Page 1

Nr 2/2013 Maj

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Gun reste till Bhutan Ditt stöd för SLN är viktigt! Kom ihåg att betala årsavgiften!


Alkohol orsakar cancer Under de senaste åren har alltmer forskning framkommit som visar att alkohol är ett cancerogent ämne och en orsak till cancer av olika slag, bl a cancer i bröst och tarmar. Samtidigt ifrågasätter nya forskare att alkoholen skulle ha de ”skyddande effekter” den i vissa studier har tillskrivits – många måttlighetskonsumenter tillhör en medelklass med god allmänhälsa och en bra social situation, och är på grund av det – inte pga alkoholen, utan snarare trots den – mindre drabbade av sjukdomar än andra. Cancerfonden har i sin senaste rapport uppmärksammat alkoholens cancerframkallande roll. Många svenskar känner inte till detta samband och behöver medvetandegöras, konstaterar Cancerfonden och föreslår en samhällelig upplysningskampanj. Det är t ex viktigt att elever får del av dessa kunskaper i skolan. Vad är det då som gör att alkohol framkallar cancer? När alkoholen bryts ned i kroppen bildas acetaldehyd som skadar på flera sätt, bl a arvsanlagen genom att orsaka mutationer och hämma att skador i arvsmassan repareras. I munhåla och tarmar blir koncentrationen extra hög och dödar celler i slemhinnorna. Detta orsakar tillväxt av nya slemhinneceller

2

vilket ökar risken för förstadier till cancer. Enzymet CYP2E1 bryter ned alkoholen och då bildas fria syreradikaler som också skadar arvsanlagen. Om man dricker mycket bildas mer av enzymet som då bryter ned också andra substanser till cancerframkallande ämnen. T ex gäller detta cigarettrök. Alkohol försvagar immunförsvarets ”mördarceller”, NK-celler. De behövs för att känna igen och döda celler som omvandlats till tumörceller. Alkohol påverkar hormonsystemet, och gör bröstkörtlar känsligare för östrogen. Andelen körtelvävnad ökar, vilket också ökar cancerrisken. Alkohol påverkar cellmembranen. Det gör det lättare för andra cancerframkallande ämnen att tränga in i cellerna – ännu en förklaring till att den skadliga effekten av tobak förstärks av alkohol. Det är ju i levern som den främsta nedbrytningen sker och hög alkoholkonsumtion kan orsaka fettlever, leverinflammation och skrumplever, vilket ökar risken för levercancer. För att sammanfatta orHenning Sörensen sakar alkohol cancer i mun, svalg, struphuvud, matstrupe, tjock- och

Nytt från SLN 2/2013


ändtarm, lever och kvinnobröst. Det finns också tecken på att alkohol kan orsaka cancer i lunga, magsäck, bukspottkörtel, äggstock och prostata – forskning pågår. Vad är då en ofarlig alkoholkonsumtion, hur mycket kan man dricka? Kvinnor får ofta rådet att inte dricka mer än ett standardglas per dag, män högst två. Om fler höll sig till den rekommendationen skulle samhällets cancerbörda lätta, konstaterar fonden. Men åtminstone

när det gäller bröstcancer föreligger en förhöjd risk redan vid ett glas per dag, och risken växer successivt med ökat intag (ungefär plus 10 % per glas). Cancerfonden slår fast: ”Det finns alltså ingen ’säker’ alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Vilken dryck man väljer – öl, vin eller starksprit – verkar inte heller spela någon roll. Det är mängden alkohol som är avgörande. Säkrast är att inte dricka någon alkohol alls.” /AJ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Evidensbaserad nykterhetsrörelse? Åtgärder och verksamheter som är utvärderade av forskare och som befunnits ha någon verkan brukar kallas evidensbaserade. Idag är evidensbaserad verksamhet ofta ett krav för samhälleligt stöd till organisationer. Nykterhetsrörelsens mångfacetterade förebyggande och opinionsbildande arbete anses dock inte vara möjligt att utvärdera och är därför inte evidensbaserat och anses till följd av detta inte vara värt något nämnvärt samhällsstöd. Betänk då att alkoholkonsumtionen på 1800-talet före nykterhetsrörelsens framträdande var fyra gånger högre än idag. Personlig helnykterhet bland många, skapandet av mängder av alkoholfria arrangemang och mil-

Nytt från SLN 2/2013

jöer samt en restriktiv samhällelig alkoholpolitik – detta har haft stor betydelse för att alkoholkonsumtionen minskat med tre fjärdedelar. Industrialiseringen och den allmänna höjningen av utbildningsnivån och välståndet har förstås också haft en enorm betydelse, men utan folkrörelserna hade den samhällsutvecklingen inte gått lika snabbt och kanske i en helt annan riktning. Mycket talar för att just nykterhetsrörelsen har spelat en nyckelroll i den demokratiska processen. Detta är allmänt erkända fakta som anslagsbeviljande myndigheter borde känna till. Nykterhetsorganisationerna borde därför få de resurser som de så väl behöver för att kunna utgöra en motvikt till det privata vinstintresse som idag får ett allt friare spelrum. /AJ

3


Team Favela

Det startade i ett stökigt område, Saltskog i Södertälje, där barn och ungdomar hade mycket tid och energi och det förekom förstörelse, klotter och bilbränder.Team Fevela har lyckats fylla fritiden och på barnens nivå fått igång verksamheter som inte är destruktiva. Detta har fått flera bostadsområden att fungera socialt bättre och barnen satsar mer på skolan och utbildning. Verksamheten presenterades vid ett seminarium på Tollare om ”Ungdom, förort och folkrörelse” under våren. Initiativtagare är Björn Ödman. /Håkan och Radhika Vad är Team Favela? Team Favela (TF) är som namnet berättar ett team. Teamet hålls samman och nya medlemmar väljs in genom gemensamma värderingar och ställningstaganden. Vi ser det som en kvalitetssäkring och kravmärkning av förebilder för unga människor i Södertälje. Vilka är TF´s grundvärderingar? Vi sammanfattar vår värdegrund följande: -”1 stad, 1 folk, 1 liv”. Vi är alla bosatta sedan länge, och de flesta även födda här i Södertälje. Vi brinner starkt för staden, dess invånare och söker aktivt lösning-

4

ar på våra gemensamma problem. Vi förändrar attityden hos unga såväl som äldre gällande kriminalitet, våld, rasism och fördomar, livsval och kultur och mycket mer. Vi garanterar att alla som räknas med i Team Favela aktivt tar avstånd från alla former av kriminalitet, bruk av droger och rasism. Det betyder att alla våra medlemmar står bakom lagen och det demokratiska samhällets sunda och hälsosamma livsstilar. Alla i TF representerar ett hållbart och konstruktivt alternativ att leva sitt liv och lyckas med sina drömmar, åtaganden och förväntningar som samhället har på sina medborgare.

Nytt från SLN 2/2013


Vilka är med i Team Favela? Team Favela utgörs av ca 30 personer i åldrarna 20-30 år. Vi ser oss alla som svenskar, med olika kulturella bakgrunder. Tillsammans pratar vi alla språk som finns bland unga i Södertälje, vi representerar alla stadsdelar och har en väldigt bred skala av spetskompetenser. En av våra många styrkor i vårt team är vårt omfattande kontaktnät. Vi känner mer eller mindre alla människor i åldrarna 13-30 i två led bort, vilket är en otrolig styrka när det gäller att skapa relationer, få kontakt med nya unga eller se efter hur saker står till där andra har svårt att ta reda på det.

Nytt från SLN 2/2013

Hur blir man med i Team Favela? Man väljs in i Team Favela. Det gäller att ha ett gott rykte och inte på något sätt kopplas ihop med destruktiva krafter i Södertälje. TF premierar inte en stökig bakgrund, utan tvärtom att ha ”spelat sina kort väl”. Däremot kan vi se positivt på människor som gjort dåliga val och lärt sig av dem. Team Favela professionellt och ideellt. Medlemmarna i TF kan engagera sig på två sätt, men de är ihoplänkade. Antingen är man medlem i teamet och jobbar för teamets räkning på uppdrag från Socialtjänsten eller med och på en

5


skola. Eller så är man medlem och jobbar för sin egen räkning med skola eller annat. Hursomhelst ingår alltid olika grader av ideellt engage-mang kring stadens unga, och det kan se ut på många olika sätt. Team Favela & Socialtjänsten? Genom socialtjänsten kan unga människor i Södertälje (1320 år) få olika former av socialt stöd från Team Favela. T. ex. breddar TF det sociala skyddsnätet kring varje enskild ungdom och ser till att en bred och rik fritid öppnas upp, eller stöttar i den unge i sin skolgång/praktik eller på sitt arbete. Om en ungdom eller vårdnadshavare önskar få hjälp av Team Favela måste den kontakta sin handläggare på Socialtjänsten. Team Favela & skolor?

6

Runt om på Södertäljes skolor återfinns många olika sorters tjänster som innehas av TF:s medlemmar. Den vanligaste är s.k. ”elevassistent” – för att enskild elev ska få stöttning i sin skolgång. Även olika former av ”kamratstödjare” och fritidspersonal förekommer. Team Favela anställer, stöttar och coachar sin medlem på plats, men medlemmen svarar även under rektor på respektive skola gällande uppdrag och

Nytt från SLN 2/2013


arbete. TF-medlemmen ingår även i diverse arbetslag och samarbetar precis som all annan personal på skolan. Team Favelas fritidsaktiviteter? Team Favela har en rad olika fritidsaktiviteter för Södertäljes unga. Vissa är schemalagda återkommande på bestämda tider och veckodagar, andra sker ”då och då” och vid intresse. Dessa aktiviteter erbjuder vi (i urval): Musikstudio, Kampsport, Gym, Motocross, Klättring, Hund/häst/djur/ natur, Innebandy, Fotboll, Pingis. Vilka ungdomar ”hör till” Team Favela? Team Favela är som tidigare beskrivet ett team, dit medlemmar väljs in. Vi har även en s.k. ”undergrupp” där ungdomar som vill sköta sig, lära sig nya saker, känna tillhörighet och utvecklas – kan gå med. Denna grupp heter ”206” (T är bokstav nr 20, F nr 6) och de ungdomar som räknas till den ser vi mer eller mindre som våra praktikanter.

och sammanhang och knyta till oss fler som likt oss brinner för detta. För de unga handlar det alltså om att vi ska vara en motpol till kriminalitet, missbruk eller andra destruktiva riskbeteenden. För de vuxna som jobbar socialt kommer det alltid att vara att säkerställa att rätt person är på rätt plats, att den unges integritet kan garanteras, att den unge ges maximal möjlighet till utveckling och har minst en trygg och positiv förebild i sitt liv. Kontinuerligt kommer vi att fortsätta samarbete med fritidsgårdar, föreningar, myndigheter och andra människor som har en positiv inverkan på Södertäljes unga. Hör av dig om du undrar något! Se även filmer på Youtube: Team Favela och Facebook: Team Favela. Fotnot: Favela är i Brasilien ett ord för slumområde.

Team Favelas målsättning? I grund och botten handlar Team Favelas samlade engagemang i Södertälje om att skapa och fortsätta utveckla sunda sociala alternativ för Södertäljes unga. Att utveckla våra aktiviteter

Nytt från SLN 2/2013

7


Trender i mat och dryck Försäljningen av det alkoholfria sortimentet fortsätter att öka och Systembolaget satsar medvetet på dessa drycker, konstaterade Christina Möller på Föreningen Fruktdryckers årsmöte nyligen. Det finns en hälsotrend ute i samhället som man tror bidrar till försäljningsökningen. Systembolaget vill lyfta fram ”Det goda värdskapet” med ett utökat och förbättrat sortiment av drycker mellan 0% - 0,5%. Vill man ha ett alternativ till rött vin så kan man prova Nigrum som är en must gjord på svarta vinbär. Den 1 mars började man sälja ett tiotal äppelmuster från olika svenska musterier. Där finns muster som är gjorda av endast en sort, t.ex. Gravensteiner eller Ingrid Marie, medan andra är tillverkade av en blandning av äppelsorter. En kall äppelmust är en utmärkt måltidsdryck och det är bara att prova sig fram till en favoritsort.

8

1 juni lanseras det första alkoholfria ”kändisvinet”, ett halvtorrt mousserande vin från Italien. En trend när det gäller mat är enligt Christina Möller att den skall vara lättlagad, då man till vardags inte har så mycket tid till matlagning. Efterfrågan av närproducerat ökar och man vill ha produkter med så lite tillsatser som möjligt. Medvetenheten om sockrets negativa inverkan på hälsan ökar och många väljer varor med mindre socker. En enkätundersökning visar att de populäraste vardagsrätterna är: 1 Spagetti och köttfärssås, 2 Kyckling med ris/potatis, 3 Korvstroganoff, 4 Lax med tillbehör, 5 Fläskkött med ris/ potatis. De populäraste helgmenyerna (fredag till söndag) är: 1 Kyckling, 2 Kött med pommes frites, 3 Tacos, 4 Pizza, 5 Fläskfilé med tillbehör. Om framtiden siade Christina Möller så här: Vi kommer att

Nytt från SLN 2/2013


äta mer rotfrukter och gamla kulturväxter, men även tång och alger, alltså mer från växtriket och mindre kött. Det blir viktigt att äta hela djuret, vilket betyder mer kokkött och inälvsmat, m.a.o. kommer vi att äta djuret ”från nos till svans”. Barbro Ryberg

Rapport från CAN Jag var på styrelsemöte på CAN. Den nya sammanställningen av skolundersökningarna av ungdomars alkohol- och drogvanor är nu klar. Mycket intressant! Bruket har minskat ganska ordentligt bland såväl åk 9 som gymnasieungdomarna! Det kanske inte är så tokigt med förebyggande insatser ändå? Håkan Leifman är verkligen rätt man på rätt plats tycker jag. Han har många idéer om hur undersökningarna kan utvecklas ytterligare. CAN ligger verkligen i framkant inom detta område. Han vill även stärka kontakten med medlemsorganisationerna. SLN kan se fram emot en kontakt från CAN:s sida. Han nämnde även att årets upplaga av Tonårsparlören nu kommit ut. En del av underlaget i den har man hämtat från CAN:s undersökningar. Sven-Erik Lilja

Nytt från SLN 2/2013

Vit febr uari ebruari I Jämtland satsar Strömsunds kommun på att ha en vit månad dådet anordnas många alkoholfria aktiviteter och föreläsningar, och därför finns VIT FEBRUARI. Grand hotells restaurang var intresserad av ha en alkoholfri kväll där Strömsundsborna och personalen fick möjlighet att prova lite av det alkoholfria sortimentet tillsammans med lite tilltugg. Det blev mycket god respons och restaurangen ville arrangera detta igen. En liknande kväll arrangerades på Hotell Hammarstrand och personalen var lyrisk över hur många bra alkoholfria alternativ det fanns. De började genast fantisera om menyer med svartvinbärsmusten Nigrum till sina rätter med vilt. Hoppas att det alkoholfria sortimentet på våra svenska resturanger blir större och bättre så att det finns goda drycker som känns lite festligare till den goda maten. Det skall vara en FEST för ALLA. Barbro Ryberg

9


SLN-aren Gun reste till Drakens land Bhutan där BNL är intressantare än BNP Mellan 18-28 april i år hade jag förmånen att få besöka det lilla kungariket Bhutan, inklämt mellan norra Indien och Nepal med cirka 700 000 invånare och en yta mindre än Danmarks. Landet där man har vänstertrafik och kungen redan på 1950talet bestämde att förutom landets språk, dzonka, skulle alla lära sig engelska för att kunna kommunicera med sina grannar. Landet har länge varit mer eller mindre stängt, men släpper nu in ett begränsat antal turister per år för ca 10 dagar med beskrivning av

10

den tänkta rutten i samband med viseringsansökan. Blev bekant med researrangören Thomas Kokta under en resa till Antarktis förra året. Han höll på att planera sin sjätte resa till detta lilla land och eftersom jag sen 1980 ofta haft landet i tankarna, hängde jag på. Förra året hade han haft sex passagerare, i år blev vi bara två jämte Thomas, en lokal guide och chaufför – tala om privatresa! Enligt vad som påstås, ska landet vara jämlikt och kvinnor ha en stark ställning och vara mycket respekterade, men de verkar också behöva utföra väldigt

Nytt från SLN 2/2013


tunga arbeten. Vi pratade med två unga kvinnor som bar på enorma mängder grenar på ryggen (för korna) som vår lokale guide inte ens orkade lyfta. I ett kloster vi besökte på återvägen såg vi en kvinna som bar en säck som täckte hela ryggen. Bland de få bhuta-

Nytt från SLN 2/2013

neser som vi såg bland vägarbetarna, fanns ett flertal kvinnor. Planet landade i Paro, varifrån vi kördes till huvudstaden Thimpu (ca 90 000 invånare, munkar, den kungliga familjen, regering och tjänstemän samt en växande medelklass), en stad som saknar trafikljus men med viftande trafikpoliser i gatukorsningarna och lösa hundar överallt på gator, trottoarer och refuger. Hundarna är ett problem som förvärras av munkarnas allmänt negativa inställning till kastrering, även om läget nu lär vara bättre än för några år sen. Vi fick se prov på bhutanesiska byggställningar som skulle få svenska byggfirmor att kippa efter andan – minst sagt svajiga. Säkerhetsbestämmelser, vadå? Landet är berömt för sin chili (”ema”), där den lite

11


”rynkiga” varianten på marknaden var den bästa, läs starkaste. Jag kan garantera att den brände i munnen – och jag gillar starka rätter. Från Thimpu körde vi österut på den enda huvudvägen mot Punakha, smal med äkta hårnålskurvor. Breddning pågick, med jordlagren lutande sig snett ut över vägen och den överblivna jorden placerades på ytterkanten – vågar knappt tänka på vad som händer när monsunen kommer. För vägarbete använde man huvudsakligen indisk arbetskraft, som bor i tält längs vägen, eftersom bhutaneser sällan vill ta dessa jobb. Bhutan är ett bergigt land på mellan 2000-3500 m.ö.h, -

12

så snart vi började klättra, slog det alltid lock för öronen! I Punakha besökte vi ett kloster med 3-400 aktiva munkar, vandrade genom leriga risfält till Galningens tempel (The Mad Man’s Temple snabbt omdöpt av mig till The Muddy Man’s Temple pga den leriga vägen dit), med sjungande munkar. Nästa dag fortsatte vi genom höga pass förbi fantastiska blommande rhododendronträd i rosa, rött, gult och vitt till Bhumtang-dalen. Vi såg också dvärgbambu, som i mina ögon mest såg ut som förtvinat ogräs och rhesusapor. Vi fotograferade jakar på nära håll och såg tältet där deras vakt bodde och de även

Nytt från SLN 2/2013


uppehöll sig nattetid att döma av alla ”visitkort”. Resan borde ha tagit 5-6 tim men med alla våra ”fotostoppar” blev det 10 tim! Hotellet vi anlände till sent i kyligt regn och lämnade tidigt nästa morgon verkade fortfarande vara under konstruktion (indiska drag) med svinkall reception, men badrummet hade uppvärmt golv, dimljus över sängarna samt strykbräda i rummet. När vi anlände till festivalen i Chekhor-dalen, var det råkallt med regn, snöslask och lite sol. Många dansade barfota, men verkade inte störas av det forsande regnet. Där fanns ett 20-tal utlänningar (Thomas blev överraskad – under sina fem

Nytt från SLN 2/2013

tidigare hade han aldrig sett så många). Jag kom i samspråk med en amerikan som reste ensam, berättade att varit på väg hit 2005 med en kompis men blivit sjuk och kompisen reste själv. Under sin vandring till en festival träffade denne på den förre kungen (den 4:e, hade studerat i USA och ville att folket skulle bli självständiga och lät införa en konstitutionell monarki) och drottningen. De kom i samspråk och nästa dag skickade kungen en häst så att han bekvämare kunde ta sig till sitt mål. Han berättade också att den nuvarande kungen (den 5:e) och drottningen hade gått i samma klass i en lokal skola, de hade

13


blivit kära och gifte sig för ungefär ett år sen. Nästa dag var det plötsligt lokalval, vår guide skulle iväg och rösta (på den ort han kom ifrån). Vi promenerade förbi ett kloster, numera sjukhus och vidare till ett tempel daterat från 600talet. Vid altaret där det stod en munk, låg också en mobiltelefon. När han kom ut lade jag huvudet på sned och fick honom att posera med mobilen - tradition och modernitet i harmoni! På eftermiddagen besökte vi ett annat kloster där munkarna lärde unga adepter läsa gamla texter. Bland dessa fanns en liten kille, ännu inte i munkkåpa, som man försökte få att läsa. När lektionen

14

äntligen var slut väntade hans mamma utanför klostret, och gissa vem som var gladast! Dagen därpå for vi förbi vattenhjul, små uthus där familjemedlemmar turades om att vakta sina djur nattetid, och risfält, på väg till den fjärde dalen, där vår lokale guides familj också hade ett hotell. Vi var de enda gästerna. Efter att ha ätit den medhavda lunchen omgivna av bedjande hundar, vandrade vi upp till ett berömt familjemuseum där vi fick höra om landets historia. Där

Nytt från SLN 2/2013


fanns ett litet fungerande tryckeri där de bl a trycker upp böneflaggor som finns överallt. Det hade varit en livlig handel med Tibet och Indien och vi fick veta att det bara är några år sen som bhutaneserna börjat äta honung – dels på ängsblommor, dels på boveteblommor. Man ansåg nämligen att man berövade bina deras mat om man plockade deras honung. Sen var det dags för festivalen i Ura. På vägen dit passerade vi en biodlare och två bruna

Nytt från SLN 2/2013

får (de enda vi såg) samt besökte en skola, där man först hissade flaggan, varefter alla ställde upp sig på gården och avslutade med att sjunga nationalsången. Det finns en skola för barn med fysiska handikapp (blinda, döva etc) men mentala handikapp verkade vara något okänt. På festivalen hade vi tur med vädret. Danserna var ganska lika de vi sett, men det var fascinerande att observera lokalbefolkningen. Jag pratade med en kvinna som hade tre pojkar varav den yngste på

15


ryggen, hade gått ett par år i skolan och jobbade tillsammans med mannen med att sätta potatis. På vintern var det svårt med jobb. Hennes man hjälpte till med såväl matlagning, städning som barnen och hon bjöd mig att komma tillbaka i augusti på en svampfestival. Återigen omringades vi av utsvultna, bedjande vovvar när vi inmundigade vår picniclunch. Chauffören utfordrade dem med resterna som de slukade på tre röda sekunder (oavsett hur starkt). Återfärden anträdde vi nästa morgon och var framme i Panakha på kvällen. Dagen därpå fortsatte vi mot Tiger’s Nest, ett tempel byggts på ca 3 000 m höjd

16

på en smal klippavsats, som brann ner 2005. Men kungen beordrade att det skulle byggas upp igen. 2/3 av vägen upp gick på häst och åsna (mindre villig) men sista biten fick man gå, liksom nerför berget. Djuren tog sig tillbaka själva, vilket nog var tur det för berget var väldigt brant! Men det var inte optimalt att gå nerför i sandaler som jag hade. På vägen ner pratade jag med en bhutanesisk familj där farbrodern var munk i östra Bhutan, mormodern 75, nästan helt tandlös men ack så energisk! Fem minuter efter att vi kommit ner till bilen öppnade sig himlen och regnade i nästan en timme. Detta slog ut all elektri-

Nytt från SLN 2/2013


citet men en timme senare fungerade den igen. På flyget till Bangkok satt jag bredvid en ung bhutanes som skulle på telekomkurs i Bangkok med en kollega och som var överlycklig över att få sitta vid fönstret. Undrar hur han skulle komma att reagera på alla bilar, gator och människor? Bhutaneserna var märkbart stolta över sitt land och sina traditioner och var mycket gästvänliga. De flesta män går klädda i nationaldress (en knälång omlottrock som knyts i midjan), kvinnorna i långa kjolar med jacka och små barn bärs på ryggen. Vid besök i tempel/kloster bar männen dessutom en vit lång sjal. Vår guide

Nytt från SLN 2/2013

och chaufför dök ibland på kvällarna upp i jeans och då kände man nästan inte igen dem! I Bhutan har man en vision om ett lyckligt liv och i stället för att fastställa landets bruttonationalprodukt, BNP, beräknar man här bruttonationallyckan, BNL (Gross National Happiness). Gun von Krusenstjerna

17


Marknadsföring av Tankebanan

R es p e ct esp ct!! Lärarinnan: -Du var borta från skolan igår, Karl. Karl: -Ja va sjuker. L: -Och hvar hade du ondt? K: I röggen. L: -Var du så sjuk att du var sängliggande? K (rädd): -Nej, ja lå i e söffa, fröken. (ur Strix, 1906)

För att göra vårt spel Tankebanan mera känt ska SLN finnas med på IOGT-NTOkongressen i Borås 26-29 juni. Vidare ska vi finnas på Bokmässan i Göteborg 26-29 september, på Skolforum i Älvsjö 28-30 oktober och Förebygg.nu i Göteborg 1314 november. Vi välkomnar medverkan av alla medlemmar vid dessa tillfällen! Kontaktadresser finns på sista sidan. Hör av dig och berätta att du vill vara med!

Europa i kris Forts från sista sidan: Europas största sorgebarn vad gäller mänskliga rättigheter är dock Vitryssland (Belarus). Landet kallas formellt för demokratiskt eftersom regimen en en gång valdes på demokratisk grund. Därefter har regimen dock styrt landet med hårdföra auktoritära medel som i praktiken hindrat medborgarna från demokratisk medverkan. Europa är också djupt involverat i de centralasiatiska länder som tidigare var delar av

18

Sovjetunionen. Vi kunde senast ta del av detta då ett it-företag var djupt indraget i Uzbekistans korruption. Det som kanske mest gör den politiska krisen påtaglig är den på många håll intoleranta flyktingpolitiken. Människor forslas kors och tvärs i Europa och tvingas leva/existera under vedervärdiga förhållanden. Paul Reichberg

Nytt från SLN 2/2013


SLN-krypto nr 6

Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord. Kryptot kan innehålla spår av knark och olämpliga drycker. Lösning skickas till: Håkan Paulsson, Fiskaruddsvägen 38 F, 144 62 RÖNNINGE. Bokpris. Vinnare i SLN-krypto nr 5: Ninnie och Per-Elof Johansson

Nytt från SLN 2/2013

19


Europa i kris På senare år har Europa genomgått en svår ekonomisk kris. Det är inte bara inom Euroområdet vi har sett konsekvenserna i form av arbetslöshet och neddragningar av den sociala välfärden. Även i Sverige har vi sett verkningar av den ekonomiska politiken. Även i Sverige har arbetslösheten ökat liksom misstron mot politikens lösningar. Vi kan också se att intoleransen ökat i Europa med påtagliga fascistiska inslag. Särskilt romerna är utsatta för allehanda trakasserier. Även i Sverige kan vi se hur romerna behandlas. Även antisemitismen har åter börjat visa sitt fula tryne. I Ungern genomförs lagar som är direkt diskriminerande mot minoriteter, bl a judar. Nationalistiska lagar som syftar till att stärka den ”magyariska” (ungerska) identiteten drabbar inte minst kulturlivet och massmedierna.

På många håll verkar regioner för att splittra länder. I till exempel Spanien vill krafter lösgöra Katalonien från Spanien, i Storbritannien vill Skottland frigöra sig och även i Frankrike finns det tendenser av likartat slag på Korsika. På några håll som i Storbritannien finns krafter som vill lösgöra landet från medlemskapet i EU. Sådant kan vi också se i Tyskland, Nederländerna och Sverige. Samtidigt som detta pågår på sina håll finns det länder som vill ansluta sig till EU, som t ex Kroatien som nu 2013 blir EU:s 28:e medlemsland. Ja, alla länderna på västra Balkan strävar efter medlemskap i EU. Forts s 14

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@gmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 150 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Eva Nordmark, 0705-477097, Larmvägen 7, 187 75 TÄBY, jan.teknik@swipnet.se Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

20

Nytt från SLN 2/2013

SLN Nytt 2 13  

SLN Nytt 2 13

SLN Nytt 2 13  

SLN Nytt 2 13

Advertisement