Page 16

AKTUELLT Nationella planen

Tydlig satsning på I nationella planen för transportinfrastruktur 2018–2029 finns 5,1 miljarder kronor avsatt för sjöfarts- och farledsprojekt. Aldrig tidigare har det satsats så mycket på sjöfarten. TEXT AGNE HÖRNESTIG ILLUSTRATION VALUE NOT NOISE

Satsningar på sjöfartsinfrastruktur är ett led i utveckling-

en för att fullfölja regeringens intentioner om överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. De olika projekten är många och utspridda över hela landet, och ska bidra till en bättre sjöfart för alla. På kartan presenteras ett urval. Samtliga projekt hittar du framöver på www.sjofartsverket.se.

Strömstad SYFTE: Säkerhetshöjande åtgärder genom breddning av farled och översyn av utmärkning. OMFATTNING: Sprängning och muddring av ett mind­ re grund om cirka 7 000 m³, samt byggnation av ny farledsutmärkning. BERÄKNAS KLART: Hösten 2020.

Brofjorden/ UddevallaGöteborg SYFTE: Förstudie för att undersöka om lederna inomskärs från Brofjorden till Göteborg går att använda för IVV-sjöfart. NULÄGE: Sjömätning planeras för sommaren.

NULÄGE: Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och planering av farledsutmärkning pågår.

SYFTE: Kapacitetshöjande åtgärder i farleden till Skandiahamnen för att ta emot de största containerfartygen. BERÄKNAS KLART: 2026, för att sammanfalla med utbyggnaden av kajen. TRIMNINGSÅTGÄRDER är mindre insatser. Dessa tar Trafikverket beslut om på regional nivå.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE är en form av bristanalys som genom­ förs på ett mycket tidigt stadium i så gott som samtliga infrastruktursatsningar. Berörda parter har en konstruktiv dialog om hur man ska komma fram till bästa möjliga helhetsbild.

IVVPROJEKT (inre vatten­ vägar) ut­reder för­ utsättningar för en svensk anpassning till EU-regler för godstransporter på pråm i skyddade vatten.

NULÄGE: Sjöfartsverket bygger projektorganisation.

Landskrona SYFTE: Kapacitets- och säker­hetshöjande åtgärder för trafiken till bland annat Landskronavarvet, Landskrona hamn och Enercon. OMFATTNING: Muddring av allmän farled, cirka 1 miljon m³, samt farleds­ utmärkning. NULÄGE: Åtgärdsvals­ studie pågår.

16 SJÖRAPPORTEN 2/2019

SYFTE: Samtliga sex slussar är gamla, med en maximal beräknad teknisk livslängd till 2030. Ny slusstrappa byggs parallellt med den nuvarande. BERÄKNAS KLART: Etappvis fram till tidigt 2030-tal. NULÄGE: Sjöfartsverket och Trafikverket genomför projektet, projektorganisation formas.

Göteborgsfarleden

FARLEDSPROJEKTEN finansieras via den nationella planen som regeringen tar beslut om.

Trollhätte kanal

Profile for Sjöfartsverket

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...