Page 1

Partij VAN DE STRAAT Alles wat je wilt! verkiezingsprogramma


De betrouwbare gemeente De EnschedeĂŤr mag verwachten dat de overheid betrouwbaar is en dat bestuurders betrouwbaar, betrokken en integer zijn. Het PvdS is een partij met waarden en met traditie. Dat klinkt saai, maar betekent bijvoorbeeld dat er eerst wordt nagedacht voordat een standpunt wordt ingenomen.

EnschedeĂŤrs meer betrekken bij beleid Als er belangen afgewogen moeten worden, kent onze partij duidelijke principes: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoor- delijkheid en rentmeesterschap. Deze uit- gangspunten maken onze politieke verte- genwoordigers duidelijk en bescheiden, daadkrachtig en samenwerkend, principieel en praktisch. Het PvdS Enschede staat voor: - Een interactief bestuur. Er wordt nogal eens gesproken over de afstand tussen burgers en het openbaar bestuur, tussen kiezers en gekozene. De gemeentelijke politiek moet proberen deze afstand te over- bruggen en de lokale democratie te versterken. Getracht wordt inwoners direct te benaderen en ze zo meer bij het beleid te betrekken. Dit wordt ondermeer gedaan door stadsdeelgewijs te werken, het afleggen van werkbezoeken, rondetafelgesprekken, brainstormbijeenkomsten en meer in het algemeen door interactief bestuur. - Een goede kwaliteit van dienstverlening. Bij een betrouwbare overheid hoort een goede kwaliteit van dienstverlening. Dit begint met een heldere, respectvolle communicatie en een goede bereikbaarheid. Speciale aandacht vraagt de bewaking van de afhandelingstermijnen voor de verschillende producten en diensten. - Minder bureaucratie. In de afgelopen periode is al hard gewerkt aan het afschaffen van overbodige regelgeving. Het huidige economische tij vraagt om een verdere stroomlijning en vermindering van administratieve lasten. - Realisme: Heel wat politici hebben de nei- ging om steeds torenhoge ambities te benoemen. Echter, ambities moeten betaald kunnen worden. Het PvdS gaat er voor om die cultuur van beloftes, die je niet waar kunt maken te stoppen. De burgers verdie- nen een eerlijk bestuur.

Sociale stijging en sociale binding Sociale stijging houdt in dat mensen kansen moeten krijgen om te groeien, zich te ontwikkelen. Groeien op het gebied van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Werk en onderwijs zijn factoren die vooral bepalen of er sprake is van sociale stijging. Natuurlijk is sociale stijging ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals de omgeving waarin je zit, de ruimtelijke condities en vooral je capaciteiten, kennis en ambitie. Mogelijkheden voor sociale stijging moeten voor iedereen gelden en niet slechts voor bepaalde groepen. Sociale stijging is de drijfveer achter integratie. Dat betekent niet cultuurloos te worden, maar het betekent met behoud van je eigenwaar- de volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.


Noaberschap bevorderen Sociale stijging is niet alleen op het individu gericht, maar heeft ook een maatschappelijk aspect. Dat is het noaberschap. Met noa- berschap ontstaat een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. Op het mo- ment dat je mensen hebt die om je geven, die je stimuleren, die je helpen, kom je snel- ler en beter tot sociale stijging.Het PvdS zal met voorstellen komen om het noaberschap te bevorderen. Het Noaberpunt in Lonneker is daarvoor een goed voorbeeld. Sociale stijging is niet iets wat je in enkele dagen of maanden realiseert. Stijgen op de maatschappelijke ladder is iets wat tijd kost en in kleine stapjes gaat. Dat is niet erg, integendeel. Om duurzaam te stijgen is het belangrijk dat het niet te snel gaat zodat het goed ingebed raakt in het persoonlijke leven en je omgeving. De sociale samenleving waarin Enschede Naobergemeente tot uitdrukking komt is aan het veranderen. Als PvdS hebben wij een antwoord op deze nieuwe samenleving waarin het maatschappelijk middenveld meer gewaardeerd wordt en het noaber- schap meer tot uiting zal komen. Sociale binding houdt in; meer aandacht voor elkaar. Aandacht in positieve zin. In je directe woonomgeving, daar waar het ge- wone dagelijkse leven plaatsvindt is aandacht voor elkaar, een luisterend oor van groot belang. Modern Noaberschap. De gemiddelde EnschedeĂŤr zal meer dan voorheen betrokken moeten zijn om de da- gelijkse gang van zaken leefbaar te houden. In de straat, in de flat, in het park, in de school, in het winkelcentrum, in het verzor- gingshuis of op de werkvloer zullen we meer naar elkaar moeten luisteren. Ook maatschappelijke organisaties zullen daar- op worden aangesproken.


Werk en inkomen Het is buitengewoon belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. Vooral het hebben van (betaald) werk is essentieel om een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrou- wen te hebben. Het gemiddelde inkomen is in Enschede relatief laag. Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau. We maken wel inhaalslagen op dit gebied, maar het gaat te langzaam. Door te werken ben je economisch zelfstandig en kun je jezelf ontwikkelen en dus groeien op de maatschappelijke ladder. Alle activiteiten van de gemeente moeten er op gericht zijn om mensen te begeleiden en helpen naar een betaalde functie. In de periode 2005-2009 zijn we daar zeer goed in geslaagd. Het aantal bijstandsgerechtigden is met ruim 1000 mensen gedaald. Echter, momenteel zit het economische tij niet mee. Veel mensen worden werkloos. Het is belangrijk om deze mensen zo kort mogelijk in een uitkeringssituatie te hebben om kennis en kunde niet verloren te laten gaan. Werk is essentieel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen De huidige periode biedt ook kansen. In sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, defensie, bouw, techniek, beveiliging en logistiek zijn de komende jaren veel mensen nodig om werknemers die met pensioen gaan te vervangen. Het is een uitdaging om werklozen om te scholen naar sectoren waar banen zijn. Voor mensen die lang een bijstandsuitkering krijgen moet door worden gegaan met participatieplaatsen. Dit zijn banen waar men met behoud van de uitkering ervaring opdoet en kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Vrijwilligerswerk is een belangrijke stap naar betaalde arbeid. Werkgevers moeten inzien hoe belangrijk het is om te blijven investeren in mensen, gezien de vergrijzing en ontgroening (minder jongeren). In de komende periode 2010-2014 dient extra aandacht geschonken te worden aan: - Uitbouwen van het Werkplein Enschede stimuleren; ĂŠĂŠn loket. - Begeleiding van jonge moeders. - Op maat toegesneden trajecten om te komen tot een reguliere baan. - De huidige recessie benutten om jongeren duidelijk te maken dat het zinvol is om langer op school te blijven en een diploma te halen. Het begin van sociale stijging. - Ook arbeidsparticipatie van ouderen be- vorderen. - Onderwijsvoorzieningen realiseren samen met de gemeente, afgestemd op de behoeften van de markt. - Het nieuwe participatiefonds met name voor jongeren van 16 en 17 jaar. - De sociale werkvoorziening ontwikkelen tot een echt leerwerkbedrijf.


- De sociale werkvoorziening ontwikkelen tot een echt leerwerkbedrijf. - Werk voor mensen met een arbeidshandicap, via onder andere werkervarings- of participatieplaatsen. - Meer participatieplaatsen in de openbare ruimte (groenonderhoud). - De arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit beleid moet er op gericht zijn om meer (allochtone) vrouwen aan het werk te krijgen. Voldoende en kwalitatief goede kinderopvang is daarbij noodzakelijk. - Een goed systeem van opsporing van fraude. De gemeente Enschede moet blijven investeren in opsporing van fraude en handhaving van de sociale regelgeving.

Ruimtelijke ordening, wonen en veiligheid Er is geen ruimte voor jongeren om zich vrij te bewegen in de stad. Daarom wil het PvdS legale graffiti plaatsen maken en een groot skatepark binnen in de stad. Ruimte voor de jeugd sector, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad.

Sport Voor het PvdS staat de sportnota ‘Enschede beweegt’ centraal, waarin het sportbeleid tot en met 2015 is vastgelegd. Voor de ko- mende periode gaat het erom hoe we op een creatieve manier het beleid in daden kunnen omzetten. Kwaliteitsimpuls van de sportaccommodaties Wij willen sportverenigingen stimuleren om aan verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten spor- tieve tijdsbesteding te bieden. Hiervoor is in het kader van de WMO subsidie beschik- baar. Bewegen voor ouderen met als doel de spierkracht van ouderen te behouden en zo mogelijk te vergroten. Ook gehandicaptensport verdient aandacht. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor vrijetijdsbesteding van jongeren op het gebied van sport en cultuur. Faciliteiten op gebied van sport/beweging/cultuur bieden, die als ontmoetingsplek kunnen fungeren. De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen kan intensiever, waardoor alle brugklasleerlingen met diverse sporten in aanraking komen. Verenigingen stimuleren workshops of clinics te geven, waardoor kinderen vrijblijvend kennis kunnen maken met meerdere sporten . Wij pleiten voor een kwaliteitsimpuls van de sportaccommodaties. Het PvdS is bijvoorbeeld voorstander van de bouw van een sporthal in de Eschmarke, renovatie van de sportparken van EMOS en Achilles en een integrale aanpak van het Diekmangebied. Bredere openstelling van sportaccommodaties met kunstgras voor gebruik door anderen. In samenwerking met woningcorporaties in alle stadsdelen één of meer multifunctioneel te gebruiken Sport Courts aanleggen. De bouw van het sportpark Boekelo moet tot een goed einde worden gebracht. Topsport heeft een aanzuigende werking op bedrijven en mensen en straalt uit naar de breedtesport. Het PvdS vindt dat de gemeente goed met deze werking om moet gaan en dat topsport op een verantwoorde manier moet worden ondersteund..


Wijken en dorpen Het PvdS is van mening dat Enschedeërs betrokken moeten worden bij de leefbaarheid van hun omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van die omgeving. Betrokkenheid wijk- en dorpsbewoners is van groot belang Wij onderkennen de meerwaarde van het stadsdeelgewijs werken. Een actieve(re) betrokkenheid van bewoners is daarbij van essentieel belang. Stadsdeelmanagement moet in overleg met bewoners jaarlijks de kansen en problemen in een wijk of dorp inventariseren en komen met een actieplan. Wijk- en dorpsraden, bewoners- en onderne- merscommissies moeten intensief bij de projecten betrokken worden. Ook moeten de activiteiten van buurthuiswerk, sociaalcultureel werk en het maatschappelijk werk bij de genoemde actieplannen aansluiten. De gemeente dient hiervoor afspraken te maken. We willen het aantal te starten buurtprojecten de komende jaren verminderen met als doel om de reeds gestarte projecten meer tijd en aandacht te geven. Elke vorm van ‘gevoelde vertraging’ moet voorkomen wor-den en de communicatie moet op de Enschedeër gericht zijn.

Mobiliteit Het PvdS wil de interne bereikbaarheid en de ontsluiting van Enschede bevorderen. Naast aandacht voor autoverkeer en openbaar vervoer, inzetten op veilige fietspaden Automobiliteit is een speerpunt. Aanpak van de invalswegen heeft o.a. vlottere doorstroming van bezoekers per auto naar de binnenstad tot gevolg. Deze aanpak behoeft maatwerk. Daartoe moet daar waar dit past de verkeersafwikkeling vanuit de wijken meer via de singels dan via de radialen be- vorderd worden. De ontsluiting van de wijken blijft voor PvdS centraal staan Betere benutting van ons wegennet via uit- bouwen van dynamische verkeersgeleiding en verhoging van de kruispuntencapaciteit. Verbetering ontsluiting Oost door een groe- ne golf op de Gronausestraat en vergroting capaciteit van de Oostweg. Bij de verdere uitbouw van de Eschmarke moet de aanleg van een tweede ontsluitingsweg worden onderzocht. De bereikbaarheid van het Kennispark vanuit het noorden moet verbeterd worden. De mogelijkheid van een zoge- naamde Noorderval moet onderzocht worden. Het openbaar vervoer is in Enschede van voldoende kwaliteit, maar het kan beter door verdere uitbreiding van stadsroutes. De aansluiting tussen de laatste trein naar het westen van het land en de bus is noodzakelijk. Dit geldt ook voor de aansluiting met culturele voorstellingen in Enschede. Naast de ruime aandacht voor autoverkeer en openbaar vervoer moet Enschede de komende periode inzetten op ruimere en (sociaal) veilige fietspaden langs de invalswegen tot aan de bebouwde kom (o.a. Haaksbergerstraat, Hengelosestraat, Weerseloseweg en Oldenzaalsestraat). De ge- meente moet komen met een nieuw fietsen- beleid, met ruime aandacht voor onder meer stallingsmogelijkheden (station!!), promotie van het fietsgebruik Enschede moet een directe ontsluiting met de A1 krijgen. Door ontwikkelingen op en rondom het Vliegveld Twente ontstaan daarvoor mogelijkheden.


Tot slot; de financiën Het PvdS staat voor de garantie “nooit meer een artikel 12 gemeente.”. Dit door een solide financieel beleid; wat men van het PvdS gewend is Het is een feit dat de gemeente- lijke financiën grotendeels worden bepaald door het rijk. Dit beleid veroorzaakt, vooral op het sociale terrein onzekerheid en een wanverhouding tussen inkomsten en wette- lijke verplichtingen. Als het rijk voorzienin- gen afbouwt, kan de gemeente deze voor- zieningen niet vanzelfsprekend met eigen middelen voortzetten. Het financiële beleid van de gemeente Enschede is gericht op een sobere en efficiënte besteding van midde- len. In de komende vier jaar zal de complete gemeentebegroting tegen het licht moeten worden gehouden; elk jaar 1/4 zodat aan het eind van de periode de begroting ge- schoond is en toekomstbestendig. Elke uit- gave en elke inkomst moet op zijn waarde worden bekeken, met als criterium onder meer de wettelijke verantwoordelijkheid. Is dit een taak van de gemeente, of doen we ons dit zelf aan? Deze operatie kan niet zon- der brede politieke steun. Nieuwe ambities temporiseren en een toekomstbestendige begroting Uiteraard moet gekeken worden naar de inkomsten; belastingen, grondopbrengst, rijksbijdragen en incidentele subsidies. Over het te voeren financiële beleid heeft de bur- ger recht op inzicht; het is zijn/haar geld. Dat bevordert de betrouwbaarheid van de overheid. Het PvdS Enschede vindt dat het financiële gemeentebeleid doortrokken moet zijn van de wens om: - risico’s te verminderen; - reserves op te bouwen om tekorten te kun- nen opvangen; - nieuwe ambities te temporiseren; - nieuw beleid niet met extra inkomsten te financieren, maar met verschuivingen bin- nen de begroting.


Interview met Sjoerd Wopereis U bent nu 8 jaar wethouder. Daarvóór zat u tien jaar in de raad. Bent u nog niet uitgekeken op de Enschedese politiek? Nee, helemaal niet. Dordt is een dynamische stad, waar veel gebeurt en die nog volop in ontwikkeling is. Ik denk dat ik daaraan als wethouder in de komende jaren een zinvolle bijdrage kan leveren. Noem eens wat voorbeelden waaraan u zou willen blijven werken. Om te beginnen de wijkverbetering van Dordt-west. We zijn daar nu al jaren bezig en de verbeteringen worden steeds duidelijker. Naast de vernieuwing van de woningen, wordt sterk ingezet op het bieden van kansen aan de bewoners. Dat is minstens zo belangrijk. Verder ben ik erg betrokken bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tot nu toe loopt dat erg goed en tot grote tevredenheid van de burgers. Door allerlei voorzieningen voor mensen met een beperking kunnen zij weer meedoen met de samenleving. We willen in de komende periode alle daklozen van straat hebben. Dat vereist wellicht uitbreiding van de opvang en een goede aanpak. Ook willen we doorgaan met het activeren van de samenleving: vrijwillige inzet, mantelzorg, informele zorg. Erg belangrijk voor een goed samen-leven. U bent kandidaat voor de gemeenteraad. Als u onverhoopt geen wethouder wordt, blijft u dan vier jaar lid van de raad? Vooralsnog ligt mij ambitie bij het wethouderschap. Mocht dat niet doorgaan, dan zal ik uiteraard uitzien naar andere bezigheden. Binnenkort worden oud-wethouders – terecht verplicht actief naar een andere betaalde baan om te zien. En dat kan betekenen dat ik zo’n nieuwe baan niet kan combineren met het raadslidmaatschap. Maar ook los daarvan vraag ik me af of het na zoveel jaren niet verstandig is op een gegeven moment het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie.

Wilt U meer informatie over de Partij Van De Straat? Kom dan naar een van onze informatie avonden in Enschede. Meer informatie is te vinden op: www.partijvandestraat.nl

Partij Van De Straat. Enschede www: E-mail: Tel:

www.partijvandestraat.nl contact@pvds.nl 0573 453254 Partij Van De Straat

Programmaboek PVDS  

Opdracht voor het ROC van Twente.