Page 28

A Aktuellt  April

Krönika: Mikael Huss ”Jävlas det inte med skatten så jävlas det med den sociala tillhörigheten”

P

LANERINGEN INFÖR som­

marens sjöfartskonvoj är i full gång. Rekrytering är en viktig fråga för arbetsgi­ varna och detta är ett steg framåt. Det är ungefär tio år sedan en liknande satsning gjordes och då blev gensvaret fantastiskt. Söktrycket till både sjömansskolorna och sjöfartshögskolorna blev stort. Skolorna mådde bra och framtidstron var på topp.

I DAG SER situationen helt annorlunda ut.

Skolorna har tomma platser och det måste till besparingar för att få verksamheten att gå runt. Än så länge har vi skolor som hål­ ler världsklass, men om den nedåt­gående trenden inte vänder får Sverige problem.

PARTERNA PRATAR

Rikard Engström från Föreningen Svensk Sjöfart, Mikael Huss från Sjöbefälsföreningen och Kenny Reinhold från Seko sjöfolk må komma från olika håll men här delar de utrymme och ger på rullande schema sin syn på den svenska sjöfartens tillstånd just nu.

28

REDARNA BÖRJAR FÅ en framtidstro under svensk flagg och vi har under ett par år sett en positiv trend med både inflaggningar och nybyggen. Branschen jobbar vidare för att förbättra villkoren under svensk flagg ytterligare, så att vi för­ hoppningsvis kan få fler redare att ta hem fartyg. Ser vi till tillgången av kvalificerat sjöfolk så anser åtminstone redarna att det är en akut brist på ett antal befattning­ ar. Statistiken från sjöarbetsförmedlingen säger att det finns folk, men inte speciellt många och vissa befattningar saknas helt. LYCKAS NU REDARNAS satsning och sjö­

fartssverige fyller utbildningsplatserna så har vi ett nytt problem: det tar tre år inn­ an det kommer ut nytt manskap och ytter­ ligare ett år innan de första juniorbefälen kan mönstra i befattning. Vad har hänt då? Det vet ingen i dagsläget och tyvärr kan ingen heller garantera att det finns jobb. Det är här alternativen måste finnas.

SKATTEVERKET HAR EFFEKTIVT stängt

reservutgången till arbeten utanför Sve­ rige. Jävlas det inte med skatten så jävlas det med den sociala tillhörigheten. De förutsättningar som gällt sedan början på 1980-talet – då vi, fack och arbetsgivare, tillsammans med sex departement kom överens om att ge sjömän möjlighet att arbeta på andra flaggor, men med arbets­ givaren i Sverige och ett fullgott försäk­ ringsskydd – är nu tyvärr nästan omöjliga att uppfylla. Parterna måste alltså få nya friska villkor för sjömän, som ger dessa en realistisk chans att hitta alternativa arbets­ platser utanför den svenska. DET FANNS EN tid då rederierna anställde sjömän och planerade med var och en hur de ville att framtiden skulle se ut. Rederi­ erna hade personal anställda som såg till att sjömännen kom in på olika utbildning­ ar. Det fanns skolfartyg i alla större rede­ rier och det fanns jobb direkt efter avslu­ tade studier. Dessa tider är sedan många år ett avslutat kapitel. VI LEVER NU med andra förutsättningar, men vi anser att redarna måste ta ett stör­ re ansvar. De skulle kunna knyta kontak­ ter redan under första året i utbildningen och se till att praktikperioderna garante­ ras och funkar med studierna. Jag hoppas att dessa tankar finns nu när planeringen inför såväl sjöfartskonvoj som Donsö Ship­ ping Meet är i full gång. ¶

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement