Page 1

Förslag till föredragningslista 1

Kongressens öppnande Hälsningstal.

2

Upprop och fastställande av röstlängd

3

Val av kongresspresidium och övriga funktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två protokollsjusterare, tillika rösträknare d) referenter

4

Fastställande av a) dagordning b) föredragningslista

5

Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats

6

Kongressuttalande

7

Verksamhetsberättelse.

8

Bokslut: Balans- och resultaträkning.

9

Revisorernas berättelse.

10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 11 Beslut om ansvarsfrihet 12 Motion 13 Styrelsens förslag a) Förslag till verksamhetsplan för 2014, 2015, 2016 b) Förslag till budget för 2014, 2015, 2016 c) Fastställande av medlemsavgift 14 Beslut om ersättningar a) till styrelse och revisorer b) traktaments- och reseersättningar 15 Tid och plats för nästa kongress 16 Beslut om antal ledamöter i styrelsen


17 Val: a) b) c) d)

Förbundsordförande för två år Ledamöter av förbundsstyrelsen Två revisorer och två revisorssuppleanter Valberedning

18 Beslut om kongressuttalande 19 Avslutning Vid lämpliga tillfällen ges ordet till gäster.

Förslag till föredragningslista  
Förslag till föredragningslista  
Advertisement