Page 1

Jaarverslag 2017 REGIONALE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR EERSTELIJNSZORG TWENTE

1


De demografische ontwikkeling zal de komende jaren voor een toename van het aantal chronisch zieken en ouderen met gezondheidsen participatieproblemen zorgen.


Inleiding De overheid en zorgverzekeraars zetten in op krimp van het ziekenhuisbudget. Deze nieuwe koers zal grote invloed hebben op de verhoudingen tussen ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. In 2015 zijn ziekenhuizen volledig risicodragend geworden en zijn er diverse beleidsveranderingen doorgevoerd, zoals de geïntegreerde bekostiging van ziekenhuizen en medisch specialisten. Substitutie van zorg is door de overheid als één van de speerpunten geagendeerd. Bestuurders van ziekenhuizen zullen dan ook strategieën willen ontwikkelen om mogelijke krimpscenario’s het hoofd te bieden. Ze zijn (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de continuïteit van hun organisatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid kan er logischerwijs een belangenverschuiving richting de aanpalende eerstelijnszorg plaatsvinden. Ziekenhuisorganisaties zullen hun invloed in de eerste lijn willen uitbreiden. Immers, de eerste lijn, met de huisarts als regisseur, zal onder invloed van de substitutieagenda een nog prominentere rol in het zorglandschap krijgen. Het ziekenhuis is enerzijds afhankelijk van de verwijzing van de huisarts, maar van huisartsen wordt in toenemende mate verwacht dat ze het substitutiepotentieel aan

het ziekenhuis onttrekken. Hier ontstaat een paradox in het streven naar samenwerking. Deze samenwerking is echt nodig. Zorgverzekeraars zullen in hun toekomstige contracten steeds vaker een resultaatof inspanningsverplichting opnemen om substitutie te realiseren en verleggen hiermee hun taakstelling mede naar de eerste lijn. Daar waar ziekenhuisorganisaties met krimp worden geconfronteerd, moeten de eerste lijn, en de huisarts in het bijzonder, zich voorbereiden op groei. Niet alleen zullen meer chronisch zieken onder regie gaan vallen van de huisartsen, ook uit andere domeinen zal de druk op de huisarts en de eerste lijn toenemen – te denken valt aan jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren voor een toename van het aantal chronisch zieken en ouderen met gezondheids- en participatieproblemen zorgen. Dat vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop ziekenhuizen en huisartsen op dit moment opereren. Nieuwe samenwerkingsvormen en coalities liggen voor de hand. Het aantal patiënten met chronische aandoeningen stijgt in de toekomst en deze patiënten lijden in toenemende mate aan meerdere aandoeningen. Dat betekent dat deze patiënten hulp moeten krijgen van meerdere deskundigen. Deze deskundigheid wordt nu nog - verspreid over diverse organisatorische eenheden aangeboden. Integrale samenwerking tussen soevereine zorgorganisaties en zorgprofessionals moet spoedig tot stand komen om de patiënten van de toekomst te kunnen bedienen. Het gaat om het organiseren en coördineren van waardegerichte zorg, gebundeld door verschillende deskundigen, aangeboden op een dusdanige manier dat zowel inhoudelijk als procesmatig de zorg doelmatig en van hoge kwaliteit is. Roset heeft ook in 2017 weer werkzaamheden verricht die bij deze ontwikkelingen aansluiten. Dit vraagt een andere visie, een overkoepelende benadering, gericht op samenwerking naar de patiënt en de burger toe. Wyco de Vries - Directeur ROSET

3


1

Profiel van de organisatie

Hoofdstuk 2 2.1

Bestuur en toezicht

2.2 Bedrijfsvoering 2.3 Communicatie

Hoofdstuk 1 1.1 1.2

De visie

1.3

Kernactiviteit, werkgebied, doelgroepen en stakeholders

De organisatie

6

2

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

16


3

Activiteiten, opdrachten en projecten

20

Hoofdstuk 3 3.1 Inleiding 3.2 Basisactiviteiten en -opdrachten - Communicatie - Opleiding en training - Netwerkorganisaties voor integrale afstemming 3.3 Maatwerkprojecten - Maatwerk opdracht Zorgnetwerk Zenderen - Spoedpost Enschede - Spoedpost Hengelo - Visie en strategie trajecten - Implementatie van nieuwe technologie: Virtueel COPD


Profiel van de organisatie 1.1 De visie Visie De visie op ons werk De veranderende en complexere zorgvraag brengt grote veranderingen met zich mee voor zowel zorgprofessionals en zorgbestuurders als financiers. Binnen de huidige transities trekt de centrale overheid zich steeds verder terug. De regierol ligt bij gemeenten en bij (private) partijen zoals de zorgverzekeraars, die samen met burgers en zorgaanbieders op zoek gaan naar een nieuwe invulling van gezondheidszorg. De maatschappelijk wenselijke veranderingen in het zorglandschap stelt bestaande organisaties voor veranderkundige uitdagingen en netwerkvorming. Ook zien we in toenemende mate de gevolgen van personele competentie- en capaciteitsvraagstukken en de daarmee gepaarde toename van de werkdruk. E-Health en ICT stellen ons in staat om beter en efficiĂŤnter integraal samen te werken. Hoe kunnen we de werkdruk te lijf gaan met digitale zelftriage? Onnodige zorg voorkomen en laag-urgente zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener via een efficiĂŤnte en effectieve route verlenen. Dit voorkomt onnodige kosten in de zorg, draagt bij aan het verlagen van de en voorkomt de onnodige inzet van te veel FTE. Roset zet actief in op deze ontwikkeling.


E-Health en ICT stellen ons in staat om beter en efficiënter integraal samen te werken. Hoe kunnen we de werkdruk te lijf gaan met digitale zelftriage?

Missie Roset: samen waarde toevoegen Zorgprofessionals en/of zorgaanbieders streven naar meetbare resultaten. Dat doet Roset ook. Met de overtuiging dat meer betrokkenheid van zorgaanbieders bij elkaars vraagstukken uiteindelijk meer zorgwaarde voor burgers en patiënten creëert.

Dat doel is gemeenschappelijk, de weg ernaartoe is waar de mensen van Roset actief zijn. Met een besef dat alleen tevreden en loyale opdrachtgevers uiteindelijk een hogere maatschappelijke bijdrage opleveren.

Theoretisch advieskader van Roset (Value-Based Health Care)

Waardegedreven zorg komt tot stand in een veld waar de patiënt kan kiezen tussen verschillende aanbieders, die ieder op hun eigen manier proberen waarde te creëren voor die patiënt. Door het dingen naar de gunst van de patiënt, verbetert de kwaliteit van de zorg, worden innovaties versneld en wordt de zorg doelmatiger geleverd. Daarmee wordt er meer waar voor hetzelfde geld gerealiseerd. Ondernemen gaat over initiatief nemen om de zorg te leveren die

nodig is, versus opvolgen van wat wordt gevraagd en doen wat je altijd al deed. Waardecreatie gaat om een onderscheidend aanbod voor de patiënt, in plaats van een uniform aanbod tegen zo laag mogelijke kosten. De directe verantwoordelijkheid voor het leveren van goede zorg ligt bij de professionals, ingevuld vanuit de professionele kennis. *Value-Based Health Care is het gedachtegoed van Porter en Teisberg, Redefining Health Care, 2005

7


Betrokkenheid van zorgaanbieders, bij elkaars vraagstuk, creĂŤert meer zorgwaarde voor burgers en patiĂŤnten.


Hoger doel Waarom bestaan wij?

Kernwaarden Waarvoor staan wij?

Gewaagd doel Waarheen gaan wij?

Kernkwaliteiten Waarin blinken wij uit?

Hoger doel

Kernkwaliteiten

Roset initieert en realiseert waardegedreven zorg en gezondheid.

- Initieert vernieuwing en draagt richting uit - Is erkend partner tussen de partijen - Is expert in het organiseren en begeleiden van verbeteringen - Werkt methodisch, gedegen & gedisciplineerd

Gewaagd doel

Kernwaarden

In 2020 is Roset landelijk erkend als autoriteit op het gebied van samenwerking tussen organisaties, ondernemerschap en innnovatie in de zorg.

- Waardegedreven: we doen goede dingen - Impact gericht: we maken verschil - Onafhankelijk: gecommiteerd aan de opdracht - Samen: we co-creĂŤren in verbinding

9


Strategie map & kritische succes factoren

OMGEVING We worden gezien als organisatie die gestructureerd kan innoveren. We creĂŤren zichtbare impact met landelijk profiel. Onze opdrachten kenmerken zich door samenwerking in diversiteit. (PotentiĂŤle) opdrachtgevers zien ons als primaire partij. Wij hebben een evenwichtig opdrachtenportfoilio.


MEDEWERKERS We werken zichtbaar eenduidig vanuit de visie en strategie. We werken zakelijk en professioneel vanuit heldere rollen. We versterken elkaar als team en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid. We leren en ontwikkelen continu. We hebben kennis van en netwerk in de gezondheidszorg en het sociale domein.

ORGANISATIE We streven naar continue verbetering. Onze processen lopen gestroomlijnd. We bewaken het strategisch niveau en de eenduidigheid van onze uitstraling. We vertalen de kernwaarden en kernkwaliteiten in onze HRM-systematiek. Ons verdienmodel is gericht op continuĂŻteit.

11


Roset staat voor samen creëren en verbinden De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren van zorgnetwerken. Tussen al uw verschillende belangen slaat Roset bruggen. Dat kan binnen de zorgketen zijn, maar ook daarbuiten. Tot tastbare resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de gezamenlijke ambities tussen partners versterken, dat is waar Roset voor staat. Winnen doe je immers samen.

Roset is onafhankelijk Roset is een netwerkfacilitator pur sang en neemt dus een onafhankelijke positie tussen netwerkpartners en opdrachtgevers in. Het afgelopen decennium ontstonden er veel verschillende samenwerkingsvormen onder begeleiding van Roset als onafhankelijk partner die de synergie zoekt tussen verschillende partijen en zo tot een vruchtbare samenwerking te komen.

Samen met u impact realiseren Roset draagt bij aan verbeter- en veranderprocessen in de zorg en sociale domeinen. Samen met u maken we impact. Door een verbetertraject, door een samenwerkingsprogramma, door kennissessies, door een integraal project tussen netwerkpartners. Samenwerken met Roset markeert altijd de start van een cyclus die zorgt voor succes.

1.2 De organisatie Roset is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) in de regio Twente. Roset levert, als onafhankelijk adviesbureau, advies en ondersteuning. Roset is hierbij intermediair tussen de eerstelijnszorgaanbieders, hun samenwerkingspartners als ziekenhuizen, Menzis, andere zorgorganisaties en gemeenten in Twente.

Roset Twente Jaarverslag 2017

Het team van Roset* 1-1-2017

31-12-2017

Directeur

1

1

Adviseurs

4

4

Junior adviseur

0

1

Office manager

0

1

Totaal

5

7

* Aantal personen

Roset is een compacte organisatie waar de adviseurs zich richten op de logica rond visie, strategie, executie, innovatie en nadrukkelijk ook op het leiderschapsmodel in netwerkorganisaties. Bij het coördineren van projecten en portfolio’s voor onze opdrachtgevers plannen, delegeren en bewaken we alle aspecten van het initiatief. Hierbij ligt de focus op de actuele ontwikkelingen in en rond de eerstelijnszorg en specifiek de situatie in Twente. Regelmatig schakelen we ons netwerk in. Dit netwerk van Roset bestaat uit zelfstandige projectleiders en adviseurs. In wisselende samenstellingen werken we samen aan opdrachten. Bij elke vraag kijken we naar het beste team en organiseren we de juiste expertise. Het ziekteverzuim binnen Roset was in 2017 onverminderd laag en bedroeg ongeveer 0,3%. Om de snelheid en kwaliteit van (onderzoek) opdrachten te waarborgen, heeft Roset haar vaste en flexibele team uitgebreid. Op 1 mei is Rachel Liedenbaum als projectcoördinator gestart. Op 1 december is Nina van de Laan als junior adviseur/onderzoeker verbonden aan Roset. Daarmee is het team uitgebreid om de toenemende hoeveelheid werkzaamheden in goede banen te leiden. De medewerkers volgden bij- en nascholing passend bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In september en oktober volgden de adviseurs een gezamenlijke leergang (digitaal) faciliteren.

1.3 Kernactiviteiten, werkgebied, doelgroepen en stakeholders Kernactiviteiten Elke patiënt/inwoner is gebaat bij meer gezondheid, betere zorgcommunicatie en minder gezondheidszorg. Iedereen wil zo snel mogelijk de juiste en de beste behandeling en zo snel mogelijk zicht op de uitkomsten. Dat lijken open deuren, maar Roset weet uit ervaring dat zorgaanbieders door samenwerking nog veel meer vooruitgang kunnen boeken in kwaliteit en in kostenreductie en meer kunnen doen voor de belangen van patiënten en zorgprofessionals. Roset helpt daarbij en met dat doel voor ogen verricht Roset haar activiteiten die in hoofdstuk 3 te vinden zijn.


Roset ziet innovatie als een belangrijke methodiek om verandering in de zorg en meer waardegedreven zorg te creĂŤren. Werkgebied Het werkgebied van Roset omvat alle Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. In Twente wonen 628.028 mensen, van wie de helft in de drie grote steden.

Stakeholders In de ROS-beleidsregel zijn negen beroepsgroepen van zorgprofessionals in de eerste lijn benoemd. Deze beroepsgroepen zijn: apothekers, diĂŤtisten, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten en verloskundigen. In totaal zijn dat ongeveer 1.600 zorgprofessionals in Twente. De werkzaamheden van Roset zijn divers en worden verdeeld over meerdere zorgorganisaties. De regionale beroepsorganisaties en zorggroepen zijn zowel opdrachtgever als stakeholder. Andere belangrijke stakeholders zijn regionale zorgorganisaties, zoals de Twentse ziekenhuizen, VVT-instellingen, Zorgbelang Overijssel, de Twentse gemeenten, Menzis, de GGD Twente, onderwijsinstellingen en vele andere - voornamelijk in Twente opererende - organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Interne proces Roset Roset werkt met vaste IT-tools ter ondersteuning van projectmanagement, administratie en klantsystemen (CRM, tijdschrijven, opdrachtformulering). Deze tools versterken en versnellen het interne proces. Voor alle externe opdrachten wordt een opdrachtformulering, volgens een vast format gemaakt. Naar opdrachtgevers wordt duidelijkheid gegeven over de scope van de opdracht, de tijdsbesteding en de werkwijze van Roset. In opdrachten wordt veelal Lean Six Sigma toegepast. Projecten worden volgens de Prince2methodiek uitgevoerd en gestroomlijnd.

13


Innovatieopdracht Roset ziet innovatie als een belangrijke methodiek om verandering in de zorg en meer waardegedreven zorg te creĂŤren. In december 2016 is Roset een eigen innovatieopdracht gestart die in 2017 werd afgerond. De innovatieopdracht had als doel eigen concepten te ontwikkelen voor nieuwe diensten of producten, maar ook om ervaring op te doen met nieuwe methodieken die innovatie in goede banen kunnen leiden. Drie innovatieproducten of -diensten worden in de komende jaren verder geconceptualiseerd en uitgewerkt.


INNOVATIEOPDRACHT ROSET Nieuwe diensten, concepten en producten zijn er onder andere op gericht om de samenwerking tussen organisaties doelgerichter en kansrijker te maken, het ondernemerschap te stimuleren en innovaties te versnellen. Ook worden nieuwe zorg- en of gezondheidsconcepten ontwikkeld en initiĂŤren we zorg vanuit onze eigen visie en strategie. Niet afwachten of partijen met ideeĂŤn komen, maar zelf het goede voorbeeld geven en met innovatieve oplossingen of een innovatieve aanpak komen. Diensten en/of producten dragen bij aan een evolutionaire en revolutionaire impact, gericht op het realiseren van waardegedreven zorg en gezondheid voor Twente en Nederland.

15


Bestuur, toezicht & bedrijfsvoering 2.1 Bestuur en toezicht Roset kent een bestuurder en een raad van toezicht. De raad van toezicht gebruikt de Health Care Governance als leidraad conform de contractuele afspraken met de zorgverzekeraar. Deze geeft richtlijnen voor een adequate en transparante maatschappelijke verantwoording voor organisaties in de zorg. Hoewel Roset geen zorgaanbieder is, biedt deze code richtlijnen die ook voor Roset heel bruikbaar zijn.

Bestuurder De heer W. de Vries was het gehele jaar 2017 bestuurder van Roset.

Raad van roezicht De raad van toezicht van Roset bestond in 2017 uit twee leden: Mevrouw G.M.H. Haafkes (voorzitter) en de heer G.J. van Doornik. In 2017 heeft de raad van toezicht zeven keer vergaderd. Onderwerpen waren de strategische positionering en personele inrichting van Roset aan de hand van het rapport dat hierover was uitgebracht door Twijnstra Gudde.


Roset heeft in 2016 de verantwoording van haar activiteiten en de besteding van de middelen hierop aangepast.

De financiering van Menzis is in 2015 verandert van instellingsfinanciering naar financiering op basis van resultaten die worden bereikt met de eerste lijn in de regio Twente. Van inputfinanciering (beschikbaarheidsfunctie, via outputfinanciering (productie) naar ‘outcome’ financiering (meerwaarde)). Roset heeft in 2016 de verantwoording van haar activiteiten en de besteding van de middelen hierop aangepast. Op basis van landelijke ontwikkelingen en de veranderende houding van verzekeraars jegens regionale ondersteuningsstructuren, gaat Roset ervan uit dat de beleidsregel in de huidige vorm, na 2017, voorlopig nog van kracht zal zijn. In het verlengde van deze ontwikkeling, is er in 2016 en 2017 veelvuldig overleg gevoerd tussen de directie en de raad van toezicht over de toekomstige organisatiestructuur en de positionering, mocht Roset haar activiteiten onder commerciële marktcondities moeten voortzetten. Nieuwe inkomstenstromen die kunnen bijdragen aan de continuïteit van Roset werden reeds in 2016 verkend. Roset heeft haar huisaccountant de opdracht

gegeven om de financiële en fiscale gevolgen van een afzonderlijke rechtsvorm in kaart te brengen. Met de notaris zijn in 2016 passende rechtsvormen verkend. In 2017 heeft een nieuwe rechtsvorm zijn beslag krijgen. Met deze rechtsvorm kunnen ook andere organisaties dan eerstelijnsorganisaties bij hun ambities worden geadviseerd en begeleid. Daarnaast werd gesproken over jaarlijks terugkerende onderwerpen als het jaardocument (de jaarrekening en het jaarverslag 2016), het jaarplan en de begroting 2018 en relevante actuele ontwikkelingen. Waar nodig heeft de raad van toezicht goedkeuring verleend aan de aangeleverde notities en het jaardocument. De raad van toezicht en directie heeft haar voornemens voor de toekomst en het functioneren van de directeur en zijn team uitvoering met vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Menzis besproken. De gekozen richting en de ontwikkeling die Roset heeft doorgemaakt werden als positief beoordeeld. Verder heeft de raad van toezicht de jaarlijkse evaluatie gehouden over het functioneren van de directeur/bestuurder door een gesprek te

17


voeren met een delegatie van de medewerkers en aansluitend met de heer De Vries. Tevens is gereflecteerd op het eigen functioneren, onderling en in relatie tot de directeur/bestuurder.

2.2 Bedrijfsvoering Financiën Net als in voorgaande jaren zijn de beschikbare regionale ondersteuningsmiddelen de voornaamste inkomstenbron. Dit was op grond van een landelijke beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit in 2014 € 1,50 per inwoner. Twente telde op de peildatum 625.840 inwoners. Voor de jaren 2015-2017 hanteert Menzis een ander beleid voor de inzet van de ondersteuningsmiddelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vast en een flexibel deel, allebei goed voor 50 procent. Voor 2017 heeft Roset voor het totaal een overeenkomst gekregen, waarbij het flexibele deel wordt ingezet als projectgeld.

Roset Twente Jaarverslag 2017

Financiële prestaties 2017 Het boekjaar 2017 is, zoals werd verwacht, met een positief resultaat afgesloten. De baten uit ROS-middelen (regionale ondersteuningsgelden) zijn ten opzichte van 2016 met ongeveer € 53.000,afgenomen. De baten uit overige opbrengsten compenseert dit tekort. Het projectmatig en flexibel vergoeden van de werkzaamheden van Roset, in 2015 ingezet door de zorgverzekeraar, heeft gevolgen gehad voor de werkwijze en keuzes van Roset. In het verlengde van deze ontwikkeling is er in 2016 veelvuldig overleg gevoerd tussen de directie en de raad van toezicht over de toekomstige organisatiestructuur en de positionering van (nieuwe) ondernemende activiteiten. Nieuwe inkomstenbronnen die kunnen bijdragen aan de mogelijke compensatie van minder toekomstige ROS-gelden. Omdat we de kosten in 2017 laag weten hebben te houden en nieuwe opbrengsten hebben kunnen genereren, hebben we 2017 kunnen afsluiten met dit positieve resultaat. Het was in 2017 onzeker of Roset voor de komende jaren 2018 t/m 2020 weer een nieuw contract zou krijgen van zorgverzekeraar Menzis. Inmiddels heeft Roset voor de komende drie jaar weer een nieuwe overeenkomst gesloten.

Huisvesting Roset is intussen zeven jaar naar volle tevredenheid gehuisvest aan de Deldenerstraat 61 in Hengelo, in de Berfloborgh, een karakteristiek pand in het centrum van Hengelo.

2.3 Communicatie De website van Roset is compact en past bij de positionering van Roset. Naast de website is in 2017 gestart met een besloten platform (Mett platfom) waar projecten of opdrachten in een afgeschermde omgeving met opdrachtgevers en werkgroepleden worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan de agenda, (project)documenten en voortgang. In 2017 zijn zes nieuwsbrieven ontwikkeld en verstuurd. Met deze nieuwsbrieven informeert Roset de Twentse zorgprofessionals en belangrijke stakeholders over ‘onderhanden werk’, specifieke projecten, nieuwe producten en diensten en visie op zorg door middel van blogs en opinie.


Net als in voorgaande jaren zijn de beschikbare regionale ondersteuningsmiddelen de voornaamste inkomstenbron. 19


Activiteiten, opdrachten en projecten 3.1 Inleiding Roset wil waardegedreven impact creĂŤren. Zo staat het ook in onze slogan, dat onderdeel is van het logo. De maatschappelijk wenselijke veranderingen in het zorglandschap stelt bestaande organisaties voor veranderkundige uitdagingen en netwerkvorming. Ook zien we in toenemende mate de gevolgen van personele competentie- en capaciteitsvraagstukken en de daarmee gepaarde toename van de werkdruk. E-health en ICT stellen ons in staat om beter en efficiĂŤnter integraal samen te werken. Hoe kunnen we de werkdruk te lijf gaan met digitale zelftriage? Onnodige zorg voorkomen en laag-urgente zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener via een efficiĂŤnte en effectieve route verlenen. Dit sluit aan bij de positie die Roset ambieert.


De maatschappelijk wenselijke veranderingen in het zorglandschap stelt bestaande organisaties voor veranderkundige uitdagingen en netwerkvorming.

Beleidsregel ROS De ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden worden in 2017 toegekend op basis van de NZa beleidsregel BR/CU-7145 Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling. Roset ontvangt deze regionale ondersteuningsgelden als voorkeursaanbieder van Menzis voor de regio Twente. De gelden worden ingezet ten behoeve van de inwoners van Twente en richten zich specifiek op de doelstellingen van de overheid ten aanzien van de versterking van de eerstelijnszorg.

De ondersteuningsgelden zijn door Menzis opgesplitst in twee typen ondersteuning, te weten basis- en flexibele ondersteuning. In dit hoofdstuk een overzicht van de verschillende activiteiten, opdrachten en projecten in 2017 opgedeeld naar: A. Basisactiviteiten en -opdrachten B. Maatwerkprojecten (flexibel)

Werkwijze en opdrachtacceptatie Roset wil nadrukkelijk een rol gaan spelen in ‘wat’-projecten: Wat is de businesscase? Wat is het probleem? Wat zijn de oorzaken van het probleem? En wat zijn de oplossingen die aansluiten bij de beoogde businesscase? Cijfers en metingen ondersteunen de besluitvorming. Daarna komt de ‘hoe’-vraag aan de orde: Hoe implementeren we de beoogde oplossing?

21


“In de online training is een goede koppeling gemaakt naar de zorg met praktische voorbeelden. De werkvormen in de workshops brengen theorie en praktijk bij elkaar”. D. DE ZWART, MANAGER EERSTELIJNSZORG HAAKSBERGEN

3.2 Basisactiviteiten en -opdrachten 3.2.1 Communicatie stakeholders Roset is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor Twente. Regionaal onderhoudt Roset contacten met belangrijke stakeholders, zoals de zorgverzekeraar, zorggroepen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), ziekenhuizen, en vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen. Roset heeft kennis van het netwerk, zoekt afstemming in werkzaamheden, zorgt voor het acquireren en verduidelijken van (kandidaat)opdrachten en toetst de visie op zorg en gezondheid in Twente. Met onder andere een nieuwsbrief, website, workshops, leergangen, blogs en bijeenkomsten wil Roset kennis delen en inspireren.

3.2.2 Opleiding en training

Roset Twente Jaarverslag 2017

Lean Basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg Samen met het opleidingsinstituut Maruna heeft Roset een online training ‘Lean Basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg’ ontwikkeld. In 2017 is deze online training ‘Lean Basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg’ in combinatie met een workshop ‘Waardestroomanalyse’ aan een groep zorgprofessionals aangeboden. De reacties zijn positief. De algehele waardering krijgt een 8,2. ‘Voeg waarde toe voor de patiënt, haal verspillingen weg en zorg dat processen slank en eenvoudig blijven’ - deze uitgangspunten van de Lean filosofie passen prima bij de eerstelijnsgezondheidszorg. Roset wil deze filosofie actief uitdragen. In het komende jaar wordt de invulling van de training ‘Lean Basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg’ verder uitgewerkt.

“Lean laat je objectief naar een proces kijken en het helder in kaart brengen. Daarmee kijk je ook naar de kern van een proces – de toegevoegde waarde!” K. LEIBBRAND, PRAKTIJKMANAGER


3.2.3 Netwerkorganisaties voor integrale afstemming Palliatieve Thuiszorg

Multidisciplinaire afstemming

In 2017 waren vier PaTz-groepen actief. In die PaTz-groepen bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen samen mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben en in de laatste fase van hun leven zitten. In een aantal PaTz-groepen werd ook de ondersteuning van een geestelijk verzorger uitgeprobeerd. Met name op het spirituele vlak is dat duidelijk een toegevoegde waarde. Roset ondersteunde de Twentse werkgroep Palliatieve Zorg Twente.

Roset biedt ondersteuning en advies bij multidisciplinaire afstemming en overleg. Voorbeelden zijn de afstemming tussen het netwerk geriatrie, fysiotherapie en kaderarts ouderenzorg Thoon, wijkgerichte samenwerking Aalderinkshoek Almelo en multidisciplinaire samenwerking rond oncologie in de eerste lijn. Roset speelt hier de rol van intermediair en procesfacilitator.

Opname kwetsbare ouderen regio Almelo In de regio Almelo zijn tussen verschillende zorgorganisaties afspraken gemaakt over routing en opname van kwetsbare ouderen in die regio. De inzet en het gebruik van eerstelijnsbedden (ELV) vormde een belangrijk onderdeel van die afspraken. Roset monitorde in opdracht van de zorgorganisaties de afspraken en aantallen patiënten. In september verscheen een evaluatierapport. Deelnemende zorgorganisaties waren onder andere de zorggroep Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA), SEH ZGT, Zorgaccent en Triviummeulenbeltzorg.

Zelfmanagement en preventie operationaliseren Met een aantal huisartsen uit Twente is een verkenning rond het onderwerp preventie uitgevoerd. ‘Wat wordt er verstaan onder preventie en wat ziet een huisarts als werkzaam voor de praktijk’ waren leidende vragen. Preventie is veelvormig: voeding, bewegen, welzijn en veerkracht. Met de zorggroep is gesproken over het programma ‘Keer diabetes om’ van de stichting Arts & Voeding. De bedoeling is om dit programma naar Twente te halen. In Oldenzaal gaat een huisarts in overleg met de sportbuurtcoach om op grotere schaal wandelgroepen aan te bieden vanuit de huisartsenpraktijk.

Samenwerken in de acute opvang voor kwetsbare ouderen blijkt schot in de roos Samenwerken in de acute opvang voor kwetsbare ouderen blijkt een schot in de roos te zijn. Ze zijn vaak op hoge leeftijd. Boven de 80 en ouder. Zolang alles goed gaat, blijven ze lekker thuis wonen. Maar een val over een deurmat, stoepje of stofzuigerslang kan een dramatische wending betekenen in het leven van wat een kwetsbare oudere wordt genoemd. Een kneuzing is al genoeg om een einde te maken aan de zelfredzaamheid. Opname in het ziekenhuis is niet nodig en bovendien is dat veel te duur. Voor die mensen is er sinds maart het ‘eerstelijnsverblijf’ (ELV). Een tijdelijke bufferzone tussen het ziekenhuis, verpleeghuis en gewoon thuis.“Verschillende partijen in de zorg hebben het probleem erkend en zochten elkaar op. Huisartsen, ZorgAccent, Carintreggeland, TriviumMeulenbeltzorg

en Ziekenhuisgroep Twente werken sinds dit voorjaar met succes samen”, zegt Marie-Louise Engbers. Zij is als regiomanager TriviumMeulenbeltzorg goed op de hoogte van deze ontwikkeling. “Begin dementerenden, mensen met ziektes. Er hoeft maar iets te gebeuren en alles stort in. Vaak kunnen die mensen dan niet meer naar huis. Als een arts op een SEH of huisartsenpost concludeerde dat een ingreep niet nodig was, mocht zo iemand gewoon naar huis. Maar daar is vaak niemand meer om ze op te vangen, terwijl dit wel wenselijk is. Vooral in de avonden en weekenden was het dan een hele zorg voor artsen om iets geregeld te krijgen. Ze moesten stad en land afbellen om een geschikte plek te vinden. In heel Nederland wordt nu gezocht naar een oplossing voor dit probleem, maar wij zijn daar al heel ver mee.”

23


De verwachtingen van ‘wat’ een zorgnetwerk zou moeten doen en wat haalbaar en realistisch wordt geacht, lopen sterk uiteen.


3.3 Maatwerkprojecten (flexibel)

Het flexibele deel betreft lijnoverstijgende maatwerkprojecten. De beschreven maatwerkprojecten zijn projecten waarbij de verwachting - van Menzis, Roset en andere (integrale) opdrachtgevers - is dat uitkomsten binnen nader te bepalen doorlooptijden kunnen worden gedefinieerd en gerealiseerd.

3.3.1 Maatwerkopdracht Zorgnetwerk Zenderen Het Zorgnetwerk Zenderen is een van de opdrachten van Roset. Het jaar 2017 staat vooral in het teken van de herijking van de visie en ambitie. De uitkomst heeft consequenties voor de bestuurlijke themagroepen. Roset heeft in het Zorgnetwerk Zenderen de rol van netwerkfacilitator, projectleider en -ondersteuner. Het Zorgnetwerk Zenderen heeft een eigen website. Roset zorgt voor de inhoud en houdt de website actueel met een agenda, nieuws en projecten. De website is te vinden op www.zenderen.net

Een herijking van de visie en ambitie Bijna drie jaar geleden werd het Zorgnetwerk Zenderen ‘geboren’, toen een groot aantal

vertegenwoordigers van Twentse zorgorganisaties afspraken voortaan samen te werken aan toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger. De onderlinge verbinding op de geformuleerde visie en bijbehorende ambities (terug te vinden in de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen 19 zorgpartners – ondertekend op 6 april 2016) moeten expliciet worden gemaakt. De verwachtingen van ‘wat’ een zorgnetwerk zou moeten doen en wat haalbaar en realistisch wordt geacht, lopen sterk uiteen.

Visie en ambitie dienen te worden aangescherpt Eind maart ontvingen 180 zorgprofessionals, bestuurders, financiers en andere stakeholders in de zorg een vragenlijst namens verschillende zorgprofessionals en bestuurders die inmiddels de coördinatiegroep Zorgnetwerk Zenderen vormen. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn gebruikt ter inspiratie en voorbereiding op een visie- en ambitiesessie voor het Zorgnetwerk Zenderen. Deze visiesessie was in eerste instantie bedoeld om de bestuurlijke themagroepen meer strategische richting te geven zodat ze de juiste innovaties, veranderingen en projecten kunnen vormgeven of om dit juist weloverwogen na te laten.

Visie en ambitie voor Zorgnetwerk Zenderen wordt gewijzigd! De coördinatiegroep formuleert de volgende vijf functies en ambities voor het Zorgnetwerk Zenderen: 1. Wij willen als Zorgnetwerk Zenderen – elkaar kennen – weten te vinden op inhoud – op de hoogte zijn van elkaars belangen en ontwikkelingen – respecteren – rekening houden met elkaars belangen met als doel de zorg zinnig, doelmatig, kwalitatief goed, in samenhang te kunnen leveren. 2. Wij zijn een kleine, flexibele en oplossingsgerichte groep, die op de gewenste schaal en met de betrokken stakeholders initiatieven wil ontplooien of oplossingen wil zoeken die voor patiëntenzorg met een hogere waarde zorgen.

3. Wij willen als zorgnetwerk elkaar ontmoeten, elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen en elkaar daardoor inspireren, met als resultaat dat op de gewenste schaal en met de betrokken stakeholders initiatieven ontstaan die voor patiëntenzorg met een hogere waarde zorgen. 4. Wij willen als groter geheel toekomstgerichte scenario’s uitwerken en proberen deze in concrete doelen te formuleren. Hierin zoeken we naar de win-winsituatie. 5. Wij willen als Zorgnetwerk Zenderen zorgaanbieders en betrokken stakeholders in Twente inspireren en verbinden aan een open dialoog over een duurzame gezondheidszorg in Twente.

25


Project ECMS (eenmalig consult medisch specialist)

INTERNIST GERT KANT ZIET ECMS GRAAG TOEGEVOEGD AAN DE REGULIERE ZORG

Roset Twente Jaarverslag 2017

“Ik heb de indruk dat alle ECMS-consulten die ik tot nu toe heb gekregen zinvol zijn geweest.” Dat zegt Gert Kant, specialist interne geneeskunde in het MST. “De verwijzingen die ik van de huisartsen heb gekregen waren dan ook terecht. Ik heb alle patiënten een goed advies kunnen geven of gerust kunnen stellen. Wat mij betreft mag dit in de reguliere zorg worden opgenomen, omdat het een mooie aanvulling is op de bestaande verwijzingen.” In opdracht van de bestuurlijke themagroep Samenwerking 1e en 2e lijn is het project ECMS (eenmalige consultatie medisch specialist) in april 2016 gestart. Het project ECMS faciliteert het meedenken van een specialist met een huisarts. Het gaat daarbij om de inzet van ‘hoofd en handen’ van een specialist op het moment dat een huisarts verwacht dat de patiënt wel in de eerste lijn zou kunnen worden geholpen, maar twijfelt over de diagnose en/of interventie. Ook kan er behoefte zijn aan extra geruststelling naar de patiënt toe. Bij ECMS wordt de patiënt eenmalig (fysiek) naar

de specialist verwezen of kan een e-consult worden aangevraagd. De huisarts ontvangt het advies en zet de behandeling voort, het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken. Roset vervulde de rol van centrale projectleider. De contractering verloopt via de zorggroepen THOON en FEA vanuit zorgvernieuwing. Patiënten beoordelen ECMS met een rapportcijfer 8,5 en huisartsen denken in 88 procent van de gevallen de zorg zelf te kunnen voortzetten. Specialisten beoordelen de inzendingen die


ANJA VAN KEMPEN, HUISARTS IN HAAKSBERGEN EN MEDE-INITIATIEFNEMER VAN HET PROJECT, ZEGT HIEROVER:

“Het ECMS geeft mij als huisarts de kans medisch-specialistische kennis in te zetten zonder de verantwoordelijkheid voor de patiënt direct over te dragen. Heel plezierig: de ene keer ter geruststelling van de patiënt en de andere keer ter ondersteuning van een diagnose of bij twijfel over een verwijzing. Patiënten zijn enthousiast en ik ben dat ook! Het draagt zeker bij aan de juiste zorg op de juiste plaats.”

zijn gedaan als zeer geschikt. In juni verscheen een artikel over het project in het tijdschrift De Eerstelijns. De pilotfase van het ECMS-project liep van april 2016 tot eind december 2017. Medisch Spectrum Twente (MST), THOON en Menzis gaan door met opschaling van het project, waarbij het voor alle huisartsen die bij THOON zijn aangesloten mogelijk wordt om nog deel te nemen aan ECMS. Daarnaast zullen de deelnemende specialismen worden uitgebreid. Dit was gedurende de pilotperiode beperkt tot Interne geneeskunde, Reumatologie en Neurologie.

27


Onderzoeksopdracht Wachttijden in de GGZ

Onderzoeksopdracht Wachttijden in de GGZ Door de bestuurlijke themagroep GGZ is opdracht gegeven tot een onderzoek naar de wachttijden in de GGZ.

Regionaal geriatrisch expertiseteam

Roset Twente Jaarverslag 2017

In 2015 is reeds een start gemaakt met dit regionale project, dat haar oorsprong heeft in de bestuurlijke themagroep ouderenzorg van het Zorgnetwerk Zenderen. Een randvoorwaardelijke (stuur)groep is ingesteld en een projectvoorstel is geschreven. In 2016 werd dit project uitgevoerd. Begin 2017 zijn de eerste locaties als pilot gestart. De looptijd is een jaar en gedurende die periode zullen ervaringen worden opgedaan met de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. De doelstelling van de inzet van een regionaal expertiseteam geriatrie in de huisartsenpraktijk is het faciliteren en ondersteunen van de rol van de huisarts bij (complexe zorgvragen van) thuiswonende ouderen. Door het extramuraliseren van de SO zou de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk kunnen worden verhoogd. Verwacht wordt dat crisissituaties kunnen worden voorkomen en ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De toegevoegde waarde van het regionaal expertiseteam geriatrie wordt als drieledig beschouwd: kwaliteit, efficiëntie en continuïteit. Roset is projectleider.

Een grote ergernis van patiënten is de wachttijd. Wachttijd voor diagnostiek, wachttijd voor behandeling. Wie zorg nodig heeft, wil dit graag snel ontvangen. Wachttijd is verloren tijd, betekent stilstand, sociaal isolement, verlies van werk, gezinnen die ontwricht raken of achteruitgang waardoor een intensievere behandeling of zelfs (crisis)opname nodig is. Recent onderzoek van de LHV (4e ledenpeiling GGZ) en brancheorganisaties (o.a. enquête NIP) laten zien dat wachttijden worden overschreden.

Onderzoeksopdracht In de bestuurlijke themagroep GGZ is het onderwerp wachttijden in de GGZ als een gezamenlijk onderwerp en probleem benoemd. Het onderzoek richt zich op de wachttijden in de gehele zorgketen GGZ, zowel bij de huisarts als voor een verwijzing naar diagnostiek en behandeling. Na een verwijzing gelden de zogeheten ‘Treeknormen’. De eerste fase van het onderzoek richtte zich op het proces en de variabelen die de wachttijd beïnvloeden. In de tweede fase van het onderzoek zijn wachttijden en variabelen over de gehele keten gemeten en in de stuurgroep besproken. Geanalyseerd is voor welke patiëntenpopulatie zich met name lange wachttijden voordoen en een interventie dus het meest gewenst is. Deze resultaten zijn in de stuurgroep gedeeld, op basis waarvan de leden hebben besloten de knelpunten per instelling gezamenlijk met de huisartsen op te pakken. Aan de bestuurlijke themagroep GGZ nemen de volgende organisaties deel: Dimence, FEA, Huisartsenkring Twente, Mediant, Menzis, Paaz ZGT en MST, Tactus, Thoon en vrijgevestigden. De onderzoeksopdracht werd uitgevoerd door Roset.


Expertiseteam geriatrie Sinds februari van dit jaar werken acht huisartsenpraktijken/groepen samen met verschillende thuiszorgorganisaties in de pilot Expertiseteam Geriatrie Twente. Deze pilot is opgezet vanuit de bestuurlijke themagroep ouderenzorg van het Zorgnetwerk Zenderen. Een werkgroep, onder leiding van Irma IJsseldijk (Roset), heeft onderzocht hoe op de gebieden van eenmalige consultatie, geriatrisch assessment, polyfarmacie en medebehandeling de samenwerking tussen de huisarts en de SO eruit kan zien, zodat oudere patiënten met complexe problemen in de thuissituatie beter kunnen worden begeleid. De medisch specialistische zorg voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen wordt primair door huisartsen geleverd. Overstijgt de zorgvraag de algemene huisartsenzorg en ligt de

3.3.2. Maatwerkopdracht Spoedzorg Hengelo De samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Spoedpost Hengelo tussen de ZGT en de huisartsen is getekend. In de loop van 2017 zou de verbouwing, inrichting en inhoudelijke afstemming starten. Vanwege een reorganisatie binnen ZGT is de uitvoering van de samenwerking voorlopig ‘on hold’ gezet. Roset begeleide de beoogde samenwerking tussen Huisartsenpost Hengelo en de ZGT.

vraag op het expertisegebied van de SO, dan kan de SO die specifiek medische zorg leveren. Huisartsen schatten zelf in wie hiervoor in aanmerking komen en bewaken zelf de grenzen qua expertise en mogelijkheden. Na een consult met behandeladvies door een SO kunnen beide professionals ook overeenkomen dat de SO (gedeeltelijk) het behandelplan uitvoert, dan is er sprake van medebehandeling. De eerste reacties en resultaten zijn positief. Wel is gebleken dat samenwerking tussen een huisarts en SO nog geen gemeengoed is, waardoor het aantal consultaties en medebehandeling lager is dan vooraf werd ingeschat. Momenteel wordt dan ook door de initiatiefnemers onderzocht of uitbreiding van de pilotdeelnemers mogelijk is. De pilot loopt in elk geval door tot het einde van dit jaar.

3.3.3. Continuïteit huisartsenzorg: onderzoek praktijkopvolging huisartsen 60 jaar en ouder Onder continuïteit huisartsenzorg wordt verstaan: de overdracht en voortgang van de huisartsenpraktijk (zorg) nadat de huisarts met zijn praktijk stopt. Roset onderzocht in opdracht van de Huisartsenkring Twente en Menzis of er mogelijk problemen te verwachten zijn rondom discontinuïteit van de huisartsenzorg in Twente. De scope van het onderzoek is de continuïteit (praktijkopvolging) van zelfstandig gevestigde huisartsen van 60 jaar en ouder in Twente. Discontinuïteit als gevolg van andere redenen, bijvoorbeeld ziekte of uitval, is niet meegenomen. In het kader van de onderzoeksopdracht zijn 55 zelfstandig gevestigde huisartsen van 60 jaar en ouder bevraagd over de termijn waarop ze gaan stoppen of praktijkopvolging is geregeld en naar hun behoefte aan ondersteuning. Een tussenrapportage beschrijft de resultaten, aanbevelingen en enkele acties. De response van 52 huisartsen (95 procent) op de vragenlijst over discontinuïteit is bijzonder goed.

29


3.3.4. Implementatie van nieuwe technologie: Virtueel COPD In opdracht van Menzis en MotiCoach is Roset in 2016 gestart met de voorbereiding voor een businesscase en een plan voor de uitrol van het MotiCoach-systeem in de regio Twente, waarbij door middel van een pilot de resultaten kunnen worden gemonitord. Dit project is na de oriëntatiefase gestaakt.

3.3.5. Businesscases zorggroepen Begin 2017 werd een uniform format voor businesscases ontwikkeld. In de praktijk blijkt het lastig om een goede businesscase te maken. In overleg met de zorggroepen en Menzis heeft Roset een voorstel gedaan voor een uniforme aanpak businesscase die een leidraad is voor bijvoorbeeld substitutie. Bij zorgvernieuwingsprojecten ondersteunt Roset, waar gewenst, bij de ontwikkeling van deze businesscases.

3.3.6. Programmamanagement MST/ Menzis

Roset Twente Jaarverslag 2017

MST en Menzis zijn een meerjarige overeenkomst aangegaan voor een periode van drie jaar. Dit biedt ruimte om te werken aan een verdere verdieping van de onderlinge relatie en om te focussen op zorginhoudelijke onderwerpen. In dat kader is het programma ‘Samenwerken aan waarde’ opgestart om bewegingen op gang te brengen voor het optimaliseren of innoveren van de transmurale ketenzorg en/of het organiseren of coördineren van zorg naar de eerste lijn en/of het bevorderen van zorg op afstand (zelfzorg). Aan Roset is gevraagd te facilitairen en adviseren bij het vormgeven van het programma en de daarin benodigde samenwerking met externe partijen. MST en Menzis zijn met ondersteuning van Roset in een aantal sessies tot de formulering van een programmaopdracht gekomen. Voor de aansturing van het programma is een programmastuurgroep ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van MST en Menzis. Roset faciliteerde de opzet van de stuurgroep en stelde kaders voor de programmaorganisatie. De stuurgroep concentreert zich allereerst op (kwetsbare) groepen van patiënten binnen de ouderenzorg en/of chronische zorg en/ of laagcomplexe zorg. Binnen het programma vindt samenwerking met ketenpartners plaats.

Tijdens een werkconferentie in november werd de programmaopdracht door de bestuurders van MST en Menzis ondertekend. Ook werd in de conferentie stilgestaan bij het thema transmurale ouderenzorg. Op basis van de uitkomsten op dit thema heeft de Stuurgroep besloten tot een verdiepende verkenning van de ouderenproblematiek op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). In 2018 vindt naar aanleiding van de uitkomsten van deze verkenning en de overige ingediende projectaanvragen de projectselectie voor het programma door de stuurgroep plaats. Vervolgens zal de samenwerking met de betrokken ketenpartners worden gezocht.

3.3.7. Visie- en strategietrajecten Huisartsenpraktijk Franke Nijhof in Enschede In 2017 werden huisartsen Nijhof en Franke tijdens een visie- en strategietraject begeleid. Beide huisartsen namen gezamenlijk een bestaande praktijk over. Naar de toekomst toe willen ze samen met andere zorgverleners een nieuw gezondheidscentrum opzetten. Roset formuleerde samen met de praktijkhouders de visie en strategie voor hun praktijk en ondersteunde de huisartsen in de communicatie met hun samenwerkingspartners.

Huisartsenpraktijk Joosten-KoekkoekOlde Riekerink In november 2017 is de vraag voor een visie- en strategieontwikkeling van de huisartsenpraktijk Joosten-Koekkoek-Olde Riekerink binnengekomen. De opdracht tot begeleiding door Roset is akkoord. Dit traject tot visie- en strategieontwikkeling vindt in plaats in 2018.

Multidisciplinaire samenwerking rond ouderenzorg (Medisch centrum de Kolk) Zorgprofessionals werkzaam in Medisch centrum de Kolk zochten begeleiding om te komen tot een project op het gebied van samenwerking rond ouderenzorg. Binnen het centrum is een grote groep stakeholders werkzaam. In een gemeenschappelijke bijeenkomst werden verwachtingen en ontwikkelrichtingen geïnventariseerd. Met een kleine groep initiatiefnemers van Medisch centrum de Kolk werd met een medewerker van FEA verdiepende gesprekken gevoerd. Vanuit een duidelijk plan en het gestelde kader is een concrete projectaanvraag richting Menzis gerealiseerd en goedgekeurd.


Bij zorgvernieuwingsprojecten ondersteunt Roset, waar gewenst, bij de ontwikkeling van deze businesscases. 31


‘De afgelopen maanden heeft de werkgroep Kwetsbare Zwangeren naar eenheid in beleid gezocht.’

Roset Twente Jaarverslag 2017

3.3.8. Kwetsbare zwangeren Twente kent een relatief hoog cijfer van negatieve zwangerschapsuitkomsten. Na onderzoek van de inspectie heeft het VSV Twente de opdracht gekregen de screening op kwetsbaarheid te verbeteren. Hiertoe is de werkgroep Kwetsbare Zwangeren gevormd. Deze werkgroep heeft Mind2Care als screeningsinstrument geselecteerd. De bedoeling is dat gynaecologen en verloskundigen dit bij de intake van zwangeren gebruiken. Vervolgens moet op basis van de screeningsuitkomsten het gewenste zorgpad worden ingezet. De ontwikkeling van deze zorgpaden verliep moeizaam omdat contacten en/of samenwerking met de benodigde partijen er niet was en/of per gemeente anders was. De werkgroep vroeg Roset om ondersteuning. Met de werkgroep is een probleemanalyse gedaan en zijn de kernvragen tijdens een workshop beantwoord. Na de workshop was de werkgroep in staat de zorgpaden verder te ontwikkelen en de implementatie van Mind2Care verder voor te bereiden. Deze implementatie is mede door Roset ondersteund met een implementatieplan en gevisualiseerde zorgpaden.

“Dankzij Roset hebben we een doorbraak geforceerd.” De afgelopen maanden heeft de werkgroep Kwetsbare Zwangeren naar eenheid in beleid gezocht. Het was vooral een uitdaging om te bepalen wie de kar moest trekken en als eerste aanspreekpunt moest gaan fungeren. “In de door Roset georganiseerde workshop kregen we het juiste inzicht”, aldus Karine Essink. Als klinisch verloskundige van het ZGT is ze voorzitter van de werkgroep. “We liepen vast, maar dankzij de helicopterview van Roset konden we de juiste vragen stellen. Daardoor was het antwoord snel gevonden.”


3.3.9. Atriumfibrilleren In Twente bestonden al langere tijd ideeën om de zorg voor patiënten met Atriumfibrilleren (AF) in de eerste lijn te verbeteren. Deze ideeën richten zich vooral op de casefinding van patiënten met AF en de mogelijkheden voor diagnostiek in de eerste lijn, om op die manier gerichter - maar ook minder - patiënten naar de tweede lijn te verwijzen. Ook bestaat de behoefte om de afspraken rondom de overdracht van stabiele patiënten van de tweede lijn naar de huisarts (Regionale transmurale afspraken (RTA’s) 2014) te herijken. Vanzelfsprekend kan dit alleen maar in nauwe samenwerking met cardiologen uit de tweede lijn. Uit onderzoek blijkt dat 25 procent1 van de patiënten met AF niet als zodanig is gediagnosticeerd. Veel patiënten met AF hebben geen klachten. Risico’s van niet tijdige opsporing van deze aandoening omvatten complicaties op het gebied van hart- en vaatziekten en in het bijzonder de kans op een beroerte. Het risico op een beroerte is bij patiënten met AF zonder antitrombotische behandeling 5 keer zo groot vergeleken met onbehandelde patiënten. Dus voor de kwaliteit van leven en kosten in de gezondheidszorg (een beroerte brengt veel kosten met zich mee) is het van belang patiënten met AF te diagnosticeren en te behandelen. De doelstelling van het project Atriumfibrilleren was vroege opsporing van patiënten met tot dan toe onbekende AF, structurele diagnostiek van patiënten met AF in de eerste lijn en controle van stabiele patiënten met AF in de eerste lijn - voor zover dat mogelijk is. Waar nodig ondersteunt door diagnostische centra en cardiologen. Dit moet resulteren in een AF-module 1 1/2 lijn, die door verzekeraars als zorgvernieuwing bij de zorggroepen kan worden gecontracteerd. Roset treedt in opdracht van THOON en FEA op als projectleider. Na een inventarisatiefase bleek dat er ontwikkelingen in de ziekenhuizen waren die een herijking van het project noodzakelijk maakten. Het project is tijdelijk in de verdere uitwerking ‘on hold’ gezet. Tegelijkertijd is onderzocht welke andere stappen in het kader van de verbetering van de cardiale zorg in Twente konden worden gezet. Dit loopt nog, waarbij de gevolgen van de eerste verbetermogelijkheden aan de kant van de huisarts door Roset met een businesscase worden onderbouwd.

3.3.10. Onderzoek verplaatsing poliklinische zorg Losser Op 8 maart 2017 kondigde het MST aan dat ze van plan zijn om de poliklinische activiteiten naar de beter geoutilleerde buitenlocatie MST Oldenzaal te verplaatsen. Later is dit omgezet in een definitief besluit: de polikliniek in Losser sluit per 1 september 2017. Dit zorgde voor veel onrust en commotie in de gemeente Losser. Men was ongerust over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg voor de burgers in Losser. Er werd een werkgroep Losser opgericht, waar de deelnemende partijen gezamenlijk naar de toekomst wilden kijken. Ook was er bij de betrokkenen nog geen goed overzicht van welke consequenties de sluiting exact zou hebben. Daarom werd besloten om een probleemanalyse te maken die in een volgende fase wellicht kon bijdragen aan oplossingen voor de toekomst. De werkgroep werd gevormd door specialisten van MST, huisartsen Losser, Zorggroep Sint Maarten, gemeente Losser, management van MST en Menzis. ROSET voerde de probleemanalyse uit. Hierin werd beschreven wat de gevolgen zouden zijn van het verplaatsen van de medisch specialistische poliklinische zorg naar Oldenzaal. Voor de analyse zijn de verschillende betrokken partijen geïnterviewd en is data-onderzoek gedaan. De rapportage is gepresenteerd aan de werkgroep en vervolgens met patiëntenvertegenwoordigers en de openbare commissievergadering van de gemeente Losser besproken. De partijen kregen daarmee voldoende duidelijkheid over de consequenties, die zijn vertaald in verschillende scenario’s voor het beperken van de negatieve gevolgen.

1 (Uit NHG standaard 2017) In verschillende screeningsonderzoeken is vastgesteld dat bij 25 tot 35 procent van de gedetecteerde patiënten met atriumfibrilleren deze aandoening nog niet eerder was vastgesteld [Sudlow 1998, Hill 1987, Van den Berg 1999].

33


Bezoekadres Deldenerstraat 61 7551 AC Hengelo Postadres Postbus 1271 7550 BG Hengelo T (074) 249 85 85 E info@roset-twente.nl www.roset-twente.nl

Roset Jaarverslag 2017  
Roset Jaarverslag 2017  
Advertisement