Page 1

Kako pisati esej? Na nacionalnim ispitima učenici mogu birati žele li polagati ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj ili osnovnoj razini. Ispit iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini ispituje temeljna znanja i jezične vještine koje su učenici stekli tijekom osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja, dok ispit na višoj razini ispituje ona znanja i vještine koje su trebali svladati tijekom današnjega obrazovanja, a koje su važne u daljnjem školovanju. Oba se ispita sastoje od dvaju dijelova, od kojih se prvi dio odnosi na pisanje školskog eseja i on traje 180 minuta bez prekida. Drugim riječima, u prvom dijelu ispita iz Hrvatskog jezika učenici pišu školski esej koji je ograničene duljine (za osnovnu razinu od 500 od 700, a za višu razinu od 600 do 800 riječi) na temelju ponuđenoga teksta (tekstova) ili likovnoga priloga. Na nacionalnome ispitu moguća su tri tipa školskoga eseja: 1. interpretativni školski esej 2. usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova 3. raspravljački školski esej. Od ova tri moguća tipa školskoga eseja na ispitu će učenicima biti ponuđena dva tipa od kojih odabiru samo jedan i pišu svoj školski esej na odabranu temu. Školski esej učenici pišu na temelju jednoga ili dvaju ponuđenih tekstova. Tekstovi mogu biti književni (odlomci iz književnih djela) ili neknjiževni (novinski i sl.). Ponuđene teme bit će popraćene smjernicama za pisanje, a njihova je svrha učenima pomoći oblikovati njihov školski esej. Također je važno da učenici pripaze na sljedeće: • • • • • • •

moraju pisati o zadanoj temi ne smiju pisati u obliku pjesme moraju se pristojno izražavati na esejima ne smije biti nikakvih crteža ili kakvih drugih nepotrebnih znakova učenici eseje pišu nalivperom kemijskom olovkom crne ili plave boje esej na osnovnoj razini mora imati od 500 do 700 riječi esej na višoj razini mora imati od 600 do 800 riječi.

Tijekom pisanja eseja od učenika se očekuje: • •

da pokažu razumijevanje sadržaja i namjene ponuđenoga teksta da mogu primijeniti književnoteorijske pojmove tumačeći ponuđeni tekst 1


da mogu napisati strukturirani tekst u zadanome vremenu i zadanome broju riječi • da pišu standardnim hrvatskim jezikom, gramatički i pravopisno točno • da se izražavaju jezgrovito, smisleno, jasno, cjelovito i stilski prikladno • da su sposobni uredno i čitljivo pisati. 1. Prvi korak – pročitati tekst i smjernice •

Čemu služe smjernice Ponuđene smjernice ne obvezuju Vas u Vašem sastavljanju eseja. Njihova je svrha samo da Vam olakšaju sastavljanje. One Vam sugeriraju nekoliko polaznih točaka za učinkovito čitanje i interpretiranje ponuđenoga teksta. Drugim riječima, smjernice Vam skreću pozornost na neke značajke teksta koje Vam mogu pomoći u razotkrivanju onoga što tekst govori. Upamtite da imate punu slobodu svoje čitanje usmjeriti drugačije i svoj esej proširiti ili produbiti ovisno o tome kako ste doživjeli i razumjeli tekst.

2. Drugi korak – ponovno čitanje Drugi put pročitajte tekst. Na konceptu pribilježite sve što Vam se čini korisnim i što Vas posebno privlači u Vašoj interpretaciji. Možete se poslužiti smjernicama i pribilježiti u kratkim natuknicama što mislite o onome na što Vas upućuju. Na ponuđenome tekstu zabilježite riječi, sintagme i rečenice koje želite objasniti, citirati ili parafrazirati.

Struktura eseja

UVOD (lokalizacija teksta i najava teme) RAZRADBA (izlaganje i obrazlaganje) ZAKLJUČAK (sinteza istraživanja)

– Sastavljanje uvoda S obzirom da u uvodu valja lokalizirati tekst, navesti temu i najaviti razradbu, najjednostavnije će biti da tekstu pred sobom postavite tri pitanja: 1. Što je tema ulomka? 2. Koje književne postupke koristi autor? 3. Što je autor ostvario upravo tim postupcima? Pokušajte na ova pitanja odgovoriti u nekoliko rečenica. Time ćete odmah na početku pokazati čitatelju (ocjenjivaču) da ste razumjeli tekst i da znate o čemu ćete pisati u razradbi. Ne morate odmah potpuno dotjerati uvod. Samo ga naznačite na konceptu. Dotjerivat ćete ga kada napišete razradbu i zaključak.

– Sastavljanje razradbe

2


Esej mora odražavati Vašu osobnu reakciju na tekst. Izbjegavajte, dakle, u svojoj razradbi prepričavati ono što ste čuli na satu ili pročitali u pogovorima, predgovorima ili različitim priručnicima. Pokušajte rabiti ta znanja i primijenite ih na konkretan tekst pred sobom. Tako ćete pokazati da imate osobni stav i znate ga obrazložiti rabeći specifična znanja iz književnosti. Pokušajte svoj interpretativni školski esej sastaviti tako da ne odvajate sadržaj od forme. U konkretnome slučaju, nemojte prepričavati smisao ulomka, a da ne napišete kako je autor ostvario upravo taj smisao. Forma eseja nudi mnogo mogućnosti, no u razradbi interpretativnoga eseja nastojite razviti ideje koje ste naznačili u uvodu i pokušajte uvjeriti čitatelja (ocjenjivača) u ispravnost svojih misli i zapažanja.

– Sastavljanje zaključka Sastavljanje zaključka logički slijedi nakon razradbe. Ideje kojima ste se bavili u razradbi još su svježe i lako ćete ih jasno uobličiti i uvjerljivo izreći svoje misli i stavove.

3. Treći korak – sastavljanje plana za interpretativni školski esej Pročitajte svoje bilješke na konceptu i sastavite čvrsti plan za oblikovanje svojega školskog eseja.

Plan za interpretativni školski esej 1. Uvod 2. Razradba 3. Zaključak

- lokalizacija ulomka a) Analiza likova – pozicija pripovjedača b) Analiza teme - ponuđeni ulomak i roman

4. Četvrti korak – sastavljanje eseja Rabite bilješke i čvrsti plan te sastavite esej. Pažljivo ga još jednom pročitajte i ispravite pogreške prije nego što ćete ga prepisati na list za čistopis.

KAKO NAPISATI ESEJ?

3


Bez dobro sastavljenoga koncepta nema dobroga eseja. • Nije dovoljno da esej bude nadahnuto i promišljeno sastavljen nego mora biti gramatički i pravopisno točan. 1. korak – propitati temu, odabrati i selekcionirati probleme Bez pitanja (problematike) nema teze, a ako nema teze, nema ni eseja. (najteži i najvažniji korak) - koncept (pregledan) – tema, stil, dojam 2. korak – prisjetiti se specifičnoga znanja Svakoj se ideji može govoriti u prilog i protiv nje. • zauzimanje stava, argumentiranje razmišljanja – udžbenici, bilješke, dnevnici čitanja, literatura… - navodi, misli, stihovi, rečenice (primjeri i argumenti) 3. korak – izraditi plan eseja Skica se napiše prva, a dotjeruje kad je razrada potpuno uobličena. • kompozicija eseja: 1. uvod 2. razrada 3. zaključak 4. korak – napisati detaljnu razradu Razrada ovisi o odnosu prema temi – tezi postavljenoj u naslovu. (najteži dio posla) - svako veliko pitanje postaje misao-vodilja - dvije ili više cjelina - manje podcjeline ili ulomci 5. korak – sastaviti uvod i zaključak Dobar zaključak upućuje na cjelokupno značenje djela. • zaključak se prirodno nastavlja na razradu – dva dijela: a) sinteza b) proširenje 6. prepisati esej • služiti se pravopisom - čitko prepisati esej

4


NACRT ESEJA 1. Analizirati temu Propitati temu – koncept ŠTO? KAKO? U KOJOJ MJERI? KOJIM POSTUPCIMA? S KOJOM NAMJEROM? Odabrati probleme

Strukturirati problematiku

2. Prisjetiti se specifičnoga znanja zauzimanje stava i argumentiranje razmišljanja 3. Sastaviti plan eseja kompozicija: uvod, razrada, zaključak 4. Sastaviti detaljnu razradu 5. Sastaviti zaključak

5. Sastaviti uvod

6. Pažljivo pročitati esej i ispraviti pogreške pravopis 6. Prepisati esej (čitko) Teme eseja čak i kada su određene znaju biti dosta široke, pa se dozvoljava sužavanje teme na vama prihvatljivo područje. Prije početka pisanja bi trebalo izvršiti istraživanje i

5


steći predstavu o tome šta je do sada napisano o toj temi. Veoma često esej se zasniva na kritici ili analizi djelova nekog eseja, naravno izgrađujući vlastiti stav o tome. U uvodu, treba jasno naznačiti temu o kojoj ćete pisati, a i stav koji ćete zauzeti tijekom pisanja. Zauzimanje stava tijekom pisanja je zapravo najteži dio u pisanju dobro struktuiranog eseja. Na kraju, bi ste trebali budete sposobni u jednoj frazi objasniti kakva je vaša teza. Treba biti što uža, određena i jasna. Na primer dobra teza bi glasila: "Želim objasniti da razlike u ekonomskom položaju zemalja u tranziciji kao rezultat ekonomske politike kreirane na početku tranzicionog procesa". Sa druge strane ova ista misao ne bi trebalo izgledati ovako: "Želim analizirati razlike u ekonomskom blagostanju zemalja u tranziciji". U prvoj verziji zauzimate stav, branite ga i ubacivanjem nove ideje otvarate polemiku, dok u drugoj verziji samo ovlaš ukazujete na neke činjenice. Ovaj dio je jedini dio eseja gde je dozvoljeno pisati u prvom licu, dok se u ostalom dijelu preporučuje pisanje u trećem licu. Najava načina organiziranja eseja trebala bi slijediti uvodnu tezu. Shodno veličini eseja, razvit ćete nekoliko stavova kojima ćete braniti vašu tezu. Možete ih pobrojati, recimo: "Tri argumenta u obrani teze biće predstavljena. Prvi, ukazuje naů.. Drugi predstavljaů.. . Na kraju, dokazano je da ..ů." U razradi eseja treba diskutirati o argumentima koje ste predstavili a po onom redoslijedu po kojima ste ih i najavili. Svako poglavlje u eseju treba početi sa temom, ponoviti argument i vašu poziciju u vezi s tim. Ukoliko koristite poglavlja dajte im imena da biste olakšali posao onome tko čita vas esej. Obrazloženje bi trebalo da slijedi svaki argument u slijedećem vidu: činjenice, ideje, mišljenja autoriteta iz tog područja, kao i vaše vlastito mišljenje. Na kraju bi trebalo objasniti je li argument "izdržao" debatu ili ne, u jednom konciznom paragrafu. Zaključak. Kada su svi argumenti prezentirani i obrazloženi, i esej se bliži kraju trebalo bi predstaviti zaključak. Ako je esej lijepo organiziran i struktuiran, argumenti su dokazani i oni na kraju podržavaju vašu početnu tezu. Treba samo prikazati, progres koji uslijedio uslijed Vašeg istraživanja date teme i možete naglasiti eventualne implikacije iz vašeg eseja. Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju prije početka pisanja eseja limit dužine (ako postoji). Naravno da je na vama da odlučite da li ćete se pridržavati ograničenja ili ne, ali treba znati da su ograničenja uvedena sa određenim razlogom i to treba poštovati. Poštovanje ograničenja podleže pravilu +-10%. To znači da tekst ne bi smio biti kraći od 10% od maksimuma i za 10% duži od maksimuma. Npr. ako je to esej od 3000 riječi, prihvatljivo je napisati esej od 2700 do 3300 reči. Koristite opciju word count koja postoji u vašem kompjuteru (u okviru opcije TOOLS) da biste imali predstavu o broju riječi vašeg eseja. U nekim, veoma rijetkim slučajevima dosta je teško reducirati esej na jednu tezu. Prihvatljivo je u takvim slučajevima, zbog jasnoće, zamijeniti tezu sa istraživačkim pitanjem, koje bi trebalo da ima sve osobine kao i teza samo što dozvoljava zauzimanje

6


stava na kraju eseja. Ne preporučujemo ovakav pristup, ali ukoliko se odlučite za ovaj pristup, onda se pobrinite da u zaključku eseja obavezno i odgovorite na pitanje. Razlozi za ovakav stav leže u činjenici da osoba koja čita vaš esej, treba obraditi i desetine ili stotine drugih koji takođe obrađuju istu temu. Sigurni smo da bi ste uslijed takvih okolnosti željeli da što više olakšate posao osobi koja čita vaš esej, a samim tim i povećate vlastite šanse prilikom ocjenjivanja istog. Zbog toga vam i predlažemo prethodna pravila.

7

Esej Prvi korak  

kako napisati esrj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you