Page 1

sjöbefälen

TIDSKRIFTEN

F Ö R S J Ö B E F Ä L   U T G I V E N AV S J Ö B E F Ä L S F Ö R E N I N G E N   N R 7 N O V E M B E R 2 016   Å R G Å N G 5

TEMA ÖSTERSJÖN

Hur mycket påverkar fartygen? BARLASTKONVENTIONEN

Godkända system underkänns i USA INTERVJU MED DESTINATION GOTLAND

M/S Visby utrymdes i stor övning

SILJA SYMPHONY ULF NYBERG TAR ÖVER SOM TEKNISK CHEF

SJ ÖB E FÄL SFÖR E NI NGE N M AR I TI M E OFFI C E R S’ ASSOC I ATI ON   SJ OB E FA L S F O R E N I N G E N . S E

Sjöbefälen nr 7 - 2016  
Sjöbefälen nr 7 - 2016  
Advertisement