Page 1

Samen Beter Verder Het was een ware happening destijds op het Chasséveld toen de nieuwe naam werd onthuld. De drie regionale ziekenhuizen – Ignatius Ziekenhuis, Ziekenhuis De Baronie uit Breda en het Pasteurziekenhuis in Oosterhout – besloten hun kennis en kunde te bundelen en met vereende krachten verder te gaan. Het Thoraxcentrum van Medisch Centrum de Klokkenberg maakte overigens al deel uit van het Ignatius Ziekenhuis en is in 2004 fysiek geïntegreerd op de locatie Molengracht. Op 1 januari 2001 was de fusie een feit en gingen de deuren van het nieuwe Amphia Ziekenhuis, met twee locaties in Breda en één in Oosterhout, wagenwijd open. Bijzonder vereerd waren we toen de Koningin in 2005 ons ziekenhuis bezocht.

vorming, verbouwingen en verschuivingen van specialismen en afdelingen over en binnen de drie locaties waren eind 2006 gerealiseerd. De status van Topklinisch opleidingsziekenhuis werd in 2007 bereikt met als gevolg dat ook wetenschap en opleiding een belangrijke plek in het ziekenhuis kregen. In 2008 behaalde Amphia voor de totale organisatie de NIAZ-accreditatie, een belangrijk kwaliteitskeurmerk.

Initiatieven

Kort na de fusie zijn per locatie de volgende profielen vastgesteld: Locatie Langendijk in Breda is het centrum van de zorg voor chronische patiënten. Het zwaartepunt ligt op de totale zorg voor vrouwen en kinderen. Locatie Molengracht in Breda concentreert zich op de zorg voor patiënten met acute gezondheidsproblemen en heeft als zwaartepunt het Hartcentrum. Ook patiënten met ernstige aandoeningen die een zware operatie of behandeling moeten ondergaan, kunnen hier terecht.

Topklinisch opleidingsziekenhuis

De eerste jaren stonden vooral in het teken van de (op)bouw en inrichting van het Amphia Ziekenhuis. Maatschap- en divisie-

Lees verder op pagina 2 Namens het Directiecomité, medische staf en medewerkers wensen wij u veel leesplezier. Het Amphia Ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van circa 425.000 mensen. Met 44.254 ziekenhuisopnames, 52.411 dagbehandelingen en 677.498 polikliniekbezoeken per jaar behoort Amphia tot de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. In het ziekenhuis werken ruim 250 medisch specialisten, 4.600 medewerkers en 300 vrijwilligers.

Amphytrion is de Griekse God van de Gastvrijheid. Amphi betekent in het Grieks ‘rond’… wat door ons ‘vertaald’ is naar ‘met zorg omringen’. Beide woorden liggen aan de basis van de naam van ons ziekenhuis: Amphia Ziekenhuis

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Ziekenhuizen worden de laatste jaren geconfronteerd met veel veranderingen. Door de vergrijzing en het feit dat oudere patiënten vaak aan meer aandoeningen tegelijk lijden, neemt de vraag naar zorg toe. Dit vraagt ondermeer om complexe medische zorg, om innovaties in medische technologie en intensievere samenwerkingsvormen. Tegelijkertijd verandert de bekostiging van ziekenhuiszorg en streeft de overheid naar kostenbeheersing. En de pa-

Tijd voor en van verandering tiënt? Die wil meer betrokken zijn bij en meedenken over de eigen behandeling. Het is niet (meer) vanzelfsprekend dat hij kiest voor het ziekenhuis dichtbij. Als kwalitatief hoogwaardig ziekenhuis voor basiszorg én complexe, topspecialistische zorg moet Amphia hier als vanzelfsprekend op anticiperen. Hoe? Daar geeft Olof Suttorp – voorzitter Raad van Bestuur – uitvoerig antwoord op.

Marktwerking

“De marktwerking in de zorg, ingegeven door de politiek leidt tot ingrijpende veranderingen. Op dit moment wordt in ons land 10% van het Bruto Nationaal Product besteed aan zorg. Met de toenemende vergrijzing wordt dit percentage in de toekomst alleen maar hoger. Om de zorgkosten beheersbaar te houden heeft de over-

heid diverse ontwikkelingen in gang gezet. Zo wordt vanaf 2012 zo’n 70% van de markt vrijgegeven. Voor wat betreft dat percentage kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelf onderhandelen over de tarieven. Tegelijkertijd kent de overheid vanaf 2012 aan de vrijgevestigd medisch specialisten een omzetplafond toe. Zo kunnen zij niet meer dan een gemaximeerd honorarium verdienen. En als derde complexe ontwikkeling treedt vanaf 1 januari 2012 een ander financieringssysteem in werking voor de medische behandelingen in ziekenhuizen. Op al deze complexe ontwikkelingen bereidt ieder ziekenhuis zich momenteel voor. Zo ook Amphia.”

Innovatie

“Marktontwikkeling en financiering, kennis van de wensen van de patiënt en van

medisch (technische) innovaties, zijn belangrijke voorwaarden voor het inrichten van goede zorg. Wat betreft dit laatste heeft de geneeskunde zich de afgelopen jaren hard ontwikkeld. In ons land hebben al heel veel technologische ontwikkelingen het licht gezien. Denk alleen al aan de sprongen die de cardiologie en cardiochirurgie hebben gemaakt. Daardoor kunnen zeer omvangrijke en complexe ingrepen door minimale belasting aan het lichaam worden uitgevoerd. Met als gevolg dat patiënten sneller genezen en naar huis kunnen. Tegelijkertijd is ook aan het begin van het leven de vooruitgang op het gebied van medische technologie aanzienlijk. Zo is de overlevingskans voor te vroeg geboren baby’s sterk toegenomen. Lees verder op pagina 2


2

SAMeN Beter Verder Vervolg van de voorpagina Locatie Pasteurlaan in Oosterhout is een zorginnovatief centrum voor patiënten die komen voor een relatief eenvoudige en goed planbare ingreep of behandeling. Medio 2008 zijn vervolgens initiatieven genomen om het ziekenhuis ook in de toekomst gezond te houden. Zoals ver-/ nieuwbouw, verdere automatisering en een nieuwe organisatiestructuur. Besloten is nu om Langendijk binnen enkele jaren te integreren in locatie Molengracht en om in Oosterhout een nieuw gebouw neer te zetten. Bij het bepalen van de nieuwe organisatiestructuur is rekening gehouden met vijf zwaartepunten die het Amphia Ziekenhuis heeft geformuleerd. Daarmee wordt het samenwerken tussen specialismen naar een nog hoger plan getild.

Samen Beter Verder

Het is mooi om terug te kijken op successen, maar luidt een bekend gezegde niet ‘Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’?

Daarom richten wij ons hierin vooral op die toekomst. Het Amphia Ziekenhuis wil namelijk vooruit. Niet voor niets luistert het strategisch beleidsplan naar de naam ‘Samen Beter Verder’. Het doel

dat op tafel ligt, is de zorg voor de patiënt naar een steeds hoger niveau brengen en de kwaliteit van de dienstverlening alsmaar verbeteren. Hoe? Dat lees u allemaal in de special ’10 Jaar Amphia Ziekenhuis’.

ONtwIkkelINGeN IN de GeZONdHeIdSZOrG Vervolg van de voorpagina Maar medische innovaties gelden ook voor allerlei andere specialismen. Neem bijvoorbeeld orthopedie. Juist door nieuwe technologieën hebben wij de ligduur in weten te korten. Zo kunnen, na een knieof heupoperatie veel mensen na twee tot drie dagen alweer naar huis om in de eigen vertrouwde omgeving en nabijheid van familie en vrienden verder te herstellen.”

Er is maar één regisseur in je leven en dat ben jezelf.

Samenwerking als aanjager voor verdere kwaliteitsverbetering

“In de tien jaar dat wij ‘opereren’ onder de naam Amphia, hebben we door onze omvang het pad geëffend om fors te kunnen investeren in de apparatuur die nodig is om ook die ‘nieuwe’ geneeskunde aan te bieden. Zo is hier onder meer het ‘wagenpark’ van de MRI danig uitgebreid en zijn wij sinds het voorjaar gespecialiseerd in robotchirurgie. Bovenstaande medische ontwikkelingen vereisen echter ook dat je als gezondheidsinstelling steeds meer samenwerkt. Met (academische) onderwijsinstellingen, huisartsen, andere verwijzers en zorginstellingen. Er ontstaan meer en meer netwerken, in ons geval ook met andere regionale ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Maar bijvoorbeeld ook met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en voor wat betreft oncolo-

gie met het Instituut Verbeeten dat ook in Breda gehuisvest is. Alleen zo kun je je aandacht ook richten op opleiding en wetenschappelijk onderzoek en dat is voor ons als topklinisch opleidingsziekenhuis heel belangrijk. In de komende tien jaar wordt dat netwerken overigens alleen maar naar een nog hoger plan getild. Onder de noemer concentratie en spreiding van zorg, organiseren wij de menselijke maat waar het kan, de techniek waar het moet!”

Eén regisseur

“De belangrijkste ontwikkeling in het zorglandschap betreft misschien wel de veranderende zorgvraag. Want de patiënt anno 2011 vertoont grote verschillen met die van tien jaar geleden. Door de medische vooruitgang en gezondere levensstijlen worden wij allemaal steeds ouder. Tegelijkertijd weten patiënten, mede door de nieuwe media als internet, veel meer van de geneeskunde dan vroeger. De middelen voor informatievergaring liggen nu voor het oprapen. Dat heeft bij vooral de groep onder de vijftig

De menselijke maat waar het kan, de techniek waar het moet.

Wist u dat: • Wij 1236 broodmaaltijden per dag serveren aan onze patiënten? • Er gemiddeld 150 bedden per dag gereinigd en opgedekt worden?

met zich meegebracht dat het rotsvaste vertrouwen in het instituut gezondheidszorg niet zondermeer een feit is. Er wordt ‘geshopt’, ervaringen uitgewisseld en ‘geklankbord’. De patiënt is mondiger geworden en hecht in toenemende mate meer waarde aan de mening van zijn buurman of familielid dan aan hetgeen er op een website van een ziekenhuis wordt vermeld. Een ontwikkeling die ik overigens sterk toe juich, hoewel de deskundigheid van de medisch specialist nooit onderschat moet worden. Ik geloof persoonlijk erg in de zelfontplooiing van de mens. Er is maar één regisseur in je leven en dat ben jezelf!”

Vijf zwaartepunten

“In het licht van al die ontwikkelingen – waarvan sommige al tot volle bloei zijn gekomen en andere nog in de kinderschoenen staan – hebben wij enkele jaren geleden besloten in dit ziekenhuis de zorg te organiseren rond vijf zwaartepunten. • Oncologie • Bewegen • Hart en Vaten • Gezond ouder worden • Vrouw - Kind Binnen deze zwaartepunten staan de erkende medische specialismen binnen Amphia met elkaar in verbinding. Zo kunnen wij blijvend kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan onze patiënten. Nu en in de toekomst. Want als er één ontwikkeling is die niet meer valt te stoppen, dan is dat wel het multidisciplinaire gedachtegoed. Vandaar dat de vijf zwaartepunten hierna uitvoerig aan bod komen en heel wat sterke staaltjes van integraal samenwerken worden belicht.”

Olof Suttorp

Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Vanaf 2008

16 mei 1960 Gouda gehuwd, vier dochters en een zoon Voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout 1998/2008 Voorzitter Raad van Bestuur Spaarne Ziekenhuis Haarlem/Heemstede/Haarlemmermeer (Hoofddorp) 1995/1998 Directeur Medische Zaken Academisch Ziekenhuis Leiden (nu: Leids Universitair Medisch Centrum - LUMC) sinds nov. 2008 Lid Maatschappelijke Adviesraad NIVEL, Utrecht sinds 2008 Lid bestuur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen (STZ), Utrecht sinds 2007 Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Utrecht, sinds 1 september 2009 vice-voorzitter


3

ONCOlOGIe

Voor iemand met kanker geen wachtlijst « Uit tal van onderzoeken blijkt dat integratie van oncologische zorg kwaliteitsverbetering met zich meebrengt. Je zet nu eenmaal deskundigheid, kennis en ervaring bij elkaar. Voor de oncologie was die roep nog veel groter. Dat heeft alles te maken met de almaar voortschrijdende techniek en (technische) inzichten. Werd dertig jaar geleden de prognose kanker gesteld, dan

Wist u dat: Kanker al heel lang bestaat. In Egypte zijn mummies gevonden van mensen die aan kanker zijn doodgegaan. Het woord kanker komt van ‘karkinos’ of ‘karcinoma’, ofwel krab. In het Latijn werd dit later ‘cancer’. Per jaar in Nederland ruim 83.000 mensen kanker krijgen. Ongeveer 70% daarvan 60 jaar of ouder is. Er iets meer mannen dan vrouwen zijn met kanker. Kinderen met kanker niet vaak voorkomen, ongeveer bij 450 kinderen per jaar onder de leeftijd van 15 jaar. Erfelijkheid voor 5 tot 10% de oorzaak van kanker is. De meest voorkomende kankersoorten borstkanker, darmkanker en longkanker zijn. De kans op het krijgen van borstkanker bij vrouwen 1 op de 8 is en bij mannen 1 op 1500. De kans op het krijgen van darmkanker bij mannen 1 op de 16 is en bij vrouwen 1 op 18. De kans op het krijgen van longkanker bij mannen 1 op de 14 is en bij vrouwen 1 op de 30. In Nederland per jaar bij ongeveer 10.000 mannen prostaatkanker vastgesteld wordt. Ruim 70% van hen 65 jaar of ouder is. Eigenlijk huidkanker de meestvoorkomende vorm van kanker is, die bij ongeveer 1 op de 7 mensen voorkomt.

Wist u dat: • Er per dag 2200 stuks kleding wordt gewassen? • We 1350 bezoekers per dag hebben? • Er 300 belegde broodjes per dag gegeten worden?

was je feitelijk ten dode opgeschreven. Vandaag de dag wint de meerderheid het gevecht. Maar, een gevecht blijft het en langdurige, complexe zorg is een vereiste. Al die kennis en expertise onderbrengen in een oncologisch centrum is dan de enige juiste oplossing. Want alleen als artsen dicht bij elkaar zitten en integraal naar die patiënt kijken, kunnen zij toegewijde zorg bieden die optimaal aansluit bij wat

de patiënt nodig heeft. Die multidisciplinaire aanpak – waarmee wij in staat zijn onze expertise nog verder te ontwikkelen – werpt zijn vruchten af. Patiënten zien de meerwaarde in van hoe wij de zorg hier hebben georganiseerd. » dr. J.J. (Hans) Meij, directeur Innovatie en verantwoordelijk voor het Zwaartepunt ‘Oncologie’

Een dag uit het leven van… Internist-Oncoloog Bert-Jan ten tije Dit vak laat zich sowieso

47 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen

niet altijd even goed sturen.

Ik ben opgeleid als internist-oncoloog in de Daniel den Hoed kliniek, waar ik tot en met 2003 heb gezeten. Vervolgens heb ik vijf jaar met plezier gewerkt in een ziekenhuis in Blaricum. Inmiddels was ik al eens gepolst om in het Amphia Ziekenhuis te solliciteren. Uiteindelijk besloot ik ervoor te gaan en ook maar direct te verhuizen naar Breda. Dat is nu inmiddels alweer drie jaar geleden. Ik kwam terecht in een groot en modern ziekenhuis met veel professionele en fijne collega’s. Die omvang is op het terrein van oncologie een duidelijke meerwaarde, omdat je meer tumoren – en vooral ook meer zeldzame varianten – ziet. Hierdoor ontwikkel je veel meer kennis en ben je eveneens voor wetenschappers interessant om deel te nemen aan studies. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat wij hier – als enige niet academische ziekenhuis in Nederland – momen-

nd Maar het is zo’n mooi, boeie en bovenal uitdagend vak. teel een nieuw geneesmiddel, bestemd voor mensen met een extreme vorm van huidkanker mogen testen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Ook op de terreinen borstkanker en darmkanker worden we als belangrijke partner beschouwd en participeren we in landelijke

onderzoeken. De endeldarmbesparende operatie die onder strikte voorwaarden slechts in een paar ziekenhuizen uitgevoerd mag worden, gebeurt hier al wel. Dat onderstreept nog maar eens het innovatieve karakter van ons oncologisch centrum.

Zomaar een doorsnee dag 08.30 uur Iedere ochtend staat allereerst de overdracht op de agenda; dan wordt besproken welke gebeurtenissen, bijzonderheden en eventuele problemen zich bij patiënten in de afgelopen nacht en avond hebben voorgedaan. Alle internist-oncologen zijn hierbij aanwezig, evenals arts-assistenten in opleiding tot arts. In overleg met de radioloog worden eventuele foto’s bekeken en wordt indien mogelijk en noodzakelijk direct in teamverband het behandelplan voor de patiënt bijgesteld. 09.00 / 09.15 uur Mijn spreekuur begint; dat kan zowel op de locatie Langendijk zijn als op Instituut Verbeeten (het radiotherapeutisch centrum aan de Molengracht). Tot (doorgaans) ver in de middag zie en spreek ik heel wat patiënten. Het is moeilijk te zeggen hoe lang voor één patiënt. Een slecht-nieuwsgesprek duurt als vanzelfsprekend langer. Dit

vak laat zich sowieso niet altijd even goed sturen. Want als ik een telefoontje van een chirurg of huisarts krijg met de mededeling dat een patiënt nog gezien moet worden, dan zeg ik geen ‘nee’ ook al moet dat dan ’s ochtends voor achten of pas in de avonduren. Wat dat betreft heerst hier op de afdeling de gedachte ‘Voor iemand met kanker geen wachtlijst!’ 14.00 uur Het spreekuur kan nogal eens uitlopen, ook omdat ik veel patiënten al wat langer ken. Dan maak ik het spreekuur na de lunch af. Daarna bezoek ik de patiënten op de afdeling. Daar loop ik langs met de arts-assistenten die in opleiding zijn voor internist. Ook geef ik geregeld les aan verpleging en/of artsen; zowel hier als door het land. 16.30 uur Meestal aan het eind van de middag en ’s avonds wordt er tijd ingeruimd voor de multidisciplinaire besprekingen; met

een team van specialisten en verpleegkundigen met bijzondere expertise in het behandelen van een bepaald soort kanker. Een daarvan betreft borstkankerpatiënten. Alle nieuwe patiënten worden dan besproken in het team. Door vanuit verschillende disciplines naar de patiënt en de situatie te kijken versterken we elkaar en kunnen wij een optimaal behandelplan vaststellen. 20.00 uur Nee, voor 20.00 uur ben ik echt maar zelden weg. Ik maak dus lange dagen. Behalve op vrijdag. Dan ben ik thuis met de kindjes. Mijn vrouw begrijpt de hectiek gelukkig; zij is ook oncoloog, weliswaar in een ander ziekenhuis. Maar het is zo’n mooi, boeiend en bovenal uitdagend vak. En voor diegenen die nog steeds denken dat het echt alleen maar kommer en kwel is. Ook bij ons wordt gelachen, alhoewel die traan als vanzelfsprekend dichter aan het oppervlak zit.


4

advertentiepagina


5

BeweGeN

« Vermoedelijk krijgen we vroeg of laat in ons leven allemaal te maken met aandoeningen of beperkingen van het bewegingsapparaat. Met de toenemende vergrijzing volgen die patiënten zich alleen maar nog sneller op. Dit maakt ‘Bewegen’ tot een specialisme waarmee je als ziekenhuis toegevoegde waarde biedt en je kunt onderscheiden

van anderen. In het Amphia Ziekenhuis hebben wij orthopedie, reumatologie, sportgeneeskunde, revalidatie, fysio- en ergotherapie dan ook onder één dak verzameld. Zo is er enorm veel kennis en expertise in huis. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt een patiënt bekeken – vaak op één en hetzelfde spreekuur – om zo tot een meer afgewogen oordeel

te komen. Shoppen is voor patiënten niet langer nodig want wij hebben alle disciplines in huis en zowel voor als achter de schermen vindt er tussen de verschillende behandelaars ook nog eens een perfecte afstemming plaats. » E. (Elout) Vos, arts MBA, directeur Kwaliteit en verantwoordelijk voor het Zwaartepunt ‘Bewegen’

Alle specialisten aan één tafel “Juist het clusteren van de deskundigheid legt een enorme meerwaarde voor die patiënt aan de dag. Natuurlijk is daar het aspect van tijdwinst omdat er niet tal van afzonderlijke afspraken gemaakt hoeven te worden voor evenzoveel specialisten. Maar nog veel belangrijker is dat er in volledige samenspraak een plan van aanpak wordt gemaakt. Die ontwikkeling heeft de zorg hier naar een zichtbaar hoger plan getild.” Dat durven orthopedisch chirurg Sjors Moonen en reumatoloog Natasja Denissen gerust te stellen. Twee jaar geleden stonden zij – mede – aan de basis van het ‘voetenspreekuur’ dat in Amphia geïntroduceerd werd. “Omdat zelfs patiënten met – op het eerste gezicht – dezelfde klachten soms een verschillende behandeling moeten ondergaan, werd de noodzaak steeds groter om alle deskundigheid in huis te clusteren en tegelijkertijd naar die patiënt te kijken. En dus zitten tijdens dat voetenspreekuur de orthopeed, reumatoloog, revalidatiearts en orthopedisch schoenmaker samen

Juist het clusteren van de deskundigheid legt een enorme meerwaarde voor die patiënt aan de dag.

met de patiënt in één en dezelfde kamer, bekijken het ‘probleem’ vanuit verschillende gezichtspunten en stellen een ‘op maat’ behandelplan op.”

Reumatische aandoening

“Die patiënten zijn buitengewoon divers. Man, vrouw, oud, jong; bewegen discrimineert nu eenmaal niet op leeftijd of geslacht. De ene heeft een orthopedisch probleem, weer een ander een reumatische aandoening. Maar waar houdt het ene specialisme op en neemt de ander het roer over. Dat is steeds weer verschillend, waarmee nog maar eens het belang van dit voetenspreekuur wordt benadrukt. Want gewrichtsontstekingen – die met allerlei medicijnen behandeld kunnen worden door de reumatoloog – kunnen op hun beurt ook weer leiden tot instabiele en zelfs beschadigde gewrichten waardoor een orthopedische ingreep noodzakelijk is. Tegelijkertijd kunnen pijnklachten soms simpelweg geminimaliseerd worden door een aanpassing van de eigen schoen of wordt overgestapt op de orthopedische maatschoen.”

Voortschrijdende techniek

“En die zijn tegenwoordig echt niet meer zo onflatteus als pakweg twintig jaar geleden,” vertelt Moonen nog even tussen neus en lippen door. “Wat dat betreft schrijdt de techniek voort, ook op dit terrein.” “Maar als we het dan toch over voortschrijdende techniek hebben, dan is er op het brede terrein van reuma wel heel veel gebeurd, vooral medicamenteus,” aldus Natasja Denissen. “Die typisch kromme ‘reumahanden’ beginnen langzamerhand uit het straatbeeld te verdwijnen. Er is vandaag de dag echt

Orthopedisch chirurg Sjors Moonen medicatie beschikbaar die ingrijpt in het immuunsysteem en patiënten daadwerkelijk ontstekings- en dus klachtenvrij maken. Reuma valt helaas nog steeds niet te genezen, maar kan al wel onderdrukt worden. Daarmee voorkom je dus schade.”

Want juist als je niet goed uit de voeten kunt, besef je pas hoe belangrijk en vanzelfsprekend we bewegen vinden.

Vastzetten van gewrichten

“Raakt zo’n gewricht dan toch onverhoopt beschadigd en moet er gekozen worden voor een operatie dan zijn er binnen het terrein van de orthopedie ook allerlei ontwikkelingen gaande,” besluit Moonen. “Alhoewel vertrouwde ingrepen als het vastzetten van gewrichten

ook nog steeds prima werken. Er is ons met andere woorden alles aan gelegen om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden. Want juist als je niet goed uit de voeten kunt, besef je pas hoe belangrijk en vanzelfsprekend we bewegen vinden!”

PAtIËNt AAN Het wOOrd

Een bewering die mevrouw Stokkermans (66 jaar, woonachtig te Wagenberg) maar al te zeer onderstreept omdat zij het helaas aan den lijve ondervindt. En dat al heel wat jaren. “Ik heb toch alweer een kleine acht jaar de reumatische aandoening jicht. De grip in mijn handen wordt minder en datzelfde geldt ook voor de kracht in rug en schouders. Maar vraag me op de vrouw af waar ik het meeste last van heb en ik zeg: mijn voeten! Die zijn zo slecht waardoor ik enorm belemmerd wordt in mijn bewegingsvrijheid. Even op en neer naar de supermarkt lopen, is er echt niet meer bij. Dat doet hartstikke pijn. De gewrichtjes van mijn tenen staan namelijk ook nog eens in een afwijkende stand (zogeheten ‘hamertenen’). En eigenlijk vind ik mezelf nog veel te jong om altijd thuis op de bank te zitten. Er gloort echter hoop. Ik ben nu al een aantal maal op het voetenspreekuur geweest – echt een uitkomst – waar zowel de orthopeed, reumatoloog als orthopedisch schoenmaker zich letterlijk over mijn voeten/tenen gebogen hebben. Er is besloten over te gaan tot een hamerteencorrectie bij de linkervoet om zo te komen tot een juiste stand van de tenen en als gevolg daarvan een beter belastbare voet te krijgen. Of ik er tegenop zie? Een operatie is nooit leuk, maar ik denk nu ‘Laat het maar gebeuren!” Reumatoloog Natasja Denissen


6

HArt eN VAteN

« Hart- en vaatziekten zijn in ons land doodsoorzaak nummer één bij vrouwen en nummer twee bij mannen. Het aantal mensen dat hiermee in aanraking komt, neemt de komende jaren alleen maar toe. De bevolking wordt namelijk steeds ouder. En deze ziekte treft nu juist vooral oudere mensen. Reden genoeg dus voor ons ziekenhuis om het als zwaartepunt te benoemen.

Vooral omdat het ook nog eens een groot en verschillend palet van aandoeningen raakt, die nauw met elkaar verweven zijn. Een perfecte samenwerking tussen de verschillende professionals – cardioloog, cardiochirurg, internist, chirurg, neuroloog, anesthesioloog en radioloog – is de grootste troef om hiermee om te gaan. Wij hebben in Amphia inmiddels een indrukwekkend kenniscentrum ontwik-

keld op het terrein van hart en vaten. Door vanuit verschillende specialismen naar de patiënt en het ziektebeeld te kijken, ontstaan nog betere behandelmethoden. Een buitengewoon unieke benadering waar onze patiënten wel bij varen. » O. (Olof) Suttorp, arts MBA, voorzitter Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor het Zwaartepunt ‘Hart en Vaten’

Multidisciplinair werken leidt tot betere behandelmethoden De afgelopen twintig jaar heeft de cardiologie en cardiochirurgie met alle diagnostiek enorm levensverlengend gewerkt. Patiënten met een hartinfarct hadden vroeger maar weinig kans het te overleven. Vandaag de dag wordt 1-1-2 gebeld, start de antistollingsbehandeling al in de ambulance en staan ze in opperste staat van gereedheid in het ziekenhuis. Met als gevolg dat de patiënt binnen tien minuten op de operatietafel ligt waar hij wordt gedotterd zodat het hele hartinfarct bij een groot deel van de patiënten geen schade aan het lichaam heeft toegebracht. “De high tech ontwikkelingen hebben elkaar in de afgelopen jaren dan ook in sneltreinvaart opgevolgd,” gaat cardioloog Martijn Meuwissen voortvarend van start. “Zij breiden zich uit naar die gebieden waar je voorheen nog met je rug tegen de muur stond omdat er geen mogelijkheden voor handen waren. Hierdoor worden steeds meer patiënten succesvol behandeld. Niet alleen de voortschrijdende techniek heeft daar overigens aan bijgedragen. Het is vooral ook het optimaal samenwerken tussen specialismen wat een betere kwaliteit garandeert. Zo groeien cardiologie en cardiothoracale chirurgie steeds meer naar elkaar toe. Bijna alle patiënten bespreken we in gezamenlijkheid en bij operaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van elkaars kennis, ervaring en assistentie. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen interventie-cardioloog en cardiothoracaal chirurg. Wekelijks schuiven ook de algemeen cardioloog en cardio-anesthesist dan aan tafel aan. Samen bespreken zij alle patiënten die complexe zorg behoeven. Ook worden dan de behandelplannen geoptimaliseerd.”

De high tech ontwikkelingen hebben elkaar in de afgelopen jaren dan ook in sneltreinvaart opgevolgd.

Minimaal invasieve chirurgie

“ In Amphia is alle kennis en kunde in huis om de meest complexe hartinterventies te verrichten. We doen ertoe in Nederland, om het maar eens populair te zeggen. We bewegen ons in de voorhoede van ziekenhuizen die werken met nieuwe technieken,” vervolgt Meuwissen. “Zo zijn we buitengewoon sterk in elektrofysiologische behandelingen bij hartritmestoornissen, zoals onder andere pacemakers en ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillators). Veel ingrij-

Mariëtte Kappers (voor), Martijn Meuwissen (l), Lijckle van de Laan (r) pende ritmestoornissen kunnen zo op een ‘minimaal invasieve’ manier worden behandeld. Denk ook bijvoorbeeld aan het implanteren van een hartklep via een klein gaatje in de lies. Dat is veel minder belastend voor de patiënt. Daarin is steeds meer mogelijk. Ons ziekenhuis voerde als eerste niet academische ziekenhuis in Nederland deze behandeling uit. Zo hebben wij inmiddels veel ervaring opgedaan. Met deze methode zijn eveneens de hoog complexe patiënten te behandelen. Patiënten die vroeger niet meer in aanmerking kwamen voor een hartklepoperatie vanwege bijvoorbeeld te slechte longen, kunnen dat nu wel. Ook de cardiochirurgie maakt steeds vaker gebruik van minimaal invasieve ingrepen. Bijvoorbeeld bij aortaklepvervanging of mitralisklepreparaties. Voor deze ingreep wordt vaak gebruik gemaakt van een kleine camera in de borstholte. Patiënten hoeven hiervoor dus niet meer naar het buitenland. Ook ritmestoornissen kunnen in diverse gevallen door minimaal invasieve operaties worden verholpen. Hiermee is bij veel patiënten de prognose en kwaliteit van leven sterk toegenomen.”

Steunhartje

Een andere techniek luistert naar de ingewikkelde naam Renale Sympathische Denervatie. Dit is een nieuwe methode om hoge bloeddruk te behandelen. Kort gezegd komt het erop neer dat de nierslagaderzenuwen worden weggebrand. Zieke nieren zijn namelijk een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk. Dit heeft als voordeel dat de patiënt uiteindelijk minder medicijnen nodig heeft. Deze behandeling kan ook een goed alternatief zijn voor patiënten die veel last hebben van bijwerkingen van geneesmiddelen. Een laatste techniek – die zich net als de vorige nog in de onderzoeksfase bevindt maar in ons ziekenhuis al wordt uitgevoerd – betreft patiënten in shock. Vroeger overleden velen van hen, tegenwoordig is er het zogeheten steunhartje; een apparaatje dat wederom via de lies wordt ingebracht en ervoor zorgt dat er voldoende bloed en dus zuurstof wordt rondgepompt. Kortom, het zijn stuk voor stuk innovaties die de kans op herstel aanmerkelijk vergroten. En waarmee we vandaag de dag patiënten kunnen behandelen die voorheen al in een eerder stadium uitbehandeld waren.”

Perifeer arterieel vaatlijden is de technische benaming voor vernauwend vaatlijden van de slagaders in de buik of aan de benen. Een ziekte die veelvuldig voorkomt en door de op handen zijnde vergrijzing alleen maar verder toeneemt.

Het is echter ook een ziekte waar nog teveel mensen de ernst niet genoeg van inzien,” aldus vaatchirurg Lijckle van de Laan. “De milde variant bestaat uit zogeheten etalagebenen. De vaatvernauwing zorgt ervoor dat tijdens het lopen er minder zuurstof wordt opgenomen in de kuiten met hevige pijnklachten als gevolg. Bij ongeveer 10% van de patiënten ontstaat er de zeer ernstige vorm van perifeer vaatlijden. Dan heeft de patiënt ook veel pijn in rust en kunnen wonden ontstaan die niet genezen. Deze vorm van vaatlijden vraagt om een snelle behandeling. De bloeddoorstroming is namelijk zodanig verminderd dat een amputatie het gevolg kan zijn als de bloedstroom niet wordt hersteld. Lees verder op pagina 7


7

HArt eN VAteN Vervolg van pagina 6 De behandeling van deze patiënten gebeurt door de vaatchirurg, vaak in samenwerking met de radioloog. In het meest extreme geval kan perifeer arterieel vaatlijden zelfs de dood tot gevolg hebben.”

Internationale erkenning

“Doordat wij meer dan duizend patiënten met vaatlijden aan de benen per jaar zien – waaronder heel wat extreem moeilijke gevallen – is de expertise hier meer dan aanwezig,” vervolgt Van de Laan. “Zien wij de patiënten op onze poli dan is binnen no-time de diagnose gesteld en kan snel met de behandeling gestart worden. Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de technische uitkomst, maar hebben ook oog en aandacht voor de kwaliteit van leven. Dat heeft het Amphia niet alleen nationale maar zelfs internationale erkenning opgeleverd. Van heinde en verre komt men kijken hoe wij met dit ziektebeeld omgaan.”

Risicofactoren

“Een multidisciplinaire werkwijze in optima forma zien zij hier dan. Zo is er een prima samenwerking met de cardioloog. Niet voor niets spreken we van hart- en

vaatziekten. Maar, hoe voorkom je dat dezelfde ziekte nogmaals toeslaat? Daar komt de internist-vasculair geneeskundige – in de persoon van Mariëtte Kappers – in beeld. “Ik ben internist met als speciaal aandachtsgebied de vasculaire geneeskunde. Dat wil zeggen onderzoek naar en behandeling van risicofactoren die vaatlijden veroorzaken. Ik ben door het Amphia Ziekenhuis aangetrokken om te analyseren hoeveel risico iedere patiënt loopt om vervolgens te proberen dit risico te verlagen.”

Recidieven voorkomen

“Er zijn drie belangrijke risicofactoren voor vaatlijden aan te wijzen: hoge bloeddruk, diabetes (suikerziekte) en een hoog cholesterolgehalte. En dan heb je uiteraard ook nog de ‘klassiekers’ roken en overgewicht. Het is mijn taak die factoren omlaag te krijgen om zo de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ik zie vooral patiënten bij wie het moeilijk is om met eenvoudige maatregelen of behandeling de hoge bloeddruk of het hoge cholesterolgehalte onder controle te krijgen. In veel gevallen betekent het dat de mensen hun levenshouding drastisch aan moeten passen, willen ze de kans op een (nieuwe) hartaanval of beroerte niet verhogen.

Want zulke erge gevolgen kan deze ziekte met zich meebrengen. En dat is een bood-

schap die niet vaak genoeg voor het voetlicht gebracht kan worden!”

PAtIËNt AAN Het wOOrd

« Ongemakken komen met de jaren wordt altijd gezegd. En dat heb ik aan den lijve ondervonden. In 1983 werd ik getroffen door een hartinfarct. Dat vroeg om een verandering van mijn leefwijze, waaronder stoppen met roken… vaak geprobeerd maar het bleek uiteindelijk gelukkig geen onneembare vesting want al zeven jaar lang heb ik geen enkele sigaret meer aangeraakt. Toch ging het een aantal jaar geleden weer mis. Ik kreeg steeds meer problemen met lopen, had enorme pijn in vooral mijn linkerbeen. Uiteindelijk heb ik in 2005 een bypass gekregen. Lang heb ik daar helaas geen profijt van gehad. Het was begin 2006, ik was vloerbedekking los aan het trekken en het schoot toch opeens in mijn been. En dus moest wederom die gang naar het ziekenhuis gemaakt worden. Het bleek dat die bypass dicht was geraakt. Na aardig wat onderzoeken en gesprekken kwam het groene licht. Er werd besloten tot een hersteloperatie. Door twee vaatchirurgen is een nieuwe, ‘moeilijke’ bypass aangelegd, die nu alweer vijf jaar open is. Daardoor ben ik gelukkig weer een stuk mobieler. Het lopen gaat me goed af, maar ik moet het wel rustig aan doen en geen grote afstanden afleggen. Maar zo af en toe even op en neer naar de supermarkt voor een boodschap kost me weinig moeite. En ook ga ik op zondagmiddag nog wel eens naar de voetbal kijken. Zo blijf je onder de mensen. Ik vermaak me dus nog prima, ben sowieso van nature een opgewekt, positief ingesteld mens. Wat schiet je ermee op om bij de pakken neer te gaan zitten. Ik sta liever stil bij wat ik allemaal nog wel kan. En dat is voor iemand van 78 jaar nog genoeg! » De heer Van Hooydonk (woonachtig te Breda)

GeZONd Ouder wOrdeN « Ons land telt momenteel tussen de 650 en 700 duizend ‘kwetsbare’ ouderen. Over twintig jaar is dit aantal met 40% opgelopen tot bijna 1,2 miljoen! Het ziekenhuis van de toekomst verwordt daarmee steeds meer tot het ziekenhuis van de oudere patiënt, bij wie niet zelden meerdere aandoeningen/ziekten tegelijk aanwezig zullen zijn. Dat vraagt om een andere aan-

pak. Want een patiënt die diabetes heeft, geheugenproblemen krijgt, slechter gaat lopen en zien en last heeft van duizeligheid moet nu nog door teveel deuren van het ziekenhuis. Daar moet een betere regie op komen. Op het terrein van ‘Gezond ouder worden’ heeft het Amphia Ziekenhuis al best wat bereikt. Zo vindt men hier een polikliniek naar diagnostiek voor geheugenstoornissen, een

prima functionerende geriatrische afdeling, een samenwerking tussen geriatrie en orthopedie, die een zichtbaar toegevoegde waarde met zich mee brengt en we doen al behoorlijk wat aan screening. Maar, er vallen zeker nog de nodige slagen te maken. » mr. M.J.R. (Mary) Groenewoud, directeur Service en verantwoordelijk voor het Zwaartepunt ‘Gezond ouder worden’

Meer aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt zij kan dus ook een essentiële rol spelen bij het neerzetten van dit zwaartepunt. “Onze focus is dan ook ‘leeftijdsgerelateerd’.”

Inhoudsdeskundigen Dominique de Lange en Anouk van Lang Van de vijf zwaartepunten die het Amphia destijds benoemd heeft, is ‘Gezond ouder worden’ het minst afgebakend. Het gaat namelijk niet over één specifieke doelgroep maar er

dient aandacht te zijn voor iedereen die ouder wordt en in het ziekenhuis terecht komt. Klinische geriatrie is de algemene benaming voor ouderengeneeskunde binnen het ziekenhuis en

“Het zijn de ouderen – vanaf 70 jaar – waar dit specialisme zich op richt,” vervolgt klinisch geriater Dominique de Lange. “En daar binnen bevindt zich een aanzienlijke groep zogeheten ‘kwetsbare’ patiënten. Die liggen uiteraard niet allemaal uitsluitend op onze afdeling. Ook in de rest van het ziekenhuis behoeven deze kwetsbare ouderen die specifieke aandacht en zorg. Een patiënt komt binnen met doorgaans één ziektebeeld. Is dat bijvoorbeeld iemand die een galblaasoperatie moet ondergaan, dan wordt hij niet opgenomen op de afdeling geriatrie maar elders in het ziekenhuis. Niettemin kan die persoon best met ouderdomsproblemen te kampen hebben waardoor hij als kwetsbaar aangemerkt wordt. Dan heeft hij een ander soort behandeling en zorg nodig. Het is de combinatie van verschillende ziektebeelden en functionele pro-

Bij kwetsbare ouderenaties is de kans op complic namelijk groter.

blemen die deze groep kenmerkt. Ik focus me in mijn vak daarom zowel op het lichamelijk en geestelijk functioneren alsmede de sociale situatie van de patiënt.”

Samenwerking

“Met de dubbele vergrijzing op komst – niet alleen neemt het aantal 70-plussers toe, maar zij worden op hun beurt ook nog eens steeds ouder – is het een illusie te denken dat je als afdeling klinische geriatrie de zorg voor ouderen volledig kunt dekken. Dat moet ziekenhuis breed gebeuren. Samenwerking met andere specialismen (bijvoorbeeld de cardioloog) en ondersteunende disciplines (zoals fysiotherapeut en ergotherapeut) is daarbinnen van het grootste belang. Veel aandacht voor de specifieke problemen bij ouderen maakt de opnameduur korter en verkleint de kans op complicaties en overlijden.” Lees verder op pagina 9


8

advertentiepagina


9

GeZONd Ouder wOrdeN Vervolg van pagina 7

Consultteam geriatrie

“Alle aspecten moeten dus aandacht krijgen. Ga maar na, een vrouw van 75 breekt haar heup. Zij ondergaat een heupoperatie waarmee dat specifieke probleem verholpen is. Maar als zo’n patiënt dan ook nog een vorm van bloedarmoede ontwikkelt, verward raakt en te maken krijgt met decubitus (doorliggen) komt het consultteam geriatrie in beeld. Dit team bestaat uit een klinisch geriater, arts-assistent en consultverpleegkundigen.”

Alle afdelingen in het ziekenhuis

Anouk van Lang is één van de consultverpleegkundigen. “In het kort komt het erop neer dat de geriater/arts-assistent de patiënt als eerste bezoekt en een behandelplan opstelt, waarna wij de geriatrisch patiënten begeleiden. Wij zien hen enkele malen per week om – met de arts – te beoordelen of de behandeling en medicatie nog voldoen dan wel bijgestuurd moeten worden en nemen desgewenst contact op met familie. Ook instrueren we de verpleegkundigen. Wij kunnen adviseren op het gebied van geriatrische problematiek, maar het mooiste zou natuurlijk zijn als alle afdelingen hier zelf uiteindelijk alert op zijn. Die patiënten kunnen namelijk op alle mogelijke afdelingen in het ziekenhuis verblijven, zoals op interne geneeskunde, chirurgie en orthopedie.”

Kwetsbaarheidsscreening

“Op die laatstgenoemde zijn we verleden jaar een pilot gestart; de kwetsbaarheids-

screening. Bij de intakeverpleegkundige wordt een uitgebreide vragenlijst afgenomen. Vragen over tal van gebieden (mobiliteit, psychosociaal etc.) moeten uitwijzen of iemand als ‘kwetsbaar’ gezien gaat worden. Zo komen wij al in een zo vroeg mogelijk stadium te weten dat bijvoorbeeld een patiënt minder mobiel is, vaker verward was bij eerdere opnames en een geschiedenis van hart- en longproblemen met zich meedraagt. Die patiënt krijgt in zo’n geval een individueel behandelplan met daarop afgestemde zorg.”

Geweldig wat ze en. d e d e m r o o v l a a m e l al

Kans op complicaties

“Wij denken dan in zo’n geval – samen met de specialist van die bewuste afdeling – mee in de behandeling,” besluit Dominique de Lange. “Bij kwetsbare ouderen is de kans op complicaties door verminderde reserves groter. Door die kwetsbaarheid dus in een zo vroeg mogelijk stadium al te definiëren en daar in je behandelplan rekening mee te houden, kun je dat risico ondervangen. Dergelijke patiënten hebben namelijk een grotere kans op bijvoorbeeld longontsteking, doorligwonden, verwardheid, blaasontsteking, verminderde mobiliteit en ondervoeding. Dit leidt tot een langere ziekenhuisopname waarbij dan weer de kans op infecties en zelfs overlijden toeneemt. Het is met andere woorden van het grootste belang dat die kwetsbaarheid al bij opname wordt getoetst. Want juist dan kunnen wij de patiënt in dat gehele traject – waarin wij ook de nazorg niet over het hoofd zien – begeleiden. Het is dan ook de bedoeling dat deze kwetsbaarheidsscreening binnenkort in het gehele ziekenhuis uitgezet wordt.”

PAtIËNt AAN Het wOOrd « Mevrouw van den Heuvel uit Zevenbergen is 85 jaar, maar woonde tot begin dit jaar nog op zichzelf. Inmiddels verblijft ze in een woonzorgcentrum. Want in januari werd ze aangereden door een auto, op het zebrapad. Het resultaat: een vervelende breuk in haar bovenarm, net onder de schouderprothese die ze al enkele jaren heeft. Door het Amphia Ziekenhuis werd ze – na het invullen van een vragenlijst – als ‘kwetsbare oudere’ extra in het oog gehouden. “Geweldig wat ze allemaal voor me deden! Ik had na het ongeluk echt heel veel pijn. Maar de verpleegkundige en artsen hebben echt uitstekend voor me gezorgd en rekening gehouden met mijn situatie. Veel onderzoeken werden bijvoorbeeld steeds op één dag gepland. De geriatrisch verpleegkundige is me regelmatig komen bezoeken aan het bed en ze hebben hun best gedaan om een rustige kamer voor me te vinden”. »

VrOuw - kINd « Juist dít zwaartepunt is actueler dan ooit. Sowieso vormt de hele zorg rondom vrouw en kind een belangrijk aandeel in de medisch-specialistische zorg die een ziekenhuis biedt. Het staat nu eenmaal aan het begin van de levensfase van ieder mens en is niet zelden de eerste kennismaking met ons zie-

kenhuis. Wij vinden het dan ook van het grootste belang die zorg zo goed mogelijk te organiseren. De urgentie om de relatief hoge babysterfte in ons land – in vergelijking met andere Europese landen – rond de geboorte een halt toe te roepen, geeft de vorming van dit zwaartepunt uiteraard nog een extra dimensie mee. Wij

werken dan ook toe naar één organisatie voor geboortezorg in deze regio. » drs. E.A. (Ernst) Hoette, lid Raad van Bestuur directeur Control en verantwoordelijk voor het Zwaartepunt ‘Vrouw - Kind’

Op weg naar één organisatie voor geboortezorg “Dat is overigens in ons geval niet nieuw, maar een intensivering van een reeds bestaande, prima samenwerking.” Eensgezind en met een gedrevenheid die boekdelen spreekt, vertellen gynaecoloog binnen Amphia Mariska Shekary en eerstelijns verloskundige Lotte Liesker (eveneens voorzitter van Verloskundigen Kring Breda & Omstreken) over de unieke plannen die in de steigers staan. “Ons streven is om gezamenlijke zorgpaden te maken en dat ook nog eens in één organisatie onder te brengen. Zo kunnen wij elkaars kwaliteiten nog beter benutten. Daarmee gaan we een stap verder dan andere samenwerkingsverbanden die we momenteel in het land zien ontstaan.”

Lotte Liesker (l), Mariska Shekary (r) “Een uitdaging van formaat, waar we met groot enthousiasme onze schouders onder zetten. Want waar het in de media door negatieve verhalen soms

wel eens lijkt dat gynaecologen en (eerstelijns) verloskundigen lijnrecht tegenover elkaar staan, slaan wij de handen juist nog daadkrachtiger ineen.”

Kers op de taart

“Er is een stuurgroep geformeerd waarin naast Verloskundigen Kring Breda & Omstreken en de gynaecologen van

Amphia ook de kinderartsen, geboortecentrum Origine en het bestuur van Amphia zitting hebben. Samen buigen wij ons over de invulling, waarbinnen het opheffen van de scheiding tussen de eerste en tweede lijn centraal staat, ‘zorg op maat’ nog meer leidend wordt en de zwangere vrouw alles in een organisatie kan vinden. Lees verder op pagina 10

Opmerkelijke cijfers • Rollen zwachtels: 129.000 • Injectienaalden: 186.500 • Disposable spuiten: 269.000 • Pacemakers: 280 • ICD’s (Implanteerbare cardioverter-defibrillator):300 Cijfers zijn op jaarbasis


10

VrOuw - kINd Vervolg van pagina 9 De toekomstige vernieuwbouw is wat dat betreft natuurlijk helemaal de kers op de taart. Daar kan die samenwerking nog

mooier en beter worden ingekleed. Er komt straks een heel nieuw Moeder en Kindcentrum.”

Eén elektronisch dossier

“Het eerste wapenfeit dat gerealiseerd wordt, is het gezamenlijke echocentrum. Naar verwachting is dit begin volgend

Zij hebben me er echt doorheen gesleept en waakten ervoor dat ik niet in paniek raakte.

jaar al operationeel. Verder hopen we dat we in 2014 kunnen toasten op één organisatie. Patiënten ervaren dan al snel de meerwaarde. Zo komt er per patiënt één elektronisch dossier dat elke betrokken zorgverlener kent. Op die manier voorkomen we tegenstrijdige adviezen en gebrekkige informatie. Weg is straks

ook het (mogelijke) spanningsveld tussen de eerste en tweede lijn. Sterker nog: zij gaan elkaar juist meer ondersteunen. Mocht die fijn verlopende bevalling onverhoopt toch ineens omslaan in een risicovolle situatie dan is er altijd high cure zorg dichtbij zonder dat er kostbare informatie en tijd verloren gaat.”

De trotse ouders van Fynn – Joukje en Dimitri – kunnen erover meepraten, hoe fijn het is als er snel geschakeld kan worden omdat er geen tijd te verliezen is. “Als ik er nu aan terugdenk, besef ik echt wel dat het vrij heftig was. Maar toen op die bewuste 25ste oktober maakte een soort oerkracht zich meester van mij en heb ik eigenlijk helemaal niet stil gestaan bij wat er mogelijk allemaal mis kon gaan. Die middag in geboortecentrum Origine leek er nog niets aan de hand. Al in een vroeg stadium had ik besloten daar te willen bevallen. De sfeer in dat geboortecentrum deed huiselijk aan en alles verliep eigenlijk zoals gepland. Totdat het moment kwam waarop ik 10 cm ontsluiting had en de persweeën die ik wel voelde bij 7 cm inmiddels volledig verdwenen waren. Het lukte simpelweg niet, er gebeurde niets. En dus was hulp dringend geboden. Gelukkig was ik al in het ziekenhuis en hoefde ik slechts één etage

naar beneden waar de gynaecoloog, een assistent-gynaecoloog en verpleegkundige me al op stonden te wachten. Mijn verloskundige – een ware rots in de branding – bleef er ook al die tijd bij. Allereerst hebben ze de bevalling toen met weeënopwekkers geprobeerd op gang te brengen, maar ook dat lukte niet. Fynn is uiteindelijk met behulp van de vacuümpomp ter wereld gekomen. Weet je, als je dat kleine mannetje dan ziet en in je handen hebt dan is alles ook weer wel snel vergeten hoor. De perfecte begeleiding heeft daar zeker ook een belangrijk aandeel in gehad. De overdracht verliep heel vlotjes. Voortdurend werd ik op de hoogte gehouden van wat ze gingen doen. Zij hebben me er echt doorheen gesleept en waakten ervoor dat ik niet in paniek raakte. Al na twee dagen zei ik tegen mijn partner ‘Ik zou het zo weer doen!” …lachend

ArBeIdSMArkt

Het Amphia Ziekenhuis als werkgever Het is het streven van Amphia om te behoren tot de beste ziekenhuizen van Nederland. Veel patiënten kiezen inmiddels bewust voor ons ziekenhuis vanwege de prima zorg en service. Daarnaast is Amphia – in deze regio – ook een buitengewoon aantrekkelijke werkgever. Met maar liefst 4.600 gedreven medewerkers zijn wij de grootste werkgever van Breda en omstreken. De wereld van de Nederlandse ziekenhuizen is complex, omvangrijk en uitdagend. Om te kunnen blijven voldoen aan de stijgende zorgvraag en blijven voorzien in voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel, is het innoveren in nieuwe zorgconcepten noodzakelijk. Er zijn meerdere diverse (externe en interne) ontwikkelingen waar Amphia mee te maken heeft of krijgt, die de vraag naar personeel beïnvloeden. Het succes van de organisatie wordt in grote mate bepaald door de talenten, kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Door deze op een duurzame, motiverende en efficiënte wijze in te zetten kan Amphia haar zorgtaken realiseren. Hiervoor is een actief beleid nodig dat zich richt op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van betrokken en bevlogen professionals in alle leeftijdsgroepen. Het stimuleren en waarborgen van vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling wordt hier dan ook gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie en haar medewerkers. Het Amphia Ziekenhuis streeft ernaar dat medewerkers zich verbonden voelen en met plezier werken in een gezonde, veilige en energiegevende omgeving. Dat was de afgelopen tien jaar zo en zal ook minstens de komende tien zo blijven! Lees verder op pagina 11


11

arbeidsmarkt Vervolg van pagina 9

Top 10 meest voorkomende functies binnen het Amphia Ziekenhuis 1. Verpleegkundige / Gespecialiseerd verpleegkundige...........................825 / 530 2. Doktersassistente................................... 177 3. Serviceassistent.......................................135 4. G  astvrouw/-heer................................... 131 5. Administratief medewerker polikliniek................................................ 130

6. A  nalist........................................................118 7. Medisch secretaresse............................. 106 8. O  peratieassistent(e)..............................101 9. M  edewerker Interieuronderhoud..... 95 10. R  adiodiagnostisch laborant...............90 Dit zijn uiteraard lang niet alle functies, die het Amphia Ziekenhuis telt. De lijst is

nog veel langer, met daarop ook de nodige functies die u misschien wel helemaal niet verwacht in ons ziekenhuis. We laten er enkele de revue passeren. • Adviseur subsidie, fondsenwerving en sponsoring • Coördinator Crisisbeheersing

• Geestelijk verzorger (Pastor) • Maatschappelijk werker •V  erpleegkundige t.b.v. kinderbescherming •M  edewerker privacymanagement • Medewerker bibliotheek • Klachtenfunctionaris

Puzzel mee en win! Woordzoeker B E T R O U W B A A R A R M V

G R O Z S D I E H D N O Z E G

A Z I G R O R T N V K U R I T

B I I E A E P E R E O P L N I

M E T E I S K N I A L E A N E

K E H S K K T N A E H M B O T

B E S A O E I V E M O S O V I

T O O R N L N G R A E I R A L

D N T Z K D K H F I B L A T A

Als u alle woorden heeft gevonden, vormen de letters die overblijven een zin die iets zegt over ons ziekenhuis. Uw oplossing kunt u mailen naar: communicatie@amphia.nl of sturen naar: Amphia Ziekenhuis Locatie Molengracht Kenniskern Communicatie Antwoordnummer 44 4800 WB Breda Vermeld daarbij alstublieft ook uw naam en adresgegevens. De eerste vijfentwintig correcte inzendingen ontvangen

D E E I R U E D U E J A T I W

B E L I N E E L Z I G I O E K

P O B D T L D O I R S C R F S

P A I E I A E N O N R E I O T

H G S N R K P Z O K G P U O R

E I G O L O N H C E T S M R A

WOORDEN: AFDELING ARM ARTS BED BEHANDELING BETER BETROKKEN BETROUWBAAR BEZOEK

namelijk een exemplaar van het unieke ‘Amphia Proefschrift’! Dit bijzondere kookboek is gemaakt in het kader van tien jaar Amphia en bevat recepten van twaalf medisch specialisten en medewerkers uit ons eigen ziekenhuis. Elk recept is voorzien van een bijzonder, inspirerend verhaal. Ieder voor-, hoofd- of nagerecht dat door één van hen is gemaakt, is door een professioneel team van koks aangevuld tot een compleet driegangenmenu. Al met al dus een smakelijk cadeau voor deze decembermaand. Ongetwijfeld haalt u er inspiratie uit voor een heerlijk (kerst)diner!

DOSSIER GASTVRIJ GEZONDHEIDSZORG HART INNOVATIEF KWALITEIT LABORATORIUM OK ONDERZOEK OOR

Amphia

proefschrift

OPNAME PATIENT POLIKLINIEK SPECIALISME TECHNOLOGIE VERPLEEGKUNDIGE ZIEKENHUIS ZORG

Wist u dat: • Er 125 liter soep per dag genuttigd wordt? • Er 135 liter zuivel per dag wordt gedronken? • Er 60 kilo rauwkost/salades per dag gegeten wordt? • Er per maand zo’n 70.000 externe telefoontjes binnen komen?


12

Beter en sneller herstel na heup of knievervanging bij orthopedie Amphia Dat de vrijwel volledig verjongde praktijk van 14 orthopedisch chirurgen in het Amphia ziekenhuis een hoge kwaliteit van zorg nastreeft en weet te bereiken valt ook in de media steeds meer op. Dit jaar werden zij beloond met een top zes notering de Elzevier. Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout blijkt een van de zes best aanbevolen ziekenhuizen in Nederland voor het plaatsen van een nieuwe heup of knie. In Noord-Brabant is er geen enkel ander ziekenhuis met deze score op dit gebied. Wij vroegen aan orthopedisch chirurgen Rutger van Geenen en Leon Elmans om uitleg. Van Geenen: “ Wij zijn natuurlijk trots op deze top zes vermelding in Elsevier. De score komt tot stand door het beoordelen van een lijst van onderdelen die in de behandeling van heup en/of knie arthrose. Hoewel een dergelijke lijst natuurlijk niet alles zegt over de kwaliteit en patientvriendelijkheid die we op dit moment bereiken, is het wel een bevestiging voor ons dat we op de goede weg zijn. Dat betekent echter niet dat het doel is bereikt. Wij voelen ons alleen nog maar meer gestimuleerd om kwaliteit en patientvriendelijkheid te blijven verbeteren. Zo bleek bij het onderzoek van Elsevier bijvoorbeeld dat we wel als een van de hoogste scoorden op de kwaliteit, maar dat de waardering van de patient op twee van drie sterren bleef.” Elmans valt bij: ”Dus ook al blijkt de kwaliteit van de behandeling die we bieden uitstekend, kennelijk voelt de patient dat nog niet helemaal zo. We hebben aan patiëntvriendelijkheid de laatste jaren hard gewerkt. Vroeger stond de patiënt er alleen voor met relatief weinig voorlichting, tegenwoordig wordt de patiënt aan de arm genomen in aanloop naar een operatie. Na een screening en voorbereiding door het anesthesieteam wordt in groepsverband aan patient en zijn zelf meegebrachte “”coach”” uitgebreid uitleg gegeven. De nodige persoonlijke begeleiding wordt hierbij niet vergeten. Ook na de operatie wordt indien mogelijk geoefend in groepsverband. Het is gebleken dat patiënten die binnen een groep herstellen veel steun hebben aan elkaar en zo ook tot een prettiger en vlotter herstel komen (Joint Care). Waar ik denk dat we nog kunnen verbeteren is het persoonlijke contact. Juist omdat patienten korter in het ziekenhuis blijven en sneller herstellen dan vroeger, is het bijvoorbeeld wat lastiger geworden voor de chirurg om de patient regelmatig zelf te zien na de operatie. Het blijkt toch dat veel patienten het prettig vinden om de chirurg zelf te spreken, ook al is alles routineus volgens plan verlopen. Daarnaast werken de meesten van mijn collega orthopeden op meerdere locaties en het is dus meer een uitdaging geworden om te blijven communiceren met je patient.” Van Geenen:” Gelukkig blijken patienten echter door diverse verbeteringen van de behandeling en optimalisering van het zorgproces sneller te herstellen. Patienten

dr. Rutger van Geenen krijgen daarnaast ook minder de gelegenheid om in het ziekenhuis te blijven. De druk van ziekenhuis en met name zorgverzekeraars om in zogenaamde ligdagen en dus kosten te besparen is hoog. En een onnodig dagje ziekenhuis door inefficiency of omdat ergens op gewacht moet worden, is natuurlijk ook extreem duur. Het is aan ons dokters om te bewaken dat patienten voldoende veilig en fit naar huis gaan. Dit blijft dus een uitdaging. Verschillende kwaliteitsverbeterende projecten in het Amphia zijn gericht op het beperken van de risico’s en optimaliseren van het herstel van de patiënt. Het streven is om onze patienten niet alleen sneller naar huis te laten gaan maar ook sneller beter te maken.” Elmans voegt toe: ”Wij prijzen ons gelukkig zorg te kunnen bieden in een veilige ziekenhuisomgeving. Het Amphia Ziekenhuis beschikt over vrijwel alle medische specialismen zodat ook nagenoeg alle patienten hier ook behandeld kunnen worden. Dit betekent ook dat in het uitzonderlijke geval van een complicatie, ondersteuning van andere specialisten zoals een cardioloog of internist direct beschikbaar is. Ook patienten met een matige algehele conditie of ander onderliggend lijden kunnen wij dus als orthopedisch chirurg behandelen. Wij maken graag gebruik van de expertise die er bij andere vakgroepen is. Zo staan onze microbiologen met Professor Kluitmans aan het hoofd internationaal bekend als vooruitstrevend en vernieuwend. Ter preventie van een infectie wordt bij iedere patiënt die een prothese krijgt, voor de operatie een bacteriële kweek afgenomen. Het is bekend dat het bij zich dragen van bepaalde bacteriën de kans op een infectie bij een prothese na de operatie verhoogd. Als voor de operatie een bacterie gevonden wordt die een rol kan spelen hierin, dan wordt de patiënt van tevoren behandeld. Het amphia ziekenhuis is

voorloper in deze preventieve screening en behandeling en op dit moment voorzover wij weten het enige ziekenhuis in Nederland dat dit toepast. Samen met alle andere maatregelen die genomen worden heeft dit geleid tot een infectiepercentage onder de 0.5%, ruim onder het landelijk gemiddelde.” Van Geenen vervolgt: “Het beperken van risico’s wordt bewerkstelligd door het gebruik van een check-lijsten en gedetailleerde behandelschema’s. Optimaal herstel wordt bereikt door de bijwerkingen van de operatie te beperken. Om een prothese in een heup of knie te plaatsen is het noodzakelijk om een wond te maken, langs of door spieren te gaan en het kapsel te openen. Hoewel de huidige chirurgische technieken de weefsels zoveel mogelijk sparen, blijken deze nog altijd een forse reactie van het lichaam op te wekken. Eigenlijk is deze primitieve postoperatieve stress reactie is vaak heviger dan nodig. Ten gevolge van pijn, misselijkheid en duizeligheid zijn patiënten regelmatig niet instaat om snel weer op de been te komen. Deze inactiviteit kan leiden tot een ontregeling van de bloeddoorstroming van verschillende weefsels en verlies van spierweefsel wat het actief worden verder beperkt en meer kans geeft op een trombose been en bloedrukschommelingen. Deze neerwaartse spiraal bemoeilijkt het herstel na de operatie, terwijl het juist vele malen beter is snel weer actief te zijn. Daarom streeft ons behandelteam bestaande uit de orthopedisch chirurg, de anesthesioloog, de fysiotherapeut en de verpleegkundige op de afdeling er naar deze spiraal te doorbreken. We stimuleren de patient ondanks dat het soms moeilijk lijkt toch om snel uit bed te komen en vroeg te starten met oefenen.” Elmans:” Om de patient in staat te stellen snel te starten met oefenen na de opera-

tie, moeten we er nog meer dan in het verleden naar streven om de nadelige effecten van de operatie te minimaliseren. Met kennis van de nieuwste ontwikkelingen om operatieve, medicamenteuze, andere schade te beperken en postoperatief herstel te bevorderen zijn we steeds bezig de behandeling aan te scherpen. Pijnbestrijding werd bijvoorbeeld voorheen veelal bereikt met morfine preparaten met de bekende bijwerkingen als misselijkheid, slaperigheid, duizeligheid tot gevolg. Tegenwoordig zijn er andere medicamenten en technieken beschikbaar om het gebruik van morfine-achtige medicijnen tot een minimum te beperken. Er wordt gebruikgemaakt van moderne pijnmedicijnen en ondersteunende technieken zoals het aanleggen van een tijdelijke zenuwblokkade of het verdoven van het gewrichtskapsel. Hierdoor kan de patiënt zonder de eerdergenoemde bijwerkingen van morfine enkele uren na de operatie weer lopen waarmee de kans op complicaties verder wordt verkleind.”

Van Geenen veert op:” Verder wordt momenteel geanalyseerd of nieuwe chirurgische techniek en zoals een spier en pees sparende benadering, het gebruik van weefsellijm, of het gebruik van patiënt specifiek instrumentarium bij kan dragen aan het verhogen van de kwaliteit en het reduceren van complicaties. Omdat we in veel gevallen voorlopen kan het dus zijn dat wij onze patienten vragen om mee te werken aan een klinische studie, waarin het verbeterende effect van dergelijke technieken wordt onderzocht.

Het lijkt erop dat in het Amphia Ziekenhuis een toegewijd hoog gespecialiseerd orthopedisch behandelteam heeft. Door een uitstekende moderne en veilige behandeling worden alle patienten met slijtage van de heup of de knie, die een operatie moeten ondergaan steeds sneller beter.


13

AMPHIA kOPlOPer OP GeBIed VAN INFeCtIePreVeNtIe

Vijf vragen aan arts-microbioloog Jan kluytmans

Jan Kluytmans Jan Kluytmans is hoogleraar ‘Microbiologie en Infectieziektebestrijding’ aan het VUmc, maar bovenal (sinds 1995) arts-microbioloog in Amphia. Hij is dan ook bij uitstek de persoon om zijn licht eens te laten schijnen op ‘infectiepreventie’ in dit ziekenhuis.

Hoe verhoudt Amphia zich tot de andere ziekenhuizen?

Op het terrein van infectiepreventie loopt ons land wereldwijd voorop. Wij zijn als ziekenhuis op onze beurt weer toonaangevend in Nederland.

Dat werpt natuurlijk onherroepelijk de vraag op wat aan dit succes ten grondslag ligt?

In de afgelopen jaren hebben we een aantal belangrijke stappen gezet om de veiligheid van patiënten nog verder te verbeteren. Zo is er de bacterie ‘staphylococcus aureus’ die één op de drie mensen (in de neus) bij zich draagt. Bij deze zogeheten dragers is de kans op een infectie na een operatie tien keer hoger dan bij niet-dragers. Wij testen alle patiënten voor grote operaties op dit dragerschap. Hebben ze die bewuste bacterie dan zorgt een anti-

bacteriële neuszalf ervoor dat de kans op een infectie wordt teruggebracht tot normale proporties. Het klinkt misschien niet wereldschokkend, maar als ik nu zeg dat het voor het ziekenhuis een enorme besparing betekent – alleen al op jaarbasis voor de hartchirurgie 1 miljoen euro! – en het daadwerkelijk voor menig patiënt het verschil is tussen leven en dood, dan krijgt onze ‘uitvinding’ ongetwijfeld betekenis. Een andere succesfactor die ons toonaangevend maakt in Nederland ligt in het feit dat wij hier onze kwaliteit voortdurend ‘meten’. Zo weten we dat er weliswaar patiënten met resistente bac-

teriën worden opgenomen, maar dat verspreiding hiervan in het Amphia Ziekenhuis vrijwel niet voorkomt.

Niet verwonderlijk dus dat ze van heinde en verre komen kijken hoe wij zaken aanpakken.

Die resistente bacteriën zijn dus volledig in de kiem gesmoord, of…?

Vooralsnog hebben we het goed onder controle maar het wordt een steeds lastiger gevecht. De buitenwereld verandert snel. Denk aan de MRSA in de veehouderij of de ESBL in het kippenvlees. Daardoor moet je steeds vaker reageren op problemen die buiten je eigen invloeds-

sfeer liggen. Tijd voor genoegzaam achterover leunen kunnen we ons dan ook niet veroorloven. We moeten er bovenop blijven zitten.

Daarmee hebben we dus direct een belangrijke uitdaging voor de toekomst te pakken. Zijn er nog meer?

De nummer 1 uitdaging voor de toekomst bestaat uit het nog strakker protocolleren van de zorgprocessen. Dat is extreem belangrijk in deze huidige tijd van hoogtechnologische zorg. Er moet een omslag in denken over veiligheid komen. En dat voert verder dan handen wassen en goed schoonmaken.

Gaat Amphia dat voor elkaar krijgen?

Absoluut! Wij investeren daar aanzienlijk in en dat werpt nu al zijn eerste vruchten af alhoewel er nog heel wat te winnen valt. Toch kunnen we stellen dat we de meeste ziekenhuizen vele stappen voor zijn. Niet verwonderlijk dus dat ze van heinde en verre komen kijken hoe wij zaken aanpakken.

Wist u dat: • De meeste infecties worden overgedragen via de handen. • Vrouwenhanden meer verschillende soorten bacteriën bevatten dan mannenhanden. • Handen wassen of desinfecteren een van de meest effectieve maatregelen is om infecties te voorkomen.

Wist u dat: • Een mens ongeveer tien keer meer bacteriën bij zich draagt dan het totaal aantal menselijke cellen. In totaal zijn het er zo’n 100 biljoen en dat komt overeen met bij benadering anderhalve kilogram.


14

de VerNIeuwBOuw

Met oog voor de menselijke maat ame n e g n a a n e e n te e o m Patiënten niet ij z in r a a w n e r a v r e sfeer ich z r a a m , n e p o l d n o r verloren juist thuis voelen. U weet ongetwijfeld al dat de locatie Langendijk binnen enkele jaren haar deuren sluit, Molengracht flink wordt uitgebreid en er ook voor Oosterhout een nieuw centrum wordt ontwikkeld. Welke motieven liggen aan deze omvangrijke ‘bouwoperatie’ ten grondslag? We vroegen het Ernst Hoette – lid Raad van Bestuur en tevens verantwoordelijk voor huisvesting en het vernieuwbouwproject – en Nardo van der Meer, die vanuit zijn functie als voorzitter van de Medische staf, tevens anesthesioloog intensivist met een medisch specialistische bril naar de plannen kijkt.

Laten we maar direct met die spreekwoordelijke deur in huis vallen; wat is de aanleiding van deze vernieuwbouw?

Van der Meer: Wat je in ons land ziet – maar feitelijk mogen we wel spreken van een wereldwijde trend – is dat zorg steeds meer geconcentreerd wordt. Diverse onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat als bepaalde ingrepen met grote regelmaat gedaan worden, de uitkomst daarvan beter is. Het hangt allemaal samen met ‘Patiëntenveiligheid’ en ‘Patiëntvriendelijkheid’. Gebleken is dat grote(re) organisaties beter in staat zijn die veiligheid en kwaliteit te garanderen, zeker waar het gecompliceerde ingrepen betreft. Het is niet voor niets dat deze maar door een paar centra in het land verricht mogen worden. Het Amphia Ziekenhuis is er daar in veel gevallen één van. Dergelijke behandelingen nemen in aantallen alleen maar toe. Het is dan gewoon niet efficiënt als je die op meerdere locaties blijft uitvoeren. Acute complexe zorg vraagt erom dat de professionals in het werkveld elkaar snel kunnen vinden, kunnen overleggen en kennis kunnen delen. Door alles onder één dak aan te bieden, kom je daaraan tegemoet. Hoette: En laten we ook het bedrijfseconomisch argument maar gewoon eerlijk benoemen. Net als in het bedrijfsleven geldt in een ziekenhuis eveneens dat de investeringen afgewogen moeten worden tegen de totale opbrengsten. Ook wij kunnen onze euro maar eenmaal uitgeven. Door Langendijk te integreren in locatie Molengracht creëren we in Breda een efficiëntere en slagvaardige organisatie die ook naar de toekomst toe stevig staat. Van der Meer: Een regelrechte win-winsituatie. Maar ook een absolute noodzaak. Deze stap moeten we zetten om een kwaliteitsslag

Ernst Hoette (l) en Nardo van der Meer (r) te maken en blijvend de medische zorg te kunnen bieden die patiënten van ons mogen verwachten.

Waar blijft locatie Pasteurlaan (Oosterhout) in dit hele verhaal?

Hoette: Die blijft bestaan. Hiervoor is een aparte visie ontwikkeld. Daar waar in Breda de middel- en hoogcomplexe zorg geboden gaat worden, werkt Oosterhout de komende jaren toe naar een efficiënt, patiëntvriendelijk, laag complex zorgcentrum in een nieuw en modern gebouw. Iedere patiënt kan straks dus nog gewoon

overigens wel zo’n 30% terug in vloeroppervlak, van 140.000 naar 100.000 m². Dit kan omdat nieuwe meters veel efficiënter gebruikt kunnen worden dan de huidige meters in de drie bestaande locaties.

Twee ziekenhuislocaties worden samengevoegd tot één! Hoe groter, hoe onpersoonlijker is doorgaans de strekking. Hoe zorgt Amphia ervoor dat de patiënt geen nummer wordt?

Hoette: Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat hier straks een groot ziekenhuis staat. Wij hebben dan ook gedurende het hele bouwproces veel aandacht voor de ‘gebouwbeleving’ en de ‘menselijke maat’. Zowel daar waar het gaat om patiënten en bezoekers, als onze medisch specialisten en medewerkers. We willen voorkomen dat mensen zich verloren voelen. We gaan uit van een functioneel ontwerp maar laten in de vormgeving en inrichting de intimiteit en het persoonlijke terugkomen.

Deze stap moeten we zetten om een kwaliteitsslag te maken en de medische zorg te bieden die patiënten van ons mogen verwachten. voor een polikliniekbezoek in Oosterhout terecht.

Komen er op locatie Molengracht m²’s bij?

Hoette: Aan de Molengracht wordt substantieel bijgebouwd; ruim 60.000 m². Dat kan ook niet anders omdat patiënten die nu op de Langendijk komen en de medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers die hier werken natuurlijk naar de Molengracht komen. In totaliteit gaan we

Van der Meer: Daarnaast zetten we krachtig in op ‘multidisciplinair werken’. De verschillende zwaartepunten van ons ziekenhuis, worden in het nieuwe gebouw zichtbaar en herkenbaar voor het voetlicht gebracht. Ook kunnen wij de meest geavanceerde en nieuwste technologie straks optimaal in huis toepassen. Zo komt er ondermeer een nieuw OK-centrum.

Hoette: Met andere woorden: Patiënten moeten een aangename ambiance ervaren waarin zij niet verloren rondlopen, maar zich juist thuis voelen. Het is tenslotte toch al niet prettig om hier te moeten verblijven. Aan de inrichting, structuur, verlichting en kleurstellingen wordt dan ook veel aandacht besteed. En als die patiënt dan op de plaats van bestemming is, moeten hem de meest moderne hulpmiddelen en kundige artsen en verplegend personeel ter beschikking staan om geavanceerde ‘state of the art’ zorg te leveren die nodig is!

Loopt alles tot dusverre volgens planning?

Hoette: We liggen op schema. Het programma van eisen is inmiddels gereed, momenteel werken wij aan de invulling en langs het pad van detaillering werken we toe naar het ontwerp. Als alles goed gaat, gaan in 2017 de deuren van het nieuwe, moderne Amphia ziekenhuis wagenwijd open.

Wat zijn de verwachtingen?

Van der Meer: Dat in Oosterhout er straks een modern nieuw complex staat voor de planbare zorg. En dat Breda een ziekenhuis heeft waar middelhoog- tot hoogcomplexe zorg wordt geboden, waarmee we een sterke regionale functie kunnen vervullen en duizenden patiënten meer dan vandaag de dag binnen krijgen. Maar waar patiënten zich absoluut thuis blijven voelen en zich zeker weten van de beste zorg. Amphia gaat zich nog steviger mengen in de bovenste regionen en behoren tot een van de beste ziekenhuizen van Nederland.


15

StICHtING VrIeNdeN VAN AMPHIA

Wij geloven in de kracht van Amphia en dragen het een warm hart toe.

dhr. Frans Pross, dhr. Ton van Eck, dhr. Toine Jacobs, mw. Marja Heerkens, dhr. Ignace Nolet, dhr. Pieter Stijnen, dhr. Anthon Hulsmann

de meerwaarde van vriendschap Een verblijf in het ziekenhuis is een ingrijpende ervaring. Dat zal vermoedelijk iedereen wel beamen. U wordt nu eenmaal uit uw veilige en vertrouwde zone gehaald en krijgt tijdelijk een ander ‘logeeradres’. Uiteraard staan de beste artsen en verpleegkundigen tot uw beschikking. Maar daar houdt het niet op. Er is ons namelijk alles aangelegen u een zo aangenaam mogelijk verblijf in het Amphia Ziekenhuis te bieden.

worden, maar wel bijdragen aan het zich thuis voelen van de patiënt. De missie van het Amphia Ziekenhuis luidt niet voor niets: Het leveren van patiëntvriendelijke, uitstekend georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. Wij dragen graag ons steentje bij aan het realiseren daarvan, omdat we geloven in de kracht van Amphia en het ziekenhuis een warm hart toedragen.”

“En daar komen wij in beeld,” steekt een enthousiaste Frans Pross van wal. Hij is voorzitter van de stichting ‘Vrienden van Amphia’ die afgelopen zomer is opgericht. “Wij zijn geen verlengstuk van het ziekenhuis maar ‘opereren’ zelfstandig. Deze stichting richt zich juist op de zaken die niet vanuit het reguliere budget van het ziekenhuis gerealiseerd kunnen

“Ons eerste ‘wapenfeit’ was het ondersteunen van een welkomstpakketje – met onder andere producten voor huid- en haarverzorging, oordopjes en een leeslampje – dat patiënten deze periode overhandigd krijgen. Er zijn er inmiddels ruim 1500 uitgedeeld. Een ‘vriendelijk’ begin, waardoor de naamsbekendheid van onze stichting alvast een vliegende start nam. Maar we willen meer. Dus hebben we via het personeelsblad iedere medewerker van het ziekenhuis gevraagd met suggesties te komen die het welzijn van de patiënt naar een (nog) hoger plan tillen. Wij maken dan een selectie en gaan vervolgens hard aan de slag om geldstromen op gang te brengen.”

Draagt u het Amphia Ziekenhuis ook een warm hart toe? Surf dan vooral eens naar www.amphia.nl/ vrienden en lees daar meer over deze stichting. U kunt al Vriend worden voor slechts 3 euro.

Nieuwe vrienden

“Deze weg bewandelen wij heel bewust,” besluit Pross. “We kiezen een concreet doel, zoals de aankleding van een wachtruimte of internetaansluiting op de kinderafdeling. Pas dan wordt er gezocht naar financiële middelen. Zo weet iedereen exact waaraan hij/zij heeft mee betaald. Wij zetten als stichting daar met

Het welzijn van de patiënt

2011 stond voor tien jaar Amphia Ziekenhuis.

Tien jaar waarin er veel veranderd is. Zowel in

liefde onze schouders onder en laten geen mogelijkheid voorbij gaan Amphia goed onder de aandacht te brengen in onze netwerken. Maar uiteraard staan wij als stichting ook open voor goede ideeën van anderen. En dat werpt zijn vruchten af. In de afgelopen maanden heeft Amphia er al heel wat nieuwe vrienden bij gekregen. Mensen die hun hart hebben laten spreken omdat zij de meerwaarde van vriendschap in zien… zeker voor iemand die in het ziekenhuis ligt.”

Colofon

de wereld om ons heen, als in het ziekenhuis.

redactie Wiljan Broeders

tien jaar patiënten met zorg omringen;

Fotografie Aad Meijer, Esther Hereijgers

2011 is het jaar waarin Amphia stond voor:

tien jaar samenwerken met bevlogen collega’s; tien jaar bouwen aan een professionele werkomgeving;

tien jaar werken aan een top-klinisch opleidingsziekenhuis;

tien jaar de grootste werkgever van de regio; tien jaar vernieuwing;

tien jaar passie voor de gezondheidszorg; tien jaar kwaliteit en topzorg.

Wij danken alle specialisten, medewerkers

en vrijwilligers voor de afgelopen tien jaar.

Samen gaan we op naar de volgende tien jaar!

Ontwerp/opmaak Rob v.d. Broek Verkoop Team West-Brabant BN DeStem Coördinatie Judith Jansen manager Communicatie Amphia Ziekenhuis


16

advertentiepagina

Artikelen 10 jaar Amphia Ziekenhuis  

10 jaar Amphia Ziekenhuis "Samen beter verder"

Artikelen 10 jaar Amphia Ziekenhuis  

10 jaar Amphia Ziekenhuis "Samen beter verder"

Advertisement