Page 14

TEMA Jobba med sjöfart Det ljusnar på arbetsmarknaden för sjöfolk. Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen Sjöfart sjunker inom i stort sett alla personalkategorier för yrken till sjöss. – Generellt ser vi ett uppsving på sjöarbetsmarknaden där fler arbetstillfällen börjar dyka upp, säger Leila Huhmarniemi på Arbetsförmedlingen Sjöfart. TEXT: DANIEL LINDBLAD FOTO: NIKLAS MAUPOIX

Lättare att få jobb till sjöss Antalet öppet arbetslösa sjömän, alltså per-

”Generellt har svenska sjömän med svensk utbildning ett mycket gott renommé internationellt och är kända för att vara ordningsamma och duktiga sjömän.”

14 SJÖRAPPORTEN 2/2019

soner inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som kan ta arbete direkt, varierar säsongsbetonat där antalet ökar från och med sensommaren varje år. Kulmen nås under vintern och därefter minskar antalet arbetssökande kraftigt under vårmånaderna. – Variationerna beror till stor del på att flera av de sjömän som är arbetssökande i mångt och mycket får anställning inom färje- och skärgårdstrafiken och att denna bransch är säsongsrelaterad. I regel påbörjas rekryteringarna under sen vinter och tidig vår, varpå de nästintill avstannar under sommaren. De som anställs erbjuds i regel anställning som längst till sensommaren runt augusti. Därefter kan de få ytterligare törnar under hösten tills det att det nästintill helt avtar under vintern, säger Leila Huhmarniemi. För nautiska befäl (samtliga klasser inräknade) är trenden för antalet inskrivna klart nedåtgående. I februari i år var 65 personer öppet arbetslösa jämfört med 107 personer i november 2016. – Generellt har svenska sjömän med svensk utbildning ett mycket gott renommé internationellt och är kända för att vara ordningsamma och duktiga sjömän. Det kan dock ta tid att hitta en varaktig anställning, även om möjligheterna till anställning under senare tid ökat för juniorbefälen. Troligen är det fortsatt så att flera nyutbildade befäl tar anställning som manskap, då efterfrågan inom de befattningarna är mycket stor, säger Leila Huhmarniemi. Enligt Arbetsförmedlingen har det under

flera års tid utbildats mycket färre sjöfolk på både universitet/högskola och gymnasial nivå i kombination med att nyutbildade befäl haft svårt att under samma tidsperiod finna befälsjobb och därför tagit anställning som manskap, alternativt funnit landbaserade jobb. I dag, när det råder högkonjunktur i bran-

schen, har befälen naturligt sökt sig till befälsjobb och lämnat efter sig flera vakanser som inte har varit eller är lätta att tillsätta. – Häri finns ytterligare en riskfaktor för juniorbefäl, då dessa blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden ju längre tid de gått utan befälsjobb, dels på grund av att deras behörigheter och certifikat, som krävs för att arbete som befäl, har en tidsbegränsad giltighet och dels på grund av att det är mycket kostsamt att förnya dessa, speciellt för en enskild, säger Leila Huhmarniemi. När branschorganisationen Transportföretagen undersökte rekryteringsbehovet bland Sjöfartens Arbetsgivareförbund hösten 2018 uppgav fyra av tio tillfrågade arbetsgivare att de haft svårigheter att rekrytera personal det senaste året. Inom yrket matros uppges som främsta orsaken att det är svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning medan det inom yrket motorman handlar om såväl rätt yrkesutbildning som rätt yrkeserfarenhet. För yrkena tekniskt befäl och nautiskt befäl har det handlat om svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet. Bilden av arbetsmarknaden bekräftas av Arbetsförmedlingen Sjöfart. – Inom de segment och befattningar där vi

Lotsbåt på väg ut från Göteborgs hamn.

Profile for Sjöfartsverket

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...