Page 1

Verksamhetsberättelse 2012-2013 Inledning SLN är en organisation som drivs av ideella krafter, utan anställd personal. Arbetet utförs av medlemmarna p.g.a. deras intresse att engagera sig för att våra barn och ungdomar ska få en drogfri uppväxt. Att arbeta ideellt i en liten organisation utan att ha hjälp med det dagliga arbetet av anställda är krävande och fordrar entusiasm och att man är beredd att prioritera föreningsverksamheten. SLN har många medlemmar som ställer upp på detta, både i förbundsstyrelsen, distriktsstyrelser och lokalt på många platser. Tack vare alla dessa medlemmars förenade krafter har vi under de två år som gått sedan kongressen på Tollare genomfört de aktiviteter som redovisas nedan. SLN har blivit alltmer respekterat och känt och betraktas som en resurs i den nisch som skola och utbildning utgör, där vi har vår huvudsakliga verksamhet.

Förbundsstyrelsens sammansättning Ordförande: Ali Jerremalm, Gånghester Vice ordförande: Martin Jägesten, Torslanda/Sundsvall Kassör: Agneta Fernström, Uppsala Sekreterare: Eva Nordmark, Täby Ledamot: Barbro Ryberg, Östersund Ledamot: Paul Reichberg, Uppsala Ledamot: Radhika Paulsson, Rönninge Ledamot: Håkan Paulsson, Rönninge Ledamot: Erina Almgren, Stockholm/Manchester Revisor: Sven-Erik Lilja, Köping Revisor: Tony Klargren, Göteborg Revisorssuppleanter: Karin Hedlund, Tierp, Johannes Marainen, Skepplanda

Arbetsutskott Arbetsutskottet har bestått av Ali Jerremalm, Eva Nordmark och Agneta Fernström.

Valberedning Birgitta Thyrén, Borås (sammankallande), Rolf Bromme, Upplands Väsby, Carola Lilja, Köping.

Medlemskap i andra organisationer SLN är medlem i följande nationella och internationella organisationer: • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) • Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) • Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN) • Svenska FN-förbundet • Nordiska Godtemplarrådet (NGR) • Föreningen Fruktdrycker (FF) • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) • NordAN (Nordiska kommittén för undervisning om alkohol och narkotika)


Representation i samarbetsorgan CAN, styrelsesuppleant: Sven-Erik Lilja NBV, styrelseledamot: Gunilla Zimmermann Nordiska Godtemplarrådet, styrelseledamot: Ali Jerremalm Socialstyrelsen ”Stora rådet”: Agneta Fernström SLAN, styrelseledamot: Gunilla Zimmermann

Övrig representation SLN har varit representerat vid olika organisationers årsmöten, kongresser och större arrangemang samt kurser och konferenser enligt nedan: 2012 27-29/1 13/3 18/4 29/6 24/8 24-25/9 5-7/10 20-21/10 24-25/10 29-31/10 28/11

Nordiska Godtemplarrådets ordförandekonferens, MJ Svenska Kyrkans EU-kommitté, HP, RP Föreningen Fruktdryckers Årsmöte, Stockholm, BR NGR:s representantskapsmöte, Tollare, AJ SLANs ordförandesamling, Stockholm, AJ CAN-konferens, Stockholm, HP NBV:s Förbundskonferens, Örebro, MJ Nordan-konferensen Bridging Experiences, Malmö, AJ Drogfokus, Norrköping, BR, AF Skolforum, Älvsjö, BR, AF, HP, RP, AJ, PR, EB, RB NBV-kurs om Sociala medier, EN

2013 25-26/1 16-17/4 17/4 15/6 25-30/6 20/8 18-19/9 26-29/9 6/9 28-30/10 13-14/11

NGR:s ordförande- och utvecklingskonferens i Reykjavik, AJ Tollare-seminarium ”Ungdom, förort och folkrörelse”, HP, RP Föreningen Fruktdryckers årsmöte, Stockholm, BR SLNs hedersmedlem Gösta Vestlund 100 år, RP, HP IOGT-NTO-kongressen, Borås, AJ, BT, IT NBV-konferens för MO om ny organisation, AJ CANs Länsombuds- och medlemsorganisationskonferens, BR Bokmässan, Göteborg, AJ, PR, JM, BT, IT. SLANs Representantskap, RP, HP Skolforum, Älvsjö, BR, AF, PR, AJ, EN, EB, RB Förebygg.nu i Göteborg, JM, SH

Vid de flesta av ovanstående tillfällen har deltagarna skrivit en rapport som är värdefull dokumentation och kan användas för argumentation och utbildning för alla SLN-medlemmar. Vi har också spridit kännedom om SLN på de olika arrangemangen.

Sammanträden


Styrelsearbetet har varit mycket intensivt och präglats av stort engagemang från ledamöternas sida. Under de två åren har nio styrelsemöten hållits på följande platser: Uppsala fyra gånger, en gång i vardera Tollare, Rönninge, Södertälje, Göteborg, Mölnlycke. Att flest styrelsemöten har hållits i Uppsala beror på att kostnaderna för mötena där är lägst. Förutom nämnda sammanträden har fortlöpande kontakt hållits mellan styrelseledamöterna och mellan AUledamöterna via telefon och e-post.

Kongress SLNs kongress 2012 hölls den 25-27 juni på Tollare Folkhögskola. Ett 30-tal medlemmar deltog i förhandlingarna samt i trevliga kulturprogram som delvis ordnades tillsammans med Nordiska Godtemplarrådets Sommarkurs som samtidigt ägde rum på Tollare. Förutom ombud, styrelseledamöter, revisorer och övriga medlemmar, varav flera deltagare från värddistriktet fanns på plats, gästades kongressen av Jan Arne Liknes från Landslaget for Rusfri Oppvekst, som kunde rapportera om framgångar i Norge för gamla NLA i ny skepnad. Förhandlingarna leddes av Sven-Erik Lilja. Maria Fäldt, kommunalråd och ordförande i Kristdemokraternas Kvinnoförbund, höll ett engagerat högtidstal och Thelma Bylin-Olsson ledde parentationen över avlidna medlemmar. Tollareläraren Espen Björdal ledde ett pass om framtidsfrågor. Deltagarna gjorde en utflykt till Tom Tits Experiment i Södertälje.

VERKSAMHET Nedan beskrivs verksamheten under kongressperioden i förhållande till den vid kongressen i Tollare antagna verksamhetsplanen för år 2012, 2013 och 2014. Observera att 2014 års verksamhet av naturliga skäl inte redovisas i berättelsen. Det återstår alltså ännu tid att genomföra delar av den planerade verksamheten.

Ett nätverk för rusfri uppväxt Sveriges Lärares Nykterhetsförbunds (SLN) främsta målsättning är att bidra till att skapa ett samhälle där människors värde och värdighet upprätthålls. I ett sådant samhälle måste barn få växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Detta skall ske genom att verka för att politiska beslut fattas, som leder till att alla barn tillförsäkras en uppväxt fri från tobak, alkohol och andra droger att förmedla kunskaper i drogfrågor till dem som i sin profession har ansvar för barn och ungdomar Med drog menar SLN substanser som verkar sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande d v s tobak, alkohol, narkotika, ämnen som brukas för inhalering, ickemedicinskt bruk av sömn- och lugnande läkemedel och anabola steroider. SLNs verksamhet är primärt preventiv, dvs. en verksamhet inriktad på åtgärder, som skall förhindra en drogdebut. SLN ansluter sig här till Narkotikakommissionen (SOU 2000:1126) ”I det förebyggande arbetet inkluderar kommissionen både det vilje- och målstyrda arbetet


och sådana händelser och insatser som inte varit direkt planerade eller relaterade till det man vill förebygga, men som ändå har preventiva effekter dvs. allt det som i verkligheten är förebyggande och inte bara sådant som syftar till att vara förebyggande. Narkotikakommissionen har utgått från följande definition: Att påverka strukturer, förhållanden och/eller vidtaga åtgärder som förhindrar eller motverkar uppkomsten av något icke önskvärt”. SLN anser att drogfrågorna skall sättas in i ett miljö- och hälsoperspektiv. Detta är vägledande för all SLNs verksamhet. SLN ska sträva efter att bli slagkraftigare såväl inom vårt opinionsbildande som drogförebyggande arbete. I denna strävan krävs samverkan med andra organisationer som delar vår ideologi. Därför vill vi utveckla redan fungerande samarbeten, vara öppna för samverkan med fler organisationer söka kontakt och samverkan med nykterhetsrörelsens folkhögskolor och vara beredda att skapa nya allianser. Resultat SLN har tagit initiativ till samtal med Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund och med Förbundet mot Droger för närmare samarbete, eventuellt samgående. Diskussionerna har landat i att organisationerna kan ha ett närmare samarbete, men att samgående inte är aktuellt för närvarande. Från Förbundet mot Droger har SLN fått 60 000 kr i verksamhetsbidrag.

Politiska beslut SLN skall bevaka frågor som rör barn och ungdomar både på lokal och central nivå. Till detta hör att hålla oss à jour med den drogpolitiska forskningen och debatten, att själva delta i debatten och att på olika sätt försöka påverka politiker att vidta åtgärder som är i linje med våra strävanden. Arbetsform • Skolning av medlemmarna i frågor som rör lagstiftning och forskning i fråga om alkohol och andra droger. • Inventering av befintliga handlingsprogram, bearbetning och spridning av bra handlingsprogram, bland annat via SLNs hemsida. • Debattartiklar, uppvaktning av politiker, debattartiklar och arrangerande av offentlig utfrågning av politiker. Förväntat resultat Minst tio insändare och debattartiklar publicerade av SLN-medlemmar, distrikt eller förbund under kongressperioden. Utveckla kontakter med politiker. Resultat SLN:are är flitiga skribenter. Ett antal debattartiklar och insändare har publicerats i såväl rikssom lokalpress. Vi har haft åtskilliga politikerkontakter. På senaste kongressen beslöts att tillskriva Skolverket angående ANDT-undervisningen. På hemsidan finns användbart material för personer som arbetar med barn och ungdomar.


Öckerömodellen – Alla överens Ett framgångsrikt projekt när det gäller förebyggande arbete mot ungdomsdrickande har prövats i Öckerö kommun. Den s k Öckerömodellen prövas nu på initiativ av NSO (Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm) också i Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. SLN bör under kongressperioden verka för att modellen initieras i fler kommuner. Förväntat resultat SLN verkar för att modellen initieras i fler kommuner. Resultat SLN har engagerat sig i modellens spridning i Stockholmsområdet samt i Västra Götaland, i samarbete med Länsnykterhetsförbundet (LNF) därstädes (även om metoden av LNF benämns på annat sätt). Kommunerna är dock ganska tröga när det gäller att tänka nytt och ändra arbetssätt. Detta är ett långsiktigt arbete.

Tankebanan – etik och droger Under kongressperioden måste vi se till att vårt viktiga attitydspel blir marknadsfört och använt! Vi måste hitta billiga men verkningsfulla metoder att göra spelet känt och efterfrågat. Spelet bör om möjligt också utvärderas, något som skulle kunna ske i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Kontakter finns. Förväntat resultat Den upplaga som nu finns bör marknadsföras och säljas ut under kongressperioden. Spelet bör om möjligt utvärderas. Resultat Vi har haft upprepade kontakter med Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, och erbjudit dem att utvärdera spelet. Hittills har någon utvärdering dock inte skett. Vi har marknadsfört spelet på olika sätt, personligen via SLN-medlemmar, och till skolpersonal och ungdomsledare vid större evenemang som Skolforum, IOGT-NTOkongressen, Bokmässan, Kursdag för modersmålslärare, Drogfokus och Förebygg.nu. Tilläggas kan att vi fått en mycket positiv respons från dem som använder spelet.

Uppsats- och teckningstävlingar Det är viktigt att låta ungdomar att formulera sina tankar och erfarenheter av effekterna av alkohol och andra droger. Tillsammans med CAN, SAN och SIMON genomförs en årlig uppsatstävling som annonseras på Drugsmart. Resultat SLN har deltagit i planering och uppföljning tillsammans med CAN och några andra organisationer samt utsett pristagare för ett särskilt SLN-pris om 1 000 kr. 2013 var ämnet ”Därför festar jag nykter”. I Salems kommun har genomförts årliga teckningstävlingar för elever i åk 7.


Utsatta barn i familjer där den ena eller båda föräldrarna har hög alkoholkonsumtion 10-20 % av alla barn lever i familjer där alkoholen har blivit ett problem. Skolan är ofta en trygghet för dessa barn, men mer kan göras. Barnfattigdom är en realitet i dagens svenska samhälle. Skolan behöver bli bättre på att upptäcka och stödja dessa barn. Målgrupp Skolpersonal och andra vuxna som arbetar bland barn och unga. Förväntat resultat Minst en konferens och en studiecirkel genomförs under perioden. Resultat Minst en studiecirkel har genomförts. Vi har tagit kontakter med personal på Tollare folkhögskola för att tillsammans med skolan arrangera en kurs/konferens, men ännu inte fått svar på frågan.

Ungdomar med utländsk bakgrund Familjer med olika etnisk bakgrund uppfostrar sina barn olika och har olika syn på droger. Föräldrar känner sig ofta frustrerade och oroliga för det "svenska" sättet att leva, som förmedlas via massmedierna. Modersmålslärarna har en unik möjlighet att kunna förmedla en adekvat kunskap till såväl ungdomar som deras föräldrar. SLN samverkar med SAN, SIMON och NBV. Arbetsform Heldagskonferenser med kvalificerade föreläsare som kan ge såväl kultur- som drogkompetens. SLN ska i högre grad än förut bidra till innehållet och marknadsföring av konferenserna. Målgrupp Modersmålslärare och annan skolpersonal som arbetar med elever med utländsk bakgrund. Förväntat resultat Två konferenser under kongressperioden. Resultat Vi har hittills genomfört en kursdag, en ytterst välbesökt sådan och en stor framgång. Hela 208 modersmålslärare deltog i dagen som organiserades av SLN:s förre förbundsordförande Gunilla Zimmermann. Länsnykterhetsförbundet, UNF och SAN var medarrangörer.

Lärarhögskolorna och utbildningen i drogfrågor Enligt vår uppfattning kommer ofta utbildning inom det drogförebyggande området i strykklass vid lärarutbildningen. SLN vill medverka att lyfta fram detta område.


Arbetsform • Ett nätverk bestående av en grupp av yngre medlemmar och lärarstuderande bildas för att utgöra ett stöd och en inspirationskälla i det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar. • Fortbildning erbjuds deltagarna i nätverket och andra lärarstuderande. Målgrupp Lärarstuderande och utbildningsansvariga vid högskolor och universitet. Förväntat resultat Ett nätverk av lärarstuderande ska etableras. Minst en lärarutbildning ska kontaktas varje år. Resultat Vi har haft kontakter med lärarstuderande. Nätverket har integrerats i SLN:s Facebookgrupp.

Studieverksamhet Studiecirkeln är ett bra sätt att få kontakt med grupper som är i behov av information och stöd. Ofta saknas lämpligt material. SLN medverkar till att ta fram sådant. Även för den interna lokala föreningsverksamheten är studiecirkeln bra för att stärka gemenskapen och ägna sig åt gemensamma intressen och problem. Arbetsform • Produktion av studiematerial. • Uppmuntra lokalt verksamma SLN-medlemmar att starta studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet som rapporteras som SLN-arrangemang • Arrangera lokala, regionala och centrala kulturprogram som rapporteras till NBV Målgrupper Skolpersonal, föräldrar, medlemmar och sympatisörer. Förväntat resultat Minst 10 studiecirklar skall genomföras i landet varje år. Resultat 9 studiecirklar har genomförts 2012, 10 cirklar 2013. 1 kulturprogram vardera året.

Internationell verksamhet De redan etablerade kontakterna upprätthålls och nya utvecklas. Arbetsform • Deltagande i arrangemang anordnade av Nordiska Godtemplarrådet och NordAN • Fortsatt utbyte med den norska systerorganisationen Landslaget for Rusfri Oppvekst. • Arbeta för att arrangera en resa till Indien för att följa upp SLN:s tidigare skolprojekt. Förväntat resultat Deltagande i NGR:s och NordAN:s konferenser och kurser. Referat delges medlemmarna.


Resultat SLN har haft representant på NGRs konferenser på Tollare, i Helsingfors och i Reykjavik, samt medverkat vid NordAN-samlingen i Malmö. Referat har på olika sätt delgivits styrelse och medlemmar. Vi har tillsammans med Rusfri Oppvekst planerat en kurs i Alta sommaren 2014 och genom Rusfri Oppvekst sökt och fått medel från Ansvarsstiftelsen (80 000 kr). Vi hoppas kunna genomföra en Indienresa under nästa kongressperiod.

Utveckla medlemskontakterna Vi ska fortsätta att utveckla medlemmarnas och sympatisörernas möjligheter att känna sig delaktiga i verksamheten. Arbetsform • Fortsatt utveckling av medlemsbladet och hemsidan • Medlemsvärvning Förväntat resultat • Nytt från SLN ges ut med minst tre nummer per år. • Medlemsantalet och antalet sympatisörer ska öka. Resultat Tidningen har utkommit med tre nummer 2012 och tre nummer 2013. Medlemsantalet har tyvärr inte ökat, utan minskat, trots att vi fått många nya medlemmar under perioden. I slutet av 2011 hade vi 469 medlemmar, i slutet av 2012: 456 medlemmar, och i slutet av 2013: 441 medlemmar. Antal sympatisörer: 31.

Alkoholfria alternativ för gymnasieungdomar Många gymnasieelever använder alkohol vid fester och i samband med avslutningar. Grupptrycket är stort. Arbetsform • I samverkan med Föreningen Fruktdrycker och nykterhetsrörelsens ungdomsorganisationer erbjuda gymnasieelever ett alkoholfritt alternativ i stället för champagne vid avslutningsfesterna. • Sprida information om erfarenheter som gjorts i Jämtland för att informera om alkoholfria alternativ i samband skolavslutningar Målgrupp Elever i gymnasieskolornas åk 3


Förväntat resultat Avgångselever vid minst tio gymnasieskolor ska erbjudas alkoholfria alternativ i samband med avslutningsfester. Resultat Vi har informerat om alkoholfria alternativ vid tio gymnasieskolor i Göteborg, Borås, Stockholm, Östersund och Strömsund.

Marknadsföring Hemsidan är vår kanske viktigaste kanal utåt. Den innehåller idag den mest väsentliga informationen, men skulle kunna utvecklas mer. Skolforum har utvecklats till det viktigaste marknadsföringstillfället. Under kongressperioden har SLN medverkat med en monter vid båda tillfällena, nämligen den 29-31 oktober 2012 och 28-30 oktober 2013. Förbundsstyrelseledamöter och andra medlemmar har bemannat montern, serverat alkoholfri champagne, lockat med tipstävling och delat ut prospekt med information om SLN, Föreningen Fruktdrycker och SAN. Genom Föreningen Fruktdrycker finansierades de alkoholfria dryckerna. Fina bokpriser kunde delas ut till alla som deltog i tävlingen tack vare vårt ”En bok för alla”-lager och böcker som Sober förlag hade bidragit med. Inför Skolforum har vi tagit hem miljövänliga kulspetspennor och posters med texten ”Nykterhet vinner” samt t-shirts med texten ”Drogfri uppväxt – vuxnas ansvar”. Allra viktigast var dock de samtal som fördes med de drygt tusen besökare som varje år stannade vid montern. Listor på kontaktadresser har sammanställts med namnet på dem som deltog i tipstävlingen. Till dessa sänds information och inbjudan till våra olika arrangemang med epost. På tipskupongerna kom många bra förslag till slogans som kan användas i framtiden. Eftersom montern var tillräckligt bemannad kunde också SLN-medlemmarna ibland gå runt till de andra utställarna och samtala med dem. På så sätt spreds kunskapen om SLN till många företag och organisationer som arbetar mot samma mål, och kontakter för framtida samarbete togs. Under perioden har vi också haft montrar och presenterat oss och vårt material på Drogfokus i Norrköping, Bokmässan i Göteborg och Förebygg.nu i Göteborg.

Försäkringsavtal SLN har ett avtal med försäkringsbolaget Salus-Ansvar om att medlemmarna erhåller rabatt på försäkringar enligt samma riktlinjer som gäller för IOGT-NTO. Man ska uppge att man är medlem i SLN.

Kontorslokal och personal I avsaknad av ekonomiska förutsättningar att anställa någon har ordförande Ali Jerremalm och kassör Agneta Fernström ansvarat för kontakten med medlemmarna, distrikten och andra organisationer, medan Sven-Erik Lilja haft ansvar för registrering av medlemmarna och registrering av inbetalda medlemsavgifter. SLNs officiella adress är Sven-Erik Liljas adress i Köping. Erina Almgren har övertagit ansvaret för hemsidan www.slninfo.org som fortlöpande uppdateras med nytt material. Hela förbundsstyrelsen har ansvarat för innehållet i Nytt från SLN. Ali Jerremalm har svarat för sammanställning och layout och Sven-Erik Lilja och Gunilla Zimmermann har haft hand om utskicket.


Distriktens verksamhet Verksamheten i distrikten är mycket skiftande. Förbundsstyrelsen har en kontaktperson i alla distrikt. Flera distrikt har en mycket väl fungerande verksamhet och engagerade medlemmar. Några distrikt bedriver en aktiv alkoholpolitik, medan andra fokuserar på träffar för medlemmarna. I olika delar av landet finns enskilda medlemmar som gör goda insatser. Kontakt med distrikten Liksom under föregående kongressperiod har förbundsstyrelseledamöterna ansvar för att hålla kontakt med några distrikt var. Detta har främst skett genom telefonsamtal. I de fall distrikten inte har lämnat uppgift om styrelse har förbundsstyrelsen i samråd med någon av medlemmarna i distrikten utsett en kontaktperson.

Ekonomi Det statliga årliga stödet till SLN har minskat från 120 000 kr år 2009 till 100 000 kr år 2010 och år 2011. För 2012 och 2013 utgjorde bidraget endast 50 000 kr per år. För 2014 har SLN inte beviljats statligt stöd. SLN är med och bevakar vad som händer inom detta område bland annat genom att delta i det ”Stora Råd” som Socialstyrelsen anordnar ett par gånger per år. Socialstyrelsen prioriterar i första hand verksamhet som bedrivs av organisationer som består av och arbetar för människor i utsatt levnadssituation, verksamhet som är riktad mot att förbättra utsatta gruppers situation och verksamhet som är riktad mot människor som riskerar att befinna sig i en utsatt situation. Enligt förordningen, Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, är syftet att inom ovanstående områden ge stöd till informations- och opinionsbildande arbete och förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, och främja nationella insatser för riksorganisationer eller de organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse. SLNs verksamhet uppfyller väl de krav som förordningen anger. SLN framhåller särskilt nödvändigheten av primärt preventivt arbete. Trots detta har SLN inte beviljats stöd för 2014.


Slutord Mycket har åstadkommits under kongressperioden. Utan de fasta ramar som organisationen utgör är det många åtgärder som inte skulle ha blivit utförda. Det är många medlemmar som har bidragit till det sammantagna resultatet. Förbundsstyrelsen vill därför framföra sitt varma tack till alla de medlemmar som ordnat och deltagit i arrangemang av olika slag. Vi framför också ett varmt tack till övriga organisationer och personer som vi samarbetat med, och för det stöd vi känt. De undersökningar CAN genomfört vad gäller skolelevers alkoholvanor, visar att en allt större grupp ungdomar avstår från att dricka alkohol, medan en annan grupp har en fortsatt hög riskkonsumtion. SLN har tagit fram spelet Tankebanan för att dessa grupper ska få ett tillfälle att kommunicera med varandra och få en ökad medvetenhet om hur man kan se på och hantera alkohol och droger. Att Socialstyrelsen har under perioden har skurit ned anslagen till ett minimum ser vi som ett samhällsproblem. Samhällets organ borde inse värdet av preventivt arbete i skolan och stödja SLN:s verksamhet. Styrelsen ställer i och med denna verksamhetsberättelse sina platser till kongressens förfogande och önskar den nyvalda styrelsen framgång i arbetet. Februari 2014

Ali Jerremalm

Agneta Fernström

Eva Nordmark

Martin Jägesten

Paul Reichberg

Radika Paulsson

Håkan Paulsson

Erina Almgren

Barbro Ryberg

Verksamhetsberättelse 2012 2013  
Verksamhetsberättelse 2012 2013  
Advertisement