoljstvo onim što je rekao sugovornik. • 2. Direktni kontakt očima pokazuje interes. • 3. Upotrba paralingvističke komunikacije u odgovaranju (ton glasa, brzina govora, naglašavanje pojedinih riječi) • 4. Izraz lica koji odgovara onom koji ima osoba koja govori pokazuje suosjećanje. • 5. Položaj tijela koji pokazuje pažljivo slušanje • 6. Kimanje glavom pokazuje aktivno slušanje (obraćanje pažnje).


• Neverbalna komunikacija ima više značajnih funkcija: • 1. Naglašavanje • 2. Nadopunjavanje verbalne komunikacije • 3. Kontradikcija - neverbalne poruke mogu pokazivati smisao suprotan verbalnim porukama • 4. Reguliranje - kontrola i usklađivanje verbalne komunikacije među sugovornicima • 5. Ponavljanje verbalne poruke • 6. Supstitucija (zamjena) za verbalnu komunikaciju


Neverbalna komunikacija i učenje

• Kada su vizualni podražaji prezentirani istovremeno sa izgovorenom porukom, slušači bolje pamte izgovorenu poruku ili efikasnije rješavaju problem sa informacijom sadržanom u poruci. • Informacija sadržana u gesti ne mora se uvijek poklapati sa informacijom sadržanom u govoru koji ga prati. Neusklađenost gesta-govor događa se kada gesta sadrži informaciju koja je drugačija (iako ne mora biti kontradiktorna) od informacije sadržane u govoru koji ih prati. • Neusklađenost dozvoljava govorniku da doda dodatnu strategiju rješavanja problema svojoj instrukciji. Razni pristupi problemu pozitivno su povezani sa kognitivnom promjenom, te mogu donijeti korist učenicima koji su izloženi višestrukim strategijama rješavanja problema.


• Prijašnja istraživanja ukazuju da geste olakšavaju učenje, ali i da leksičke geste olakšavaju leksički pristup tj. produciranje govora sa gestom zahtjeva manje napora za govornika od produkcije govora bez geste. • Kada su djeca na prijelaznoj fazi pri usvajanu koncepta, često lakše produciraju ideje relevantne za koncept u gestama nego u govoru. Samo geste sa neusklađenom informacijom su dovodile do poboljšane izvedbe, odnosno davale su alternativni pristup rješenju


Komunikacija u učionici • Učitelji rutinski produciraju geste dok predaju djeci i pri individualnom pristupu, ali i u učionici. Učenici obraćaju pažnju na te geste i često pritom prikupljaju značajnu količinu informacija od tih gesti koje se ne nalaze nigdje u profesorovom govoru.


• Neposrednost (immediacy) je aspekt neverbalne komunikacije koji uključuje upotrebu komunikacijskih ponašanja koja smanjuju fizičku i/ili psihološku udaljenost između ljudi. Najistaknutija profesorova ponašanja neverbalne neposrednosti: smješkanje, vokalna raznolikost i ekspresivnost, kontakt očima, geste, opušteni stav, naginjanje tijela naprijed i fizičku udaljenost. • Instruktorova neposrednost predviđa 46% varijance studentovog afekta prema instruktoru, 20% varijance sudentovog afekta prema sadržaju kolegija i 18% varijance studentovog


• Neverbalne komunikacijske vještine utječu na akademsko postignuće i socijalnu kompetentnost preko individualnih odnosa koji studenti razvijaju u učionici. Oni koji su uspješni pri slanju i primanju neverbalnih poruka, vjerovatnije će biti bolje prilagođeni pri uključivanju, razvijanju i održavanju pozitivnih odnosa sa učiteljem i vršnjacima. • Postoji značajna pozitivna povezanost između instruktorove neposrednosti i studentovog kognitivnog učenja. Iako sva ponašanja nisu bila jednako značajna (npr. vokalna ekspresivnost, smješkanje razredu, opušten stav su najznačajniji) - postoji linearni odnos između neposrednosti i kognitivnog učenja.


Umjesto zaključka....zaključak... • Iz svega navedenog može se zaključiti da je neverbalna komunikacija važno, ali i snažno ponašanje, koje ima višestruku ulogu, od procesa socijalizacije, pa sve do procesa učenja. Kako će se učitelj neverbalno ponašati u učionici određuje učenikovu percepciju o samom profesoru, percepciju samog kolegija, pa i razinu učenja gradiva kojeg se predaje.


Neverbalna komunikacija