Page 1

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014, 2015, 2016 Sveriges Lärares Nykterhetsförbunds (SLN) främsta målsättning är att bidra till att skapa ett samhälle där människors värde och värdighet upprätthålls. I ett sådant samhälle måste barn få växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Detta skall ske genom att verka för att politiska beslut fattas, som leder till att alla barn tillförsäkras en uppväxt fri från tobak, alkohol och andra droger att förmedla kunskaper i drogfrågor till dem som i sin profession har ansvar för barn och ungdomar Med drog menar SLN substanser som verkar sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande d v s tobak, alkohol, narkotika, ämnen som brukas för inhalering, ickemedicinskt bruk av sömn- och lugnande läkemedel och anabola steroider. SLNs verksamhet är primärt preventiv, dvs. en verksamhet inriktad på åtgärder, som skall förhindra en drogdebut. SLN ansluter sig här till Narkotikakommissionen (SOU 2000:1126): ”I det förebyggande arbetet inkluderar kommissionen både det vilje- och målstyrda arbetet och sådana händelser och insatser som inte varit direkt planerade eller relaterade till det man vill förebygga, men som ändå har preventiva effekter dvs. allt det som i verkligheten är förebyggande och inte bara sådant som syftar till att vara förebyggande. Narkotikakommissionen har utgått från följande definition: Att påverka strukturer, förhållanden och/eller vidtaga åtgärder som förhindrar eller motverkar uppkomsten av något icke önskvärt”. SLN anser att drogfrågorna skall sättas in i ett miljö- och hälsoperspektiv. Detta är vägledande för all SLNs verksamhet. SLN ska sträva efter att bli slagkraftigare såväl inom vårt opinionsbildande som drogförebyggande arbete. I denna strävan krävs samverkan med andra organisationer som delar vår ideologi. Därför vill vi utveckla redan fungerande samarbeten, vara öppna för samverkan med fler organisationer söka kontakt och samverkan med nykterhetsrörelsens folkhögskolor och vara beredda att skapa nya allianser.


Politiska beslut SLN bevakar frågor som rör barn och ungdomar både på lokal och central nivå. Delmål Håller oss à jour med den drogpolitiska forskningen och debatten, deltar själva i debatten och försöker på olika sätt påverka politiker att vidta åtgärder som är i linje med våra strävanden. Aktiviteter • Skolar medlemmarna i frågor som rör lagstiftning och forskning i fråga om alkohol och andra droger. • Förmedlar bra handlingsprogram, bland annat via SLNs hemsida. • Uppvaktar politiker. • Minst tio insändare och debattartiklar publiceras av SLN-medlemmar, distrikt eller förbund under kongressperioden. Förväntat resultat Partiernas drogpolitik förs upp på agendan inför valet till EU och det svenska valet 2014. Förbättrad kontakt med politiker. Gehör för våra tankar i den allmänna debatten och i riksdagsbeslut.

Öckerömodellen/Alla överens Ett framgångsrikt projekt när det gäller förebyggande arbete mot ungdomsdrickande har prövats i Öckerö kommun, ofta kallat Öckerömodellen. Modellen bedrivs i landet under olika namn. Den syftar i korthet till att alla vuxna (politiker, samhällsorgan, organisationer, föräldrar) blir överens om att ungdomar under 18 år inte dricker alkohol eller röker. Modellen har på initiativ av NSO (Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm) introducerats i Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Även i Västra Götalandsregionen bedrivs ett arbete där SLN är involverat. SLN bör under kongressperioden verka för att modellen initieras i fler kommuner. Delmål Minska ungdomars konsumtion av alkohol och andra droger i några kommuner. Aktiviteter Verkar för införande av nolltolerans mot alkohol och andra droger enligt modellen ”Alla överens”. Förväntat resultat Modellen ”Alla överens” har antagits av några kommuner. Detta kommer att minska ungdomsdrickandet i dessa kommuner.


Tankebanan – etik och droger SLN har i samarbete med elever på Wendelsbergs folkhögskola och med stöd av Stiftelsen Ansvar för framtiden tagit fram spelet Tankebanan om vardagsetik och droger. Delmål Stimulerar till samtal, diskussioner och ställningstaganden omkring etik, droger och livsstilsfrågor. Aktiviteter Vi fortsätter att sprida Tankebanan genom en rad olika marknadsföringsaktiviteter. Förväntat resultat Elever tar ställning i olika frågor om etik, droger och livsstil. Tankar skapas, mognas och skalas av!

Uppsatstävling för åk 9 och gymnasiet Det är viktigt att låta ungdomar att formulera sina tankar och erfarenheter av effekterna av alkohol och andra droger. Tillsammans med CAN, SAN och SIMON genomförs en årlig uppsatstävling som annonseras på Drugsmart. Delmål Elever formulerar sina tankar och erfare nheter av effekterna av alkohol och andra droger. Aktiviteter Uppsatstävling i samverkan med CAN, SAN och SIMON. Tävlingen annonseras på webbsidan Drugsmart och i mail till skolorna. Ett speciellt SLN-stipendium delas ut. Förväntat resultat Deltagarnas medvetenhet om drogernas påverkan på individen och samhället ökar.

Utbildningsdagar för modersmålslärare Familjer med olika etnisk bakgrund uppfostrar sina barn olika och har olika syn på droger. Föräldrar känner sig ofta frustrerade och oroliga för det "svenska" sättet att leva, som förmedlas via massmedierna. Modersmålslärarna har en unik möjlighet att kunna förmedla en adekvat kunskap till såväl ungdomar som deras föräldrar. SLN samverkar med bl a SAN och NBV. Delmål Sprida kunskap om det ”svenska” sättet att leva i familjer med olika etnisk bakgrund och syn på droger. Aktiviteter Två heldagskonferenser för modersmålslärare med kvalificerade föreläsare som kan ge såväl kultur- som drogkompetens.


Förväntat resultat Modersmålslärare och annan skolpersonal får fortbildning i kultur- och drogfrågor. SLN blir känt bland flera invandrarföreningar.

Utbildning av blivande lärare Enligt vår uppfattning kommer ofta utbildning inom det drogförebyggande området i strykklass vid lärarutbildningen. SLN vill medverka till att lyfta fram detta område. Delmål Informera oss om hur droger och alkohol uppmärksammas i lärarutbildningen och återkoppla till berörda institutioner. Aktiviteter Kontakta lärarutbildningar. Sammanställa och sprida goda initiativ. Förväntat resultat Ökad medvenhet om vikten av att alkohol och andra droger uppmärksammas i lärarutbildningarna.

Studieverksamhet Delmål Studiecirkeln är ett bra sätt att få kontakt med grupper som är i behov av information och stöd. För den interna lokala föreningsverksamheten är studiecirkeln bra för att stärka gemenskapen och ägna sig åt gemensamma intressen och problem. Aktiviteter • Producerar studiematerial vid behov. • Uppmuntrar lokalt verksamma SLN-medlemmar att starta studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet som rapporteras som SLN-arrangemang • Arrangerar lokala, regionala och centrala kulturprogram som rapporteras till NBV. Förväntat resultat Ökad kunskap och medvetenhet, stärkt gemenskap. Ökad förmåga att delta i samhällsdebatten. Minst 10 cirklar genomförs varje år.

Internationell verksamhet Delmål Upprätthåller och etablerar nya kontakter inom den nordiska nykterhetsrörelsen. Ökar kunskaperna om drogsituationen och lagstiftningen inom drogområdet i Norden och EU. Aktiviteter • Deltar i arrangemang anordnade av Nordiska Godtemplarrådet och NordAN. • Fortsatt utbyte med den norska systerorganisationen Landslaget for Rusfri Oppvekst. • En fortbildningskurs genomförs med vår systerorganisation i Norge.


Förväntat resultat Representanter från SLN deltar i NGR:s och NordAN:s konferenser. Kunskaper om drogsituationen och lagstiftningen inom drogområdet i Norden sprids till medlemmar och sympatisörer via medlemsbladet, hemsidan och fortbildningskurser. Minst två regionala kurser och en nordisk fortbildningskurs genomförs under perioden.

Utveckla medlemskontakterna Delmål Utvecklar medlemmarnas och sympatisörernas möjligheter att känna sig delaktiga i verksamheten. Intressant och informativ medlemstidning och hemsida. Aktiviteter • Fortsatt utveckling av medlemsbladet och hemsidan. Tre nummer av Nytt från SLN ges ut. • Medlemsvärvning och ökat medlemstal. • Delta i mässor typ Skolforum, Bok & Bibliotek m fl med intressanta koncept. Förväntat resultat Medlemmar och sympatisörer får fortbildning i ANDTS-frågor via medlemstidning och hemsida. SLN informerar om sin verksamhet och bjuder 1200 mässbesökare på dryck ur Systembolagets alkoholfria sortiment. 60 nya medlemmar och 30 sympatisörer värvas.

Alkoholfria alternativ för gymnasieungdomar Många gymnasieelever använder alkohol vid fester och i samband med avslutningar. Grupptrycket är stort. Delmål Ökad kunskap om alkoholfria drycker. Minskat fylleri i samband med gymnasieelevers avslutningsfester. Arbetsform Informerar i samverkan med Föreningen Fruktdrycker och nykterhetsrörelsens ungdomsorganisationer gymnasieelever i åk 3 om det breda utbud av alkoholfria drycker som kan serveras vid festliga tillfällen. Förväntat resultat Medvetenheten om alkoholfria drycker har ökat och de alkoholfria dryckerna har blivit ett alternativ för de elever som deltagit i aktiviteten. Minskat ungdomsfylleri vid skolavslutningar.


Budget för 2014, 2015 och 2016 Intäkter Medlemsavgifter

2014 47 000

2015 48 000

2016 49 000

0

100 000

100 000

Ränta avkastning

10 000

10 000

10 000

Sålt material

10 000

10 000

10 000

Projekt

50 000

50 000

50 000

Summa

117 000

218 000

219 000

Kostnader Styrelsen

30 000

30 000

30 000

Kongress

60 000

-

60 000

Deltag i kurs/konf

10 000

10 000

10 000

Kursverksamhet

20 000

40 000

25 000

Nätverk

1 000

1 000

1 000

Internationellt

5 000

5 000

5 000

Bidrag till distrikten Projekt

10 000

10 000

10 000

50 000

50 000

50 000

Skolforum

30 000

30 000

30 000

Bok & Bibliotek

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

Egen materialprodukt

0

0

0

Medlemsutskick

30 000

30 000

30 000

Hyra

12 000

12 000

12 000

Kontor, telefon

5 000

5 000

5 000

Medlemsavg i org

9 000

9 000

9 000

10 000

10 000

10 000

297 000

257 000

302 000

Statliga bidrag

Drogfokus/Förebyg g

Marknadsföring Summa

Beräknat resultat

-180 000

-39 000

-83

Verksamhetsplan 2014-16