Sjörapporten 5, 2021

Page 30

FORSKNING OCH INNOVATION Redo 2.0

Sjöfarten är REDO REDO 2.0 sticker ut bland projekten som får finansiering via Trafikverkets Sjöfartsportfölj. Vanligtvis handlar det om satsningar som är kopplade till digitalisering och teknik. REDO 2.0 handlar om social hållbarhet till sjöss.

ska vi anpassa materialet så att det blir relevant för oss i branschen, säger Cajsa Jersler Fransson, som själv jobbat till sjöss. Det tredje paketet handlar om olika verktyg

för att kunna jobba systematiskt och förebyggande med den sociala arbetsmiljön på det sätt som Arbetsmiljölagen fastställer. En utmaning, men där REDO 2.0 planerar att ta hjälp av ny teknik och spelifiering som hjälpmedel. – Det fjärde paketet är det enda som specifikt riktar sig till kvinnor. Här ska vi titta på olika sätt att stötta kvinnor till sjöss, till exempel genom ett mentorsprogram, berättar Eva Nordström.

TEXT OCH FOTO: EMMA BRASK

C

.ajsa Jersler Fransson och Eva Nordström på Sjöfartsverket var både med och koordinerade det första REDOprojektet, som avslutades våren 2021, och är fortsatt delaktiga i den andra etappen. – I det första REDO-projektet fokuserade vi på kvinnor till sjöss. Vi undersökte drivkrafter och hinder för att öka andelen kvinnor inom sjöfarten. I det arbetet syntes ett stort behov av att lyfta det systematiska arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö, oavsett kön. Det bottnar REDO 2.0 i, ett mer förebyggande arbete, säger Cajsa Jersler Fransson, koordinator i projektet.

– Vi är vana vid att det mest är kvinnor som hörs och syns när det gäller jämställdhet. Men eftersom sjöfarten i huvudsak består av män har vi valt ett strategiskt partnerskap med en organisation som har erfarenhet av att engagera män, säger Eva Nordström, som är en av projektledarna.

Organisationen MÄN

Materialet som tas fram genom projektet kommer att bli olika arbetspaket. Det första ska handla om hur man kan jobba med psykologisk trygghet för att förebygga psykisk ohälsa och främja att människor mår bra och känner sig fria att lyfta fel och brister kopplat till säkerheten ombord. – Det andra handlar om att bryta tystnadskultur och förebygga alla uttryck för våld. Här

Projektet ska pågå i tre år och har precis startat upp med att stämma av förväntningar och sätta en första planering tillsammans med de andra projektpartnerna. RISE (Research Institutes of Sweden), Chalmers och Svensk sjöfart är alla delaktiga, tillsammans med sex rederier. Även Organisationen MÄN ingår i projektet.

Fem arbetspaket

E

EN

RIS

SV

SK

SJ

ÖF

ART

Varför är det viktigt för er att delta? För Svensk Sjöfart är alla hållbarhetsfrågor mycket viktiga, och det handlar inte bara om klimat och ekonomi, utan även om social hållbarhet. Vårt mål är att skapa och utveckla material som kan användas ombord. Det är viktigt för våra medlemmar att vi säkerställer att det finns tillräckligt med personal i branschen. En förutsättning för det är att man trivs och vill stanna inom sjöfarten.

RISE Research Institutes of Sweden leder hela projektet. De är också de som säkrar upp att arbetet håller god forskningshöjd. F OTO:

F OTO:

Carolina Kihlström, projektledare och kommunikationsansvarig på Svensk Sjöfart, vad är din roll i REDO 2.0? Jag kommer leda ett arbetspaket som handlar om att stödja rederier i deras arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

SJÖRAPPORTEN 5/2021

att många slutar jobba till sjöss relativt tidigt. Här vill REDO 2.0 undersöka hur lagar, föreskrifter och förordningar skulle kunna utvecklas så att sjöfolk kan fortsätta att vara en del av sjöfarten, även när de får barn, och oavsett kön. – Det känns som ett stort erkännande att vi fått finansiering via Sjöfartsportföljen. Det säger någonting om hur viktiga även dessa frågor är. Ombordanställdas mående och säkerhet är en förutsättning för en hållbar och tryggad sjöfart framöver, säger Eva Nordström. – Det är också glädjande att så många rederier visat intresse. Det innebär att vi kan bli praktiska snabbt, vilket känns inspirerande och väldigt viktigt, avslutar Cajsa Jersler Fransson.

uppstår och har under många år utvecklat metoder och verktyg för skolungdomar och kommuner. Tillsammans ska de nu utforma ett material anpassat för vuxna med en arbetsplats inom sjöfart.

Svensk sjöfart driver utvecklingen av metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med social och organisatorisk arbetsmiljö ombord.

30

Det sista paketet ska fokusera på problematiken

MÄN arbetar för att bekämpa våld* innan det

Sara Fallahi, forskningsledare på RISE, vad är din roll i REDO 2.0? Jag är projektledare, och tillsammans med mina kollegor på RISE kommer vi att utforska och utveckla normkreativa metoder och verktyg för social hållbarhet till sjöss. Varför är det viktigt för er att delta? Vi är så stolta över att vara en del av REDO-projektet, som tar ett stort grepp kring preventivt arbete för social hållbarhet till sjöss. Psykologisk trygghet och inkluderande och stöttande arbetsmiljö borde vara ett krav på varje arbetsplats för att skapa ett starkt samhälle. Vi hoppas att kunna bidra med vår vetenskapliga och tekniska kompetens.