Page 70

D Kultur  GÖTA ÄLVKLUBBEN 75 ÅR

TEXT: PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM

MÅLNING: HÅKAN SJÖSTRÖM

Göta Älvklubben 75 år För 75 år sedan, mitt under brinnande krig, grundades Göta Älvklubben ombord på Sveas nybygge Fenja. Den 24 april 1944 låg Fenja i Sannegårds­ sets humanitära hjälptransporter och för dessa gällde liknande arrangemang som hamnen i Göteborg. Hon var på sin första för lejdfartygen. Fenja var ett sådant far­ resa efter leveransen från Finnboda Varf i Stockholm den 12 april samma år. tyg. På sin första resa skulle hon trans­ Sverige hade med de krigförande län­ portera förnödenheter från Kanada till det svältande Grekland. På sidorna hade derna förhandlat fram fri lejd för ett antal målats Röda Korsets emblem samt de blå­ fartyg för att möjliggöra en viss utrikes­ handel. De krigförande länderna skulle på gula svenska neutralitetsmarkeringarna förhand godkänna avgångshamn, destina­ för att visa att fartyget tillhörde en icke krigförande nation. tion och last och sedan anvisa vilken rutt de skulle ta genom GÖTA ÄLVKLUBBEN Sjöfartskommissionen spärrområdena. Utöver den För lejd- och Röda Korstrafiken civila besättningen hade lejd­ När: 1944– ansvarade Sjöfartskommissio­ fartygen även kontrollofficera­ Vad: Ett gemenre från Marinen ombord med nen, som stod i nära kontakt samt forum för uppgift var att sköta kontakten med UD. De sjöfartsjournalis­ shippingmänni­ skor och sjömed de krigförande makterna. ter som bevakade trafiken var fartsintresseralegitimerade av UD och under­ de journalister Hjälpexpedition ställda kommissionens censur. Var: Göteborg Flera svenska Svenska fartyg Inför Fenjas hjälpex­ var även inhyrda för Röda Kor­ peditionen hade ett antal 70

sjöfartsjournalister samlats i fartygets befälsmäss för ett pressmöte. Fartygets befälhavare nämnde i förbigående Atlant­ klubben, som bildats av lejdbåtsbefälha­ vare och kontrollofficerare. Inspirerad av detta föreslog en av journalisterna att de som rapporterade om lejdtrafiken borde bilda en egen klubb. Förslaget antogs och klubben fick namnet Göta Älvklubben. Det var en renodlad sällskapsklubb med en enda uppgift, ”att samla lejdbåts­ reportagens folk till kamratliga samman­ komster utan styrelse och stadgar”. Minsprängd Fenja blev inte långlivad, ty detta eleganta motorfartyg på 3 700 ton dödvikt min­ sprängdes i Medelhavet på sin första resa, bara några månader efter leveransen. Hela besättningen kunde räddas, men far­ tyget gick förlorat. Betydligt bättre gick det för Göta Älv­ klubben, som nu i april har verkat i 75 år som ett gemensamt forum för shipping­ människor och sjöfartsintresserade jour­ nalister. Redan efter krigsslutet 1945 vidgades klubbens mål och inriktning då den öpp­ nades för representanter för sjöfarten och den maritima sektorn. En vändpunkt skedde 1948 då man fastställde stadgar och valde en styrelse. Det var skeppsredarna Axel Jonsson och Harry Trapp som stakade ut kursen. Göta Älvklubben blev allt mer ett kvalifi­ cerat forum där sjöfolk, shippingfolk och pressfolk kunde mötas för att diskutera aktuella sjöfartsfrågor. 100 medlemmar Göta Älvklubben har ett hundratal med­ lemmar som träffas några gånger om året för utvecklande samtal, umgänge och kunskapsutbyte. En av de mer synliga aktiviteterna är att varje år utse Årets Sjö­ fartsprofil. Syftet är att synliggöra perso­ ner som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn. Klubben välkomnar nya medlemmar som är verksamma inom medievärlden eller någon av sjöfartens näringar. ¶

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement