Page 1


ORGANIZED

A VISUAL JOURNEY TROUGH AN ORGANIZED WORLD Organiseren is een breed begrip. Dit kan gaan over ordenen, structuur aanbrengen in een chaos, het weglaten van onnodigheden, juist het bij elkaar brengen van bijpassende dingen, van dingen die elkaar versterken, of juist afstoten en daarmee een geheel vormen. Je zou kunnen stellen dat organiseren op talloze manieren en niveaus plaats kan vinden. Organiseren gebeurt altijd, zonder dat men het misschien wel door heeft: het is een eigenschap die ontwikkelt wordt en zich op onzichtbaar niveau begeeft. Desondanks valt het op dat tegenwoordig organisatie voornamelijk in beeld – zich in grote mate late zien. Het lijkt erop dat men in de hedendaagse drukke, wellicht te drukke, maatschappij op zoek is naar een manier waarin alles zijn eigen plaats heeft. Men is bezig zich een weg te banen binnen de hedendaagse context vol overdaad aan indrukken, bezigheden, diensten en producten en daarin een manier te vinden om een vorm van rust te creëren. Rust blijft weliswaar een abstract en persoonsgebonden begrip, desondanks lijkt de tendens van het organiseren over te slaan op grotere groepen mensen. In de eenentwintigste eeuw is iedereen en alles, altijd en overal met elkaar verbonden. Grenzen zijn allang vervaagd en alles lijkt al te bestaan. De drang naar vernieuwing en innovatie blijft bestaan, maar de massacultuur lijkt te verblinden en wellicht te benauwen. Men zoekt de uitweg hierin. Er wordt gestreefd naar een leven of een wereld, waarin alles weliswaar met elkaar te maken heeft, er een overaanbod is, maar ook alles begrijpbaar is, zich op een duidelijke en evenredige manier met elkaar verhoudt. Hiermee ontstaat de ‘georganiseerde wereld’. De massa aan indrukken wordt niet afgedaan; organiseren gaat echter om keuzes maken. Wat verhoudt zich met elkaar, past bij elkaar en vormt een kloppend geheel. Orde ligt ten grondslag aan organiseren. Met het organiseren van dingen, mensen, zaken, beelden, - eigenlijk het leven – wordt een orde geschept. Deze orde is voor veel mensen essentieel een bepaalde rust te vinden, in een tijd waar orde soms ver te zoeken lijkt.

Met dit boek wil ik inspireren tot nadenken. De kijker kan zich afvragen in welke mate hij organiseert, waarom dat gebeurt en wat hier het resultaat van is. Dit boek laat een visuele weergave van een georganiseerde wereld zien. Het hoeft niet enkel tot nadenken aan te zetten, het is ook bedoeld om fijn te kijken en de rust die samenhangt met de orde over te laten komen op de kijker. Daarnaast is dit boek bedoelt voor musea. Een museum is een georganiseerd geheel, waarin eveneens keuzes gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor een tentoonstelling. Waarom deze mate van organisatie niet verder doorvoeren in een organisatie van organisaties (van organisaties)? Het houdt musea een spiegel voor: wat is de functie van een museum, speelt het museum in op de hedendaagse maatschappij en wat wordt hiermee bereikt? Het boek moet inspireren tot het ontwikkelen van een tentoonstelling, waarin voornamelijk ook rekening gehouden wordt met de samenleving van de eenentwintigste eeuw. Musea mogen dan bestaan vanuit een eeuwenoude traditie, wil het zich staande houden in deze roerige tijden, moet ook het museum bereid zijn tot organiseren: keuzes maken in de hedendaagse context. Voor een verdere uitwerking van het tentoonstellingsconcept, zie achterin.

SJOERD DEN BESTEN


AAN ELKAAR MET ELKAAR OF VERBONDEN


PLEK GENOEG VOOR IEDER DEEL VAN DE MASSA


KLEREN MAKEN DE MAN ZEGT MEN


HET OOG VOOR DETAIL IN DE MASSA


ALLEDAAGS, PRAKTISCH DAARMEE TEGELIJK BIJNA ONZICHTBAAR


DE VERANDERLIJKHEID SPEELT GEEN ROL IN DE UNIFORME COMPOSITIES


VERVUILEND ALS AFVAL VERPAKT TOT VERZAMELING


DAT WAT STRUCTUUR AANBRENGEN MOET GESTRUCTUREERD


EEN COLLECTIE ALS COLLECTIEF TOT EEN MASSA


GEVANGEN ZONDER ONTSNAPPEN MAAR TOCH ZICHTBAAR


UIT ZIJN NATUUR GEHAALD OM EEN NIEUWE NATUUR TE MAKEN


UIT DAT WAT ECHT IS OF LIJKT GEABSTRAHEERD


VAN VERAF GEZIEN VAN DICHTBIJ ONZICHTBAAR ALS EEN GROOT GEHEEL


DE VERTAKKING VAN DE VERTAKKING DIE VERTAKT


MASSIEF VAN VORM BREEKBAAR IN COMPOSITIE


OMHOOG GEKLOMMEN ALS ONDERDEEL VAN DE ZWAARTEKRACHT


DEZELFDE KLEUR DEZELFDE VORM OF TOCH NIET


ALSOF EEN PUZZEL VAN AFGESNEDEN VORMEN ZO GELIJMD KAN WORDEN


DE HERHALING VAN FRAGIELE VORMEN IN UNIEKE COMPOSITIES


VERZAMEL HETZELFDE GEEF HET VORM TOT ÉÉN


EEN LANGZAME AFWIJKING NAAR RECHTS


OP ELKAAR NET ZO LANG TOT HET NIET MEER KAN


UIT HET LOSSTAANDE ONTSTAAT LANGZAAM EEN VERHAAL


RANGORDE EEN KEURSLIJF VAN GROOTTE


ALSOF DE WAARHEID BESTAAT UIT ENKEL SYMBOLEN


SAMENBRENGEN IN EEN KLEURLOZE UNIFORMITEIT


DAAR WAAR LEVENS AFGESLOTEN AFSPELEN


ORGANISEER GEEF HET VERLOOP


AFGEBROKEN EENZAME STUKKEN SAMENGEBRACHT IN LOSSTAANDE FEITEN


PRESENTATIE

Hoe moeten musea dit doen?

In de roerige tijden van de eenentwintigste eeuw, waarin massacultuur geen nieuw begrip meer is en waarin nieuwe generaties een leven zonder internet niet meer voor kunnen stellen, moeten ook musea zich profileren op een manier waarop het communiceert met de huidige tijdsgeest. Eveneens is er momenteel sprake van een economische crisis, welke ook zeker het kunstleven treft. Des te belangrijker voor musea zich goed te presenteren naar de buitenwereld. Het moet de tijdsgeest omarmen en zich erdoor laten inspireren. Het is onontkoombaar.

Het museum moet zich profileren als een instituut die meer is dan een fysieke omgeving met kunst in een ruimte. Het hedendaagse museum moet de conversatie met de tijd aan durven te gaan en zich daardoor ook kunnen neerzetten als tijdsbewust en modern.

Internet is wel een van de meest spraakmakende diensten van deze tijd. Wie geen gebruik van internet maakt of zich niet presenteert op online sociale media, mist een stukje hybride leefomgeving die langzamerhand vanzelfsprekend is geworden in de levens van de (Westerse) mens. Ook het internet is een massacultuur, maar tegelijkertijd een zeer waardevolle en inspirerende georganiseerde omgeving. Zoek wat je nodig hebt en de kans is minimaal het niet te vinden. Internet biedt uitkomsten op de massa. Het organiseert datgene wat er is, en heeft daar langzamerhand een nieuwe hybride georganiseerde wereld mee gecreëerd. Een museum is bij uitstek een culturele instantie die hierin mee kan gaan, het moet de situatie omarmen en zich hierdoor moet laten inspireren. Omdat het internet dient als een digitale organisatie van alles wat al bestaat, ontstaat de vraag wat er nog toe doet. Organiseren is het maken van keuzes, prioriteiten stellen, en dat gebeurt hier. Zo ontstaat bijvoorbeeld de vraag wat het belang of de meerwaarde is van kunst van ‘grote meesters’ tegenover de beeldblogs op internet, waar kunst staat zonder naamsvermelding of van een onbekende naam. Betekent de historie van de ‘grote meesters’ dan direct meer dan een beeld van een onbekend kunstenaar? Hier hoef ik geen oordeel over te vellen, maar wil mensen wel aan het denken zetten. Musea zouden dit ook moeten doen. Het museum een plek laten zijn waar discussie mogelijk is en de veelzijdigheid en het belang van kunst benadrukt wordt.

Voor deze tentoonstelling gebeurt dat door het gebruik van de internetsamenleving. Het beeld in dit boek, wat wellicht ook in de tentoonstelling gepresenteerd zou kunnen worden is afwisselend van ‘grote meesters’ en van ongevestigde namen, of zelfs beeld waarvan de naam van de maker onbekend is. In de tentoonstelling moet het beeld zich laten spreken, niet de naam. Het roept een discussie op over auteurschap. Het moet niet gaan om het werk van een gevestigde naam of juist niet, het moet gaan om het werk an sich. Omdat elk werk tegenwoordig op internet te vinden is, en dit boek ook enkel bestaat uit beelden afkomstig van het internet, wordt hier in de tentoonstelling een koppeling naar gelegd. Dit gebeurt door de naamsvermelding weg te laten en in plaats daarvan een QR-code te plaatsen. De code verraadt niks, deze laat in het midden hoe belangrijk het werk gevonden moet worden vanuit de kunsthistorische context en laat de bezoeker zelf de waarde bepalen. De QRcode kan gescand worden, wat de herkomst van de afbeelding laat zien. Veelal zal dit een blog of zoekmachine zijn, met naamsvermelding van de auteur. Op deze manier wordt er discutabel gemaakt wat de waarde is van auteurschap in een tijd waarin alles te vinden is. Zo biedt de tentoonstelling bijvoorbeeld ook een podium voor bloggers. Deze moeten niet ondergewaardeerd blijven. Bloggers zijn in feite curators van hun eigen persoonlijke online tentoonstelling. Het feit dat het laagdrempeliger is dan een fysieke tentoonstelling, maakt het niet minder waard. Juist deze manieren kunnen zeer inspirerend zijn voor uiteindelijk een fysieke tentoonstelling. Als museum moet er niet geprobeerd worden een waarheid verteld te worden: laat verschillende mensen en manieren voorbij komen. Dit verrijkt het museum. Een dynamisch, modern en tijdsbewust museum, welke risico’s niet uit de weg gaat. Een museum anno 2012.


SOURCES

ARTISTS ALEXANDER KENT ALICJA KWADE ARJAN JANSSEN BCXSY BETINA MØLLER DALTON GHETTI DIANE ARBUS DO HO SUH GABRIEL OROZCO GUUS KUSTERS HIN CHUA JAN DIBBETS JETSKE VISSER JUNGIL HONG KATE CARRART MAARTEN KOLK MARY ELLEN BARTLEY MATTHIAS HEIDERICH MICHAEL JOHANSSON MIKE ADENDORFF MILES OF LIGHT MOPLUS ARCHITECTS NAIA DEL CASTILLO NAOKO ITO NENCINI STUB PER JOHANSEN PIET STOCKMANS QUENTIN DE COSTER RACHEL WHITEREAD RICHARD LONG ROMINA BACCI RON GILAD SKUJENIECE CERAMICS SOL LEWITT STEPHEN ZIRWES STUDIO B.I.B STUDIO GORM TOFER CHIN UNIKA STOR

BLOGS ELINKA.TUMBLR EVERYBODYSDARLING.TUMBLR FASHIONABLEGIRL.TUMBLR FLEURETTA.TUMBLR FLO-ART.TUMBLR FLUETTE.TUMBLR GRAPHICZOMBIE.TUMBLR HEDEMA.TUMBLR HILDUR.TUMBLR JAIMEJAIMES.TUMBLR LINEATION.TUMBLR MENTALCIGARETTES.TUMBLR MINIMALYZED.TUMBLR ONIRICA.TUMBLR PMPLEASE.TUMBLR SERAVIEN.TUMBLR SJOERRRD.TUMBLR THECUREIS.TUMBLR WHYBROW.TUMBLR


ORGANIZED A VISUAL JOURNEY TROUGH AN ORGANIZED WORLD SJOERD DEN BESTEN

Organized  

Organized a visual journey trough an organized world inspiration book for musea Sjoerd den Besten - Willem de Kooning Academy june 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you