Page 1

Nr 1/2013 Mars

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Hem för föräldralösa i Hyderabad

Ditt medlemskap i SLN är viktigt! Snälla, kom ihåg att betala årsavgiften.


Ny dansk bok om nykterhetsrörelsens betydelse i Norden ”Afholdsbevægelsen i Norden” är titeln på en ny bok av Henning Sørensen, utgiven 2012. Nykterhetsrörelsen beskrivs som en av de viktigaste kulturströmningarna i Norden under 1800- och 1900talen. Kanske var den den viktigaste orsaken till att man lyckades skapa ett modernt välfärdssamhälle med ett upplyst bondestånd och en myndigförklarad arbetarklass. Ända fram till idag har nykterhetsrörelsen motarbetats av överklassen och av de så kallade kreativa klasserna, konstateras i boken. Advokat Olav Willadsen skriver i förordet att det är viktigt att beskriva det arbete som utförts av denna viktiga rörelse ”mens den endnu er aktiv i Danmark”. ”Den, der har evnen, har også pligten”, tillägger han. Boken har underrubriken ”Mangfoldighed, historie, inspiration”, vilket är betecknande för

2

den positiva anda i vilken den är skriven. Även om tyngdpunkten naturligt ligger på nykterhetsrörelsen i Danmark, finns ambitionen att spegla utvecklingen i alla de nordiska länderna: Sverige, Norge, Finland, Island, Färöarna. Förutom Henning Sörensen har ytterligare tolv personer bidragit med texter. Avsnittet som handlar om nykterhetsrörelsen i Sverige uppges vara författat av Carl Lundbladh, en person som vi aldrig tidigare har hört talas om inom svensk nykterhetsrörelse. Det visar sig mycket riktigt vara ett fatalt misstag som har begåtts; den

Henning Sörensen

Nytt från SLN 1/2013


verklige författaren av den svenska texten är Rolf Bromme, välkänd nykterhetsdebattör, skriftställare och politiker. Tydligen har denne Lundbladh en kort tid ägt den dator Bromme skrivit sin text på, och den som tagit emot Brommes text i Danmark har tydligen inte förstått vem den rätte avsändaren var. Redaktörerna har t o m lyckats googla fram en teckning av Carl Lundbladh, som återgivits i boken! Det är en spännande och intressant historik läsaren får sig till livs. Henning Sörensen berättar t ex om sin farfar som hade ett brinnande intresse för nykterhetssaken. Han var fiskare och ”hamnade” ibland i Kristiansand och ibland i Falkenberg. Särskilt älskade han att besöka nykterhetsvännerna i Falkenberg, som inte bara avhöll sig från alkohol utan också från rökning. Han var också en trogen läsare av Afholdsbladet som från 1906 till 1947 redigerades av den kontroversielle men välkände Lars Larsen-Ledet. Denne var förutom nykterhetsman också pacifist och republikan, och han skrädde inte sina ord. För att karaktärisera den redaktionella linjen i sin bok citerar Sörensen Lars LarsenLedet: ”Vi er modstandere af alkohol til drikkebrug, hvad enten det er en kasse bajere om dagen,

Nytt från SLN 1/2013

eller det er et glas vin, hver gang tante Klara i Nakskov fylder 90 år.” I Danmark finns två ”större” nykterhetsorganisationer: Danmarks Afholdsforening och IOGT. IOGT fungerar idag närmast som en länkrörelse med ca 200 medlemmar och dessutom verksamhet på nio orter med s k Aklubbar som ger råd och vägledning till missbrukare. Tillsammans ger de båda organisationerna ut tidningen Agitatoren, vars nytillsatte redaktör kommer från Straight Edge-rörelsen och är i tjugoårsåldern. Danmarks Afholdsforening inriktar sig idag på sin ”kärnverksamhet”: att

3


bekämpa alkoholbruket och att göra den alkoholfria livsstilen känd och populär. Det framgår av boken att Afholdsforeningens ordförande Henning Sörensen inte har dragit sig för att gå ut i offentligheten; han har ”duellerat” med en biskop i tv och utmanat såväl kronprinsen som överborgmästaren i Köpenhamn med öppna brev – med mera! Rolf Bromme tecknar på 50 sidor sakkunnigt den svenska nykterhetsrörelsens historia från 1700-talet och fram till vår tid. Särskilt uppmärksammar Bromme den inomkyrkliga väckelsens betydelse för hur mycket alkohol som konsumeras i olika landsändar. Där Svenska Kyrkan hade en stark väckelse och ett nära samarbete med nykterhetsrörelsen är alkoholkonsumtionen än idag betydligt lägre än i andra delar av landet. Detta gäller dock inte för de områden där den schartauanska väckelsen hade sin utbredning, men så hade Henrik Schartau inte heller några nykterhetsambitioner i sina strävanden. Temo-undersökningar från 2006-2007 ger vid handen att ca 20 % av svenskarna känner viss samhörighet med nykterhetsrörelsen, medan bara 2,4% av dem är anslutna. Statistiken har Bromme hämtat från boken Nykterhet i Rörelse (Sober förlag 2008, red Åke

4

Lindgren). Bromme för intressanta resonemang om folkomröstningen och motbokstiden, och extra mycket hettar det till när han beskriver mellanölsdebatten på 1960- och 70-talen och visar hur dåvarande IOGT-chefen Olof Burman helt felbedömde det alkoholpolitiska läget när han inom den Alkoholpolitiska utredningen verkade för att man bara skulle sänka alkoholhalten i mellanölet en aning (från 3,6 till 3,2 viktprocent). Verkliga nykterhetskämpar som Kalle Gustafsson, Owe Ranebäck och Rolf Bromme arbetade för att helt få bort mellanölet, och lyckades också vända opinionen så att riksdagen i mitten på 1970-talet till slut kom att fatta det definitiva beslutet att inte införa något mellanöl i livsmedelshandeln. Burman och hans kamrater såg till att stoppa Kalle Gustafssons ledare i Accent och Bromme tvingades sluta sin tjänst genom att man helt enkelt beslutade att lägga ner Nykterhetsrörelsens Informationstjänst där han var anställd. Solkiga minnen från svensk nykterhetsrörelses moderna historia. Bromme avslutar sin ambitiösa historik med en helt lysande analys av den svenska narkotikapolitikens historia. (Forts nästa sida)

Nytt från SLN 1/2013


Därför festar jag nykter! Äntligen är vår skrivartävling tillbaka! Elever i åk 9 och gymnasiet uppmanas på Drugsmarts hemsida att skriva en text om sociala och etiska frågor och vinna fina priser. Skrivartävlingen 2013 pågår till den 31 mars. Tävlingen är individuell. Uppsatserna får skrivas både på skoltid och på fritiden och kan sändas in löpande under tävlingsperioden. Det är tillåtet att skicka in flera bidrag.Bidraget ska vara minst 2 500 tecken med blanksteg och max 3 500 tecken med blanksteg. Första pris är 5 000 kr för gymnasieklassen och 3 000 kr för Boken är på 436 sidor och mycket innehållsrik. Där finns också kapitel om Tempelriddarorden i Norden och om de danska avholdshotellens öden, och ett otal berättelser och anekdoter. Boken är utgiven på förlaget Hovedland (www.hovedland.dk). Ali Jerremalm

Nytt från SLN 1/2013

skolår 9. Utöver dessa kommer även mindre summor att fördelas ut. SSL L N hhaar aan nsl il slaa g it 1 000 kkrr ttil illl et n bbää sta uup ppsa n ppåå ettt pprris fö förr de den psattse sen temat ””D Därfö yk rförr fes festtar ja jagg n nyk yktter ”. Gun il l a Zi m me r m a n n k o m ill Zimmer ko me merr aattt var a vvåår hhu uv ud b e dö mare. udb döm CANs ungdomssajt Drugsmart är huvudarrangör. De olika medarrangörerna är förutom SLN: NBV, SAN, FMD, MHF, Smart ungdom, IOGT-NTO, UNF, Hela människan, SIMON.

5


Besök hos Bethany Children i Indien I kalla januari åkte vi, Radhika och Håkan, till varma Indien. Vi besökte bl a en grupp hemlösa barn som ett pastorspar tagit hand om, Bethany Children. Barnen är 5 till 13 år och 13 till antalet. Pastor Prakasam med fru Mary har tre vuxna egna barn. De hade båda välbetalda arbeten som ingenjör och sjuksköterska men lämnade denna trygga tillvaro för att i stället börja bygga en kyrka i

6

8-miljonstaden Hyderabad, som också är Radhikas hemstad. Av en händelse fick vi kontakt med pastorsparets son, som studerade på KTH i Stockholm, där också Håkan arbetade. Sonen Kennedy berättade om dessa föräldralösa barn som pappan och mamman hade i sitt hem. När Radhika

Nytt från SLN 1/2013


fyllde 60 år samlade vi in pengar till dessa barn i stället för blommor och fick ihop 11000 kr. Dessa slantar och lite till åkte vi ner och överlämnade för tre år sedan vid ett hastigt besök. Sedan har vi undrat hur barnen har det eftersom det inte är ett riktigt barnhem, utan pastorsparet har tagit barnen som sina egna. Därför åkte vi ner igen men innan dess hade Håkan fyllt 70 år och vi fick in 4 500 kr i stället för blommor. Dessutom fick vi från annat håll med lite andra gåvor, som vi kunde överlämna. I ”familjen” finns en mamma Ratna, 29 år, som blivit utkastad av sin man och ställd utan försörjning. Pastorsparet tog hand om Ratna och hennes dotter. Hon tar nu hand om barnen och lagar maten till dem. Hon gör ett fantastiskt jobb. Hon sover med de 8 flickorna i två rum medan pastorsfrun sover med 5 pojkar i sitt rum. Barnen och Ratna sover på golvet.

Vi såg att det nya kyrkobygget inte var klart. Kyrkan består av 3 våningar, där undervåningen innehåller garage, sovrum och kök. Det är där barnen mest vistas. Andra våningen är tänkt som sovrum och studierum för barnen men inget är ännu klart

Mamma Ratna

Nytt från SLN 1/2013

7


där. De hoppas kunna bygga färdigt men vi förstod att det saknas pengar. Tredje våningen är kyrksalen, vilken fungerar. Dock ännu ingen elektricitet eller bänkar. Alla sitter på golvet. Vi frågade hur de lyckats bygga så mycket som redan var klart och det visade sig att sonen Kennedy som nu har ett bra arbete i New York skickar hem halva sin lön till föräldrarna. Just nu hade summan minskat något eftersom han gift sig och fått ett barn. Vi fick möjlighet att träffa även

8

denna lilla familj, som kommit hem för att Kennedys frus bror skulle gifta sig. Pastor Prakasams vision är att hjälpa människorna ute på landsbygden och han har låtit bygga ytterligare sex landsortskyrkor utanför staden. Under de fyra dagar vi var på besök åkte vi ut till två av dessa småkyrkor i byarna utanför Hyderabad. De ledande i byarna är väldigt tillmötesgående därför att det blir lugn och ordning i byn när folk går till kyrkan i stället för till

Nytt från SLN 1/2013


bykrogen. Det är stora problem med alkoholen, men när männen blir omvända slutar de att slå sina fruar och tar hand om sina familjer. Alkoholen är ett stort gissel ute på landsbygden. Det är också från byarna som de omhändertagna barnen kommer. Pastorsparet Prakasam och Mary verkade vara glada över vårt

Nytt från SLN 1/2013

korta besök och önskar att vi snart kan komma tillbaka och stanna i tre månader. Radhika som kan språket telegu som talas på landsbygden skulle undervisa kvinnorna. Håkan, som såg en hel del energisparande möjligheter, kunde t ex bygga solfångare o. dyl. Radhika och Håkan Paulson

9


Tankesmedjan Fake Free:

Vad är fest och vad är fylla? Fake Free är en tankesmedja som hämtat inspiration från organisationen Adic på Sri Lanka. Adic:s framgång är att de förändrar beteenden genom att lösa upp myter kring berusning och alkohol. Fake Free granskar alkoholkulturer och antidrogmetoder. Istället för att svartmåla alkoholdrickare och bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol vill Fake Free istället öppna upp och undersöka festen och det fantastiska i berusning. Fake Free svarar på frågan – vad är egentligen fest och fylla? Idag dricker 58 % av världens befolkning alltid drycker fria från alkohol, enligt WHO (källa www.who.int). Alkoholen i

10

sig skapar inte det roliga i berusningen; utan sin glammiga image och omgivning är drogen rätt ointressant. Fake Free peppar fler att dricka och bjuda på goda drinkar fria från alkohol – ibland eller alltid. Fake Free vill öppna upp för mer variation och sköna val. Att få folk att testa och fundera. Fake Free har tagit fram en film som på tre minuter förklarar och ställer frågor om alkoholens positiva effekter. Alkoholen är för många en magisk substans, som skapar fest, glädje och gemenskap. Den är en symbol för njutning, lyx och sex. I filmen ställs frågan om allt detta verkligen kan rymmas i flaskan. - Vi har väldiga förväntningar på alkoholen och vad den kan göra för oss. Förväntningar som vi lär oss från filmer, tidningar, reklam och de vuxna vi växer upp med. Och så länge vi förväntar oss att alkohol till exempel ska göra oss glada och öppna kommer den att göra det, säger Simon Tullstedt på Fake Free. Fake Free startades med en resa till Sri Lanka. På Sri Lanka

Nytt från SLN 1/2013


tänker man annorlunda kring alkohol och det väckte funderingar som Fake Free tog med sig hem till Sverige. Hur kommer det sig att alkoholkulturen skiljer sig så mellan olika kulturer och varför förändras alkoholkulturen i takt med att västvärlden får större inflytande? Man besökte organisationen ADIC på Sri Lanka som jobbar med att sprida kunskap om alkohol och andra droger och insåg att de fokuserar mycket på att ifrågasätta alkoholens fördelar i sin kommunikation. - Så det är det vi har gjort sedan dess, ifrågasatt alkoholens fördelar, istället för att fortsätta tjata om hur dåligt det är att dricka. Inte många tänker på att alkoholens effekter till stor del är placebo, så många brukar få ahaupplevelser när vi möter folk, unga som gamla. Läs mer på: http://fakefree.se. Där kan man också se 3minutersfilmen.

Nytt från SLN 1/2013

Samma år som Sverige gick med i EU valdes Sven-Olov Carlsson som förbundsordförande för IOGT-NTO och EUfrågan blev, som han själv beskriver det, starten för hans djupare engagemang för alkoholpolitik. Boken ”Tajming, kunskap och lite tur” följer både hur alkoholfrågan blivit en del av EU:s uppdrag och hur EU:s regelverk påverkat den svenska politiken. Men den beskriver även hur en ideell organisation, en folkrörelse, kan arbeta för att informera, belysa och påverka en fråga inom EU. Eva Åhlström, journalist och tidigare chefredaktör för tidningen Accent, har under 2012 genomfört ett flertal intervjuer med Sven-Olov Carlsson, vilka ligger till grund för boken. Nu kan du beställa boken som är en del av svensk politisk nutidshistoria från Sober Förlag, sober@iogt.se, tfn 08672 60 00. Pris 150 kr inklusive moms. För dig som vill fördjupa dig finns det nyreviderade studiematerialet” EU och alkoholen” med en studiehandledning till boken Tajming, kunskap och lite tur. Kontakta NBV.

11


En krönika från NBV Stockholms län

Vart är vi på väg?

Vart är vårt svenska samhälle på väg? Man skulle kunna ha många infallsvinklar på denna fråga. Jag tänker skriva lite om alkoholens påverkan på samhället. Ibland funderar jag på hur det skulle se ut om alkoholen plötsligt togs bort och inte mer fanns. Vad skulle hända med polisväsendet? Skulle alla poliser som blev utan arbete bli patrullerande kvarterspoliser? Skulle de återuppta verksamhetsformer som, åtminstone till stor del lagts ner p.g.a. brist på resurser, t.ex. skolbesök? Eller skulle en stor del av poliskåren permitteras? Vad skulle hända med Domstolsverket? Som nämndeman i en 4årsperiod i en tingsrätt och nuvarande mandatperiod i Svea Hovrätt har jag noterat att alkohol är inblandat i en övervägande del av alla våldsbrott och även i en del andra typer av brott. En stor del av resurserna skulle alltså frigöras även där. Vidare Kriminalvården. Skulle man kunna stänga några fängelser, istället för att bygga nya? Vad skulle hända med socialtjänsten? Hur stor del av deras arbete tas i anspråk av mer eller mindre alkoholiserade personer? Hur skulle sjukvården påverkas, utan alla som skadas i alkoholrelaterade olyckor? I hur stor grad skulle lärarnas arbete underlättas, om de c:a 400 000 barn som idag växer upp i familjer med ett riskbruk av alkohol, slapp uppleva detta? Vad skulle alla göra som idag jobbar åt Systembolaget, de som ”jobbar” med hembränning, langning, smuggling av alkohol, etc.? Hur skulle andra myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, riksdag, regering, landsting, kommuner, etc. påverkas? Poängen med mitt resonemang är den naturliga följdfrågan: Hur mycket kostar alkoholen samhället, d.v.s. oss skattebetalare egentligen? Är den värd priset? Låt oss stanna upp vid Domstolsverket och de två uppmärksammade s.k. ”rusdomarna” som HD (Högsta Domstolen) avkunnade för något år sedan. Jag lyssnade för en tid sen på ordföranden för HD. Hon menade,

12

Nytt från SLN 1/2013


som jag förstod henne, att HD:s avsikt inte var att alkoholberusning vid brott skulle bedömas som en förmildrande omständighet. Detta står också klart och tydligt i lagen: Alkohol- eller annan berusning är inte en förmildrande omständighet vid begånget brott. Vad menade då HD? De funderade och problematiserade runt kravet på uppsåt i svensk lagstiftning. Har man uppsåt att begå brott som utförs i ett berusat tillstånd? Detta är förstås ännu svårare att avgöra än om uppsåt finns hos nyktra förbrytare. Jag har ett förslag. Jag anser att man borde göra en lagändring, eller snarare ett tillägg enl. följande: ”Då någon befinns vara skyldig till ett våldsbrott eller annat brott och detta har begåtts i berusat tillstånd, skall det anses föreligga ’berusningsuppsåt’. Gränsen för berusning skall i detta avseende ligga på 0,50 promille. Om ’berusningsuppsåt’ föreligger, skall det tillika vara en försvårande omständighet vid påföljdsbedömningen. Om blodprov tas i samband med brottet skall eventuell eftersupning ej beaktas.” Detta tillägg skulle undanröja risken för att berusning, uttalat eller outtalat betraktas som en förmildrande omständighet. Joel Gren Lärare, styrelseledamot NBV Stockholms län, ordförande för Stockholm-Västerort Blåbandsförening, nämndeman i Svea Hovrätt, suppleant i styrelsen för Stockholms SLN-distrikt, m.fl. spännande uppdrag i olika sammanhang

PS: SLNs Förbundsstyrelse instämmer i Joel Grens synpunkter..

Nytt från SLN 1/2013

13


De sociala medierna tar makten över våra liv Vi läser i Dagens Nyheter om hur de sociala medierna mer och mer tagit makt över våra liv. Miri, 12 år, berättar om sin vardag. Från morgon till midnatt domineras hennes vardag av att kommunicera via nätet. Det handlar om Instagram, Kik, åtta bloggar, twitter, Facebook, filmer och tv-serier, Skype… Hon har fortlöpande daglig kontakt med flera hundra personer via nätet. Allt i en salig blandning på tider då hennes vardag inte upptas av skolarbete. Allt detta kallas ”sociala medier”. Vad innebär detta för hennes tillvaro? Naturligtvis slukar denna ”sociala” tillvaro en hel del tid som hon valt i stället för att umgås med vänner på gammaldags vis i form av t ex lekar ”live”. På mycket kort tid har människors, särskilt ungas, vanor förändrats då de nya teknikerna trängt in i vårt vardagsliv. Vi läser också i DN att över en miljard människor lever i ”Facebookistan”, världens tredje största land efter Kina och Indien.

14

Nätifieringen påverkar inte bara det privata utan också intimsfären. Vart tar den personliga integriteten vägen? Människors utsatthet ökar. Vi har s a s blivit mer publika. Med eller mot vår egen vilja. I dessa dagar talas det mycket om ”Näthat”. Det är klart att ju mer vi s a s ställer oss till förfogande desto mer tillgängliga blir vi för allehanda personliga påhopp. Utan egen förskyllan bidrar vi till att vara allmänhetens ”Egendom” med vilken man kan hantera den drabbade efter eget gottfinnande. Dags för utvärdering och reflexion! Paul Reichberg

Kommentar: Icke desto mindre ägnar sig Paul Reichberg flitigt åt dessa sociala medier. Han leder t ex ofta diskussionen på den ganska nya facebookgruppen för Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, där ni alla är välkomna att titta in och bli medlemmar! Risken är förstås att ni blir fast där för alltid... Red.

Nytt från SLN 1/2013


SLN-krypto nr 5

Nytt fr책n SLN 1/2013

15


Behovet av en ideologisk diskussion Ingenting är som längre som förut - det är en urgammal devis. På senare år är denna devis mer sann än på länge. För några år sedan fick vi de ”nya moderaterna” alt. ”arbetarpartiet moderaterna” och det gamla arbetarpartiet socialdemokraterna kom att känna sig desorienterat, vilket det fortfarande är. Centerpartiet har lanserat ”månggifte” som paroll och samma sak gäller många andra partier i den allt mer mångfacetterade djungeln av politiska utspel. En splittring råder också om Sverige bör gå med i NATO och Euron. De ekonomiska realiteterna har inneburit att allt mer av det allmänna privatiserats. Ekonomiska argument har haft stöd i påståendet att effektiviseringen förbättrats. Inkomstskillnaderna har ökat och skäl till detta har uppgivits vara att lönsamheten i näringslivet måste förbättras. Inga bevis för detta har kunnat påvisas.

Ett grundproblem i dagens samhälle är avsaknaden av ideologiska perspektiv. Politiska påståenden beskrivs som odiskutabla sanningar. Det är hög tid att börja föra samtal om vilket Sverige vi vill ha. Ska vi ha som ambition att låta marknadskrafterna helt ta över såväl problemformulering som problemlösning? Den ”svenska modellen” präglades i decennier av att de folkligt baserade demokratiska institutionerna skulle driva de kapitalistiska näringslivsintressena framför sig. I dag har samhällsutvecklingen allt mer präglats av att näringslivet kommit att ta kommandot över samhällsutvecklingen, vilket försvagat demokratin. Kommer demokratin i framtiden att beskrivas som en idyllisk parentes i en förgången tid? Paul Reichberg

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@gmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 150 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Eva Nordmark, 0705-477097, Larmvägen 7, 187 75 TÄBY, jan.teknik@swipnet.se Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

16

Nytt från SLN 1/2013

Profile for Erin Almgren

SLN Nytt 1 - 13  

http://www.slninfo.org/

SLN Nytt 1 - 13  

http://www.slninfo.org/

Profile for sjuuch
Advertisement