Page 60

C Tio frågor  MATTIAS DAHL

TEXT: MARIA NYGREN

”Det är klart historiskt”

Jag är övertygad om att vi kommer att höja servicenivån och öka attraktiviteten för godstransporter via sjöfart, och få andelen att växa. Det vill både vi och politiken och det behövs, inte minst utifrån ett hållbar­ hetsperspektiv.

2. Utifrån din erfarenhet av fackliga relationer, hur utmärker sig konflikten med Hamnarbetarförbundet? – Eftersom vi aldrig har haft avtal med Hamn fanns ingen relation att bygga på och inga strukturer Detta på plats. En stor skillnad jäm­ har hänt fört med övriga fackförbund I början av mars är deras direktdemokrati, där tecknade Svemedlemmarna får rösta om riges Hamnar ”allt” inklusive stridsåtgärder. och Svenska Hamnarbetar3. Ingen har tidigare lyckats förbundet ett nå en överenskommelse med andrahandsHamn på riksnivå, så hur hisavtal som inte toriskt är detta? bara innebar att alla pågående Mycket! Vi har ju aldrig haft stridsåtgärder ett avtal, så det är klart histo­ avblåstes, utan riskt. också att den flera decennier 4. Vad skiljer andrahandslånga hamnkonavtalet från kollektivavtalet flikten löstes. med Transport?

60

Generellt sett mycket mycket bra. Lättnad och en känsla av att “nu kan vi börja lita på hamnarna”. 8. Vilka effekter kan en mer förutsägbar situation i hamnarna få för sjöfart och godstransporter?

1. Först en sportfråga: Hur känns det?! – Bra! Alltid skönt att hitta lösningar på svåra konflikter. Och vi stod några få tim­ mar från en exceptionellt allvarlig kon­ flikt för Sverige, inte minst i ekonomiska termer.

Inget alls, och det är poängen! Avtalet är en kopia, bokstav för bokstav, siffra för siffra. Vi var väldigt noga med att villkoren skulle vara desamma för alla medarbetare oavsett facklig hemvist. För den enskilde blir det ingen skillnad.

7. Hur har uppgörelsen tagits emot av hamnarnas kunder inom sjöfart, industri och handel? TRANSPORTFÖRETAGEN

Mattias Dahl är sedan snart två år vd på Transportföretagen, samarbetsorganisa­ tion för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, däribland Sve­ riges Hamnar. Vi ringde upp honom för att prata om hamnkonflikten, som fick sin lösning i mars.

serad och företagen får bättre förutsebar­ het i verksamheten. Fram till nu har all­ tid en konflikt hotat runt hörnet och det har varit en hämsko.

9. Hur kommer nästa avtalsrörelse att påverkas av att Sveriges Hamnar har avtal med både Transport och Hamn?

5. Hamnarna har vunnit arbetsfred, men “what’s in it for” Hamnarbetarförbundet?

De ville få rättigheter som att utse skyddsombud och till facklig verksamhet på betald arbetstid för förtroendeval­ da. Och då är lagstiftarens krav att det finns kollektivav­ tal. Nu har de ett. 6. Vilka långsiktiga effekter av uppgörelsen ser du för hamnföretagen? Branschen kommer att bli mer normali­

Det får vi se, men tro­ ligen inte alls givet att andrahandsavtalet inte sägs upp. Vi för­ handlar som vanligt med Transport och det blir säkert tufft – som vanligt. Alla förändringar kommer också att gälla för Hamn. 10. Är allt frid och fröjd i hamnarna nu, eller anar du några orosmoln fram­ över? Man ska ha stor respekt för att det kom­ mer att ta tid innan detta sätter sig och allt lugnar ner sig. Men vi har flyttat rela­ tionen till en helt annan nivå och det är väldigt viktigt. ¶

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement