Page 65

  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 04, 26 April 2019

Folk på väg

C

Artis Ozols, Tärntank Ship Management

Claes Möller, Tärntank Ship Management Till vd i Tärntank Ship Management AB har Claes Möller utsetts. Han börja­ de jobba i Tärntank 1990 som matros på loven samtidigt som han läste sjö­ kaptensprogrammet i Göteborg. 1993 när utbildningen var färdig gick han ut som styrman i Tärntanks fartyg. Seglingen var­ vades med jobb på kontoret. 1999 började han på kontoret på heltid med varierande uppgifter med support till fartygen, ISM-koden, vetting och en del med rederiets nybyggnadsprogram. 2007 när landorganisationen utökades blev han Fleet Manager med huvudansvar för QAavdelningen. Annika Kristensson, Tärntank Ship Management Till vice vd för Tärntank Ship Management AB har Annika Kris­ tensson utsetts. Hon har läst ekono­ mi på högskolan och DIHM Business Finance på IHM och har arbetat i Tärntank sedan 2003 med ekonomi, personalfrågor och som del av driftteamet med huvud­ inriktning på kontoren, vilket fortsatt kom­ mer att vara hennes huvuduppgifter.

Till ny Fleetmana­ ger/Designated Per­ son i Tärntank Ship Management AB har Artis Ozols utsetts. Han är utbildad sjökapten vid Latvian Mariti­ me Academy. Efter utbildningen arbetade han i olika rederier och fartygstyper innan han började i Tärntank 1999. Han har arbe­ tat ombord på Tärntanks fartyg i tolv år som styrman och sedan skeppare. En del av denna tid tillbringades även på nybygg­ nadsvarven. De senaste åtta åren har han arbetat i landorganisationen som Safety Mananger i QA-teamet.

• Thickness Measurement and NDT • Condition Assessment • Repair Specifications • Repair Supervision

2055 ISO/IEC 17025

AlfaTest AB www.alfatest.se, mark@alfatest.se 042-21 38 99

Martin Ström, STEM Shipping STEM Shipping har rekryterat Martin Ström som opera­ tör. Martin Ström är sjökapten och kommer närmast från Teekay där han har varit anställd i olika befattningar sedan 2010. Han kom­ mer i huvudsak att ansvara för den dagliga operationen av spot tonnage. Martin påbörjade sin anställning 7:e januari. – Martins långa erfarenhet och kom­ petens från sjön kommer att gynna våra kunder, servicen och organisationen, säger Carl Johan Leijonhielm, vd för STEM Shipping.

Hans Karlsson, Norrköpings Hamn Hans Karlsson är ny produktionschef i Norrköpings Hamn. Hans Karlsson bör­ jade arbeta i ham­ nen i januari och har tidigare erfaren­ heter inom trans­ port, logistik och produktion från bland annat Econova, DHL och Alltransport.

Vi växer i takt med våra kunders framgångar Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Här finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet. Läs mer på norrkopingshamn.se Vi finns också på LinkedIn, Facebook och Instagram.

Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets krav på effektiv logistik.

65

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement