Page 1

Förbundsstyrelsens förslag Förslag nr 1 angående verksamhetsplanen Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att anta den av förbundsstyrelsen föreslagna verksamhetsplanen.

Förslag nr 2 angående budget Statsbidraget har varit endast 50 000 kr vardera för åren 2012 och 2013. Budgetförslaget utgår från att vi inte får statsbidrag för 2014, men ökade statsbidrag till 100 000 kr per år 2015 och 2016. De stora kostnaderna rör framförallt styrelsearbete, kongresser, kursverksamhet och Skolforum. Förbundsstyrelsen strävan är att styrelsemötena skall var så billiga som möjligt vilket bland annat påverkar val av mötesort. I budget har kalkylerats med fyra styrelsemöten per år. Med utgångspunkt i detta resonemang har förbundsstyrelsen lagt fram förslag till budget för alla tre åren. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att anta den av förbundsstyrelsen föreslagna budgeten.

Förslag nr 3 angående medlemsavgift Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att medlemsavgiften skall vara oförändrat 150:- för första familjemedlemmen och 75:- för följande familjemedlemmar på samma adress. att medlemsavgiften för studerande är 75:-, samt att medlemsavgiften är 75:- under det första året som medlem.


Motion till SLN:s kongress 2014 angående namnbyte till ”Rusfri uppväxt” Jag föreslår att förbundets namn ändras till Rusfri Uppväxt. Det viktigaste skälet till att ett namnbyte behövs är att vårt syfte, som det är formulerat i stadgarna, är vidare än vårt nuvarande namn. Ur Stadgarnas §1:

”Förbundets främsta målsättning är att skapa ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Denna målsättning uppnås genom att SLN •

verkar för att politiska beslut fattas som leder till att barn tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol och andra droger,

genom sitt arbete förmedlar kunskap till dem som i sin yrkesutövning ansvarar för barn och ungdomar.”

Vårt förbund är inte bara till för lärare, utan för alla som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdom. Andra vuxna som också yrkesmässigt arbetar med barns uppväxt känner sig inte inkluderade. Det nuvarande namnet är helt enkelt för smalt. Rusfri uppväxt fokuserar på det som är centrum i vårt arbete: barnens uppväxt, något som det känns viktigt för många att engagera sig för. Rusfri eller drogfri? SLN har ju sedan flera år ofta arbetat under devisen ”Drogfri uppväxt – vuxnas ansvar”, DUVA. Drogfri associeras av de flesta med narkotika – alkohol inkluderas inte. Rus är ett ord som associeras med alkohol. Därför är rusfri att föredra framför drogfri. Rusfri är mer eller mindre ett nyord i svenskan och därför ett ord man noterar i mediebruset. Det är dock ett ord som används inom den variant av svenska språket som finlandssvenskan


utgör, liksom i det norska språket. Att det för vissa klingar norskt är inget problem! När det kombineras med ordet uppväxt behöver man inte tveka om att det handlar om en svensk organisation. Om vi byter namn till ”Nätverket Rusfri Uppväxt” ansluter vi till våra norska vänner i vår systerorganisation, f d NLA, Norsk Læreravholdslag, som när organisationen fyllde hundra år ändrade namnet till ”Landslaget for Rusfri Oppvekst”. Mer och mer överger man i Norge orden ”Landslaget for” och säger helt enkelt ”Rusfri oppvekst”. Till förra kongressen fanns namnförslaget ”Nätverket för Rusfri Uppväxt”. Ordet nätverk väckte tveksamhet pga dess något diffusa innebörd. Därför föreslås organisationsnamnet kort och gott vara ”Rusfri uppväxt”. Sveriges Lärares Nykterhetsförbund låter gediget och inger respekt men känns 1900-tal! Det är ett namn som inte attraherar så många yngre människor idag. Fokus på barnen sporrar däremot till engagemang. Jag tror att vi lättare skulle kunna vinna gehör hos en yngre generation om vi gick fram under beteckningen ”Rusfri uppväxt”. Undertecknad motionär föreslår därför att förbundets namn ändras till ”Rusfri uppväxt”, och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra därav följande förändringar i stadgarna samt att snarast ta fram en logotyp och en grafisk profil för det nya namnet.

Ali Jerremalm, Gånghester

Förbundsstyrelsens förslag och motion  
Förbundsstyrelsens förslag och motion  
Advertisement