Page 1


Owner's manual Table of contents

Användarhandledning Innehåll

Warning label ……..3 Important safety instructions ….4 Parts list ……7 Assembly instructions ……8 Go online to www.sjoppi.com for more information or to order. Page3

Varningsetiketter ……..3 Viktiga säkerhetsinstruktioner ….4 Lista över delar ……7 Monteringsanvisningar ……8 Besök www.sjoppi.com för mer information eller för att beställa. Sid. 3

The following warning labels appears

Följande varningsetiketter finns på AB Prince ProTM. Läs texterna innan du använder maskinen.

TM

on your AB Prince Pro . Please read them before using the machine.

WARNING

VARNING Läs alla varningar och anvisningar innan du använder maskinen.

Read all warnings and instructions before use. Never allow children on equipment. Supervise use of the equipment by teenagers. Consult your physician prior to using this equipment and starting an exercise program. Do not use AB Prince Pro™ if you are pregnant or suffer from heart disease, high blood pressure or other serious medical conditions or if you have had heart surgery. Inspect equipment before each use to ensure it is in proper operating condition. Use caution and maintain your balance while mounting, using and dismounting the AB Prince Pro™. Keep other people and pets away from this equipment during use, as the moving track may run over their fingers or hands and cause serious injury. Maximum user weight not to exceed 113 kg. Ensure storage of this equipment does not cause a tripping hazard. Replace label if damaged, illegible or removed.

Låt inte barn använda eller leka med maskinen. Tonåringar får endast använda maskinen i sällskap med en vuxen. Rådfråga alltid läkare innan du börjar använda maskinen eller påbörjar ett träningsprogram. Använd inte AB Prince Pro™ om du är havande, lider av hjärtsjukdom, högt blodtryck eller annan allvarlig sjukdom. Du får inte heller använda maskinen om du har genomgått en hjärtoperation. Kontrollera maskinen före varje träningspass, så att den fungerar korrekt. Var försiktig och håll balansen när du stiger på, använder och stiger av AB Prince Pro™. Se till att andra människor och eventuella husdjur är på behörigt avstånd från maskinen när den används, eftersom rörliga delar kan vålla allvarliga skador på fingrar eller händer. För att använda maskinen får du väga max 113 kg. Förvara maskinen så att ingen kan snubbla på den. Byt ut etiketten om den skadas, blir oläslig eller ramlar av.

VARNING Innan du börjar träna måste du läsa denna bruksanvisning noga och titta på instruktions-dvd:n, så att du vet hur du använder AB Prince ProTM på ett säkert sätt.

CAUTION

AB Prince ProTM är utformad för en användare som väger max 113 kg.

Before getting started, please read this manual thoroughly and view the Instructional DVD to understand how to safely use your AB Prince ProTM. The AB Prince ProTM is designed for a maximum user weight of 113 kg.

PAGE4

Sid. 4

Important Safety Instructions WARNING General Safety Considerations: 1 Read all warning labels posted on your AB Prince Pro™.

Viktiga säkerhetsinstruktione r VARNING Allmänna säkerhetsregler:


2 Read and follow all safety, assembly, use, care and maintenance instructions provided in this manual before assembling or using this equipment. Failure to follow these instructions may lead to serious injuries.

3 Prior to using this equipment and starting an exercise program, consult your physician to ensure it is safe for you to exercise using this equipment. The instructions presented herein are not intended as a substitute for medical counseling. 4 The AB Prince Pro™ has been designed for consumer use only and should not be used in any commercial application. Use the AB Prince Pro™ only as directed and demonstrated in this manual and in the instructional DVD. WARNING Before and During Assembly: 1 Remove your AB Prince Pro™ from the box and check for shipping damage. If the product is damaged in any way, do not use.

2 Follow assembly instructions and ensure that all components are secured and tightened as instructed.

1 Läs alla varningsetiketter på AB Prince Pro™. 2 Läs och följ alla anvisningar om säkerhet, montering, skötsel och underhåll innan du monterar och använder maskinen. Underlåtelse att göra detta kan leda till allvarliga personskador.

3 Innan du använder maskinen och påbörjar ett träningsprogram bör du rådfråga läkare om det är säkert för dig att träna med denna maskin. Anvisningarna i denna bruksanvisning ersätter inte medicinsk rådgivning. 4 AB Prince Pro™ är utformad för användning av konsumenter i hemmiljö och inte för att användas i kommersiella sammanhang. Använd AB Prince Pro™ endast i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning och på instruktions-dvd:n. VARNING Före och under montering: 1 Ta ut AB Prince Pro™ ur förpackningen och kontrollera att inga skador uppstått under frakt. Om produkten är skadad på något sätt ska du inte använda den.

2 Följ monteringsanvisningarna och se till att alla delar är ordentligt monterade och åtdragna enligt anvisningarna.

PAGE5

Sid. 5

Important Safety Instructions continued

Viktiga säkerhetsinstruktioner forts.

WARNING

VARNING

Before and During Use:

Före och under användning:

1 Inspect the machine prior to each use. Refrain from using if the machine appears damaged or inoperable. Inspect connections and refrain from using any component if found to be worn or damaged. Tighten or replace any loose or worn-out components prior to use.

1 Kontrollera maskinen före varje träningstillfälle. Använd inte maskinen om den verkar vara skadad eller på annat vis trasig. Kontrollera anslutningar och använd inte maskinen om någon del verkar sliten eller skadad. Dra åt eller byt ut lösa eller slitna komponenter innan du använder maskinen.

2 Do not use AB Prince Pro™ if you are pregnant or suffer from heart disease, high blood pressure or other serious medical

2 Använd inte AB Prince Pro™ om du är gravid, lider av hjärtsjukdom, högt blodtryck eller annan allvarlig sjukdom. Använd heller inte maskinen om du har


conditions or have had heart surgery. Consult your physician before using your AB Prince Pro™. 3 Do not wear loose or dangling clothing or jewelry while using this equipment. Keep body, hair and clothing free and clear of moving parts.

4 Never exercise barefoot or in socks. Wear appropriate workout shoes with non-skid rubber soles. 5 Set up the AB Prince Pro™ on a flat surface, in an open area, free of fur-niture or other items that could get in your way while exercising.

genomgått en hjärtoperation. Rådfråga läkare innan du använder AB Prince Pro™. 3 Bär inte löst sittande kläder eller stora smycken när du använder maskinen. Håll kroppsdelar, hår och kläder på säkert avstånd från maskinens rörliga delar.

4 Träna aldrig barfota eller i strumplästen. lämpliga träningsskor med halkfri gummisula.

Bär

5 Ställ AB Prince Pro™ på en plan och öppen yta, utan möbler eller andra föremål som kan vara i vägen när du tränar. 6 Undvik att ställa AB Prince Pro™ på ett halt eller grovt underlag, som kan skada maskinen.

6 Avoid placing the AB Prince Pro™ on slick, slippery or rough surfaces that could damage this equipment. PAGE6

Sid. 6

Important Safety Instructions continued

Viktiga säkerhetsinstruktioner forts.

7 Use caution and maintain your balance while mounting, using and dismounting the AB Prince Pro™.

7 Var försiktig och håll balansen när du stiger på, använder och stiger av AB Prince Pro™.

8 If you feel dizzy or experience pain at any time during the workout, stop immediately and consult your physician. 9 Keep children away from the machine. If the machine will be used in the presence of children, supervision should be provided by a third party.

8 Om du känner dig yr eller får ont under träning ska du sluta träna omedelbart och kontakta läkare. 9 Låt inte barn leka med eller i närheten av maskinen. Om maskinen ska användas när barn finns i närheten måste en tredje person övervaka det hela.

10 Glöm inte att uppvärmningen. Gå på stället i 1–2 minuter för att få igång blodcirkulationen.

10 Do not forget to warm up. March in place for 1-2 minutes to get your blood circulating through your body.

11 Viktgränsen på 113 kg får aldrig överskridas. Om den gör det kan maskinen skadas och/eller användaren skada sig allvarligt.

11 Do not exceed the maximum weight limit of 113 kg. Exceeding the allowable weight limit may result in damage to the equipment and serious injury to the user.

12 AB Prince Pro™ får bara användas av en person i taget.

12 The AB Prince Pro™ should be used by only one person at a time. WARNING

VARNING Förvaring, skötsel och underhåll: 1 Varje gång du ska använda maskinen måste du först kontrollera att inga delar sitter löst och vid behov dra åt skruvar m.m.

1 Prior to each use, inspect your machine for loose components and tighten if necessary.

2 Kontrollera regelbundet alla muttrar, skruvar samt ramen så att alla delar sitter ordentligt och inte är slitna. Slitage kan leda till att maskinen går sönder. Om delar är skadade får du INTE använda maskinen förrän de skadade komponenterna har bytts ut.

2 Regularly check all nuts, bolts, screws and

3 Om några delar av AB Prince Pro™, inklusive

Storage, Care and Maintenance:


the frame to be sure that they are tight and secure and have not suffered any long-term wear that may cause the machine to break down. If parts are damaged, do NOT use the machine until these parts have been replaced. 3 If any items on your AB Prince Pro™, including the warning labels, ap-pear to be damaged, please contact our customer care center.

varningsetiketterna, ser ut att vara skadade – kontakta vår kundtjänst. 4 Efter användning ska AB Prince Pro™ förvaras i ett svalt och torrt utrymme. 5 Förvara AB Prince Pro™ så att ingen kan snubbla över maskinen.

4 After use, store AB Prince Pro™ in a cool, dry place. 5 Ensure that the storage of AB Prince Pro™ does not cause a tripping hazard.

PAGE7

Sid. 7

Removable Parts List*

Lista över lösa komponenter*

Diagram Part name Quantity

Schema Komponentnamn Antal

Handle bars (right & left) Back support Connecting tubes Seat and legs Leg support Pins Screws Nuts Flat wrench Allen wrench End caps

Handtag (höger & vänster) Ryggstöd Anslutningsrör Sits och ben Fotstöd Sprintar Skruvar Muttrar Blocknyckel Insexnyckel Ändhylsor

Contact your distributor if any parts are missing.

Kontakta distributören om några delar saknas.

*

*

Product

design

may

have

changed

to

enhance

Utformningen kan ha ändrats för att förbättra produktens prestanda.


performance.

Page8

Sid. 8

Assembly Instructions

Monteringsanvisning Placera anslutningsröret på ryggstödets stödben, som bilden visar. Använd en liten skruv, insexnyckeln och blocknyckeln för att fästa och dra åt. Gör samma sak på det andra stödbenet.

Place the Connecting Tube on the outside of the Back Support bar as shown. Use the Small Screw, Allen Wrench and Flat Wrench to connect and tighten. Repeat on other Back Support Bar. Page9

Sid. 9

Assembly Instructions

Monteringsanvisning forts. Fäst sitsen i anslutningsrören. Använd små skruvar, insexnyckeln och blocknyckeln för att fästa och dra åt.

continued Slip the Seat into the opposite side of the Connecting Tube. Use the Small Screws, Allen Wrench and Flat Wrench to connect and tighten.

The manufacturer, importer, distributor, and any authorized sub-distributor or reseller assumes no responsibility for personal injury or property damage sustained by or through the misuse of this product. This product should not be used by pregnant women or anyone with a pre-existing medical condition.

Page10

Varken tillverkare, importör, distributör eller auktoriserad underdistributör eller återförsäljare påtar sig något ansvar för personskador eller materialskador som uppstår till följd av felaktig användning av denna produkt. Produkten får inte användas av gravida kvinnor eller personer med diagnosticerade medicinska problem.

Sid. 10

Assembly Instructions continued Move the Legs to the desired incline. Place one of the pins into the inside and outside hole. Make sure the pin goes all the way through. Repeat on other side, making sure the pin is in the same hole as

Monteringsanvisning forts. Placera benen så som du vill ha dem. Sätt i en av sprintarna genom hålen på insidan och utsidan. Säkerställ att sprinten går genom båda hålen. Gör samma sak på andra sidan, och säkerställ att sprinten sitter i motsvarande hål på denna sida.


the first side.

Page11

Sid. 11

Assembly Instructions

Monteringsanvisning forts. Sätt i de båda stora skruvarna i hålen på fotstödet. Fäst fotstödet på benens baksida, med gummigreppet vänt framåt. Använd insexnyckeln och blocknyckeln för att fästa och dra åt.

continued Place both Large Screws through the holes in the Leg Support. Connect the Leg Support to the back of the Legs, making sure the rubber grip is in the front. Use the Allen Wrench and the Flat Wrench to connect and tighten.

Sätt på ändhylsor på samtliga fyra ben.

Place end caps on all four legs.

Page12

Sid. 12

Assembly Instructions continued Bring the Right Handle Bar to the Right side of the Ab Prince ProTM. Place the Handle Bar on the outside of the bar. Place the pin in one of the three holes, based on your level of comfort when using the Ab Prince ProTM. Make sure the pin goes all the way through. Repeat on identical hole for the Left Side. The holes are numbered 1 thru 3, so make sure both sides numbers match.

Page13

Monteringsanvisning forts. Placera höger handtag på höger sida om Ab Prince ProTM. Handtaget ska fästas på utsidan av fäströret. Sätt i sprinten i ett av de tre hålen. Vilket du bör välja beror på hur du bekvämast kan använda Ab Prince ProTM. Säkerställ att sprinten går genom båda hålen. Gör samma sak i motsvarande hål på vänster sida. Hålen är numrerade från 1 till 3. Kontrollera att numren matchar så att du har gjort likadant på båda sidor.

Sid. 13 How to Adjust the Handle Bars: Adjust the handle bars to your preference, by placing the pin in either hole 1, 2 or 3, as shown. Repeat on opposite side.

Page14

Justera handtagen: Justera handtagen så att de passar dina behov genom att sätta sprinten i hål 1, 2 eller 3, såsom visas på bilden. Gör samma sak på andra sidan. Sid. 14

To work your obliques simply pull the locking pin under the back pad and your machine will twist from side to side. Replace the locking pin in the same hole to stop the machine from

För att arbeta med sidmusklerna drar du ut låssprinten under ryggstödet, vilket får maskinen att svänga från sida till sida. Sätt tillbaka låssprinten i samma hål för att stabilisera maskinen igen.


twisting. Page15

Sid. 15

Create your perfect workout by adjusting the decline of your Back Support. Simply place the pin in one of the holes as shown. Make sure the pin goes all the way through. The more of a decline, the more intense of a workout. Page16

Justera lutningen på ryggstödet så att den passar dina träningsbehov perfekt. Sätt i sprinten i lämpligt hål, som bilden visar. Se till att sprinten går genom båda hålen. Ju större lutning, desto intensivare träning.

Go online to www.sjoppi.com for more information or to order.

Sid. 16

Besök www.sjoppi.com för mer information eller för att beställa.

Ab Prince Pro Manual (svensk)  

Get a healthy and easy lifestyle with products from Sjoppi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you