Page 18

A Aktuellt  April SWESHIP.SE

STERNA RORO

Seminarium. Bild från Svensk SJöfarts webbsändning av seminariet. Monica Lundh, forskare på Chalmers, talar.

Stena RoRo beställer sin nionde E-Flexer ROPAX Stena RoRo beställer ytterli­

gare ett ropax-fartyg av så kallad Stena E-Flexer RoPax-klass från det kinesiska varvet Avic International. Före den senaste ordern lades fanns åtta nybyg­ gen av denna typ i order och Stena RoRo har option på ytterligare två Det nu beställda fartyget ska gå på långtidscharter för Brittany Ferries och får LNG-drift. Fartyget levereras hösten 2023. Därmed kommer Brit­ tany Ferries att hyra in sammanlagt tre E-Flexer, av vilka två ska drivas med LNG. – Vi är mycket nöjda med att ha pla­ cerat ytterligare en order med varvet AVIC. Vi har haft ett mycket positivt samarbete med varvet under de tre senaste åren. Varvet har kunnat upp­ fylla våra krav på flexibilitet och där­ med gjort det möjligt för oss att serva våra kunder med skräddarsydda pro­ dukter. Det nyligen tecknade tredje charterkontraktet med Brittany Fer­ ries är ytterligare ett resultat av detta, säger Per Westling, vd för Stena RorRo

Tallinks LOI blir slutgiltig beställning ROPAX Den avsiktsförklaring som Tal­

link och varvet Rauma Marine Con­ struction i Raumo offentliggjorde i hös­ tas har nu lett till nybyggnadskontrakt för en snabbgående bil- och passage­ rarfärja. Det blir en bil- och passagerarfärja med en marschfart på 27 knop enligt samma Tallink Shuttle-koncept som Tallink introducerade med Star 2007. Färjan får LNG-drift i likhet med det senaste Tallink Shuttle-fartyget Megas­ tar från 2017. 18

Svensk Sjöfart lanserar ny forksningsstrategi FOI Svensk Sjöfart har lanserat en upp­

daterad forskningsstrategi för 2019–2023. Fokus ligger på hållbar sjöfart. Forsknings­ strategin syftar, enligt ett pressmeddelan­ de från Svensk Sjöfart, på att uppnå stärkt konkurrenskraft, ökad välfärd och säker­ het, noll utsläpp samt social hållbarhet. ”En satsning på AB Sverige” – Svensk Sjöfarts medlemmar har länge satsat på forsknings- och innovationsfrå­ gor och var exempelvis med och startade det nationella maritima kompetenscen­ tret Lighthouse och dess regionala före­ gångare. 90 procent av alla transporter sker med sjöfart och sjöfarten sysselsät­ ter cirka 100 000 personer i hela Sverige – en satsning på hållbar sjöfart är därmed inte bara en satsning på sjöfart i sig – det är en satsning på AB Sverige. Därmed är det viktigt att både bransch, akademi och myndigheter arbetar aktivt med dessa frågor. Svensk sjöfartssektor har länge varit i framkant vad gäller hållbarhet och det kommer vi fortsätta att vara genom

ett aktivt engagemang i forskning, inno­ vation och utveckling, säger Rikard Eng­ ström, vd på Svensk Sjöfart, i pressmed­ delandet. Lösningar Svensk Sjöfarts forsknings- och innova­ tionsansvariga, Suzanne Green, menar att strategin både visar på utmaningar och lösningar gällande forskning och innova­ tion. – I strategin har vi utgått från de globa­ la hållbarhetsmålen, nationella mål samt rederiernas behov och utmaningar. Områ­ dena som prioriteras är alla tvärveten­ skapliga och knyter an till konkurrenskraft och hållbarhet samt har tekniska, ekono­ miska, juridiska och politiska dimensio­ ner. Digitalisering är exempelvis ett medel som skapar förutsättningar för bland annat nya affärsmodeller och arbetsfor­ mer – men kan också användas för att ta fram bättre beslutsstöd för att öka energi­ effektiviseringen, säger Suzanne Green. ¶ Henrik Ekberg

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement