Page 68

D Kultur  TOMAS ABRAHAMSSON

TEXT: LENNART JOHNSSON

”Livet vore fattigt utan kultur” Tomas Abrahamsson är mest känd som facklig ­företrädare för sjöfolk, men han är författare också. Dagen efter sin officiella pensionering i oktober 2018 började Tomas Abrahams­ son arbeta som senior advisor för det glo­ bala transportfacket ITF:s generalsekre­ tare Stephen Cotton i London, vilket han ska göra i två år. Samma dag belönades han med ITF:s guldmedalj för sin mång­ åriga insats för världens sjöfolk. Att han dessutom under hela 18 år har varit ordförande för EU:s kommitté för den sociala dialogen för sjöfart visar att den facklige företrädaren Tomas Abra­ hamsson åtnjuter stor respekt även av redarsidan. Många resdagar När vi träffas hade han nyligen kommit tillbaka från en långresa och ska bara några veckor senare iväg på nästa resa för möten med det burmesiska sjöfacket i London. – De senaste åren har det blivit mer än 100 resdagar varje år, berättar Tomas Abrahamsson. I och med att sjöfarten är en extremt internationell näring blir det automatiskt mycket resande, bland annat för att delta i de så kallade IBF-förhandlingarna som regelbundet förs mellan ITF och världens ledande rederier och bemanningsagen­ turer. Han var med och tog initiativet till förhandlingarna som har bidragit till att sjöfolk på drygt 13 500 bekvämlighetsflag­ gade fartyg i dag arbetar på avtalsvillkor som både arbetsgivarna och världens sjö­ fack står bakom. Steget till den internationella spelpla­ nen kan verka lång för Tomas Abrahams­ 68

son, som växte upp i ett arbetarhem i Göteborg. – Hur livet skulle utvecklas hade jag ingen aning om när jag gick ut skolan för många år sedan, säger han. Liksom många andra ungdomar i Göteborg lockade sjömanslivet. Under några sommarlov seglade han. – Min första båt hette Thule. Eftersom jag hade glasögon fick jag inte jobba på däck utan hamnade i byssan som mäss­ skalle och salongsuppassare. Det var läro­ rika månader. Efter det började jag stude­ ra vid universitetet i Göteborg och Lund i flera år. Jag tog aldrig någon examen även om jag har akademiska poäng i bland annat religionsvetenskap och historia. I stället för en karriär i den akademis­ ka världen hamnade Tomas på dåvarande Sessanlinjens Tysklandstrafik, där han efter en kort tid som ekonomibiträde blev barbiträde och senare bartender. – Jag trivdes i baren. Det var intressant att lyssna på när kända och mindre kända göteborgare öppnade sina hjärtan. Jag fick höra fler lögner än sanningar. Många arbetskamrater på Sessan var stora per­ sonligheter. En var Svenne Whisky. Titeln på den novell/kåserisamling av Tomas som kom ut för några år sedan var för övrigt ”Svenne Whisky och andra berättelser”. Ömsesidig respekt När Stena Line köpte Sessanlinjen 1981 följde Tomas Abrahamsson med och fort­ satte som bartender. Efter några år på Ste­ na blev de fackliga uppdragen fler och fler

och han blev facklig företrädare på heltid. Med värme talar han om de kontakter dåvarande Sjöfolksförbundet hade med både Sten A Olsson och Dan Sten Olsson. – Självklart finns alltid motstridiga intressen mellan fack och arbetsgivare men manskapsfackets förhandlingar med Stena har under åren alltid präglats av ömsesidig respekt. Samverkan på lika vill­ kor mellan facken och arbetsgivarna är om möjligt alltid att föredra i stället för konfrontation. År 1994 lämnade Tomas Abrahamsson Stena Line för att börja arbeta som inter­ nationell sekreterare på Svenska Sjöfolks­ förbundet med ansvar för den svenska kampanjen mot bekvämlighetssjöfarten. Bara något år senare blev han ordfö­ rande för Seko sjöfolk i samband med att tidigare Sjöfolksförbundet 1995 gick sam­

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement