Page 1


Owner's manual Table of contents

Brukerhåndbok Innhold

Warning label ……..3 Important safety instructions ….4 Parts list ……7 Assembly instructions ……8 Go online to www.sjoppi.com for more information or to order. Page3

Advarsel ……..3 Viktige regler for sikkerhet………….4 Delliste 7 Montering ……..8 På www.sjoppi.com finner du mer informasjon om hvordan du bestiller. Side 3

The following warning labels appears

Følgende etiketter med advarsler er festet på din AB Prince ProTM. De

TM

on your AB Prince Pro . Please read them before using the machine.

bør leses nøye før du begynner å bruke apparatet.

WARNING Read all warnings and instructions before use. Never allow children on equipment. Supervise use of the equipment by teenagers. Consult your physician prior to using this equipment and starting an exercise program. Do not use AB Prince Pro™ if you are pregnant or suffer from heart disease, high blood pressure or other serious medical conditions or if you have had heart surgery. Inspect equipment before each use to ensure it is in proper operating condition. Use caution and maintain your balance while mounting, using and dismounting the AB Prince Pro™. Keep other people and pets away from this equipment during use, as the moving track may run over their fingers or hands and cause serious injury. Maximum user weight not to exceed 113 kg. Ensure storage of this equipment does not cause a tripping hazard. Replace label if damaged, illegible or removed.

ADVARSEL Les alle instruksjoner og advarsler før bruk. Barn må ikke få bruke apparatet. Følg med hvis utstyret blir brukt av ungdom. Kontakt legen din før du begynner å bruke apparatet og går i gang med treningsprogrammet. Unngå å bruke AB Prince Pro™ hvis du er gravid, har problemer med hjertet, høyt blodtrykk eller andre alvorlige sykdommer, eller hvis du har vært igjennom en hjerteoperasjon. Se over apparatet for hver gang du skal bruke det slik at du vet at det fungerer som det skal. Vær forsiktig og hold balansen når du trener og går på og av apparatet. Hold andre mennesker og kjæledyr på avstand mens apparatet er i bruk. De bevegelige delene kan klemme fingrer eller hender og føre til alvorlige skader. Brukerens maksimumsvekt må ikke være høyere enn 113 kg. Sørg for at utstyret oppbevares så det ikke er lett å snuble i. Sett på ny etikett hvis den er ødelagt, blir uleselig eller har falt av.

CAUTION Before getting started, please read this manual thoroughly and

FORSIKTIG

view the Instructional DVD to understand how to safely use your

Det er viktig å lese denne håndboken nøye og se på

AB Prince ProTM.

instruksjons-DVD-en før du begynner å trene. Da vet

The AB Prince ProTM is designed for a maximum user weight of 113 kg.

du hvordan du skal bruke AB Prince ProT

M

mest mulig

sikkert! AB Prince ProTM er konstruert for å tåle en maksimumsvekt på 113 kg.

PAGE4

SIDE 4

Important Safety Instructions WARNING General Safety Considerations:

Viktige regler for sikkerhet ADVARSEL Generelle sikkerhetshensyn:


1 Read all warning labels posted on your AB Prince Pro™.

1 Les alle advarslene som står på din AB Prince

2 Read and follow all safety, assembly, use, care and maintenance instructions provided in this manual before assembling or using this equipment. Failure to follow these instructions may lead to serious injuries.

2 Les og følg regler for sikkerhet, monteringsanvisninger og informasjon om stell og vedlikehold i håndboken før du setter opp eller tar i bruk apparatet. Alvorlige skader kan oppstå hvis du unnlater å gjøre dette.

3 Prior to using this equipment and starting an exercise program, consult your physician to ensure it is safe for you to exercise using this equipment. The instructions presented herein are not intended as a substitute for medical counseling.

3 Kontakt legen din før du begynner å bruke apparatet og treningsprogrammet så du vet at det er trygt for deg å bruke det. Disse instruksjonene kan aldri erstatte medisinske råd.

4 The AB Prince Pro™ has been designed for consumer use only and should not be used in any commercial application. Use the AB Prince Pro™ only as directed and demonstrated in this manual and in the instructional DVD.

ProTM.

4 AB Prince Pro™ er beregnet på privatpersoner og skal ikke benyttes i kommersiell virksomhet. AB Prince Pro™ må bare brukes slik det er angitt og vist i håndboken og på instruksjons-DVD-en. ADVARSEL Før og under monteringen:

WARNING Before and During Assembly: 1 Remove your AB Prince Pro™ from the box and check for shipping damage. If the product is damaged in any way, do not use.

1 Fjern AB Prince Pro™ fra emballasjen og sjekk at ingenting er skadet. Hvis produktet på noen måter er ødelagt, må det ikke brukes.

2 Følg monteringsanvisningene og sørg for at alle komponentene er festet og strammet godt til som beskrevet.

2 Follow assembly instructions and ensure that all components are secured and tightened as instructed. PAGE5

SIDE 5

Important Safety Instructions continued

Viktige regler for sikkerhet fortsatt

WARNING

ADVARSEL

Before and During Use:

Før og under bruk:

1 Inspect the machine prior to each use. Refrain from using if the machine appears damaged or inoperable. Inspect connections and refrain from using any component if found to be worn or damaged. Tighten or replace any loose or worn-out components prior to use.

1 Se over apparatet hver gang du skal bruke det, og unngå bruk dersom det er ødelagt eller ikke virker. Kontroller koblingene og la være å bruke dem dersom de er slitt eller ødelagt. Stram til eventuelle løse komponenter og bytt ut de som er slitt, innen du tar apparatet i bruk.

2 Do not use AB Prince Pro™ if you are

2 Unngå å bruke AB Prince Pro™ hvis du er


pregnant or suffer from heart disease, high blood pressure or other serious medical conditions or have had heart surgery. Consult your physician before using your AB Prince Pro™. 3 Do not wear loose or dangling clothing or jewelry while using this equipment. Keep body, hair and clothing free and clear of moving parts.

4 Never exercise barefoot or in socks. Wear appropriate workout shoes with non-skid rubber soles.

gravid, har problemer med hjertet, har høyt blodtrykk eller andre alvorlige sykdommer, eller har vært igjennom en hjerteoperasjon. Kontakt legen din før du bruker AB Prince Pro™. 3 Du må ikke bruke klær og smykker som er løse eller henger og slenger under trening. Kropp, hår og klær må holdes unna bevegelige deler.

4 Unngå å trene med bare bein eller på sokkelesten. Bruk riktig type treningssko med gummisåler som ikke sklir.

5 Set up the AB Prince Pro™ on a flat surface, in an open area, free of fur-niture or other items that could get in your way while exercising.

5 Sett AB Prince Pro™ på et flatt underlag med god plass, og der det ikke er møbler eller andre gjenstander som kan komme i veien for deg under treningen.

6 Avoid placing the AB Prince Pro™ on slick, slippery or rough surfaces that could damage this equipment. PAGE6

6 AB Prince Pro™ må ikke plasseres på et glatt eller ujevnt underlag da det kan gi skader på apparatet. SIDE 6

Important Safety Instructions continued

Viktige regler for sikkerhet fortsatt

7 Use caution and maintain your balance while mounting, using and dismounting the AB Prince Pro™.

7 Vær forsiktig og hold balansen når du trener og går på og av apparatet.

8 If you feel dizzy or experience pain at any time during the workout, stop immediately and consult your physician. 9 Keep children away from the machine. If the machine will be used in the presence of children, supervision should be provided by a third party.

8 Skulle du bli svimmel eller få smerter under treningen, må du stoppe med en gang og kontakte lege. 9 Hold barn unna apparatet. Hvis barn er til stede når apparatet brukes, må en voksen holde oversikt.

10 Ikke glem å varme opp. Marsjer på stedet i 1–2 minutter for å få blodsirkulasjonen i gang.

10 Do not forget to warm up. March in place for 1-2 minutes to get your blood circulating through your body.

11 Maksimumsvekten på 113 kg må ikke overskrides. Det kan ødelegge apparatet og medføre alvorlige personskader.

11 Do not exceed the maximum weight limit of 113 kg. Exceeding the allowable weight limit may result in damage to the equipment and serious injury to the user.

12 AB Prince Pro™ må bare brukes av én person om gangen.

12 The AB Prince Pro™ should be used by only one person at a time.

ADVARSEL

WARNING Storage, Care and Maintenance: 1 Prior to each use, inspect your machine for loose components and tighten if

Oppbevaring, stell og vedlikehold: 1 Før du skal bruke apparatet, må du hver gang kontrollere om noen deler er løse og stramme dem til ved behov. 2 Sjekk jevnlig muttere, bolter, skruer og apparatramme så du er sikker på at alt sitter godt fast, og ikke noe er slitt etter langvarig bruk som


necessary. 2 Regularly check all nuts, bolts, screws and the frame to be sure that they are tight and secure and have not suffered any long-term wear that may cause the machine to break down. If parts are damaged, do NOT use the machine until these parts have been replaced. 3 If any items on your AB Prince Pro™, including the warning labels, ap-pear to be damaged, please contact our customer care center.

kan få apparatet til å bryte sammen. Du må IKKE bruke apparatet før eventuelle ødelagte deler er byttet ut. 3 Dersom det ser ut til at noen komponenter til AB Prince Pro™ er skadet, inkludert advarselsetikettene, må du kontakte kundesenteret vårt. 4 Sett apparatet bort på et tørt og kjølig sted når du er ferdig med å bruke det. 5 Pass på at det ikke er mulig å snuble i apparatet der det står.

4 After use, store AB Prince Pro™ in a cool, dry place. 5 Ensure that the storage of AB Prince Pro™ does not cause a tripping hazard.

PAGE7

SIDE 7

Removable Parts List*

Liste over løse deler* Oversikt Delnavn Antall

Diagram Part name Quantity

Håndtak (høyre og venstre) Ryggstøtte Koblingsrør Sete og bein Beinstøtte Plugger Skruer Muttere Fastnøkkel Unbraconøkkel Kapsler

Handle bars (right & left) Back support Connecting tubes Seat and legs Leg support Pins Screws Nuts Flat wrench Allen wrench End caps

Kontakt forhandleren din hvis noen av delene mangler.

Contact your distributor if any parts are missing.

*

Product design performance.

may

have

changed

to

enhance

*

Produktdesignen kan være endret av funksjonalitetshensyn.


Page8

Side 8

Assembly Instructions

Montering Sett koblingsrøret på stangen til ryggstøtten som vist på bildet. Bruk den lille skruen, unbraconøkkelen og fastnøkkelen til å koble sammen delene og stramme dem til. Gjenta så dette med den andre stangen på ryggstøtten.

Place the Connecting Tube on the outside of the Back Support bar as shown. Use the Small Screw, Allen Wrench and Flat Wrench to connect and tighten. Repeat on other Back Support Bar. Page9

Side 9

Assembly Instructions

Montering fortsatt Skyv setet inn på motsatt side av koblingsrøret. Bruk den lille skruen, unbraconøkkelen og fastnøkkelen til å koble sammen delene og stramme dem til.

continued Slip the Seat into the opposite side of the Connecting Tube. Use the Small Screws, Allen Wrench and Flat Wrench to connect and tighten.

The manufacturer, importer, distributor, and any authorized sub-distributor or reseller assumes no responsibility for personal injury or property damage sustained by or through the misuse of this product. This product should not be used by pregnant women or anyone with a pre-existing medical condition.

Page10

Produsenten, importøren, distributøren eller andre autoriserte underleverandører og forhandlere kan ikke påta seg ansvar for eventuelle skader på person eller eiendom som er forårsaket av feil bruk. Dette produktet må ikke benyttes av gravide kvinner eller personer med forutgående sykdomstilstander.

SIDE 10

Assembly Instructions continued Move the Legs to the desired incline. Place one of the pins into the inside and outside hole. Make sure the pin goes all the way through. Repeat on other side, making sure the pin is in the same hole as

Montering fortsatt Skyv på beina slik at de står i ønsket vinkel. Sett en av pluggene i det indre og ytre hullet, og sørg for at pluggen går tvers igjennom. Gjenta operasjonen på den andre siden. Pass på at pluggen står i samme hull som på den første siden.


the first side.

Page11

Side 11

Assembly Instructions

Montering fortsatt Sett begge de store skruene inn i hullene på beinstøtten. Koble sammen beinstøtten til baksiden av beina slik at gummigrepet er på forsiden. Strammes godt til ved hjelp av unbraconøkkelen og fastnøkkelen.

continued Place both Large Screws through the holes in the Leg Support. Connect the Leg Support to the back of the Legs, making sure the rubber grip is in the front. Use the Allen Wrench and the Flat Wrench to connect and tighten.

Sett kapsler på alle de fire beina.

Place end caps on all four legs.

Page12

Side 12

Assembly Instructions continued Bring the Right Handle Bar to the Right side of the Ab Prince ProTM. Place the Handle Bar on the outside of the bar. Place the pin in one of the three holes, based on your level of comfort when using the Ab Prince ProTM. Make sure the pin goes all the way through. Repeat on identical hole for the Left Side. The holes are numbered 1 thru 3, so make sure both sides numbers match.

Page13

Montering fortsatt Sørg for at det høyre håndtaket er på høyre side av Ab Prince ProTM, og sett håndtaket inn på stangen. Sett pluggen inn i et av de tre hullene, avhengig av hvilket nivå du synes er mest behagelig. Pass på at pluggen går helt igjennom. Gjenta dette for det samme hullet på venstre side. Hullene er nummerert fra 1 til 3. Vær nøye med at det samme hullet blir brukt på begge sider.

Side 13 How to Adjust the Handle Bars: Adjust the handle bars to your preference, by placing the pin in either hole 1, 2 or 3, as shown. Repeat on opposite side.

Page14

Slik justerer du håndtakene: Juster håndtakene etter eget ønske ved å sette inn en plugg i hull 1, 2 eller 3 som vist. Gjenta dette på den motsatte siden. Side 14

To work your obliques simply pull the locking pin under the back pad and your machine will twist from side to side. Replace the locking pin in the same hole to stop the machine from twisting.

Du får jobbet med de skrå magemusklene hvis du tar ut låsepluggen under ryggplaten slik at apparatet vrir seg fra side til side. For å stoppe vridningen setter du låsepluggen tilbake igjen i det


samme hullet. Page15

Side 15

Create your perfect workout by adjusting the decline of your Back Support. Simply place the pin in one of the holes as shown. Make sure the pin goes all the way through. The more of a decline, the more intense of a workout. Page16

Lag din perfekte treningsøkt ved å justere vinkelen på ryggstøtten. Det gjør du ved å sette pluggen inn i et av hullene som vist på bildet. Sørg for at pluggen går helt igjennom. Treningen blir hardere jo lenger ned ryggstøtten går. Side 16

Go online to www.sjoppi.com for more information or to order.

På www.sjoppi.com finner du mer informasjon om hvordan du bestiller.

Ab Prince Pro Manual (norsk)  

Get a healthy and easy lifestyle with products from Sjoppi.

Advertisement