Issuu on Google+

INFORMATIKA  Podatak je činjenica koju smo spoznali

opažanjem i sama po sebi nema nekog značenja

 Informacija (obavijest) je značenje koje se

pripisuje podacima

 Informacijska znanost je znanost koja se

bavi informacijama u najširem smislu: proučavanjem ponašanja informacija, protokom informacija, postupcima obrade informacija...


INFORMATIKA Informatika je područje ljudske djelatnosti koje se bavi prikupljanjem, obradom, pohranjivanjem, prenošenjem i uporabom informacija pomoću strojeva Računalstvo je znanost koja se bavi proučavanjem računala i postupaka koji se primjenjuju na računalima INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA tehnologija uporabe elektroničkih računala, računalnih uređaja i računalnih programa pri pretvorbi, pohrani, zaštiti, obradi, prijenosu i dobavi podataka


INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA Računalno sklopovlje (engl. hardware) električni, elektronički i mehanički dijelovi računala i pojedinih njegovih priključaka Računalni programi (engl. software) programska podrška: skup svih programa koji se mogu izvršavati na računalu Informacijski sustavi (prikupljaju, čuvaju, pronalaze i obrađuju podatke na osnovu kojih stvaraju informacije) Komunikacijski sustavi (povezivanje računala u svrhu razmjene podataka)


VRSTE RAČUNALA Osobna računala (engl. personal computer) računala koja su dovoljno niske cijene da se mogu nabaviti za kućnu uporabu 1977. izrađeno je prvo uspješno, komercijalno, stolno, osobno računalo Apple II


VRSTE RAČUNALA Dvije velike skupine osobnih računala: PC (računala koja su temeljena na prvom osobnom računalu tvrtke IBM)

Mac (računala tvrtke Apple)


VRSTE RAČUNALA  Prema namjeni:

poslužiteljska i klijent računala  Prema prenosivosti:

stolna i prijenosna računala


GLAVNI DIJELOVI RAČUNALA Matična ploča (engl. motherboard, mainboard, systemboard, mobo)

tiskana ploča koja služi za povezivanje glavnih dijelova računala


SREDIŠNJA JEDINICA ZA OBRADU Procesor, CPU poluvodička komponenta na pločici s više stotina milijuna tranzistora na nekoliko desetaka mm2

 vrijeme potrebno računalu da obavi određenu obradu podataka ili količina podataka koje računalo može obraditi u jedinici vremena


MEMORIJA sposobnost pohrane ili čuvanja određene količine podataka Najveća količina podataka koju memorija može pohraniti naziva se kapacitet memorije i izražava se u bajtovima 1 kilobajt (KB) = 210 =1.024 bajta 1 megabajt (MB) = 1.0242 bajta =1.048.576 bajta 1 gigabajt (GB) = 1.024³ bajta =1.073.741.824 bajta 1 terabajt (TB) = 1.0244 bajta =1.099.511.627.776 bajta


MEMORIJA dvije glavne vrste memorija: RAM i ROM RAM (engl. random access memory): upisnoispisna memorija gubi svoj sadržaj prekidom napajanja

ROM (engl. read only memory) ispisna memorija Podatke u ROM upisuje proizvođač računala; korisnik ih ne mijenja


SABIRNICE veza za razmjenu podataka između dvaju ili više uređaja; za razmjenu podataka unutar računala ili između računala i istodobno više priključnih uređaja Dijele se na dvije skupine: unutarnje sabirnice - služe za razmjenu podataka u računalu, izvedene kao vodovi na matičnoj ploči računala vanjske sabirnice - višežilni kabeli s priključnicama izvedenim na vanjskom dijelu kučišta USB sabirnica


SABIRNICE vanjske sabirnice FireWire sabirnica npr za prijenos snimke iz video kamere


ULAZNO-IZLAZNI UREĐAJI Ulazni uređaji računala: svi uređaji koji omogućuju unos podataka ili programa iz okoline u računalo; Izlazni uređaji pretvaraju podatke iz računala u oblik prihvatljiv okolini


ULAZNI UREĐAJI

Tipkovnica (engl. Keyboard) - najstariji i najčešći ulazni uređaj računala


ULAZNI UREĐAJI

Miš (engl. Mouse) - pokazna naprava koja služi za pomicanje pokazivača i davanje naredbi računalu


ULAZNI UREĐAJI Grafička ploča (engl. Tablet, digitizing tablet) - najpogodniji ulazni uređaj za izradu crteža


ULAZNI UREĐAJI Palica (engl. Joystick) - pokazna naprava koja služi za pomicanje pokazivača ili nekih drugih objekata na zaslonu monitora i davanje naredbi računalu pritiskom jedne od tipki palice


ULAZNI UREÄ?AJI Zaslon osjetljiv na dodir (engl. Touch screen) - prikladan za javne informacijske sustave


ULAZNI UREĐAJI Osjetilna ploha (engl. Touchpad) – kod prijenosnih računala


ULAZNI UREĐAJI Skener (engl.scanner) - namjenjen izravnom unosu crteža i slika s predloška u računalo Rad se temelji na pretvorbi odbijene ili propuštene svjetlosti sa slike u električne impulse


ULAZNI UREĐAJI Digitalni fotoaparat - namjenjen izravnom unosu slika u računalo


ULAZNI UREĐAJI Webcam – videokamera spojena na računalo koja omogućuje da se dva udaljena sugovornika vide na zaslonu monitora


ULAZNI UREĐAJI Čitalo crtičnoga kôda (engl. bar code reader) - posebna vrsta skenera

Nekoliko je vrsta čitala crtačkoga kôda: u obliku olovke, pištolja i lasersko


IZLAZNI UREĐAJI Monitor - izlazni uređaj koji podatke iz računala prikazuje na svom zaslonu Kvaliteta slike ovisi o rezoluciji prikaza: podatak o najvećem broju piksela koje na zaslonu može prikazati monitor, a izražava se kao umnožak vodoravne i uspravne razlučivosti kreće se od 800 x 600 do 2.560 x 2.048


IZLAZNI UREĐAJI Monitor s katodnom cijevi najrasprostranjenija je vrsta monitora Prednosti: dobra kakvoća slike, pouzdanost i umjerena cijena Nedostaci: relativno velike dimenzije i veća potrošnja energije


IZLAZNI UREĐAJI Monitori s tekućim kristalom (engl. LCD monitor, liquid crystal display) Prednosti: male dimenzije, vrlo mala potrošnja energije i nema štetnih zračenja Nedostaci: cijena


IZLAZNI UREĐAJI

Projektori – izlazni uređaji za istodobni prikaz računalnih podataka većem broju gledatelja


IZLAZNI UREĐAJI Pisač (engl. printer) – izlazni uređaji koji ispisuju podatke iz računala na papir

Osnovna obilježja pisača su rezolucija (dpi), brzina rada (ppm ili cps), veličina (A4 ili A3) i tehnologija stvaranja otiska


IZLAZNI UREĐAJI Vrste pisača: Pisači s mlazom tinte (engl. Ink jet, buble jet) - sliku na papiru stvaraju štrcanjem mlaza tinte Prednosti: bešuman rad, vrlo dobra kakvoća otiska i cijena


IZLAZNI UREĐAJI Laserski pisači (engl. laser printer) najkvalitetnija vrsta pisača

Prednosti: visoka kakvoća otiska i cijena


IZLAZNI UREĐAJI Termički pisači (engl. thermal printer)stvara otisak na posebnom papiru toplinskim djelovanjem termičke glave Prednosti: male dimenzije, bešuman rad i relativno niska cijena


IZLAZNI UREĐAJI Matrični ili iglični pisač (engl. dot matrix printer)- stvara otisak pomoću iglica smještenih u glavi pisača

nedostaci: buka, sporost


IZLAZNI UREĐAJI Crtalo (engl. plotter)- namijenjen izradi crteža i nacrta pomoću računala


UREĐAJI ZA POHRANU PODATAKA Medij za pohranu podatka:  pohranjeni podaci trebaju što dulje ostati

nepromjenjeni i neoštećeni

 jednostavni za rukovanje i što manjih

dimenzija. Upis i čitanje podataka trebaju biti što brži, a priključak na računalo što jednostavniji

 Cijena ukupnog sustava za pohranu treba

biti što niža


UREĐAJI ZA POHRANU PODATAKA zadovoljavaju tri tehnologije:  Magnetska tehnologija Optička tehnologija Poluvodička tehnologija: flash memorija,

najveća brzina, karakteristike RAM-a


MAGNETSKI MEDIJI Magnetske kartice (eng. magnetic card) sluĹže za pohranu male koliÄ?ine podataka (nekoliko KB) niska cijena, male dimenzije, pouzdanost i jednostavna uporaba zdravstvene iskaznice, kreditne kartice i X-ice


MAGNETSKI MEDIJI Disketa (savitljiv disk, meki disk) je magnetski disk koji se može razmjenjivati između pogonskih mehanizama (engl. floppy disk drive, FDD)

za prijenos manje količine podataka s računala na računalo


MAGNETSKI MEDIJI tvrdi disk (engl. hard disk, HDD)


OPTIČKI MEDIJI Optički disk CD-ROM (compact disc read only memory) primjena je ograničena na distribuciju računalnih programa i podataka

kapacitet 650 ili 700 MB, ø 120 mm


OPTIČKI MEDIJI CD-ROM podaci su snimljeni samo s jedne strane u neprekinutoj spirali od središta prema rubu diska prednosti: niska cijena, veliki kapacitet, normirani format zapisa i dugotrajnost upisanih podataka nedostatak: nemogućnost promjene tvornički upisanih podataka i upisa novih podataka


OPTIČKI MEDIJI CD–R (engl. compact disk recordable): zapisivi diskovi istih dimenzija i slične građe kao CD–ROM pomoću pogonskog mehanizma mogu se upisati podaci djelovanjem snažne laserske zrake na površinu optičkoga diska, pri čemu se površina zagrijava i mijenja svojstvo refleksnog sloja postupak je nepovratan


OPTIČKI MEDIJI CD–RW (engl. compact disk rewritable): moguće snimanje i brisanje podataka pogodni za pohranu velike količine podataka koje ne treba dulje čuvati i koji se češće mijenjaju


OPTIČKI MEDIJI DVD ( engl. digital versatile disc, digital video disc): posebna vrsta optičkih diskova velikog kapaciteta vanjske dimenzije jednake dimenzijama CD–ROM–a mogući kapacitet od 4,7 do 17 GB


OPTIČKI MEDIJI

DVD koristi se za pohranu igranih Filmova DVD–R i DVD+R podaci se mogu zapisati samo jednom DVD–RW i DVD+RW podaci se mogu pisati i brisati više puta.


OPTIÄŒKI MEDIJI BLUE-RAY DISC zapis podataka zasniva se na phase-changetehnici (dvostruka brzina prijenosa podataka od 9,0 MB/s)


POLUVODIČKI MEDIJI Flash memorija (engl. flash memory) posebna je vrsta poluvodičkih memorija, ponaša se poput RAM-a, ali joj je sadržaj neovisan o napajanju primjena kod osobnih računala kao prijenosni medij za pohranu i kod digitalnih fotoaparata


POLUVODIČKI MEDIJI Memorijska kartica (engl. flash memory card): najveća primjena kod fotoaparata i videokamera, mp3, mobitela... Za spajanje na računalo koristi se posebni uređaj-čitač kartica


POLUVODIČKI MEDIJI Memorijski ključić (engl. keydrive, USB flash memory drive, USB memory key, USB stick): popularna inačica flash memorije smještene u praktično kućište malih dimenzija


PROGRAMSKA PODRŠKA Računalni programi (engl. software) - skup svih programa koji se mogu izvršavati na računalu

VRSTE PROGRAMA  operacijski sustavi (engl. operating

system)

 korisnički programi (engl. application

software)


OPERACIJSKI SUSTAVI  skup programa koji povezuju i objedinjuju

sve sklopovske dijelove računala i omogućuju njihovu djelotvornu uporabu

 različite vrste računala - različit operacijski

sustav

 građeni za određenu vrstu mikroprocesora


BIOS BIOS (engl. basic input-output system) - služi za upravljanje i razmjenu podataka sa sklopovskim dijelovima računala Izvršava se pri uključenju računala i koji provjerava ispravnost pojedinih dijelova računala, te učitava i pokreće operacijski sustav


GUI korisniÄ?ko suÄ?elje - dio programa zaduĹžen za komunikaciju s korisnikom (engl. user interface) (engl. GUI, graphic user interface)


KORISNIČKI PROGRAMI namijenjeni rješavanju nekog posebnog zadatka za korisnika

obzirom na vrstu zadataka koje rješavaju: programi za obradu teksta, slike, zvuka, za crtanje, tablični kalkulatori, programi pretraživači..., inžinjerski programi


RAČUNALNI VIRUSI posebna vrsta programa koji oštećuju ostale programe i podatke na računalu ili izazivaju neko drugo neželjeno ponašanje računala s gledišta korisnika šire se na dva načina: uz pomoć korisnika (kopiranjem) bez znanja korisnika (mrežom)


RAČUNALNI VIRUSI mjere zaštite:  nadzor pristupa računalima,  korištenje originalnih programa,  provjera svakog medija za

pohranu prije upotrebe na računalu,

 upotreba programa koji pronalaze i

uništavaju viruse


RAČUNALNE MREŽE Mreža (engl. network) sustav za povezivanje koji omogućava što jednostavniji, djelotvorniji i jeftiniji način razmjene podataka među korisnicima kao i uporabu raspoloživih priključnih naprava


UREĐAJI ZA PRIJENOS Modem - uređaj koji omogućuje prijenos digitalnih podataka putem telefonskih linija Unutarnji modemi (engl. internal modem) ili modemi za ugradnju; ugrađuju se u računalo Vanjski modemi (engl. external modem) samostalni uređaji, smješteni u prikladno kućište s priključnicama za spoj s računalom i telefonskom linijom


inf 2. dio