Page 1

Nr 3/2012 Dec

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Alla SLN-are tillönskas en god, vit jul! på Tollare

Vi ses väl efter midsommar?

Ill. från Unga Tankars julnummer 1926


Passivt drickande nytt paradigm i synen på alkohol Nu står vi inför ett paradigmskifte i synen på alkohol, lovar forskarna. Vi hade en positiv utveckling under 1900-talets första årtionden, då många reagerade mot fylleriet genom att gå med i nykterhetsrörelsen, och samhället kom att präglas av en alltmer restriktiv alkoholpolitik så att konsumtionen och skadorna gick ned. Men förbudstiden i USA var ett stort misslyckande för en restriktiv samhällelig alkoholpolitik. I det dödläge som då infann sig, föddes omkring 1950 synsättet om alkoholism som en sjukdom som bara berör den drabbade individen. Det är visserligen synd om den som drabbas, men det drabbar bara speciella individer som inte klarar att inordna sig i drickande-normerna och hålla måttan, och individer som genetiskt är disponerade för en beroendesjukdom av det här slaget. Fokus kom att riktas mot vården av tunga missbrukare. Och eftersom de drabbats av en sjukdom, kunde man minska stigmatiseringen av dem, vilket förstås var positivt. Vården skulle nu ta hand om problemen. Det vanliga drickandet sågs inte längre som något problem, och man behövde inte längre besvära konsumenterna med restrik-

2

tioner som högre pris och begränsad tillgänglighet. Producenter, försäljare och konsumenter hade ingen del i problemet och reklamen kunde ju ses som ren konsumentupplysning. Teorin om alkoholism flyttade fokus från den skada alkoholpåverkade personer gör mot andra, över till den skada drinkaren åsamkar sig själv. Det samhälleliga perspektivet ersattes av ett individperspektiv, alkoholproblem blev en fråga av privat och personlig natur. Synpunkten att alkohol skadar andra kom att betraktas som en gammalmodig nykterhetsidé. Eftersom så många grupper tjänar på det här synsättet, är det svårt att få bort det. Trots att man på 1970-talet började sätta in alkoholfrågan i ett folkhälsoperspektiv fick det inget större genomslag i politiska åtgärder; liberaliseringen fortsatte och skadorna ökade. Hjärnforskare har alltsedan 1990-talet fått stora anslag för att hitta medicin eller vaccin mot alkoholberoende. Men trots många rapporter att sådan medicin snart skulle bli tillgänglig har resultaten uteblivit. Ledande forskare såsom professor Robin Room har under de senaste åren bytt fokus och börjat

Nytt från SLN 2/2012


studera hur alkohol skadar andra än missbrukaren själv. Det är betydligt fler som drabbas av skador än som missbrukar. Siffror från Kanada visar att bara ca 9% är missbrukare, medan hela 33% av befolkningen uppger att de har upplevt obehag och skadats av andras drickande. Och ofta är det enstaka berusningar som gett upphov till problemen, mer sällan har de åstadkommits av tunga missbrukare. Forskarna använder gärna termen passivt drickande (passive drinking) för den här typen av skador. Kanske är passivt drickande ett begrepp som har framtiden för sig. Det är lätt att förstå för gemene man och man associerar direkt till passiv rökning. Siffror från Norge visar att närmare 1½ miljon norrmän under det senaste året har upplevt problem orsakade av berusade personer. I Danmark är motsvarande siffra 1 900 000. Enligt Deklarationen om mänskliga rättigheter som antogs 1789 under franska revolutionen, är frihet rätten att göra allt som inte skadar andra människor. Om det nu är så att alkohol inte bara är ett individuellt problem för missbrukaren personligen, utan något som framför allt skadar människor i den berusades omgivning, blir det en naturlig och nödvändig sak för samhället att vidta åtgärder för att begränsa konsumtionen. Det blir en angelägenhet för oss alla att engagera oss i kampen för ett alkoholskadefritt samhälle (inte att

Nytt från SLN 2/2012

förväxlas med förlegad RFMA-retorik från 1960-talet). Det handlar om att främst begränsa den totala konsumtionen genom att påverka pris, tillgänglighet och marknadsföring. Men som individ har var och en möjlighet att bidra till en minskning av problemen genom att välja en helnykter livsstil och bidra till att utvidga den nyktra sektorn i samhället. Vi vill ha ett samhälle där ingen ska behöva se en närstående dö pga sitt drickande, ett samhälle där ingen ska behöva dö i olyckor orsakade av alkohol, ett samhälle där inga barn ska behöva krypa ihop i ett hörn medan mamma blir misshandlad av sin berusade partner, ett samhälle där gatorna ska kännas välkomnande för alla också på helgkvällar och som ska vara fria från urin och spyor på söndagsmorgnarna, ett samhälle där de som vill sluta dricka eller dricka mindre inte ska trakasseras utan uppmuntras av sina kompisar att göra det. Ett sådant samhälle är det vi vill ha! Ali Jerremalm Ovanstående text är i hög grad inspirerad av ett föredrag som Hans Olav Fekjær höll under NordANkonferensen i Malmö i oktober 2012.

3


SLN kongressade på Tollare i somras. Motionen om namnändring avslogs SLN-kongressen på Tollare efter midsommar lockade drygt 20-talet medlemmar. Kvällstid kunde vi ha gemensamma arrangemang med Nordiska Godtemplarrådet som höll sin sommarkurs på Tollare. Maria Fäldt, kommunalråd och ordförande i Kristdemokraternas Kvinnoförbund, invigningstalade och framförde med stort engagemang många kloka synpunkter för en restriktiv alkoholpolitik. Sven-Erik Lilja ledde förhandlingarna under mötet. Eva Nordmark förde protokoll. En motion angående namn-

byte från Sveriges Lärares Nykterhetsförbund till Nätverket Rusfri Uppväxt hade inkommit från SLN-distriktet Göteborg-Älvsborg. Efter diskussion och omröstning beslutade kongressen att skjuta upp frågan för ytterligare beredning inför nästa kongress 2014 men att SLN redan nu kan använda underrubriken ”Ett nätverk för rusfri uppväxt”. De stadgeförslag förbundsstyrelsen utarbetat på uppdrag av föregående kongress fastställdes av kongressen. Nytt är att vad som

Håkan Paulson visar på vår ledstjärna

4

Nytt från SLN 2/2012


Espen Björdal

Mats Höjer

bestämdes ang. sympatisörer nu också ingår i stadgetexten. Alla närvarande medlemmar har rösträtt på kongressen. Stadgarna finns att studera på vår hemsida: slninfo.org. Aktuell medlemsstatistik gav vid handen att vi nu är 479 medlemmar i förbundet. Rolf Bromme berättade om det program man stod i begrepp om att införa i Täby kommun: Alla överens, insprirerat av den s k Öckerömodellen. Det blev också en ny punkt i vår arbetsplan för de kommande åren att sprida till fler kommuner. Större delen av förbundsstyrelsen omvaldes. Nya ledamöter blev lärarstuderande Erina Almgren och adjunkt Eva Nordmark. Kongressen gästades av flera personer: Tollareläraren Espen

Björdal höll ett tankeväckande föredrag om hur man kan tänka om framtiden. Han blev också ny medlem i förbundet, tillsammans med kollegan Olle Rockström. Jan Arnstein Liknes från Landslaget for Rusfri Oppvekst berättade om de goda erfarenheter man haft av namnbytet från det gamla NLA, och hälsade genom att överlämna ett par exklusiva norska chokladkartonger. Kjell-Ove Oskarsson, vice ordförande i IOGT-NTO, framförde en hälsning och talade om aktuell alkoholpolitik. Kvällsarrangemanget med trubaduren Mats Höjer var förstås också mycket uppskattat. IOGTNTO:s förbundsordförande, tillika SLN-medlem, Anna Carlstedt talade målande om kända gestalter i nordisk

Nytt från SLN 2/2012

5


Ovan: Besök på Tom Tits t v: en grupp spelar Tankebanan Nedan: Publik!

barnlitteratur. NBV:s Ulla Lingesjö var också där och presenterade vårt spel Tankebanan, som hon gjort en studieplan till. Alla fick provspela och lova att starta en cirkel till hösten! En eftermiddag gjordes en utflykt till Tom Tits experiment i Södertälje där det gavs många tips på

6

innovativa pegagogiska grepp. Stockholmsdistriktet med Håkan Paulsson i spetsen hade gjort ett mycket fint program för kongressdeltagarna. /AJ

Nytt från SLN 2/2012


g´round – en SBU-aktivitet för killar

Under 3 år hade SBU, Sveriges Blåbandsungdom, haft ett projekt som heter Roundabout – något som idag är en kontinuerlig verksamhet som handlar om att genom dansbaserad fysisk träning och samtal stärka självkänslan och självförtroendet i homogena grupper. När denna verksamhet flöt på så bra skapades även projektet g’round som också det är dansbaserad fysisk träning blandat med samtal för att stärka individen – detta projekt är då riktat mot killar.

Dansen som dansas är afro-hop som är en dansstil som verksamhetkonsulenten Christel Bertling-Szytek hos SBU har utvecklat. Hon är också projektledare för g’round och är den du ska träffa om du vill ha en workshop i detta fantastiska sätt att lära känna dig själv. Det här projektet är något som ska spridas över hela landet och som gärna sprids genom idrottslektionerna ute på högstadieskolorna. Låter det som något du skulle vara intresserad av? Kontakta Christel för mer information på christel@sbu.nu. Erina Almgren

Nytt från SLN 2/2012

7


Skolforum blev en framgång även i år Skolforum är ett bra tillfälle för oss att presentera SLN och knyta nya kontakter. Vi räknar med att ungefär tusen personer strömmade förbi vår monter. 400 av dem stannade till och fyllde i vår frågeblankett, och 8 av dem blev nya medlemmar och många anmälde att de sympatiserar med oss. Så trevliga kontakter! Vi hade möjlighet att informera om Tankebanan och sålde också ganska många spel. Upplägget är detsamma som tidigare: vi bjuder på provsmakning av alkoholfri champagne, inbjuder att delta i vår lilla frågetävling, där man behöver se sig runt lite i montern för att kunna besvara frågorna, och bläddra

8

lite i vår tidning. Den första frågan handlade om Tankebanan, varför man osökt kunde passa på att informera om spelet. Deltagarna får också med några få ord motivera varför SLN behövs. Alla som fyllde i blanketterna fick välja en bok. Välkomna, våra nya medlemmar! Cynthia, Sigtuna, Atieh, Norsborg Erik, Grangärde Marianne, Hässelby Janusz, Bromma Sjukan, Stockholm Frida, Upplands Väsby Helena, Västerås Eva, Södertälje, sympatisör /AJ

Nytt från SLN 2/2012


Nytt fr책n SLN 2/2012

9


Tankebanan presenterades på Drogfokus i Norrköping

Drogfokus är en nationell konferens som i år arrangerades i Norrköping 24 – 25 okt. Syftet med konferensen är att inspirera, skapa dialog och samverkan. Dagarna fylldes av seminarier och plenum om hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, doping och tobak. Invigningstalare var hälsominister Maria Larsson som talade om vikten av förebyggande arbete. Deltagare var personer som jobbade med drogförebyggande arbete och rehabilitering. SLN som delade monter med SAN var en av 80 utställare i Louis de Geer-hallen. Det var i pausar och under luncher som deltagarna kunde besöka de olika

10

montrarna och SLN var där för att marknadsföra spelet TANKEBANAN. Vi bjöd också på mingeldricka, Chapel Hill. På kvällen var det en bankett med mat och underhållning där det varken serverades eller såldes alkoholhaltiga drycker. CAN delade ut pris till: Årets förebyggare, Årets förebyggande insats, Årets ideella organisation och Årets förebyggande kommun. Konferensen avslutades med att moderator Birgitta Göransson samtalade med Annika Östberg om hur hon höll sig drogfri i fängelset. Barbro Ryberg

Nytt från SLN 2/2012


SLN-krypto nr 4

Nytt fr책n SLN 2/2012

11


Den digitala utmaningen

Sedan en kort tid ser man människor överallt stirra ner i en apparat som engagerar som aldrig tidigare. ”Smartphones” har gjort sin entre i människors vardag. Dessa smartphones med sina ”appar” (applikationer) erbjuder ägaren möjlighet att ständigt kunna vara uppkopplad utan att vara stationerad vid en dator. Apparna ger ägaren möjlighet att ständigt kunna befinna sig mitt i en mängd olika nätverk som t ex Facebook och twitter mm. Visserligen har det sociala mönstret sedan ett par årtionden ”störts” av förekomsten av mobiltelefoner som innebar att omvärlden gjort sig påmind om dess existens. ”Apparna” möjliggör för den enskilde att kunna befinna sig på en rad olika arenor samtidigt. Dessa nya apparater har möjligg jort revolutionen i arabvärlden. Självklart är de inte orsak till revolutionen. Det gick att

genomföra revolutionen i Östeuropa utan förekomsten av smartphones men otvivelaktigt hjälpte mobiler och datorer till att förändra världskartan. Det nya och det verkligen revolutionerande är att vi medborgare inte längre är beroende av vare sig de traditionella medierna eller av politikerna för att få veta vad som händer i vår värld. Man kan säga att den tekniska utvecklingen gjort oss alla till aktiva förmedlare av de globala händelserna men inte bara det. Vi kan numera också medverka i samhällsförändringarna oberoende av de traditio-nella institutionerna. I förlängningen av denna utveckling kommer otvivelaktigt de demokratiska arbetsformerna att förändras.

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@gmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 140 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

12

Nytt från SLN 2/2012

Profile for Erin Almgren

SLN Nytt nr 3 2012  

SLN Nytt nr 3 2012

SLN Nytt nr 3 2012  

SLN Nytt nr 3 2012

Profile for sjuuch
Advertisement