Page 51

  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 04, 26 April 2019

SIRIUS REDERI

SIRIUS REDERI

SIRIUS REDERI

naturlig för oss att samarbeta med dem i detta projekt. Vi har historiskt byggt om fartyg för att göra dem effektivare och i det här projektet fick vi möjlighet att göra dem effektiva från början. Sirius har framför allt lagt stor vikt på nybyggenas energieffektivitet och miljö­ vänlighet, men också på att de ska vara flexibla att operera med så bra prestanda som möjligt. – De ska också vara trevliga fartyg att jobba i för vår besättning. Det baseras ock­ så på att vi är sjömän själva. Vi vill att det ska vara en fin arbetsmiljö på alla sätt. Skrovformen spelar en avgörande roll för energieffektiviteten och Anders Back­ man säger att mycket kraft har lagts vid att utveckla ett så bra skrov som möjligt. – Det gäller både förskepp och pro­

peller. Fartygsmodellen har också testats i bassäng. Det är en unik stäv som gör att motståndet minskar i grov sjö. Även drivlinan har relativt låga energi­ förluster enligt rederiet, vilket innebär att bunkerförbrukningen reduceras. Så som fartyget är konstruerat uppnår fartygen högsta klass i Clean Shipping Index. HPSCR Pålitlighet har varit ett nyckelord vid pla­ neringen av maskineri. Saturnus och Mer­ curius har en lågvarvig, tvåtakts huvudma­ skin från MAN av typen 6S35ME-B 9.5 HP SCR, som utvecklar 4 500 kW vid 144 varv per minut. HP SCR står för ”High-pressure SCR” och innebär att katalysatorn är installerad före turboladdaren. NOx-utsläppen redu­

B

Mercurius väderdäck med manifold för elva segregationer.

ceras enligt till under 2 g/kWh, vilket är långt under kraven för IMO Tier III. Huvudmaskinen har relativt hög effekt och kan köras på låg last och bibehålla sin låga specifika bränsleförbrukning. Maski­ nen kan opereras på varvtal mellan 115 och 144 per minut. – Vi hade kunnat installera lägre effekt och ändå bibehålla vår isklass 1A. Vi vill alltid vara tillgängliga och ska kunna ta oss fram, även om det är vinter eller om vi ska till Östersjön, och det är anledningen till att vi har installerat den höga effekten som vi har, säger Anders Backman. Sirius hör till de första att installera en MAN-huvudmaskin med HP SCR i ett tank­ fartyg och först med denna installation på en MAN B&W 35. På MAN:s referensför­ teckning är fartygen de första med högsta procentuella NOx-rengöring som går långt under Tier III-gränsvärdena. Huvudmaskinen har en avgaspanna från Gesab för värmeåtervinning. I dag används marindiesel som bräns­ le men huvudmaskinen är förbered för konvertering till alternativa bränslen som LNG. Motorn ligger kvar på dieselcykeln även om den körs på gas. Väderdäck för­ stärkt för en eventuell framtida montering av två LNG-tankar. En sådan konvertering har även tagits i beaktande vid stabilitets­ beräkningarna. Om det skulle uppstå ett behov för det kan maskineriet även byggas om för metanoldrift. Propellern med ställbara blad ingår i ett Promas-system, där propellern och ett twisted roder utgör en hydrodynamiskt effektiv enhet. Maximalt roderutslag är 70 grader. Tunnel-axelgeneratorn från VEM är på 600 kW och kopplad via en frekvensom­ vandlare för att tillåta operation med vari­ abelt varvtal på huvudmaskinen för bättre bränsleekonomi och ett bredare område för slow steaming. Axelgeneratorn kan samköras med hjälpmaskiner. Fartygen har tre hjälpmaskiner av typen Mitsubishi S6R MPTA med effekten 640 kW vid 1 500 varv per minut. Hjälp­ 51

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement