Page 16

A Aktuellt  April SJØFARTSDIREKTORATET/ERIK JOHAN LANDA

FURETANK

Furetank säljer fartyg och beställer nytt TANK Furetank Rederi AB har skri­

vit kontrakt på en ny produkttanker på 17 999 dwt som ska byggas på Avic Dingheng Shipbuilding i Kina. Farty­ get blir ett systerfartyg och identisk med de sex fartyg som redan byggts för Furetank, Älvtank och Erik Thun. I kontraktet finns också option för ytter­ ligare ett fartyg. Dessutom säljer de sitt knappt ett år gamla LNG-drivna fartyg Fure Vinga till ett kanadensiskt rederi. Fartyget lämnas över under april. – Under det året som har passe­ rat sedan Fure Vinga levererades har andra visat stort intresse i våra nya far­ tyg och de fördelar som de ger genom reducerade utsläpp och mindre buller, säger Lars Höglund, CEO på Furetank Rederi AB.

Första turen för Visborg från Visby till Nynäshamn FÄRJETRAFIK Den 28 mars avgick Vis­

borg på sin första ordinarie tur från Visby till Nynäshamn. Fartygets maski­ neri använder flytande naturgas (LNG) som bränsle, vilket uppges minska utsläppen av CO2 med 20 procent. Destination Gotland informerar också att alla resenärer får vilstolsplats ombord och att det finns såväl separat barnavdelning som djursalong.

334 000

CONTAINER Så många TEU fraktades mellan svenska hamnar och tyska Hamburg under 2018.

16

Lågt oljetryck bakom blackout HAVERI Den direkta orsaken till att maski­

nerna på kryssningsfartyget Viking Sky stannade på Hustadvika i slutet på mars var lågt oljetryck. I samarbete med fartygets klassnings­ sällskap Lloyd’s Register och rederiet Viking Cruises har Sjøfartsdirektoratet i Norge hittills lyckats klarlägga att det var lågt oljetryck i huvudmaskinerna som för­ orsakade en blackout på Viking Sky i hårt väder lördagen den 23 mars på Hudstavi­ ka utanför norska västkusten. Inom fastställda gränser Enligt Sjøfartsdirektoratet var smörjoljeni­ vån i tankarna relativt låg men inom fast­ ställda gränser när Viking Sky kom ut på Hustadvika. Tankarna är utrustade med nivåalarm som inte utlöstes innan fartyget kom till den svåra sjögången på Hustadvi­ ka. Den grova sjön medförde troligtvis så kraftiga rörelser i tankarna att tillförseln till smörjoljepumparna förhindrades. Det­ ta utlöste larmet om lågt smörjoljetryck, vilket ledde till att maskinerna kort däref­ ter automatiskt stoppade. Sjøfartsdirektoratet har utarbetat ett generellt säkerhetsmeddelande där de ber alla rederier vidta nödvändiga försiktig­

hetsåtgärder för att säkra tillförsel av smörj­ olja till motorer och andra kritiska system under förväntade väderförhållanden. ”Vi sätter stort värde på den snabba och effektiva undersökningen som Sjø­ fartsdirektoratet har gjort, och vi förstår och erkänner vad de kommit fram till. Vi har inspekterat nivån i smörjoljetankar­ na på alla våra systerfartyg och vi går nu igenom våra procedurer för att säkra att detta problem inte ska uppstå på nytt. Vi kommer att fortsätta samarbeta med våra partners och tillsynsmyndigheter för att stödja dem i deras pågående undersök­ ningar”, meddelar rederiet i ett officiellt uttalande. ”God dialog” Sjøfartsdirektoratet meddelar att man är i kontinuerlig dialog med rederi och klass­ ningssällskap och berömmer samarbetet. ”Vi följer upp det pågående arbetet för att reparera skador på fartyget. Sam­ tidigt vill vi fortsätta den goda dialogen med klass, rederi och haverikommission för att avslöja bakomliggande orsaker och identifiera åtgärder i anslutning till detta”, meddelar Sjøfartsdirektoratet. ¶ Pär-Henrik Sjöström

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement