Page 21

Framtidens sjöoch flygräddning SAR 2.0 är ett strategiprojekt vars syfte är att undersöka förutsättningarna för framtidens sjöoch flygräddning. Vilka krav och förväntningar finns? Och hur ska dessa mötas? TEXT EMMA BRASK

Projektet SAR 2.0 (Search and Rescue) upp-

går på djupet utan även andra aktörer och fritidsbåtstrafiken, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjö­ geografi på Sjöfartsverket., För Waxholmsbolaget, som bedriver sjöburen kollektivtrafik i Stockholms skärgård, innebär sjömätningarna åtskilliga förbättringar. – Vi har hittat tidsvinster och av-

värjt en massa säkerhetsrisker och därigenom också minskat miljöbelastningar i vår verksamhet. Vi åker hela tiden nära land och nu har vi hittat nya vägar. Främst gäller det justeringar och förkortningar i befintliga rutter, säger Richard Borgström, sektionschef på Sjötrafiksektionen på Trafikförvalt-

ningen, Region Stockholm, där Waxholmsbolagets trafik ingår. Resultaten från projektet ADAPT är införda i djupdatabasen och finns med i kommande sjökortsprodukter. Resultaten har också kommunicerats som underrättelser för sjöfarande (Ufs), och även överlämnats till Waxholmsbolaget. ADAPT (Assuring Depth of fair-

ways for Archipelago Public Transportation) är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Ålands landskapsregering och Region Stockholm. Projektet går ut på att säkerställa data om havsdjupet där kollektivtrafiken trafikerar i skärgården.

kom ur Framtidsprogrammet, Sjöfartsverkets förändringsresa, och sker i ett samarbete mellan flera stora myndigheter och intressepartners inom sjö- och flygräddning, i Sverige och hos våra grannländer. Det är ett framtidsspanande projekt som ska ta sjö- och flygräddningen till nästa nivå. För att undersöka vart vi ska och vad vi behöver för att komma i mål har ett stort antal intervjuer och workshops gjorts med interna och externa parter. Utifrån detta har man identifierat ett allt större krav hos samhället på att räddas snabbt när en olycka sker. Man har också spanat att vi allt mer kommer förlita oss på tekniken och mobilen, något vi måste ta avstamp i när vi utvecklar både system och arbetssätt. – Det är även otroligt viktigt att vi är samsynkade i de system vi använder vid sjö- och flygräddningsfall. Ingen myndighet kan leva i sin egen kapsel längre, vi måste samverka för att fungera, säger Emilie Boyd, kommunikatör och handläggare i SAR 2.0. I projektet har två centrala delar för framgång lyfts fram; samverkan över organisationsgränserna där kommunikation är A och O, och teknik. Det talas bland annat om Artificiell Intelligens (AI) och de möjligheter som detta kan öppna upp. Kan teknik larma av sig själv om några år, eller kanske till och med innan en olycka händer? Emilie Boyd är dock noga med att påpeka hur viktigt det är att komma ihåg den mänskliga faktorn när man talar om AI. Det är våra medarbetares erfarenhet och magkänsla som kan vara avgörande för en god räddningsinsats. Utifrån undersökningarna som gjorts har en rapport sammanställts där de strategiska behoven pekas ut och en framtida målbild för Sjöfartsverket. Strategier och målbild har sedan fått skapa den handlingsplan som ska integrera strategin i organisationen. Nu börjar arbetet med att nå ut med innehållet till alla som är delaktiga i sjö- och flygräddningssystemet så att resultatet blir omsatt i praktiken. – Vi har redan tjuvstartat med fördjupade dialoger med våra samarbetspartners, berättar Emilie Boyd.

”Det är även otroligt viktigt att vi är samsynkade i de system vi använder vid sjöoch flygräddningsfall. Ingen myndighet kan leva i sin egen kapsel längre, vi måste samverka för att fungera.”

2/2019 SJÖRAPPORTEN 21

Profile for Sjöfartsverket

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...